Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a STERk LICHT ♦ Kerstviering (Ten Bos 2022)(20)

Mais de Ten Bos(20)

Anúncio

STERk LICHT ♦ Kerstviering (Ten Bos 2022)

 1. Hoe leit dit kindeke hier in de kou! Zie eens hoe alle zijn ledekens beven! Zie eens hoe dat het weent en krijt van rouw! Na na na na na na kindeken teer! Ei! Zwijg toch stil: sus, sus, en krijt niet meer. Hoevele stemmetjes, nog in de nacht schreeuwen van angst en kou, honger of oorlog? Hoevelen wenen er stilletjes, zacht? Gij die een engel zijt, kom hier toch bij. Zing een mooi liedeken, deel van je weelde. Dan slaapt het kindje in zonder geschrei.
 2. Hoe leit dit kindeke hier in de kou! Zie eens hoe alle zijn ledekens beven! Zie eens hoe dat het weent en krijt van rouw! Na na na na na na kindeken teer! Ei! Zwijg toch stil: sus, sus, en krijt niet meer. Hoevele stemmetjes, nog in de nacht schreeuwen van angst en kou, honger of oorlog? Hoevelen wenen er stilletjes, zacht? Gij die een engel zijt, kom hier toch bij. Zing een mooi liedeken, deel van je weelde. Dan slaapt het kindje in zonder geschrei.
 3. Hoe leit dit kindeke hier in de kou! Zie eens hoe alle zijn ledekens beven! Zie eens hoe dat het weent en krijt van rouw! Na na na na na na kindeken teer! Ei! Zwijg toch stil: sus, sus, en krijt niet meer. Hoevele stemmetjes, nog in de nacht schreeuwen van angst en kou, honger of oorlog? Hoevelen wenen er stilletjes, zacht? Gij die een engel zijt, kom hier toch bij. Zing een mooi liedeken, deel van je weelde. Dan slaapt het kindje in zonder geschrei.
 4. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.
 5. Eer zij god in onze dagen, Eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelcis Deo Gloria in excelcis Deo Eer zij God in onze dagen eer zij God in deze tijd mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit
 6. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelcis Deo Gloria in excelcis Deo (Barnard Willem) Eer zij God die onze Vader en die on - ze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe ge – komen is.
 7. Jesus bleibet meine Freude, Meines Herzens Trost und Saft, Jesus wehret allem Leide, Er ist meines Lebens Kraft, Meiner Augen Lust und Sonne, Meiner Seele Schatz und Wonne; Darum lass' ich Jesum nicht, Aus dem Herzen und Gesicht. Jezus zal mijn vreugde blijven, mirre en troost voor mijn hart; Jezus behoedt mij voor ‘t lijden, Hij is mijn levenskracht, van mijn ogen de lust en de zon, Hij is mijn zieleschat en hoogst genot; Daarom zal Jezus altijd in mijn hart en nooit uit mijn ogen zijn.
 8. [voorganger] Ik geloof in God die zoveel van mensen houdt dat Hij, in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem, met ons wilde meegaan door het leven van elke dag.
 9. [allen] Ik geloof in het Kind van Bethlehem dat ook genoemd wordt: Emmanuël, God-met-ons, Kind van vrede, Verlosser van de wereld.
 10. [voorganger] Ik geloof in dit Kind, de latere Jezus van Nazareth, die in de herberg niet op zijn plaats was maar wel bij de herders in het veld, bij mensen in de marge van het leven.
 11. [allen] Ik geloof in zijn leven voor alle mensen waardoor Hij verlossing bracht uit de donkerte van het kwaad.
 12. [voorganger] Ik geloof dat wij de Kerstboodschap verder kunnen dragen door de kracht van de Geest ons door Hem geschonken.
 13. [allen] Ik geloof in het kerstfeest, elk jaar opnieuw, en daarom geloof ik in een wereld van vrede. Amen.
 14. (Zagers Marcel / Siemansma Johan) Gij die onze gedachten raadt, ons bidden woordeloos verstaat. Als Jij ons niet hoort, wie dan wel?
 15. Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, eenzaam wacht . Bij het Kindje ‘t hoogheilige paar, Rond de Kribbe zingt d’ engelenschaar Slaap in hemelse rust.
 16. Stil is de nacht. Schitterend zacht straalt van ver sterrenpracht. Mensen komen, mensen gaan. Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan ademt eeuwige kracht. Wonderlijk stil is de nacht. Stil is de nacht. Iedereen wacht op het licht, op de kracht die verdrijft de duisternis en die groeien doet al wat er is, die verzoent en verzacht. Wonderlijk stil is de nacht. Kijk om je heen. Mensen bijeen zingen zacht: Stille nacht. Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, houdt zich schuil in dit goddelijk lied. Volg de stem van je hart, zing door het nachtelijk zwart. Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, eenzaam wacht . Bij het Kindje ‘t hoogheilige paar, Rond de Kribbe zingt d’ engelenschaar Slaap in hemelse rust.
 17. [Voorganger] God en Vader, op deze kerstdag willen we U danken, U erkennen als onze God. Wij geloven dat Gij met ons geluk begaan zijt, vandaag en alle dagen.
 18. [Allen] Op deze bijzondere dag gedenken wij uw komen in deze wereld, uw komen in het hart van elke mens, uw woord dat mens geworden is, zichtbaar in Jezus, de Christus. Wij danken U van harte om de vrede die Gij ons in Jezus schenkt.
 19. [Voorganger] Dankbaar gedenken wij, God, dat Jezus Christus de Heer is, dat Hij mens geworden is, Hij die "God met ons" genoemd wordt. Daarom willen we zingen, in harmonie met de engelen in de hemel:
 20. Heilig, heilig, heilig, geheiligd zij de Heer. De hemel en de aarde, getuigen van zijn eer. Heilig, heilig, heilig, de Naam van onze Heer, U loven alle machten, hosanna voor de Heer
 21. [Voorganger] God, wij wachten op U op uw licht, woord en vrede. [Allen] Wij zijn verblind door de vele lichten die wij ontstoken hebben. Wij zijn doof geworden voor Uw woord. Wij roepen: vrede, en er is geen vrede.
 22. [Voorganger] Maar in de nacht van deze wereld hebt Gij een ster doen opgaan: een Blijde Boodschap van hoop, belofte van vrede, Jezus Christus.
 23. [Allen] Tussen stal en herberg, hebt Gij voor de stal gekozen. Zo is Hij kwetsbaar in deze wereld gekomen heeft Hij machteloos onder ons gewoond, Hij moest buigen voor geweld en Zijn stem vond geen gehoor. De duisternis heeft het licht niet aanvaard. [rechtstaan]
 24. [Voorganger] Maar in de nacht, in het uur van duisternis en geweld, heeft Hij voorgoed een ster ontstoken, heeft Hij voorgoed Jouw verbond van vrede hernieuwd voor alle mensen. Want op de avond… [consecratie] Daarom is dit uur vol gezang, een uur van sterren en genade, van goede woorden en blijde boodschap
 25. [Allen] Laat dan de heilige Geest over ons komen. Laat haar kracht ons overschaduwen, dat wij ons hart openen voor uw Zoon. Leer ons luisteren, wachten en stil zijn, want ooit zullen wij licht zien, zullen wij sterren zien en engelen horen, zullen wij het kind vinden en onder uw zegen wonen.
 26. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.
 27. Door de liefde wilt ontwekken, spoedt u, herders, op de baan om naar Betlehem te trekken en om naar de stal te gaan. Vrede, vrede, vreed' op aard' aan alle mensen die van goede wille zijn.
 28. Laat de vrede Gods nu leven, zet je, mensen, er voor in, om de wereld nu te geven hoop en wat meer levenszin. Vrede, vrede, vreed' op aard' aan alle mensen die van goede wille zijn.
 29. Herders hij is geboren In 't midden van de nacht Die zo lang van te voren De wereld heeft verwacht "Vrolijk, O herderkens" Zongen ons d' engelkens Zongen met blijde stem "Haast u naar Bethlehem" 't Is de nacht van de zwervers, van zoekers naar een huis, mensen, speurend naar vrede,- wie geeft zijn vijand thuis ? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Waar een plek voor de kleinen, waar gaan de armen voor ? Wie ontgrendelt de deuren, wie breekt de tralies door? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Heden is ons geboren de mens die ruimte schiep. Die zolang hij mocht leven om recht en vrede riep. Hij brengt de mens terecht, heeft toekomst aangelegd om veilig in te gaan,- hij reikt ons vrede aan !
 30. Herders hij is geboren In 't midden van de nacht Die zo lang van te voren De wereld heeft verwacht "Vrolijk, O herderkens" Zongen ons d' engelkens Zongen met blijde stem "Haast u naar Bethlehem" 't Is de nacht van de zwervers, van zoekers naar een huis, mensen, speurend naar vrede,- wie geeft zijn vijand thuis ? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Waar een plek voor de kleinen, waar gaan de armen voor ? Wie ontgrendelt de deuren, wie breekt de tralies door? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Heden is ons geboren de mens die ruimte schiep. Die zolang hij mocht leven om recht en vrede riep. Hij brengt de mens terecht, heeft toekomst aangelegd om veilig in te gaan,- hij reikt ons vrede aan !
 31. Herders hij is geboren In 't midden van de nacht Die zo lang van te voren De wereld heeft verwacht "Vrolijk, O herderkens" Zongen ons d' engelkens Zongen met blijde stem "Haast u naar Bethlehem" 't Is de nacht van de zwervers, van zoekers naar een huis, mensen, speurend naar vrede,- wie geeft zijn vijand thuis ? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Waar een plek voor de kleinen, waar gaan de armen voor ? Wie ontgrendelt de deuren, wie breekt de tralies door? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Heden is ons geboren de mens die ruimte schiep. Die zolang hij mocht leven om recht en vrede riep. Hij brengt de mens terecht, heeft toekomst aangelegd om veilig in te gaan,- hij reikt ons vrede aan !
 32. Herders hij is geboren In 't midden van de nacht Die zo lang van te voren De wereld heeft verwacht "Vrolijk, O herderkens" Zongen ons d' engelkens Zongen met blijde stem "Haast u naar Bethlehem" 't Is de nacht van de zwervers, van zoekers naar een huis, mensen, speurend naar vrede,- wie geeft zijn vijand thuis ? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Waar een plek voor de kleinen, waar gaan de armen voor ? Wie ontgrendelt de deuren, wie breekt de tralies door? Hoe komt een kind terecht, waar moet het neergelegd, hoe zal het veilig gaan, wie reikt het vrede aan ? Heden is ons geboren de mens die ruimte schiep. Die zolang hij mocht leven om recht en vrede riep. Hij brengt de mens terecht, heeft toekomst aangelegd om veilig in te gaan,- hij reikt ons vrede aan !
 33. Zondag 8 januari is er hier géén viering! De gezinsviering gaat dan (met het koor en nevendienst) door om 10u30 in WZC “De Hopperank” (A. van de Maelestraat)
Anúncio