Лекц 2

Temuulen Baldan
Temuulen BaldanUlaanbaatar, Mongolia
Лекц №2,[object Object],Сэтгэл судлалын судалгааны зарчим ба аргууд,[object Object]
Сэтгэл судлалын судалгааны аргуудыг судалгаа шинжилгээнд хэрэглэхэд зайлшгүй мөрдөж байх тусгай зарчмууд байдаг юм. Эдгээр зарчмыг судалгаанд удирдлага болгон ашигласнаар судалгааны үр дүн үнэн бодитой болдог. Сэтгэцийг судлахад сэтгэл судлалд олон зарчмыг баримталдаг. Судалгааны зарчмыг ерөнхийд нь үндсэн болон туслах гэж ангилдаг. ,[object Object]
Судалгааны үндсэн зарчим,[object Object],А. Сэтгэцийн үзэгдлийг объектив нөхцөлд үнэн зөв судлах зарчим,[object Object],Хүний сэтгэцийн амьдралыг судлахдаа тухайн хүний орчин, үйл ажиллагааны нөхцлийг түүний зан байдал, биеэ авч яваа байдал, оюун ухааны түвшинтэй нь нягт холбон судлах шаардлагатай. Хүний зан төлөв, авьяас билэг нь амьдралын явцад төлөвшин тогтдог бөгөөд түүнгүйгээр хүнийг зөв оношлох, тодорхойлох боломжгүй юм. ,[object Object]
Б. Сэтгэцийн үзэгдлийг түүний хөгжил хөдөлгөөнд судлах зарчим,[object Object],Сэтгэцийн үзэгдэл нь тодорхой насны үечлэл, амьдралын өөрчлөлт бүртэй нягт холбоотой хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Хүний сэтгэлзүйн онцлог хувьсаж өөрчлөгдөж байх ба орчны шууд тусгал болж байдгийг судалгаанд анхаарах шаардлагатай. ,[object Object]
В. Сэтгэцийн үзэгдлийг хүний гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагаа, түүний үр дүнтэй нягт холбон судлах зарчим,[object Object],Хүн харилцаа ба үйл ажиллагааны явцад хөгжиж байдаг зүй тогтолтой ба нөгөө талаар хүний үйл ажиллагаагаар түүний онцлог илэрч байдаг. Тухайлбал хийсэн бүтээсэн зүйл, зохиол бүтээл, хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаа зэрэг нь хүнийг илэрхийлж байдаг.,[object Object]
Г. Сэтгэцийн үйл ажиллагааг түүний нэгдэлд нь судлах зарчим,[object Object],Сэтгэцийн үзэгдлүүд нь өөр хоорондоо салшгүй нэгэн бүхэллэг зүйлийг бүрдүүлж байдаг. Тухайн хүнийг бүрэн зөв танин мэдье гэвэл сэтгэцийн үзэгдлийг иж бүрэн судлах шаардлагатай болдог.,[object Object]
Судалгааны аргыг ангилах нь,[object Object],Судалгааны аргыг эрдэмтэд янз бүрээр ангилдаг. Эдгээрээс хамгийн өргөн хэрэглэгддэг ангилал нь оросын эрдэмтэн Е. С Кузьминагийн ангилал юм. ,[object Object],А. Туршилт судалгааны аргууд,[object Object],Ажиглалт,[object Object],Бичиг баримт судлах,[object Object],Асуулга,[object Object],Төрөлжсөн аргууд /социометр, контент анализ/,[object Object],Бие хүнийг судлах аргууд,[object Object],Туршилтын арга,[object Object],Б. Загварчлалын арга,[object Object],В. Удирдан хүмүүжүүлэх аргууд,[object Object]
Ажиглалтын арга,[object Object],Шинжлэх ухааны судалгааны аргуудаас хамгийн эрт үүссэн арга юм. ,[object Object],Хүний сэтгэцийн үйл ажиллагааны олон талт илрэл, түүний үүсэж явагдах нөхцөл, зүй тогтлыг тодорхой зорилго чиглэлтэй, тусгай төлөвлөгөөтэйгээр жирийн байгаа нөхцөлд нь судлах аргыг ажиглалтын арга гэнэ.,[object Object]
Шинжлэх ухааны ажиглалтын арга нь өдөр тутмын амьдрал дээр хүмүүс бие биенээ ажиглан, дүгнэлт үнэлгээ өгөх байдлаас чанарын хувьд ялгаатай. Тухайлбал шинжлэх ухааны ажиглалт нь зорилго, зорилтоо дэвшүүлэн таамаглал, судлах зүйл болоод ажиглах арга, процедур зэргийг нягт тооцсон тусгай төлөвлөгөөний дагуу явагдана.,[object Object]
Ажиглалтын аргын хэлбэрүүд,[object Object],Ил ажиглалт. Судлуулагчдад судалгааны зорилго, зорилт тодорхой үед яригдана.,[object Object],- Далд ажиглалт. Судалгаа явуулж байгаа зорилго, нөхцөл зэрэг нь судлуулагчдад тодорхойгүй үед яригдана.,[object Object],- Дотроос ба гаднаас ажиглах. Судлаач ажиглалт явуулахдаа тухайн бүлгийн гишүүн болох, эсвэл бүлгийг хөндлөнгөөс ажиглахтай холбоотой яригдана.,[object Object]
Ердийн ба нөхцөл үүсгэж ажиглах. Судлаач нөхцөл байдлыг байгаа орчинд нь эсвэл зориудаар нөхцөл үүсгэн түүнд хэрхэн хандахыг нь судалж болдог. ,[object Object]
Ажиглалтын аргын ололттой болон дутагдалтай тал,[object Object],Ажиглалтын аргаар судалгаа явуулахад зөвхөн судалж буй үзэгдлийг төдийгүй түүнээс илүү өргөн хүрээтэй мэдээллийг олж авч болдог. Харин судалгааны үр дүнд судлаачийн хувийн үзэл бодол нөлөөлөх хандлагатай, түүнээс гадна цаг хугацаа их шаарддаг зэрэг дутагдалтай талууд бий. Сүүлийн үед ажиглалтын аргын дутагдлыг багасгах зорилгоор янз бүрийн техник хэрэгсэл өргөн ашиглаж байна.,[object Object]
Тестийн арга,[object Object],Сэтгэл судлалын тест гэдэг нь нэг загварын даалгаврыг хийж гүйцэтгэсэн үр дүнгээр бие хүний шинж чанар болон мэдлэг чадварыг тодорхойлох судалгааны аргыг хэлнэ.,[object Object],1868 онд Английн Фишер өөрийн суралцагчдын мэдлэгийг шалгах зорилгоор анх хэрэглэсэн. Харин тестийн онолын үндэслэлийг боловсруулсан эрдэмтэн бол Ф. Гальтон. Нэр томьёог анх шинжлэх ухаанд хэрэглэсэн нь Дж. Кеттел,[object Object]
Тест хэрэглэхэд хяналт тавих үндсэн шалтгаан нь мэргэжлийн хүн шаардлагатай үед зөв хийх явдал юм.,[object Object],Агуулгын хүртээмжтэй, ойлгомжтой байдлаар тохироц чанар алдагдахаас сэргийлэх,[object Object],Мэргэжлийн хүн явуулах ө.х. тухайн тестийн үр дүнг зөв тооцох, гарсан үр дүнг өөрөө хариуцах чадвартай хүн явуулах ёстой.,[object Object],Тестийг хянах шаардлага, тестийн агуулга, үр дүнг нууцлахтай холбоотой яригдана.,[object Object]
Тест явуулахад анхаарах зүйл: ,[object Object],Судалгаа явуулж буй хүний бэлтгэлээс хамаарна. Тест явуулахын өмнө байж болох бүх санамсаргүй зүйлийг тооцох хэрэгтэй. Заавартай холбоотой бэлтгэлд ганцаарчлан болон бүлгээр явуулах аль ч үед урьдчилан танилцсан байх, мөн хэрэглэгдэх багаж материалын бэлтгэл,[object Object]
Тестэнд тавигдах шаардлага,[object Object],Судалгааг зорилго, зорилттой явуулах,[object Object],Судалгааны объект, судлах зүйлээ зөв сонгох, таамаглалтай явуулах,[object Object],Судалгааны түүврийг сонгох,[object Object],Судалгааны итгэлтэй байдлыг хангах,[object Object],Үндэслэлтэй байдлыг хангах,[object Object],Математик статистик тооцоог боловсруулж, үнэн зөв магадтай байхад анхаарах,[object Object],Тестийн стандарт байдлыг хангах,[object Object],Нийгмийн болон ёсзүйн шаардлагыг хангах,[object Object]
Сэтгэлзүйн тестийг ангилах нь,[object Object],Амжилт үр дүнгийн тест. Туршигдагчийн мэдлэг чадвар дадал олсон байдлыг тодорхойлдог. ,[object Object],Оюун ухааны тест гэдэг нь туршигдагчийн оюун ухааны коэффициентийг тогтооход чиглэгдсэн тест ,[object Object],Бүтээлч байдлын тест. ,[object Object],А. Бүтээлч бие хүний амьдралын туршлага, бодгаль онцлогийг тодорхойлох ,[object Object],Б. Бүтээлч сэтгэхүйг судлах тестүүд байна. ,[object Object],Бие хүний тест,[object Object],Тусгалын тест ,[object Object]
Асуулгын арга,[object Object],Бэлтгэсэн тусгай асуултанд хариулт авах хэлбэрээр явагдах аргыг асуулгын арга гэнэ. Анкетийн аргыг анх Английн эрдэмтэн Ф. Гальтон эрдэмтдийн хөгжих нөхцөл болон тэдний оюун ухааны чанарыг илрүүлэх зорилгоор анх хэрэглэсэн.,[object Object]
Хэлбэрүүд,[object Object],Ярилцлагын болон анкетийн,[object Object],Ярилцлагын арга- Стандарт ба стандарт бус гэсэн 2 хэлбэртэй. Стандарт гэдэг нь төлөвлөгөөний дагуу урдаас бэлтгэсэн асуултанд хариулт авах, стандарт бус гэдэг нь тухайн нөхцөл байдлаас хамааран чөлөөт ярилцлага явуулах арга юм.,[object Object]
Стандарт аргын ололттой тал нь: ,[object Object],судалгаагаар авсан баримтуудыг өөр хооронд нь харьцуулж болдог,[object Object],асуултыг урдаас бодож боловсруулсан учир логик алдаа багатай.,[object Object],Гэвч урдаас хатуу томьёологдсон асуудал зарим тохиолдолд ойлгомж муутай байдаг. ,[object Object]
Стандарт бус аргын ололттой тал нь:,[object Object],Судалгааны нөхцөл байдлаас хамааран асуулт гаргана.,[object Object],Чөлөөт ярилцлага хийж байгаа учир үр дүн бодит байдалд нийцэж, үндэслэгээ сайтай болох талтай.,[object Object],Арай уян хатан шинжтэй бөгөөд хүмүүсээс илүү өргөн хүрээний мэдээлэл авах боломжтой,[object Object],Гэвч тавьж байгаа асуултуудын дэс дараалал томьёолол зарим тохиолдолд буруу байснаас хариулт үр дүнд нөлөөлж болох талтай. ,[object Object]
Анкетийн арга: ,[object Object],Нээлттэй,[object Object],Хаалттай,[object Object],Хагас нээлттэй,[object Object],Нээлттэй асуулт гэдэг нь тухайн асуултанд ямар ч хэлбэрээр хариулт өгч болох асуулт,[object Object],Хаалттай гэдэг нь тухайн асуултанд байж болох бүх хариултыг жагсаасан асуулт,[object Object]
Асуултуудын агуулга,[object Object],Ерөнхий байдлыг мэдэхэд чиглэсэн асуулт /овог, нэр, нас, хүйс, мэргэжил, ажилласан жил, гэр бүлийн байдал г.м./,[object Object],Хүний өнгөрсөн үе ба одоо хийж гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагаа, түүний үр дүнгийн тухай асуултууд,[object Object],Хүмүүсийн санал бодол, үнэлэлт, урам зориг, сэтгэлийн хөдөлгөөн, зан байдлын хэм хэмжээтэй холбоотой асуулт,[object Object],Хүмүүсийн чиг зорилго, аливаад хандаж буй хандлага харьцааг илэрхийлсэн асуулт,[object Object]
Асуулт зохиох, судалгаа явуулах дүрэм шаардлага,[object Object],Асуулт хоёрдмол утгатай байж болохгүй,[object Object],Нэмэлт тайлбаргүйгээр утга санаа нь шууд ойлгогдохоор байх,[object Object],Судалгааны зорилготой холбоогүй асуулт байх шаардлагагүй,[object Object],Хариулж байгаа хүнд буруу ойлголт төрүүлэх, дургүй хүргэхүйц асуулт байж болохгүй,[object Object],Асуултаа хэтэрхий урт өгүүлбэрээр томьёолохгүй байх,[object Object]
1 de 24

Recomendados

сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанThistle Khongorzul
50.8K visualizações21 slides
Лекц 6 por
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6Temuulen Baldan
27.3K visualizações31 slides
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж por
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмжЭссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмжScenography Zaya
124.4K visualizações4 slides
ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтOyuka Oyu
11.9K visualizações12 slides
Leg1 por
Leg1Leg1
Leg1Мөнх- Очир
20.9K visualizações24 slides
Бие даалтын стандарт por
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандартAdilbishiin Gelegjamts
113.6K visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Лекц 8 por
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8Temuulen Baldan
46.4K visualizações40 slides
илтгэл хэрхэн бичих вэ por
илтгэл хэрхэн бичих вэилтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэanaranar
46.1K visualizações3 slides
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт por
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтTserendulam Gan-Erdene
14.2K visualizações23 slides
Оюуны зураглал por
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглалBurnee Naran
26.1K visualizações14 slides
ажилгүйдэл por
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл Aska Ashka
27.9K visualizações17 slides
философи 1 por
философи 1философи 1
философи 1Жак М.У
45.5K visualizações84 slides

Mais procurados(20)

Лекц 8 por Temuulen Baldan
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
Temuulen Baldan46.4K visualizações
илтгэл хэрхэн бичих вэ por anaranar
илтгэл хэрхэн бичих вэилтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэ
anaranar46.1K visualizações
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт por Tserendulam Gan-Erdene
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
Tserendulam Gan-Erdene14.2K visualizações
Оюуны зураглал por Burnee Naran
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
Burnee Naran26.1K visualizações
ажилгүйдэл por Aska Ashka
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
Aska Ashka27.9K visualizações
философи 1 por Жак М.У
философи 1философи 1
философи 1
Жак М.У45.5K visualizações
7 зан төлөвийн судалгаа) por Tsuntsaga Ch
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
Tsuntsaga Ch19.2K visualizações
сэтгэл хөдлөл por Buyaka Buugii
сэтгэл хөдлөлсэтгэл хөдлөл
сэтгэл хөдлөл
Buyaka Buugii17.7K visualizações
илтгэл por galaasnyama
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama113.5K visualizações
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга por National of University Mongolia
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаНийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
National of University Mongolia14.7K visualizações
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт por Munguntuul Bat-Orshikh
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголтлекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
Munguntuul Bat-Orshikh19.1K visualizações
лекц por Psychology Psy
лекцлекц
лекц
Psychology Psy20K visualizações
өсвөр насны онцлог por mngntsetseg_bsndorj2014
өсвөр насны онцлогөсвөр насны онцлог
өсвөр насны онцлог
mngntsetseg_bsndorj201444.9K visualizações
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por Siner AG
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд
Siner AG23.1K visualizações

Similar a Лекц 2

лекц 2 por
лекц 2лекц 2
лекц 2azora14
4.1K visualizações24 slides
Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23 por
Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23
Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23E-Gazarchin Online University
1.4K visualizações21 slides
saz por
sazsaz
sazE-Gazarchin Online University
1K visualizações20 slides
социологийн судалгааны үндсэн аргууд por
социологийн судалгааны үндсэн аргуудсоциологийн судалгааны үндсэн аргууд
социологийн судалгааны үндсэн аргуудNandia Nandia Ganbold
49.1K visualizações22 slides
Leg2 por
Leg2Leg2
Leg2Мөнх- Очир
2.4K visualizações15 slides
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx por
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxНийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxOyunchimegKey
462 visualizações26 slides

Similar a Лекц 2(20)

лекц 2 por azora14
лекц 2лекц 2
лекц 2
azora144.1K visualizações
Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23 por E-Gazarchin Online University
Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23
Нийгмийн ажлын онол арга зүй 2015-09-23
E-Gazarchin Online University1.4K visualizações
социологийн судалгааны үндсэн аргууд por Nandia Nandia Ganbold
социологийн судалгааны үндсэн аргуудсоциологийн судалгааны үндсэн аргууд
социологийн судалгааны үндсэн аргууд
Nandia Nandia Ganbold49.1K visualizações
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx por OyunchimegKey
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxНийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
OyunchimegKey462 visualizações
лекц №3 por Dulguun Murun
лекц №3лекц №3
лекц №3
Dulguun Murun13.3K visualizações
лекц 3 por Dulguun Murun
лекц 3лекц 3
лекц 3
Dulguun Murun6.3K visualizações
Tools por Darkhijav
ToolsTools
Tools
Darkhijav3.3K visualizações
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй por Ariunbayar Bazarvaani
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйулс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
Ariunbayar Bazarvaani8.4K visualizações
4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө) por Tsuntsaga Ch
4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө)4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө)
4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө)
Tsuntsaga Ch695 visualizações
4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө) por Tsuntsaga Ch
4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө)4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө)
4 судалгааны ажилын төлөвлөгөө)
Tsuntsaga Ch507 visualizações
biy_daalt (1).pptx por OyunchimegKey
biy_daalt (1).pptxbiy_daalt (1).pptx
biy_daalt (1).pptx
OyunchimegKey119 visualizações

Mais de Temuulen Baldan

Лекц 9 por
Лекц 9Лекц 9
Лекц 9Temuulen Baldan
28.7K visualizações51 slides
Лекц 5 por
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5Temuulen Baldan
18.2K visualizações36 slides
Лекц 3 por
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3Temuulen Baldan
25.4K visualizações44 slides
Лекц 1 por
Лекц 1Лекц 1
Лекц 1Temuulen Baldan
15.1K visualizações4 slides
Лекц 7 por
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7Temuulen Baldan
46K visualizações46 slides
bagaar ajillah chadvar 5 3 por
bagaar ajillah chadvar 5 3bagaar ajillah chadvar 5 3
bagaar ajillah chadvar 5 3Temuulen Baldan
6.1K visualizações19 slides

Mais de Temuulen Baldan(15)

Лекц 9 por Temuulen Baldan
Лекц 9Лекц 9
Лекц 9
Temuulen Baldan28.7K visualizações
Лекц 5 por Temuulen Baldan
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
Temuulen Baldan18.2K visualizações
Лекц 3 por Temuulen Baldan
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3
Temuulen Baldan25.4K visualizações
Лекц 1 por Temuulen Baldan
Лекц 1Лекц 1
Лекц 1
Temuulen Baldan15.1K visualizações
Лекц 7 por Temuulen Baldan
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7
Temuulen Baldan46K visualizações
bagaar ajillah chadvar 5 3 por Temuulen Baldan
bagaar ajillah chadvar 5 3bagaar ajillah chadvar 5 3
bagaar ajillah chadvar 5 3
Temuulen Baldan6.1K visualizações
Bagaar ajillah2-1 por Temuulen Baldan
Bagaar ajillah2-1Bagaar ajillah2-1
Bagaar ajillah2-1
Temuulen Baldan3.9K visualizações
Oi togtoolt 2 3 por Temuulen Baldan
Oi togtoolt 2 3Oi togtoolt 2 3
Oi togtoolt 2 3
Temuulen Baldan5.5K visualizações
Bagaar ajillah 2 3 por Temuulen Baldan
Bagaar ajillah 2 3Bagaar ajillah 2 3
Bagaar ajillah 2 3
Temuulen Baldan8.4K visualizações
TM5-3(Illusions) por Temuulen Baldan
TM5-3(Illusions)TM5-3(Illusions)
TM5-3(Illusions)
Temuulen Baldan457 visualizações
TM5-2(tanin medehuin process) por Temuulen Baldan
TM5-2(tanin medehuin process)TM5-2(tanin medehuin process)
TM5-2(tanin medehuin process)
Temuulen Baldan1.4K visualizações
2-1bodylanguage por Temuulen Baldan
2-1bodylanguage2-1bodylanguage
2-1bodylanguage
Temuulen Baldan445 visualizações
Лекц 7 por Temuulen Baldan
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7
Temuulen Baldan456 visualizações
Sonjoo por Temuulen Baldan
SonjooSonjoo
Sonjoo
Temuulen Baldan5.6K visualizações
Presentation1 por Temuulen Baldan
Presentation1Presentation1
Presentation1
Temuulen Baldan358 visualizações

Лекц 2

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.