O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Texttyper

6.712 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

Texttyper

 1. 1. TexttyperVad är karaktäristiskt för olika texttyper?
 2. 2. Att skriva olika sorters texter
 3. 3. SyfteO Ur Lgr 11Undervisningen ska syfta till att elevernautvecklar förmåga att skapa och bearbetatexter, enskilt och tillsammans med andra.Centralt innehållStrategier för att skriva olika typer av textermed anpassning till deras typiskauppbyggnad och språkliga drag.
 4. 4. Mottagare
 5. 5. SammanhangO Är mitt syfte att:Påverka?Roa?Beröra?Informera?Instruera?Uppröra?Sälja?
 6. 6. Faktatexter/ÅsiktstexterNyhetsartiklarNotiserReportageReferatIntervjuPersonporträttLedareBrevInsändareKrönikor/KåserierRecensionerDebattartiklarBloggarAnnonser
 7. 7. NyhetsartikelO En nyhetsartikel är alltid skriven av en journalist.O Den består av rubrik, ingress och brödtext och berättar omen nyhet, något som har hänt eller kommer att hända.O I texten ska läsaren få svar på frågorna:när, var, hur, vad, vem och varför?O En journalist strävar alltid efter att vara korrekt, saklig ochnoggrann med fakta och låta alla parter komma till tals itexten.O Man säger också att artikeln vinklas på olika sätt. Detbetyder att man berättar nyheten med olika perspektiv, tillexempel utifrån personen som drabbas, eller utifrånmyndigheten som fattade ett visst beslut, utifrånrånoffret, eller utifrån personen som begick brottet.
 8. 8. NotisO En notis är ungefär samma sak som ennyhetsartikel fast mycket kortare.O Här finns inte någon ingress, utaninnehåller direkt all fakta som läsarenbehöver för att förstå sammanhanget.O En ingress ska varakort, informativ, effektiv och direkt.
 9. 9. ReferatO Ett referat kan man beskriva som ännustriktare än en nyhetsartikel i formen.O Här handlar det enbart om att återge vadnågon sagt eller något som har hänt, utanatt lägga in några värderingar.O Det kan till exempel finnas referat frånfotbollsmatcher, tal eller rättegångar.
 10. 10. ReportageO Ett reportage skiljer sig från en nyhetsartikel ochnotis eftersom texten är mycket längre och merdetaljrik.O Ett reportage ska vara som en berättelse som gerläsaren upplevelsen att vara på plats. I reportagetska man kunna uppleva miljön, personerna ochhändelserna, gärna med sinnen som doft, syn ochhörsel.O Detaljerna är viktiga, men även ombeskrivningarna är detaljerade är det förståsfortfarande viktigt att allt som beskrivs byggs påfakta och är korrekt.
 11. 11. IntervjuO Att göra en intervju är en journalistiskmetod för att få nyheter och information.O Man kan till exempel göra en intervju itelefon eller vid ett personligt möte.O Ibland skrivs intervjusvaren ihop till enlång text, ibland väljer journalisten attskriva frågorna och därefter svaren, såordagrant som möjligt.
 12. 12. PersonporträttO Ett personporträtt skrivs ofta med lite djuparebakgrundskunskaper än man får om manbara intervjuar någon.O Då kan man behöva göra djupareefterforskningar om personen ochsammanhanget, och om möjligt följa personenunder längre tid för att sätta sig in i hans ellerhennes livssituation och verksamhet.
 13. 13. LedareO Ledaren är oftast placerad allra längstfram i tidningen. Där kommenteras ochdiskuteras aktuella frågor i samhället. Detär den enda texten där tidningen uttryckersin åsikt.
 14. 14. Debattartikel/InsändareO Vill man framföra en åsikt, kan man skrivaen debattartikel till tidningen.O Ofta kallas privatpersoners texter förinsändare, medan politiker ellerföreträdare för någon organisation ellernågot företag skriver debattartiklar somofta publiceras i närheten av ledarna.
 15. 15. BrevO Inleds med en hälsningsfras.O Det finns både formella och informellabrev.O Innehåller ort, datum (i högra hörnet).O Är skrivet till en mottagare (kommunikativkvalitet).O Ingår ibland i en brevväxling. Kaninnehålla svar från tidigare brev.O Avslutas med en signatur.
 16. 16. Krönika/KåseriO KrönikaKrönikor skrivs ofta i mer lättsam och personligton, gärna med syftet att roa läsarna. Här kanskribenten framföra sina egna åsikter. En vanligform av krönikor finns på sportsidorna, där aktuellasporthändelser kommenteras.O KåseriEtt kåseri är ännu lättsammare skrivet än krönikan,och bygger ofta på små vardagliga händelser därläsaren lätt kan känna igen sig.
 17. 17. RecensionO I en recension uttrycker skribenten sinpersonliga åsikt omteater, film, musik, litteratur eller konst.Oftast hittar man recensionerna påkultursidorna.
 18. 18. BloggO En blogg finns på webben och uttryckernästan alltid en personlig åsikt, men kan ävenbygga på faktauppgifter.O Man kan blogga av många olika anledningar, tex för att skriva om vardagligahändelser, diskutera nyheter, inspireraandra, påverka (politiska bloggar) ochfördjupa sig i ett ämne.
 19. 19. AnnonserO Tidningens annonser har ett viktigt syfte:att övertyga läsaren att en vara eller tjänstär bra och helst förmå läsaren att köpanågot, eller handla på ett visst sätt.O Nyttan och fördelarna framhålls förstås iannonserna. Ofta är annonserna mycketbra på att förmedla en viss känsla tillläsaren.

×