Anúncio
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Anúncio
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Anúncio
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Anúncio
Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory
Próximos SlideShares
Nikon Ti-U Manual (Eng)Nikon Ti-U Manual (Eng)
Carregando em ... 3
1 de 15
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Tassanee Lerksuthirat(20)

Último(20)

Anúncio

Appointing a team to oversee a microbiology research laboratory

 1. .C- , & o e ,aua au tE o r usi r m-r n 6u u d1 { 1 u o ua rflo uJ fr rifi n r :i 6'u q a fi r i vr u r rl'r'ahinr:rirtruio-utotTn:tnr:i6'ufiur1d#0,:rJfrrifinr:io-ulaflrivrur rruri'otrJfrl-finr:id'u eirunlrurou lttnr:ttavurlnn::l FttuuLtv!vufl'ranfl:trurlra:rurBl6 aur:nr.Jfrrifr,rruit'utriodrlnnrlor ravlaonn-er0l'll.lnflvllluviolrn:orurirr l didrirfiipruanr:io-u1ul11r*d nr:io-u"[ud'n.juoaol nr:i6'u1u Y 'aua ;; liotrJfru-frnr:firfiurdotriuar:tnfiuavvYlnrurn:firnrvrrirs 1:utr]fitnr:zuamuuasn:ounr:otrdoriol:n:veiufi t uav z trXtruio-ufilrn:oru finrrlrirtflofia uravflnrrulaonn-uriofrrlflrifilru vr'rriomuuor ufiouirllru rLau !v<rY" d r ur n d o r dr r o uri r n"r n cu v lir.: r u a ua #o r rJ fr u-fr n r :i d'u 1 a fi .:i y u r oir : r u u r l ri otrJ fr ^ v d d d au 6 t, Ft:.yfluu qnuavt6:F)u 4. pr:.nh:ur urci6'l t. or:.Borrinri :6:r::ori q rJ:voru uuav (,r-hyat!,t'tuFr ruu niiil nltFrlulaoofio rray nrru ufi ur U rra v ES P Re L n tta x.] I fl :61u6'ru n r :d'pr n r :at : Ln fi n r :6'n n r :r o r ufi u ua v n r :fl o.: niu ura v urih fiu o'u n : r u lt <i ^a zu! :u a1u.t I ud o d ra n y : o ! n a rta y n cu y n ::il n 1 I fl o,tytui: I 6 n dr ulo o uailrrr:6'iurirunr:il:vrlr#uriuduavt#rrrrllf,rirudorJ:v murirr 1 ^d 5. fr:.Lv!ruv,'t5:il vur]rlfla ril : v a r ur r u n r :i 6'u1u #n.i ua v n ru v n : ix.J n 1 i n o { vr 1J i u 6 m ir ulo vu4 q tta!trt:6'tua'tu n15aq fl 1:ar: unu Y I au q u 4 zu 1J : y fi 't u.i't u n r :r 0 EJ [u dn r rra v rr ru v lir r r u ri il o n r u rJ n o o fiu .r q rra il I rr :fi 1 i.J 6'r u dn rgruv vr 1 { n I u n I v.t ?J o I #o.r | fr rjfi n r : a rJ n : nj J4 ttav tn5olilo nt:d'nnr:tonar:lrn:orurirl 1 fiil:varurruFr cus fl ::! nl :o?1JFrx.J n?1xtilaonn-ulrrlfi rnrn Frtuu n :Ttt nr Tnr rr|a onn-u uar nrrr td u.r LLau y,r.:.u. rdol:n, q Lta l.J 1 Fr :6'r u rir u n r :lfi'nn u i n r : o-n n r : ro n d 1 :r.J 1 n :g r u ri r r 1 6. uxarrtrFar on:yl-nn:rinti i ,t P ,.JU:u61u{lurlfuun::}tfl1: 5a. ttau n.:.u. ufiol:nr o tt a tL 1 n :fi 1 u rir u a'n u ru v yr r { fl r u n 1 v{ rj o,: #o r rJ fr ri6 n r : LLavnt:e-nnt:tat tfiu ^d i /. u'l{411?Alau ftuto vl ilU:uatu{'tl]Fttusn::}.tfl .ti specimen banking lLau v!.:.u. rfl ol:nr n Lra x.r r n :6r u rir u q rl n : ni run y un3 o q fr o rra s n r : o-n n r : do r a utau tona.l:lJrn:orudx 1 -Sao 5. l.J'1ULU01-J Ft1tLA.t tiorsuu$ fl 4 ruossu tl.ln runrn Scuarunrsfl o fr nuannsou sufr nuoufo nu sdvA LFluil14ul?1...
 2. -2- 1,. 3. 4. 5. rdrirlutJuncuun::iln'r:rlrt 1fi":lu:vonyri':u.rru uay:vrir.lFrruu.r rrrltrarirfifitpiYruorurru tLnu -r-.. _._ - y-i-i , & o , u : e a1 u {'1 u fl u ht fl tn u ? t 0 { 11 { n 1 u L1t t[a u fl 1 uu o ny!? u {.11.J ! 6'orir standard operating procedure rau Wt ufiurrYuuTulrunr:ld#ollfll-frnr:io''urafi.:iyur uny ai a - dt tn5oliloivtularaflidl{ 1fifroqluri'otrJfrrifrnr:lri'aonrnfrornilillfl:ilurjrt l firfiurrior r 6tv yA - qy .i < o 6 afl0u:11[vn?1il5LRurnunr:'[dtnSorfroivrurrtrao* ].Jrrr:6'r1.Jn?'ullaoofiulu#olrlfrrifrnr: n1:Q-on1: al:trtfittauto{Lau nl:{'onr:vt,rluln:danru nr:ldrdoriol:e, :rryrtrnfl:urflu!du 1 luri'orrJfrffinr: J , j ! v tqvy q y y t o 14 tLaua0al:'tl'l?fi'l:14tnu?t0.iLtn,.Jttuo.:!flUfrn1: n1:"lfnrrlSr.jrurio{11't{eir{ I rdu nt:a-fl?irFifio Frx'lLlfaonriul nr:a-n?irrtlttoi::r:?xrAon?r1.rf nr:fioar:ilrularin{rri"idcru#0.:ffrrifrnr:id'u aat?lyru't lrfrrir ruuvrir tta v fr otnrr m:xofiouTF):r nr:i6'ufir rtoldr3nr:ri'orrJ frri6 nr:hi'ar:rr:n!fr1-frrrunr, illrl:6'lufll:io-ut6'odr.:nn6'ot rlaonfiu LLauallJtin:uLFlx'utLfluo'un:ru rravl:sufrunxlilLAu{o1n AU i,AUAqe y u - ; Aa, {1u?ouytUfluFtLn i?ilu{ra!ot[uu[Lu??1rrnr:r]0.:n'un?tiltAu.:frLi.lu:fo::tr :?u5?lJdo:.JarJElrrunr:zufrrrutavn:ornr:orrdodol:n rJBrLrruar:rnfinrru6ororuriayln:lnr:id'a ; ! y t q ey ! " v]!nu?u0{ a{:'lu.l1u-[vrinttanrl:vuvt?arvr'riruuo uayl:saru{turiurJx]rliri6'uiurio.rrjfrfFnr: rfio 6 n m u u a-n g r u n r : o r : r1#o r u io r u r or :o r u ri r r 1 lri'rfl u fl o 1 fu -.i tlnvrttavnutarnSotl-oivturnranifitriYrilolrl.4r.r'ru l#fianrmvrioul{ ar:rr:nl#zuafirfiofioki uravvirdrki (i n te g rity,,u r r" p rod rci bi l.ity) :rrtvrsr fi F,r rxLJ a o o fiu ri o ri"ldt r u o-alirnr:rtnr:ao{La6o.ifioiuurnraniuavrtr:rtu'r#nn',:1d{rurJo.lrFrBorfioivrurnrani hi'ldrru o d x dl ri r ua v fi rJ : v R vrBn l lr a r Ln : fl :? rl :x il a fi fr n r :ldt r ukia v q ? n Lra y n r u fi? tl :/^^-_-u_. , "& 4uv- 0014r?flqq!n:ruvluoruvt='Lriiunr:afua!uo1fln[uyr rfiolfiIer:lnr:id'ufilrto"tdlBnr:ri'otrJfrrifrnr: fi nr u il a o n fiu r ru v virtJfr u-G n r : rtiu vrir n r n ou rl-u n { fi o ui o uo 6 n o ao d 6'pru'::rJ:vsiranorr,llunr:nLtaFr?rilfaonn-uluriorrJfrrifrnr: ai?aaoun?rilGu!fourorrniotfiouio , d Y- o!n:ru :rlv'ta'nuruvvn{nruf,i'n'!rix 1 uolr.lorrJfrlGnr: nio:rarriufinr{Juu#np.ru rravrfil:rl:.lrL e A ^ 3 ouflfl't:tu11LflfilJ1l o-orufrldo{arirl 1 hfrnr:lfiru avnrn nfould ruavrflur!oqliu vrvtlu;rJrLL!Loflar:uaydrSnvr:oflnd :':rLdlfinr:flotrYunr:udrfituonar:a"rriryutodoqarY*o'.rnrdrfnq udolnflorfiuBdruunnaro.i,ifi tflu?u0{ 7. a 9. 10. {orsuu$ rinzuossu ll,lnrunru scuarunrsflo frnuannsau s1Jfr fluoufonu Ud U ?1{U fl{ttn...
 3. -3- vuv fi'tfi elturriiufi t fiurnn '^.fr. 2566 u{lu6'utl lprufi:r:vnr:rir:rsiruryilrpirnrirr z fl yio ' <o o) a, , ; aufl t 1Q utJFt't a{ r!u0 u't.t 0u a't ru fufi r-z nl.Jnrv-uij y:.fr.2566 I B.fJ 'J-"of (er:.BerrYnri :i:': ::ori) vYda 14? 1rU l 141t? u? 0 u a a u?lyt u't q riorsuu$ fl qruossu ll.ln zunrru icuarunrsfl o fr nuonnsou siJfr fl uaufrr nu
 4. DoI E ee so J zoU ==) L C ee3 -0o- C- F oJl c/l DF eeSef cloe)c jrSSe -,-O- ._ (_p (_ 3 3D- */l l!lee ;: r -) KJJ >(' JD 3 vr c)p F ce' 5- .,c) /- 9) 9p,o cPD zot- -) JD S CP J
 5. lr o.rl .J 'o5pp Cg ;5' =) =J hr oil 5A) Ju- =) o9l AJ HD o./t e) JD sce J 3 J 5) 3c/lq s c-G) ce JD 4)p ce- -4) D CD o-) JD sCE J c-G/l ee c)o J c..D l) (.rt o c N eEe e9 F 9) *Pe :)& c5) _) .Jl - D rI s f- .-) CE JD C)p c3- -c) 9) cqD .-) "-), sce _) c_ o-Q ee c)o J C..D t) (rt o o F!' 39 JJ q/l c/l JJ bb 55-4 q/l 5- es eDr C'_ -) n :J HeD-5{ -93 FP DF. pp o-/lD. ; CE ovJ P(_ -r o-/le *B {rs,jL- L-- -) J rrn CE JD ojD 4)p C)p ft?' ce -c) -4) cn) D5n CPD J. .-) oiD Srtt-i,o s --J J-o r(_ ( G/l oJl ee e^! c)o d)o J & c'-D NN (n o O O o ssss (t f,e f,e f,r --) J J- --J- or _-.l
 6. eEe c9 a f 9) I ./t[- c) b E! o dD s J g J 9I <,r s c-e) JD 2)e c9' -a 9) dD a) JD s J c_ a/t ee 4)o J e.D N) lJt o o (, o o o oN) (, 5 N) (, o o o o o o (r o (, o o o o o co (, @ N) (, o o o o o o (r) @ o @ (, o o o o o o-..1 (, (, o UJ o o oN) (, --l F L! ()) o o o o o 6 (, --t @ (, o o o o oN) N) -t LN o o o o oN) @ @ (, o o o o o N N) Ln o (, o o o o o N @ LO (, o o o o oN) @ (, o (, o o o o oN @ (, 5 ln o o o o o N N) (n (r (, o o o o oN) N) o -.1 (, o o o o o N @ N) o (, o o o o oN) N) (n -.1 (,) o o o o oN) N) o @ (l) o o o o oN) N ln 5 (, o o o o oN) N) _.1 o (, o o o o oN) N) 5 (, o o o o O N) N) (, o (, o o o o oN) @ N) (n Se D 5 JE P g" l o o o 3 ! c o r - o d = N) o 5 n C o o { o 3 rc q, rt, c o 5' n c uo, o -l = o 3 o c. n .)A' s: f o -o o, € + 6' f n u od o d r o (r G cge o e .c) tr sl PDI JI I o 0, d q o n r t) o (, oI o Se c.) t- q, q I tr a o 'Tl o o N o (n 0, a o a T C (rt o o o o o -.1 o o (,l o -n o o N o --l o c) a J 'Tl o 3 0, q -n o o N o c.E f A) o- o 15 J o' m 0) @ o @ (, (r ()) Se c) T 3 A) U Q. o l !l: d n n o 3 ! C d o - - o r) o f ft c o = n c@ o o eI. Se o @ o n x- 3 o l n o o @ ) o ) C' c f o -o :t o o f x' Sr o (n n f c o .+ o @ 6' 4 o !OJ +. n o o o 3 uo, o- 3 o 'o 0 UI I o o o I o U1 o 3 q o v0, o- c d o 3 ql d n 3 o o o r J 9 N) o o c o n c o lo, d. p. ! o o LN oI N o oC d o d' o f n o c9D Se c) m 1l ! o f o- cd o lo, c. n !. ! o o N N) C f n o a o l o o ceD. Se c) m ! ! a f o- c o 3 o, d. n = o o * o o o oC c 7 o o a f n o ! c c9tr. Se m 1l E o = o c + o 3 0, d. n T o od o o o o tr o ! n 7) C 4 o 3 OJ =.r. n T' t' o + o oI o o c c + o 3 o, Ar. n !. lf, o o o o o o C u o ot' o = n o c!tr- Sr o m ! ! o f, o- o C o 3 it o = ! o FI o o oI o o o o' -o u c + o 3 q, tri. n T ! o d o o oI o o o c + o 3 o, ii n s ! o * o I trI oC o' ! n v c o 3 llJ rt o -o t' o o I (,I oC + o 3 0, c. n t9 ! o o I (rI o 3 m ! ! o J o o c + o 3 o) d. a) 3 ! o o I (n I o m ! ! o f o o C o l0, at o !. ! o * o I N) c_ d D o d' o J rl o N) $r c) m ! 1' o t o- o c!L o s J :9 , c) o ca, I J 9e g a, crl clD I J I at dt otD I J g( c^ d, "J dl ra chD I J g a, OJ c4 slD I J I a, J crl d" q, 5 J 9' 4D cn c/tD I J 3 4' A) cI c,.D I J g 4D ot c4' 9 J I 4D c4 cAt J 9' 4)D cn c,'D J g( a, q) dl qTD J I 4D ot ct, I J I dD J ca q, 9 J g( c" OD c) ca cq a$ J gr c AD .-) ol c^ cD J I AD OJ cn gt, J s( c^ a, c) ci ot, I J 9' o) CN crlt 9 J g( cq at -) gt cr ca) 9 J 9- AD E) cn stD J 9' 4' ") gt dtD I J 9' ob OJ dt c4' I J I 4t .J gt aP! c9 o D dD- c) c) f n o = q U o 3" 1
 7. (, o o o o A o Ot o o (,) o o o o 5 o o o (,) o o o o o L! (, o o (! o o o o o o o o o N @ ()) o o o o (, N) u o o (, o o o o oN) N @ A (, o o o o o o o o (, (, (,) o o o o o -.1 --l o o (, o o o o o N rv J N) (, o o o o o o u o N ()) o o o o o 5 (, N) o UJ o o o o o o { o o@ o o o o o o ()) o o o (, o o o o o (, o o A (, o o o o o 5 (,) o (, (, o o o o o o F (, o (, o o o o o o (, o 5 (,) o o o o o N N) @ o (,) o o o o o { o (r o (, o (,) o o o o 5 (,) (r LN o(l) o o o o (, ln ! N) (l) o o o o oN) N) l (, (, o o o o o o -l -.1 o (, o o o o o o {-l LN ()) o o o N --l ^.J 5 --l s, 9l- 5 t 3. l"& lg, l+ a o :, o :) 9)c o J c9 3, J = c c 9) AD 9) cQe 3. s c 9)e c) o f, o x o o IA rc o n o f o o 3 o o C) o = o o "(n C f s2. o o d IA z @ 5 o N) o o ] o o c!D- Sc o --l J o l ll :t o U) n. a a al: n t.f. n o = c @ o (n p. :l o_ E f = o o n o a + c @ o d o o o o c!D- Se c) U a. @ o x = n o n o ], o f@ f = o o n o E o T1 C o o o f o o, = o - j o o o f m n C ! rD II C Se c) 4 i- o f, o a) o ]C rD @ :. @ J n o o- -n c o o o f o rm r) f -u ln m O T- ceD- Se c) z rf, j .) c uo) o I C' d N' OJ 4 o :, o tr - r lv o o - cr =. = x- o Se c) C ! , n c uOJ fr o f cr =, o N' q, 4 o J o o m o n o lJ o 0, o a oA' nd o o, o, o rt o Ctr c c c) o c 9t Se 9I 9' E u o --l I (, (rI sI t) o l'a. le) le) ls ldN t"3 tc l- t, l€ IF t: lI I *r- lSe td l- lo la' I s utr. o cI. s Jtr. e J 9 g])e 3 cetr- Se c) m x o @ o a o Ir lJl d o o- n o l(^ It lo) lI- tq l--- l* l- lo ls I cea- lSr lc) lCf lo lr lo l3 ln. lo lf a o lE' o o, + o o- (-') o ft c h o (r 5 (, o n ceI. Sr c) m ! ! o a o o + l'D l9 to lH lr lg lo lB_ l--- li l(r lo l(n lo I cea. lSr to lo lE' I.r to lo = 3 -o o : o ! o, o @ o, 2. n (D 6' o, o- I ! a o tt o a o ;-- I N O o 3 @ u P N N) o (, o o CED. Sr c) @ 0) f o- -o r) D OJ rD n n o TN o o l o_ o -o n u U rD a) n o m ! ! o l o z o o g o o c o, 5 o o x- 5 o o f !. o J --l A (, --l c.) s J 3 $ r, , 5' rrceq :, d" -9I s q, g( dq f,t ceq -gl :) .91 sslD I' rq 5' ET d" -91 s ol) 9' cq 3e 5' CT :, d" .91 sen, 9' 3, a' rlccq 3 d" -9I sdlD $e rq =, a' e!cea :, d^ s gl, ge E^ =, a' CD ceq :, d. -9I s ot, g( {e f,T ceq :, d" -9I s c[, 5' c" s" a' f,T :, -91 scaD 5' Se a rD ceq d" -9I sslD ge 9' CI c! :) d" -91 = c a, g( rq s. a- rI :, 3slD .g( rq dtD J AD gl ot, 9 J 3 at "J c4 st, J 5' cq AD .) gl ra c4D 9 J I 4j, q cll, J $e c" 4' G, ot r" gl, J ge AD G) ca rq cA' J s}' rq 4t c) sl ra CJID I J o, c4 cn, 9 J 9- 4D c/l AD 9 J 9- o, cn OD 9 J 9 4' c/l qD 9 J 9' 4' c/l 9 J I AD c/t eEc o ! qI. c) ET e, 9! c) J e J o J J 9q o J J 9e o 9t_ J J =}! o 9l- J (! J 9e c) J J 9r c) J J e) 9l_ J J f J o = o o o c_ ee o.J 2
 8. (, o o o o <) 5 (, o --1 (l) o o o o o 5 U) o @ o o o o o o o (,) ] N) @ (^) o o o o o N' _.1 { o -.1 (, N o o o o (n N) u) (l) (, o o o o o o-.1 o o (, o o o o o @ (^) { (,) o o o o oN) @ o o (, o o o o oN) o o o o (, o o o o oN) l u o F (, o o o o o o o (r (, N) (, o o o o o N N) @ o (l) o o o o o 5 (n 5 (, o o o oN) o F @ o (, o o o o oN) o 5 o (rt (, o o o o o N o 5 @ o (r) o o o o oN) o 5 o @ (l) o o o o oN) o o (, o o o o oN) N @ (r (,) o o o o oN) N -.1 o (,) o o o o oN) N) o l (, (, o o o o oN) f) 5 (, (, o o o o o N N) o o (l) o o o o o19 N) 5 5 (, o o o N N --l o *, 9t' 3:o /. 3" l5 I d[- lc) l4 I cl. le IE I d[- ld lE9 lf IJ ls I g)tr l3 l--- tx l3 lo lo lo I cea- I 5-l lcrl lol t< to lf to t: lI lSr t: lo. lo lfld l1 lo lc lu l+ l6' ld' l(n lo to m le l& I= lllB ln lo l1 ln tc I6 lv lo t< lo, I 'Tl tc l6 te l@ 5 o o v o o d tn 0, r o 3 =. o (P A) : o n - o r(n UI = 5 cetr. Sr o L/l C A' t u o r,A' o 0) o a o D) .J C o 6' t v -T1 (rt o m x u o =. @ o OJ rD o n o = d 4, C @ o o 6 qi @ X I lr u cctr- Se c.) @ o n x- 3 o, I r) o C I o f X I (r D i. f. n o f + c vq o = 6 ' o n o f + c @ o 6) n N o o t/l !. f o. o : C: -o c o !. 0) * o - o l !. o o =. - o ! o, 6 T r-rl I Se CJ q o 0) = = -o c A' p. o) d o f o l !. OJ o E. o) ! q, ^- r-rl --l Se c) q o OJ = rOJ i. f, 0 -n o : r) o s; l o @ ln (-) o o, @ 6' o q9. n a- l,/) OJ o s r)o, q l o tl fr e z C (r 5 (j A o o ml ccr- I $el ot zl cl >l rl =l dl cDpl 9t f rl c u0) o T o, 7l o =' c o0) ce[. Se e) m o OJ c = lnI (, o o ee -n U o o I 6) o m o n ! f o o 9. o ar. n o, d = ) T' -o o 0) f -t o o, o l ce[. Se c) g o u0) o- 6) o m o 11 d o lJ ]r o o 9. m a n o o c o c o 3 o c. n p. ! o * o m ! ! o :, o o 7) o o OJ o ! c (, ? (, o oC N n :rtu a :l o t> lc l+ lo l3 l9 l6' ls. lo le lo l- l1] IE Io- lo l* lo lb lo lo l+ l! t? lo lo ld, o o c : N r) !, J J o IP l4 lo l3 loJ l+ liIT lo t* li, l1l lo ll Ir t; lo l6 lo l0 l- ln lf lo tc 6 o I (n 3 t> lc l8 ll lo, ld t:Iro lo l+ lo lg' IE lo ll lo- lo l+ lr lo lo lo l- t6 I :f- lo tc lo 9 t ,.:. o c IH l3 lo, ld. lilB' l* lo m ! o o :J o. o c 1r' o * o = A c T o 3 IP lg lo, l+ ln l.o lE t* lo lo l6- l3 t:, l6 lr If- lo ll ll lo t; lc ld to l3o, 6' ! E o * o I I o = ti ln l$ lo lf, ln lr lo l3 IL lo ls lo l3 Io l+ lo l,o IE lo t* to lo leo C C d o 3 OJ n' 3 ! o o N N) c = n o p. ! o 4 o e n o @ N (, Se o (n o o o x I E t o 3 o * n 3 "(, o o N N o c c d o 3 o, * n = ! o o N oI N o o c t o lo, d n ! €' o + o o oI o o o c t> th Ir li IE l3 ls l= l< t: t; l* lo l-- It' l> loC il @ N 3," Se c) I 9 dL c) s J s r, 3 ln eP = P = e . 9' 9) Jr ed = E = C ep 3' 9, 9) 3n eP = P = @ p 9' 9' 3n eP = = = E e g' 9) .:,9) Jr €d = E = e . g' 9D !n eP = P = e . 3' s, 9) 3r eC ts = C p 9' 9) Jr rP = t = @ e 9' 9D 9) Ir eP = t = @ e 9' 9, 9) in eC = = e p 9' 9) 3r e< J c = e , 9' a) Jr ed = E = 9' 9' 5 e< = P = E e 9) .:, 9) 3n eP = = = e , s- 9D 9) *n QC, = E = e e s' 9) 9) eP 2 E = e o 9' 9' 5) eP = = = C . 9' 3' 9) 3n cP = = = @ p 9' 9' 9) 3n eP = = = e . s' .:,9) t'n eP = = = @ p 9' s, -3 9) Er eP = c = 9' 9' -3 9) tsr eP = g 9' 9D .:, 9) Er ec = g = e p 3- 9' -) 9) lr ed = c = E p 9' .:, 9) ln eP = ts = C p 9' 9) 9) cEe o d!. c) ET e.) 9r al- J c J ge o J J c 9( o J J r J n o = 0 o c- et 3" cl 3
 9. u) o o o o o N o o @ (, o o o oN) tn o-.J o U) o o o o oN) ] 5 @ E (l) o o o o o o s (,(^) (,) o o o o o @ (,) o -..1 o o o o o o A o 5 (,) ()) o 5 o o o o N) o (, o o o o o (, (, --l o o (,) o o o o oN) N) @ (, o o o o O N) o F @ --l (, o o o o oN) N) 5 o (, o o o o oNJ I) o@ o (, o o o o o N @ N) --l (,) o o o o oN) N (, N (l) o o o o oN) N @ o (, o o o o oN) @ N) @ (,) o o o o oN) f) o --l -.1 (l) o o o o oN) N) o@ (, o o o o oN) N LN ()) (,) o o o o o N NJ o --l o (n o o o o oN) @ N o (, o o o o oN) N) o-'.1 @ (,) o o o o o (, @ (r ()) o o o N) @ o (, o o o o ! N) o 5 Sr 9I 5e E g^ r llj l. q, '11 o E nA' s: a o (D ti n 11 o, = o c oIt, o n o N t' r) C o, d z c (r o o m Se c) z C , m r o c u o n oN) =' c o0) o -n o 3 0) w o T' r) n o E o o ce[. Je c) --.i o 3 tn n 6' l .i o 6) o m o o o E 7 o o 6' :t o a N o l q, @ o o 6 od o ! J o o 9. 'T1 , m E o ln 0, o @ c l o a E c 1 o r l! o o o o o o c!tr. Sc e) 6 lJt 5' + o @ o, E o a. o a n o m x o I f OJ I OJ o- I F I @ o, (-) q) 3 o o, r] o a t o = o o vo, (D .Tt o o N o I n Jo, 3 u o 6l o x u o (, o o n II -l I N ()) o c 5' 3 0) !i n p. o + o -tr o =. OJ -o c 3 ! Se e) )--.1 o c o 3 o, d o p. ! o o o, ! o = o @ t) x m ! ! o f o- o c + o 3 o, it o T E o d o 19 o I N' o o c E n c o, @ N) (n c 3 o, .t o T lC o .i o oI o o c e o d' o a o o cetr, le o m E ! o f o- o 3 o, d n t' o d o o o oC rD o d' o f o o N Se c) m ! ! o l o- o c o 3 q, .t o T ! o -t o o o o o r u o o o a o o ce!. Se d m ]C ! o )o- o t> IC l+ lo la liII, le t3 lo l3 lo lo lo lc l"H l- lo to l6 I:J lo lo N Sq e) m ! E o a o. o + C o 3 ol n, n = ! o o o o o o o c a m 6' o n' o o d n c o, @ N) (r cEl. Se c) tn o o x IP l+ lo l3 lo, lI Ir lo lf, lo l9 IE lo lo lc t; lSr to l- l! IE lo ll lo- lo + d o 3 o) n o 3 ! o o o oI o o o tr c o d' o f n o Sc o m !]C o f o- o C n o 3 q, o' f, !' o * o I (, o c r u o a o f n o N Se cl m ! 'lJ o )o_ o I cd lo) =i, 3 - o n o P N) = r) o p. o o o e n c o, @ N) (r c4t. Ss c) an o o o o x c o n o, o d (n x __l o o Se o -J o 3 U1 @. T o lI e) s J 3 D c, 3 Pe s t' J 4.- at .J :)" c J d- AD .) 5. s r J 4- 4D :). =' d J d- 4D .J -le s J d- c), CJ Pr = J 4- OD = E J d- OD J :<' E J 4- a, .J Ir J 4.- 4' .) 5, s' c J e- AD .J s f, J e- c)D )r s r J 4- AD .J 5. s' c F e- 4D OJ :J. 3- J 4- c)D e) :r. =' t' J 4- AD G) 5, =- f J e- 4t oJ 5, s' c J e- c)D .J 32e :s d J d.- an .J 5D s- r J e- a, .J 5" s J d- at E) 5, =' d J .q- 4D 5, s r J e- c), .) 5. =' t' J F &_ c)D J 5. s e J d- AD lr eP r = C e 3 -:) 5 eE! e9 3 o/lI. e) tlr e, 9( 0 J E 9t o 9l- J J St c) 9l- J c J o 9I_ J c J f J n o - o o o c_ e( ao J cI 4
 10. (,) o o o o o o o o o (, o s o o o o N o (, o o o o o N N) o o (, o o o o ..,J (, { o N) (, o o o o ()) o o @ (, o o o o o 5 (, o o (rJ o o o o o F 5 o (l) o o o o o (, o o (, o o o o o 5 N) (, (,) o o o o o (, 5 N) 5 A o o o o o o o fr-..1 N) o (, o o o o o o or (, 5 (, o o o o ()) o -l @ (, o o o o oN) t) 5 (r (, o o o o oN) N) -..1 F (l) o o o o o @ o A 5 UJ o o o o o19 o Or o (j o o o O o o o (, o o (l) o o o o o N N) o N L,J o o o oN @ 5 N) (, o o o o o N) co 5 o (, o o o o o N (n o 5 o (, o o o o N 5 o @ (l) o o o o (, 5@ N) ()) ftr o o o o (n N) U] o St 9) o E 3" ls lfr If lI ls I c9. l+ lo t; lSe t3 lo t+ t; I @ 0) nor 3 o 0, I+ l5 lr t> lo lil l*r te) ln l- lo l* It ln lo, ld t5d lee le) l3 It' l9) ler lr" IJ ls lP, t: l5 I dl. ld l'- la lo IN lo lq | "P. l= I$, l-c) lp l= I alr I 5:. IJ l^ l! lrD IF t; l8 l+ lc IE lo, lo ll l5 I Mtr. lc) I cr. le l= I .JT. IG le ls lstr lf l--- I5 lF lo lo lco I *r- lSr t3 IF l@ l5 lo lr lJo IH lc) l"j: lr l+ lo lo l"$ I *o- l$ lrD t:, lllr le) I -c) le) t< lM lu la ld^ lc9 lc, I5 ler l9 le) ldD lc) l--- It' It t< IN lF IN I -.r IO I oel. lSr td lz t* to lf, l< lo lf to tx l< lx' l"l_ lx l(r lo lo lm IC l2 ln l6 t: l.o lE. lct lr l@ lo 1.3 lf lp lo IrD I cel lSe IO ls l:r l= ll l@ t+ lo lr o l fl lu d o a I 6 :t = + o ) # c I 0, o f 6' ! o o o o a Ul o 6' E UI o :l ,! nl (rl ol (Il clL I Sel e)I t"l ol rl 6l aeI <t o, I +l ol -r. I ol l! la l+ lo li, l+ ls lel+ lo l3 l"* tx. l! ld l6 lo tl I .r- lJe to t, l6'f o o 3 ! o * o r) o o o lE l= lo l+ lo l;. li Ir I t) lF I *r. lSr tc) l- lc l+ to l5 rc I 3 o o IA N) N o tJ o o a n o 3 ! A' o o tr -t o o o o t< lo la l;. lr lm lm IN li lo l- l! I cea- lSt to lo lo l. =. o o J f. c @ o 6' o r1 o :, + cr/O o ! r)I N' o o t< lB IH l€ 3 o o o o f d c 6 o 6' o o o f t =. c @ o = r o @ (,l t< l,H lr lrD Ict lo l* lo- l6 I *r- lSe lo l< lo ld lr lc l- l(, l+ lg lo I cer- lSe I c) l< lo lo l6 d o l x. tD o + o o r m o -J o, l g. c l. )OJ o C o r- o o- @ c o :J + o = @ J @ c -o 0 t- OJ L l OJ -n o : .)0) s: f o l o li o o o z c , t-l C m - .) (J o c9a- c) s J = $ c, D J $, 9l J 4) I' I J l d" at 3" 9t ce qD r 3" 9l 3. = f J 4- o,OJ 5. s c J 4_ AD .J :r. =' c J e- a, ".) Ir t' J e- c), q) =' c J 4- AD OJ :r. =' c J e- at .J :9. c J 4- a) .J :r" = J e- OD OJ !r s r J F 4- AD OJ )e 5 c J 4- 4D 6-) s- r J e- 4t OJ :,, s' J e- c), o) 9e s f J d- ot .) s' J d- 4D -) 5. =' J e- at .) 3)e :E J d- ot a) )e s e J e- c)) .) l9e s e J d- OD -) s- J c)) s J e- a, 1r. :s J c), s' J OD cEe c9 9) ! d!- c) 11A e, 9e o al_ J e J f J n o = u o o c_ e( 3" cI 5
 11. (, o o o o @ ()) 5 u (, o o o o o o o 5 ()) o (l) o o o o o N N) co .-l (,) o o o o oT) o co (, o o o o N) N) _.1 @ (, o o o o oN) N) LT o (, o o o o N N) (, (, (, o o o o oN) N) (r o (, o o o o oN) @ (, N) (, o o o o o o U) @ (n (,) o o o oN) --l (, ! (,) o o o aN) --l o (, o U) o o o o N -.1 o (, (r ln o o o o o (, o ! @ (, o o o '(> o (, 5 @ N (,) LN o o o o o o (n o N (, o o o o o F (, N) o (,) o o o o oN) N) o o (l) o o O o o o --] o o@ (, o o o o o N N) 5 o o o o o o o o A o (, o o o o o (, @ ()) (, o o o oC) o (n (n u (l) o o o ot (, @ 5 c4 $t 5 :1. 3" "ll a rn @ o tJl A' o @ C ) o f q, c o c fl o o o o n o ceL Se e) 6 UI o @ OJ E o o. o )at o l@ l5 lu IE lo IE 1"3 l$ IH lo lo lo I cel lSr lc) I -r' l€ lo la) l(^ C o 3 od n ! 1' o d o @ n J 0r. = ) o o, c + o 3 o, ct n p. ! o + o UJ oI (rJ o o c t' n o a A' n :t lJ c t> lc l+ lo t;If,. lo lE l* lo lr ll- lo lf ll lo t; lc It to l3 lo l4 l6' 1l 'u o * o N ? N o o o lAI =r. o ! o t o N) I N) o c a m U1 t> lc l+ lo l3 lB. lr115 le lo l* lx It lo ll ll lo t; lc ld to l3 lo l+ l6' 1f t o o T ul o a. Sr o E o :r + c o 3 q, d. n = rc o * o o o o c o m (n l> lc l+ lo l3 l0 l* t: Ir Its l3 li lo t": lf la to 16" l6 lf ln o -o tr c3I- Se e) m ! rc o a o- o + o OJ o d IJ x -.1 o ceD. Se c) -t o 3 5 IA o. - 9a ee J J c- p" I 9) 9) cse = J ee dDc c) .c) s ED J -o o ar. o a) o o o o- f n C o, o €tr L .J J 9t 9l A r J I o 5 o x o bo o x i^ o E I lS* IJ IJ ler l5 lrl9) lsI ls IJ l3 lA IP l9 l6 lo lx li lo I -o o a. a ln f, J o q. o 3 e m x. -o o @ o a Se e) g o l o o t- m I -t OJ a c l. q, o oC q, t- o o. @ C o ) + o tr @ :t d @ c ! o lI loJ li I.< Irt la IN l+ lo lr ls I"l IF Ir, lo lo lo l-- lq t=. lf ll lrr o L.Se o C 6 f n c o0, d o f o a o N' q, trt o a o o f lTr Ir l5 l> lf IC la I .eo- l*' IT lo l+ l* I m o n + o ! o o 3 o a a (t o, r') o _4. o, d o, f o n .t o l (n d o -{ 5 rD 3 o q J o a 3 o o o c (n A o 5 oI (, (,) (/) n o c) o :to, o. d - OJ o O 3 OJ o n ra .D (,) N) oI (, ()) ce[- Se @ o, J o 0, o T o -o OJ o z o o, .l o 3 rc q, fr o II EI o @ OJ 0) J n o F I @ +o) e m o N N) 5 ca- Se o aOJ o C dt. o 3 J s 3 c, OJ' 9) J 91, rr ! c dl. c) J' 9) J 9t, ET D c dL c) J' 9) J 9)' fl D e.D- c) OJD D 911' f,T D c 4r- o J' 9) J 91, CT 5 f, e!. o OJ' D J 91, Cn 5 e cqr. c) OJ' s J 91, rT 5 c eD" c) .J' o J 9I' cl 3 f cq/)- e) .J' a) J 9l, CI o c 4L c) .J' 9) J 91, c! D c 4r. c) dJ 9)D 9l J e) .9 =" :9' I J dt = d" dJ 9), 9t J a .9 =" :r' 3 J 3s d" dJ 9)' 9t J c) .s Je :, J 3( d" d J a)' 9l J a -9 =" 3' J 3( d" d J o) al J e) -9 =, 3' I J l d" c9 J 9)D 9t J c) .9 jr J :r' d. d J 9)D 9l J a .9 =, 3' I J 3( d" d J D' 9l J o .9 =, :r' I J Me :, d" d J 5' 9I J a .9 =" :)'I J 3lr d. d J o) J e) =" f' I J :i' d. J $, 9I J c) -9 =, f' I J l d" c J 9)' 9l J c) -9 =. :rt I J l' d" c9 J 9)' 9l J c) =" l' J l d" cQ J o, J 4) 3' I J l d" c9 J 5' 9) J 4) .9 a, l' J l cIc e9 9) 5 qD. c) EI c) J c J 9r o 9l_ J J 3c o al- J c J a o o = q o o c_ ee 3" 6
 12. (, o o o o o (, @ n { 5 (, o o o o o o (, --l o (, o o o o oN) N @ (, (, o o o o o (l) N) o (r o (, o o o o oN) N -..1 (r (, N o o o o (, @ o o (, o o o o oN) N) (, (, o o o o oN) o { (l) o o o o o N (, oI (, N o o o (, (r (! o o o o o N u o F (, ()) o o o (, o N) u (l) o o o o o (, o N Or @ o, J d @ cetr. $s c) o 3 3 o t= to, lq = o, + o Cr 0, J t< lo l* I: ll lc lo lLr lo lo lm l(^ lil l- lo l"E l= l* IN t:IP Io lo l+ lo l+ lo le l.u- lc ti In l'! lo lo lo ln J o, i(. o E Ol o o o, o :t 0, ,(. o c!D- Sr e) ,1 t c o * s od o n 1 o (;' o OJ o N c_ 'ee cs cg e J 9 N) i 3) v :E u -o c tn I -o (r @ -t l< c i 6' l- 0) :l o 3 ! o o o f, a o o o, J ! c @ o f o) J a o o) o 3 o, c. o !. o 'o o o C t< lo lo l3 lo ls: IB l"g. lS* l9D le la I t= IH l5 lo l'd lq l= li I+ It la lo- ls lo t_-. IN lo t; t> tr) l-r A = m v d = l5 IE ld l9 lo t; lo, ln l+ lo l=. lolF t-. IE lu lo l+ lo li lo l3 lr o f j n c u I I 2 o o ll lo IF lb' lg Ir lo l1 ll la IL lcr to lo Z 6 Sr o o 3 3 o ; {), 9) J 91, CD o 4!. e) OJD 5 J 91, rT 5 f d.a. c) .J' o J 9D eI o E 4L o .JD a) J 9).D f,! ! e er. .J' 9) J anD fD 5 c dL c) .J' 9) J fl 5 f d,D- o .JD a) J 9), CI 5 d eD- c) .J' 9) J 91, D 4D- OJ' 9) J $, ET o r dI. e) JD 9) J al, dr o c dr. c) J' a) J 9)-D fD 5 r eI. c) JD J 9l) CI D d!. o J) D J 91, dD , r er. o 9e g 9l_ J c! J ) J n o - o o o c_ (t ao c! dt 9t- :,, P. 3. d!- c) s J 3 , c, $ eEr c9 :s M! e) P! el 7
 13. eEe e9 a) c9e 3r c at J dt 3 EA s r-G) J' 4)s c!- .a 9) dIc) JD sc9 J c_ aJl ee 4)o J c..D N) (.rt o o = o o a ! o o. 3 o a l) = O @ n o o- o o 3 = o { Se e) 9)tr =, 3 n - o N = o o Sr c) 9)tr =, l. nI o N = o (, Sr e) 9)n :, 3 6' o N = o F eBe o o o, Se e) 9)rl. 3 -'a o N = o (,) eSe e) J a J drl c8q f, = = c /l Se e) ZD oj s eP- = n i o H = o N 3 9)e I o o o- Jr e) 6J s ee- o - o Fr ege :rrt c 9l J D EI olD 9 J a4e 6- r{ OD c4 o) c/l oJt crl c^ 0' CD @q 3 14q -9l solD gr otD 9 J o4e =} cq e)D c/t .) dl oJl ot t'q le s c J E- AD a) lrr e< = d l c4 E = @ p 9' 9' 9) 3)p so/l f, J e- AD .) JD 9) J au CD o t' eD. c) JD 9) J 91, EI D c eD- c) A E e:9 A =, 9)D- c J 9)p c!' c,ilD I JoJl p 9- c^ AD GA "J a/l d4 ol E* c J 9)D 9} J o -9 tse :, I J cAp =r' d" eEe 64e C ED I d c, c 9e c) li 9l- lr GII J J f .3 o 9tr c) t' 9e e) t 9l- &rl J J c .= :, o 9D c) E 9e c) AL ao./t J -) e .= ) o 5h c) c 9e c) a 9l- q4 J J c .s 3 o 90 o E 9e e) /5 9l- a4 -) J r .s :, o 9[ c) E 9e e) 9l_ L,d/l J ar J c ;3 :, o 9[ c, E 9r c) b 9l- ar "Jl J /- J c -s 3 o 9D o t' 9e e) 9l- El J ZD J c -3 =, o 9l! c) E :,J a a/l o) e) 9l c) c 9l J ../t o ED 8
 14. I J 04 J ZD "J o/l i6 9) f,) G) J fil coJle e) s r_ c) cg JD c)q ce -a 9) c9D c) JD sc9 J c-04 ee c)o J cLD N) (-rt o o 3.' +' 3' +' +' 3' 3' +' +' 3- +' +' e- e' e' + a' =. a' pr a' B a' a' a' a -r r f r 3': + e r r r r 3 3 3 3 3 Ep e e s e s e s sr s,) sr sr sr ii =i <i =,i 3i 3i g[ gi =; gi ii ii $; * *i ji Sl Ei Si Sl S; NNNNNNN o u 5 (, N O O @ --t o.i (r A (, N ; o O @ -.1 O (, F (}) N s!e e_ J ss r t!N(, o HGs ;NG@ NrE NNH lN) o , r I o D,, r I u { o (' -l = o u) o H G ir. o (rNpNNPtzlrter(, 6 G o, € N o G I (" bo ': re ] g N i B ; N i B ; ts 6 ; Y.t E, ED E) ED = = = E E E E ? er E! E[ Er E! :, :, :, ] p p ts E e ce e ce e ! s o e ce E c c 5 5-E-S-b-= = = = b b :g ! (} O 6 O a 6 q g O O O O q S O O O O S O O o O O q o or o o o or o o o o o o o. o 6. 6 d 6 il ot o o o o o o oi d- G) Qe r =[. 3' 3: *: fi, ;' 3: *: fi, ;' 3: fl $, ;' 3: I] $, 3' 3: { $, =' 1' {' $, =' s 3: pi 3 E H: pi 3 s $: pi s r* g,3l 1"8 g,*1'4 g,*1'E s, ":' $, "l. e, "3' E, "*, s, "g, $, "g. s, "3; $, "9, 5' "3; 5, "9. E, "i; $, "9. E, $" 3" H" i $" q'g-g'il. i $. q #:#:H:**x: eEc c- ee 3. 9)p d- 9 J e, e. e. e, e, e, e. a, e, e, e, a. e. e. e. a, a. a. a, p: a. a. a. a. a, a 9sseseettsgB- r -r -r 5 = r r r r r 5 r 3 3 3 3 3 3 3 3 g999gY 5i si 5r * 5i Ei si sr Ei Ei 5i Sr Er $ 5i 51 31 3r * * $ * 3r $ $ S; (r q (r E A A 5 5 F 5 A A + (, (, (rJ (! (, g) (! ()l (}) ()) N N N N(, N+-iNp6N(n GcoN =060* Neo US:sfSG-{lNiE ,ae,e,N;;:5,;,-S;;,(, u N G; I N ! E,: ts s; u N G ; I u 6 i I N E I o, ca q o o = = E = 9 9 9 g :, :, :r :) :, ? q er el 3 :, I J o e D D 5 e E E E 5 5 5 e c! 6 6 6 d s o e D p e s e O o o o 6 6 q q o o o o q g o O O. o q 9 o o or o o o o o o o o G o o o o, 5, 6. a o o d 6. 6i o o or O. o o q o J c) e' sr. 5: fi, ;' 3: fl fi, =' 3: *: fi, ;' 3: fl $, 3, i: i: $, 3, 3', {' $, 3, 3', {' $, 3i 3 s 3: qi 3 B p: pi 1' s g: * 1' s $: * ii' q g. El i' B g, * q' $, "3, 5' "s' $, "3. $, "il' B, "*, 5, "H' $, "g, s, "il, $, "3. 5, "H; B, "$, E' "i' $, "$, i, 3" i, 3" i, $" i, H^ 3. $" g. $" g, d" d" A" A" A. d" d. eEe cs F o c- QE 3. cle c_ J s. 9Ip e' -J ss r cl 9
 15. I J aJl J b -) a/l CD :) oJc 9)' .9 9) ee .e) c_ :)o.rl Eq s r_ -)ce JD 4)p cP- .c) 9) dl c) JD s J c_ ".rl ee 4)o J c..! w (.rr o o c4e E e) -) I E = s AD 3 J c -9 9) J D E Jp c' J e 91, s J o :, 13 J 5 E ED f J f = d 5 J 5 E ts d -) tsD rJ 5 E E :) -) l" f-C/h E J 5 E 9D c) 5p =' r J e- 4D .) a$ J ell e a c AD !4 c) 6./t Grl ot eq J' 9) J 9ID e! 5 E cD- c) d J 9)D 9l J c) .9 6rl 3o =)' I d/l J 6rl p :)' 14d 5p s'-a c J d_ AD ") otD J a,iP 9- e{ OD a/l G) E4 arl ot JD 9) J 9lD CT 6 4[. e) d J 9)D 9I J c) .9 oJl l, 3- I drl J :r- t4q 5p .4 J j AD .J c,tD 6 J ge E* AD "/l E) E4 ol -), 9) J 9I' fl o E e[. c) G9 J 9)D 9l J a -9a,/l le =r- 6 o/l J =r- (&q eE! Ee E' I A c) c 10
Anúncio