O slideshow foi denunciado.

Les oracions subordinades substantives

9

Compartilhar

Carregando em…3
×
7 de 8
7 de 8

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Les oracions subordinades substantives

  1. 1. LES ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES
  2. 2. <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>1.Les oracions subordinades substantives completives </li></ul><ul><li>2. Les oracions subordinades substantives interrogatives </li></ul><ul><li>3. Les oracions subordinades substantives d’infinitiu </li></ul><ul><li>4. Les oracions subordinades substantives de relatiu </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Les oracions subordinades depenen de l’oració principal i, doncs, entre l’oració principal i l’oració subordinada (clàusula inserida) s’estableix una relació de desigualtat (jerarquia) sintàctica. </li></ul><ul><li>Es classifiquen en: </li></ul><ul><li>• substantives , que desenvolupen la majoria de funcions que els sintagmes nominals fan en l’oració simple. </li></ul><ul><li>• adjective s, que ocupen la posició d’un sintagma adjectival i, per tant, desenvolupen la funció pròpia de l’adjectiu, la de complement de nom (CN). </li></ul><ul><li>• adverbials , que ocupen la posició de l’adverbi i, doncs, fan les funcions pròpies de l’adverbi (CC de lloc, de temps...). </li></ul><ul><li>▪ Classes d’oracions subordinades substantives </li></ul><ul><li>1. Oracions subordinades substantives completives </li></ul><ul><li>Les oracions subordinades substantives completives s’introdueixen amb la conjunció que , la qual fa la funció de subordinar la clàusula (oració inserida) a l’oració principal. </li></ul><ul><li>▫ Funcions : </li></ul><ul><li>.Subjecte de l’oració principal </li></ul><ul><li>L’oració subordinada substantiva s’identifica substituint-la per un SN. </li></ul><ul><li>Exemple: M’agrada que treballis . -> M’agrada el treball . </li></ul><ul><li>subjecte subjecte </li></ul>
  4. 4. <ul><li>.Complement directe de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: Li va dir * que volia anar al cinema . </li></ul><ul><li>CD (* Pot substituir-se pel pronom ho .) </li></ul><ul><li>.Atribut del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>L’oració subordinada substantiva s’introdueix amb un verb copulatiu ( ser /estar/ semblar ). Es pot substituir pel pronom ho . </li></ul><ul><li>Exemple: En Pep sembla que treballa molt . </li></ul><ul><li>atribut </li></ul><ul><li>.Complement de règim del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>L’oració subordinada substantiva s’identifica substituint-la per un sintagma preposicional equivalent. I també es pot substituir pels pronoms en / hi segons quina sigui la preposició regida pel verb. </li></ul><ul><li>Exemples: M’adono que encara no ha arribat . / En Joan s’ha acostumat que li facin la f eina . </li></ul><ul><li>↓ CRV ↓ CRV </li></ul><ul><li>M’adono del seu retard . S’ha acostumat a l’ajuda . </li></ul><ul><li>CRV ↓ CRV </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>Me n’adono. S’hi ha acostumat . </li></ul>
  5. 5. <ul><li>.Complement d’un nom de l’oració principal </li></ul><ul><li>L’oració subordinada substantiva s’identifica substituint-la per una estructura sintàctica equivalent (SPrep). Es pot substituir pel pronom feble en si la preposició regida és de , en posició postverbal. </li></ul><ul><li>Exemple: Tinc la impressió que aprovaré l’examen de matemàtiques . </li></ul><ul><li>CN </li></ul><ul><li>.Complement d’un adjectiu de l’oració principal </li></ul><ul><li>L’oració subordinada substantiva s’identifica substituint-la per una estructura sintàctica equivalent (SPrep). </li></ul><ul><li>Exemple: Està segur que guanyaran el partit . </li></ul><ul><li>CAdj </li></ul><ul><li>2. Oracions subordinades substantives interrogatives </li></ul><ul><li>Les oracions subordinades substantives interrogatives poden ser introduïdes per pronoms ( qui / què ), determinants ( quin / quina ...) o adverbis ( quan / on / com ) que tenen una funció dins de l’oració. I aquestes oracions exerceixen la funció de subjecte o de complement directe del verb de l’oració principal. </li></ul><ul><li>Exemples: Li va preguntar * qui (*subjecte) assistiria a la festa . / No sap * què (*CD) vol . </li></ul><ul><li>CD CD </li></ul><ul><li>Vol saber * quins (*determinant) convidats assistiran a la festa . </li></ul><ul><li>CD </li></ul>
  6. 6. <ul><li>3. Oracions subordinades substantives d’infinitiu </li></ul><ul><li>Les oracions subordinades substantives d’infinitiu no van introduïdes per cap nexe. L’infinitiu és el nucli del predicat de l’oració subordinada. </li></ul><ul><li>▫ Funcions: </li></ul><ul><li>.Subjecte de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: No m’agrada treballar el cap de setmana . </li></ul><ul><li>subjecte </li></ul><ul><li>.Complement directe de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: L’Anna desitja tornar a sortir amb ell . </li></ul><ul><li>CD </li></ul><ul><li>.Atribut del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: La intenció del seu amic és ajudar-lo sempre. </li></ul><ul><li>atribut </li></ul><ul><li>.Complement de règim del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: Es penedeix de sortir poc els dissabtes. </li></ul><ul><li>CRV </li></ul><ul><li>.Complement d’un nom de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: Té por de suspendre l’examen de llengua anglesa. </li></ul><ul><li>CN </li></ul><ul><li>.Complement d’un adjectiu de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: Està content de poder treballar. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>4. Les oracions subordinades substantives de relatiu </li></ul><ul><li>Les oracions subordinades substantives de relatiu van introduïdes per un pronom relatiu ( qui / que ), però aquest pronom no té un antecedent explícit, a diferència del que passa amb les oracions subordinades adjectives. </li></ul><ul><li>Les oracions subordinades substantives de relatiu tenen les formes següents: </li></ul><ul><li>. Referit a persones: </li></ul><ul><li>(Prep)+ qui </li></ul><ul><li>(Det)+ qui </li></ul><ul><li>(Prep)+( tot / tothom )+(Det)+ qui </li></ul><ul><li>. Referit a coses: </li></ul><ul><li>(Prep)+ això / allò / el + que </li></ul><ul><li>(Prep)+( tot )+ això / allò / el + que </li></ul><ul><li>▫ Funcions: </li></ul><ul><li>(Poden fer les mateixes funcions sintàctiques que les oracions subordinades substantives completives i d’infinitiu.) </li></ul><ul><li>.Subjecte de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: M’interessa allò que escriu el meu company. </li></ul><ul><li>subjecte </li></ul><ul><li>.Complement directe del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: No saps el que m’ha passat. </li></ul><ul><li>CD </li></ul>
  8. 8. <ul><li>.Atribut del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: En Lluís és qui coordina les reunions d’equip doc ent. </li></ul><ul><li>atribut </li></ul><ul><li>.Complement indirecte del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: Van deixar les claus a qui oferia més confiança. </li></ul><ul><li>CI </li></ul><ul><li>.Complement de règim del verb de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: No se centra en allò que li convé . </li></ul><ul><li>CRV </li></ul><ul><li>. Complement d’un nom de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: El plantejament del que s’ha de fer en aquesta situació és correcte. </li></ul><ul><li>CN </li></ul><ul><li>.Complement d’un adjectiu de l’oració principal </li></ul><ul><li>Exemple: Vivia satisfet de tot el que aprenia a l’empresa . </li></ul><ul><li>CAdj </li></ul>

×