04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน

บทที่ 4

                  ผลการดาเนินงานโครงงาน

         การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress
เรื่ องอินเตอร์เน็ต นี้ มีวตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress และค้นคว้า
              ั
เรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับความหมายของอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผจดทาโครงงานสามารถ นามาประยุกต์ใช้
                            ู้ ั
ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อน
                  ่
และผูสนใจทัวไป ซึ่งมีผลการดาเนินงานโครงงาน ดังนี้
   ้   ่

4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก

    การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง อินเตอร์ เน็ต นี้ ผูจดทาได้เริ่ ม
                                        ้ั
ดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็ นสมาชิกเว็บบล็อกที่
ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้น ได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ ที่เว็บบล็อกชื่อ http://pandadapop.wordpress.com
ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรู ปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ facebook ของ
ผูจดทาที่ ชื่อ (http:// pandadapop.wordpress.com) ทั้งนี้ เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและ
 ้ั
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยทั้งครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในห้องเรี ยนได้เข้าไปมีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่ง
ทาให้เกิดการเรี ยนรู้และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ ว
4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้ าเว็บบล็อก
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ผู้ชาย ลั้นลา161.4K visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong187.9K visualizações
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M visualizações
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงานบทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
กลอนแก้ว สาลีศรี6.6K visualizações
บทที่ 4.ผลการดำเนินงานบทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
น๊อต เอกลักษณ์20.5K visualizações
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school947.6K visualizações
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
Jutarat Bussadee13.9K visualizações
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
amixdouble81.1K visualizações
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
Kanistha Chudchum392.4K visualizações
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
sukanya5729133.8K visualizações

Similar a 04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน

บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4She's Ning
249 visualizações2 slides
44
4Siraporn Wangkeeree
215 visualizações4 slides
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4Kanistha Chudchum
271 visualizações3 slides

Similar a 04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน(20)

บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
She's Ning249 visualizações
บทที่4บทที่4
บทที่4
หฤทัย จารุจิตร212 visualizações
พำพพพำพพ
พำพพ
อัศวิน ปุตตาปวน703 visualizações
44
4
Siraporn Wangkeeree215 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
Kanistha Chudchum271 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
Kanistha Chudchum280 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
Kanistha Chudchum277 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
Kanistha Chudchum221 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
Thidarat Hiruntho119 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
นิชนิภา อรรถพร554 visualizações
5 55 5
5 5
Eye Buchid97 visualizações
บทที่4 ผมการดำเนินงานบทที่4 ผมการดำเนินงาน
บทที่4 ผมการดำเนินงาน
Champ Wachwittayakhang1.6K visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
อัศวิน ปุตตาปวน748 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
Kanistha Chudchum222 visualizações
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
teerarat55136 visualizações
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงานบทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
ทำยังไงถึงจะลืม เธอละคับ403 visualizações
11111111
1111
Nok Kanokporn263 visualizações

Mais de Tanyarad Chansawang(7)

06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
Tanyarad Chansawang418 visualizações
07 ภาคผนวก07 ภาคผนวก
07 ภาคผนวก
Tanyarad Chansawang269 visualizações
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
Tanyarad Chansawang241 visualizações
ส่วนนำ1 popส่วนนำ1 pop
ส่วนนำ1 pop
Tanyarad Chansawang235 visualizações
ธัญญารัตน์ธัญญารัตน์
ธัญญารัตน์
Tanyarad Chansawang859 visualizações

04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน

 • 1. บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องอินเตอร์เน็ต นี้ มีวตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress และค้นคว้า ั เรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับความหมายของอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผจดทาโครงงานสามารถ นามาประยุกต์ใช้ ู้ ั ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อน ่ และผูสนใจทัวไป ซึ่งมีผลการดาเนินงานโครงงาน ดังนี้ ้ ่ 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง อินเตอร์ เน็ต นี้ ผูจดทาได้เริ่ ม ้ั ดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็ นสมาชิกเว็บบล็อกที่ ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้น ได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ ที่เว็บบล็อกชื่อ http://pandadapop.wordpress.com ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรู ปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ facebook ของ ผูจดทาที่ ชื่อ (http:// pandadapop.wordpress.com) ทั้งนี้ เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและ ้ั เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยทั้งครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในห้องเรี ยนได้เข้าไปมีส่วนร่ วม ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่ง ทาให้เกิดการเรี ยนรู้และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ ว