Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני(20)

Anúncio

הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני

 1. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬‫ן‬ ‫הפנסיה‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬ ,‫שרעבי‬ ‫הראל‬ ‫רו"ח‬ ‫של‬ ‫מצגת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫באוצר‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫באגף‬ ‫רחמים‬ ‫מלכיאל‬ : ‫מרצה‬ ‫פנסיוני‬ ‫חיסכון‬ ‫לחלוקת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫שנפרדו‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫בין‬
 2. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫כללית‬ ‫הערה‬ •‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫של‬ ‫תמצית‬ ‫מהווה‬ ‫והוא‬ ‫לציבור‬ ‫שפורסם‬ ‫חקיקתי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫המסמך‬ ‫הכלול‬ ‫המידע‬ ‫כי‬ ‫וייתכן‬ ‫שלהלן‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫מתחייבת‬ ‫איננה‬ ‫הלמן-אלדובי‬ .‫בלבד‬ ‫בלבד‬ ‫מסייע‬ ‫חומר‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ .‫מעודכן‬ ‫בלתי‬ ‫או‬ ‫מדויק‬ ‫בלתי‬ ‫או‬ ‫חסר‬ ‫הינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫וממצה‬ ‫שלם‬ ‫כמידע‬ ‫או‬ ‫כעובדתי‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫לראות‬ ‫ואין‬ ,‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫ואינו‬ .‫כלשהן‬ ‫החלטות‬ ‫בלבד‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ‫בו‬ ‫הכרוכים‬ ‫ההיבטים‬ ‫כל‬ ‫של‬ •‫בניירות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫הצעה‬ ‫או‬ ‫ייעוץ‬ ‫משום‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ,‫בלבד‬ ‫אינפורמטיבי‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫ובצרכים‬ ‫בנתונים‬ ‫המתחשב‬ ‫לייעוץ‬ ‫תחליף‬ ‫משום‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ,‫פיננסים‬ ‫בנכסים‬ ‫ו/או‬ ‫ערך‬ ‫בכל‬ ‫השקעות‬ ‫משווק‬ ‫או‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המיוחדים‬ .‫פיננסים‬ ‫בנכסים‬ ‫או‬ ‫ערך‬ ‫בניירות‬ ‫פעולה‬ ‫לביצוע‬ ‫הנוגע‬ •‫עובדיו‬ ,‫אלדובי‬ ‫הלמן‬ ‫ההשקעות‬ ‫בית‬ .‫אלדובי‬ ‫הלמן‬ ‫ההשקעות‬ ‫בית‬ ‫ע"י‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫למאן‬ ,‫יגרם‬ ‫אם‬ ‫שגרם‬ ‫עקיף‬ ‫או‬ ‫ישיר‬ ‫נזק‬ ‫לכל‬ ‫אחראים‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫שלו‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫וחברי‬ ‫שייכות‬ ‫ובתוכנו‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫זכויות‬ .‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫מהסתמכות‬ ‫כתוצאה‬ ,‫דהוא‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫אופן‬ ‫בכל‬ ‫לפרסם‬ ‫או‬ ‫להפיץ‬ ‫לשכפל‬ ,‫להעתיק‬ ‫אין‬ ,‫אלדובי‬ ‫הלמן‬ ‫ההשקעות‬ ‫לבית‬ .‫ההשקעות‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ובכתב‬ ‫מראש‬ ,‫מפורשת‬ ‫רשות‬ ‫ללא‬ ‫ממנו‬ ‫חלקים‬ ‫או‬
 3. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫בקרן‬ ‫גמלאי‬ ‫של‬ ‫קיצבה‬ ‫חלוקת‬ :‫דוגמא‬ ,‫ותיקה/תקציבית‬ ‫מלאה‬ ‫זקנה‬ ‫קצבת‬5,000₪ •- ‫נוספ/ת‬ ‫שאיר/ה‬ ‫של‬ ‫התימחור‬ ‫הוספת‬5,000X 2.8% = 140‫יתחלק‬ ₪ ‫הקצבאות‬ ‫מקבלי‬ ‫בין‬ •‫ולאחר‬ "‫משאבים‬ ‫"איזון‬ ‫של‬ ‫לחוק‬ ‫ובכפוף‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ ‫בעקבות‬20‫שנים‬ – ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בת‬ ‫עם‬ ‫משותפות‬40% – ‫הגמלאי‬ ‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫הזקנה‬ ‫קצבת‬5,000X 60% - 140/2 = 2,930₪ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫הזקנה‬ ‫קצבת‬ 5,000X 40% - 140/2 = 1,930₪
 4. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫בקרן‬ ‫גמלאי‬ ‫של‬ ‫שארים‬ ‫קצבת‬ ‫חלוקת‬ ‫דוגמא‬ – ‫ותיקה/תקציבית‬ •‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫הזקנה‬ ‫קצבת‬ – ‫הקודמת‬ ‫לדוגמא‬ ‫בהמשך‬ ‫הגמלאי‬2,930₪ •– ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫הזקנה‬ ‫קצבת‬1,930₪ •‫פטירת‬ ‫לאחר‬ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫השארים‬ ‫קצבת‬ – ‫הגמלאי‬1,930X 60% = 1,158₪
 5. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫מקרן‬ ‫גמלאי‬ ‫של‬ ‫שארים‬ ‫קצבת‬ ‫חלוקת‬ ‫דוגמא‬ – ‫ותיקה/תקציבית‬ •‫שאיר‬ ‫שהוא‬ ‫חדש‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ,‫פטירתו‬ ‫ערב‬ ,‫לגמלאי‬ ‫שהיה‬ ‫כעת‬ ‫נניח‬ •‫הקרן‬ ‫תקנון‬ ‫לפי‬ ‫שנפטר‬ ‫גמלאי‬ ‫של‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫השארים‬ ‫קצבת‬ ‫סכום‬ ‫פירוד‬ ‫כשאין‬5,000X 60% = 3,000‫הפחתה‬ ‫ללא‬ ₪ •‫הגמלאי‬ ‫פטירת‬ ‫לאחר‬ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫השארים‬ ‫קצבת‬ ‫סכום‬ 1,930X 60% = 1,158‫הפחתה‬ ‫לאחר‬ ‫ש"ח‬ •‫הגמלאי‬ ‫פטירת‬ ‫לאחר‬ ‫החדש‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫זכאי‬ ‫לה‬ ‫השארים‬ ‫קצבת‬3,000– 1,158=1,842‫הפחתה‬ ‫ללא‬
 6. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫פעיל‬ ‫מבוטח‬ ‫של‬ ‫שארים‬ ‫קצבת‬ ‫חלוקת‬ ‫דוגמה‬ – ‫ותיקה/תקציבית‬ ‫בקרן‬ •– ‫פטירה‬ ‫בעת‬ ‫לפנסיה‬ ‫קובע‬ ‫שכר‬10,000(‫חדש‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ‫)ללא‬ ₪ •– ‫להעברה‬ ‫שיעור‬40% – ‫מבוטח‬ ‫לאלמנת‬ ‫ביטוחי‬ ‫כיסוי‬ ‫שיעור‬40% •– ‫הפירוד‬ ‫אלמלא‬ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫לבן‬ ‫משולם‬ ‫שהיה‬ ‫הקצבה‬ ‫סכום‬10,000X 40% = 4,000‫הפחתה‬ ‫ללא‬ ₪ ‫)המועד‬ ‫הקובע‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫קצבה‬ ‫לקבלת‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ,‫לפיכך‬ :‫הבא‬ ‫לחישוב‬ ‫בהתאם‬ (‫פרישה‬ ‫לגיל‬ ‫מגיע‬ ‫היה‬ ‫העמית‬ ‫בו‬ 4,000X 40% = 1,600₪ ‫הפחתה‬ ‫ללא‬
 7. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫בקרן‬ ‫מבוטח‬ ‫של‬ ‫שארים‬ ‫קצבת‬ ‫חלוקת‬ ‫דוגמה‬ – ‫ותיקה/תקציבית‬ •‫בן‬ ‫לו‬ ‫היה‬ ‫הפטירה‬ ‫ובמועד‬ ,‫החיסכון‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫נפטר‬ ‫פעיל‬ ‫שעמית‬ ‫כעת‬ ‫נניח‬ ‫חדש‬ ‫זוג‬ •,‫נפטר‬ ‫אילולא‬ ‫פרישה‬ ‫קצבת‬ ‫לקבלת‬ ‫זכאות‬ ‫לגיל‬ ‫מגיע‬ ‫העמית‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫לחודש‬ ‫עד‬ ‫שארים‬ ‫קצבת‬ ‫לקבלת‬ ‫החדש‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬10,000X 40% = 4,000₪ •‫לגיל‬ ‫מגיע‬ ‫היה‬ ‫העמית‬ ‫בו‬ ‫)המועד‬ ‫זכאות‬ ‫לגיל‬ ‫מגיע‬ ‫העמית‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬ ,‫החדש‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫לבין‬ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫בין‬ ‫הקצבה‬ ‫תחולק‬ ‫נפטר‬ ‫אלמלא‬ (‫פרישה‬ :‫הבא‬ ‫באופן‬ •‫בגובה‬ ‫לקצבה‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬1,600(‫הקודם‬ ‫בשקף‬ ‫דוגמה‬ ‫)ראה‬ ₪ •‫בגובה‬ ‫לקצבה‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫החדש‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬4,000–1,600=2,400₪
 8. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬‫ן‬ 8 ‫פרישה‬ ‫לגיל‬ ‫מגיע‬ ‫היה‬ ‫העמית‬ ‫בו‬ ‫המועד‬ ‫לקבלת‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫פעיל‬ ‫עמית/מבוטח‬ ‫של‬ ‫לשעבר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫לתוכנית‬ ‫בהתאם‬ ‫הקובע‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫שארים‬ ‫פנסיית‬ : ‫הגמלאות‬ ‫תקנות/חוק‬ ‫הפנסיה‬ •‫מאוזנת‬ ‫וותיקה‬ ‫קרן‬60/65 •‫בהסדר‬ ‫ותיקה‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬62/67 •‫הגמלאות‬ ‫חוק‬ - ‫תקציבית‬67/67
 9. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫שלמה‬ ‫משפט‬ ‫פנסיונית‬ ‫תוכנית‬ ‫כל‬ ‫כיצד‬ ‫נגדיר‬ ‫הבאים‬ ‫בשקפים‬ ‫פס"ד‬ ‫קבלת‬ ‫מרגע‬ ‫העמית/מבוטח‬ ‫צבירת‬ ‫לגבי‬ ‫תנהג‬ ‫פנסיוני‬ ‫חסכון‬ ‫חלוקת‬ ‫של‬ ‫לנושא‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫להסביר‬ ‫)יש‬ ‫הפוליסה‬ ‫סילוק‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ – ‫להמשיך‬ ‫יכול‬ ‫והעמית‬ ,(‫הקפאה‬ ‫לבין‬ ‫פוליסה‬ ‫סילוק‬ ‫התוכנית‬ ‫לתנאי‬ ‫כפוף‬ ‫כבעבר‬ ‫בתוכנית‬ ‫להפקיד‬
 10. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫וותיקה/תקציבית‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫תירשם‬ ‫בקופה‬‫אזהרה‬ ‫הערת‬‫יצוין‬ ‫בה‬ ‫לשמור‬ ‫וחייבים‬ "‫נוספת‬ ‫שארה‬ ‫"שיש‬ ‫ובכפוף‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫זכויותיה‬ ‫על‬ ‫לחלק‬ ‫יש‬ ‫ומתי‬ ‫כיצד‬ ‫המורה‬ ‫לפס"ד‬ ‫בתוכנית‬ ‫הזכויות‬
 11. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫חדשה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫לותק‬ ‫בכפוף‬ ‫הצבירה‬ ‫את‬ ‫מחלקים‬ ‫זוג‬ ‫לבת‬ ‫ונפתחת‬ ,‫הפירוד‬ ‫בעת‬ ‫השופט‬ ‫המשותפים/קביעת‬ ‫המחולקת‬ ‫הצבירה‬ ‫עם‬ ‫חדשה‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫לשעבר‬ ‫לקבל‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולה‬ - ‫זקנה‬ ‫לגיל‬ ‫מוקפאת‬ ‫החדשה‬ ‫העמיתה‬ ‫בגיל‬ ‫פנסיה‬60‫שלה‬ ‫החיים‬ ‫לתוחלת‬ ‫כפוף‬ ,‫לבקשתו‬ ‫ובכפוף‬ ,‫החדשה‬ ‫לקרן‬ ‫להפקיד‬ ‫למשיך‬ ‫יכול‬ ‫העמית‬ ‫בקרן‬ ‫הביטוחיים‬ ‫הכיסויים‬ ‫נשמרים‬
 12. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוחי‬ ‫עד‬ ‫שנפתחו‬ ‫ישנות‬ ‫פוליסות‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬ ‫יש‬31.12.2003 ‫מרכיב‬ ‫לבין‬ ‫החיסכון‬ ‫מרכיב‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שבהן‬ ‫חלק‬ ‫מה‬ ‫ולגרושה‬ ‫לעמית‬ ‫להציג‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫הריסק/הביטוח‬ ‫מימוש‬ ‫בעת‬ ‫יבוצע‬ ‫והחיתוך‬ ,‫החיסכון‬ ‫חלק‬ ‫ומה‬ ‫הריסק‬ ,‫אזהרה‬ ‫הערת‬ – ‫ותיקה‬ ‫בקרן‬ ‫כמו‬ ‫לנהוג‬ ‫יש‬ ,‫לכן‬ ,‫הפוליסה‬ ‫השארים‬ ‫ביטוח‬ ‫נושא‬ ‫בלי‬ -‫מה‬ ‫שנפתחו‬ ‫פוליסות‬1/1/2004‫את‬ ‫להציג‬ ‫ניתן‬ ‫בהן‬ ,‫בפוליסה‬ ‫הביטוח‬ ‫למרכיב‬ ‫החיסון‬ ‫מרכיב‬ ‫בין‬ ‫ההפרדה‬ ‫חדשה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כמו‬ ‫הצבירה‬ ‫חותכים‬
 13. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫לתגמולים‬ ‫גמל‬ ‫קופת‬ ‫התגמולים‬ ‫חלק‬‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קביעת‬ ‫לפי‬ ‫מחולקים‬ "‫משאבים‬ ‫"איזון‬ ‫החדשה‬ ‫)העמיתה‬ ‫מוקפאת‬ ‫חדשה‬ ‫גמל‬ ‫קופת‬ ‫נפתחת‬ ‫הזוג‬ ‫לבת‬ (‫בה‬ ‫להפקיד‬ ‫להתחיל‬ ‫הגמל‬ ‫קופת‬ ‫בהסכמת‬ ‫יכולה‬ ‫כיסויים‬ ‫לו‬ ‫ונשמרים‬ ‫רגיל‬ ‫באופן‬ ‫להפקיד‬ ‫להמשיך‬ ‫יכול‬ ‫העמית‬ ‫קיימים‬ ‫והיו‬ ‫במידה‬ ‫ביטוחיים‬
 14. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫לתגמולים‬ ‫גמל‬ ‫לפיצויים/קופת‬ ‫גמל‬ ‫קופת‬ ‫עמודת‬ ‫עם‬ ‫מנהלים‬ ‫ופיצויים/ביטוח‬ ‫פיצויים‬ ‫קודם‬ ‫שקף‬ ‫ראו‬ – ‫התגמולים‬ ‫חלק‬ ‫לגבי‬ •‫הפיצויים‬ ‫עמודות‬ ‫לגבי‬‫והכסף‬ ,‫בקופה‬ ‫אזהרה‬ ‫הערת‬ ‫תיווצר‬ – ‫)בכפוף‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫זכאי‬ ‫שהעמית‬ ‫במועד‬ ‫לגרושה‬ ‫יועבר‬ ‫לטופס‬161( •‫שלו‬ ‫החלק‬ ‫על‬ ‫קצבה‬ ‫רצף‬ ‫לבצע‬ ‫יוכל‬ ‫העמית‬ ‫שיש‬ ‫מרגע‬ .‫קצבה‬ ‫רצף‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫הגרושה‬ ‫של‬ ‫החלק‬ ‫על‬ ‫טופס‬161‫הכסף‬ ‫מחלקים‬ ,
 15. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ע"י‬ ‫חלוקה‬ ‫בעת‬ ‫חיוב‬ :‫החדשים‬ ‫המוצרים‬ ‫בכל‬ -‫חדשה‬ ‫פנסיה‬ ‫קרו‬ -- ‫מ‬ ‫מנהלים‬ ‫ביטוחי‬01/01/2004 -‫ולפיצויים‬ ‫לתגמולים‬ ‫גמל‬ ‫קופות‬ -‫של‬ ‫מס‬ ‫לשלם‬ ‫יש‬ ‫תגמולים‬ ‫כולל‬ ‫החלוקה‬ ‫מרגע‬10%‫על‬ ‫לגרושה‬ ‫שעובר‬ ‫החלק‬ -‫העבודה‬ ‫בוועדת‬ ‫עדיין‬ ‫נסגר‬ ‫לא‬ ,‫להשתנות‬ ‫צפוי‬ ‫האחוז‬ ‫בכנסת‬ ‫והרווחה‬
 16. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ! ‫בחוק‬ ‫לא‬
 17. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ? ‫שאלות‬
 18. ‫מוסמכים‬ ‫שכר‬ ‫לחשבי‬ ‫השתלמות‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ !!! ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫יועמ"ש‬ ‫סגן‬ ,‫מסינג‬ ‫אסי‬ ‫לעו"ד‬ ‫רחמים‬ ‫מלכיאל‬050-5381438 malkielr@bezeqint.net
Anúncio