O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Barumsa Sanbataa_Barnoota5ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Barumsa Sanbataa_Barnoota5ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx

Baixar para ler offline

Heertuu Yaadannoo: “nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa badnee turre, adduma addaanis kara-karaa in gorre; Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isa irra in kaa’e.” (Isa.53:6).

Heertuu Yaadannoo: “nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa badnee turre, adduma addaanis kara-karaa in gorre; Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isa irra in kaa’e.” (Isa.53:6).

Anúncio
Anúncio

Barumsa Sanbataa_Barnoota5ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx

  1. 1. Barnoota 5ffaa kan Adoolessa 30, 2022 Heertuu Yaadannoo: “nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa badnee turre, adduma addaanis kara-karaa in gorre; Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isa irra in kaa’e.” (Isa.53:6).
  2. 2. Ho’a garmaleef yoo saaxilaman: Qorumsa Abrahaam Qorumsa Israa’el Qorumsa Iyoob Ho’a garmalee irraa dandamachuu: Mijannaa Argamuu Waaqayyoo Waaqayyo yommuu akkas nu godhu ykn qorumsa cimaa keessa akka darbinu yommuu nu heyyamu waaʼee isaa maal yaaduu qabna? Namoonni warri akka Abrahaam, Iyoob ykn sabni Israaʼel qorumsa sanaan kan jijjiiraman akkamitti? Ilaalcha Waaqayyoof qabnu osoo hin jallisin, dhiphina sana keessa injifannoodhaan akka darbinu maaltu nu gargaaruu danda’a?
  3. 3. Wareegama namaa? Abrahaam amanamaa dulloomaa akka hin barbaachifnetti miidhuu? Dhaaltuu waadaa ajjeesuu? Yoo dhuma seenaa kanaa hin beekne ta’ee, gaaffiin Waaqayyoo waan sammuu hin qabnee fi kan namatti tolu fakkaachuu danda’a. Macaafni Qulqulluun kun qormaata Waaqayyo biraa akka ture ifatti ibsa (Ibr. 11:17). Abrahaam waan tokko mirkaneessuu qaba turee? Moo uumamtoota samiitiif agarsiisa ture? Moo Waaqayyo Abrahaam barsiisuuf qofa yaalaa turee? Abrahaam sagalee Waaqayyoo beekee amantiidhaan isaaf abboomamaa akka ture beekamaadha. Waa'ee jaalalaa fi fayyina isaa caalaatti barate (Uma. 22:1, 3, 5; Ibr. 11:19; Yoh. 8:56).
  4. 4. “Waaqayyo dura karaa Hose'aa yeroo dubbatetti, Hose'aadhaan, "Biyyichi Waaqayyoon dhiisuu isaatiin ejja guddaa keessa lixeera; kanaaf dhaqi, dubartii ejjituu fuudhi, ijoollee ejjaas godhadhu!" jedhe.” Hos. 1:2 Mootummaan Israa’el Waaqayyoon dhiisee waaqolii biroo waaqeffataa turan. Kanaaf, Waaqayyo qorumsa hedduu keessa akka darban heyyameef: Hose'aa 2:3. Innis gogiinsa isaaniif erge Hose’aa 2:5-6. Innis “qoree,” jechuunis rakkinaan isaan marsee ture Hose’aa 2:9. Midhaan, suufii fi quncee talbaa isaan Ba’aaliif dhiyeessan sanas ni fuudhe Hose’aa 2:11. Yoo hin jijjiiramne sababa gammachuu kamiyyuu ni dhaaba ture Akeekni Waaqayyo isaan waliin qabu akkuma har’aati. Inni akka nu jaallatuu fi akka nu eebbisu, akkasumas gammachuu argachuu kan dandeenyu yoo cinaa isaa turre qofa akka beeknu barbaada.
  5. 5. Kana irratti Iyoob lafaa ka'ee gadda irraa kan ka'es uffata isaa tarsaasee, mataa isaas haaddatee, lafatti gad gombifamee in sagade. Achumaanis, ''Qullaa koon garaa haadha kootiitii ba'e, qullaa koos biyyootti nan deebi'a; Waaqayyotu kenne, Waaqayyotu fudhate; maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu!'' jedhe. (Iyoob 1:20-21) Xiyyeeffannoo Seexanaa gara Iyoobitti waamuun Waaqayyo taateewwan balaa walduraa duubaan raawwataman kakaasee hayyameera (Iyoob 1:8- 12). Waaqayyo gidiraa akkasii kan kakaase maaliifi? Seexanni hammeenya baay’ee akka fidu hayyamuudhaan haqa qabeessa ta’aa jiraa? Kun haala adda taʼeedhaa moo Waaqayyo akkasuma nurratti gochuu dandaʼa turee? “Qollaa koo dhufe ... qullaa ta’ee nan deebi’a” • Homaa argachuuf mirga akka hin qabne fudhate “Waaqayyotu kenne, Waaqayyotus fudhate” • Waaqayyo jireenyasaa akka toʼatu beekee ture “Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu” • Qajeelummaa Waaqayyootiin amantii isaa cimseera Haala akkanaatiif karaa lamaan deebii kennuu dandeenya: hadhaa’uu fi Waaqayyoon ganuu, ykn cimsinee Isaatti maxxanuu dandeenya. Deebiin Iyoob kenne waaqeffannaa ture. Akkamitti waaqeffata ture (Iyoob 1:20- 21)?
  6. 6. Kakuu Haaraa keessatti (Yesus booda) namni baay'ee rakkate Phaawuloos ture (2Qo. 11:23-29). Waaqayyo isa oolchuu akka danda'u mirkanaa'aa ta'ee haalawwan ciccimoo hedduu isa mudate (2Qo. 1:10), akkasumas Manni Kiristaanaa akka isaaf kadhachaa jirtu (2Qo. 1:11). Rakkinni ofii isaa xiqqeessuu fi Waaqayyoon caalaatti akka amanatu akka isa gargaaru mirkanaa’aa ture (2Qo. 1:9). Qorumsawwan sana keessatti Waaqayyoon akka jajjabeeffame itti dhagaʼameera. Sunis rakkina isaanii keessatti warra kaan jajjabeessuuf akka nu gargaaru beeka ture (2Qo. 1:4).
  7. 7. “yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani sii wajjinan jira, yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu; ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu, arrabni ibiddaas si hin qabatu;” Isa. 43:2 Waaqayyo ho’a garmaleef nu saaxiluu isaatiin amala isaa isa haqa qabeessaa fi jaalala qabeessa ta’e akka shakkinu nu kakaasuu danda’a. Kaka’umsa Waaqayyoo (yoo hin hubanne iyyuu), jaalala (Far. 103:13), eegumsa, fi kunuunsa (1Qor. 10:13) shakkuu hin qabnu. Qorumsi nu mudatu maal iyyuu yoo ta’e, “Ani isin waliin nan jira” jedhee waadaa galeera (Is. 43:2). Ergasii Waaqayyo maaliif hoʼa garmalee nu saaxilaa? Waaqayyo cubbuu keenya irraa nu qulqulleessuu malee nu balleessuu hin barbaadu Inni akka nuti rakkannu hin barbaadu, garuu akka guddannuu fi akka qulqulloofnu barbaada Inni yoomiyyuu nu dhiisee hin deemu, garuu nu kunuunsa
  8. 8. “Warri gadda guddaa baatan yeroo baay’ee warra jajjabina guddaa warra kaaniif baatanii, bakka deeman hundatti ifa aduu fiduudha. Warri akkasii dhiphina isaaniitiin adabamaniiru, mi’eeffamaniiru; yeroo rakkinni isaan rukutu Waaqayyotti amantaa hin dhabne, garuu jaalala isaa isa eeguutti caalaatti maxxananiiru. Namoonni akkasii kun Waaqayyo gara laafessa akka taʼe ragaa jiraataa dha.” E. G. W. (God’s Amazing Grace, April 24)

×