O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Barumsa Sanbataa 9ffaa A_Oromo_2022t209.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Barumsa Sanbataa 9ffaa A_Oromo_2022t209.pptx

Baixar para ler offline

Waaqayyo sanyiin abdachiifame Yisihaaq irraa akka dhufu ifatti ibseera (Uma. 17:19).Yisihaaq ilmaan lama qaba ture. Abdiin sun kam irraa raawwatama ture? Esaawuun nama xuraa'aa ture (Ibr. 12:16).
Yaaqoob sagalee Waaqayyoo ni hubata ture. Haa ta’u malee, Yaaqoob mala sirrii ta’etti hin fayyadamne. Xumurri mala hin qajeelchu, Yaaqoob bu’aa isaa kaffaleera.
Esaawuu fi Yaaqoob guyyaa tokko kan dhalatan taʼus, amala isaanii adda adda ture. Esaawuun adamsaa cimaa ture, Yaaqoob immoo tiksee tasgabbaa’aa ture (Uma. 25:27).
Yaaqoob akkuma obboleessi isaa tuffateetti angafummaa argate (Uma. 25:29-34).
Yommuu Yisihaaq Esaawuu eebbisuu barbaadu, Yaaqoob abbaa isaa gowwomsee eebba sana sobaan argate (Uma. 27:1-27).
“Yaaqoob mirgi dhalootaa akka isaaf bu’u haadha isaa irraa akeekkachiisa waaqayyoo baratee ture, inni immoo mirga inni kennuuf hawwii hin dubbatamneen guutame. Qabeenya abbaa isaa qabaachuu miti kan hawwe; mirga dhalootaa hafuuraa wanta hawwii isaa ture. Akkuma Abrahaam qajeelaan godhe Waaqayyoo wajjin haasa’uu, maatii isaatiif aarsaa araaraa dhiyeessuu, abbaa saba filatamaa fi Masiihii abdachiifame ta’uu, akkasumas qabeenya hin duune eebba kakuu keessatti hammatame dhaaluuf—kunoo turan mirgaafi ulfina fedhiisaa isa hunda caalaa cimaa taʼe qaqabsiise.”
E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 16, p. 178)

Waaqayyo sanyiin abdachiifame Yisihaaq irraa akka dhufu ifatti ibseera (Uma. 17:19).Yisihaaq ilmaan lama qaba ture. Abdiin sun kam irraa raawwatama ture? Esaawuun nama xuraa'aa ture (Ibr. 12:16).
Yaaqoob sagalee Waaqayyoo ni hubata ture. Haa ta’u malee, Yaaqoob mala sirrii ta’etti hin fayyadamne. Xumurri mala hin qajeelchu, Yaaqoob bu’aa isaa kaffaleera.
Esaawuu fi Yaaqoob guyyaa tokko kan dhalatan taʼus, amala isaanii adda adda ture. Esaawuun adamsaa cimaa ture, Yaaqoob immoo tiksee tasgabbaa’aa ture (Uma. 25:27).
Yaaqoob akkuma obboleessi isaa tuffateetti angafummaa argate (Uma. 25:29-34).
Yommuu Yisihaaq Esaawuu eebbisuu barbaadu, Yaaqoob abbaa isaa gowwomsee eebba sana sobaan argate (Uma. 27:1-27).
“Yaaqoob mirgi dhalootaa akka isaaf bu’u haadha isaa irraa akeekkachiisa waaqayyoo baratee ture, inni immoo mirga inni kennuuf hawwii hin dubbatamneen guutame. Qabeenya abbaa isaa qabaachuu miti kan hawwe; mirga dhalootaa hafuuraa wanta hawwii isaa ture. Akkuma Abrahaam qajeelaan godhe Waaqayyoo wajjin haasa’uu, maatii isaatiif aarsaa araaraa dhiyeessuu, abbaa saba filatamaa fi Masiihii abdachiifame ta’uu, akkasumas qabeenya hin duune eebba kakuu keessatti hammatame dhaaluuf—kunoo turan mirgaafi ulfina fedhiisaa isa hunda caalaa cimaa taʼe qaqabsiise.”
E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 16, p. 178)

Anúncio
Anúncio

Barumsa Sanbataa 9ffaa A_Oromo_2022t209.pptx

  1. 1. Barnoota 9ffaa Caamsaa 28, 2022
  2. 2. Yaaqoob eebba sana hate Waaqayyo Yaaqoob in eebbisa (1) . Yaaqoob gowwoomfame Waaqayyo Yaaqoob in eebbisa (2). Yaaqoob eebba Waaqayyo sanyiin abdachiifame Yisihaaq irraa akka dhufu ifatti ibseera (Uma. 17:19).Yisihaaq ilmaan lama qaba ture. Abdiin sun kam irraa raawwatama ture? Esaawuun nama xuraa'aa ture (Ibr. 12:16). Yaaqoob sagalee Waaqayyoo ni hubata ture. Haa ta’u malee, Yaaqoob mala sirrii ta’etti hin fayyadamne. Xumurri mala hin qajeelchu, Yaaqoob bu’aa isaa kaffaleera.
  3. 3. Esaawuu fi Yaaqoob guyyaa tokko kan dhalatan taʼus, amala isaanii adda adda ture. Esaawuun adamsaa cimaa ture, Yaaqoob immoo tiksee tasgabbaa’aa ture (Uma. 25:27). Yaaqoob akkuma obboleessi isaa tuffateetti angafummaa argate (Uma. 25:29-34). Yommuu Yisihaaq Esaawuu eebbisuu barbaadu, Yaaqoob abbaa isaa gowwomsee eebba sana sobaan argate (Uma. 27:1-27). Esaawuun har’a qofa kan yaadu yoo ta’u, Yaaqoob garuu kana bira darbee deeme. Yaaqoob mirga dhalootaa fi eebba isaa (i.e. Sanyii abdachiifame waliin walitti hidhamiinsa ta’uu) hawwe.
  4. 4. “Yaaqoob mirgi dhalootaa akka isaaf bu’u haadha isaa irraa akeekkachiisa waaqayyoo baratee ture, inni immoo mirga inni kennuuf hawwii hin dubbatamneen guutame. Qabeenya abbaa isaa qabaachuu miti kan hawwe; mirga dhalootaa hafuuraa wanta hawwii isaa ture. Akkuma Abrahaam qajeelaan godhe Waaqayyoo wajjin haasa’uu, maatii isaatiif aarsaa araaraa dhiyeessuu, abbaa saba filatamaa fi Masiihii abdachiifame ta’uu, akkasumas qabeenya hin duune eebba kakuu keessatti hammatame dhaaluuf—kunoo turan mirgaafi ulfina fedhiisaa isa hunda caalaa cimaa taʼe qaqabsiise.” E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 16, p. 178)
  5. 5. “Yeroo sanatti inni abjuudhaan arge, kunoo, lafa irratti yaabbannoon tokko dhaabatee, fiixeen isaas hamma samiitti gaʼee jira; kunoo ergamoonni Waaqayyoo ol in ba’u gadis in bu’u turan. Kunoo, Gooftaan isa irra dhaabatee ture [...]” (Uumama 28:12-13a) Esaawuu Yaaqoobiin erga gowwoomfamee booda abbaan isaanii erga du’ee booda akka isa ajjeesu kakatee ture (Uma. 27:41). Ribqaan Yaaqoob firoota isaanii gidduutti haadha manaa akka barbaaduuf fagootti akka ergu, Yisihaaqitti himtee turte (Uma. 27:42-28:5). Waaqayyo Yaaqoob imala isaa keessatti eebbiseera. Yaabbannoo sadarkaa guddaa gara samiitti ga’u irraa of beeksise (Uma. 28:11-15; Uma. 11:4). Yaaqoob ofii isaatii eebba sana argachuuf yaalee ture, garuu ayyaanaan kennuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Yaaqoob eebba Waaqayyoof deebii kennuudhaan waan lama abdachiise (kan hafuuraa fi kan foonii): iddoo sana mana Waaqayyoo gochuu, akkasumas kurnoo waan hundumaa Waaqayyoof deebisuu (Uma. 28:22).
  6. 6. “Waaqayyo garuu Yaaqoob hin dhiisne. Araarsummaan isaa amma iyyuu garbicha isaa isa dogoggoraa fi amanamummaa hin qabneef babal’ateera. Gooftaan gara laafinadhaan waan Yaaqoob isa barbaachisu qofa mul’ise—Fayyisaan. Inni cubbuu hojjeteera, garuu garaan isaa galateeffannaadhaan guutame, karaa ittiin Waaqayyoon biratti deebiʼee ittiin deebiʼuu dandaʼu akka mulʼisu arge.” E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 17, p. 183)
  7. 7. “Innis Laabaaniin, ‘waanti ati ana irratte hojjette Kun maali? Ani Raaheliif jedhee siif hin hojjennee? Egaa maaliif na gowwomsite?’” ( Uumama 29:25 ) . Dhagaan tokko yeroo Yaaqoob biyya isaa gadhiisee ba’e kan argisiisu ture (Uma. 28:18), dhagaan kan biraa immoo yeroo inni bakka itti deemu ga’e kan argisiisu ture (Uma. 29:10).“Yaa’iqoob Raahel ni jaallate.” (Uumamaa 29:18) Laabaan akka gaaʼelaatti wanta kennu waan hin qabneef, intalasaa fuudhuuf waggaa torba akka hojjetu yaada dhiheesse. Haa ta’u malee, Laabaan mucaa haadha manaa isaa gowwomsee Raahel dhiisee Liiyaa kenneefii (Uma. 29:20- 23). Borumtaa isaa ganama, Yaaqoob gowwoomfamuu isaa hubate. Inni Seera Taaliyooniin rakkatee ture (Bau. 21:24). Amma cubbuu isaa fi wanta abbaa isaa fi obboleessa isaa itti dhagaʼame caalaatti hubachuu dandaʼeera.
  8. 8. Ilmaan Liiyaa Ruuben: “Ilaa ilma". Simi’oon: “Dhaga’eera” . Lewwii: “Maxxanfame” . Yihudaan: “Faarfamaa” . Yisaaqor: “Badhaasa” . Zaabiloon: “Mana Jireenyaa” Ilmaan Bilhaa (Rahel) Daan: “Firdii argate” . Nafxaal: “Wal’aansoo” . Ilmaan Ziilfaa (Liyaa) Gaad: “Hiree” . Asher: “Gammachuu” . Ilmaan Raahel Yoseef: “Irraa Fudhatame” . Biiniyaam: “Ilma harka mirgaa” Waggoota itti aananitti Waaqayyo Yaaqoob eebbiseera. Ilmaan dhiiraa 11 qaba ture (Biniyaamin, inni kudha lammaffaa, booda ni dhalata). Maqaan ijoolleesaa miira Liiyaafi Raahel argisiisa. Falmiin isaanii jiraatus Waaqayyo isaan eebbiseera (Uma. 29:31-30:24).
  9. 9. “Si bira dhufuu koo dura horii muraasa qabda turte, Amma garuu baayʼee dabaleera; Lafuma miillikoo ga’etti Waaqayyo si eebbiseera. Maatiikoofis yoom waa godhuree?” (Uumamaa 30:30) Yaaqoob Laabaafi maatiisaatiif eebba ture. Haa taʼu malee, Yaaqoob homaa hin qabu ture. Amma ofii isaatii fi maatii isaatiif hojjechuu jalqabuu qaba ture. Laabaan ammas mucaa haadha manaa isaa gowwomsuuf yaale, Waaqayyo garuu isa hin heyyamne (Uma. 31:7). Faallaa kanaatiin Waaqayyo abjuutti fayyadamee Yaaqoob mala Laabaan jalaa miliquuf jeneetikii (kan inni hin beekne) akka fayyadamu itti hime (Uma. 31:9-13). Yaaqoob hin falmine, hin fincille, furmaata mataa isaa barbaaduuf hin yaalle. Waaqayyoon eege. Mana Laabaan dhiisee gara Kana’aan kan deeme yeroo Waaqayyo akkas akka godhu itti hime qofaadha (Uumamaa 31:3).
  10. 10. “Namoonni Waaqayyo tola isa itti argisiise, itti gaafatamummaa guddaa fi imaanaa itti kenne, yeroo tokko tokko qorumsaan mo’amanii cubbuu hojjetan, akkuma nuti yeroo ammaa carraaqnu, raafamnu, yeroo baay’ee dogoggoratti kufnu illee. Jireenyi isaanii, badii fi gowwummaa isaanii hundumaa wajjin, jajjabinaafi akeekkachiisa keenyaaf nu duratti banaadha.” E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 21, p. 238)

×