O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

A_Oromoo_2022nuusa3barnoota1ffaa.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Barumsa bu
Barumsa bu
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

A_Oromoo_2022nuusa3barnoota1ffaa.pptx

Baixar para ler offline

Barumsa Sanbataa Ga’eessotaa
Nuusa 3ffaa
Qorumsa Keessatti Kristosii Wajjin
Heertuu Yaadannoo:
”Inni lubbuu anatti in deebisa, maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa” (Faar. 23:3).

Barumsa Sanbataa Ga’eessotaa
Nuusa 3ffaa
Qorumsa Keessatti Kristosii Wajjin
Heertuu Yaadannoo:
”Inni lubbuu anatti in deebisa, maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa” (Faar. 23:3).

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

A_Oromoo_2022nuusa3barnoota1ffaa.pptx

  1. 1. Barnoota 1ffaa, Bitootessa 2, 2022 Heertuu Yaadannoo: ”Inni lubbuu anatti in deebisa, maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa” (Faar. 23:3).
  2. 2. Tikseen na geggeessa Daandii qajeelummaa irratti Sodaa malee gammoojjii keessa Diina koo jalaa na oolche Gara bakka ulfina qabuutti Faarfannaan 23 faarfannaa hunda caalaa beekamaa fi sammuutti qabame akka taʼe hin shakkisiisu. Innis mul’ata armaan gadiitiin jalqaba: tuuta hoolotaa dheedichaa magariisaa bishaan tasgabbaa’aa biratti dheedan. Sana booda, imala gara bakka ulfina qabuutti godhamu jalqaba. Tiksee karaa qajeelummaa nu geggeessa. Gammoojjii keessa sodaa tokko malee, diina keenya irraa bilisa taanee deemuu dandeenya.
  3. 3. Macaafa Qulqulluu keessatti Tiksee eenyu akka ta’e ifaadha. Yesuus, “Ani tiksee gaarii dha” jedheera (Yoh. 10:14). Inni “Tiksee hoolotaa isa guddaa” jedhama (Ibr. 13:20). Kanaaf nuti hoolota. Addunyaa hamaan ol’aantummaa qabu keessatti ofirraa ittisuu hin qabnu. Tiksee maal nuuf godha? Isa. 40:11 irratti. Inni nu eega, yeroo nuti dadhabnu immoo gara laafummaadhaan nu kunuunsa His. 34:12 irratti. Inni nu beeka, guyyaa dukkanaa'as nu baraara His. 37:24 irratti. Sirritti akka jiraannuuf kallattii nuuf kenna Yoh. 10:11 irratti. Lubbuu Isaa kenna nuuf Yoh. 10:16 irratti. Walitti nu fida
  4. 4. Tuutni karaa isaanii keessa jira. Tiksichi ‘karaa qajeelummaa’ irratti,’ karaa gaarii ta’een nu geggeessa. Karaan gaariin isa kami? Kan gara bakka sirrii geessutti geessu: mana Tiksee, Yerusaalem Haaraa Kan akka fedha Tikseetti akka jiraannu nu geggeessu Kan namoota qajeelootti nu jijjiiru Karaan hammam salphaas taʼe ulfaataa taʼus, Waaqayyo gara bakka ulfina qabeessa taʼetti akka nu geessu mirkanaaʼoo taʼuu dandeenya.
  5. 5. “Ani bowwaa dukkanaa’aa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu, hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu; ati anaa wajjin jirta, uleen keetii fi dhaabbanni kee ana in jajjabeessu” (Faar.23:4). Yeroo harka isaa hin argine Waaqayyoon amanachuun akkam ulfaataadha! Dukkana, dhukkubbii, gidiraa fi sodaan yommuu marfamnu Waaqayyo akka nu gate nutti fakkaachuu danda’a. “Ulee” fi “ulee” isaa keessatti (kan Macaafa Qulqulluu fi Seera bakka bu’uu danda’u) jajjabinaa fi qajeelfama argachuu dandeenya. Waaqayyo yeroo hundumaa sagalee isaa keessatti “Hin sodaatinaa” jedhee irra deddeebi’ee dubbateera (Uma. 15:1; 21:17; 2K. 19:6; Isa. 41:10, 13; Er. 1:8; HoE. 27:24; Mul. 2:10 irratti ibsameera. Isa arguu yoo dadhabne iyyuu yeroo hundumaa nu waliin akka ta’u waadaa galeera.
  6. 6. “Utuma warri na cunqursan ilaalanii, ati maaddii anaaf in dhi’eessita mataa koos dhadhaa ejersaa in dibda, xoofoon koos guutee irra in dhangala’a” (Faar. 23:5). Lakkoofsa 5 irratti wanti hin eegamne tokko seensifameera: “argama diinota koo.” Amantoonni diina qabaa? Dhugaadha, kan mul’atus ta’e kan hin mul’anne, kan beekamanis ta’e kan hin beekamne (Filp. 3:18; Efe. 6:12). Haa ta’u malee, waan Waaqayyo nuuf godhu irratti yoo xiyyeeffanne (minjaala qopheessuu, zayitii nu dibuu, xoofoo keenya akka fiigu gochuu...) yoo ta’e, argamuun diinota keenyaa ni golga. Diinni kamiyyuu—kan mul’atus ta’e kan hin mul’anne—waan Tiksee nuuf kenne irraa fudhachuu hin danda’u, hanga nuti isa waliin jirrutti.
  7. 7. “Eyyee, bara jireenya koo hundumaatti gaarummaan kee fi arjummaan kee ana duukaa in bu’u; guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha” (Faar.23:6) Daawit waan lama irratti mirkanaaʼaa ture. Tokkoffaa, gaarummaan fi araarri yeroo hundumaa isa hordofa ture—ykn “ari’a” ture. Gammoojjiin hammam gadi fagoo ta’us ykn diinonni hammam cichanii jiraatanis, mirkanaa’ummaan gaarummaa Waaqayyoo fi jaalala hin kufne fi mirkanaa’ummaan qajeelfama isaa hanga dhuma imala keenyaatti gaaffii hin qabu. Lammaffaa, mana bara baraa fuula Waaqayyoo ofii isaa duratti itti jiraannu qabna (Mul. 22:3-4). “Kanaaf dubbii kanaan wal jajjabeessaa.” (1Sam. 4:18)
  8. 8. “Seexanni hordoftoota Kiristoos abdii kutachiisuuf ni barbaada, akka isaan kadhachuu ykn Caaffata Qulqullaa’oo akka hin qo’annetti, inni immoo gaaddidduu isaa isa jibbisiisoo karaa Yesus ija jalaa dhoksuuf, mul’ata jaalala isaa cufuunii, fi ulfina dhaala samii. Ijoolleen Waaqayyoo akka xiqqaachaa, raafama, fi dhukkubsataa, shakkii itti fufiinsa qabu jalatti akka deeman gochuun isaa isa gammachiisa. Karaan hanga danda’ametti gaddisiisaa taasisuu barbaada; garuu yoo ol ilaaluu itti fufte, rakkina kee gadi osoo hin taane, karaa irratti hin dadhabdu, yeroo dhiyootti Yesus harka isaa si gargaaruuf yeroo ga’u ni argita, akkasumas ofitti amanamummaa salphaadhaan harka kee Isaaf kennuu qofa qabda, akkasumas Isaaf haa hayyamu si geggeessi.” E. G. W. (Messages for Young People, cp. 14, p. 63)
  9. 9. “Akkuma tiksee biyya lafaa hoolota isaa beeku, tiksee waaqayyoos hoolota isaa warra addunyaa guutuutti faca’an ni beeka [...] Yesuus dhuunfaan nu beeka, miira dadhabbii keenyaas ni tuqama. Hunda keenya maqaadhaan beeka. Inni mana nuti keessa jiraannu sana ni beeka, maqaa nama tokkoon tokkoon isaa [...] Lubbuun hundinuu akkuma fayyisaan du’eef isa qofa ta’ee Yesus biratti guutummaatti beekamti [...] Inni tokkoon tokkoon isaaniif akka waan fuula lafaa irratti kan biraa hin jirretti yaada.” E. G. W. (The Desire of Ages, cp. 52, pg. 479)

×