O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoei...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ebook. Những ai đạt trên 900 điểm toeic dạng mới thì vào đây chia sẻ nhé. 48 trang. full. uncensored. tuantoeic.com

373.962 visualizações

Publicada em

Bài chia sẻ "gây tranh cãi" trên diễn đàn tiếng anh trực tuyến của Toeic.lover - học viên trung tâm TUANTOEIC.com. Toeic.lover đạt 945 điểm TOEIC dạng mới (450/495 Reading, đạt điêm tuyệt đối 495/495 Listening) vào cuối tháng 10/2012.

Publicada em: Educação

Ebook. Những ai đạt trên 900 điểm toeic dạng mới thì vào đây chia sẻ nhé. 48 trang. full. uncensored. tuantoeic.com

 1. 1. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com EBOOK bản full, uncensored “Những Ai Đạt Trên 900 điểm TOEIC dạng mới thì vào đây chia sẻ nhé”Download miễn phí Ebook nàytại http://bit.ly/UrhPnD 1
 2. 2. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com NỘI DUNG EBOOK “NHỮNG AI ĐẠT TRÊN 900 ĐIÊM TOEIC DẠNG MỚI THÌ VÀO ĐÂY CHIA SẺ NHÉ” 1. Dẫn Nhập 2. Đặc Điểm Phần Nghe Part 3, Part 4 3. Khó Khăn Khi Làm Part 3, Part 4 4. Phương Pháp Nghe T636 5. Diễn Giải 6. Cách Chọn Sách và Trung Tâm Luyện thi TOEIC tốt 7. Thảo Luận Về Phương Pháp Nghe T636 2
 3. 3. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com Bài chia sẻ của Toeic.lover (945 điểm TOEIC, 450/495 Reading, 495/495 Listening) – học viên trung tâm TUAN TOEIC 990 chia sẻ trên diễn đànNhững Ai Đạt Trên 900 điểm Toeic dạng mới thì vào đây chia sẻ nhé !!!(Toeic.lover)Chào các bạn, Mình lập Topic để các bạn đã thi và đạt trên 900 điểm Toeic dạng mớicùng chia sẻ kinh nghiệm nhé.-- Để mở hàng mình xin chia sẻ kinh nghiệm thi Toeic của mình. Mìnhthi Toeic ngày 22/10/2012. Kết quả thi được 945 điểm, trong đó phầnReading mình được 450 điểm, phần Listening mình được tối đa 495/495điểm. Thực ra, hôm thi mình cũng cảm giác là mình làm khá tốt phầnListening nhưng mình cũng không nghĩ là mình đạt được kết quả tốt nhưvậy. Có lẽ là do Part 3, Part 4 mình nghe khá tốt. Về tài liệu, phương pháp học cũng có nhiều bài trong diễn đàn nàychia sẻ rồi. Mình chỉ xin chia sẻ những điều mà theo mình biết là mới, chưaxuất hiện trên diễn đàn này và các sách trên thị trường. Lần này mình sẽ trình bày về T636 – Kỹ thuật nghe Part 3, 4 NewToeic 3
 4. 4. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com 1. DẪN NHẬP Toeic là bài thi gồm 2 phần Reading và Listening với tổng số câu hỏilà 200 câu. Phần Reading với các câu hỏi về Sentence Completion vàReading liên quan nhiều đến Ngữ pháp và kỹ năng đọc là thế mạnh của thísinh Việt Nam và có thể củng cố được thông qua tự học và tự rèn luyện. Tuy nhiên, đa số các bạn khi học cảm thấy gặp khó khăn với phầnListening, đặc biệt là ở Part 3: Short Conversation (30 câu) và Part 4: ShortTalk (30 câu). Nhiều bạn khi nghe có thể nghe được 100% nội dung của bàinói, bài hội thoại nhưng vẫn không thể chọn được đáp án đúng, mất nhiềuđiểm ở phần này và ảnh hưởng đến điểm số Toeic cuối cùng của mình do 2phần này chiếm 60% số điểm của phần nghe Toeic (60 câu/tổng số 100 câu). Thực tiễn cho thấy, điểm Toeic tăng chủ yếu là do việc cải thiện kỹnăng nghe, còn trong thời gian ngắn khó có thể tăng nhiều điểm phầnReading do đòi hỏi đầu tư học thêm về ngữ pháp, từ vựng, cải thiện tốc độvà khả năng đọc hiểu. Bài viết này xin chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua Part 3, 4 phầnListening của bài thi Toeic với kỹ thuật nghe T636. Phương pháp do thầygiáo dạy Toeic của mình, một người thầy mà mình rất khâm phục (thầy QuýTuấn Toeic (Tuantology) - đạt 990 điểm New Toeic) sáng tạo, thử nghiệm vàphổ biến. Mình đã áp dụng phương pháp này và đạt điểm tuyệt đối phầnnghe Toeic 495/495 vào ngày thi 22/10/2012. 4
 5. 5. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(Toeic.lover) 2. ĐẶC ĐIỂM PHẦN NGHE PART 3, PART 4 NEW TOEIC Nhiều người khi học, luyện thi Toeic chỉ chú ý đến tips, cách làm vàlao ngay vào luyện tập mà không chú ý đến các đặc điểm chủ chốt của phầnnghe Part 3, 4 Toeic. Điều này cũng tương tự như việc bạn đi leo núi, dù bạnđã có kỹ thuật leo núi tốt, nhưng nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ càng, nắm đượcđịa hình của vùng núi mà mình sẽ leo thì khả năng bạn leo được đến đỉnhnhiều hơn, mất ít thời gian công sức hơn. Nếu nắm được các đặc điểm củaPart 3, 4 bạn sẽ biết cách phân bố thời gian cho từng câu, biết khi nào sẽ làmgì…? 1. Part 3 – Short Talks: gồm 30 câu hỏi trong toàn bộ 100 câu hỏi phần LC (câu 41 – câu 70). Thí sinh sẽ nghe Direction của Part 3 trong khoảng 30 giây. Trong New Toeic, mỗi bài đối thoại (Conversation) có ba câu hỏi và câu hỏi cũng sẽ được đọc qua băng. Sau khi nghe câu hỏi, thí sinh có 8 giây để tìm lựa chọn trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Bài đối thoại tăng từ A-B-A lên A-B-A-B và câu hỏi cũng dài hơn. 2. Part 4 – Short Conversations: gồm 30 câu hỏi trong toàn bộ 100 câu hỏi phần LC (câu 71 – câu 100). Thí sinh sẽ nghe Direction của Part 4 trong khoảng 28 giây. Trong New Toeic, mỗi bài độc thoại (Talk) có ba câu hỏi và câu hỏi cũng sẽ được đọc qua băng. Mỗi bài độc thoại có khoảng 100-120 từ và kéo dài khoảng 25-35 giây. 5
 6. 6. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com Có thể phân chia Part 3, 4 New Toeic theo 1. Nội dung 2. Dạng câuhỏi. Về nội dung, Part 3 có các chủ đề liên quan đến Occupations (nghềnghiệp), Activities (hoạt động), Time, Locations (thời gian, nơi chốn),Reasons (lý do). Còn Part 4 có 4 hình thức chính, được nhớ bởi chữ viết tắtWANA: Weather – thời tiết, Anouncements – thông báo ( recordedanouncements, special anouncements, business anouncements), News – tintức, Advertisements – quảng cáo. Về dạng câu hỏi, cả Part 3 và Part 4 đều cóthể chia theo về các câu hỏi Wh (Who, What, Where, When, How, Why) làchính, các kiểu hỏi Yes-No question, question tag không đáng kể. Như vậy khi luyện nghe Part 3, 4 nên nghe đa dạng các chủ đề đểquen tai và quen với mạch nội dung của các bài nghe. Những bạn nghe tốtphần Part 2 Toeic: Question-Response sẽ có lợi thế nhiều khi nghe Part 3, 4do có khả năng nhận dạng tốt các dạng câu hỏi và cách trả lời. Nhiều bạnchủ quan cho rằng Part 2 là dễ nên không học kỹ phần này, vì cho rằng chỉcần nhận dạng đúng dạng câu hỏi 1. Wh question 2. Yes-No question 3.Question tag, 4. Statement và áp dụng được 1 số tips như: 1. Wh questionkhông bao giờ có câu trả lời bắt đầu bằng Yes-No 2. Yes-No question sẽ cótrả lời là Yes hoặc No … Các đề thi Toeic trong tương lai sẽ bỏ dần các dấuhiệu hiển nhiên như trên và thay bằng các phương án dễ nhầm hơn rất nhiều,đặc biệt là với các câu Statements, question tag và yes-no question dạng phủđịnh. Nếu các bạn có thời gian làm thử Part 2 trong các quyển sách khó nhưJim’s Toeic hoặc Target Toeic, sẽ thấy các tips trên là đúng nhưng chưa đủhiệu quả để đạt điểm cao.* Đón đọc: QQ – Kỹ thuật nghe Part 2 New Toeic, đạt tỷ lệ đúng trên 95%trong mọi tình huống (phương pháp của thầy Quý Tuấn Toeic – Tuantology) 6
 7. 7. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(Toeic.lover) 3. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI LÀM PART 3, PART 4 NEW TOEICKhi làm Part 3, Part 4 New TOEIC các thí sinh thường gặp 3 khó khăn 1. Không đọc kịp nội dung hỏi và trả lời. 2. Không nhớ được nội dung trả lời 3. Không nghe đượcVới khó khăn số 3: không nghe được nội dung, nguyên nhân là do chủ yếulà do chưa quen với phát âm hoặc người nói nói quá nhanh. Điều này là bìnhthường, ngay cả trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Việt. Chẳng hạn nhưbạn là người miền Bắc, học đại học với bạn H là người Huế. Nếu bạn đó nóigiọng miền Bắc bạn sẽ dễ dàng nghe được, còn nếu nghe bạn H nói chuyệnqua điện thoại với gia đình bằng tiếng Huế thì bạn nghe được bao nhiêu %.Tương tự với tiếng Anh cũng vậy, bạn quen nghe tiếng Anh giọng Mỹnhưng trong bài nghe lại có cả tiếng anh giọng Anh, giọng Úc, giọng NewZeland. Cách khắc phục chủ yếu là nghe đi nghe lại nhiều lần bài nghe đểquen với phát âm, tốc độ nói, ghi nhớ các tình huống nghe, đồng thời dựatrên ngữ cảnh để đoán nội dung. Thông thường số tình huống nghe củaToeic là cố định, sau một thời gian học và luyện đề Toeic, bạn sẽ phủ hếtđược các tình huống nghe thường gặp trong Toeic.Khó khăn số 1, 2: không đọc kịp và không nhớ kịp nội dung. Mình cũng cóđọc một số sách luyện thi Toeic và học thêm 1 khóa chỗ thầy Hoàng Toeic, 7
 8. 8. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comthấy một số tips như: 1. Tranh thủ thời gian Direction của các phần để đọctrước câu hỏi và câu trả lời. 2. Gạch chân Keyword trong câu hỏi và trả lờikhi đọc 3. Sau khi nghe xong 1 đoạn nghe, trả lời 3 câu hỏi kèm theo vànhanh chóng chuyển sang 3 câu tiếp 4. Học thuộc các bài nghe. Mình đã thửáp dụng các phương pháp này nhưng mình vẫn không thể đọc kịp và nhớ kịpnội dung. Mình cũng đầu tư rất nhiều thời gian cho tip 4 là Học thuộc cácbài nghe, vì đây là tip chủ đạo của thầy Hoàng Toeic (thầy rất nổi tiếng, dạyToeic và đạt 990 từ năm 2009) trong phần nghe. Mình học thuộc, ôn đi ônlại nhưng sau một thời gian là lại quên hết, và không tăng được tỷ lệ đúngtrong Part 3, 4. Có lúc mình cũng cảm thấy hơi “tự kỷ”, hay là nhận thức củamình có vấn đề? Có lẽ phương pháp “học thuộc” này không phù hợp vớimình, các bạn đã học thầy Hoàng và đạt điểm cao cho biết thêm ý kiến nhé ! * Đọc thêm bài viết của thầy Hoàng Toeic về phương pháp giải quyếttất cả các phần trong thi Toeic dạng Format cũ , trong đó có Part 3, 4 (2 phầnnày giữa Toeic và New Toeic không có sự khác nhau nhiều) “Toeic: How toConquer” Về sau học thêm phương pháp T636 để nghe Part 3, 4 Toeic, mìnhmới biết hiểu lý do kết quả nghe Part 3, 4 của mình không đạt điểm cao,không ổn định phong độ là do các tips trên quá chung chung, chưa hướngđến quy trình cụ thể, từng bước phải làm gì. Hôm rồi đọc chữ ký 1 bạn trongdiễn đàn một câu nói đại ý là “người thành công làm việc đúng, người thấtbại làm việc gần đúng”, thấy diễn tả quá đúng luôn. Sự khác nhau giữathành công và thất bại, điểm cao hay điểm thấp cũng là do “làm đúng” hay“làm gần đúng” mà thôi. Quan điểm của mình là không có phương pháp“tuyệt đối”, tức là tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai, chỉ có phương pháp 8
 9. 9. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com“hiệu quả” hay “không hiệu quả”. Và hiệu quả hay không là tùy thuộc vàotừng người. Mình thấy hợp phương pháp nào thì áp dụng theo thôi. Nhân đây cũng xin lưu ý các bạn luôn về vấn đề đánh dấu vào đề thi.Nhiều bạn thắc mắc là trong lúc thi thật Toeic có được đánh dấu vào đề thikhông? Theo mình là không nên đánh dấu vào đề vì đấy là nội quy thiToeic, do chính các giám thị phổ biến trong buổi thi. Mình cũng nghe nhiềubạn trong diễn đàn mình nói rằng, giám thị phổ biến thế thôi, lúc các bạn thivẫn đánh dấu lên đề bình thường. Cái này là tùy các bạn cân nhắc hậu quảnhé, nếu đánh dấu vào đề khi làm bài thi thì chắc chắn điểm sẽ cao hơn,nhưng nếu bị bắt được thì “tiêu tùng”. Hôm mình thi ở trụ sở IIG tại 45Giang Văn Minh, Hà Nội, trong lúc phổ biến nội quy thi Toeic, các giám thidặn đi dặn lại mấy lần rằng rằng không được đánh dấu vào đề thi, kể cả việcđánh dấu xong rồi tẩy đi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi và đình chỉthi. Mình cũng hơi “nhát”, lại cần Toeic để tìm việc trong năm tới nên mìnhcũng không dám mạo hiểm. Trong lúc thi mình thấy các giám thi đi lạiquanh phòng suốt, có lúc còn nhìn vào bài thi của mình từ sau lưng nênmình càng “kiên định” hơn, quyết tâm không đánh dấu vào đề. Có điều đểtránh bất ngờ, trong lúc ôn luyện Toeic trước khi thi các bạn tập dần việckhông đánh dấu vào đề lúc làm bài nhé.(Toeic.lover)(Còn tiếp) 9
 10. 10. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com--(1 bạn hỏi)Bạn có thể cho mình biết phương pháp T636 ko ? vì mình ở Tp.Hồ ChíMinh mà nghe nói thầy ở Hà Nội , chắc ko ra đó học dc.Phần Part 3,4 mìnhluyện hoài vẫn ko lên dc vì đọc ko kịp đáp án.(1 bạn hỏi)-- 10
 11. 11. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(Toeic.lover) 4. PHƯƠNG PHÁP NGHE T636 CHO PART 3, PART 4 NEW TOEICMình xin trích nguyên tài liệu bài giảng của thầy Quý Tuấn TOEIC -Tuantology về phương pháp nghe T636 cho Part 3, Part 4 New TOEIC đểcác bạn tham khảo, tất nhiên là nói trực tiếp sẽ dễ hiểu hơn là viết ra thế này.Mình chụp ảnh màn hình từ bài giảng nên có thể hình ảnh sẽ không rõ lắm.Nếu có gì chưa hiểu rõ thì các bạn nêu câu hỏi thắc mắc, mình sẽ trả lờitrong hiểu biết của mình. Đầu tiên là đồ hình phương pháp T636.Do hinh Phuong phap T636_TuanToeic.com_Tuantology.jpg 11
 12. 12. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comBuớc 1: đọc 6 câu hỏi và phương án trả lời B tương ứng từng câu (gồmConversation/Talk 1 và Conversation 2)Do hinh Phuong phap T636_TuanToeic.com_B1.pngBước 2: đọc kỹ 3 câu hỏi và các phương án trả lời tương ứng (Conversation1) trước khi băng đọc nội dung Conversation/Talk. Băng bắt đầu chạy, bạnchú ý lắng nghe, vừa nghe vừa trả lời. Điền phương án chọn vào AnswerSheet.Do hinh Phuong phap T636_TuanToeic.com_B2.pngBước 3: Tiếp tục đọc 6 câu hỏi và phương án trả lời B tương ứng từng câu 12
 13. 13. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(gồm Conversation/Talk 2 và Conversation 3). Với mỗi Conversation/Talkgồm 3 câu cần trả lời, các bạn lại quay về bước 1.Do hinh Phuong phap T636_TuanToeic.com_B3.jpgQuá trình nghe T636 là một vòng lặp.Vòng lặp _ Phương pháp T636_TuanToeic.com.jpg 13
 14. 14. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com--(1 bạn hỏi)vanphuc079 Mình hiểu ý của bạn nói, Mình thấy lợi ích của PP này là giúp mìnhnắm được key trước rồi focus theo khi nghe... Sẵn đây bạn có thể chia sẻkinh nghiệm cá nhân:1/ Phương pháp luyện tập theo ý kiến chủ quan của bạn.2/ Cách mà bạn đã áp dụng và đạt hiệu quả cao nhất + thời gian để đạt đượcđiều đó. Mình hỏi bạn 2 câu này vì mình thấy 2part này quyết định điểm sốcuối cùng rất nhiều, mà mình thì tháng sau là phải thi rồi! Bây giờ vốn luyếncủa mình còn ít lắm, nhưng con số yêu cầu lại là 650s. Bạn cố gắng viết thêm vài dòng giúp mình nhaK! Thanks a millions!!!!(1 bạn hỏi)--(Toeic.lover)@Vanphuc079 Để luyện tập phương pháp nghe T636 cũng không có gì phức tạp. Bạnlấy Part 3 hoặc Part 4 trong các sách luyện thi TOEIC, rồi áp dụng lần lượt 3bước của kỹ thuật nghe T636. Tập trong khoảng 1 tuần để có phương phápT636 ngấm vào thành phản xạ, lúc làm không cần suy nghĩ giống như mìnhđi xe máy vậy.(Toeic.lover)-- 14
 15. 15. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(1 bạn hỏi)Nguyên văn bởi demon1430 Bạn ơi bạn có thể nói cụ thể và chi tiết hơn được không bạn?Mình hiểu như thế này không biết có đúng không?_Trước khi bắt đầu vào Part 3 or 4 thì có đoạn direction thì mình tranh thủđọc câu 6 câu hỏi cho 2 đọc Conversation (Talk) liên tiếp (không đọc câu trảlời)._Sau khi đọc xong 6 câu hỏi bắt đầu quay lại đọc kĩ 3 câu hỏi đầu tiên vàđáp án để trả lời đoạn băng._Tiếp theo sau đó lại lặp lại bước đầu tiên. Không biết mình hiểu như vậy có đúng không, nhưng mình thắc mắclà thời gian giữa 2 đoạn này rất ngắn (khoảng 30-35 secs) và thời gian chỉvừa đủ để mình đọc 3 câu hỏi và 12 đáp án tiếp theo.Vậy nếu đọc tiếp 3 câuhỏi tiếp theo liệu có ảnh hưởng đến đoạn đầu không bạn-vì sẽ tốn thời gianvà bị phân tâm hơn. Mục tiêu của mình là TOEIC 900 và thứ 4 tuần sau là mình thirồi.Nhưng hiện nay mình vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào đểnâng cao điểm số. Vì mình làm các đề thi tại nhà chỉ dao động trong 800,chưa thể vượt lên 850 (Bộ đề của Mozilge TOEIC-mình thấy đây là bộ sáchhay và chuẩn,rất sát với bài test thật vì mình đã từng thi TOEIC rồi). Mong bạn có thể chia sẽ phương pháp học tập để giúp mình đạt mốcTOEIC 900 trong tuần sau. Trân trọng cám ơn bạn(1 bạn hỏi) 15
 16. 16. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(Toeic.lover) 5. CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP NGHE T636 TOEICĐể đạt điểm cao TOEIC, đặc biệt là với trình độ trên 900 điểm TOEIC, kỹnăng làm bài thi là hết sức quan trọng. Gần như khi làm bài nghe thì chúngta không được có các động tác thừa để có đủ thời gian đọc câu hỏi và câu trảlời, phân tích, nghe và chọn đáp án đúng. Nhận xét của bạn rằng khoảng giữa 2 đoạn Conversation/Talks rấtngắn (khoảng 30s-35s), sợ rằng không đủ thời gian chứng tỏ bạn nắm rất rõvề đặc điểm của Part 3, Part 4. Đây sẽ là lợi thế của bạn khi làm bài thi vìbạn sẽ có cảm giác tốt về thời gian. Theo quy trình T636, lúc đầu bạn 1. đọc nhanh 6 câu hỏi và trả lời B(Conversation/Talk 1 và 2), sau đó 2.đọc kỹ 3 câu hỏi và tất cả phương ántrả lời (Conversation/Talk 1), cuối cùng 3. lại đọc nhanh 6 câu hỏi và trả lờiB (Conversation/Talk 2 và 3). Như vậy, trong lần đọc 6 câu hỏi thứ nhất(Conversation/Talk 1 và 2) và lần đọc 6 câu hỏi thứ hai (Conversation/Talk2,3) có chung đoạn Conversation 2 (xem đồ hình T636), do đó thực chấtbạn chỉ phải "ép tốc độ đọc" nhanh lên cho 3 câu hỏi và 3 đáp án B củaConversation 3 thôi (vì 3 câu hỏi và đáp án B của Conversation 2 đã đượcđọc trong Bước 1 của T636) 16
 17. 17. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comDo hinh Phuong phap T636_TuanToeic.com_Tuantology.jpgNgoài ra, trong Part 3, 4 có những câu hỏi + đáp án ngắn, bạn có thể tiếtkiệm thời gian đọc các câu hỏi + đáp án ngắn để đọc các câu hỏi + đáp ándài. Một số người có tốc độ đọc và tư duy nhanh bằng tiếng anh sẽ có lợithế trong Part 3, 4 vì đọc nhanh, xử lý thông tin nhanh tức là có thêm mộtchút thời gian "thừa" trong mỗi Conversation so với các bạn đọc chậm. Cácbạn này thường ở trình độ TOEIC trên 930, vậy thì với người thường làmsao để có thêm thời gian đọc, xử lý thông tin? Thầy Quý Tuấn có đưa ra một giải pháp rất hợp lý cho mọi đối tượngthi TOEIC, đó là sử dụng thời gian Direction của 2 phần dễ là Part 1, Part2 cho 2 phần khó là Part 3, Part 4. Cách làm như sau: 17
 18. 18. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com Ở Part 1, khi băng đọc Direction, bạn xem thật nhanh 10 tranh củaPart 1, sau đó chạy qua Part 4 đọc 6 câu hỏi đầu tiên của Part 4. Tương tự, ởPart 2 khi băng đọc Direction, bạn chuyển nhanh sang Part 3 để đọc 6 câuhỏi (từ câu số 6 đến câu 12, conversation 3,4) vì Part 2 không có gì cần phảichuẩn bị cả. Đến Direction của Part 3 bạn đọc 6 câu hỏi đầu (từ câu số 1đến câu số 6, conversation 1,2), bạn bắt đầu quy trình T636 bình thường từđây (Bước 1). Như vậy, khi không có động tác "thừa" lúc làm Part 3, 4 và sử dụngthời gian hợp lý của Part 1,2 bạn sẽ có khả năng làm kịp, làm đúng Part 3, 4.(Toeic.lover)-- 18
 19. 19. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(Toeic.lover) 6. CÁCH ĐÁNH GIÁ SÁCH VÀ TRUNG TÂM LUYỆN THI TOEIC(1 bạn hỏi)Mình có thắc mắc là: Khi dành thời gian đọc direction của part và part 2 , chuyển sang đọccâu hỏi và trả lời của part 3 và 4 , liệu có thể nhớ được những thông tin mìnhcần phải nghe của part 3 và part 4 không? Phương pháp T636 gì đấy liệu có thực sự hiệu quả không ? Mong bạngiải đáp giúp mình. Thanks(1 bạn hỏi)--(Toeic.lover)Trong quá trình ôn luyện TOEIC bạn sẽ gặp rất nhiều các tips, phương pháp,chiến lược trong các sách luyện thi cũng như từ các giáo viên tại các trungtâm. Trong đó không phải phương pháp nào cũng hiệu quả. Một phươngpháp ôn luyện thi TOEIC hiệu quả có 3 đặc điểm chính:(1) Được dùng trong thực tế làm bài thi. Mình xin nhấn mạnh lại là dùng trong lúc làm bài thi, chứ khôngphải lúc ôn luyện nhé. Ví dụ, nếu bạn đọc sách Longman Preparation Serieshoặc sách Tactics for Toeic Listening and Reading Test thì trong các bài họcliên quan đến Part 1: Pictures, cả 2 sách này đều có phương pháp là nhìn vào 19
 20. 20. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comtranh và liệt kê các Noun, Verb trong tranh, tập đặt câu dựa trên các Noun,Verb này. Trong thực tế, khi làm bài thi, không ai đạt điểm cao TOEIClàm như thế trong Part 1: Pictures cả, bởi vì như thế sẽ có quá nhiều phươngán, làm mất thời gian và sự tập trung trong thi. Mình thấy nhiều bạn học ởcác trung tâm theo giáo trình Longman Preparation Series trong lúc thi thửthường ngồi liệt kê Noun và Verb như vậy. Mặc dù, 2 bộ sách trên rất nổitiếng nhưng có thể thấy rằng phương pháp liệt kê trong Part 1 trong 2 sáchnày là "không hiệu quả". Chính vì thế nếu không tự học được TOEIC mà đihọc thêm, chúng ta nên tìm đến các giảng viên đạt điểm cao TOEIC, vì ítnhất các thầy cô đã từng đi trên con đường mình muốn đi và đã đến đích.Tối kị là học các giáo viên không có thành tích gì, vì thi TOEIC cũngchẳng mất nhiều thời gian và tiền bạc, nếu họ giỏi thì họ đã thi rồi. Mình rấtkhông phục các giáo viên như thế. Nếu giáo viên chưa từng "thi đấu", sẽ cónhiều khả năng các bạn được giáo viên "dạy y nguyên" một giáo trình nàođó trên thị trường, đưa cho các bạn tất cả các tips mà không có "chính kiến"về phương pháp nào hiệu quả, phương pháp nào không hiệu quả. Ngay cả những giáo viên được coi là "giỏi", có nhiều người học,nhiều học viên đạt điểm cao khi có ý định tham gia lớp học thêm, chúng tacũng nên tìm hiểu kỹ, nên trực tiếp nói chuyện với các bạn đã học và vớithầy/cô để "tự thẩm định", tránh học thêm theo phong trào. Vì học thêm theophong trào nên mới có chuyện là giảng viên nào có nhiều học viên theo họcthì đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội có học viên đạt điểm cao, mặc dù có khithành tích của học viên chủ yếu lại do bản thân học viên rèn luyện tronggiai đoạn nước rút sau khi học thêm, và thành tích của học viên lại được tínhcho trung tâm đó. Tốt nhất là hỏi kỹ về tài liệu học, phương pháp mà thầy cô 20
 21. 21. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comđang sử dụng để thấy được "cái tầm" của thầy cô, từ đó có quyết định chínhxác. Nếu chỉ dạy giống sách thì nhiều khi tự học lại còn hay hơn,đặc biệt vớicác bạn có trình độ tiếng anh khá, giỏi, và chỉ nên học thêm khi chúng ta có"cảm nhận rõ ràng" rằng phương pháp của thầy cô là thực sự hiệu quả.(2) Phương pháp này được đa số áp dụng thế nào? Nếu nhiều người áp dụng phương pháp này và có hiệu quả thì nhiềukhả năng là phương pháp này là tốt. Có lúc do mình luyện tập và áp dụng"chưa tới" nên phương pháp này chưa phát huy được hiệu quả với bản thânmình. Lúc đó nên xem lại rằng bản thân mình đã áp dụng "đúng cách" chưa?Nếu "đúng cách" rồi, rèn luyện "đủ lâu" rồi mà vẫn thấy không hiệu quả thìchuyển sang suy nghĩ câu hỏi số 3 ở bên dưới. (3) Phương pháp này có phù hợp với bản thân bạn không?Như mình đã nói ở đầu Topic này, không có phương pháp "tuyệt đối", có thểphương pháp này hợp với người khác nhưng không hợp với bạn. Lúc đó,một giáo viên giỏi là người đưa ra được phương pháp phù hợp với chínhbạn. Chẳng hạn như đầu bài viết mình có nhắc lại trải nghiệm của mình khihọc với thầy Hoàng TOEIC, thầy có điểm số cao, dạy nhiều học sinh nhưngvới mình thì phương pháp "học thuộc" cho bài Listening đối với mình làchưa phù hợp, mặc dù mình đã cố gắng học thuộc nhưng sau đó mình lạiquên hết. Thay vào đó, mình chỉ nghe lại và đọc kỹ lại các Script củaListening sau khi nghe.--Vì phương pháp T636 khá mới, do thầy giáo dạy TOEIC mình nghĩ ra,không có trong các giáo trình TOEIC tại Việt Nam và thế giới nên có thểnhiều bạn chưa có điều kiện áp dụng và kiểm chứng. Mình thấy nhiều bạn 21
 22. 22. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comhọc với thầy, áp dụng phương pháp này có điểm cao trong phần Listening donâng được điểm Part 3, Part 4 TOEIC. Bạn nên thử áp dụng và có nhận địnhriêng của mình."Nếu tiếp tục làm những việc thường làm, thì sẽ tiếp tục nhận được nhữngthứ thường nhận". Có lúc chúng ta cần "đổi mới" tư duy một chút, bước rakhỏi vùng an toàn để thử nghiệm những thứ mới mẻ.(Toeic.lover)-- 22
 23. 23. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(Toeic.lover) 7. THẢO LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHE T636(Toeic.lover)Phương pháp T636 còn có nhiều tầng ý nghĩa mà nếu nghiền ngẫm kỹ sẽthấy ưu việt của phương pháp này so với các phương pháp đã có. Mình sẽkhông nêu ra vội mà để các bạn thử cùng đào sâu và nêu ra nhé. Mình gợi ývài câu hỏi để các bạn cùng thảo luận về phương pháp T636 nhé:1. Tại sao trong phần 6 (của T636) lại chỉ đọc nhanh các câu hỏi và các đápán B ? Tại sao lại đọc cả 3 câu hỏi tiếp mà không tập trung vào 3 câu hỏiđang cần giải quyết trong Conversation/Talk chuẩn bị nghe?2. Phương pháp nghe T636 này có lợi gì trong điều kiện không được takenote vào bài thi theo như quy định mới của ETS lúc thi thật TOEIC?Một số câu hỏi khác về phương pháp nghe T636 này, các bạn cùng nêu ra đểthảo luận nhé.(Toeic.lover)--(1 bạn hỏi)hic bạn bật mí ưu điểm lun đi .... mình trc giờ chỉ toàn làm theo pp truyềnthống , đó là xem trc 3 câu hỏi rùi nhớ đáp án sau đó nghe đoạn băng tho6ii...... bạn ơi giúp mình với .... còn 2 tuần nữa mình thi toiec rùi ..... bạn bật míưu điểm đi , có gì mình ôn luyện theo coi có đạt hiệu quả cao ko ? 23
 24. 24. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(1 bạn hỏi)--(Toeic.lover) Quay lại một chút về 3 câu hỏi để đánh giá 1 phương pháp luyệnTOEIC hiệu quả: 1. Phương pháp này có được áp dụng trong thực tế làm bài thi TOEIC không? 2. Phương pháp này được đa số áp dụng thế nào? 3. Phương pháp này có hợp với bản thân mình không? Bạn 13112000 thử lấy sách luyện thi TOEIC ra và làm thử bằngphương pháp nghe T636 cho Part 3, Part 4 xem có "hợp" không nhé (trả lờicho câu hỏi số 3 ở trên), làm khoảng 4,5 đề là biết ngay. Có gì thắc mắcmình sẽ trả lời trong hiểu biết của mình. Vì bạn còn 2 tuần nữa là thi, nênbạn cần lưu ý là theo phương pháp T636 hay phương pháp cũ nhé. T636 làmột phương pháp mới, nhưng cũng không phải phương pháp vạn năng, cóthể hợp với người này nhưng lại không hợp với người khác. Bạn xem thêm Quy trình phương pháp nghe T636 ở bên dưới (khácvới Đồ hình phương pháp T636 đã upload ở trên) để áp dụng cho đúng cáchnhé 24
 25. 25. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comQuy trinh Thuc hien Phuong Phap T636_TuanToeic.com_Tuantology2012.jpgCác cao thủ trong diễn đàn cho biết thêm ý kiến về phương pháp T636 nhé.Hoặc các bạn chia sẻ cách làm Part 3, 4 mà các bạn đã áp dụng và thấy hiệuquả, có lẽ phần Part 3, 4 trong phần Listening của TOEIC là phần cần chiếnlược, chiến thuật nhất.(Toeic.lover)--(Thuytrieudo283)Mình thấy phương pháp này sao có vẻ khó hiểu thế nhỉ? Mình đã thử mà chảthấy hiệu quả gì hết cả. Theo mình cứ theo kiểu cũ mà làm là an toàn nhất.Nếu phương pháp này mà hay như bạn nói thì các trung tâm luyện thi Toeic 25
 26. 26. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comngười ta đã áp dụng lâu rồi. Không phải mình bạn được 945 Toeic đâu, trêndiễn đàn này còn đầy người điểm cao hơn bạn nhiều.(thuytrieudo283)--(thuytrieudo283)Mình vẫn bảo lưu quan điểm rằng phương pháp T636 này là không hiệu quả.Tất nhiên là tranh luận là vô cùng, bạn có lý lẽ của bạn, tớ có lý lẽ của tớ,không ai chịu ai, tớ cũng không tranh luận với bạn làm gì nữa nhưng vềđánh giá của số đông sẽ là chính xác nhất. Hiện tại, 80% số người tham giaPoll đánh giá là phương pháp này là không hiệu quả và chưa rõ có hiệu quảkhông trong khi chỉ có 20% đánh giá là phương pháp này hiệu quả. Tỉ lệphản đối/ủng hộ là 4-1 là quá áp đảo rồi đúng không bạn, chưa kể là 20%ủng hộ có thể là các chân gỗ của bạn chủ topic.(thuytrieudo283)--(Toeic.lover) Mình lập Topic này để tất cả các bạn đã và sẽ đạt 900 điểm TOEICvào cùng chia sẻ. Mình không có ý định nâng ai lên hoặc hạ ai xuống cả. Tấtcả những thông tin mà mình đưa ra trong topic này mình đều cố gắng đưa ramột cách khách quan nhất có thể, tức là bao gồm nhiều mặt của vấn đề, tránh“tuyệt đối hóa” dẫn đến quá khen hoặc quá chê giáo viên/phương pháp,mình cũng đưa ra các thông tin để các bạn có thể tự đánh giá vấn đề theonguyên tắc “We report, You decide”. Mình đọc kỹ các tranh luận của các bạn về phương pháp nghe T636.Có nhiều ý kiến khác nhau về phương pháp T636, khẳng định rằng T636 là 26
 27. 27. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comưu điểm có, nhược điểm có, chưa rõ về phương pháp có. Thậm chí có cảnhững người vừa ủng hộ vừa thắc mắc về phương pháp. Điều này là chuyệnbình thường, đối với mọi hiện tượng trong xã hội, luôn có nhiều ý kiến khácnhau tùy vào góc nhìn của mọi người. Trong mạch tranh luận, mình thấy nổi lên ý kiến của bạnthuytrieudo283. Để rộng đường cho việc tranh luận về phương pháp T636,mình xin trả lời lần lượt các thắc mắc của bạn thuytrieudo283. Trong phầntrả lời dưới đây, có một số ý kiến của cá nhân mình, một số ý kiến mình cótham vấn thầy giáo dạy TOEIC của mình, người sáng tạo, thử nghiệm vàphổ biến phương pháp nghe T636. Đây là bài dài kỳ nên mình sẽ chia nhỏ rađể các bạn dễ theo dõi nhé. Sau khi mình trả lời bạn thuytrieudo283 xong,bạn nào có thắc mắc thì tiếp tục nêu ra nhé.(Toeic.lover)--(thuytrieudo283) Mình thấy phương pháp này sao có vẻ khó hiểu thế nhỉ? Mình đã thửmà chả thấy hiệu quả gì hết cả. Theo mình cứ theo kiểu cũ mà làm là an toànnhất. Nếu phương pháp này mà hay như bạn nói thì các trung tâm luyện thiToeic người ta đã áp dụng lâu rồi. Không phải mình bạn được 945 Toeicđâu, trên diễn đàn này còn đầy người điểm cao hơn bạn nhiều(thuytrieudo283)--(Toeic.lover)- Trong xã hội, đối với cái mới, bao giờ cũng có sự khó hiểu nhất định. Tuynhiên, nếu quan sát kỹ thì rất ít khi có cái mới hoàn toàn, thông thường cái 27
 28. 28. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.commới là sự cải tiến, phát triển của cái cũ. Chẳng hạn, điện thoại di động là cảitiến của điện thoại cố định (thêm tính di động), máy vi tính là cải tiến củamáy đánh chữ (thêm bộ nhớ, bộ vi xử lý, phần mềm.. để có khả năng tínhtoán, thực hiện các nhiệm vụ). Cái mới bao giờ cũng có điểm giống và điểmkhác với cái cũ. Bạn có thể xem thêm sách “Nguồn gốc của thương hiệu”của tác giả Alries để thấy thêm nhiều ví dụ nhé. Hoặc bạn có thể đọc thêmquyển “Chiến lược đại dương xanh” để thấy 4 khung hành động để cải tiếnđường giá trị của các công ty trong ngành (Value Canvas) so với các đối thủcạnh tranh: tăng, giảm, thêm bớt, loại bỏ (tạo nên điểm khác và điểm giống).Chẳng hạn, hàng không giá rẻ chính là hàng không bình thường nhưng giảmgiá vẻ, giảm dịch vụ, giảm bữa ăn…- Phương pháp nghe T636 cho Part 3, Part 4 cũng không nằm ngoài quy luậttrên. Phương pháp này là sự cải tiến của phương pháp nghe “truyền thống”.Điểm giống của T636 với phương pháp nghe truyền thống là cùng cố gắngđọc trước câu hỏi trước khi nghe, giúp cho người thi TOEIC hình dung trướcnội dung phải nghe, tạo điều kiện cho người thi TOEIC vừa nghe vừa trả lời. Điểm khác của T636 với phương pháp nghe truyền thống là là việc “quytrình hóa” các bước thực hiện, trong đó nêu rõ Bước 1, Bước 2, Bước 3 làmgì thay vì “cố gắng đọc thật nhanh các câu hỏi và đáp án”. Tuy vẻ ngoài đơngiản, không khác lắm với phương pháp truyền thống nhưng T636 ẩn chứanhiều nguyên lý trong việc đọc, ghi nhớ thông tin, nghe và làm bài thi cũngnhư học tập nói chung. Chẳng hạn như nguyên tắc Speed Reading khi đọcđáp án B, Active Listening khi đọc câu hỏi trước, nguyên tắc của trí nhớ vớiSự lặp lại (đọc 6, đọc 3)… 28
 29. 29. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com- Bạn thuytrieudo283 thấy khó hiểu ở chỗ nào thì chỉ ra nhé. Mình sẽ cốgắng giải thích trong hiểu biết của mình.- Về tính hiệu quả của phương pháp, bạn thuytrieudo283 đã áp dụng đúngcách chưa? Trong bước 1, nhiều người không đọc đúng 6 câu hỏi, không đọcđúng đáp án B như hướng dẫn mà lại cố gắng đọc toàn bộ các đáp án, nhưthế sẽ không kịp và làm sai phương pháp. Nếu đúng cách rồi thì bạn đãluyện đủ lâu chưa. Trong quá trình học bất cứ môn học gì sẽ có 4 cấp độ vềsự “thành thạo” được tạo ra bởi 2 trục “có ý thức – vô thức” (conscious), “cónăng lực – không có năng lực” (competent). Mức 1 là “không có năng lực,vô thức” (không biết là mình không biết). Mức 4 là mức cao nhất “vô thức,có năng lực”, tức là kĩ năng đã trở thành bản năng, không cần suy nghĩ cũnglàm được. Bạn có thể liên hệ 4 cấp độ của sự thành thạo với việc bạn đi xemáy. Lúc bé, bạn không biết đi xe máy và không biết có xe máy. Lớn lên 1chút, bạn biết là có xe máy, nhưng vẫn không biết đi xe máy. Sau đó, bạnhọc đi xe máy, lúc đầu phải đi xe bằng lý trí rất nhiều, phải nhớ khi nào bópphanh, bấm còi, ga. Cuối cùng, khi bạn đã “thành thạo” việc đi xe máy, bạnkhông cần nghĩ đến việc đi xe máy nữa, bạn có thể vừa đi xe vừa tán gẫu(khi có xe khác rẽ trước mặt, bạn “tự động phản xạ” nhấn phanh hoặc rẽsang hướng khác. Nếu trình độ đi xe của bạn thuytrieudo283 đang ở mức 4 thì trình độáp dụng phương pháp T636 đang ở mức mấy rồi. Theo tớ, bạn đang ở mức2, tuy là khá nhưng cũng chưa đủ để mang lại hiệu quả như bạn mong muốn.Trong khi đó, với phương pháp nghe truyền thống, có lẽ bạn thuytrieudo283đang ở mức 3 hoặc 4, do đó kết quả cao hơn là điều dễ hiểu. 29
 30. 30. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com- ‘Phương pháp này mà hay thì các trung tâm khác áp dụng lâu rồi”. Đây làphương pháp mới, không có trong các giáo trình nên các trung tâm khác cóthể chưa biết để áp dụng. Kể cả biết và thấy phương pháp T636 hiệu quả, cókhi họ cũng không muốn áp dụng vì “niềm tự hào” của từng trung tâm, cũnggiống như môn sinh Thiếu Lâm Tự không thi triển võ của phái Võ Đang khigiao đấu bên ngoài (dù họ có thể học, tham khảo các thế võ của Võ Đang).- “Đầy bạn điểm cao hơn bạn nhiều”. Điều này mình hoàn toàn đồng ý vớibạn thuytrieudo283. Mình biết rằng có rất nhiều cao thủ trên diễn đàn này,nhiều người vào xem nhưng không comment gì cả, có người lịch sự để dànhcomment sau khi mình chia sẻ xong cho đỡ bị dứt mạch post bài của chủtopic.(Còn tiếp)(Toeic.lover)--(Thuytrieudo283) Mình vẫn bảo lưu quan điểm rằng phương pháp T636 này là khônghiệu quả. Tất nhiên là tranh luận là vô cùng, bạn có lý lẽ của bạn, tớ có lý lẽcủa tớ, không ai chịu ai, tớ cũng không tranh luận với bạn làm gì nữa nhưngvề đánh giá của số đông sẽ là chính xác nhất. Hiện tại, 80% số người thamgia Poll đánh giá là phương pháp này là không hiệu quả và chưa rõ có hiệuquả không trong khi chỉ có 20% đánh giá là phương pháp này hiệu quả. Tỉ lệphản đối/ủng hộ là 4-1 là quá áp đảo rồi đúng không bạn, chưa kể là 20%ủng hộ có thể là các chân gỗ của bạn chủ topic.(thuytrieudo283)-- 30
 31. 31. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com(Toeic.lover) 1. “Đánh giá của số đông sẽ là chính xác nhất”. Số đông chưa chắc đãchính xác, đặc biệt là khi chưa có nhiều người thực sự áp dụng phương phápT636 để có sự so sánh và đối chiếu hiệu quả của phương pháp T636 so vớiphương pháp nghe truyền thống. Ngoài ra, với số người tham gia Poll hiệntại chưa đủ để coi là số đông. Hẳn các bạn đều nhớ câu chuyện Diêm vươngsai quân lính tìm bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho mình với yêu cầu là chọn bácsỹ nào có ít hồn ma bệnh nhân đứng trước cửa nhất. Ngờ đâu, vị bác sỹ đượcchọn (chỉ có 1 hồn ma bệnh nhân) lại mới chỉ chữa cho 1 bệnh nhân duynhất. 2. “Tỉ lệ phản đối/ủng hộ là 4-1 là quá áp đảo rồi”. Chỗ này bạnthuytrieudo283 nêu ra là chưa chính xác nhé. Ở đây có 3 phương án trả lời(a) Hiệu quả (b) Không hiệu quả (c) Chưa rõ. Không thể gộp mục (b) và (c)(không hiệu quả và chưa rõ hiệu quả hay không) thành phản đối được. Tínhđến thời điểm hiện tại 19/12/2012, số người đánh giá hiệu quả/không hiệuquả/chưa rõ hiệu quả hay không là 5/3/8. Tức là, hiện tại, số người cho làhiệu quả > số người cho là không hiệu quả; số người chưa rõ hiệu quả haykhông chiếm đa số.(Toeic.lover)--(Thuytrieudo283) Phương pháp "học thuộc" mà bạn chủ topic mỉa mai không phải làkhông có ích đâu nhé. Hồi xưa các cụ chả học mãi kiểu đấy còn gì, vừa nhớkỹ nội dung vừa luyện trí nhớ. Đến lúc thi trực tiếp Listening, với khả năngnhớ được rèn luyện nhờ "luyện học thuộc" sẽ nhớ được nội dung ngay sau 31
 32. 32. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comkhi đọc luôn. Ngoài ra, để hiệu quả thì phải kết hợp học thuộc bài nghe vớihọc Pronunciation, bạn tự ý cắt gọt phương pháp của người ta đi là khôngđược. Bạn chủ topic khè ra nhiều thuật ngữ thời thượng như Speed Reading,quy luật lặp lại của trí nhớ để đánh lạc hướng mọi người về hiệu quả củaphương pháp T636 đấy. Làm gì có chuyện người Việt Nam nghĩ ra đượcmột phương pháp chưa từng có ở thế giới, nếu có thì cũng không thể hiệuquả hơn hẳn các phương pháp của nước ngoài như Barron, Longman,Oxford được. Chủ topic chém gió thế chứ chắc gì đã là thật, có giỏi thì postbảng điểm của bạn hoặc ông thầy 990/990 của bạn ra xem nào. Hãy tỉnh táokhi tiếp nhận các thông tin trên Internet các bạn nhé.(thuytrieudo283)--(Toeic.lover) 1. Cần phân biệt rõ “phương pháp ôn luyện nói chung” và “phươngpháp làm bài thi trong thực tế”. Cái chủ yếu làm nên khác biệt trong kếtquả thi TOEIC là “phương pháp làm bài thi trong thực tế” bởi vì về nguyêntắc mọi người có thể áp dụng tất cả “phương pháp ôn luyện” trước lúc thi.Chẳng hạn, sau khi nghe bạn nói về phương pháp học thuộc, nếu thấy hợplý, tớ có thể áp dụng việc học thuộc các bài nghe. Nếu thấy một bạn khácgiới thiệu về phương pháp học Pronunciation, nếu thấy hợp lý tớ có thể họcbổ sung Pronunciation. Theo tớ, phương pháp “học thuộc” và “họcPronunciation” là “phương pháp ôn luyện nói chung”, không ai cấm chúngta học và áp dụng trước lúc đi thi cả. Tuy vậy, lúc làm bài thi TOEIC bạnphải lựa chọn một vài phương pháp hiệu quả để áp dụng, không thể áp dụng 32
 33. 33. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comtất cả được. Một ví dụ chính là việc liệt kê Noun, Verb trong Part 1 Picturescủa Listening trong sách của Longman Preparation Series và TOEIC Tacticsfor Listening and Reading là không hiệu quả khi làm bài thi thực tế. Nhữngngười đạt điểm cao TOEIC không bao giờ làm thế trong Part 1 cả. Về lâu dài, càng học nhiều môn bổ sung càng lợi cho việc đạt điểmTOEIC cao.Tuy nhiên, lưu ý rằng quỹ thời gian của chúng ta là có hạn,không đủ thời gian để học hết các môn bổ sung này. Ví dụ, nếu họcPronunciation chúng ta sẽ mất thêm khoảng 2 tháng, cộng với luyện thiTOEIC 3 tháng, tổng cộng là 5 tháng. Trong khi bình thường, mọi ngườithường dành 3 tháng để luyện thi TOEIC, thì lấy đâu thời gian để họcPronunciation nữa. Nếu so với một người dùng 5 tháng luyện thi TOEIC thìchưa chắc người học Pronunciation 2 tháng sau đó luyện thi TOEIC 3 thángđã có kết quả tốt hơn đâu nhé. Sẽ là không công bằng nếu so sánh 1 ngườidành 3 tháng luyện thi TOEIC với 1 người dành 5 tháng (3 tháng luyện thiTOEIC và 2 tháng luyện Pronuciation). Nếu bạn nói, học Pronunciation thì sẽ tăng điểm TOEIC thì cũngtương tự như nói rằng học IELTS thì sẽ tăng điểm TOEIC. Ở đây xuất hiệnngụy biện, chúng ta không đánh giá hiệu quả bằng yếu tố tác động trực tiếp(việc luyện thi TOEIC) mà lại đánh giá bằng các yếu tố gián tiếp (họcIELTS hay Pronunciation). 3. “Phương pháp "học thuộc" mà bạn chủ topic mỉa mai không phải là không có ích đâu nhé”. “Ngoài ra, để hiệu quả thì phải kết hợp học thuộc bài nghe với học Pronunciation, bạn tự ý cắt gọt phương pháp của người ta đi là không được”. 33
 34. 34. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comThực ra, khi đánh giá hiệu quả của phương pháp học thuộc và phương phápPronunciation cũng có nhiều tranh cãi. Tương tự như bạn thuytrieudo283đang tranh cãi về tính hiệu quả của phương pháp T636 Trong diễn đàn này, đã có nhiều người chia sẻ rằng phương pháp họcthuộc bài nghe là không hợp lý, bởi vì sau đó chúng ta sẽ quên ngay. Thayvào đó, nên đọc kỹ Script và nghe đi nghe lại bài nghe nhiều lần để nắmđược mạch logic của nội dung. Chúng ta nên “học hiểu” chứ không nên“học thuộc”. Liên hệ với việc học ở trường đại học, nếu học thuộc môn triếthọc 100% như sách hoặc bài giảng của thầy, chắc chắn sau thi sẽ quên hết,tức là chúng ta chỉ có “trí nhớ ngắn hạn” với môn học. Nhưng nếu chúngta học hiểu môn triết học, diễn đạt lại theo ý hiểu của mình thì sẽ nhớ lâuhơn, hay nói cách khác chúng ta có “trí nhớ dài hạn” với môn học. Ví dụcủa bạn đưa ra rằng có bạn “do luyện học thuộc trước đó nên có thể nhớluôn nội dung ngay khi đọc” là không điển hình với số đông, thử hỏi có mấyngười có khả năng vừa đọc 1 lần đã nhớ luôn nội dung với một khối lượngthông tin nhiều như trong bài nghe TOEIC. Với phương pháp Pronunciation, nhiều bạn không học Pronunciationvẫn đạt điểm cao TOEIC như thường, bởi vì khi nghe chúng ta có thể dựavào Context để đoán nội dung những từ mà mình không nghe được (kể cảkhi từ bị biến âm, nối âm, giản âm, phát âm theo tiếng AnhAnh/Mỹ/Úc/New Zealand. Trong một số sách luyện thi TOEIC trên thịtrường hiện nay như Hacker TOEIC, có bổ sung một chút Pronunciation bêncạnh việc luyện thi TOEIC, chẳng hạn như có bài học về sự khác nhau trongPronunciation của tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ. Tuy nhiên, bạn thử 34
 35. 35. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comtưởng tượng xem, trong khoảng 1 đến 2 buổi làm sao có thể học hết được tấtcả các trường hợp khác nhau trong Pronunciation của tiếng Anh-Anh vàtiếng Anh-Mỹ. Lúc làm bài nghe, thực tế là chúng ta dựa vào Context đểđoán từ nhiều hơn là dựa vào các bài học về Pronunciation.--Các bạn đã trải nghiệm phương pháp học thuộc và Pronunciation chiasẻ thêm ý kiến nhé. Theo bạn, phương pháp học thuộc và Pronunciationhiệu quả đến đâu ? Khi áp dụng lúc ôn luyện cần lưu ý gì? 3. “Chủ topic chém gió thế chứ chắc gì đã là thật, có giỏi thì post bảngđiểm của bạn hoặc ông thầy 990/990 của bạn ra xem nào”. Tớ lập topic nàyđể mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC dạng mới, khôngcó nhu cầu để post bảng điểm này nọ để lấy le với ai. Nếu ai muốn tìm hiểucó thể search “tên thầy giáo + toeic 990” là ra ngay bảng điểm thật của thầy,đây là chi tiết thật, tớ không tự bịa ra chi tiết này. Đề nghị bạnthuytrieudo283 khi tranh luận thì dùng lí luận để chứng minh chứ khôngnhắm vào người tranh luận. 4. “Bạn chủ topic khè ra nhiều thuật ngữ thời thượng như SpeedReading, quy luật lặp lại của trí nhớ để đánh lạc hướng mọi người về hiệuquả của phương pháp T636 đấy”. Các thuật ngữ như Speed Reading, ActiveListening, Quy luật lặp lại của trí nhớ được nêu ra để minh họa/chứng minhrằng phương pháp T636 được sáng tạo ra dựa trên các nguyên lý khoa học,có luận cứ rõ ràng chứ không phải võ đoán. Nếu bạn thuytrieudo283 thấykhông thuyết phục ở đâu thì đề nghị bạn chỉ rõ ra để mình làm rõ hơn chobạn hiểu. 35
 36. 36. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com 5. “Làm gì có chuyện người Việt Nam nghĩ ra được một phương phápchưa từng có ở thế giới, nếu có thì cũng không thể hiệu quả hơn hẳn cácphương pháp của nước ngoài …” Thực tế chứng minh, tuy người Việt ít cócác phát minh hơn các quốc gia phát triển nhưng cũng có lúc phương phápcủa người Việt lại hiệu quả hơn phương pháp của người nước ngoài. Một vídụ là thành tựu của Giáo sư Ngô Bảo Châu trong Toán học, Giáo sư ĐàmThanh Sơn trong Vật lý. Tất nhiên, đây là minh họa để phản bác việc vơ đũacả nắm của bạn thuytrieudo283 khi đánh giá về toàn bộ người Việt Namthôi, còn T636 chỉ là một phương pháp nhỏ bé, mọi người tự đánh giá vềtính hiệu quả của nó nhé.(Toeic.lover)--(Hellotheworld “bênh” thuytrieudo283)--(thuytrieudo283) Cảm ơn bạn hellotheworld về những ý kiến xác đáng. Mình cứ tưởngdiễn đàn này không còn ai dám nói lên sự thật nữa chứ, định "một mìnhchống lại mafia" thì lại được bạn ủng hộ. Bạn hellotheworld lãnh đạo mộtnhóm speaking trên Skype thì mọi người hiểu trình độ của bạn ý cao như thếnào rồi đấy. Mình có cảm giác chỉ có những người rất giỏi mới có thể nhìnra chân tướng của phương pháp T636 này. Mình khẳng định là T636 là một phương pháp không hiệu quả, cũngnhư K54 là súng tiểu liên thì T636 là là một loại "súng cối", nói to nói nhiềunói hoành tráng thế thôi. Mặc dù được trang bị "súng cối" T636, nhưng từmấy hôm nay chủ topic có dám lên diễn đàn phản pháo lại những luận điểm 36
 37. 37. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comcủa mình đưa ra đâu, hay là chẳng có bảng điểm 945 của bạn hay 990/990của ông thầy Toeic ảo nên sợ quá lặn luôn. Đã chém gió ngay từ đầu thì làmsao mà có tư cách giải thích này nọ. Bạn hellotheworld nói câu nào đúng câu đấy luôn "Nói chung thìphương pháp nào cũng có hiệu quả cả, vì chúng ta có lòng tin và chỉ chỉ theonên có hiệu quả". Mình bị bạn vanphuc07 dùng Neuro-LinguisticProgramming (NLP lập trình ngôn ngữ tư duy) ra để dọa làm mình sợ qúa.Bạn thích nói chữ thì mình cũng xin phép hầu bạn luôn. Chắc bạn học rộnghiểu nhiều, hay nói chữ thì chắc chắn biết đến hiệu ứng Placebo trong y họcrồi nhỉ. Trong thí nghiệm Placeboo, Bệnh nhân uống thuốc giả (không có tácdụng gì nhưng bác sĩ không nói cho bệnh nhân biết để làm thí nghiệm)nhưng vẫn khỏi bệnh là do tâm lý kì vọng rằng mình sẽ khỏi bệnh do uốngthuốc. T636 có hiệu quả vì những người như bạn đang tin vào nó có hiệuquả, ở đây xẩy ra hiệu ứng Placebo trong giáo dục.(thuytrieudo283)--Vanphuc079 “bênh” Toeic.lover.--(thuytrieudo283) Cảm ơn bạn vanphuc079 đã nhìn ra bản chất của vấn đề "Nhưng,trước giờ người ta làm như vậy cũng được >900 vậy giờ thêm cái T636làm gì? T636 là cái tên mà người ta đặt ra, phương pháp thì không kháctruyền thống là mấy, được cái nó lùm xùm hơn với lại khó hiểu hơn…." Bạnlà người rất thông minh, chắc chắn bạn sẽ có số điểm TOEIC rất cao đấy. 37
 38. 38. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com Mình bỏ công lên mạng để tập hợp lại những phương pháp mà các ĐạiCao thủ TOEIC -những người đạt 990/990 thực sự, đã dạy hàng ngàn họcsinh đạt điểm TOEIC - chia sẻ (khoảng 20 trang A4, cho toàn bộ nội dungg8 phần thi của TOEIC). Các bạn nào cầu thị có thể tham khảo, để so sánhvới phương pháp vớ vẩn T636, một phương pháp chẳng có gì khác trước cả,chỉ là thủ thuật đặt lại cho phương pháp đã có một cái tên "pháo cối " thôi.Các bạn download Ebook[Ebook] 3 Đại Cao Thủ 990 TOEIC Bật Mí Bí Mật TOEIC 990 [Ebook][Ebook] 3 Dai Cao Thủ TOEIC 990 Bật Mí Bí Mật 990 TOEIC.pdf Nếu thấy hữu ích thì Thank cho mình có thêm động lực nhé, tìm mấythứ này cũng mất công phết đấy. À nhân tiện mình thấy là nhiều khi đạp đổ xây mới có khi còn hiệuquả hơn việc sửa chữa lại đấy. Sửa chữa cái không đúng T636 làm gì, dùngnhững cái đã đúng thì sẽ đỡ mất công sức, thời gian, điểm số hơn. Dù saocũng cảm ơn vanphuc07 đã chia sẻ.(thuytrieudo283)--1 bạn “bênh” Toeic.lover--(thuytrieudo283)Mình giải thích lại các luận điểm chính ở đoạn văn trên nhé:Thứ nhất, luyện học thuộc trong lúc ôn sẽ giúp trí nhớ tốt, khi vào phòng thikhông cần phải take note cũng nhớ được nội dung. Hồi mình học, thầy mìnhcó khả năng nghe 1 lần là có thể nói lại cả bài nghe luôn. 38
 39. 39. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comThứ hai, phương pháp học thuộc cần học kết hợp với học Pronounciation.Nhiều lúc những Vocabulary mà mình đã biết nhưng trong bài nghe mìnhcũng không nghe được dù nghe đi nghe lại. Đấy là do hiện tượng "biến âm","nối âm", "giản âm"... trong cách nói của người nước ngoài nói tiếng anh màtrong cách nói người Việt không có. Sau khi mình học 1 khóaPronounciation tại lớp của thầy mình -2 lần đạt 990/990 TOEIC (chắc chắnlà giỏi nhất Việt Nam), thì khả năng nghe của mình tiến bộ rõ rệt. Trong lúchọc Pronounciation thì các bạn cũng được học sự khác nhau giữa tiếng AnhMỹ, Úc, New Zealand. Thế mình mới bảo phương pháp T636 là vớ vẩn khiđặt cạnh phương pháp của thầy mình. Dù ETS có thây đổi quy định trongphòng thi thế nào thì phương pháp của thầy mình cũng đều ứng phó được.(thuytrieudo283)--(thuytrieudo283) Phương pháp truyền thống đang hiệu quả thì việc gì phải áp dụng mộtphương pháp không hiệu quả như T636. Ngoài ra, số người vote hiệu quảcho T636 tăng lên chứng tỏ số chân gỗ trong diễn đàn này đang tăng lên đểvote cho T636. Nhưng mà mình luôn tin vào nguyên lý hoạt động của Báchkhoa toàn thư mở Wikipedia, đó là dù nội dung là mở (như diễn đàn này)nên có thể có người xấu (vào thay đổi nội dung theo hướng có lợi cho họ) thìsố người tốt luôn lớn hơn (do đó nội dung wikipedia sẽ là chính xác). Dovậy, các bạn có thể tăng thêm 1 ít vote cho tính hiệu quả của T636 nhưng vềlâu dài số người phản đối sẽ luôn cao hơn. Hiện giờ sự thật là số người phảnđối T636 đang cao gấp 3 lần số người ủng hộ. 39
 40. 40. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com Ngoài ra, ai bảo bạn là mình chưa thử phương pháp T636. Mình và 10người bạn nữa đã thử phương pháp T636 và đối chứng với phương pháptruyền thống, sử dụng 2 Part 3, 4 của 2 đề trong Longman Full Actual Test.Kết quả cho thấy những người áp dụng T636 có kết quả chỉ bằng 60% sốđiểm TOEIC khi họ áp dụng phương pháp truyền thống.(thuytrieudo283)--(Bạn Beanie88 “bênh” Toeic.lover)--(thuytrieudo283) Các bạn khi xem chú ý các trả lời nên chú ý đến thâm niên của cácnick nhé. Cái nick mới như thế này (tham gia diễn đàn từ tháng 11/2012) nóithì có vẻ là khách quan nhưng thực ra lại lộ ra ý "nếu tớ ở HN chắc cũng sẽđi thử học 1 buổi thầy này xem thế nào". Nhiều khả năng đây là chân gỗ, saokhông nói là "có thể" mà lại nói là "chắc". Xin lỗi nếu bạn thực sự không phải là chân gỗ. Tính mình hay nóithẳng nên nhiều người cho là khó nghe.(thuytrieudo283)--(Beanie88 tranh luận với thuytrieudo283)--(Beanie88 hỏi Toeic.lover) 40
 41. 41. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.comBạn Beanie88 đã áp dụng T636 cho Part 3, Part 4, lúc đầu đọc kịp nhưngđến khoảng câu 8-9 là không đọc kịp theo phương pháp T636. Do đó, bạnBeanie88 hỏi thêm Toeic.lover cách áp dụng T636 đúng cách như thế nào.(Beanie88)--(Toeic.lover) "Trứng phục sinh (Easter Egg) là một từ ngữ dùng để chỉ một quảtrứng được dùng làm quà tặng trong dịp lễ Phục sinh của phương Tây. Khởinguồn của quả trứng này là từ việc gia đình Nga Hoàng cuối cùng thườngcho người thân của họ những quả trứng Fabergé nạm đá quý nhưng bêntrong có chứa một vật nào đó. Còn trong lĩnh vực tin học, trứng phục sinh lànhững bất ngờ nhỏ được tích hợp vào trong một phần mềm, phần cứng, vàhầu hết chúng đều làm người khác vui" Bạn có biết rằng trong phương pháp nghe T636 cũng ẩn chứa vài"quả trứng Phục sinh" để dành cho những người xứng đáng?--Chào bạn Beanie88, Thắc mắc của bạn chứng tỏ bạn là người đang thực sự thử nghiệmphương pháp T636. Bạn rất xứng đáng được bật mí quả trứng Phục sinh(Easter Egg) đầu tiên ẩn chứa trong phương pháp nghe T636. Đầu tiên, chúng ta cùng review lại một chút về đặc điểm từ Part 1 đếnPart 4 trong Listening của TOEIC. Trong đó chúng ta chú ý đến 1. Thờigian Direction mỗi phần 2. Thời gian sau khi nghe mỗi câu hỏi (của từngConversation/Talk) 41
 42. 42. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com1. Thời gian DirectionPhần Direction:- Của LC khoảng 25 giây.- Của Part 1 khoảng 70 giây.- Của Part 2 khoảng 60 giây.- Của Part 3 khoảng 30 giây.- Của Part 4 khoảng 28 giây.Như vậy tổng cộng thời gian Direction của toàn bộ phần LC là 255 giây(khoảng 4 phút 15 giây)- tổng thời gian Direction của LC, Part 1, Part 2 là 155 giây (khoảng 2 phút30 giây)- khoảng 30 giây cho mỗi phần Part 3, Part 4.2. Thời gian nghe sau mỗi câu hỏi (của từng Conversation/Talk)- Với Part 3: Short Conversation, sau khi nghe câu hỏi, sẽ có 8 giây để tìmlựa chọn trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.- Với Part 4: Short Talk, mỗi câu hỏi có 8 giây để lựa chọn đúng cho mỗicâu hỏi. Như vậy, sau khi nghe hết 1 Conversation/Talk, chúng ta sẽ cókhoảng 24 giây "để sử dụng" trước khi chuyển sang Conversation/Talk kếtiếp. Tức là khoảng trống giữa 2 Conversation/Talk liên tiếp nhau là 24giây, và gần bằng thời gian Direction của Part 3 và Part 4 (30 giây và 28giây). Nếu ở Direction 3 và Direction 4 (khoảng 30 giây) bạn đọc kịpConversation 1,2: "3. đoạn direction part 3, đọc 6 câu hỏi + phương án B 42
 43. 43. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.compart 3 (conversation 1 + 2)" thì chắc chắn bạn sẽ đọc kịp bước 1, bước 2 củaT636 chứ (vì bạn có khoảng trống 24 giây giữa 2 Conversation/Talk liêntiếp, và bạn đã đọc trước được 1 ít Conversation rồi). 24 giây với 30 giây làthời gian gần bằng nhau mà. Theo mình, bạn Beanie88 "lúc đầu còn thư thả kịp, sau đó thì ko kịpđể đọc nhiều như vậy" là do: - Khả năng 1: sự tập trung. Càng về cuối phần thi của Part 3, Part 4 thì đầu óc ta càng căng thẳng, do đó tốc độ đọc, khả năng tập trung giảm. Do đó, cùng khối lượng công việc và thời gian, nhưng lúc đầu đọc kịp, còn lúc sau đọc không kịp. Nếu xảy ra tình huống này, giải pháp là luyện tập thêm để quen chịu áp lực (chẳng hạn như, a)trong tuần trước khi thi liên tục làm mỗi ngày tối thiểu 1 đề, hoặc b) phương pháp này hơi "dã man một chút" nhưng thầy dậy Toecic đã yêu cầu tớ làm, đó là làm liên tục 2 đề trong 4 tiếng không nghỉ thay vì chỉ làm 1 đề trong 2 tiếng. - Khả năng 2: sai sót "nhỏ" trong việc áp dụng quy trình T636. Ở mức chuẩn, bạn cần vừa nghe Conversation/Talk vừa trả lời, điều này có nghĩa là trong mỗi Conversation/Talk, trước khi băng đọc câu hỏi đầu tiên, chúng ta đã phải trả lời xong 3 câu hỏi của Conversation/Talk đó. Nếu làm đúng như vừa nêu, chúng ta có 24 giây để tiếp tục quy trình T636 cho Conversation/Talk kế tiếp, và hoàn toàn kịp. 43
 44. 44. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com -- Bonus quả trứng phục sinh 2 Tớ không biết bạn Beanie88 đang ở mức điểm nào ( nếu trên 900 thì sẽ thuận lợi), nhưng đây là phương pháp của thầy dạy TOEIC tớ bày cho để "xử lý" Part 3, Part 4 cho "người bình thường" (khoảng 500-600 điểm TOEIC). Đó là, sử dụng 5 phút từ phần Reading để bù cho Listening (> thời gian 4 phút 15 giây của toàn bộ phần Direction từ Part 1 đến Part 4 cộng lại). Cách làm như sau: - Sau khi nghe mỗi Talk/Conversation và trước khi băng đọc câu hỏi đầu tiên trong gói 3 câu hỏi của từng Talk/Conversation, bạn xác định được đáp án đúng cho cả 3 câu hỏi. Thay vì ngồi tô đậm đáp án lên Answer Sheet (khá mất thời gian), bạn hãy chấm nhẹ đáp án vào Answer Sheet (không tô đậm nhé), sau đó nhanh nhất có thể đọc thật nhanh Conversation/Talk tiếp theo theo quy trình T636. Các Conversation/Talk sau cũng làm tương tự (không tô đậm đáp án). - Đến cuối cùng của Listening, khi kết thúc Part 4, bạn dành 5 phút đầu của phần Reading để tô đậm phương án trả lời cho toàn bộ Part 3, Part 4 đã đánh dấu mờ trong Answer Sheet. Điều này là khả thi vì chúng ta hoàn toàn đủ sức làm "xong sớm" phần Reading 5 phút để chuyển sang cho Listening. Nếu chia 5 phút (300 giây) cho 60 câu của Part 3, Part 4 thì mỗi câu được thêm 5 giây để tô đậm), và bạn đã tăng khả năng làm đúng cho Part 3, Part 4 của bạn lên rất cao do biết cách bố trí thời gian hợp lý. -- 44
 45. 45. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com @ Bạn Beanie: Về cách sử dụng thời gian Direction 1, Direction 2bạn cứ thoải mái nhé. Đọc trước từ câu hỏi 7 (Conversation/Talk 3) là được,nếu bạn đọc chậm thì đọc 6 câu hỏi thôi (đến câu 12), còn nếu bạn đọcnhanh thì cứ đọc thoải mái (đến câu 15 hoặc 18 cũng được), càng có lợi choviệc nghe các đoạn sau do được đọc trước. Miễn là trước khi hết Directioncủa Part 1, Part 2 khoảng 5 giây là bạn chuẩn bị tinh thần để xử lý Part 1,Part 2 là được.-- Những điều mình trình bày ở trên, đều là những "cải tiến nhỏ" củathầy dạy TOEIC của mình nghĩ ra, thế nhưng nếu áp dụng đúng sẽ tăng đángkể điểm phần Listening của bạn đấy. Hiện tại, theo hiểu biết của mình thìđúng là những điều này chưa được nói đến trong các sách luyện thi TOEICtrên thị trường, kể cả của Mỹ, Hàn Quốc. Một lần nữa thông qua diễn đàntienganh.com, mình muốn gửi đến lời chúc mừng chân thành nhất đến thầynhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. "Khoe" lại 1 tẹo . Hôm thi TOEIC cuối tháng 10/2012 vừa rồi,nhờ áp dụng đúng Phương pháp T636 mà mình đã đạt điểm tuyệt đối495/495 phần Listening TOEIC đấy.(Toeic.lover) 45
 46. 46. TRUNG TÂM TUANTOEIC 990ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội* ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com 46

×