TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä

THL
THLSenior Planning officer em THL
TOIMIAn suositus:
Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn
mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen
yhteydessä
Harriet Finne-Soveri, Marja Äijö,
Eija Tolonen, Pirjo Rehula,
Pia Vähäkangas, Mari Patronen,
Tiina Autio, Sara Haimi-Liikkanen,
Satu Havulinna
12.6.2020
Suosituksen tarkoitus
• Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa palvelutarpeiden
arvioinnin yhteydessä tehtävää toimintakyvyn arviointia
• Suositus tukee sekä palveluiden järjestäjiä että ammattilaisia
luotettavien mittareiden valinnassa ja tulosten käytössä osana
palvelutarpeiden selvittämistä
12.6.2020
Palvelutarpeen arviointi on
lakisääteistä
• Kun iäkäs ihminen ei selviä arjestaan ilman apua, laki velvoittaa
selvittämään hänen palvelutarpeensa
• Palveluiden tarvetta tulee arvioida monipuolisesti, moniammatillisesti,
luotettavasti ja vertailukelpoisesti
• Palvelutarpeen arviointi sisältää iäkkään henkilön oman näkemyksensä
tilanteestaan
• Läheinen osallistetaan arviointiin silloin kun se on mahdollista
12.6.2020
Toimintakyvyn arviointi osana
palvelutarpeen arviointia
• Palvelutarpeen arviointiin kuuluva toimintakyvyn arviointi kattaa aina
toimintakyvyn eri ulottuvuudet (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja
sosiaalinen toimintakyky sekä arjessa suoriutuminen)
• Toimintakyvyn arviointi antaa tärkeää tietoa myös mahdollisuuksista
tukea toimintakykyä ja arjessa selviytymistä
• Suositukseen on valittu luotettavia mittareita toimintakyvyn eri osa-
alueiden arvioimiseksi ja välineitä toimintakyvyn heikkenemisen
riskitekijöiden kartoittamiseksi
12.6.2020
Suositukset 1/2
• Alueella tai kunnassa suositellaan valitsemaan vähintään yksi mittari
jokaiselta toimintakyvyn osa-alueelta
• Vaihtoehtoisesti palvelutarpeiden arvioinnissa voidaan käyttää RAI-
järjestelmän välineitä ja mittareita
• Suositukseen valitut mittarit kartoittavat asiakkaan yleistä
toimintakykyä. Tarvittaessa on selvitettävä erityiset ongelma-alueet tai
toimintakykyyn vaikuttavat taustatekijät tarkemmilla mittareilla tai
arviointimenetelmillä
12.6.2020
Suositukset 2/2
• Toimintakykymittareiden avulla voidaan seurata myös palvelutarpeen
arvioinnissa suunniteltujen toimien vaikutusta ja asiakkaan tilannetta
• Kansallisesti suositellaan käytettäväksi yhtenäisiä mittareita, mikä
mahdollistaa myös luotettavan vertailun
• Mittareiden kuvaukset ja soveltuvuusarvioinnit löytyvät TOIMIA-
tietokannasta
Ilmiö tai ongelma Sisäiset riskitekijät Ulkoiset riskitekijät Esimerkkejä arviointivälineistä Arviointiväline tai tietoa arvioinnista
saatavissa
Kaatuminen Tasapainon ongelmat,
liikkumiskyvyn ongelmat,
aistivajeet,
lääkkeet, huimaus,
epävakaa terveydentila
Koti- ja lähiympäristön esteet ja
vaaratekijät,
jalkineet,
apuvälineiden puute
FRAT (Fall Risk Assessment Tool)
FROP-Com (Fall Risk for Older People- Community
Dwelling)
Saatavilla
FES-I (Falls Efficacy Scale) Saatavilla
Kaatumisseula -tarkistuslista Saatavilla
Ravitsemus Puutteellinen suun
terveys tai hampaisto,
virheravitsemus
Aterioiden niukkuus, ateriapalvelun
riittämättömyys tai puutteellinen
toteutus
BMI (Body Mass Index), MNA (Mini Nutritional
Assessment),
Suun terveyden arviointi
BMI, Saatavilla
MNA, Saatavilla
Hauraus,
gerastenia,
sarkopenia
Lihasmassan vähyys,
liikkumattomuus
Koti- tai
lähiympäristö ei tue korjaavia
toimenpiteitä
Frailty scale (Fried)
Frailty scale (Rockwood)
CHESS (Changes in Health, End-stage disease and
Symptoms and Signs, (RAI-järjestelmän mittari)
SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose
sarcopenia.
Rockwood Frailty Scale, Saatavilla
CHESS (www.interrai.org)
Malmsrtom & Morley (2013, Saatavilla
Lääkitys/
Monilääkitys
Monisairaus, gerastenia Terveyden- ja sosiaalihuollon
keskenään yhteen sopimattomat
tietojärjestelmät, lääkkeiden ottamisen
vaikeudet
ILMA (Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi. Saatavilla
Taulukko 1. Esimerkkejä keskeisistä toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijöitä mittaavista mittareista ja työvälineistä
palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä 1/2
Ilmiö tai ongelma Sisäiset riskitekijät Ulkoiset riskitekijät Esimerkkejä arviointivälineistä Arviointiväline tai tietoa
arvioinnista saatavissa
Terveydentilaan
liittyvä
elämänlaatu
Subjektiivinen käsitys omasta
terveydentilasta
(itsearviointi)
RAND-36 TOIMIA-tietokanta
Saatavilla
Terveydentilan
epävakaus
Pitkäaikaissairauksien tiheät
lehahdukset, alttius infektiotaudeille ja
haavoille, alttius traumoille
Palvelujen hyvä vs. heikko alueellinen
saatavuus tai mahdollisuudet itse hankkia
palveluita
Omahoito ja sen tuki sekä oman
terveydentilan seuranta. Verkkopalveluiden
tarjoama tuki ja arviointimenetelmät
Esimerkiksi
www.omaolo.fi
www.terveyskylä.fi
Vähäinen
arkiaktiivisuus
Hauraus, gerastenia, huono ravitsemus Hauraus, gerastenia, huono ravitsemus Aktiivisuuspäiväkirja, verkkopalvelut Liikuntasuositukset
Saatavilla
Liikkumisen viikko-ohjelma
Saatavilla
Omaisen tai
läheisen
kuormittuminen
arjessa
Omainen tai läheinen on /ei ole
Jos omainen tai läheinen on, hän on/ei ole
arjen voimavara
COPE (Carers of Older People in Europe)
RAI-järjestelmän läheisapua koskevat
kysymykset
TOIMIA-tietokanta:
Saatavilla
Ympäristön
esteet ja
mahdollisuudet
Heikentynyt muisti / kognitio, heikentynyt
liikkumiskyky
Esteettömyys / esteellisyys
Apuvälineet tai turvallisuuteen liittyvä välineistö
/niiden puute.
Digitalisaatio/ei digitalisaatiota
Ympäristötekijöiden arviointi: Iäkkäiden
turvallisuuden tarkistuslista (Kaatumisseula)
Saatavilla
Taloudellinen
tilanne
Hyvä/heikko Tulojen /omaisuuden selvittäminen
Taulukko 1. Esimerkkejä keskeisistä toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijöitä mittaavista mittareista ja työvälineistä
palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä 2/2
Toimintakyvyn osa-alue Mittari Mittarin
soveltuvuusarvio
TOIMIA-tietokannassa*
ICF-siltaus
Fyysisen toimintakyky SPPB, Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö
(Short Physical Performance Battery)
Vihreä Ei
Käden puristusvoima Vihreä Kyllä
Psyykkinen toimintakyky GDS-15, Myöhäisiän depressioseula
(Geriatric Depression Scale)
Vihreä Kyllä
CES-D, Depressio-oireiden tunnistaminen
(The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)
Vihreä Ei
Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko Vihreä Kyllä
Kognitiivinen toimintakyky MMSE-asteikko
(Mini Mental Scale Examination)
Vihreä Kyllä
Sosiaalinen toimintakyky SPS
(Social Provision Scale)
Keltainen Kyllä
Arjesta suoriutuminen Barthelin indeksi Vihreä Kyllä
IADL-asteikko
(The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale, instrumental
activities of daily life)
Vihreä Kyllä
RAVA-mittari
(Rajala-Vaissi -mittari)
Keltainen Kyllä
Toimintakyky ja palvelutarpeet interRAI-välineistö (Resident Assessment Instrument) Harmaa Ei
Taulukko 2. Toimintakyvyn osa-alueiden mittarit käytettäväksi palvelutarpeiden arvioinnissa.
Mittarin käyttötarkoitus, nimi ja lyhenne Mittarin asteikko Vastaavuus
Arkisuoriutuminen, perustoiminnot Activities in Daily
Living Short Form (ADL-S)
0–16,
0=normaali
16=erittäin vaikea vajaus
Barthel indeksi (TOIMIA-tietokanta)
Katzin ADL-indeksi (TOIMIA-tietokanta)
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot IADL Performance
Scale
0–6
0=normaali
6=erittäin vaikea vajaus
Lawtonin IADL-indeksi (TOIMIA-tietokanta)
Kognitio
Cognitive Performance Scale (CPS)
Cognitive Performance Scale 2 (CPS2)
0–6
0=normaali
6=erittäin vaikea vajaus
0–8
0=normaali
8=erittäin vaikea vajaus
MMSE (TOIMIA-tietokanta)
Masennus
Depression Rating Scale (DRS)
0–14
0=normaali
3 tai yli, masennusepäily
14=erittäin vaikeat oireet
GDS (TOIMIA), CES-D (TOIMIA), MARDS-depressioasteikko
(Montgomery-Åsbergin depressioasteikko) (Viite: Muistisairaan
käytösoireiden arviointi. https://www.kaypahoito.fi/nix02420)
Aggressiivinen käyttäytyminen
Aggressive Behavior Scale (ABS)
0–12
0=normaali
12=erittäin vaikeat oireet
Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko (TOIMIA-tietokanta)
Sosiaalinen osallistuminen
Social Engagement Scale (SES)
Revised Social Engagement Scale (RISE)
0–6
0=vähäinen aktiivisuus
6=erittäin runsas aktiivisuus
Ei ole
Palvelutarveluokitus
Method for Assigning Priority Levels (MAPLe)
1–5
1=vähäinen palvelutarve
5=erittäin suuri palvelutarve
Ei ole
Taulukko 3. RAI-mittareiden vastaavuus muihin yleisiin palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä käytettäviin mittareihin..
12.6.2020
Lähde
• Harriet Finne-Soveri, Marja Äijö, Eija Tolonen, Pirjo Rehula, Pia
Vähäkangas, Mari Patronen, Tiina Autio, Sara Haimi-Liikkanen,
Satu Havulinna. 2020. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn
mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä. TOIMIA-
suositus. Suositus saatavilla TOIMIA-tietokannassa.
1 de 11

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Työterveyslaitos452 visualizações
Terveys- ja hoitosuunnitelmaTerveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelma
THL4.6K visualizações
Oman kehon hallintaOman kehon hallinta
Oman kehon hallinta
Työterveyslaitos13.1K visualizações
RAI-esittelyRAI-esittely
RAI-esittely
THL6.3K visualizações
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminenPotilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Työterveyslaitos22.9K visualizações
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos1.7K visualizações
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos68 visualizações
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos492 visualizações
Positiivinen mielenterveys SuomessaPositiivinen mielenterveys Suomessa
Positiivinen mielenterveys Suomessa
THL2.6K visualizações
Transnationaalinen osaaminenTransnationaalinen osaaminen
Transnationaalinen osaaminen
THL2K visualizações
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos114 visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos520 visualizações
Lastensuojelulain muutoksetLastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutokset
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset2K visualizações
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työterveyslaitos1.2K visualizações

Similar a TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä

Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi THL
1.2K visualizações14 slides

Similar a TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä(20)

Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Kuopionkaupunki114 visualizações
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossaTerveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Työterveyslaitos400 visualizações
Liite 1 sote piirin tiedolla johtamisen indikaattoritLiite 1 sote piirin tiedolla johtamisen indikaattorit
Liite 1 sote piirin tiedolla johtamisen indikaattorit
Sitra / Hyvinvointi776 visualizações
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työterveyslaitos1.3K visualizações
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Socca_osaamiskeskus2.7K visualizações
AVAIN-mittarin esittelyAVAIN-mittarin esittely
AVAIN-mittarin esittely
Minna Kivipelto2.4K visualizações
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku HupliKUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
Kuntoutusportti1.2K visualizações
Green care -palveluiden markkinaselvitysGreen care -palveluiden markkinaselvitys
Green care -palveluiden markkinaselvitys
Sitra Maamerkit1.2K visualizações
PortaatPortaat
Portaat
Satakunnan sairaanhoitopiiri143 visualizações

Mais de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 visualizações
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL145 visualizações
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 visualizações

TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä

 • 1. TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä Harriet Finne-Soveri, Marja Äijö, Eija Tolonen, Pirjo Rehula, Pia Vähäkangas, Mari Patronen, Tiina Autio, Sara Haimi-Liikkanen, Satu Havulinna
 • 2. 12.6.2020 Suosituksen tarkoitus • Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa palvelutarpeiden arvioinnin yhteydessä tehtävää toimintakyvyn arviointia • Suositus tukee sekä palveluiden järjestäjiä että ammattilaisia luotettavien mittareiden valinnassa ja tulosten käytössä osana palvelutarpeiden selvittämistä
 • 3. 12.6.2020 Palvelutarpeen arviointi on lakisääteistä • Kun iäkäs ihminen ei selviä arjestaan ilman apua, laki velvoittaa selvittämään hänen palvelutarpeensa • Palveluiden tarvetta tulee arvioida monipuolisesti, moniammatillisesti, luotettavasti ja vertailukelpoisesti • Palvelutarpeen arviointi sisältää iäkkään henkilön oman näkemyksensä tilanteestaan • Läheinen osallistetaan arviointiin silloin kun se on mahdollista
 • 4. 12.6.2020 Toimintakyvyn arviointi osana palvelutarpeen arviointia • Palvelutarpeen arviointiin kuuluva toimintakyvyn arviointi kattaa aina toimintakyvyn eri ulottuvuudet (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä arjessa suoriutuminen) • Toimintakyvyn arviointi antaa tärkeää tietoa myös mahdollisuuksista tukea toimintakykyä ja arjessa selviytymistä • Suositukseen on valittu luotettavia mittareita toimintakyvyn eri osa- alueiden arvioimiseksi ja välineitä toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijöiden kartoittamiseksi
 • 5. 12.6.2020 Suositukset 1/2 • Alueella tai kunnassa suositellaan valitsemaan vähintään yksi mittari jokaiselta toimintakyvyn osa-alueelta • Vaihtoehtoisesti palvelutarpeiden arvioinnissa voidaan käyttää RAI- järjestelmän välineitä ja mittareita • Suositukseen valitut mittarit kartoittavat asiakkaan yleistä toimintakykyä. Tarvittaessa on selvitettävä erityiset ongelma-alueet tai toimintakykyyn vaikuttavat taustatekijät tarkemmilla mittareilla tai arviointimenetelmillä
 • 6. 12.6.2020 Suositukset 2/2 • Toimintakykymittareiden avulla voidaan seurata myös palvelutarpeen arvioinnissa suunniteltujen toimien vaikutusta ja asiakkaan tilannetta • Kansallisesti suositellaan käytettäväksi yhtenäisiä mittareita, mikä mahdollistaa myös luotettavan vertailun • Mittareiden kuvaukset ja soveltuvuusarvioinnit löytyvät TOIMIA- tietokannasta
 • 7. Ilmiö tai ongelma Sisäiset riskitekijät Ulkoiset riskitekijät Esimerkkejä arviointivälineistä Arviointiväline tai tietoa arvioinnista saatavissa Kaatuminen Tasapainon ongelmat, liikkumiskyvyn ongelmat, aistivajeet, lääkkeet, huimaus, epävakaa terveydentila Koti- ja lähiympäristön esteet ja vaaratekijät, jalkineet, apuvälineiden puute FRAT (Fall Risk Assessment Tool) FROP-Com (Fall Risk for Older People- Community Dwelling) Saatavilla FES-I (Falls Efficacy Scale) Saatavilla Kaatumisseula -tarkistuslista Saatavilla Ravitsemus Puutteellinen suun terveys tai hampaisto, virheravitsemus Aterioiden niukkuus, ateriapalvelun riittämättömyys tai puutteellinen toteutus BMI (Body Mass Index), MNA (Mini Nutritional Assessment), Suun terveyden arviointi BMI, Saatavilla MNA, Saatavilla Hauraus, gerastenia, sarkopenia Lihasmassan vähyys, liikkumattomuus Koti- tai lähiympäristö ei tue korjaavia toimenpiteitä Frailty scale (Fried) Frailty scale (Rockwood) CHESS (Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs, (RAI-järjestelmän mittari) SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia. Rockwood Frailty Scale, Saatavilla CHESS (www.interrai.org) Malmsrtom & Morley (2013, Saatavilla Lääkitys/ Monilääkitys Monisairaus, gerastenia Terveyden- ja sosiaalihuollon keskenään yhteen sopimattomat tietojärjestelmät, lääkkeiden ottamisen vaikeudet ILMA (Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi. Saatavilla Taulukko 1. Esimerkkejä keskeisistä toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijöitä mittaavista mittareista ja työvälineistä palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä 1/2
 • 8. Ilmiö tai ongelma Sisäiset riskitekijät Ulkoiset riskitekijät Esimerkkejä arviointivälineistä Arviointiväline tai tietoa arvioinnista saatavissa Terveydentilaan liittyvä elämänlaatu Subjektiivinen käsitys omasta terveydentilasta (itsearviointi) RAND-36 TOIMIA-tietokanta Saatavilla Terveydentilan epävakaus Pitkäaikaissairauksien tiheät lehahdukset, alttius infektiotaudeille ja haavoille, alttius traumoille Palvelujen hyvä vs. heikko alueellinen saatavuus tai mahdollisuudet itse hankkia palveluita Omahoito ja sen tuki sekä oman terveydentilan seuranta. Verkkopalveluiden tarjoama tuki ja arviointimenetelmät Esimerkiksi www.omaolo.fi www.terveyskylä.fi Vähäinen arkiaktiivisuus Hauraus, gerastenia, huono ravitsemus Hauraus, gerastenia, huono ravitsemus Aktiivisuuspäiväkirja, verkkopalvelut Liikuntasuositukset Saatavilla Liikkumisen viikko-ohjelma Saatavilla Omaisen tai läheisen kuormittuminen arjessa Omainen tai läheinen on /ei ole Jos omainen tai läheinen on, hän on/ei ole arjen voimavara COPE (Carers of Older People in Europe) RAI-järjestelmän läheisapua koskevat kysymykset TOIMIA-tietokanta: Saatavilla Ympäristön esteet ja mahdollisuudet Heikentynyt muisti / kognitio, heikentynyt liikkumiskyky Esteettömyys / esteellisyys Apuvälineet tai turvallisuuteen liittyvä välineistö /niiden puute. Digitalisaatio/ei digitalisaatiota Ympäristötekijöiden arviointi: Iäkkäiden turvallisuuden tarkistuslista (Kaatumisseula) Saatavilla Taloudellinen tilanne Hyvä/heikko Tulojen /omaisuuden selvittäminen Taulukko 1. Esimerkkejä keskeisistä toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijöitä mittaavista mittareista ja työvälineistä palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä 2/2
 • 9. Toimintakyvyn osa-alue Mittari Mittarin soveltuvuusarvio TOIMIA-tietokannassa* ICF-siltaus Fyysisen toimintakyky SPPB, Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (Short Physical Performance Battery) Vihreä Ei Käden puristusvoima Vihreä Kyllä Psyykkinen toimintakyky GDS-15, Myöhäisiän depressioseula (Geriatric Depression Scale) Vihreä Kyllä CES-D, Depressio-oireiden tunnistaminen (The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) Vihreä Ei Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko Vihreä Kyllä Kognitiivinen toimintakyky MMSE-asteikko (Mini Mental Scale Examination) Vihreä Kyllä Sosiaalinen toimintakyky SPS (Social Provision Scale) Keltainen Kyllä Arjesta suoriutuminen Barthelin indeksi Vihreä Kyllä IADL-asteikko (The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale, instrumental activities of daily life) Vihreä Kyllä RAVA-mittari (Rajala-Vaissi -mittari) Keltainen Kyllä Toimintakyky ja palvelutarpeet interRAI-välineistö (Resident Assessment Instrument) Harmaa Ei Taulukko 2. Toimintakyvyn osa-alueiden mittarit käytettäväksi palvelutarpeiden arvioinnissa.
 • 10. Mittarin käyttötarkoitus, nimi ja lyhenne Mittarin asteikko Vastaavuus Arkisuoriutuminen, perustoiminnot Activities in Daily Living Short Form (ADL-S) 0–16, 0=normaali 16=erittäin vaikea vajaus Barthel indeksi (TOIMIA-tietokanta) Katzin ADL-indeksi (TOIMIA-tietokanta) Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot IADL Performance Scale 0–6 0=normaali 6=erittäin vaikea vajaus Lawtonin IADL-indeksi (TOIMIA-tietokanta) Kognitio Cognitive Performance Scale (CPS) Cognitive Performance Scale 2 (CPS2) 0–6 0=normaali 6=erittäin vaikea vajaus 0–8 0=normaali 8=erittäin vaikea vajaus MMSE (TOIMIA-tietokanta) Masennus Depression Rating Scale (DRS) 0–14 0=normaali 3 tai yli, masennusepäily 14=erittäin vaikeat oireet GDS (TOIMIA), CES-D (TOIMIA), MARDS-depressioasteikko (Montgomery-Åsbergin depressioasteikko) (Viite: Muistisairaan käytösoireiden arviointi. https://www.kaypahoito.fi/nix02420) Aggressiivinen käyttäytyminen Aggressive Behavior Scale (ABS) 0–12 0=normaali 12=erittäin vaikeat oireet Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko (TOIMIA-tietokanta) Sosiaalinen osallistuminen Social Engagement Scale (SES) Revised Social Engagement Scale (RISE) 0–6 0=vähäinen aktiivisuus 6=erittäin runsas aktiivisuus Ei ole Palvelutarveluokitus Method for Assigning Priority Levels (MAPLe) 1–5 1=vähäinen palvelutarve 5=erittäin suuri palvelutarve Ei ole Taulukko 3. RAI-mittareiden vastaavuus muihin yleisiin palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä käytettäviin mittareihin..
 • 11. 12.6.2020 Lähde • Harriet Finne-Soveri, Marja Äijö, Eija Tolonen, Pirjo Rehula, Pia Vähäkangas, Mari Patronen, Tiina Autio, Sara Haimi-Liikkanen, Satu Havulinna. 2020. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä. TOIMIA- suositus. Suositus saatavilla TOIMIA-tietokannassa.