Rokotusosaamista sairaanhoitajille

THL
THLSenior Planning officer em THL
15.4.2015 1
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
- Mitä, missä ja miksi?
- Miten näyttö osoitetaan?
24.3.2017 Sairaanhoitajapäivät
asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö, THL
yliopettaja Anne Nikula, Metropolia ammattikorkeakoulu
asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
ROKOTUSOSAAMISTA
SAIRAANHOITAJILLE - MIKSI?
15.4.2015 2asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 3
Rokotukset Suomessa
• Rokotustoimintaa säädellään hyvin pitkälle
lainsäädännöllä
– rokotevalmisteet, rokottaminen ja rokotusten
järjestäminen yms.
• Uusi tartuntatautilaki
(1227/2016) 1.3.2017
• Samalla uusi asetus
rokotuksista
• Muut lait ja asetukset
Muutokset lainsäädännössä ja työelämässä
• Suomessa annetaan reilusti yli 2,5 miljoonaa
rokoteannosta vuosittain, näistä suurin osa on
kansallisen rokotusohjelman rokotuksia
• Terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat antavat
valtaosan rokotuksista
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 4
Muutokset lainsäädännössä ja työelämässä
• Sairaanhoitajat rokottavat yhä enenevissä
määrin
– esimerkiksi influenssarokotukset
• SOTE-muutos tulossa
– Henkilökunnan osaaminen on myös kilpailuvaltti
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 5
Tartuntatautilainsäädännön muutokset
• Asetusmuutoksilla selkeytetään sitä, mikä on
lääkärin rooli rokotustoiminnassa ja kuka saa
rokottaa
• Lääkärillä on vastuu rokotustoiminnasta/rokotusten
asianmukaisesta järjestämisestä
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 6
Tartuntatautilainsäädännön muutokset
• Asianmukainen järjestäminen on määritelty
www.thl.fi/rokottaminen ja
www.thl.fi/vaccinationer
– Käytännön ohjeet - Rokottaminen askel askeleelta -
Rokotusten järjestäminen
– Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg -
Organisering av vaccinationer
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 7
Tartuntatautilainsäädännön muutokset
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
rokotuksista 149/2017
• Rokotuksen pistoksena saa antaa lääkäri ja
lääkärin valvonnassa asianmukaisen
rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja, kätilö
– myös sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja, jolla on
asianmukainen koulutus (nimike ei pykälätekstissä, koska ei ole
rekisteröity viralliseksi ammattinimikkeeksi)
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 8
Mitä tarkoittaa lääkärin valvonnassa?
• Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita
konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä,
mutta lääkäri on vastuussa siitä, että
– rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen
rokottamiseen ja että ammattitaito on ajan tasalla
– käytettävissä on asianmukainen välineistö paitsi
rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden, kuten
anafylaktisen reaktion, hoitamiseen
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 9
Koulutusvelvollisuus ja kouluttamiseen liittyvä
lainsäädäntö
• Työnantaja on viimekädessä vastuussa siitä,
että kaikilla rokotustoimintaan osallistuvilla
on omaa tehtävänkuvaa vastaava riittävä
ammattitaito
– Lainsäädäntö määrittää sekä työntekijän että
työnantajan vastuut koulutukseen liittyen
– Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 10
Koulutusvelvollisuus ja kouluttamiseen liittyvä
lainsäädäntö
• Työntekijä on velvollinen ylläpitämään ja
kehittämään työn edellyttämiä tietoja ja taitoja
• Työnantajalla on velvollisuus seurata
työntekijöidensä ammatillista kehittymistä ja
luoda edellytykset sille, että työntekijä voi
osallistua tarvittavaan ammatilliseen
täydennyskoulutukseen…jotta hän voi harjoittaa
ammattiaan asianmukaisesti ja turvallisesti
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 11
Koulutusvelvollisuus ja kouluttamiseen liittyvä
lainsäädäntö
• Esimerkiksi perehdytykseen ja ammattitaidon
ylläpitämiseen tarvittava täydennyskoulutus
tulee suhteuttaa siihen, mitä työntekijä jo
hallitsee, mitä rokotuksia hänen
toimipisteessään annetaan ja kuinka laajasta
toiminnasta on kyse
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 12
Rokottajan ammattitaito
• Mitä rokottajan tulee osata ja hallita, on
määritelty tarkemmin Rokottaminen-sivustolla
– Samalla määrittää myös sen, mitä rokottajan asianmukaisen
koulutuksen tulisi sisältää ja minkälainen osaaminen koulutuksella
tulisi varmistaa
• Rokotusosaaminen on laaja käsite, pelkkä
pistososaaminen ei riitä
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 13
Rokotusosaaminen on laaja käsite
• www.thl.fi/rokottaminen ja
www.thl.fi/vaccinationer
– Käytännön ohjeet - Rokottaminen askel askeleelta –
Rokottaja
– Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg -
Vaccinatören
– Katso myös erillinen esitys, mitä rokottajan tulee osata:
on mm. Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus –
alisivulla
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 14
Rokotusosaaminen on laaja käsite
• Ajantasaiset tiedot sekä rokotteista että
rokotuksilla ehkäistävistä taudeista
– Jälkitaudit, komplikaatiot, vammautumis- ja
menehtymisriskin
• Erityisen tärkeätä on tuntea ne rokotteet, joita
omassa toimipisteessä annetaan: antotavat,
annokset, antoaikataulu, vasta-aiheet,
varotoimet ja mahdolliset haittavaikutukset
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 15
Rokotusosaaminen on laaja käsite
• Tuntee kansallisen rokotusohjelman ja
rokotusten merkityksen yksilö ja väestötasolla
• Pystyy keskustelemaan ja antamaan ohjeita
rokotteisiin, rokotuksiin ja rokottamiseen liittyen
• Tietää rokottamiseen ja rokotusturvallisuuteen
liittyvät perusasiat
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 16
Rokotusosaaminen on laaja käsite
• Rokotteiden oikea käsittely: kylmäketjusta
huolehtiminen, säilytys, hävittäminen
• Rokotteiden ja välineiden aseptinen käsittely
• Osaa antaa rokotteita asianmukaisesti: oikeat
rokotustekniikat ja ohjaaminen rokotustilanteessa
• Osaa kirjata rokotukset oikein
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 17
ROKOTUSOSAAMISTA
SAIRAANHOITAJILLE - MITÄ?
15.4.2015 18asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
Rokotusosaamiseen liittyvä koulutus
aikaisemmin
• Ammattiryhmien erilaiset tehtävänkuvat
taustalla, historialliset syyt ja
ammattikorkeakoulujen autonomia
– Aiemmin rokottamiseen liittyvä koulutus on vaihdellut
eri ammattikorkeakouluissa suuresti, käytännössä sh
ja kätilöillä ei ole ollut ollenkaan tai sitä on ollut erittäin
vähän
– Terveydenhoitajillekin riittämättömästi, usein integroitu
muuhun opetukseen, vain joissakin amk:ssa oli
erillinen, laajempi opintokokonaisuus
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 19
Koulutuksen kehitystyö
• Puutteeseen reagoitiin käynnistämällä
koulutuksen kehittämistyö:
– Metropolia, Diak, ja Turku amk:t sekä THL:n
Rokotusohjelmayksikkö
• Luotiin valtakunnallinen Rokotusosaamisen
koulutuskokonaisuus (3 op)
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 20
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, 3 op
• Rokotusosaamisen perusteet (2 op) kaikille
sh, th ja kätilöksi opiskeleville, myös ensihoitajat
voivat suorittaa
• Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)
terveydenhoitajiksi opiskeleville ja kaikille niille,
jotka tarvitsevat syventävää ja laajempaa
osaamista
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 21
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen perusteet, 2 op
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 22
Rokottamisen tietoperusta (1 op)
Osaava
rokottaja
Miksi
rokotamme?
Tunne
rokotteet
Kansallinen
rokotusohjelma
Erilaisten
ryhmien
rokottaminen
Rokotustaidot (1 op)
Miten valmistaudut
rokottamaan? Mitä
otat huomioon?
Miten rokotat oikein ja
turvallisesti?
Miten toimit
rokottamisen
jälkeen?
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen syventäminen, 1 op
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 23
Rokottajana
kehittyminen
Rokottamisen
syventävä
tietoperusta
Rokottamiseen liittyvä
ohjaus ja neuvonta
Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus
• Asiantuntijoiden ja opetuksen ammattilaisten
tarkkaan miettimä sisältö ja oppimismenetelmät
osaamisen varmistamiseksi
– Suunniteltu siten, että se antaa hyvät valmiudet ja eväät
työskentelyyn
– Lisätään ymmärrystä tartuntatautien torjunnasta ja
rokotusten merkityksestä: välillisesti myös kansalaisten
– Yhtenäistää opetusta ja terveydenhuollon ammattilaisten
ammattitaitoa, edistää laadukasta rokotusten järjestämistä
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 24
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus
• Tarkkaan mietitty sisältö ja oppimismenetelmät
– Linkit mm. Rokottaminen-sivustoon, helpompi pitää ajan
tasalla ja päivittää
– Verkkopohjainen: portfolio-, POP-up - ja
itsereflektiotehtävät ohjaavat opiskelemista
– Opettaja tukena (portofoliotyöskentelyssä)
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 25
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus
• Valtakunnallinen tentti molemmissa osioissa, on
osa oppimisprosessia
• Myös portfolio pitää olla hyväksytysti
suoritettuna, jotta läpäisee opintojakson
• Opiskelijoiden ja opettajien palaute: hyvä
kokonaisuus, erittäin tärkeä, tarpeellinen ja
innostava, mielekäs
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 26
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus
• ”Opintojakso suoritetaan vain kerran”, ei tehdä
toistuvasti
• Soveltuu `teoreettisen tietotaidon´ osaamisen
näytöksi
• Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta on
Rokottaminen-sivustolla ja sieltä löytyvässä
esitteessä, lisätietoa myös omasta amk:sta
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 27
Teoreettinen tietotaito eri rokotustekniikoista
• Rokottaminen-sivuston rokotustekniikkaosio
on linkitetty koulutuskokonaisuuteen:
teoreettinen tietotaito eri rokotustekniikoista
• Tämän lisäksi rokottajalla on oltava myös
käytännön rokotustaidot
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 28
Kuva: THL:n Rokotustekniikkavideot, kirj. ja kuvalliset ohjeet
Käytännön ohjeet – Rokottaminen askel askeleelta
Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg
ROKOTUSOSAAMISTA
SAIRAANHOITAJILLE - MISSÄ?
15.4.2015 29asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus
• Tavoite: koulutuskokonaisuus otetaan
opetussuunnitelmiin mukaan kaikissa
amk:ssa
– Nyt jo 13/16 suomenkielisistä amk:sta käyttää jompaa
kumpaa tai molempia opintojaksoja tutkintoon
johtavassa opetuksessa
– Puuttuu vielä Centria, Hämeenlinna ja Satakunta
• Ruotsinkielinen versio on työn alla, aikataulu on vielä auki:
opiskelijoiden yhdenvertaisuus kielestä riippumatta
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 30
Valtakunnallinen
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus
• Keväästä 2017 myös
täydennyskoulutuspuolella: Metropolia ja
Turun amk + Diak-ammattikorkeakoulu
– Metropolia, Turku, Diak-amk yhteyshenkilöt esitteessä
– Koska on verkkopohjainen, on osaamisen näyttö eri
rokotustekniikoiden osalta varmistettava toimipaikalla
• esim. sh:t ja kätilöt, jotka eivät ole jo aiemmin rokottaneet
tai joiden tutkintoon johtavassa koulutuksessa ei ole ollut
laboraatiota rokottamisesta
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 31
Rokottajalla on oltava käytännön rokotustaidot
• Käytännön rokotustaitojen opetus (eri rokotustekniikat)
voidaan toteuttaa myös paikallisena koulutuksena
esimerkiksi jo kentällä työskenteleville
• THL:n opetusta varten tehdyt kuvalliset ja kirjalliset ohjeet
sekä rokotustekniikkavideot ovat tarkoitettu myös
paikalliseen koulutukseen
• Tekniikkavideot on tehty myös ruotsiksi
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 32
Miten osaamisen voi osoittaa?
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 33
Rokotusosaamisen näyttö
• Rokotusosaamisen perusteet (2 op) on
suunniteltu siten, että se suorittaminen toimii
näyttönä rokotteisiin ja rokottamiseen
liittyvien perustietojen ja -taitojen
teoreettisesta osaamisesta
• Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) antaa lisävalmiuksia
esimerkiksi terveydenhoitajille
• Opintojaksot ovat verkkopohjaisia, voi suorittaa
myös työn ohessa
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 34
Rokotusosaamisen näyttö
• Opintojaksot suoritetaan vain kerran,
kunnolla
– Esimerkiksi toistuvaa perusteiden tenttimistä ei tarvita,
on tehotonta ja vie vain rahaa
• Sen jälkeen ammattiosaamista voi ja tulee ylläpitää mm.
THL:n Rokotusohjelmayksikön maksuttomia
verkkokoulutuksia seuraamalla, valtakunnallisiin
koulutustilaisuuksiin osallistumalla jne.
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 35
Rokotusosaamisen näyttö
• Valtakunnallinen Rokotusosaamisen
perusteet on syvempi ja perusteellisempi kuin
– LOVe-LOP Lääkehoidon osaamisen perusteisiin lisätty
rokotusosio
• Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden
sisällön tuottamisessa ja tarkistamisessa THL:n
asiantuntijat mukana
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 36
Rokotusosaamisen näyttö
• Valtakunnallisen Rokotusosaamisen
perusteet (2 op) suorittaminen on
ensisijainen näytön osoittamisessa myös
täydennyskoulutuspuolella
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 37
Käytännön rokotustaitojen osaamisen näyttö
• Tärkeintä sekä opettamisessa että näytön
vastaanottotilanteessa on varmistua siitä, että
– rokottaja osaa antaa rokotustilanteeseen liittyviä ohjeita
– hallitsee rokotteiden antamisen oikealla tekniikalla niille
ikäryhmille, joita hän rokottaa
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 38
Käytännön rokotustaitojen osaamisen näyttö
• Näytön voi ottaa vastaan rokottamisluvan
omaava laillistettu terveydenhuollon
ammattilainen, joka on kokenut rokottaja
esim. lääkäri tai terveydenhoitaja
• Rokotusluvan myöntää toimipisteen /
yksikön rokotustoiminnasta vastaava lääkäri,
lupa on hyvä antaa kirjallisena
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 39
MITEN YLLÄPITÄÄ
AMMATTITAITOA
ROKOTUSTEN SUHTEEN?
15.4.2015 40asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
THL:n oma koulutustoiminta
• Maksuton verkkokoulutus, koulutuskalenteri
on Rokottaminen-etusivulla
– noin 4 x syksy, 4 x kevät (suomenkielellä)
– `Youtube-streemaus´: tietokone, tabletti tai älypuhelin, kuka
vaan voi seurata
– Esitykset tallennetaan: videoina ja diasarjoina (slideshare)
– Löytyvät Rokottaminen-sivuston koulutusmateriaaleista ja
niitä hyödynnetään verkkosivuston eri osioissa
– Koulutusmateriaaleja saa käyttää paikalliseen koulutukseen
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 41
THL:n oma koulutustoiminta
• Myös ruotsinkielistä verkkokoulutusta
kokeillaan, aiheiksi joitakin keskeisiä asioita
– Kaikkea sitä, mitä suomenkielellä tehdään, ei pystytä
tarjoamaan ruotsiksi
• Mutta THL tekee myös ruotsinkielistä
materiaalia, jota voi hyödyntää erityisesti
paikallisessa koulutuksessa
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 42
THL:n muu koulutustoiminta ja materiaalit
• Valtakunnallisissa tilaisuuksissa luennointi
– Rokotusaiheisia osioita on `Youtube-streemattu´
– Osasta on tehty muuten tallenteet, jotka myös löytyvät
Rokotusaiheisista koulutusmateriaaleista
• Neuvolan rokotusopas uusitaan, THL alkaa
tuottaa sitä, tarkoituksena myös ruotsintaa
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 43
Muista Rokottaminen sivustolla
• Käytännön ohjeita -osio:
– Muistisäännöt, poikkeamat
rokotusohjelmasta
– Vasta-aiheet ja varotoimet,
Mikä ei estä rokottamista
– Rokotteiden käsittely
– Rokottaminen askel askeleelta
– Rokotteiden kirjaaminen
– Usein kysyttyä
– Koulutusmateriaalit
• Kansallinen
rokotusohjelma -osio
• Rokotteet-osio
• Koulutuskalenteri
etusivulla
• Muut materiaalit työn
tekemisen avuksi
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 44
http://www.thl.fi/rokottaminen
http://www.thl.fi/vaccinationer
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 45
• Osa sisällöstä
puuttuu vielä
• Hyödyt ja haitat –
osioon on tulossa
lisää sisältöä
• Apua epäröivien
kohtaamiseen yms.
• Ruotsinkielistä versiota tehdään
viiveellä, käännätyksen
resurssien mukaan
• Jos jotain ei löydy, niin katso
suomenkielistä sivustoa
Koulutuskalenteri n etusivulla, seuraa sitä
Millä edellytyksillä sairaanhoitaja joka ei ole aiemmin
antanut rokotuksia voi antaa influenssarokotuksia?
• Vähintään riittävän laaja toimipaikkakoulutus, jotta hän
– osaa antaa rokotteita asianmukaisesti ja turvallisesti
– osaa käsitellä rokotteita oikein, tietää rokotteiden säilyttämiseen,
rokottamiseen ja rokotusturvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat
– pystyy vastaamaan influenssaan, rokotuksiin ja rokottamiseen
liittyviin kysymyksiin
• Rokottajalla tulee olla ajantasaiset tiedot
– influenssasta, jälkitaudeista kansallisen rokotusohjelman
influenssarokotusten kohderyhmistä ja rokotusten hyödyistä
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 46
Millä edellytyksillä sairaanhoitaja joka ei ole aiemmin
antanut rokotuksia voi antaa influenssarokotuksia?
• Rokottajan tulee
– Tuntea erityisesti ne kohderyhmät, joille antaa rokotuksia
– Tuntea ne influenssarokotevalmisteet, joita antaa: säilyvyys,
koostumus, annos ja antotavat, hyödyt ja haitat, vasta-aiheet
– Hallita rokotusturvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat mm.
• Tietää milloin rokotusta tulee siirtää, rokottamisen yleiset vasta-aiheet
• Osaa erottaa anafylaksian muista välittömistä reaktioista ja taitaa sen
ensihoidon
– Tietää influenssarokotteisiin ja -rokotuksiin liittyvät varotoimet
– Osata rokottaa ja osata kirjata antamansa rokotukset oikein
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 47
Millä edellytyksillä sairaanhoitaja joka ei ole aiemmin
antanut rokotuksia voi antaa influenssarokotuksia?
• Influenssarokotteiden antamisen liittyvän
näytön voi ottaa vastaan rokottamisluvan
omaava laillistettu terveydenhuollon
ammattilainen, joka on kokenut rokottaja
• Influenssarokotusluvan myöntää
toimipisteen / yksikön rokotustoiminnasta
vastaava lääkäri, lupa on hyvä antaa
kirjallisena
15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 48
1 de 48

Recomendados

Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017 por
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017THL
8.8K visualizações32 slides
Mitä rokottamalla on saatu aikaan por
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan THL
25.3K visualizações42 slides
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan por
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanTHL
3.3K visualizações46 slides
Tuhkarokon ennatysvuosi por
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTHL
3.1K visualizações16 slides
Aseptiikka rokotustoiminnassa por
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaTHL
3.7K visualizações21 slides
Miten rokottaminen suojaa yksilöä por
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäTHL
19.8K visualizações52 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pieni lapsi matkailijana por
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaTHL
1.3K visualizações33 slides
Rokotukset ovat lapsen oikeus por
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeusTHL
1.9K visualizações31 slides
Kuinka käsittelet rokotteita oikein por
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinTHL
6.2K visualizações26 slides
Mitä rokottajan tulee osata? por
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?THL
1.4K visualizações21 slides
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminen por
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminenNeurologisia tauteja sairastavien rokottaminen
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminenTHL
2K visualizações10 slides
Joukkorokotusten järjestäminen por
Joukkorokotusten järjestäminenJoukkorokotusten järjestäminen
Joukkorokotusten järjestäminenTHL
2.8K visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Pieni lapsi matkailijana por THL
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
THL1.3K visualizações
Rokotukset ovat lapsen oikeus por THL
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
THL1.9K visualizações
Kuinka käsittelet rokotteita oikein por THL
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
THL6.2K visualizações
Mitä rokottajan tulee osata? por THL
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL1.4K visualizações
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminen por THL
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminenNeurologisia tauteja sairastavien rokottaminen
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminen
THL2K visualizações
Joukkorokotusten järjestäminen por THL
Joukkorokotusten järjestäminenJoukkorokotusten järjestäminen
Joukkorokotusten järjestäminen
THL2.8K visualizações
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen por THL
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
THL3.9K visualizações
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä por THL
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäMiten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
THL7.9K visualizações
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa por THL
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
THL3.5K visualizações
Rokotusten haittavaikutukset por THL
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
THL6.9K visualizações
Kirurgisen potilaan hoito por Nina Eskola-Salin
Kirurgisen potilaan hoitoKirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoito
Nina Eskola-Salin39.1K visualizações
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina por THL
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL816 visualizações
Rokotteiden säilyttäminen por THL
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL451 visualizações
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus por THL
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositusAikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus
THL4.1K visualizações
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta por THL
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullostaRokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
THL640 visualizações
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä por THL
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
THL7.7K visualizações
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te... por THL
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te...Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te...
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te...
THL1.9K visualizações
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa por THL
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
THL730 visualizações
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin por THL
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiinKaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
THL3K visualizações
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen por THL
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminenAllergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
THL2.4K visualizações

Destaque

Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto por
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoTHL
943 visualizações18 slides
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset por
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetTHL
973 visualizações26 slides
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme... por
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...THL
691 visualizações21 slides
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus por
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusTHL
710 visualizações13 slides
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen por
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina MarkkanenTyökuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina MarkkanenTHL
353 visualizações5 slides
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied... por
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...THL
1.4K visualizações12 slides

Destaque(20)

Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto por THL
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL943 visualizações
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset por THL
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
THL973 visualizações
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme... por THL
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
THL691 visualizações
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus por THL
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
THL710 visualizações
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen por THL
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina MarkkanenTyökuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen
THL353 visualizações
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied... por THL
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
THL1.4K visualizações
Osallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_Hirvilammi por THL
Osallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_HirvilammiOsallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_Hirvilammi
Osallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_Hirvilammi
THL783 visualizações
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori por THL
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo SalovuoriElvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
THL362 visualizações
Maalinnoitus-hanke/Taru Kontiomaa por THL
Maalinnoitus-hanke/Taru KontiomaaMaalinnoitus-hanke/Taru Kontiomaa
Maalinnoitus-hanke/Taru Kontiomaa
THL349 visualizações
THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.Pekurinen por THL
THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.PekurinenTHL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.Pekurinen
THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.Pekurinen
THL427 visualizações
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin por THL
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
THL371 visualizações
Tarja Räty, THL, Ostopalvelut por THL
Tarja Räty, THL, OstopalvelutTarja Räty, THL, Ostopalvelut
Tarja Räty, THL, Ostopalvelut
THL1.5K visualizações
THL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelma por THL
THL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelmaTHL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelma
THL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelma
THL360 visualizações
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi por THL
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
THL1.1K visualizações
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon por THL
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
THL1.2K visualizações
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb por THL
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet RabbEläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
THL509 visualizações
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko... por THL
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
THL628 visualizações
Hoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssi por THL
Hoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssiHoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssi
Hoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssi
THL1.3K visualizações
Koulutus- ja viestintäsuunnitelma por THL
Koulutus- ja viestintäsuunnitelmaKoulutus- ja viestintäsuunnitelma
Koulutus- ja viestintäsuunnitelma
THL1.1K visualizações
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen por THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 visualizações

Similar a Rokotusosaamista sairaanhoitajille

Kuka saa rokottaa por
Kuka saa rokottaa Kuka saa rokottaa
Kuka saa rokottaa THL
3.4K visualizações18 slides
Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi... por
Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi...Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi...
Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi...THL
892 visualizações38 slides
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? por
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? THL
357 visualizações32 slides
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena por
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukenaTHL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukenaTHL
542 visualizações33 slides
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa por
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassaMikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassaTHL
2.9K visualizações35 slides
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua por
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittuaTartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittuaTHL
251 visualizações16 slides

Similar a Rokotusosaamista sairaanhoitajille(20)

Kuka saa rokottaa por THL
Kuka saa rokottaa Kuka saa rokottaa
Kuka saa rokottaa
THL3.4K visualizações
Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi... por THL
Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi...Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi...
Tartuntatautilainsäädännön 48 pykälän influenssarokotusten toteuttamien toimi...
THL892 visualizações
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? por THL
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
THL357 visualizações
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena por THL
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukenaTHL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
THL542 visualizações
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa por THL
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassaMikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
THL2.9K visualizações
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua por THL
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittuaTartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
THL251 visualizações
Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen por THL
Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminenRokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen
Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen
THL570 visualizações
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil... por THL
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
THL5.5K visualizações
Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018 por Työterveyslaitos
Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018 Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018
Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018
Työterveyslaitos793 visualizações
Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy... por THL
Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy...Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy...
Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy...
THL709 visualizações
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen por THL
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyenTarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
THL1.4K visualizações
Uusi asetus rokotustoiminta_ja_rokottaja por THL
Uusi asetus rokotustoiminta_ja_rokottajaUusi asetus rokotustoiminta_ja_rokottaja
Uusi asetus rokotustoiminta_ja_rokottaja
THL412 visualizações
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa por THL
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossaTartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa
THL567 visualizações
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi por THL
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksiKertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi
THL1.3K visualizações
Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui? por Kouluterveyskysely
Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
Kouluterveyskysely512 visualizações
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021 por THL
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021
THL1.3K visualizações
Uudesta tartuntatautilaista poimittua por THL
Uudesta tartuntatautilaista poimittuaUudesta tartuntatautilaista poimittua
Uudesta tartuntatautilaista poimittua
THL605 visualizações
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia por THL
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksiaInfluenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
THL432 visualizações
Yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa por THL
Yhteistyö aluehallintovirastojen kanssaYhteistyö aluehallintovirastojen kanssa
Yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa
THL298 visualizações
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan? por THL
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
THL4.4K visualizações

Mais de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 visualizações12 slides
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 visualizações6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 visualizações5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 visualizações32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 visualizações17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 visualizações15 slides

Mais de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 visualizações
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 visualizações
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 visualizações
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 visualizações
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 visualizações
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 visualizações
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf por THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 visualizações
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf por THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 visualizações
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 por THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 visualizações
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto por THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 visualizações
Synthetic Opioid Preparedness in Europe por THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL238 visualizações
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 por THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 visualizações
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 por THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 visualizações
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf por THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 visualizações
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer por THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 visualizações
Förvaring av vacciner por THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 visualizações
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... por THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 visualizações
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu por THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 visualizações
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 por THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 visualizações
Tietoisku eri rokotteista por THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 visualizações

Rokotusosaamista sairaanhoitajille

 • 1. 15.4.2015 1 Rokotusosaamista sairaanhoitajille - Mitä, missä ja miksi? - Miten näyttö osoitetaan? 24.3.2017 Sairaanhoitajapäivät asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö, THL yliopettaja Anne Nikula, Metropolia ammattikorkeakoulu asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
 • 2. ROKOTUSOSAAMISTA SAIRAANHOITAJILLE - MIKSI? 15.4.2015 2asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
 • 3. 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 3 Rokotukset Suomessa • Rokotustoimintaa säädellään hyvin pitkälle lainsäädännöllä – rokotevalmisteet, rokottaminen ja rokotusten järjestäminen yms. • Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) 1.3.2017 • Samalla uusi asetus rokotuksista • Muut lait ja asetukset
 • 4. Muutokset lainsäädännössä ja työelämässä • Suomessa annetaan reilusti yli 2,5 miljoonaa rokoteannosta vuosittain, näistä suurin osa on kansallisen rokotusohjelman rokotuksia • Terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat antavat valtaosan rokotuksista 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 4
 • 5. Muutokset lainsäädännössä ja työelämässä • Sairaanhoitajat rokottavat yhä enenevissä määrin – esimerkiksi influenssarokotukset • SOTE-muutos tulossa – Henkilökunnan osaaminen on myös kilpailuvaltti 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 5
 • 6. Tartuntatautilainsäädännön muutokset • Asetusmuutoksilla selkeytetään sitä, mikä on lääkärin rooli rokotustoiminnassa ja kuka saa rokottaa • Lääkärillä on vastuu rokotustoiminnasta/rokotusten asianmukaisesta järjestämisestä 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 6
 • 7. Tartuntatautilainsäädännön muutokset • Asianmukainen järjestäminen on määritelty www.thl.fi/rokottaminen ja www.thl.fi/vaccinationer – Käytännön ohjeet - Rokottaminen askel askeleelta - Rokotusten järjestäminen – Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg - Organisering av vaccinationer 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 7
 • 8. Tartuntatautilainsäädännön muutokset • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017 • Rokotuksen pistoksena saa antaa lääkäri ja lääkärin valvonnassa asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö – myös sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja, jolla on asianmukainen koulutus (nimike ei pykälätekstissä, koska ei ole rekisteröity viralliseksi ammattinimikkeeksi) 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 8
 • 9. Mitä tarkoittaa lääkärin valvonnassa? • Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että – rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen ja että ammattitaito on ajan tasalla – käytettävissä on asianmukainen välineistö paitsi rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden, kuten anafylaktisen reaktion, hoitamiseen 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 9
 • 10. Koulutusvelvollisuus ja kouluttamiseen liittyvä lainsäädäntö • Työnantaja on viimekädessä vastuussa siitä, että kaikilla rokotustoimintaan osallistuvilla on omaa tehtävänkuvaa vastaava riittävä ammattitaito – Lainsäädäntö määrittää sekä työntekijän että työnantajan vastuut koulutukseen liittyen – Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja Terveydenhuoltolaki 1326/2010 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 10
 • 11. Koulutusvelvollisuus ja kouluttamiseen liittyvä lainsäädäntö • Työntekijä on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään työn edellyttämiä tietoja ja taitoja • Työnantajalla on velvollisuus seurata työntekijöidensä ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että työntekijä voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen…jotta hän voi harjoittaa ammattiaan asianmukaisesti ja turvallisesti 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 11
 • 12. Koulutusvelvollisuus ja kouluttamiseen liittyvä lainsäädäntö • Esimerkiksi perehdytykseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen tarvittava täydennyskoulutus tulee suhteuttaa siihen, mitä työntekijä jo hallitsee, mitä rokotuksia hänen toimipisteessään annetaan ja kuinka laajasta toiminnasta on kyse 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 12
 • 13. Rokottajan ammattitaito • Mitä rokottajan tulee osata ja hallita, on määritelty tarkemmin Rokottaminen-sivustolla – Samalla määrittää myös sen, mitä rokottajan asianmukaisen koulutuksen tulisi sisältää ja minkälainen osaaminen koulutuksella tulisi varmistaa • Rokotusosaaminen on laaja käsite, pelkkä pistososaaminen ei riitä 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 13
 • 14. Rokotusosaaminen on laaja käsite • www.thl.fi/rokottaminen ja www.thl.fi/vaccinationer – Käytännön ohjeet - Rokottaminen askel askeleelta – Rokottaja – Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg - Vaccinatören – Katso myös erillinen esitys, mitä rokottajan tulee osata: on mm. Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus – alisivulla 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 14
 • 15. Rokotusosaaminen on laaja käsite • Ajantasaiset tiedot sekä rokotteista että rokotuksilla ehkäistävistä taudeista – Jälkitaudit, komplikaatiot, vammautumis- ja menehtymisriskin • Erityisen tärkeätä on tuntea ne rokotteet, joita omassa toimipisteessä annetaan: antotavat, annokset, antoaikataulu, vasta-aiheet, varotoimet ja mahdolliset haittavaikutukset 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 15
 • 16. Rokotusosaaminen on laaja käsite • Tuntee kansallisen rokotusohjelman ja rokotusten merkityksen yksilö ja väestötasolla • Pystyy keskustelemaan ja antamaan ohjeita rokotteisiin, rokotuksiin ja rokottamiseen liittyen • Tietää rokottamiseen ja rokotusturvallisuuteen liittyvät perusasiat 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 16
 • 17. Rokotusosaaminen on laaja käsite • Rokotteiden oikea käsittely: kylmäketjusta huolehtiminen, säilytys, hävittäminen • Rokotteiden ja välineiden aseptinen käsittely • Osaa antaa rokotteita asianmukaisesti: oikeat rokotustekniikat ja ohjaaminen rokotustilanteessa • Osaa kirjata rokotukset oikein 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 17
 • 18. ROKOTUSOSAAMISTA SAIRAANHOITAJILLE - MITÄ? 15.4.2015 18asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
 • 19. Rokotusosaamiseen liittyvä koulutus aikaisemmin • Ammattiryhmien erilaiset tehtävänkuvat taustalla, historialliset syyt ja ammattikorkeakoulujen autonomia – Aiemmin rokottamiseen liittyvä koulutus on vaihdellut eri ammattikorkeakouluissa suuresti, käytännössä sh ja kätilöillä ei ole ollut ollenkaan tai sitä on ollut erittäin vähän – Terveydenhoitajillekin riittämättömästi, usein integroitu muuhun opetukseen, vain joissakin amk:ssa oli erillinen, laajempi opintokokonaisuus 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 19
 • 20. Koulutuksen kehitystyö • Puutteeseen reagoitiin käynnistämällä koulutuksen kehittämistyö: – Metropolia, Diak, ja Turku amk:t sekä THL:n Rokotusohjelmayksikkö • Luotiin valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus (3 op) 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 20
 • 21. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, 3 op • Rokotusosaamisen perusteet (2 op) kaikille sh, th ja kätilöksi opiskeleville, myös ensihoitajat voivat suorittaa • Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) terveydenhoitajiksi opiskeleville ja kaikille niille, jotka tarvitsevat syventävää ja laajempaa osaamista 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 21
 • 22. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet, 2 op 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 22 Rokottamisen tietoperusta (1 op) Osaava rokottaja Miksi rokotamme? Tunne rokotteet Kansallinen rokotusohjelma Erilaisten ryhmien rokottaminen Rokotustaidot (1 op) Miten valmistaudut rokottamaan? Mitä otat huomioon? Miten rokotat oikein ja turvallisesti? Miten toimit rokottamisen jälkeen?
 • 23. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen syventäminen, 1 op 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 23 Rokottajana kehittyminen Rokottamisen syventävä tietoperusta Rokottamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)
 • 24. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Asiantuntijoiden ja opetuksen ammattilaisten tarkkaan miettimä sisältö ja oppimismenetelmät osaamisen varmistamiseksi – Suunniteltu siten, että se antaa hyvät valmiudet ja eväät työskentelyyn – Lisätään ymmärrystä tartuntatautien torjunnasta ja rokotusten merkityksestä: välillisesti myös kansalaisten – Yhtenäistää opetusta ja terveydenhuollon ammattilaisten ammattitaitoa, edistää laadukasta rokotusten järjestämistä 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 24
 • 25. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Tarkkaan mietitty sisältö ja oppimismenetelmät – Linkit mm. Rokottaminen-sivustoon, helpompi pitää ajan tasalla ja päivittää – Verkkopohjainen: portfolio-, POP-up - ja itsereflektiotehtävät ohjaavat opiskelemista – Opettaja tukena (portofoliotyöskentelyssä) 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 25
 • 26. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Valtakunnallinen tentti molemmissa osioissa, on osa oppimisprosessia • Myös portfolio pitää olla hyväksytysti suoritettuna, jotta läpäisee opintojakson • Opiskelijoiden ja opettajien palaute: hyvä kokonaisuus, erittäin tärkeä, tarpeellinen ja innostava, mielekäs 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 26
 • 27. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • ”Opintojakso suoritetaan vain kerran”, ei tehdä toistuvasti • Soveltuu `teoreettisen tietotaidon´ osaamisen näytöksi • Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta on Rokottaminen-sivustolla ja sieltä löytyvässä esitteessä, lisätietoa myös omasta amk:sta 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 27
 • 28. Teoreettinen tietotaito eri rokotustekniikoista • Rokottaminen-sivuston rokotustekniikkaosio on linkitetty koulutuskokonaisuuteen: teoreettinen tietotaito eri rokotustekniikoista • Tämän lisäksi rokottajalla on oltava myös käytännön rokotustaidot 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 28 Kuva: THL:n Rokotustekniikkavideot, kirj. ja kuvalliset ohjeet Käytännön ohjeet – Rokottaminen askel askeleelta Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg
 • 29. ROKOTUSOSAAMISTA SAIRAANHOITAJILLE - MISSÄ? 15.4.2015 29asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
 • 30. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Tavoite: koulutuskokonaisuus otetaan opetussuunnitelmiin mukaan kaikissa amk:ssa – Nyt jo 13/16 suomenkielisistä amk:sta käyttää jompaa kumpaa tai molempia opintojaksoja tutkintoon johtavassa opetuksessa – Puuttuu vielä Centria, Hämeenlinna ja Satakunta • Ruotsinkielinen versio on työn alla, aikataulu on vielä auki: opiskelijoiden yhdenvertaisuus kielestä riippumatta 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 30
 • 31. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Keväästä 2017 myös täydennyskoulutuspuolella: Metropolia ja Turun amk + Diak-ammattikorkeakoulu – Metropolia, Turku, Diak-amk yhteyshenkilöt esitteessä – Koska on verkkopohjainen, on osaamisen näyttö eri rokotustekniikoiden osalta varmistettava toimipaikalla • esim. sh:t ja kätilöt, jotka eivät ole jo aiemmin rokottaneet tai joiden tutkintoon johtavassa koulutuksessa ei ole ollut laboraatiota rokottamisesta 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 31
 • 32. Rokottajalla on oltava käytännön rokotustaidot • Käytännön rokotustaitojen opetus (eri rokotustekniikat) voidaan toteuttaa myös paikallisena koulutuksena esimerkiksi jo kentällä työskenteleville • THL:n opetusta varten tehdyt kuvalliset ja kirjalliset ohjeet sekä rokotustekniikkavideot ovat tarkoitettu myös paikalliseen koulutukseen • Tekniikkavideot on tehty myös ruotsiksi 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 32
 • 33. Miten osaamisen voi osoittaa? 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 33
 • 34. Rokotusosaamisen näyttö • Rokotusosaamisen perusteet (2 op) on suunniteltu siten, että se suorittaminen toimii näyttönä rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvien perustietojen ja -taitojen teoreettisesta osaamisesta • Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) antaa lisävalmiuksia esimerkiksi terveydenhoitajille • Opintojaksot ovat verkkopohjaisia, voi suorittaa myös työn ohessa 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 34
 • 35. Rokotusosaamisen näyttö • Opintojaksot suoritetaan vain kerran, kunnolla – Esimerkiksi toistuvaa perusteiden tenttimistä ei tarvita, on tehotonta ja vie vain rahaa • Sen jälkeen ammattiosaamista voi ja tulee ylläpitää mm. THL:n Rokotusohjelmayksikön maksuttomia verkkokoulutuksia seuraamalla, valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin osallistumalla jne. 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 35
 • 36. Rokotusosaamisen näyttö • Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet on syvempi ja perusteellisempi kuin – LOVe-LOP Lääkehoidon osaamisen perusteisiin lisätty rokotusosio • Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden sisällön tuottamisessa ja tarkistamisessa THL:n asiantuntijat mukana 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 36
 • 37. Rokotusosaamisen näyttö • Valtakunnallisen Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suorittaminen on ensisijainen näytön osoittamisessa myös täydennyskoulutuspuolella 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 37
 • 38. Käytännön rokotustaitojen osaamisen näyttö • Tärkeintä sekä opettamisessa että näytön vastaanottotilanteessa on varmistua siitä, että – rokottaja osaa antaa rokotustilanteeseen liittyviä ohjeita – hallitsee rokotteiden antamisen oikealla tekniikalla niille ikäryhmille, joita hän rokottaa 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 38
 • 39. Käytännön rokotustaitojen osaamisen näyttö • Näytön voi ottaa vastaan rokottamisluvan omaava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on kokenut rokottaja esim. lääkäri tai terveydenhoitaja • Rokotusluvan myöntää toimipisteen / yksikön rokotustoiminnasta vastaava lääkäri, lupa on hyvä antaa kirjallisena 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 39
 • 40. MITEN YLLÄPITÄÄ AMMATTITAITOA ROKOTUSTEN SUHTEEN? 15.4.2015 40asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL
 • 41. THL:n oma koulutustoiminta • Maksuton verkkokoulutus, koulutuskalenteri on Rokottaminen-etusivulla – noin 4 x syksy, 4 x kevät (suomenkielellä) – `Youtube-streemaus´: tietokone, tabletti tai älypuhelin, kuka vaan voi seurata – Esitykset tallennetaan: videoina ja diasarjoina (slideshare) – Löytyvät Rokottaminen-sivuston koulutusmateriaaleista ja niitä hyödynnetään verkkosivuston eri osioissa – Koulutusmateriaaleja saa käyttää paikalliseen koulutukseen 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 41
 • 42. THL:n oma koulutustoiminta • Myös ruotsinkielistä verkkokoulutusta kokeillaan, aiheiksi joitakin keskeisiä asioita – Kaikkea sitä, mitä suomenkielellä tehdään, ei pystytä tarjoamaan ruotsiksi • Mutta THL tekee myös ruotsinkielistä materiaalia, jota voi hyödyntää erityisesti paikallisessa koulutuksessa 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 42
 • 43. THL:n muu koulutustoiminta ja materiaalit • Valtakunnallisissa tilaisuuksissa luennointi – Rokotusaiheisia osioita on `Youtube-streemattu´ – Osasta on tehty muuten tallenteet, jotka myös löytyvät Rokotusaiheisista koulutusmateriaaleista • Neuvolan rokotusopas uusitaan, THL alkaa tuottaa sitä, tarkoituksena myös ruotsintaa 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 43
 • 44. Muista Rokottaminen sivustolla • Käytännön ohjeita -osio: – Muistisäännöt, poikkeamat rokotusohjelmasta – Vasta-aiheet ja varotoimet, Mikä ei estä rokottamista – Rokotteiden käsittely – Rokottaminen askel askeleelta – Rokotteiden kirjaaminen – Usein kysyttyä – Koulutusmateriaalit • Kansallinen rokotusohjelma -osio • Rokotteet-osio • Koulutuskalenteri etusivulla • Muut materiaalit työn tekemisen avuksi 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 44
 • 45. http://www.thl.fi/rokottaminen http://www.thl.fi/vaccinationer 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 45 • Osa sisällöstä puuttuu vielä • Hyödyt ja haitat – osioon on tulossa lisää sisältöä • Apua epäröivien kohtaamiseen yms. • Ruotsinkielistä versiota tehdään viiveellä, käännätyksen resurssien mukaan • Jos jotain ei löydy, niin katso suomenkielistä sivustoa Koulutuskalenteri n etusivulla, seuraa sitä
 • 46. Millä edellytyksillä sairaanhoitaja joka ei ole aiemmin antanut rokotuksia voi antaa influenssarokotuksia? • Vähintään riittävän laaja toimipaikkakoulutus, jotta hän – osaa antaa rokotteita asianmukaisesti ja turvallisesti – osaa käsitellä rokotteita oikein, tietää rokotteiden säilyttämiseen, rokottamiseen ja rokotusturvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat – pystyy vastaamaan influenssaan, rokotuksiin ja rokottamiseen liittyviin kysymyksiin • Rokottajalla tulee olla ajantasaiset tiedot – influenssasta, jälkitaudeista kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusten kohderyhmistä ja rokotusten hyödyistä 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 46
 • 47. Millä edellytyksillä sairaanhoitaja joka ei ole aiemmin antanut rokotuksia voi antaa influenssarokotuksia? • Rokottajan tulee – Tuntea erityisesti ne kohderyhmät, joille antaa rokotuksia – Tuntea ne influenssarokotevalmisteet, joita antaa: säilyvyys, koostumus, annos ja antotavat, hyödyt ja haitat, vasta-aiheet – Hallita rokotusturvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat mm. • Tietää milloin rokotusta tulee siirtää, rokottamisen yleiset vasta-aiheet • Osaa erottaa anafylaksian muista välittömistä reaktioista ja taitaa sen ensihoidon – Tietää influenssarokotteisiin ja -rokotuksiin liittyvät varotoimet – Osata rokottaa ja osata kirjata antamansa rokotukset oikein 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 47
 • 48. Millä edellytyksillä sairaanhoitaja joka ei ole aiemmin antanut rokotuksia voi antaa influenssarokotuksia? • Influenssarokotteiden antamisen liittyvän näytön voi ottaa vastaan rokottamisluvan omaava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on kokenut rokottaja • Influenssarokotusluvan myöntää toimipisteen / yksikön rokotustoiminnasta vastaava lääkäri, lupa on hyvä antaa kirjallisena 15.4.2015 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö,THL 48