Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf(20)

Mais de THL(20)

Anúncio

Último(19)

Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf

 1. Mikä on vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteossa? Webinaari: Vaikutusten ennakkoarvioinnilla vaikuttavampia päätöksiä 27.9.2022 Ville Nieminen, asiantuntija, @ViVaNieminen
 2. Mitkä ovat omat tuntemukset vaikutusten ennakkoarvioinnista? 2 1 2 3 4
 3. Mitä on EVAus? Työväline vaikutusten jäsentämisen tueksi päätösten valmisteluvaiheessa. Se varmistaa moninäkökulmaisen tarkastelun lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista päätöksen ja sen mahdollisten vaihtoehtojen osalta.
 4. Suosituksesta tukeen!
 5. Lainsäädännöllinen selkänoja • Ennakkoarviointi on kirjattu kuntien tehtäväksi terveydenhuoltolakiin (11§) • maankäyttö ja rakennuslakiin (9 §) • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 • Mukana myös osana hyte-tehtävää SOTE-lakipaketissa • EVA kunnissa 6§ • EVA hyvinvointialueella 7 § 6
 6. EVAn käyttöä kunnissa lisäävät entisestään • Päätösten vaikuttavuuden vahvistaminen ja pitkäjänteisyys • Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) • Kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen • Miten viestitään ennen valmistelua, sen aikana ja päätöksen jälkeen? • Kompleksisten asioiden jäsentäminen 7
 7. Ennakkoarvioinnin eli EVAn hyödyt 8
 8. EVA prosessina
 9. 10 Päätös ennakkoarvioinnin tekemisestä Päätösvaihtoehtojen muodostaminen Vaikutusten tunnistaminen -Kuntalainen -Ympäristö -Organisaatio ja henkilöstö -talous Vaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtoja vertaillaan toisiinsa ja vertailun tulos kirjoitetaan perustelutekstiin Päätösesityksen laadinta Vaihtoehtojen vertailun jälkeen esittelijä esittää päätettäväksi parhaimpana pitämäänsä ratkaisuvaihtoehtoa Seuranta ja arviointi Kun päätös on tehty, sovitaan miten, kuka ja milloin päätöksen toteutumista seurataan
 10. 1. Päätös ennakkoarvioinnin tekemisestä • Kunnan on tarpeen linjata itselleen, mitkä päätökset edellyttävät arviointia • Linjaus voi olla tarkka lista tai yleinen periaatepäätös vaikutusten arvioinnin tekemisestä • Linjauksen voi tehdä mm. hallitus, lautakunta, johtoryhmä 11
 11. Linjauksen sisältö 12 Milloin EVAtaan? Kunnista löytyy monia hyviä esimerkkejä siitä, milloin evaus tulisi tehdä. Lisätietoa THL:n sivuilta Mitkä näkökulmat? Kuntaliiton suosituksessa on asiantuntijoiden kokoama monialainen näkökulmalistaus. Useat kunnat ovat myös painottaneet tiettyjä näkökulmia. Käsittely ja vastuu? Kuka päättää ja vastaa EVAn tekemisestä? Millä työvälineellä tai miten EVA toteutetaan? Miten kuntalaisia osallistetaan?
 12. Käsittely ja vastuu • Valmistelijan tai esittelijän vastuulla yleensä päättää EVAuksesta • Päätösvaihtoehtojen määrä • EVAus voi olla myös erillisen lainsäädännön vaatimus • EVA voidaan toteuttaa: a) ”pöytälaatikkotyönä” b) yhteistyönä tai c) julkiseksi osaksi esitystä 13
 13. 2. Päätösvaihtoehtojen muodostaminen • Viranhaltijat muodostavat vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja esittävät niiden vaikutukset • Nykytilan (0-vaihtoehto) lisäksi tarpeellinen määrä vaihtoehtoja • Päätösvaihtoehtojen tulee olla todellisia, jotta niiden muodostamisesta on hyötyä
 14. • Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää tunnistaa erilaiset vaikutstyypit • Tarkoituksen mukaista on keskittyä vain merkittäviin vaikutustyyppeihin • Kuntaliiton suosituksessa tunnistetaan neljä eri näkökulmaa: • Ihminen, Ympäristö, Organisaatio ja henkilöstö sekä talous ja elinvoima • kunnassa voidaan päättää erikseen tarkasteltavista näkökulmista ja vaikutuskohteista. 3. Vaikutusten tunnistaminen
 15. Näkökulmat ja vaikutuskohteet 1/2 16 Ihminen/asukas Ympäristö • Hyvinvointi, terveys ja terveyserot • Liikkuminen ja liikunta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: mm. sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja kieliryhmiin liittyen, • Osallisuus, yhteisöllisyys ja vaikuttamismahdollisuudet • Turvallisuus (mm. Arjen turvallisuus, digitaalinen turvallisuus, tietoturva) • Työllisyys ja toimeentulo • Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, digitaalinen esteettömyys • Ilmasto ja hiilijalanjälki • Ihmisten elinolot, • Ympäristön terveellisyys/hyvinvointivaikutukset, viihtyisyys ja turvallisuus, (virikistyskäyttö) • Maaperä, vesistöt, luonnonvarat, luonnon monimuotoisuus, • maisema, kaupunkikuva, kulttuuriperintö, • rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne • Varautuminen ja huoltovarmuus
 16. Näkökulmat ja vaikutuskohteet 2/2 17 Organisaatio ja henkilöstö Talous ja elinvoima • Strategian toteutuminen • Muutokset johtamisjärjestelmään ja toimivalta ja vastuunjakomuutokset • Organisaation tehtävien määrä, laatu ja menettelytavat, • Henkilöstömäärä, asema ja osallisuus, • Henkilöstön työkyky, -hyvinvointi, - turvallisuus, osaaminen ja yhdenvertaisuus • Organisaation raportointi – viestintä-, tiedottamis- ja selvitysvelvoitteet ja kielelliset velvollisuudet • Kumppanuudet (Yhteistyö, hyvinvointialue/Kunta, järjestöt, yritykset, yhteisöt) • Organisaation talouden kestävyys • Väestöryhmien ja kotitalouksien asema ja käyttäytyminen, • Yritysten toimintamahdollisuudet ja niiden välinen kilpailu sekä markkinoiden toimivuus, • Elinvoima • Tuottavuus, • Palvelutuotannon ja elinkeinorakenteen muutos
 17. Kunnissa käytettyjä arviointeja 18 Lapsivaikutukset Mitä vaikutuksia erityisesti lapsiin? Yritysvaikutukset Mitä vaikutuksia markkinoille? Miten vaikuttaa paikallisten yritysten talouteen tai mahdollisuuksiin Strategia Miten päätös on linjassa strategian kanssa? Miten edistää strategiaa tai ohjelmia?
 18. 4. Vaihtoehtojen vertailu • Vaihtoehtoja vertaillaan toisiinsa ja vertailun tulos kirjoitetaan perustelutekstiin, jossa esittelijä ottaa kantaa eri vaihtoehtoihin • Vaikutuksia tarkastellaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä • Kiteytä vaikutukset tässä, koska tämä tulee näkyviin loppuvertailussa
 19. Päätösesitys (5.) ja päätöksen seuranta (6.) • Päätösesityksen laadinta • Vaihtoehtojen vertailun jälkeen esittelijä esittää päätettäväksi parhaimpana pitämäänsä ratkaisuvaihtoehtoa. • Päätöksen seuranta • Kun päätös on tehty, sovitaan miten, kuka ja millä aikataululla päätöksen toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan 20
 20. Kolme pointtia Oma räätälöity malli ja oma tarkastelun taso 21 Parempia ja vaikuttavampia päätöksiä Tulevaisuuden yhdyspintatyökalu
 21. Kokemuksia evauksesta – valmistelun näkökulma Esimerkkinä Riihivuoren laskettelukeskuksen etuosto- oikeuden käyttö Sami Niemi @namisiemi
 22. Valmistelun toimintaympäristö • Erilaisten näkemysten yhteensovittaminen • Virkavastuun ja lainsäädännön sekä oman ohjeistuksen huomioiminen • Valmistelun tason arviointi välillä kriittistä – ”ikäväkään” päätösesitys ei välttämättä ole huonosti valmisteltu • Intohimoja tai ristiriitoja sisältävät päätökset sekä valmistelun että päätöksenteon haasteena • Strategian tulisi olla valmistelua ja päätöksentekoa ohjaava väline • Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tai muilla arvioinneilla saadaan ainakin osa näistä haasteista jo etukäteen ratkaistua 23
 23. Ajatuksia vaikutusten ennakkoarvioinnin käytöstä valmistelun näkökulmasta 1/2 • Lähtökohtaisesti hyvässä valmistelussa huomioidaan aina päätösten vaikutuksia jo etukäteen • EVA-työkalujen tai -rakenteiden hyödyntäminen varmistaa monipuolisen tarkastelun ja systemaattisuuden sekä läpinäkyvyyden • Pakottaa valmistelijan pohtimaan asiaa eri näkökulmista – huomioitava silti, että joissain asioissa voi olla valittujen tarkastelukulmien lisäksi myös muita huomioitavia seikkoja ja vaikutuksia • Tuo myös itselle uudenlaisia näkökulmia ja lähestymistapoja • Tarjolla useita erilaisia vaikutusten ennakkoarviointeja (lapset, yritykset, ympäristö, liikunta) 24
 24. Ajatuksia vaikutusten ennakkoarvioinnin käytöstä valmistelun näkökulmasta 2/2 • Vähentää ”turhia” kysymyksiä – voi myös avata uusia • Ainakin välillä joku voi kyseenalaistaa evauksessa tulkinnat, mutta evaus ohjaa kysymyksiä ainakin jossain määrin niille aihealueille, joita on pohdittu • Se, ovatko tulkinnat vaihtoehdoista oikeita vai vääriä ei ole lopulta tärkeintä –ne voivat myös viedä keskustelua olennaisiin asioihin • Käytön monipuolisuus ja hyödyntäminen pitkälti itsestä kiinni • Lisää parhaimmillaan tiimityötä 25
 25. Esimerkkinä Riihivuoren laskettelukeskus – elinkeinopolitiikkaa, maapolitiikkaa, virkistystä
 26. Taustaa Riihivuoresta ja evauksesta • Riihivuoren laskettelukeskus (Muurame) on perustettu alun perin vuonna 1981 • Alueella laskettelurinteet, ravintola, katettu kesäteatteri sekä mökki- ja majoitustoimintaa • Konkurssi 2017, tarjottiin kunnalle ennen sitä ilman osaa keskeisistä toiminnoista • Konkurssin jälkeen irtaimistoa myytiin erikseen eri laskettelukeskuksiin (hissit, koneet, lumetusjärjestelmät), maa-alueesta 34 ha tehtiin yksityisten sijoittajien kanssa kaupat 650 000 eurolla -> kunnalla mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta • Osa laskettelurinteiden alueesta sijaitsi päätösvaiheessa yksityisen maaomistajan alueella • Rajoittuu suoraan Päijänteen vesistöön, samoin osittain yksityisen maille perustettuun luonnonsuojelualueeseen • Kuntalaisilta vahva signaali toiminnan jatkumisesta laskettelukeskuksena Päätettiin tehdä EVA siitä, kannattaako kunnan käyttää etuosto-oikeutta asiassa 27
 27. Lähtökohdat evaukselle • Osin varsin vahvoja ennakkokantoja etuosto-oikeuden käyttöön puolesta ja vastaan • Osalla päättäjistä alueeseen tai liiketoimintaan liittyviä intressejä • Ulkopuolinen paine ja medianäkyvyys • Osa laskettelutoiminnan kannalta kriittisestä kalustosta oli myyty erikseen konkurssipesästä (mm. hissit, lumetukseen liittyvä kalusto yms.) • Osin pyritty vaikeuttamaan toiminnan uudelleenkäynnistämistä • Alueella esim. mökkivuokrauksessa useita toimijoita • Haluttiin tarkastella molemmat vaihtoehdot samoilla kriteereillä ja tuomalla vaihtoehtojen perusteet avoimesti eteen • Linkki 28
 28. Mikä onnistui, mikä ei • + Liiketoiminta-analyysit ja arviot pitänyt pääosin paikkansa • + Toiminta pystytty pitämään pääosin käynnissä • + Kiinteistöjen siirtoon liittyvät asiat ja haasteet tunnistettu • + Esim. ilmastonmuutoksen liittyneet uhkaskenaariot eivät ole toteutuneet • + Määrätietoinen ja yhteistyössä tehty kehittäminen • - Toimijoiden löytäminen, sopimukset sekä valmisteun että seurannan osalta työllistäviä • - Toimijoiden väliset ristiriidat, • - Toimijoiden toimintaedellytykset , kunnan roolin ymmärrys sopimuskumppanina • - Ylläpitokustannukset menneet yli arvioidun • - KORONAN ennakointi uupui • - Evaus ei näy lopullisessa päätöksessä, vaikka on esitelty kaikissa päätösvaiheissa 29
 29. Luottamushenkilön näkökulmaa…. • Mahdollistaa nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa nopean analyysin asiaan liittyvistä eri vaikutuksista • Käytettävissä myös luottamuksellisissa asioissa • Kokonaisuus hahmottuu eri puolilta ja näkökohdista • Tukee päätöksentekoa • Fokus pysyy oleellisissa asioissa, vie lillukanvarret oikeisiin mittasuhtesiin • Käyttäminen ollut perusteltua • Voidaan ohjata päätöksentekoa keskeisiin asioihin ilman tarkoitushakuisuutta (jää kiinni jos yrittäisikin ☺ ) • Yhteistyö mahdollista myös luottamushenkilöiden kanssa 30
 30. Jälkikäteen tapahtunut… • Kunnan roolina ollut omistaa alue ja olemassa olevat rakennukset, toiminta yrittäjille • Koko alueen maanomistus siirtynyt kunnalle • Laskettelutoimija vaihtunut kertaalleen • Laskettelutoimintaa varten osittain tehty investointeja, osin vaiheessa • Teatteritoimijat vaihtuneet 2 krt, koronalla vaikutusta • Ravintolatoimijassa vaihdoksia • Mökkien välitystoiminnassa muutoksia – toimii tässä kohtaa hyvin • Koko kokonaisuus ollut kuitenkin käytössä ja toimintaa kehitetään edelleen, pitkäjänteisyys ja uudet sijoittumiset kuitenkin kärsineet sekä koronasta että toimijoiden muutoksista sekä ristikkäisistä intresseistä • Pääsääntöisesti päätöksenteossa ei ole palattu lähtökohtien evaukseen ja päätökseen on oltu tyytyväisiä 31
 31. www.kuntaliitto.fi Kiitos. Ville Nieminen Asiantuntija Ville.nieminen@kuntaliitto.fi +358 50 564 6622 Sami Niemi Erityisasiantuntija sami.niemi@kuntaliitto.fi +358 50 589 9187
Anúncio