Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riikka Männikkö

THL
THLSenior Planning officer em THL
Lauri Seinelä, geriatri, kehittäjäylilääkäri, Tampereen kaupunki
Marika Luosmala, vastaava asiakasohjaaja, Tampereen kaupunki
Riikka Männikkö, lähihoitaja, Tampereen kaupunki
Hoitotyön RAI-seminaari 15.5.2019 Tampere
Lauri Seinelä, geriatri, kehittäjäylilääkäri, Tampereen kaupunki
Marika Luosmala, vastaava asiakasohjaaja, Tampereen kaupunki
Riikka Männikkö, lähihoitaja, Tampereen kaupunki
Hoitotyön RAI-seminaari 15.5.2019 Tampere
Moniammatillinen geriatrinen arviointi (CGA)
kotihoidossa Tampereella
Moniammatillinen geriatrinen arviointi (CGA)
kotihoidossa Tampereella
CGA
laaja-alainen moniammatillinen geriatrinen
arviointi
LT, geriatrian erikoislääkäri
Lauri Seinelä
Esityksessä on lainattu dioja prof Jaakko Valvanteelta ja prof Esa
Jämseniltä. Kirjallisuus on pääosin peräisin Cochrane katsauksesta
vuodelta 2017
15.5.2019
Useat sairaudet lisääntyvät ikääntyessä
15.5.2019
aikaMukailtu K. Pitkälän / HY esityksestä.
toimintakyky
Hyvä kunto
ja kognitio
Varovaisuus
Vauhti hidastuu
Lihaskato
Väsymys
Osteoporoosi
Toimintakyvyn lasku
Avuntarpeen kasvu
Mökkiytyminen
Depressio
Kaatumiset
Infektiot
Murtumat
Sairaalahoidot
Inkontinenssi
Delirium
Dementia Laitoshoito
Liikuntakykyyn vaikuttava
sairaus
Ulkoilu vähenee
Proteiinin saanti vähenee
Sosiaalisen ympäristön kaventuminen
”kukaan ei välitä”
Noidankehä
15.5.2019
Ikääntyvän potilaan arvioinnin kolminaisuus
SairaudetToimintakyky
Geriatriset
oireyhtymät
15.5.2019
Geriatriset oireyhtymät kotona asuvilla
• 934 hollantilaista
kotona asuvaa, keski-
ikä 83 v.
• Keskimäärin 8
geriatrista
oireyhtymää (32
etsitystä) – näistä
aiemmin
tunnistettuja…
oVain yksi!
• Heikentynyt toimintakyky 85 %
• Liikkumisvaikeuksia 53 %
• Muistiongelmia 38 %
• Masennusoireita 38 %
• Kaatumisia 44 %
• Vajaaravitsemus 5 %
• Virtsainkontinenssi 42 %
• Yksinäisyys 32 %
van Rijn ym. Age Ageing 2016
15.5.2019
Verenpainetauti, T2DM, hyperkolesterolemia, hypotyreoosi,
toistuvia vti, spinaalistenoosi, primääri biliaari kirroosi
Rollaattori sisälläkin,
lisäksi pyörätuoli
käytössä
Virtsainkontinenssi Univaikeuksia
Uupunut puoliso Huimaus Heikentynyt kuulo
Vatsakivut
Ortostaattinen hypotensioVirtsaretentio
Gerastenia Ummetus
Heikentynyt fyysinen kunto Vajaaravitsemuksen riski
Heikentynyt kognitio Raudanpuuteanemia
Munuaisten vajaatoiminta Lääkehaittoja 15.5.2019
selvi äminen
§ On aloitettava viipymä ä, jos
– iäkäs henkilö tai joku hänen puolestaan sitä pyytää
– iäkäs henkilö on tehnyt hakemuksen sosiaalipalveluista (hakemus voidaan tehdä myös
suullisesti)
– neuvontapalveluissa on ilmennyt tarve selvitykselle
– iäkkään henkilön palvelun tarpeesta on tehty ilmoitus
– sosiaalipalveluja saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia
§ Toimintakyky (fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen) on arvioitava luotettavilla
välineillä
§ Otettava huomioon ympäristön estee ömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen
saatavuus
Vanhuspalvelulaki
15.5.2019
CGA tuoreen Cochrane
-katsauksen valossa
CGA for older adults admitted to hospital
Ellis ym. 2017
(Jaakko Valvanne 28.11.2017)
15.5.2019
CGA
• CGA on moniulotteinen diagnostinen ja hoidollinen
prosessi, joka on tähdätty selvittämään hauraan
vanhuksen sairaudet, sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn
mahdollisuudet ja rajoitteet.
• Päämääränä on löytää ongelmat ja kuvata ne mittarein tai
muuten, jotta ongelmat tulevat hoidetuksi
• Fokuksessa ei ole yksi äinen sairaus ja sen hoito, vaan
toimintakyvyn ja elämänlaadun maksimointi
• CGA for older adults admitted to hospital
• Ellis ym. 2017
15.5.2019
Toisin sanoen….
• Arvio käsi ää kognitiivisen, psyykkisen, somaattisen
terveydentilan ja sosiaaliset elinolot
• Muodostetaan käsitys toiminnanvajeen
lääke eteellisestä syystä ja tärkeimpien sairauksien
ennusteesta
• Kartoituksessa huomioidaan lääketieteellisen hoidon ja
kuntoutuksen tarve
• Huomioidaan sosiaalisen verkoston merkitys
• Kotiin annettavien palvelujen tarve ja määrä arvioidaan
• Arvioinnin tulee olla systemaattista ja moniammatillista.
15.5.2019
KUINKA INTERVENTIO VOISI TOIMIA?
• CGA on toteutettu monella eri tapaa tutkimuksissa
• Yleensä näissä on ollut samankaltaisuuksia, joiden uskotaan auttavan
toiminnan tehokkuuteen:
o Erikoistuneet ammattilaiset
o Moniulotteinen arvio lääketieteellisistä, toiminnallisista, henkisistä,
sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä ongelmista
o Koordinoidut moniammatilliset tapaamiset
o Potilaslähtöinen toimintasuunnitelma
o Kuntouttava toimintasuunnitelma.
o Toistuva toiminnan edistymisen tarkastaminen ja suunnitelman uusiminen
15.5.2019
Types of outcome measures
• Primary outcomes
o Living at home (kotona elävät)
Ø the inverse of death or institutionalisation combined
Ø used to describe someone who is alive and in own home at follow-up
• Secondary outcomes
o Mortality (death)
o Admission to a nursing home
o Dependence
o Activities of daily living (as measured and reported by trialists)
o Cognitive function
o Length of stay
o Re-admission
o Cost and cost-effectiveness
15.5.2019
Materiaali
• RCT
• 65+ akuutin sairauden vuoksi sairaalaan
otettuja
• CGA joko geriatrisella osastolla tai mobiilin
geriatrisen tiimin toimesta
• 29 relevanttia tutkimusta yhdeksästä maasta
• N = 13,766
15.5.2019
Components of in-hospital CGA and
staff profiles
= Present or carried out
= Recommendation
MDT = Multidisciplinary team meetings
15.5.2019
Key components of CGA reported by trialists
= Components critical to success
15.5.2019
15.5.2019
Tuloksia
• Lisää merkitsevästi potilaan mahdollisuuksia päästä
sairaalasta kotiin.
• Pienentää pysyvän ympärivuorokautisen laitoshoidon
todennäköisyy ä.
• Arvioinnin perusteella tehdyt toimenpiteet vähentävät
kognitiivisten toimintojen heikkenemisen riskiä,
parantavat arkipäivän selviytymistä ja mielialaa,
vähentävät kuoleman ja tilan heikentymisen riskiä.
• Tehokkaimmin arviointi toimii, kun sen tekee
moniammatillinen tiimi.
15.5.2019
Milloin CGA?
• Akuutti sairaus, joka on huonontanut toimintakykyä. ”Kotona
pärjäämä ömyys” ei ole diagnoosi
• Vanhus, jolla on ”geriatrinen syndroma”: kaatuminen, liikkumisen
vaikeus, sekavuus, virtsa-inkontinenssi, heikentynyt muisti
• Nopeasti raihnaantuva vanhus, jonka edellytykset selvitä kotona
huonontuvat, pitäisi aina arvioida monipuolisesti
• Ennen kuntoutukseen menoa
• Ennen pitkäaikaiseen hoitoon joutumista
• Ennen hauraan vanhuksen suunniteltua operaatiota, esim
tekonivelleikkaus
• Ennaltaehkäisevän kotikäynnin (tai jakson) yhteydessä. Kirsi Kinnunen
osoitti väitöskirjassaan kotona tehtävän geriatrisen arvioinnin lykkäävän
riskipotilaiden laitoshoidon tarvetta (5).
• ”optimismi on CGA:n perusedellytys”
15.5.2019
Ikäneuvon kevään 2017 työskentelyssä tunnistettiin CGA hyväksi
käytännöksi ja otolliseksi jatkokehitykseen hankkeen kokeiluna
• I&O kärkihanke Ikäneuvossa kehitettiin
maakunnallista neuvonnan ja asiakasohjauksen
toimintamallia Pirkanmaalla 11/2016-10/2018
• Pirkanmaalla nykyisin käytössä olevat työkalut
ja tiedonkoonnit, sijoittuvat usein aikaan,
jolloin asiakkuusprosessi on jo pitkällä ja
toimintakyky laskenut.
• Näin myös kuntouksen suunnittelu ajoittuu
liian myöhäiseen ajankohtaan, jolloin on jo
menetetty parhaat mahdolliset kuntoutumista
edistävät olosuhteet
Ikäneuvon työryhmissä tunnistettiin haasteita
asiakkaan hoitopolun eheydessä …
¨Tunnistettiin hyvä käytäntö, laaja-alainen
geriatrinen arviointi (CGA)
• Laaja-alainen (moniammatillinen) geriatrinen arviointi
(CGA= Comprehensive geriatric assessment)
työmenetelmänä tunnistettiin hyväksi käytännöksi,
• Todettiin, että RAI-arviointijärjestelmän tuottamaa
tietoa voidaan hyödyntää tuotettaessa asiakas-
/potilaslähtöistä tietoa CGA toimintamalliin
• CGA on laajasti käytössä ja tutkittu sairaalaoloissa
àIkäneuvon innovaatio oli soveltaa sitä kotona tehtäväksi
ja varhaisempaan vaiheeseen asiakaspolulla!
àTavoitteena parantaa asiakkaiden elämänlaatua,
vähentää turhia sairaalajaksoja ja siirtää raskaampiin
palveluihin siirtymistä myöhemmäksi
15.5.2019
CGA-pilotti Tampereella 3-8/2018
”CGA on ennen kaikkea tapa ajatella ja nähdä asiakas fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena
kokonaisuutena”, korostaa geriatrian vastuualuejohtaja PSHP, ylilääkäri Sirkka-Liisa Kaistinen.
• Lähdettiin soveltamaan moniammatillista geriatrista arviointia (CGA:ta) kotihoidon ja asiakasohjauksen
yhteiseksi työvälineeksi
o CGA-käsikirja
o koulutukset henkilöstölle
o Hyödynnetään jo kerättävää tietoa (Rai, Elämänpuu)
o toteutetaan geriatrinen arviointi asiakkaan kotona ja lähiympäristössä
• Pilotoitiin Ikäneuvo-hankkeen osana mallia kahdella asiakasryhmällä 3-8/2018
1. ryhmä: kotihoidon uudet asiakkaat kuntouttavalla arviointijaksolla, 16 asiakasta
2-ryhmä: varhaisemman vaiheen asiakkaat, jotka tukipalveluiden piirissä, 3 asiakasta
CGA-pilotin tuloksia
• Päivystys- ja sairaalakäynnit vähenivät jakson aikana huomattavasti
• Suurin osa asiakkaista koki, että heidän jaksolle asettamansa tavoitteet
täyttyivät joko osittain tai kokonaan ja ongelmiin löytyi ratkaisu ainakin osittain
• Yli puolella havaittiin uusia diagnooseja tai piileviä ongelmia
(mm. muistisairaus, keuhkosyöpä, masennus, yksinäisyys, nivelreuman
aktivoituminen, uupumus, kaatumisen pelko)
• Kaatumisriskiä ennustavan ft suorittaman SPPB-testin tulokset paranivat
valtaosalla merkittävästi
• Palvelutarve pysyi puolella samana, kahdella väheni ja viidellä kasvoi
• Yhteistyö parani eri ammattilaisten kesken, hankalien tilanteiden kanssa ei olla
niin yksin
• Syksyllä 2018 kotihoidon lääkäritoiminta laajeni
kilpailutuksen myötä koskemaan koko kaupunkia
• Ikäneuvossa pilotoitu moniammatillisen geriatrisen
arvioinnin toimintamalli päätettiin ottaa käyttöön
yhteisenä toimintatapana,
• Henkilöstölle järjestettiin koulutuksia (11/2018)
• Kytkettiin CGA osaksi uuden kotihoidon asiakkaan
kuntouttavaa arviointijaksoa (4-6 vko), myös vanhan
asiakkaan selkeästi muuttunut tilanne aihe CGA-jaksolle,
• aloitus 11/2018-2/2019
15.5.2019
Pilotista käytäntöön
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riikka Männikkö
Mitä CGA käytännössä tarkoittaa?
• CGA on ammattilaisten kokonaisvaltainen, ratkaisukeskeinen ajattelumalli
• Systemaattinen tapa tehdä perustyötä (RAI)
• Etsitään piileviä ongelmia
• Huomio muutokseen
• Sairauksien diagnostiikka ja oikea-aikaiset tutkimukset ja hoito.
• Huomioidaan elinympäristö, sosiaalinen tukiverkosto ja läheisten toiveet
• Keskiössä ihmisen omat toiveet, tavoitteet ja motivaatio! (Elämänpuu)
• Moniammatilliset palaverit ja yhteistyö
• Kotikuntoutus mukaan arviointiin, ei totuteta ihmistä puolesta tekemiseen vaan tuetaan
voimavaroja, suunta kodin ulkopuolelle
àCGA avulla kootaan ajantasainen tieto asiakassuunnitelman pohjaksi
o Etsitään ratkaisuja havaittuihin ongelmiin
o Kuntoutustavoitteet, joihin kaikki sitoutuvat
o Räätälöity seurantasuunnitelma
15.5.2019
Moniammatilliset palaverit
• Säännöllinen sovittu kokoontumisaika 1-2 vko välein
o Mukana kotihoidon sh/th, asiakasohjaaja, lääkäri, kotikuntoutus, tarv. tiimin lähihoitajia,
• Käsitellään CGA-jaksolla olevat asiakkaat (kaikki uudet kh-asiakkaat tai vanhojen selkeästi
muuttuneet tilanteet (esim. sairaalasta kotiutumiset)
• Sovitaan miten ja keiden toimesta arvioinnissa lähdetään liikkeelle?
• Tiedonkulku paranee (viestit asiakkaalle ja asiakkaalta), eri ammattilaisten havainnot tulee koottua
yhteen
• RAI-arviointi tehdään kolmannen viikon aikana
• 4-6 viikon kohdalla tehdään yhteenveto ryhmässä
o Mitä löydöksiä, ongelmia havaittu?
o mitä niihin ehdotetaan ratkaisuksi? Mihin asiakas on valmis?
o suunnitelma, miten seurataan korjaantuvatko asiat?
o Onko jatkossa tarvetta kotihoidolle vai löytyikö muita vaihtoehtoja, kuntoutuiko asiakas?
à asiakassuunnitelman päivitys (palv.- ja hoitosuunnitelma, lääketieteellinen suunnitelma ja
kuntoutussuunnitelma)
15.5.2019
HYVÄ MIELI JA TOIMINTAKYKY OSALLISTAVALLA JA MONIAMMATILLISELLA
RAI-ARVIOINNILLA KOTIHOIDOSSA
”Tavoitteisiin ei voida päästä, jos hoito ja tavoitteet tulevat ulkoapäin!”
AJANTASAISUUS
- Sisään ja uloskirjaukset ajan
tasalla
- CGA alkanut; ”oikeaan
aikaan, oikea apu”
ASIAKKAAN JA
OMAISTEN
OSALLISUUS
- n.70% koti, n. 30% toimisto
(havainnointi, haastattelu ym)
- MobiiliRai
CGA
- CGA –tapaaminen/
th/sh vie tiedon
- Miten jatketaan CGA-
arviointijakson jälkeen;
RAI:n tuoma tieto,
moniammatillinen
havainnointi
TIEDONKULKU
- Hoitajatiimin työnjako /
mitä pitää tehdä ja kuka tekee
- Hilkan huomio /
hoitajatiimi osallistuu arvion tekoon tarkoilla
kirjauksilla
- Kertomuksen kirjaukset
MOBIILIRAI JA MNA
- RAI:n ja MNA:n teko kotona
- Kysymysten asettelu
- Rain tulosten läpikäynti;
mittarit ja capsit näkyvät
reaaliajassa/ miten asiakas ne
kokee mm aliravitsemus,
suun hoito, sosiaalinen
toiminta, masennus ja
ahdistuneisuus, kaatumisen
uhka, kipu?
- Miten kokenut CGA:ssa
aloitetut avut?HOITOKERTOMUS
- Saadun tiedon päivittäminen
(tavoitteet, aktivoituneet capsit,
muuttuneet mittaritulokset)
KÄYNTIEN OHJAAMINEN
SAMALLE HOITAJALLE
- Ensimmäisen arvion
tekijä/osaaminen/avainosaajien rooli
- Työnjärjestely/ Hilkka
VÄLIARVIO
- Fraasit luovat yhteneväisen väliarvion
kirjaamiskäytännön
- Aktivoituneet capsit avataan
sanallisesti ja huomioidaan asiakkaan
kokemus aktivoituneen capsin
tärkeydestä
ASIAKAS JA OMAISET
- Asiakas ja omaiset tietävät
kotihoidon suunnitelmat ja sen
tavoitteet.
HYVÄ MIELI JA TOIMINTAKYKY
TIEDON-
KULKU
- Sähköposti
asiakasta
hoitavalle
hoitajatiimille ja
as.ohjaajalle,
että arviot tehty
Mitä hyödytään?
• Kattava tieto, oikea-aikaisuus ja moniammatillinen yhteistyö (CGA)
o antaa Ikäihmiselle mahdollisuuden elää laadukkaammin ja omatoimisempana kotona
o auttaa järjestämään palveluita asiakaslähtöisemmin, yksilöllisemmin, tasapuolisemmin ja
kustannustehokkaasti
o estää turhia sairaalajaksoja ja päivystyskäyntejä
o varmistaa asiakassuunnitelman jatkumon myös eri hoitopaikkojen välillä (kirjaukset)
o voi siirtää raskaampia palveluita myöhempään ajankohtaan
o parantaa työhyvinvointia, kun hankalien tilanteiden kanssa ei olla kotihoidossa niin yksin
CGA oikea-aikaisesti tehtynä varmistaa eheän asiakaspolun, mikä on myös yhteiskunnalle
kustannustehokasta ja auttaa selviämään tulevaisuudessa ikäihmisten määrän kasvusta!
• Pidempiaikaista seurantaa ja kehitystyötä tarvitaan, mutta tähänastiset kokemukset ovat erittäin
lupaavia
à Rai:hin laatumoduuliin perustettu CGA-ryhmät, joilla saadaan seurattua vaikuttavuutta
à Alkuvuoden aikana 152 asiakasta, joille tehty moniammatillinen geriatrinen arviointi
15.5.2019
Seurattava asia Mittari Mistä ja miten tieto saadaan ja milloin?
CGA-peittävyys Monelleko % uusista ja
vanhoista asiakkaista on
CGA tehty?
CGA-uudet asiakkaat ryhmään lisättyjen osuus uusista kh asiakkaista (pegasokselta
kh-pahosun alkamispäivä v.19)? CGA vanhat asiakkaat ryhmään lisättyjen osuus
ennen vuotta 2019 alkaneista asiakkuuksista (kh-pahosut)?
Kognitio CPS (0-6) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit)
Toimintakyky välinetoiminnoissa (eli
arjen sujuminen)
IADL (0-21) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit)
Toimintakyky (liikkuminen ja
päivittäistoiminnot)
ADL_28 (0-28) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit)
Terveydentilan vakaus CHESS (0-5) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit)
Hoidon ja palveluntarve MAPLe_15 (0-15) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit)
Sairaala- ja päivystyskäyntien määrä
kotihoidon asiakkailla
Hoitovuorokausien määrä
sairaaloissa ja käynnit Acutassa
Henkilötunnuksen perusteella tiedot asiakaskohtaisesti saatavilla, tiedettävä aika
milloin CGA aloitettu
Siirtymät seuraavalle palveluportaalle eli
asumispalveluihin
Kuinka monta prosenttia
asiakkaista on siirtynyt
asumispalveluihin?
Tieto saadaan pegasoksesta hetun avulla asumispalvelujen pahosujen
alkamispäivämäärien perusteella (pl palvelusetelipaikat) tai uloskirjaussyiden
perusteella (pl. osa sairaalasta siirtyneistä)
Siirtymät pois palveluista tai kuolleisuus Kuinka monella palvelut ovat
päättyneet ja kuinka moni on
kuollut
Pegasoksen uloskirjaus-syyt (hetu)
- palvelutarve päättynyt
- Kuolema
CGA-vaikuttavuusseurantasuunnitelma, kolme ryhmää:
- CGA uudet asiakkaat (uudet kotihoidon asiakkaat joille CGA aloitettu kunt.arviointijaksolla v. 2019)
- CGA vanhat asiakkaat (aiemmin kh-asiakkaana olleet, siirtyvät ryhmään kun CGA aloitetaan v. 2019)
- Verrokkiryhmä (kh-asiakkuus alkanut vuoden 2018 aikana, jolloin ensimmäinen Rai-arviointi)
15.5.2019
Kiitoslauri.seinelä@tuni.fi
marika.luosmala@tampere.fi
riikka.mannikko@tampere.fi
1 de 30

Recomendados

Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p... por
Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...
Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...THL
5.1K visualizações33 slides
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen por
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminenNina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminenTHL
207 visualizações15 slides
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta... por
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...THL
5.7K visualizações17 slides
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia por
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaTHL
11.4K visualizações19 slides
Suomalaisen ruokavalion laatu por
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuTHL
10.1K visualizações25 slides
Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn a... por
Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn a...Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn a...
Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn a...THL
1.7K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Positiivinen mielenterveys Suomessa por
Positiivinen mielenterveys SuomessaPositiivinen mielenterveys Suomessa
Positiivinen mielenterveys SuomessaTHL
2.6K visualizações10 slides
Miten rokottaminen suojaa yksilöä por
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäTHL
19.8K visualizações52 slides
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut? por
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?Kelan tutkimus / Research at Kela
897 visualizações17 slides
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? por
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?THL
2.8K visualizações29 slides
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa por
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaTHL
3.5K visualizações34 slides
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 por
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
329 visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Positiivinen mielenterveys Suomessa por THL
Positiivinen mielenterveys SuomessaPositiivinen mielenterveys Suomessa
Positiivinen mielenterveys Suomessa
THL2.6K visualizações
Miten rokottaminen suojaa yksilöä por THL
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
THL19.8K visualizações
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? por THL
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
THL2.8K visualizações
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa por THL
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
THL3.5K visualizações
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 por THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 visualizações
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp... por THL
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
THL2.2K visualizações
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä por THL
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
THL1.6K visualizações
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen por Työterveyslaitos
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminenPotilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Työterveyslaitos22.9K visualizações
Mitä rokottamalla on saatu aikaan por THL
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
THL25.3K visualizações
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus por Työterveyslaitos
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Työterveyslaitos555 visualizações
Ateriointi – mitä, missä ja milloin syödään? por THL
Ateriointi – mitä, missä ja milloin syödään?Ateriointi – mitä, missä ja milloin syödään?
Ateriointi – mitä, missä ja milloin syödään?
THL531 visualizações
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon por THL
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoonSari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
THL648 visualizações
FinRavinto 2017 muutama kommentti por THL
FinRavinto 2017 muutama kommenttiFinRavinto 2017 muutama kommentti
FinRavinto 2017 muutama kommentti
THL1.2K visualizações
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää? por THL
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?
THL2.4K visualizações
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta por THL
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi RantaRAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta
THL530 visualizações
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä por Tiina Airaksinen
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäToiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Tiina Airaksinen39.8K visualizações
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017 por THL
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
THL8.8K visualizações
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5 por UKK-instituutti
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
UKK-instituutti3.5K visualizações
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6 por UKK-instituutti
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
UKK-instituutti2.7K visualizações

Similar a Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riikka Männikkö

Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... por
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...THL
274 visualizações17 slides
Päihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta Häkkinen por
Päihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta HäkkinenPäihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta Häkkinen
Päihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta HäkkinenEHYT
147 visualizações10 slides
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja por
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintojaRiitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintojaTHL
548 visualizações22 slides
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto por
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tietoTeija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tietoTHL
277 visualizações22 slides
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... por
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Kela
5.4K visualizações39 slides
Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n... por
Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n...Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n...
Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n...Kokeileva Suomi
589 visualizações13 slides

Similar a Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riikka Männikkö(20)

Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... por THL
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL274 visualizações
Päihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta Häkkinen por EHYT
Päihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta HäkkinenPäihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta Häkkinen
Päihdepäivät 2019 Seminaari 6 Margareeta Häkkinen
EHYT 147 visualizações
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja por THL
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintojaRiitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
THL548 visualizações
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto por THL
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tietoTeija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto
THL277 visualizações
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... por Kela
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela5.4K visualizações
Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n... por Kokeileva Suomi
Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n...Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n...
Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja n...
Kokeileva Suomi589 visualizações
Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh... por THL
Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh...Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh...
Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh...
THL257 visualizações
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi por THL
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointiOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
THL311 visualizações
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018 por THL
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL1.4K visualizações
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam... por THL
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
THL207 visualizações
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan por THL
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaanEeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
THL418 visualizações
Kati Vuori: Asiakkaan ravitsemus Järvenpään kotihoidossa por THL
Kati Vuori: Asiakkaan ravitsemus Järvenpään kotihoidossaKati Vuori: Asiakkaan ravitsemus Järvenpään kotihoidossa
Kati Vuori: Asiakkaan ravitsemus Järvenpään kotihoidossa
THL204 visualizações
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi por THL
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
THL1.2K visualizações
ProTerveys_2_2016 por Petra Ylikukkonen
ProTerveys_2_2016ProTerveys_2_2016
ProTerveys_2_2016
Petra Ylikukkonen760 visualizações
Psykiatrinen hoito tänään por Sami Pirkola
Psykiatrinen hoito tänäänPsykiatrinen hoito tänään
Psykiatrinen hoito tänään
Sami Pirkola536 visualizações
Kirjaaminen psykologityön näkökulmasta por THL
Kirjaaminen psykologityön näkökulmastaKirjaaminen psykologityön näkökulmasta
Kirjaaminen psykologityön näkökulmasta
THL1.8K visualizações
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak... por Kelan tutkimus / Research at Kela
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Kaarlo Simojoki: Puheeksiotto kannattaa por THL
Kaarlo Simojoki: Puheeksiotto kannattaaKaarlo Simojoki: Puheeksiotto kannattaa
Kaarlo Simojoki: Puheeksiotto kannattaa
THL303 visualizações
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:... por THL
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...
THL431 visualizações
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta por Sitra / Hyvinvointi
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
Sitra / Hyvinvointi5.2K visualizações

Mais de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 visualizações12 slides
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 visualizações6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 visualizações5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 visualizações32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 visualizações17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 visualizações15 slides

Mais de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 visualizações
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 visualizações
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 visualizações
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 visualizações
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 visualizações
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 visualizações
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf por THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 visualizações
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf por THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 visualizações
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 por THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 visualizações
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto por THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 visualizações
Synthetic Opioid Preparedness in Europe por THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 visualizações
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 por THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 visualizações
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf por THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 visualizações
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer por THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 visualizações
Förvaring av vacciner por THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 visualizações
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... por THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 visualizações
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu por THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 visualizações
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 por THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 visualizações
Tietoisku eri rokotteista por THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 visualizações
Rokotteiden säilyttäminen por THL
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL451 visualizações

Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riikka Männikkö

 • 1. Lauri Seinelä, geriatri, kehittäjäylilääkäri, Tampereen kaupunki Marika Luosmala, vastaava asiakasohjaaja, Tampereen kaupunki Riikka Männikkö, lähihoitaja, Tampereen kaupunki Hoitotyön RAI-seminaari 15.5.2019 Tampere Lauri Seinelä, geriatri, kehittäjäylilääkäri, Tampereen kaupunki Marika Luosmala, vastaava asiakasohjaaja, Tampereen kaupunki Riikka Männikkö, lähihoitaja, Tampereen kaupunki Hoitotyön RAI-seminaari 15.5.2019 Tampere Moniammatillinen geriatrinen arviointi (CGA) kotihoidossa Tampereella Moniammatillinen geriatrinen arviointi (CGA) kotihoidossa Tampereella
 • 2. CGA laaja-alainen moniammatillinen geriatrinen arviointi LT, geriatrian erikoislääkäri Lauri Seinelä Esityksessä on lainattu dioja prof Jaakko Valvanteelta ja prof Esa Jämseniltä. Kirjallisuus on pääosin peräisin Cochrane katsauksesta vuodelta 2017 15.5.2019
 • 3. Useat sairaudet lisääntyvät ikääntyessä 15.5.2019
 • 4. aikaMukailtu K. Pitkälän / HY esityksestä. toimintakyky Hyvä kunto ja kognitio Varovaisuus Vauhti hidastuu Lihaskato Väsymys Osteoporoosi Toimintakyvyn lasku Avuntarpeen kasvu Mökkiytyminen Depressio Kaatumiset Infektiot Murtumat Sairaalahoidot Inkontinenssi Delirium Dementia Laitoshoito Liikuntakykyyn vaikuttava sairaus Ulkoilu vähenee Proteiinin saanti vähenee Sosiaalisen ympäristön kaventuminen ”kukaan ei välitä” Noidankehä 15.5.2019
 • 5. Ikääntyvän potilaan arvioinnin kolminaisuus SairaudetToimintakyky Geriatriset oireyhtymät 15.5.2019
 • 6. Geriatriset oireyhtymät kotona asuvilla • 934 hollantilaista kotona asuvaa, keski- ikä 83 v. • Keskimäärin 8 geriatrista oireyhtymää (32 etsitystä) – näistä aiemmin tunnistettuja… oVain yksi! • Heikentynyt toimintakyky 85 % • Liikkumisvaikeuksia 53 % • Muistiongelmia 38 % • Masennusoireita 38 % • Kaatumisia 44 % • Vajaaravitsemus 5 % • Virtsainkontinenssi 42 % • Yksinäisyys 32 % van Rijn ym. Age Ageing 2016 15.5.2019
 • 7. Verenpainetauti, T2DM, hyperkolesterolemia, hypotyreoosi, toistuvia vti, spinaalistenoosi, primääri biliaari kirroosi Rollaattori sisälläkin, lisäksi pyörätuoli käytössä Virtsainkontinenssi Univaikeuksia Uupunut puoliso Huimaus Heikentynyt kuulo Vatsakivut Ortostaattinen hypotensioVirtsaretentio Gerastenia Ummetus Heikentynyt fyysinen kunto Vajaaravitsemuksen riski Heikentynyt kognitio Raudanpuuteanemia Munuaisten vajaatoiminta Lääkehaittoja 15.5.2019
 • 8. selvi äminen § On aloitettava viipymä ä, jos – iäkäs henkilö tai joku hänen puolestaan sitä pyytää – iäkäs henkilö on tehnyt hakemuksen sosiaalipalveluista (hakemus voidaan tehdä myös suullisesti) – neuvontapalveluissa on ilmennyt tarve selvitykselle – iäkkään henkilön palvelun tarpeesta on tehty ilmoitus – sosiaalipalveluja saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia § Toimintakyky (fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen) on arvioitava luotettavilla välineillä § Otettava huomioon ympäristön estee ömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus Vanhuspalvelulaki 15.5.2019
 • 9. CGA tuoreen Cochrane -katsauksen valossa CGA for older adults admitted to hospital Ellis ym. 2017 (Jaakko Valvanne 28.11.2017) 15.5.2019
 • 10. CGA • CGA on moniulotteinen diagnostinen ja hoidollinen prosessi, joka on tähdätty selvittämään hauraan vanhuksen sairaudet, sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn mahdollisuudet ja rajoitteet. • Päämääränä on löytää ongelmat ja kuvata ne mittarein tai muuten, jotta ongelmat tulevat hoidetuksi • Fokuksessa ei ole yksi äinen sairaus ja sen hoito, vaan toimintakyvyn ja elämänlaadun maksimointi • CGA for older adults admitted to hospital • Ellis ym. 2017 15.5.2019
 • 11. Toisin sanoen…. • Arvio käsi ää kognitiivisen, psyykkisen, somaattisen terveydentilan ja sosiaaliset elinolot • Muodostetaan käsitys toiminnanvajeen lääke eteellisestä syystä ja tärkeimpien sairauksien ennusteesta • Kartoituksessa huomioidaan lääketieteellisen hoidon ja kuntoutuksen tarve • Huomioidaan sosiaalisen verkoston merkitys • Kotiin annettavien palvelujen tarve ja määrä arvioidaan • Arvioinnin tulee olla systemaattista ja moniammatillista. 15.5.2019
 • 12. KUINKA INTERVENTIO VOISI TOIMIA? • CGA on toteutettu monella eri tapaa tutkimuksissa • Yleensä näissä on ollut samankaltaisuuksia, joiden uskotaan auttavan toiminnan tehokkuuteen: o Erikoistuneet ammattilaiset o Moniulotteinen arvio lääketieteellisistä, toiminnallisista, henkisistä, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä ongelmista o Koordinoidut moniammatilliset tapaamiset o Potilaslähtöinen toimintasuunnitelma o Kuntouttava toimintasuunnitelma. o Toistuva toiminnan edistymisen tarkastaminen ja suunnitelman uusiminen 15.5.2019
 • 13. Types of outcome measures • Primary outcomes o Living at home (kotona elävät) Ø the inverse of death or institutionalisation combined Ø used to describe someone who is alive and in own home at follow-up • Secondary outcomes o Mortality (death) o Admission to a nursing home o Dependence o Activities of daily living (as measured and reported by trialists) o Cognitive function o Length of stay o Re-admission o Cost and cost-effectiveness 15.5.2019
 • 14. Materiaali • RCT • 65+ akuutin sairauden vuoksi sairaalaan otettuja • CGA joko geriatrisella osastolla tai mobiilin geriatrisen tiimin toimesta • 29 relevanttia tutkimusta yhdeksästä maasta • N = 13,766 15.5.2019
 • 15. Components of in-hospital CGA and staff profiles = Present or carried out = Recommendation MDT = Multidisciplinary team meetings 15.5.2019
 • 16. Key components of CGA reported by trialists = Components critical to success 15.5.2019
 • 18. Tuloksia • Lisää merkitsevästi potilaan mahdollisuuksia päästä sairaalasta kotiin. • Pienentää pysyvän ympärivuorokautisen laitoshoidon todennäköisyy ä. • Arvioinnin perusteella tehdyt toimenpiteet vähentävät kognitiivisten toimintojen heikkenemisen riskiä, parantavat arkipäivän selviytymistä ja mielialaa, vähentävät kuoleman ja tilan heikentymisen riskiä. • Tehokkaimmin arviointi toimii, kun sen tekee moniammatillinen tiimi. 15.5.2019
 • 19. Milloin CGA? • Akuutti sairaus, joka on huonontanut toimintakykyä. ”Kotona pärjäämä ömyys” ei ole diagnoosi • Vanhus, jolla on ”geriatrinen syndroma”: kaatuminen, liikkumisen vaikeus, sekavuus, virtsa-inkontinenssi, heikentynyt muisti • Nopeasti raihnaantuva vanhus, jonka edellytykset selvitä kotona huonontuvat, pitäisi aina arvioida monipuolisesti • Ennen kuntoutukseen menoa • Ennen pitkäaikaiseen hoitoon joutumista • Ennen hauraan vanhuksen suunniteltua operaatiota, esim tekonivelleikkaus • Ennaltaehkäisevän kotikäynnin (tai jakson) yhteydessä. Kirsi Kinnunen osoitti väitöskirjassaan kotona tehtävän geriatrisen arvioinnin lykkäävän riskipotilaiden laitoshoidon tarvetta (5). • ”optimismi on CGA:n perusedellytys” 15.5.2019
 • 20. Ikäneuvon kevään 2017 työskentelyssä tunnistettiin CGA hyväksi käytännöksi ja otolliseksi jatkokehitykseen hankkeen kokeiluna • I&O kärkihanke Ikäneuvossa kehitettiin maakunnallista neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallia Pirkanmaalla 11/2016-10/2018 • Pirkanmaalla nykyisin käytössä olevat työkalut ja tiedonkoonnit, sijoittuvat usein aikaan, jolloin asiakkuusprosessi on jo pitkällä ja toimintakyky laskenut. • Näin myös kuntouksen suunnittelu ajoittuu liian myöhäiseen ajankohtaan, jolloin on jo menetetty parhaat mahdolliset kuntoutumista edistävät olosuhteet Ikäneuvon työryhmissä tunnistettiin haasteita asiakkaan hoitopolun eheydessä … ¨Tunnistettiin hyvä käytäntö, laaja-alainen geriatrinen arviointi (CGA) • Laaja-alainen (moniammatillinen) geriatrinen arviointi (CGA= Comprehensive geriatric assessment) työmenetelmänä tunnistettiin hyväksi käytännöksi, • Todettiin, että RAI-arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää tuotettaessa asiakas- /potilaslähtöistä tietoa CGA toimintamalliin • CGA on laajasti käytössä ja tutkittu sairaalaoloissa àIkäneuvon innovaatio oli soveltaa sitä kotona tehtäväksi ja varhaisempaan vaiheeseen asiakaspolulla! àTavoitteena parantaa asiakkaiden elämänlaatua, vähentää turhia sairaalajaksoja ja siirtää raskaampiin palveluihin siirtymistä myöhemmäksi 15.5.2019
 • 21. CGA-pilotti Tampereella 3-8/2018 ”CGA on ennen kaikkea tapa ajatella ja nähdä asiakas fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena”, korostaa geriatrian vastuualuejohtaja PSHP, ylilääkäri Sirkka-Liisa Kaistinen. • Lähdettiin soveltamaan moniammatillista geriatrista arviointia (CGA:ta) kotihoidon ja asiakasohjauksen yhteiseksi työvälineeksi o CGA-käsikirja o koulutukset henkilöstölle o Hyödynnetään jo kerättävää tietoa (Rai, Elämänpuu) o toteutetaan geriatrinen arviointi asiakkaan kotona ja lähiympäristössä • Pilotoitiin Ikäneuvo-hankkeen osana mallia kahdella asiakasryhmällä 3-8/2018 1. ryhmä: kotihoidon uudet asiakkaat kuntouttavalla arviointijaksolla, 16 asiakasta 2-ryhmä: varhaisemman vaiheen asiakkaat, jotka tukipalveluiden piirissä, 3 asiakasta
 • 22. CGA-pilotin tuloksia • Päivystys- ja sairaalakäynnit vähenivät jakson aikana huomattavasti • Suurin osa asiakkaista koki, että heidän jaksolle asettamansa tavoitteet täyttyivät joko osittain tai kokonaan ja ongelmiin löytyi ratkaisu ainakin osittain • Yli puolella havaittiin uusia diagnooseja tai piileviä ongelmia (mm. muistisairaus, keuhkosyöpä, masennus, yksinäisyys, nivelreuman aktivoituminen, uupumus, kaatumisen pelko) • Kaatumisriskiä ennustavan ft suorittaman SPPB-testin tulokset paranivat valtaosalla merkittävästi • Palvelutarve pysyi puolella samana, kahdella väheni ja viidellä kasvoi • Yhteistyö parani eri ammattilaisten kesken, hankalien tilanteiden kanssa ei olla niin yksin
 • 23. • Syksyllä 2018 kotihoidon lääkäritoiminta laajeni kilpailutuksen myötä koskemaan koko kaupunkia • Ikäneuvossa pilotoitu moniammatillisen geriatrisen arvioinnin toimintamalli päätettiin ottaa käyttöön yhteisenä toimintatapana, • Henkilöstölle järjestettiin koulutuksia (11/2018) • Kytkettiin CGA osaksi uuden kotihoidon asiakkaan kuntouttavaa arviointijaksoa (4-6 vko), myös vanhan asiakkaan selkeästi muuttunut tilanne aihe CGA-jaksolle, • aloitus 11/2018-2/2019 15.5.2019 Pilotista käytäntöön
 • 25. Mitä CGA käytännössä tarkoittaa? • CGA on ammattilaisten kokonaisvaltainen, ratkaisukeskeinen ajattelumalli • Systemaattinen tapa tehdä perustyötä (RAI) • Etsitään piileviä ongelmia • Huomio muutokseen • Sairauksien diagnostiikka ja oikea-aikaiset tutkimukset ja hoito. • Huomioidaan elinympäristö, sosiaalinen tukiverkosto ja läheisten toiveet • Keskiössä ihmisen omat toiveet, tavoitteet ja motivaatio! (Elämänpuu) • Moniammatilliset palaverit ja yhteistyö • Kotikuntoutus mukaan arviointiin, ei totuteta ihmistä puolesta tekemiseen vaan tuetaan voimavaroja, suunta kodin ulkopuolelle àCGA avulla kootaan ajantasainen tieto asiakassuunnitelman pohjaksi o Etsitään ratkaisuja havaittuihin ongelmiin o Kuntoutustavoitteet, joihin kaikki sitoutuvat o Räätälöity seurantasuunnitelma 15.5.2019
 • 26. Moniammatilliset palaverit • Säännöllinen sovittu kokoontumisaika 1-2 vko välein o Mukana kotihoidon sh/th, asiakasohjaaja, lääkäri, kotikuntoutus, tarv. tiimin lähihoitajia, • Käsitellään CGA-jaksolla olevat asiakkaat (kaikki uudet kh-asiakkaat tai vanhojen selkeästi muuttuneet tilanteet (esim. sairaalasta kotiutumiset) • Sovitaan miten ja keiden toimesta arvioinnissa lähdetään liikkeelle? • Tiedonkulku paranee (viestit asiakkaalle ja asiakkaalta), eri ammattilaisten havainnot tulee koottua yhteen • RAI-arviointi tehdään kolmannen viikon aikana • 4-6 viikon kohdalla tehdään yhteenveto ryhmässä o Mitä löydöksiä, ongelmia havaittu? o mitä niihin ehdotetaan ratkaisuksi? Mihin asiakas on valmis? o suunnitelma, miten seurataan korjaantuvatko asiat? o Onko jatkossa tarvetta kotihoidolle vai löytyikö muita vaihtoehtoja, kuntoutuiko asiakas? à asiakassuunnitelman päivitys (palv.- ja hoitosuunnitelma, lääketieteellinen suunnitelma ja kuntoutussuunnitelma)
 • 27. 15.5.2019 HYVÄ MIELI JA TOIMINTAKYKY OSALLISTAVALLA JA MONIAMMATILLISELLA RAI-ARVIOINNILLA KOTIHOIDOSSA ”Tavoitteisiin ei voida päästä, jos hoito ja tavoitteet tulevat ulkoapäin!” AJANTASAISUUS - Sisään ja uloskirjaukset ajan tasalla - CGA alkanut; ”oikeaan aikaan, oikea apu” ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISUUS - n.70% koti, n. 30% toimisto (havainnointi, haastattelu ym) - MobiiliRai CGA - CGA –tapaaminen/ th/sh vie tiedon - Miten jatketaan CGA- arviointijakson jälkeen; RAI:n tuoma tieto, moniammatillinen havainnointi TIEDONKULKU - Hoitajatiimin työnjako / mitä pitää tehdä ja kuka tekee - Hilkan huomio / hoitajatiimi osallistuu arvion tekoon tarkoilla kirjauksilla - Kertomuksen kirjaukset MOBIILIRAI JA MNA - RAI:n ja MNA:n teko kotona - Kysymysten asettelu - Rain tulosten läpikäynti; mittarit ja capsit näkyvät reaaliajassa/ miten asiakas ne kokee mm aliravitsemus, suun hoito, sosiaalinen toiminta, masennus ja ahdistuneisuus, kaatumisen uhka, kipu? - Miten kokenut CGA:ssa aloitetut avut?HOITOKERTOMUS - Saadun tiedon päivittäminen (tavoitteet, aktivoituneet capsit, muuttuneet mittaritulokset) KÄYNTIEN OHJAAMINEN SAMALLE HOITAJALLE - Ensimmäisen arvion tekijä/osaaminen/avainosaajien rooli - Työnjärjestely/ Hilkka VÄLIARVIO - Fraasit luovat yhteneväisen väliarvion kirjaamiskäytännön - Aktivoituneet capsit avataan sanallisesti ja huomioidaan asiakkaan kokemus aktivoituneen capsin tärkeydestä ASIAKAS JA OMAISET - Asiakas ja omaiset tietävät kotihoidon suunnitelmat ja sen tavoitteet. HYVÄ MIELI JA TOIMINTAKYKY TIEDON- KULKU - Sähköposti asiakasta hoitavalle hoitajatiimille ja as.ohjaajalle, että arviot tehty
 • 28. Mitä hyödytään? • Kattava tieto, oikea-aikaisuus ja moniammatillinen yhteistyö (CGA) o antaa Ikäihmiselle mahdollisuuden elää laadukkaammin ja omatoimisempana kotona o auttaa järjestämään palveluita asiakaslähtöisemmin, yksilöllisemmin, tasapuolisemmin ja kustannustehokkaasti o estää turhia sairaalajaksoja ja päivystyskäyntejä o varmistaa asiakassuunnitelman jatkumon myös eri hoitopaikkojen välillä (kirjaukset) o voi siirtää raskaampia palveluita myöhempään ajankohtaan o parantaa työhyvinvointia, kun hankalien tilanteiden kanssa ei olla kotihoidossa niin yksin CGA oikea-aikaisesti tehtynä varmistaa eheän asiakaspolun, mikä on myös yhteiskunnalle kustannustehokasta ja auttaa selviämään tulevaisuudessa ikäihmisten määrän kasvusta! • Pidempiaikaista seurantaa ja kehitystyötä tarvitaan, mutta tähänastiset kokemukset ovat erittäin lupaavia à Rai:hin laatumoduuliin perustettu CGA-ryhmät, joilla saadaan seurattua vaikuttavuutta à Alkuvuoden aikana 152 asiakasta, joille tehty moniammatillinen geriatrinen arviointi 15.5.2019
 • 29. Seurattava asia Mittari Mistä ja miten tieto saadaan ja milloin? CGA-peittävyys Monelleko % uusista ja vanhoista asiakkaista on CGA tehty? CGA-uudet asiakkaat ryhmään lisättyjen osuus uusista kh asiakkaista (pegasokselta kh-pahosun alkamispäivä v.19)? CGA vanhat asiakkaat ryhmään lisättyjen osuus ennen vuotta 2019 alkaneista asiakkuuksista (kh-pahosut)? Kognitio CPS (0-6) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit) Toimintakyky välinetoiminnoissa (eli arjen sujuminen) IADL (0-21) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit) Toimintakyky (liikkuminen ja päivittäistoiminnot) ADL_28 (0-28) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit) Terveydentilan vakaus CHESS (0-5) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit) Hoidon ja palveluntarve MAPLe_15 (0-15) RAI (ensimmäinen arviointi ja 6 kk sekä 12 kk seuranta-arvioinnit) Sairaala- ja päivystyskäyntien määrä kotihoidon asiakkailla Hoitovuorokausien määrä sairaaloissa ja käynnit Acutassa Henkilötunnuksen perusteella tiedot asiakaskohtaisesti saatavilla, tiedettävä aika milloin CGA aloitettu Siirtymät seuraavalle palveluportaalle eli asumispalveluihin Kuinka monta prosenttia asiakkaista on siirtynyt asumispalveluihin? Tieto saadaan pegasoksesta hetun avulla asumispalvelujen pahosujen alkamispäivämäärien perusteella (pl palvelusetelipaikat) tai uloskirjaussyiden perusteella (pl. osa sairaalasta siirtyneistä) Siirtymät pois palveluista tai kuolleisuus Kuinka monella palvelut ovat päättyneet ja kuinka moni on kuollut Pegasoksen uloskirjaus-syyt (hetu) - palvelutarve päättynyt - Kuolema CGA-vaikuttavuusseurantasuunnitelma, kolme ryhmää: - CGA uudet asiakkaat (uudet kotihoidon asiakkaat joille CGA aloitettu kunt.arviointijaksolla v. 2019) - CGA vanhat asiakkaat (aiemmin kh-asiakkaana olleet, siirtyvät ryhmään kun CGA aloitetaan v. 2019) - Verrokkiryhmä (kh-asiakkuus alkanut vuoden 2018 aikana, jolloin ensimmäinen Rai-arviointi) 15.5.2019