Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa

 1. Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa? - Mitä rokotusten asianmukaiseen ja laadukkaaseen järjestämiseen tarvitaan? Rokotusohjelmayksikön verkkokoulutus 16.2.2017 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1
 2. 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 2 Rokotustoiminta Suomessa • Rokotustoimintaa säädellään hyvin pitkälle lainsäädännöllä – rokotevalmisteet, rokottaminen ja rokotusten järjestäminen yms. • 1.3.2017 • Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) • Samalla uusi asetus rokotuksista • Muut lait ja asetukset
 3. Lainsäädäntö ja ohjaus • STM vastaa – Rokotusohjelmaa ja rokotteita koskevasta lainsäädännöstä – Tekee esitykset uusien rokotteiden ottamisesta rokotusohjelmaan sekä päättää merkittävistä rokotehankinnoista • THL – Toimii tartuntatautien torjunnan ja rokotusten / rokottamisen asiantuntijalaitoksena – Ohjaa kansallisen rokotusohjelman toteutusta, kehittää sitä ja seuraa rokotusten vaikutuksia – Vastaa hankintapäätösten mukaisista hankinnoista ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden jakelujärjestelmästä sairaala- apteekki ja lääkekeskustasolle – Verkkosivut, muu viestintä, oma verkkokoulutus, valtakunnalliset koulutustilaisuudet ja koulutusyhteistyö muiden th-ammattilaisia kouluttavien tahojen kanssa sekä koulutuksen kehitystyö 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 3
 4. Rokotustoiminta Suomessa • Suomessa annetaan miljoonia rokoteannoksia vuosittain – yli 2,4 milj kirjausta rokotusrekisterissä v. 2016 – Ei kerry tietoa kaikista annetuista rokotuksista, joten kaikkiaan rokotuksia annetaan oikeasti paljon enemmän • Näistä valtaosa on kansallisen rokotusohjelman rokotuksia 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 4
 5. Rokotustoiminta Suomessa - Kansallinen rokotusohjelma • Rokotusohjelman rokotteet ja rokotukset määritetään lainsäädännössä, rokotteisiin ei tarvita lääkemääräystä • Vastuu rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten käytännön järjestämisestä kuuluu kunnille • Rokotusohjelmaa toteutetaan monessa paikassa – Avoterveydenhuolto (neuvola, koulu- ja opisk. terveydenhuolto, terveyskeskus), erikoissairaanhoito, poliklinikat, erilaiset hoivayksiköt yms. – Tietyin edellytyksin + jos on sovittu kunnan kanssa, osittain myös työterveyshuollossa esim. sos. ja terveydenhuoltohenkilöstön influenssarokotukset 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 5 • 1.3.2017 Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) • Samalla uusi asetus rokotuksista • Muut lait ja asetukset
 6. Rokotustoiminta Suomessa • Sekä kunnallisessa että yksityisessä terveydenhuollossa annetaan rokotusohjelman ulkopuolisia rokotuksia • Käytännössä terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat antavat valtaosan rokotuksista • Rokotustoiminnan on aina oltava laadukkaasti järjestetty • `Pelisäännöt ovat yhteiset´, jokaisella tasolla ja taholla sekä jokaisella yksittäisellä toimijalla on oma erityinen osansa rokotteisiin tai rokottamiseen liittyvissä asioissa 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 6 • 1.3.2017 Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) • Samalla uusi asetus rokotuksista • Muut lait ja asetukset
 7. Mihin sitä lääkäriä tarvitaan? • Rokotustoiminnalle tulee aina olla nimettynä vastuulääkäri • Lääkäri on vastuussa rokotustoiminnasta – Lääkäri saa määrätä ja antaa rokotteita – Lääkärillä on vastuu rokotuspäätöksistä • Lääkäri on rokottajien tuki – Eteenkin erilaisissa haasteellisimmissa tilanteissa – Erityisryhmien rokotukset – Jatkorokotuspäätökset, kun jotain erityistä on ilmennyt edellisellä rokotuskerralla – Korotettu rokotusturvallisuustaso = lääkäri on lähettyvillä / käytettävissä – Epäröivien kanssa keskustelu 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 7
 8. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista • Lääkärin vastuu tullaan määrittämään rokotuksia koskevassa uudessa asetuksessa – Lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta – Toiminta tulee järjestää asianmukaisesti – Jos sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä annetaan rokotuksia, rokotteet ja rokotusten järjestäminen on huomioitava toimipisteen lääkehuollon suunnitelmassa • www.thl.fi/rokottaminen – Käytännön ohjeet – Rokottaminen askel askeleelta - Rokotusten järjestäminen – Sivustolle tarkennuksia ja todennäköisesti myös erillinen sivu, johon kerätään lääkärin vastuulle kuuluvia asioita 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 8
 9. Rokotustoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä keskeistä on tietää • Milloin ja kenelle rokotus kuuluu maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa • Milloin rokotuksesta vastaa työnantaja • Milloin hoitovastuussa olevan tahon tulisi huolehtia rokotuksesta • Milloin rokotettava itse hankkii rokotteen • Lisätietoa Rokottaminen-sivustolla – mm. Rokotteet-osiossa ja Eri ryhmien rokotukset -osiossa 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 9
 10. Rokotustoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä keskeistä • Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen hankittuja rokotteita saa käyttää vain kansallisen rokotusohjelman mukaisten kohderyhmien rokotuksiin – Tiettyjä poikkeuksia, jotka THL määrittää, antaa erillisen ohjeen – Esim. Uudessa asetuksessa tartuntatautiepidemian torjumiseen • Kentällä ollaan välillä vähän sekaisin – Yritetään tilata kansallisen rokotusohjelman maksuttomia rokotteita sellaisen ryhmän rokotuksiin, jolle ne eivät rokotusohjelman mukaisesti ”kuulu” – Rokotettavalla voi olla esim. perussairaus, jonka perusteella hän hyötyisi tietyn rokotteen antamasta suojasta. Jos ei ole sisällytetty rokotusohjelmaan (riskiryhmärokotuksena), niin hyvään hoitokäytäntöön kuuluu, että hoitovastuussa oleva taho maksaa 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 10
 11. Rokotustoiminnan järjestämisessä keskeistä • Rokottajien ja rokotuksista vastuussa olevien tulee tuntea rokotteiden hankkimiseen liittyvät asiat • Toimipisteissä, joissa annetaan rokotusohjelman rokotuksia ja muita rokotuksia on oltava erityisen tarkka: – mistä ja mitä rokotteita tilataan/hankitaan – kenelle niitä annetaan • Vaikka omassa toimipisteessä ei toteutettaisi rokotusohjelmaa, on rokotusohjelma silti tunnettava, koska se on otettava toiminnan järjestämisessä ja yksittäisten rokotettavien rokotuksissa huomioon • Rokottaminen-sivustolla on paljon ohjeistusta yms. • Niitä kannattaa seurata, ohjeistuksia päivitetään tarpeen mukaan 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 11
 12. Kenellä on oikeus määrätä rokotteita? • Lääkäreillä on oikeus määrätä kaikkia rokotteita • Laillistetulla sairaanhoitajalla ja sairaanhoitajana laillistetulla terveydenhoitajalla sekä kätilöllä voi olla oikeus määrätä 12 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle: hepatiittirokotteita, influenssarokotteita ja vesirokkorokotteita • Jälkimmäinen tässä esillä, vaikka on tällä hetkellä hyvin marginaalinen asia, voi sillä olla merkitystä tulevaisuudessa, toisaalta lainsäädännön muutoksia ja SOTE-kuvioita on vielä vaikea ”ennustaa”… 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 12
 13. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus • Tarvitaan rajattu lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvä lisäkoulutus ja työkokemus sekä lääkärin vahvistama lupa, jossa on eriteltävä, mitä lääkkeitä saa määrätä • Perusongelmana se, että sairaanhoitajien tutkintoon johtavasta koulutuksesta on aikaisemmin puuttunut lähes kokonaan rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvä koulutus: – ei riittävää perustietoa rokotteista, eikä rokottamiseen liittyvää perusosaamista – Tarkistettava kattaako nykyinen rajattuun lääkkeenmääräämiseen vaadittava lisäkoulutus ylipäätään riittävästi rokotteisiin ja rokotuksiin liittyviä asioita – Jos ei kata, niin osaaminen on varmistettava muulla täydennyskoulutuksella (esim. amk:n tarjoama täydennyskoulutus Rokotusosaamisen perusteet jne.) 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 13
 14. Rokotustoiminnan suunnitteluun uusi tartuntatautilaki (1227/2017) • Voimaan 1.3.2017 • Tartuntatautien torjunnan velvollisuudet tarkentuvat • Tarkennetaan mm. rokotustoimintaa koskevia vastuutahoja, selkeytetään kuntien velvollisuuksia • Selkeytetään vastuutahoja mm. työelämän liittyvien rokotusten osalta ja opiskelijoiden rokotusten osalta • Siirtymäaika 1.3.2018 asti liittyen tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiisiin asiakkaisiin/potilaisiin ja heistä huolehtivaan/hoitavaan henkilöstöön ja työnantajalle asetettuihin velvollisuuksiin 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 14
 15. Kuka saa rokottaa? • Määritetään uudessa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa rokotuksista • Samalla sitä tarkennetaan: – Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai lääkärin valvonnassa asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja ja kätilö – Vaikka asetuksessa ei mainita, niin sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja, jolla on asianmukainen rokotuskoulutus saa myös antaa rokotuksia (ensihoitaja ei ole ns. virallinen ammattinimike) 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 15
 16. Mitä tarkoittaa lääkärin valvonnassa? • Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että rokotustoimintaa toteutetaan asianmukaisesti – rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen – rokottajan ammattitaito on ajan tasalla – käytettävissä on asianmukainen välineistö paitsi rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden, kuten anafylaktisen reaktion, hoitamiseen • Katso erillinen esitys rokottajasta, mitä rokottajan asianmukainen koulutus sisältää ja miten osaamisen voi osoittaa 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 16
 17. Rokottajan ammattitaito • Määritelty tarkemmin THL:n Rokottaminen-sivustolla • Käytännön ohjeet - Rokottaminen askel-askeleelta – Rokottaja • Tämä määrittää samalla myös sen, mitä asianmukaisen koulutuksen tulee sisältää • On hyvä tietää, että – Aiemmin rokottamiseen liittyvä koulutus on vaihdellut eri ammattikorkeakouluissa suuresti – Käytännössä sh ja kätilöillä ei ole ollut ollenkaan tai sitä on ollut erittäin vähän – Terveydenhoitajillekin riittämättömästi, usein integroitu muuhun opetukseen 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 17
 18. Rokottajan ammattitaito • Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden käyttöönotto etenee amk:ssa th, sh ja kätilöiden tutkintoon johtavassa koulutuksessa • Asiantuntijoiden tarkkaan miettimä sisältö osaamisen varmistamiseksi, soveltuu teoreettisen osaamisen näytöksi • Tämän lisäksi rokottaja tarvitsee tietysti käytännön rokotustaidot • Osaa antaa rokotustilanteeseen liittyviä ohjeita ja hallitsee rokotteiden antamisen oikealla tekniikalla niille ikäryhmille, joita hän rokottaa 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 18
 19. Mistä lääkäri on vastuussa? Mitä kaikkea rokotustoiminnan suunnittelussa on otettava huomioon? Mitä rokotusten asianmukaiseen ja laadukkaaseen järjestämiseen kuuluu, mitä se vaatii? 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 19
 20. Rokotustoiminnan järjestäminen • Hyvin suunniteltu toiminta ja siihen perehdytetty henkilökunta, myös varahenkilöt nimettynä • Rokottajilla ja rokotustoiminnasta vastuussa olevilla lääkäreillä on ajantasaiset tiedot ja taidot rokotteista, rokotuksilla ehkäistävistä taudeista ja rokottamisesta • Ohjeistus ja vastuunjaot ovat selkeitä • Asianmukaiset tilat rokottamiseen • Rokotusturvallisuudesta huolehditaan • Rokotteita käsitellään oikein • Rokotukset kirjataan oikein 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 20
 21. 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 21 Rokotustoiminnan on oltava asianmukaisesti järjestettyä • Toimipisteen johto on viime kädessä vastuussa kaikkien rokotusten parissa työskentelevien rokotusosaamisen riittävyydestä ja sen kehittämisestä sekä rokotusten asianmukaisesta järjestämisestä • Vastuulääkäri tulee olla nimettynä • Rokotustoiminta tulee olla kuvattuna toimipisteen lääkehoidon suunnitelmassa • Uusien työntekijöiden perehdytyksestä tulee huolehtia • Henkilökunnan täydennyskoulutusmahdollisuudesta tulee huolehtia
 22. Rokottaja ja rokotusvastuulääkäri • Rokotusosaaminen on laaja käsite – Kansallisen rokotusohjelman tunteminen on olennainen osa rokotusosaamista, vaikka omassa toimipisteessä ei toteutettaisi sitä – Tärkeätä on perehtyä kaikkiin niihin rokotteisiin, joita omassa toimipisteessä annetaan – Perustiedot rokotuksella ehkäistävistä taudeista ja niihin liittyvistä jälkitaudeista etc. – Rokottamisen muistisäännöt tulee hallita ja poikkeamat rokotusohjelmasta ohjeilla pärjää pitkälle • Huomioi, että THL:n ohjeistukset voivat poiketa valmisteyhteenvedosta 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 22
 23. Rokotusten laadukas toteuttaminen • Rokottajalla tulee olla mahdollisuus konsultoida • Pitää saada tarvittaessa rokotustoiminnasta vastuussa oleva lääkäri kiinni • Vaatii asianmukaisen välineet ja tilat sekä rokottamiseen että rokotuksen jälkeiseen odotushetkeen + mahdollisten reaktioiden hoitoon • Rokotusturvallisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 23
 24. Rokotustilassa tulee olla • Käsienpesumahdollisuus • Rokotteiden säilyttämiseen asianmukainen jääkaappi • Pöytä ja vähintään kaksi tuolia • Pritsi herkästi pyörtyvien rokottamiseen • Välineistö rokotusten kirjaamiselle • Tilaa rokotusvälineiden säilyttämiseen • Laskutilaa rokotteiden käyttövalmiiksi saattamiselle • Tarpeisto jätteiden asianmukaiselle hävittämiselle 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 24
 25. Laadukkaaseen toimintaan kuuluu rokotusturvallisuudesta huolehtiminen • Ennen rokotteen määräämistä tai rokotteen antamista on tarkistettava, että rokotukselle ei ole estettä • Välittömiin rokotusreaktioihin varautuminen • Toimipisteessä tulee olla esillä selkeät ohjeet välittömien rokotusreaktioiden hoidosta • Riittävä välineistö niiden hoitamiseen • Henkilökunnalla on riittävä osaaminen reaktioiden tunnistamiseen ja niiden hoitamiseen 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 25
 26. Rokotusturvallisuudesta huolehtiminen on osa laadukasta rokotustoimintaa • Ohjeet anafylaksian hoitoon selkeästi esillä ja selkäytimessä • Adrenaliinia anafylaksian hoitoon • Puhelin avun soittamiseksi • Rokotuksen jälkeen on muistettava huolehtia riittävästä rokotuksen jälkeisestä seuranta-ajasta, asianmukaiset tilat • Pelkäämiseen liittyviä oireita, vasovagaalisia reaktiota ja pyörtymisiä ei pidä sekoittaa anafylaksiaan 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 26
 27. Rokotusturvallisuuteen kuuluu myös • Rokotettava tai hänen vanhempansa saa riittävän oheistuksen rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista, siitä miten oireita voi hoitaa ja milloin tulee ottaa yhteyttä tai mennä lääkäriin • Rokotuksen jälkeen rokotetulla tai hänen vanhemmallaan tulee olla mahdollisuus ottaa yhteyttä ja saada neuvoja • Haittavaikutuksiin liittyvien asioiden hallitseminen – Jatkorokotuspäätös – Ilmoitus epäillystä tai todetusta haittavaikutuksesta 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 27
 28. Rokotteiden oikea käsittely on osa laadukasta rokotustoimintaa • Rokotteiden kuljettaminen, vastaanottaminen ja säilyttäminen sekä käytettyjen rokotusvälineiden ja rokotteiden hävittäminen tulee hoitaa asianmukaisesti • Rokotustoimintaan osallistuvien tulee tietää perusasiat rokotteiden kylmäketjun varmistamisesta kuljettamisen, rokotteiden vastaanottamisen ja säilyttämisen aikana • Rokotteiden vastaanottamiseen on oltava nimettynä vastuuhenkilö ja hänelle sijainen • Rokotustilanteessa rokotteiden oikea käsittely on myös työturvallisuusasia • Toimipisteessä tulee olla selkeät ohjeet rokotteiden ja rokotuksessa käytettyjen välineiden hävittämisestä 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 28
 29. Rokotteiden oikea käsittely on osa laadukasta rokotustoimintaa • Kaikki Suomessa käytettävät rokotteet säilytettävä jääkaappilämpötilassa +2 - +8oC • Katkeamattomasta kylmäketjusta huolehdittava rokotteiden valmistuksesta sen käyttöhetkeen • Jokainen rokotteita käsittelevä on vastuussa kylmäketjun säilymisestä • Rokotejääkaappi – Vastuuhenkilö ja sijaiset nimettynä – Tiedettävä, mitä tehdään säilytysvirhetilanteissa – Lämpötila-seurannassa sekä säännöllisessä huollossa – minimi-maksimi lämpömittari ja jäätymisindikaattori 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 29
 30. Rokotteiden säilytys kaikkien vastuulla • Rokotteiden oikea säilytys on jokaisen rokotteita käsittelevän henkilön vastuulla • Rokotteiden ”paikallisiin kuljettamiseen” ja joukkorokotusten järjestämiseen on omat ohjeet 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 30
 31. Rokotteiden oikea käsittely • Rokottaminen verkkosivuilta Käytännön ohjeet – osiossa on perustietoa ja ohjeita – Rokotteiden säilyvyydestä – Säilytyksestä sekä kuljetuksen että varastoinnin aikana – Rokotejääkaapista – Rokotteiden vastaanottamisesta – Rokotteiden hävittämisestä 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 31
 32. Rakenteinen kirjaaminen on osa laadukasta rokotustoimintaa • Rokotusten huolellinen kirjaaminen on osa rokottajan ammattitaitoa ja laadukasta rokotustoimintaa • Rokotusten kirjaaminen on lakisääteistä • Huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto potilastietojärjestelmistä mahdollistaa rokotustietojen tallentumisen Potilastiedon arkistoon ja valtakunnalliseen rokotusrekisteriin – Keskeistä, jotta rokotteiden hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia voidaan seurata – Mahdollistaa rokotuskattavuuden seurannan 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 32
 33. Rokotusten kirjaaminen on osa laadukasta toimintaa • Asetuksen (421/2004) mukaan rokotukset tulee merkitä potilaskertomukseen ja rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin, kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusiän terveyskorttiin – Uudessa asetuksessa sama sisältö muuten, mutta terveyskorttiin merkitsemistä ei enää mainita – Edelleen on kuitenkin tärkeätä, että rokotettava tai hänen vanhempansa saa tiedon myös korttiin ja/tai että hän pystyy sen kätevästi tarkistamaan – On vielä matkaa siihen, että kaikki eri tahoilla annetut rokotukset voisi katsoa Omakannasta kätevästi, sieltä ei myöskään näy kanta- arkiston ”muodostumista” edeltäviä rokotuksia – Sähköisen potilaskertomuksen tulee olla sellainen, että rakenteinen kirjaaminen on mahdollista • Yhtenäiset kirjauskäytännöt ja henkilökunnan riittävä perehdytys, myös joukkorokotustilanteissa 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 33
 34. Muista Rokottaminen sivustolla 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 34 • Kansallinen rokotusohjelma -osio • Käytännön ohjeita -osio: – Muistisäännöt, poikkeamat rokotusohjelmasta – Vasta-aiheet ja varotoimet, Mikä ei estä rokottamista – Rokotteiden käsittely – Rokottaminen askel askeleelta – Rokotteiden kirjaaminen – Usein kysyttyä – Koulutusmateriaalia, rokotustekniikkavideot • Rokotteet -osio • Koulutuskalenteri etusivulla • Muut materiaalit työn tekemisen avuksi, kieliversiot – Myös Neuvolan rokotusoppaan (suomenkielinen) sähköinen versio – Opas päivitetään v. 2017 ja ruotsinkielinen versio on tulossa myös (tällä hetkellä ei ole ajantasaista käännöstä)
 35. http://www.thl.fi/rokottaminen http://www.thl.fi/vaccinationer 16.2.2017 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 35 • Osa sisällöstä puuttuu vielä • Hyödyt ja haitat – osioon on tulossa lisää sisältöä • Apua epäröivien kohtaamiseen yms. • Ruotsinkielistä versiota tehdään viiveellä, käännätyksen resurssien mukaan • Jos jotain ei löydy, niin katso suomenkielistä sivustoa
Anúncio