Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf(20)

Mais de THL(20)

Anúncio

Último(19)

Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf

 1. Päihdekasvatus ja ehkäisevä päihdetyö kouluissa ja oppilaitoksissa Riina Länsikallio Opetushallitus Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa -verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
 2. Olemme ajankohtaisten teemojen äärellä • Nuuskan ja sähkösavukkeiden hankinta sosiaalisen median palveluista on yleistä. Esimerkiksi TikTokissa leviävät temppuhaasteet ovat johtaneet siihen, että sähkösavukkeiden käyttöä tavataan yhä useammissa oppilaitoksissa. • Kannabiskokeilut sekä humalahakuinen juominen ovat yleisempiä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla verrattuna lukioissa opiskeleviin. • Päihteiden käytössä on havaittavissa eroja sosioekonomisen aseman mukaan. Erityisesti vakavia haittoja aiheuttava käyttö näyttäisi kasaantuvan heille, jotka kohtaavat muitakin haasteita elämässään. 10/10/2022 Opetushallitus 2
 3. Ehkäisevän päihdetyön johtaminen kouluissa ja oppilaitoksissa (OPH) https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- tutkinnot/ehkaisevan-paihdetyon- johtaminen-kouluissa-ja-oppilaitoksissa
 4. Ehkäisevän päihdetyön johtaminen kouluissa ja oppilaitoksissa • Koulu ja oppilaitos on ehkäisevän päihdetyön kumppani kunnassa • Päihteiden, nikotiinituotteiden ja rahapelaamisen aloittamisen ehkäiseminen ja myöhentäminen tärkeä yhteinen tavoite • Kunnan, koulun ja oppilaitoksen päihdetilanteen seuranta • Kyselytiedon hyödyntäminen ja seuraaminen (tiedolla johtaminen) • Päihteiden käytön tunnistaminen ja henkilöstön perehdyttäminen • Varhainen tunnistaminen ja puuttumisen toimintatavat (järjestyssäännöt, ml. kurinpitotoimet) sekä yhdyspinnat • Tupakkalaki, SORA-säädökset • Varhainen yhteistyö kodin ja koulun kanssa (käytänteet) 10/10/2022 Opetushallitus 4
 5. Näyttöön perustuva vaikuttava ehkäisevä päihdetyö on • sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoitteluun ja päihteisiin, nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyvien normien ja asenteiden käsittelemiseen perustuva päihdekasvatus • koulujen oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta tukevien toimintakäytäntöjen, kulttuurin ja sääntöjen kehittäminen • opinnoissa pysymisen ja pärjäämisen tuki • oppilaitosten terveitä elämäntapoja tukevien toimintatapojen ja sääntöjen kehittäminen • varhainen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi vanhempien tukeminen kasvatustehtävässään voi ehkäistä päihteisiin, nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja. 10/10/2022 Opetushallitus 5
 6. Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä opiskeluhuollossa (OPH) https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- tutkinnot/ehkaiseva-paihdetyo- yhteisollisessa-opiskeluhuollossa
 7. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § Yhteisöllinen opiskeluhuolto • Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. • Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. 10/10/2022 Opetushallitus 7
 8. Opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava 1.1.23 alk. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten suunnitelmassa on oppilaitoskohtaisesti seuraavat tiedot: 1) arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista; 2) oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi; 3) yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitoksessa työskentelevien ja muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa; 4) suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimenpiteet opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 6 §:n mukaisesti. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa tai muussa määräyksessä määräykset koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta. Siltä osin, kuin määräykset koskevat opiskeluhuoltopalveluja, Opetushallitus valmistelee edellä mainitut määräykset yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. <- oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskeva opetussuunnitelmien perusteiden ja määräysten päivitystyö parhaillaan menossa 10/10/2022 Opetushallitus 8
 9. Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä opiskeluhuollossa • Opiskeluhuoltosuunnitelman osaksi voidaan koota erillinen päihdesuunnitelma tai kuvata opiskeluhuoltosuunnitelmassa erikseen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen. • Monialaisella oppilaitos/koulukohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä tärkeä rooli myös jatkossa ehkäisevässä päihdetyössä. • Ammattilaisen tuki varhaisessa tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja sen jatkamisessa, koulunkäynnin tukemisessa hyvin tärkeää. 10/10/2022 Opetushallitus 9
 10. Päihteet, tupakkatuotteet ja rahapelaaminen terveystiedon opetuksessa (OPH) https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- tutkinnot/paihteet-tupakkatuotteet-ja- rahapelaaminen-terveystiedon- opetuksessa
 11. Päihteet, tupakkatuotteet ja rahapelaaminen terveystiedon opetuksessa • Terveystiedon opetuksessa on monia vaikuttavan päihdekasvatuksen sisältöjä • minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentumisesta, • itsen arvostamisesta, • tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelusta, • mielen hyvinvoinnin edistämisestä riippuvuuksien, päihteiden ja niiden käytön ehkäisyn sisältöihin. • Terveystiedon opetuksen tavoitteena myös ohjata oppilasta ymmärtämään tunnistamaan valintojaan ja pohtimaan voimavarojaan, arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja, normeja, tiedon luotettavuutta sekä ohjata ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveyteen. 10/10/2022 Opetushallitus 11
 12. Keskeisiä vaikuttavan päihdekasvatuksen sisältöjä lasten ja nuorten ikäkausi ja kehitys huomioiden • ymmärryksen lisääminen päihteistä, tupakka- ja nikotiinituotteista sekä huumeista, niiden käytön vaikutuksista ja riskeistä • päihteiden, tupakka-, nikotiini- ja rahapelituotteiden sekä huumeiden käyttöön liittyvien uskomusten ja sosiaalisten normien pohtiminen ja purkaminen (esimerkiksi käsitysten korjaaminen käytön yleisyydestä vertaisryhmässä) • arvoja käsittelevä keskustelu • sosiaalisen paineensietokyvyn harjoitteleminen • muiden sosiaalisten taitojen ja valmiuksien, kuten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevien valmiuksien, harjoittelu • tunnetaitojen vahvistaminen, esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaisu ja säätelyn keinot • ongelmanratkaisukyvyn ja päätöksentekotaitojen harjoittelu • itsetunnon ja kriittisen ajattelun vahvistaminen • medialukutaidon ja kriittisen lukutaidon harjoittelu • päihteettömien, huumeettomien ja rahapelittömien toimintatapojen, kuten päihteistä kieltäytymisen, vahvistaminen • muu elämänhallinnan valmiuksien harjoittelu ja erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevien tuki, valmiudet hakea tukea itselle ja kaverille tarpeen vaatiessa. 10/10/2022 Opetushallitus 12
 13. Sivustolla myös • Pelikasvatus ehkäisevässä päihdetyössä • Esimerkkejä päihdekasvatuksen sisällöistä eri ikäryhmille • Esimerkkejä terveystiedon ja ympäristöopin päihdekasvatussisällöistä • Sivustolla huomioitu myös muita oppiaineita ja esimerkkejä siitä, miten päihdekasvatuksen voi huomioida opetustyössä myös lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. • Esimerkkejä useista toimintamalleista ja materiaaleista 10/10/2022 Opetushallitus 13
 14. Kiitos! riina.lansikallio@oph.fi
Anúncio