Anúncio

Joukkorokotusten järjestäminen

THL
Senior Planning officer em THL
28 de Oct de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Joukkorokotusten järjestäminen(20)

Mais de THL(20)

Anúncio

Último(19)

Joukkorokotusten järjestäminen

 1. Joukkorokotusten järjestäminen Rokotusohjelmayksikön verkkokoulutus 27.10.2016 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1
 2. 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 2 Joukkorokotukset on järjestettävä asianmukaisesti • Toimipisteen johto on vastuussa kaikkien rokotusten parissa työskentelevien rokotusosaamisen riittävyydestä ja sen kehittämisestä sekä rokotusten asianmukaisesta järjestämisestä • Vastuulääkäri tulee olla nimettynä • Rokotustoiminta tulee olla kuvattuna toimipisteen lääkehoidon suunnitelmassa
 3. Joukkorokotukset on järjestettävä asianmukaisesti • Hyvin suunniteltu toiminta ja siihen perehdytetty henkilökunta, myös varahenkilöt nimettynä • Ohjeistus ja vastuunjaot ovat selkeitä • Asianmukaiset tilat rokottamiseen • Rokotteita käsitellään oikein • Rokotusturvallisuudesta huolehditaan • Rokotukset kirjataan oikein 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 3
 4. Joukkorokotuksissa huomioitavia asioita • Rokottajalla on oltava mahdollisuus konsultoida rokotustoiminnasta vastaavaa lääkäriä • Rokottajilla ja toiminnasta vastuussa olevalla lääkärillä on oltava ajantasaiset tiedot ja taidot • Rokotustoimintaan osallistuvien tulee tietää perusasiat rokotteiden oikeasta käsittelystä • Rokottajan tulee osata ohjata rokotettavaa tai hänen vanhempaansa rokotustilanteessa • Rokotetulla tai hänen vanhemmallaan tulee aina olla mahdollisuus ottaa yhteyttä rokotteen antaneeseen tahoon 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 4
 5. Joukkorokotuksissa huomioitavia asioita • Rokotusturvallisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa • Tunne vasta-aiheet ja varotoimet • Tiedä tilanteet, mitkä eivät estä rokottamista • Haittavaikutuksiin liittyvien asioiden hallitseminen • Rokottamisen muistisäännöt tulee hallita ja poikkeamat rokotusohjelmasta ohjeilla pärjää pitkälle • THL:n ohjeistukset voivat poiketa valmisteyhteenvedosta • Muista, että rokotukset ovat vapaaehtoisia • Tarjoa tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 5
 6. Rokotusturvallisuudesta on aina huolehdittava • Vasta-aiheet ja varotoimet on aina pidettävä mielessä ja tarkistettava ennen rokottaan antamista • Välittömiin rokotusreaktioihin on aina varauduttava • Rokotuksen jälkeen rokotettua on seurattava vähintään 15 minuuttia • Henkilökunnan on tunnistettava erilaiset välittömät reaktiot ja osattava hoitaa ne • Selkeät ohjeet anafylaksian tunnistamisesta ja ensihoidosta sekä tarvittavat hoitovälineet 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 6
 7. Kuka saa rokottaa? • Tartuntatautiasetuksen 786/1986 mukaan rokotteen saa pistoksena antaa vain lääkäri. Lääkärin valvonnassa rokotteen saa antaa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, kätilö tai sairaanhoitaja. • Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että – rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen – rokottajan ammattitaito on ajan tasalla – käytettävissä on asianmukainen välineistö paitsi rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden, kuten anafylaktisen reaktion, hoitamiseen 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 7
 8. Rokottajan ammattitaito • Määritelty THL:n Rokottaminen sivustolla • Verkkopohjainen, valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus (3 op) on luotu varta vasten yhtenäistämään th, sh ja kätilöiden koulutusta • Ammattikorkeakouluissa (amk) – Perusteet 2 op: kaikille th, sh ja kätilöt – Syventäminen 1 op: th:t ja muut, jotka tarvitsevat syventävää tietoa – Molemmissa osioissa ns. valtakunnallinen tentti, joka on osa oppimisprosessia • Soveltuu myös täydennyskoulutukseen ja teoreettisen osaamisen näytöksi jo kentällä työskenteleville: Metropolia amk, Diak ja Turun amk • LOVe ei varsinaisesti riitä 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 8
 9. Ohjeita joukkorokotusten järjestämiseen • Rokotustilassa tulisi olla – mahdollisuus pestä kädet – pöytä ja vähintään kaksi tuolia – pritsi / makuutila herkästi pyörtyvien rokottamiseen – jääkaappi joko rokotustilassa tai sen välittömässä läheisyydessä – tilaa rokotusvälineiden säilyttämiseen – laskutilaa rokotteiden käyttövalmiiksi saattamiselle – tarpeisto käytettyjen välineiden asianmukaiselle hävittämiselle – välineistö rokotusten kirjaamiselle – puhelin avun hälyttämiseksi 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 9
 10. Ohjeita joukkorokotusten järjestämiseen • Rokotusten kirjaaminen on lakisääteistä, myös joukkorokotustilanteissa on huolehdittava rokotusten kirjaamisesta – Parityöskentely ja saman tien potilaskertomukseen – Jälkikäteen rokotustilanteessa tehtyjen listojen avulla • Huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto potilastietojärjestelmistä mahdollistaa rokotustietojen tallentumisen Potilastiedon arkistoon ja valtakunnalliseen rokotusrekisteriin – Keskeistä, jotta rokotteiden hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia voidaan seurata – Mahdollistaa rokotuskattavuuden seurannan • Käytännöt toimiviksi: Hyvä tahto ja asenne ratkaisee! 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 10
 11. Ohjeita joukkorokotusten järjestäminen • Rokotteiden kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen sekä rokotusten kirjaaminen on hoidettava asianmukaisesti myös joukkorokotustilanteessa • On huolehdittava riittävästä yksityisyyden suojasta ja rokotusturvallisuudesta • Ensisijaisesti rokotukset tulisi järjestää tiloissa, joissa on jääkaappi rokotteiden säilyttämistä varten • Jos tästä poiketaan, rokotukset tulee järjestää niin, että rokotteiden säilytysaika kylmälaukussa pysyy mahdollisimman lyhyenä ja että rokotteet eivät turhaan altistu lämmölle 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 11
 12. Rokotteiden säilyttäminen joukkorokotustilanteissa • Kaikkien rokotteiden oikea kuljetus- ja säilytyslämpötila on +2 - +8 °C • Rokotteiden tehon ja laadun säilymisen kannalta on tärkeää, että niitä säilytetään ja käsitellään oikein valmistamisesta käyttöhetkeen asti • Jokainen lämpöaltistuskerta jättää jälkensä rokotteeseen • Säilytysvirheen aiheuttama vaikutus rokotteessa ei korjaannu, vaikka olosuhteet korjaantuisivat 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 12
 13. Rokotteiden säilytys kaikkien vastuulla • Rokotteiden oikea säilytys on jokaisen rokotteita käsittelevän henkilön vastuulla • Jos kuljetat rokotteita muualle, huolehdi siitä, että sinulla on kuljetukseen soveltuvat välineet käytössäsi • Huolehdi myös siitä, että rokotteet palaavat asianmukaiseen säilytykseen mahdollisimman pian 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 13
 14. Rokotteiden säilyttäminen joukkorokotustilanteissa • Väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet saattavat aiheuttaa rokotteen tehon häviämisen joko kokonaan tai osittain • Huolehdi rokotteen säilyvyydestä aina sen antohetkeen asti – Kysymys ”kuinka kauan rokotteet säilyvät huoneenlämmössä?”, on lähtökohtaisesti väärä – Rokotteet huoneenlämpöön vain kerran: mielellään juuri ennen rokottamista • Väärä säilytys johtaa väärään käsitykseen: rokotettava luulee, että suoja on kunnossa, vaikka se ei olekaan 27.10.2016 14THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo
 15. Rokotteiden kuljettaminen joukkorokotustilaisuuksiin • Joukkorokotukset tulisi ensisijaisesti järjestää tiloissa, joissa on rokotteiden säilytykseen sopiva jääkaappi • Käytä kuljettamisessa kylmälaukkua – Käytä riittävästi jääkaapissa jäähdytettyjä kylmävaraajia – Älä käytä pakkasessa jäädytettyjä kylmävaraajia, rokotteiden riski jäätyä ja tuhoutua on liian suuri – Pakkaa kylmälaukkuun rokotteita vain rokotustilaisuudessa tarvitsemasi määrä tai huolehdi muutamasta eri kuljetuskerrasta päivän aikana – Pidä rokotteiden säilytysaika kylmälaukussa mahdollisimman lyhyenä 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 15
 16. Joukkorokotustilaisuudessa • Jos joukkorokotuspisteessä ei ole jääkaappia, säilytä rokotteita kylmälaukussa • Voit pitää rokotteita pöydällä huoneenlämmössä sen verran kuin seuraavien lähituntien aikana arvioit rokottavasi • Jos rokotustilaisuuden päätyttyä rokotteita jää käyttämättä, merkitse jokaiseen rokotepakkaukseen aika, jonka se on ollut huoneenlämmössä, ja siirrä pakkaukset takaisin kylmälaukkuun 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 16
 17. Joukkorokotustilaisuuden jälkeen • Palauta kylmälaukussa olleet ja huoneenlämmölle altistuneet, merkityt rokotteet jääkaappiin mahdollisimman pian rokotustilaisuuden päätyttyä • Aseta huoneenlämmössä olleet pakkaukset jääkaapin etuosaan niin, että tekemäsi merkinnät erottuvat • Käytä ne seuraavalla kerralla ensimmäisinä pois 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 17
 18. Muista • Vaikka rokotusohjelman rokotteet ovat rokotettavalle maksuttomia, ne eivät ole ilmaisia! • Säilytysvirheet lisäävät kustannuksia • Älä koskaan hävitä väärin säilytettyjä kansallisen rokotusohjelman rokotteita, ennen kuin olet soittanut THL:n rokotelähettämöön (tai siihen lääkekeskukseen tai sairaala-apteekkiin, josta rokotteet on tilattu) 27.10.2016 18THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo
 19. Ohjeita • Rokottaminen-sivuston Käytännön ohjeet osiossa: – Vasta-aiheet ja varotoimet (näitä asioita on myös yksittäisiä rokotteita käsittelevillä sivuilla / Rokotteet –osio) – Rokottamisen muistisäännöt – Poikkeamat rokotusohjelmasta -osio – Rokotteiden käsittely –osio – Rokottaminen askel askeleelta -osiossa on paljon asioita mm. • rokotteiden määräämisestä ja antamisesta, rokotusten järjestämisestä, rokottajasta, miten toimit tuotevirhetilanteissa, rokotuksen valmistelusta, rokotusvälineistä ja pistospaikan valinnasta, Rokotustekniikka-osio (kuvalliset ja kirjalliset ohjeet, tekniikkavideot) – Rokotusten kirjaaminen -osio – Usein kysyttyä -osio – Rokotusaiheiset koulutusmateriaalit -osio – Vinkkejä lasten influenssarokotuksiin 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 19
 20. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen sivusto 27.10.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 20 Tulossa vielä täydennystä Hyödyt ja haitat -osioon Käännätystyö aina hivenen perässä
Anúncio