Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali

THL
THLSenior Planning officer em THL
IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
Copyright © THL
www.thl.fi/ikina
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 1
Tämä materiaali perustuu THL:n Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (IKINÄ) -
oppaaseen ja on tarkoitettu iäkkäiden parissa toimiville sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille, kuten
• esimiehille, johtajille ja päätöksentekijöille
• lääkäreille
• terveyden- ja sairaanhoitajille
• geronomeille
• fysioterapeuteille ja kuntohoitajille
• toimintaterapeuteille
• lähihoitajille, kodinhoitajille
• sosiaalityöntekijöille
• alan opettajille ja kouluttajille.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 2
Materiaalin kohderyhmä ja käyttö
Mitä IKINÄ-opas tarjoaa?
• Iäkkäiden kaatumisten ja kaatumistapaturmien yleisyys ja seuraukset
• Kaatumisten vaaratekijät ja niiden arviointi
• Kaatumisten ehkäisy
• Keskeiset toimet
• Ehkäisyn erityispiirteet
• kotona
• hoivapalveluissa
• sairaalassa.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 3
Sisältö
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas (pdf)
• Ladattavissa verkosta
– http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085108
• Painettu opas tilattavissa
– www.thl.fi/kirjakauppa
Tapaturmat-verkkosivuilla
• www.thl.fi/ikina
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 4
• Näyttöön perustuvaa tietoa
• iäkkäiden kaatumisten yleisyydestä ja seurauksista
• kaatumisten vaaratekijöistä
• kaatumisvaaran arvioinnista
• kaatumisten ehkäisyn keinoista.
• IKINÄ-toimintamalli
• malli yhtenäisen ja systemaattisen
moniammatillisen kaatumisten
ehkäisyn toteuttamiseksi.
• Työvälineitä
• kaatumisvaaran arviointiin
• ehkäisyn suunnitteluun ja toteutukseen.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 5
Mitä IKINÄ tarjoaa?
IKINÄ-toimintamalli
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 6
Miksi kaatumisia pitää ehkäistä?
• Suomen väestöstä noin 19% on yli 65-vuotiaita (SVT 2015).
• Kaatumiset ovat iäkkäille sattuvien tapaturmien ja niistä johtuvien vammojen yleisin
syy.
• Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran
vuodessa.
• Aiemmin kaatuneista jopa puolet kaatuu uudelleen.
• Aiempi kaatuminen ja kaatumispelko ovat merkittävimpiä uudelle kaatumiselle
altistavia vaaratekijöitä.
• Vuosittain yli tuhat yli 65-vuotiasta kuolee kaatumisen tai putoamisen seurauksena
(Tilastokeskus). Näistä yli 900 tapauksessa henkilö on yli 75-vuotias.
• Suurin osa Suomessa vuosittain tapahtuvista noin 7500 lonkkamurtumasta on
seurausta kaatumisesta (Kannus et al. 2006, Korhonen ym. 2012).
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 7
• Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa lähes 20 000-30 000 €.1-3
• Aiemmin kaatuneista iäkkäistä 21-80 prosenttia pelkää kaatumista.4-7
• Kaatumispelko ennustaa uusia kaatumisia.
• Kaatumispelko johtaa usein liikkumisen vähentämiseen ja edelleen
toimintakyvyn heikkenemiseen.
Lähteet:
1. Nurmi-Luthje I, 2011,suullinen tiedonanto.
2. Nurmi ym. 2003, Arch Ortrop Trauma Surg 123; 551-554.
3. Lonkkamurtumat. https://www.thl.fi/sv/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet/lonkkamurtuma
(ladattu 6/2016)
4. Vellas ym. 1997, Age Ageing 26; 189-193.
5. Deshpande ym. 2008, Am J Phys Med Rehabil 87: 354–362.
6. Howland ym. 1998 Gerontologist 38: 549–555.
7. Visschejdijk ym. 2010, J Am Geriatr Soc 58: 1739–4812.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 8
Kaatumisten seurauksia
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 9
Kaatumisten vaaratekijät
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 10
• Tyypillisesti iäkkään henkilön kaatumisalttiutta lisääviä vaaratekijöitä on
useampia kuin yksi.
• Nuoremmilla iäkkäillä kaatumisalttiuteen vaikuttaa useammin ulkoiset tekijät.
• Vanhemmilla iäkkäillä kaatumisalttiuteen vaikuttavat useammin sisäiset
vaaratekijät.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 11
Kaatumisten vaaratekijät
• Yksilöllisten kaatumisten vaaratekijöiden kartoitus ja arviointi on tehokkaan
kaatumisten ehkäisyn perusta.
• Arviointi tulee toteuttaa moniammatillisesti.
• Arviointi ohjaa ehkäisyn suunnittelua.
• Arviointi on ehkäisyn tuloksellisuuden seurannan väline.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 12
Kaatumisvaaran arviointi
IKINÄ-mittarit kaatumisvaaran arviointiin
• Lyhyt arviointi
• FROP-COM (Fall Risk for Older People)1
Kotona asuvat iäkkäät.
• FRAT (Fall Risk Assessment Tool)2
Hoivakodeissa ja sairaalassa olevat iäkkäät.
• Laaja arviointi
• Perustuu FROP-COM mittarin laajaan versioon3.
1. Falls Risk for Older People in the Community (FROP-Com) Screen: Guidelines 2009. National Ageing Research Institute, Australia.
www.mednwh.unimelb.edu.au/research/pdf_docs/FropCom2009/FROP-Com-Screen-Guidelines-Dec09.pdf
2.The Peninsula Health Falls Risk Assessment Tool (FRAT). Victorian State Government, Department of Health, Australia.
www.health.vic.gov.au/agedcare/maintaining/falls_dev/downloads/b2b_1a_frat.pdf
3. Falls Risk for Older People -Community setting (FROP-Com). National Ageing Research Institute, Australia.
www.westvicdiv.asn.au/Resources/Files/fropcom_tool.pdf
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 13
Arviointilomakkeet ja käyttöohjeet Piste tapaturmille! -verkkopalvelussa
www.thl.fi/ikina > Arviointilomakkeet
• Mittarit:
• FROP -kotona asuvat
• FRAT -hoivapalveluissa ja sairaaloissa
• Helppo ja nopea toteuttaa.
• Arviointi tehdään aina mieluiten moniammatillisesti, mutta lyhyen arvioinnin
voi tehdä kuka tahansa mittarin käyttöön perehtynyt sosiaali- tai
terveydenhuollon ammattilainen.
• Arvioinnista saadaan selkeä tulos, joka kirjataan potilas/asiakastietoihin ja/tai
myös sähköiseen järjestelmään.
• Arviointituloksen perusteella suunnitellaan ja aloitetaan jatkotoimet.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 14
IKINÄ-mittarit: Lyhyt kaatumisvaaran arviointi
• Arviointi tehdään niille henkilöille
• jotka ovat kaatuneet
• joilla lyhyt arviointi on osoittanut, että henkilöllä on kohonnut tai korkea
kaatumisvaara.
• Arviointi tehdään moniammatillisesti.
• Suuri osa arvioinnin osioista kuuluu geriatriseen arviointiin
-mm. GDS, MMSE, lääkkeet
• Arvioinnin tulosten perusteella tehdään suunnitelma yksilöllisistä
ehkäisytoimista.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 15
IKINÄ-mittarit: Laaja kaatumisvaaran arviointi
• Lyhyt kaatumisvaaran arviointi
• FROP-Com
• FRAT
• Laaja kaatumisvaaran arviointi
• Kaatumisten ehkäisyn
toimintasuunnitelma
• Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet
• Lyhyt fyysisen suorituskuvun testistö
• SPPB
• Liikkumiskyvyn arviointi
• TUG
• Kaatumispelko
• ABC-ASTEIKKO
• FES-I-FIN
• Muistin ja kognition arviointi
• MMSE
• Ravitsemustilan arviointi
• MNA tai NRS-2002
• Alkoholinkäytön kartoitus
• AUDIT-C
• Myöhäisiän depressioseula
• GDS-15
• Ympäristön tarkastuslista
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 16
Lomakkeet saatavissa: Tapaturmat –verkkosivustolta, www.thl.fi/ikina
Kaatumisvaaran arvioinnin työvälineet
Short Physical Performance Battery,
SPPB1-3
Testin opetusvideo, lomake ja
testiohjeet Piste tapaturmille! -
verkkopalvelussa.
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö
(SPPB)
Mittari myös TOIMIA-tietokannassa
www.thl.fi/toimia
Viitteet:
1. Wennie Huang WN, ym. JAGS 2010; 58: 844–852.
2. Guralnik JM, ym. J Gerontol 1994; 49: M85–94.
3. Guralnik JM, ym. J Gerontol 2000; 55: M221–231.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 17
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 18
• Tehokas ja tuloksellinen kaatumisten ehkäisy
• perustuu aina yksilölliseen kaatumisvaaran arviointiin
• edellyttää systemaattista toimintaa kaatumisvaaran arvioinnissa
tunnistettujen vaaratekijöiden poistamista tai niiden vaikutuksen
vähentämistä niin pieneksi kuin mahdollista
• suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisesti
• edellyttää säännöllistä seurantaa ja tuloksellisuuden arviointia.
• Kaatumisvaaran arviointi ja suunnitelma ehkäisytoimista on uusittava
• kun iäkkään terveydentilassa tai liikkumiskyvyssä tapahtuu merkittäviä
muutoksia
• kun iäkäs siirtyy esimerkiksi kotoa hoitopaikkaan tai hoitopaikasta
toiseen.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 19
Kaatumisten ehkäisy
Iäkkään hyvän terveydentilan kulmakiviä ovat
• sairauksien hyvä hoito
• sopiva lääkehoito ja lääkehoidon säännöllinen seuranta
• päivittäinen liikkuminen
• tasapainoa ja lihasvoimaa parantava ja ylläpitävä liikuntaharjoittelu
• hyvä ravitsemustila ja riittävästä nesteen saannista huolehtiminen
• säännöllinen ulkoilu
• hyvä uni ja nukkuminen
• hyvästä näkökyvystä ja kuulosta huolehtiminen
• sosiaalinen aktiivisuus ja hyvä mieliala
• alkoholin kohtuukäyttö.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 20
Kaatumisten ehkäisy:
Hyvä terveydentila ja sairauksien hoito
• Aivoverenkiertohäiriöt
• Parkinsonin tauti
• Muistisairaudet
• Verenpainetauti
• Diabetes ja perifeerinen neuropatia
• Sydän- ja verisuonitaudit
• Virtsatietulehdukset
• Alaraajojen valtimosairaus
• Masennus
• Nivelrikko ja nivelreuma.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 21
Lisätietoa sairauksien
vaikutuksista
kaatumisvaaraan
IKINÄ-oppaan s. 62-105.
Kaatumisalttiutta lisääviä sairauksia
• Huimaus
• Ortostaattinen hypotensio
• Inkontinenssi
• Heikko kuulo ja näkö
• Krooninen kipu
• Huono uni ja nukkuminen
• Alentunut mieliala.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 22
Lisätietoa
IKINÄ-oppaan s. 62-105.
Kaatumisalttiutta lisääviä oireita
• Osteoporoosi ja osteopenia lisäävät iäkkään alttiutta saada murtuma
kaatumisen seurauksena.
Kaatumisten ehkäisy on erityisen tärkeää!
• Liikuntaharjoittelu on myös osteoporoosia sairastavilla keskeinen
kaatumisten ehkäisykeino.
• Riittävän kuormittava lihasvoiman ja haastava tasapainokyvyn
harjoittaminen.
• Edes pitkälle edennyt osteoporoosi ei ole este liikuntaharjoittelulle.
• Liikunnan ohjaus ja suunnittelu niin, että liikkuminen on turvallista.
• Harjoitteluvaikutusta tukee hyvä ravitsemus, riittävän D-vitamiinin saannin
turvaaminen.
• Lonkkasuojaimet käyttöön tarvittaessa.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 23
Kaatumisten ehkäisy:
Osteoporoosin hyvä hoito
Kaikilla iäkkäillä joilla on alentunut kognitio tai muistisairaus on korkea
kaatumisvaara.
• Muistisairaan iäkkään kaatumisten ehkäisyn kulmakivet
• Sopiva lääkehoito ja säännöllinen kokonaislääkehoidon tarkastus.
• Päivittäinen liikunta ja liikuntaharjoittelu.
• Hyvästä ravitsemuksesta ja syömisestä huolehtiminen.
• Hyvät jalkineet ja apuvälineet sekä niiden käytöstä muistuttaminen.
• Turvallinen ympäristö, joka ei kuitenkaan rajoita liikkumista.
• Hyvä valaistus, tutut tavarat ja järjestys.
• Iäkkään omat tavat ja tottumukset huomioiva ympäristö.
• Yksilöllisen vuorokausirytmin mahdollistava arki .
• Omaisten tuki ja ohjaaminen toimiin, joilla he voivat tukea muistisairaan iäkkään
kaatumisten ehkäisyä.
• Liikkumismahdollisuudet, ulkoilutus, hyvästä ravinnosta huolehtiminen.
• Kotiympäristön turvallisuus.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 24
Kaatumisten ehkäisy:
Muistisairaudet
Liikuntaharjoittelu on keskeinen iäkkäiden kaatumisten ehkäisykeino riippumatta
iästä, terveydentilasta tai toimintakyvystä.
• Kaatumisia ehkäisevä liikuntaharjoittelu
• on yksilöllisesti liikkumiskyvyn ja terveydentilan mukaan sovitettua
• on monipuolista
• sisältää aina sekä tasapaino- että lihasvoimaharjoittelua
• riittävän kuormittavaa ja nousujohteista.
Huom! Liikuntaharjoitteiden ja liikuntatilanteiden turvallisuus!
Lisätietoa liikuntaharjoittelusta
• Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus
http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00003
• UKK-instituutti: Iäkkäiden terveysliikuntasuositus. www.ukkinstituutti.fi
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 25
IKINÄ-opas
s. 20-34.
Kaatumisten ehkäisy:
Liikuntaharjoittelu
• sisältää aina sekä tasapainokykyä että lihaskuntoa parantavia harjoitteita
• on nousujohteisesti (progressiivisesti) kuormittavaa ja jatkuvaa
• sisältää asteittain vaikeutuvia harjoitteita
• on yksilöllisesti suunniteltua
• huomioi iäkkään liikkumisen tai sairauksista johtuvat rajoitukset.
• Taiji-harjoittelu ehkäisee kaatumisia tehokkaasti
• Kotiharjoittelu
• tulee olla riittävän tehokasta, nousujohteista ja turvallista
• liikuntaohjelma on yksilöllisesti suunniteltu ja ohjattu huolellisesti
• motivointi ja seuranta (esim. harjoittelupäiväkirja) edistää harjoittelun
jatkuvuutta
• harjoitteet, harjoittelupaikka tai harjoittelussa käytettävät välineet eivät lisää
kaatumisvaaraa (tukeva tuoli, liukuestematot, portaissa hyvä valaistus ja kaiteet).
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 26
Kaatumisia ehkäisevä liikuntaharjoittelu
• Kokonaislääkehoidon säännöllinen tarkastaminen.
• Yksilöllisesti sopiva ja oikeilla annostuksilla toteutettu lääkehoito
• Lääkärin, hoitajien ja farmaseutin yhteistyö olennaista.
• Säännöllinen seuranta.
• Lääkemuutokset voivat lisätä kaatumisvaaraa!
• Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet IKINÄ-oppaan liite 5, s. 158–159.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 27
Lisää lääkehoidosta
IKINÄ-oppaan s. 35-39.
Katso myös tarkistuslistat
www.thl.fi/ikina
Kaatumisten ehkäisy:
Lääkehoito
Kaatumisia ja kaatumisvammojen ehkäisemiseksi tärkeää turvata iäkkään
• Riittävä energian saanti
• lihakset ja rasvakudos suojaavat luustoa
• jaksaminen päivittäisissä toimissa ja liikuntaharjoittelussa
• verensokeritasapainon säilyminen.
• Riittävä proteiinin saanti lihasten hyvän kunnon ja toiminnan ylläpitämiseksi:
Toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.
• Riittävä D-vitamiinin saanti
• tukee elimistön toimintoja monin tavoin (IKINÄ-opas s. 41-42).
• Nestetasapainosta huolehtiminen
• kuivumisen ja huimauksen sekä verenpaineen muutosten ehkäiseminen.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 28
Kaatumisten ehkäisy:
Ravitsemus
• Pienikin määrä alkoholia voi lisätä iäkkään kaatumisvaaraa
• Iäkkään kehon rasva ja nestepitoisuuden muutokset voivat voimistaa alkoholin vaikutuksia.
• Alkoholi vaikuttaa keskushermostoon ja esimerkiksi heikentää liikehallintaa, tasapainoa ja
koordinaatiota.
• Lääkkeet ja alkoholi sopivat huonosti yhteen.
• Terveydentilan ja lääkityksen muutokset voivat muuttaa alkoholin vaikutusta
merkittävästi:
• Pienelläkin määrällä alkoholia voi olla yllättävän suuri vaikutus.
• Alkoholinkäytön arviointi
• AUDIT-C ja Yli 65-vuotiaan alkoholimittari, saatavissa: www.paihdelinkki.fi
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 29
Iäkkäille suositellut kohtuukäytön rajat
-Korkeintaan 2 annosta kerralla
-Korkeintaan 7 annosta viikossa
Lähde: STM Esitteitä 2006:6
Kaatumisten ehkäisy:
Alkoholin käyttö
Kaatumispelon vähentämisessä keskeistä
• Liikuntaharjoittelu
• Tasapainon ja asennonhallinnan parantaminen.
• Liikkumisvarmuuden parantaminen.
• Asumis- ja liikkumisympäristön turvallisuudesta huolehtiminen ja
parantaminen.
• Hyvät luistamattomat jalkineet käytössä sisällä ja ulkona.
• Sopivat apuvälineet ja niiden oikea, turvallinen käyttö.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 30
Kaatumispelon arviointimittarit
• ABC-asteikko
• FES-I-FIN
IKINÄ-opas s. 168-170 ja www.thl.fi/ikina
Kaatumisten ehkäisy:
Kaatumispelko
Lonkkasuojaimet ehkäisevät
tehokkaasti lonkkamurtumien
syntymistä, jos iäkäs kaatuu.
• Suojainten käyttö suositeltavaa
erityisesti
• iäkkäillä, joilla on osteopenia ja
osteoporoosi
• pienikokoisilla, erittäin hoikilla
henkilöllä.
• Sopivan, käytössä mukavan ja
helposti puettavan suojaimen
valinta.
• Lonkkasuojain käytössä myös
liikuntaharjoituksissa.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 31
Kuva: IKINÄ-opas
Kaatumisten ehkäisy:
Lonkkasuojaimet
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 32
• Jalkojen säännöllinen hoito ja mahdollisten vaivojen poistaminen tai
lievittäminen.
• Hyvät luistamattomat kengät myös sisällä!
• Liukuesteet vähentävät liukkailla talvikeleillä kaatumisia jopa 50 prosenttia.
Kuvat: IKINÄ-opas
Kaatumisten ehkäisy:
Jalkineet ja liukuesteet
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 33
Keskeisimmät tutkitusti tehokkaat ehkäisytoimet
• Liikuntaharjoittelu: Monipuolinen, riittävästi kuormittava tasapaino- ja
lihaskuntoharjoittelu.
• Lääkityksen puolivuosittainen tarkastus ja erityisesti kaatumisvaaraa
lisäävien lääkkeiden vähentäminen.
• D-vitamiinilisän ympärivuotinen käyttö.
• Liukuesteiden käyttö talvella ja hyvät kengät myös sisäkäytössä.
• Kodin ja ympäristön turvallisuuden parantaminen erityisesti iäkkäillä, joilla on
heikentynyt näkö ja/tai toimintakyvyn tai liikkumisen vaikeuksia.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 34
Kaatumisten ehkäisy kotona
Keskeisimmät ehkäisyn osatekijät
Liikuntaharjoittelu
– Kaatumisten ehkäisyyn tulee kuulua aina kuntoa ja liikkumiskykyä ylläpitävää tai parantavaa
liikuntaharjoittelua joka sisältää tasapaino- ja lihaskuntoharjoitteita.
– IKINÄ-opas, Liikuntaharjoittelu, s.19-34.
Hyvä ravitsemus
– IKINÄ-opas: Hyvä ravitsemus, s. 40-43.
Riittävän D-vitamiinin saannin turvaaminen
– IKINÄ-opas: D-vitamiini, s.43-45.
Lääkitys
– IKINÄ-opas: Lääkehaittojen vähentäminen, s. 35-39.
Inkontinenssin hyvä hoito
– IKINÄ-opas: Inkontinenssi, s. 87-90.
Muistisairauden kaatumisalttiutta lisäävän vaikutuksen huomioiminen
– IKINÄ-opas: Muistisairaudet, s. 67-75.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 35
Kaatumisten ehkäisy hoivapalveluissa ja
pitkäaikaishoidossa
Kaatumisten ehkäisy sairaalassa
Sairaalassa iäkkään potilaan kaatumisvaaraa lisää
• sairaalaan tulosyy, kuten tapaturma,
akuuttisairaus tai heikko yleistila
• terveydentilasta tai sairaudesta johtuva
– mahdollinen sekavuus tai delirium
– liikkumisvaikeudet
– liikkumisrajoitukset, esimerkiksi
leikkauksen tai vamman jälkeen
• sairauden, vamman tai leikkauksen jälkitilan
hoitoon käytettävä lääkitys
• huono ravitsemustila ja nestetasapaino,
esimerkiksi rajoitukset syömisessä hoidon tai
toimenpiteen vuoksi tai ei pysty syömään.
Kaatumisten ehkäisyn keinot
• Mahdollisimman monen vaaratekijät
poistaminen tai vaikutuksen vähentäminen.
• Moniammatillinen kaatumisvaaran arviointi,
suunnittelu ja toteutus: Priorisointi, jos lyhyt
sairaalassaoloaika!
• Mahdollisimman vähän yhtäjaksoista
vuodelepoa
• Vähintään nousu vuoteen reunalle
istumaan tai vuoteen vierelle seisomaan
useamman kerran päivässä.
• Voimistelu vuoteessa, ellei pystyyn nousu
ole mahdollista.
• Tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelun
aloittaminen mahdollisimman pian.
• Sairaalaympäristön turvallisuus
• potilashuoneen järjestelyt ja WC-reittien
turvallisuus
• hyvät kengät tai tossut jalkaan liikkeelle
lähtiessä
• tarvittavat apuvälineet saatavilla
• omat silmälasit mukana.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 36
Kaatumisten ehkäisyä voit opiskella lisää…
• DUODECIMIN OPPIPORTTI: Kaatumisten ehkäisy
• Julkaistu 4.12.2015
• Kaatumisista aiheutuu monenlaista haittaa potilaille ja heidän läheisilleen. Kaatumiset kuormittavat myös hoito- ja
palvelujärjestelmää ja aiheuttavat suuria kustannuksia. Kaatumisia ja niiden seurauksia voidaan vähentää
järjestelmällisillä ja hyvin organisoiduilla ehkäisytoimilla.
• Kurssin jälkeen tiedät mitkä tekijät ja sairaudet vaikuttavat kaatumisriskiin. Osaat myös tunnistaa riskipotilaat sekä
valita ja käyttää kaatumisvaaran arviointimittaria. Lisäksi osaat ehkäistä kaatumisia omassa työyksikössäsi yhdessä
koko työyhteisösi kanssa.
• Tekijät
• TtM Anniina Heikkilä toimii kehittämispäällikkönä HUS:ssa.
• Proviisori Lotta Tyynismaa toimii asiantuntijana HUS-Apteekissa.
• TtM Anna-Maija Jäppinen toimii fysioterapian kliinisenä asiantuntijana HUS:ssa.
• TtM Hilkka Kivelä toimii hoitotyön kliinisenä asiantuntijana HUS:ssa.
• TtT Satu Pajala kehittämispäällikkönä ja iäkkäiden kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn asiantuntijana
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.
• LKT Timo Strandberg toimii geriatrian professorina Helsingin ja Oulun yliopistoissa sekä HUS:ssa.
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 37
Opiskele lisää kaatumisten ehkäisystä
www.oppiportti.fi
Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 38
1 de 38

Recomendados

Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ... por
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Socca_osaamiskeskus
2.1K visualizações50 slides
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen por
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseenHYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseenTHL
1.2K visualizações21 slides
Avustustapoja eri tilanteissa por
Avustustapoja eri tilanteissaAvustustapoja eri tilanteissa
Avustustapoja eri tilanteissaTyöterveyslaitos
18.3K visualizações13 slides
Mitä rokottamalla on saatu aikaan por
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan THL
25.3K visualizações42 slides
Aivohalvauspotilaan avustaminen por
Aivohalvauspotilaan avustaminenAivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminenTyöterveyslaitos
10.9K visualizações3 slides
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 por
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
329 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020 por
Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020
Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020THL
578 visualizações7 slides
Potilaan siirtymisen avustamisen periaatteet por
Potilaan siirtymisen avustamisen periaatteetPotilaan siirtymisen avustamisen periaatteet
Potilaan siirtymisen avustamisen periaatteetTyöterveyslaitos
17.5K visualizações7 slides
Ergonomiakuvavihko 2015.pptx por
Ergonomiakuvavihko 2015.pptxErgonomiakuvavihko 2015.pptx
Ergonomiakuvavihko 2015.pptxSimon Granroth
2K visualizações43 slides
Maahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudet por
Maahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudetMaahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudet
Maahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudetTHL
1.4K visualizações33 slides
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa por
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaTHL
728 visualizações15 slides
Lähete ja hoitopalaute por
Lähete ja hoitopalauteLähete ja hoitopalaute
Lähete ja hoitopalauteTHL
1.5K visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020 por THL
Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020
Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote 2020
THL578 visualizações
Potilaan siirtymisen avustamisen periaatteet por Työterveyslaitos
Potilaan siirtymisen avustamisen periaatteetPotilaan siirtymisen avustamisen periaatteet
Potilaan siirtymisen avustamisen periaatteet
Työterveyslaitos17.5K visualizações
Ergonomiakuvavihko 2015.pptx por Simon Granroth
Ergonomiakuvavihko 2015.pptxErgonomiakuvavihko 2015.pptx
Ergonomiakuvavihko 2015.pptx
Simon Granroth2K visualizações
Maahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudet por THL
Maahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudetMaahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudet
Maahanmuuttajien terveys ja krooniset sairaudet
THL1.4K visualizações
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa por THL
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
THL728 visualizações
Lähete ja hoitopalaute por THL
Lähete ja hoitopalauteLähete ja hoitopalaute
Lähete ja hoitopalaute
THL1.5K visualizações
Mitä rokottajan tulee osata? por THL
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL1.4K visualizações
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta... por THL
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
THL5.7K visualizações
Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen por THL
Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminenTerveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen
Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen
THL2.4K visualizações
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista por Tekes Programmes and Campaigns
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteistaEsimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Tekes Programmes and Campaigns6.4K visualizações
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia por THL
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
THL17.7K visualizações
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido... por THL
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
THL2.7K visualizações
Rokotusosaamista sairaanhoitajille por THL
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
THL3.2K visualizações
Maj-Britt Löv: RAI-tiedosta toiminnaksi por THL
Maj-Britt Löv: RAI-tiedosta toiminnaksiMaj-Britt Löv: RAI-tiedosta toiminnaksi
Maj-Britt Löv: RAI-tiedosta toiminnaksi
THL773 visualizações
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017 por THL
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
THL8.8K visualizações
Terveys- ja hoitosuunnitelma por THL
Terveys- ja hoitosuunnitelmaTerveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelma
THL4.6K visualizações
Liikkumisen suositus synnyttäneille por UKK-instituutti
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
UKK-instituutti15.8K visualizações
Kirurgisen potilaan hoito por Nina Eskola-Salin
Kirurgisen potilaan hoitoKirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoito
Nina Eskola-Salin39.1K visualizações
344 havsralt por Tumuruu Shiileg
344 havsralt344 havsralt
344 havsralt
Tumuruu Shiileg5.2K visualizações

Destaque

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä por
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäTHL
841 visualizações14 slides
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen por
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenUKK-instituutti
615 visualizações25 slides
Ikaihmisten tapaturmat por
Ikaihmisten tapaturmatIkaihmisten tapaturmat
Ikaihmisten tapaturmatKotitapaturma
1.6K visualizações11 slides
MS EBP Poster Spring 2016 por
MS EBP Poster Spring 2016MS EBP Poster Spring 2016
MS EBP Poster Spring 2016Claudine Pearson, BSN, RN
2.1K visualizações1 slide
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa por
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoaMiten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoaTHL
1.4K visualizações17 slides
Toimintakykyni-mobiilisovellus por
Toimintakykyni-mobiilisovellusToimintakykyni-mobiilisovellus
Toimintakykyni-mobiilisovellusTHL
2.3K visualizações14 slides

Destaque(8)

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä por THL
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL841 visualizações
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen por UKK-instituutti
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
UKK-instituutti615 visualizações
Ikaihmisten tapaturmat por Kotitapaturma
Ikaihmisten tapaturmatIkaihmisten tapaturmat
Ikaihmisten tapaturmat
Kotitapaturma 1.6K visualizações
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa por THL
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoaMiten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
THL1.4K visualizações
Toimintakykyni-mobiilisovellus por THL
Toimintakykyni-mobiilisovellusToimintakykyni-mobiilisovellus
Toimintakykyni-mobiilisovellus
THL2.3K visualizações
Preventing Patient Falls in Acute Care Hospitals por Joe Tomsic
Preventing Patient Falls in Acute Care HospitalsPreventing Patient Falls in Acute Care Hospitals
Preventing Patient Falls in Acute Care Hospitals
Joe Tomsic14.8K visualizações
Vanhuspalvelujen tila 2016 por THL
Vanhuspalvelujen tila 2016Vanhuspalvelujen tila 2016
Vanhuspalvelujen tila 2016
THL5.3K visualizações

Similar a Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali

Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle? por
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?Innokyla
361 visualizações12 slides
Doctrina esitys 13_3_2014_es por
Doctrina esitys 13_3_2014_esDoctrina esitys 13_3_2014_es
Doctrina esitys 13_3_2014_esEero Siljander
711 visualizações21 slides
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert... por
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Kelan tutkimus / Research at Kela
139 visualizações29 slides
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal... por
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...Sitra / Hyvinvointi
2.4K visualizações12 slides
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? por
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Työterveyslaitos
794 visualizações23 slides
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? por
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? THL
357 visualizações32 slides

Similar a Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali(20)

Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle? por Innokyla
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Innokyla361 visualizações
Doctrina esitys 13_3_2014_es por Eero Siljander
Doctrina esitys 13_3_2014_esDoctrina esitys 13_3_2014_es
Doctrina esitys 13_3_2014_es
Eero Siljander711 visualizações
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert... por Kelan tutkimus / Research at Kela
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela139 visualizações
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal... por Sitra / Hyvinvointi
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Sitra / Hyvinvointi2.4K visualizações
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? por Työterveyslaitos
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Työterveyslaitos794 visualizações
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? por THL
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
THL357 visualizações
Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh... por THL
Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh...Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh...
Leila Karhunen:Lihavuuden ennaltaehkäisy. Mitä terveydenhuollossa voidaan teh...
THL257 visualizações
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina por THL
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL292 visualizações
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina por THL
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL346 visualizações
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina por THL
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL405 visualizações
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa por Työterveyslaitos
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoaSyrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Työterveyslaitos800 visualizações
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina por THL
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL815 visualizações
Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen por THL
Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminenRokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen
Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen
THL570 visualizações
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana por THL
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkanaPotilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
THL407 visualizações
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt... por THL
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
THL382 visualizações
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan por Työterveyslaitos
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos1.8K visualizações
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ... por Ferovalo Oy
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo Oy183 visualizações
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... por Kela
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela5.4K visualizações
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa por THL
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassaMikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
THL2.9K visualizações
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil... por THL
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
THL5.5K visualizações

Mais de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 visualizações12 slides
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 visualizações6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 visualizações5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 visualizações32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 visualizações17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 visualizações15 slides

Mais de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 visualizações
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 visualizações
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 visualizações
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 visualizações
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 visualizações
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 visualizações
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf por THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 visualizações
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf por THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 visualizações
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 por THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 visualizações
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto por THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 visualizações
Synthetic Opioid Preparedness in Europe por THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL236 visualizações
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 por THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 visualizações
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf por THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 visualizações
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer por THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 visualizações
Förvaring av vacciner por THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 visualizações
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... por THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 visualizações
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu por THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 visualizações
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 por THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 visualizações
Tietoisku eri rokotteista por THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 visualizações
Rokotteiden säilyttäminen por THL
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL450 visualizações

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali

 • 1. IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali Copyright © THL www.thl.fi/ikina Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 1
 • 2. Tämä materiaali perustuu THL:n Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (IKINÄ) - oppaaseen ja on tarkoitettu iäkkäiden parissa toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kuten • esimiehille, johtajille ja päätöksentekijöille • lääkäreille • terveyden- ja sairaanhoitajille • geronomeille • fysioterapeuteille ja kuntohoitajille • toimintaterapeuteille • lähihoitajille, kodinhoitajille • sosiaalityöntekijöille • alan opettajille ja kouluttajille. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 2 Materiaalin kohderyhmä ja käyttö
 • 3. Mitä IKINÄ-opas tarjoaa? • Iäkkäiden kaatumisten ja kaatumistapaturmien yleisyys ja seuraukset • Kaatumisten vaaratekijät ja niiden arviointi • Kaatumisten ehkäisy • Keskeiset toimet • Ehkäisyn erityispiirteet • kotona • hoivapalveluissa • sairaalassa. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 3 Sisältö
 • 4. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas (pdf) • Ladattavissa verkosta – http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085108 • Painettu opas tilattavissa – www.thl.fi/kirjakauppa Tapaturmat-verkkosivuilla • www.thl.fi/ikina Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 4
 • 5. • Näyttöön perustuvaa tietoa • iäkkäiden kaatumisten yleisyydestä ja seurauksista • kaatumisten vaaratekijöistä • kaatumisvaaran arvioinnista • kaatumisten ehkäisyn keinoista. • IKINÄ-toimintamalli • malli yhtenäisen ja systemaattisen moniammatillisen kaatumisten ehkäisyn toteuttamiseksi. • Työvälineitä • kaatumisvaaran arviointiin • ehkäisyn suunnitteluun ja toteutukseen. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 5 Mitä IKINÄ tarjoaa?
 • 6. IKINÄ-toimintamalli Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 6
 • 7. Miksi kaatumisia pitää ehkäistä? • Suomen väestöstä noin 19% on yli 65-vuotiaita (SVT 2015). • Kaatumiset ovat iäkkäille sattuvien tapaturmien ja niistä johtuvien vammojen yleisin syy. • Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. • Aiemmin kaatuneista jopa puolet kaatuu uudelleen. • Aiempi kaatuminen ja kaatumispelko ovat merkittävimpiä uudelle kaatumiselle altistavia vaaratekijöitä. • Vuosittain yli tuhat yli 65-vuotiasta kuolee kaatumisen tai putoamisen seurauksena (Tilastokeskus). Näistä yli 900 tapauksessa henkilö on yli 75-vuotias. • Suurin osa Suomessa vuosittain tapahtuvista noin 7500 lonkkamurtumasta on seurausta kaatumisesta (Kannus et al. 2006, Korhonen ym. 2012). Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 7
 • 8. • Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa lähes 20 000-30 000 €.1-3 • Aiemmin kaatuneista iäkkäistä 21-80 prosenttia pelkää kaatumista.4-7 • Kaatumispelko ennustaa uusia kaatumisia. • Kaatumispelko johtaa usein liikkumisen vähentämiseen ja edelleen toimintakyvyn heikkenemiseen. Lähteet: 1. Nurmi-Luthje I, 2011,suullinen tiedonanto. 2. Nurmi ym. 2003, Arch Ortrop Trauma Surg 123; 551-554. 3. Lonkkamurtumat. https://www.thl.fi/sv/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet/lonkkamurtuma (ladattu 6/2016) 4. Vellas ym. 1997, Age Ageing 26; 189-193. 5. Deshpande ym. 2008, Am J Phys Med Rehabil 87: 354–362. 6. Howland ym. 1998 Gerontologist 38: 549–555. 7. Visschejdijk ym. 2010, J Am Geriatr Soc 58: 1739–4812. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 8 Kaatumisten seurauksia
 • 9. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 9
 • 10. Kaatumisten vaaratekijät Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 10
 • 11. • Tyypillisesti iäkkään henkilön kaatumisalttiutta lisääviä vaaratekijöitä on useampia kuin yksi. • Nuoremmilla iäkkäillä kaatumisalttiuteen vaikuttaa useammin ulkoiset tekijät. • Vanhemmilla iäkkäillä kaatumisalttiuteen vaikuttavat useammin sisäiset vaaratekijät. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 11 Kaatumisten vaaratekijät
 • 12. • Yksilöllisten kaatumisten vaaratekijöiden kartoitus ja arviointi on tehokkaan kaatumisten ehkäisyn perusta. • Arviointi tulee toteuttaa moniammatillisesti. • Arviointi ohjaa ehkäisyn suunnittelua. • Arviointi on ehkäisyn tuloksellisuuden seurannan väline. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 12 Kaatumisvaaran arviointi
 • 13. IKINÄ-mittarit kaatumisvaaran arviointiin • Lyhyt arviointi • FROP-COM (Fall Risk for Older People)1 Kotona asuvat iäkkäät. • FRAT (Fall Risk Assessment Tool)2 Hoivakodeissa ja sairaalassa olevat iäkkäät. • Laaja arviointi • Perustuu FROP-COM mittarin laajaan versioon3. 1. Falls Risk for Older People in the Community (FROP-Com) Screen: Guidelines 2009. National Ageing Research Institute, Australia. www.mednwh.unimelb.edu.au/research/pdf_docs/FropCom2009/FROP-Com-Screen-Guidelines-Dec09.pdf 2.The Peninsula Health Falls Risk Assessment Tool (FRAT). Victorian State Government, Department of Health, Australia. www.health.vic.gov.au/agedcare/maintaining/falls_dev/downloads/b2b_1a_frat.pdf 3. Falls Risk for Older People -Community setting (FROP-Com). National Ageing Research Institute, Australia. www.westvicdiv.asn.au/Resources/Files/fropcom_tool.pdf Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 13 Arviointilomakkeet ja käyttöohjeet Piste tapaturmille! -verkkopalvelussa www.thl.fi/ikina > Arviointilomakkeet
 • 14. • Mittarit: • FROP -kotona asuvat • FRAT -hoivapalveluissa ja sairaaloissa • Helppo ja nopea toteuttaa. • Arviointi tehdään aina mieluiten moniammatillisesti, mutta lyhyen arvioinnin voi tehdä kuka tahansa mittarin käyttöön perehtynyt sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen. • Arvioinnista saadaan selkeä tulos, joka kirjataan potilas/asiakastietoihin ja/tai myös sähköiseen järjestelmään. • Arviointituloksen perusteella suunnitellaan ja aloitetaan jatkotoimet. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 14 IKINÄ-mittarit: Lyhyt kaatumisvaaran arviointi
 • 15. • Arviointi tehdään niille henkilöille • jotka ovat kaatuneet • joilla lyhyt arviointi on osoittanut, että henkilöllä on kohonnut tai korkea kaatumisvaara. • Arviointi tehdään moniammatillisesti. • Suuri osa arvioinnin osioista kuuluu geriatriseen arviointiin -mm. GDS, MMSE, lääkkeet • Arvioinnin tulosten perusteella tehdään suunnitelma yksilöllisistä ehkäisytoimista. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 15 IKINÄ-mittarit: Laaja kaatumisvaaran arviointi
 • 16. • Lyhyt kaatumisvaaran arviointi • FROP-Com • FRAT • Laaja kaatumisvaaran arviointi • Kaatumisten ehkäisyn toimintasuunnitelma • Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet • Lyhyt fyysisen suorituskuvun testistö • SPPB • Liikkumiskyvyn arviointi • TUG • Kaatumispelko • ABC-ASTEIKKO • FES-I-FIN • Muistin ja kognition arviointi • MMSE • Ravitsemustilan arviointi • MNA tai NRS-2002 • Alkoholinkäytön kartoitus • AUDIT-C • Myöhäisiän depressioseula • GDS-15 • Ympäristön tarkastuslista Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 16 Lomakkeet saatavissa: Tapaturmat –verkkosivustolta, www.thl.fi/ikina Kaatumisvaaran arvioinnin työvälineet
 • 17. Short Physical Performance Battery, SPPB1-3 Testin opetusvideo, lomake ja testiohjeet Piste tapaturmille! - verkkopalvelussa. Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB) Mittari myös TOIMIA-tietokannassa www.thl.fi/toimia Viitteet: 1. Wennie Huang WN, ym. JAGS 2010; 58: 844–852. 2. Guralnik JM, ym. J Gerontol 1994; 49: M85–94. 3. Guralnik JM, ym. J Gerontol 2000; 55: M221–231. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 17 Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö
 • 18. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 18
 • 19. • Tehokas ja tuloksellinen kaatumisten ehkäisy • perustuu aina yksilölliseen kaatumisvaaran arviointiin • edellyttää systemaattista toimintaa kaatumisvaaran arvioinnissa tunnistettujen vaaratekijöiden poistamista tai niiden vaikutuksen vähentämistä niin pieneksi kuin mahdollista • suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisesti • edellyttää säännöllistä seurantaa ja tuloksellisuuden arviointia. • Kaatumisvaaran arviointi ja suunnitelma ehkäisytoimista on uusittava • kun iäkkään terveydentilassa tai liikkumiskyvyssä tapahtuu merkittäviä muutoksia • kun iäkäs siirtyy esimerkiksi kotoa hoitopaikkaan tai hoitopaikasta toiseen. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 19 Kaatumisten ehkäisy
 • 20. Iäkkään hyvän terveydentilan kulmakiviä ovat • sairauksien hyvä hoito • sopiva lääkehoito ja lääkehoidon säännöllinen seuranta • päivittäinen liikkuminen • tasapainoa ja lihasvoimaa parantava ja ylläpitävä liikuntaharjoittelu • hyvä ravitsemustila ja riittävästä nesteen saannista huolehtiminen • säännöllinen ulkoilu • hyvä uni ja nukkuminen • hyvästä näkökyvystä ja kuulosta huolehtiminen • sosiaalinen aktiivisuus ja hyvä mieliala • alkoholin kohtuukäyttö. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 20 Kaatumisten ehkäisy: Hyvä terveydentila ja sairauksien hoito
 • 21. • Aivoverenkiertohäiriöt • Parkinsonin tauti • Muistisairaudet • Verenpainetauti • Diabetes ja perifeerinen neuropatia • Sydän- ja verisuonitaudit • Virtsatietulehdukset • Alaraajojen valtimosairaus • Masennus • Nivelrikko ja nivelreuma. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 21 Lisätietoa sairauksien vaikutuksista kaatumisvaaraan IKINÄ-oppaan s. 62-105. Kaatumisalttiutta lisääviä sairauksia
 • 22. • Huimaus • Ortostaattinen hypotensio • Inkontinenssi • Heikko kuulo ja näkö • Krooninen kipu • Huono uni ja nukkuminen • Alentunut mieliala. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 22 Lisätietoa IKINÄ-oppaan s. 62-105. Kaatumisalttiutta lisääviä oireita
 • 23. • Osteoporoosi ja osteopenia lisäävät iäkkään alttiutta saada murtuma kaatumisen seurauksena. Kaatumisten ehkäisy on erityisen tärkeää! • Liikuntaharjoittelu on myös osteoporoosia sairastavilla keskeinen kaatumisten ehkäisykeino. • Riittävän kuormittava lihasvoiman ja haastava tasapainokyvyn harjoittaminen. • Edes pitkälle edennyt osteoporoosi ei ole este liikuntaharjoittelulle. • Liikunnan ohjaus ja suunnittelu niin, että liikkuminen on turvallista. • Harjoitteluvaikutusta tukee hyvä ravitsemus, riittävän D-vitamiinin saannin turvaaminen. • Lonkkasuojaimet käyttöön tarvittaessa. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 23 Kaatumisten ehkäisy: Osteoporoosin hyvä hoito
 • 24. Kaikilla iäkkäillä joilla on alentunut kognitio tai muistisairaus on korkea kaatumisvaara. • Muistisairaan iäkkään kaatumisten ehkäisyn kulmakivet • Sopiva lääkehoito ja säännöllinen kokonaislääkehoidon tarkastus. • Päivittäinen liikunta ja liikuntaharjoittelu. • Hyvästä ravitsemuksesta ja syömisestä huolehtiminen. • Hyvät jalkineet ja apuvälineet sekä niiden käytöstä muistuttaminen. • Turvallinen ympäristö, joka ei kuitenkaan rajoita liikkumista. • Hyvä valaistus, tutut tavarat ja järjestys. • Iäkkään omat tavat ja tottumukset huomioiva ympäristö. • Yksilöllisen vuorokausirytmin mahdollistava arki . • Omaisten tuki ja ohjaaminen toimiin, joilla he voivat tukea muistisairaan iäkkään kaatumisten ehkäisyä. • Liikkumismahdollisuudet, ulkoilutus, hyvästä ravinnosta huolehtiminen. • Kotiympäristön turvallisuus. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 24 Kaatumisten ehkäisy: Muistisairaudet
 • 25. Liikuntaharjoittelu on keskeinen iäkkäiden kaatumisten ehkäisykeino riippumatta iästä, terveydentilasta tai toimintakyvystä. • Kaatumisia ehkäisevä liikuntaharjoittelu • on yksilöllisesti liikkumiskyvyn ja terveydentilan mukaan sovitettua • on monipuolista • sisältää aina sekä tasapaino- että lihasvoimaharjoittelua • riittävän kuormittavaa ja nousujohteista. Huom! Liikuntaharjoitteiden ja liikuntatilanteiden turvallisuus! Lisätietoa liikuntaharjoittelusta • Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00003 • UKK-instituutti: Iäkkäiden terveysliikuntasuositus. www.ukkinstituutti.fi Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 25 IKINÄ-opas s. 20-34. Kaatumisten ehkäisy: Liikuntaharjoittelu
 • 26. • sisältää aina sekä tasapainokykyä että lihaskuntoa parantavia harjoitteita • on nousujohteisesti (progressiivisesti) kuormittavaa ja jatkuvaa • sisältää asteittain vaikeutuvia harjoitteita • on yksilöllisesti suunniteltua • huomioi iäkkään liikkumisen tai sairauksista johtuvat rajoitukset. • Taiji-harjoittelu ehkäisee kaatumisia tehokkaasti • Kotiharjoittelu • tulee olla riittävän tehokasta, nousujohteista ja turvallista • liikuntaohjelma on yksilöllisesti suunniteltu ja ohjattu huolellisesti • motivointi ja seuranta (esim. harjoittelupäiväkirja) edistää harjoittelun jatkuvuutta • harjoitteet, harjoittelupaikka tai harjoittelussa käytettävät välineet eivät lisää kaatumisvaaraa (tukeva tuoli, liukuestematot, portaissa hyvä valaistus ja kaiteet). Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 26 Kaatumisia ehkäisevä liikuntaharjoittelu
 • 27. • Kokonaislääkehoidon säännöllinen tarkastaminen. • Yksilöllisesti sopiva ja oikeilla annostuksilla toteutettu lääkehoito • Lääkärin, hoitajien ja farmaseutin yhteistyö olennaista. • Säännöllinen seuranta. • Lääkemuutokset voivat lisätä kaatumisvaaraa! • Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet IKINÄ-oppaan liite 5, s. 158–159. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 27 Lisää lääkehoidosta IKINÄ-oppaan s. 35-39. Katso myös tarkistuslistat www.thl.fi/ikina Kaatumisten ehkäisy: Lääkehoito
 • 28. Kaatumisia ja kaatumisvammojen ehkäisemiseksi tärkeää turvata iäkkään • Riittävä energian saanti • lihakset ja rasvakudos suojaavat luustoa • jaksaminen päivittäisissä toimissa ja liikuntaharjoittelussa • verensokeritasapainon säilyminen. • Riittävä proteiinin saanti lihasten hyvän kunnon ja toiminnan ylläpitämiseksi: Toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. • Riittävä D-vitamiinin saanti • tukee elimistön toimintoja monin tavoin (IKINÄ-opas s. 41-42). • Nestetasapainosta huolehtiminen • kuivumisen ja huimauksen sekä verenpaineen muutosten ehkäiseminen. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 28 Kaatumisten ehkäisy: Ravitsemus
 • 29. • Pienikin määrä alkoholia voi lisätä iäkkään kaatumisvaaraa • Iäkkään kehon rasva ja nestepitoisuuden muutokset voivat voimistaa alkoholin vaikutuksia. • Alkoholi vaikuttaa keskushermostoon ja esimerkiksi heikentää liikehallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota. • Lääkkeet ja alkoholi sopivat huonosti yhteen. • Terveydentilan ja lääkityksen muutokset voivat muuttaa alkoholin vaikutusta merkittävästi: • Pienelläkin määrällä alkoholia voi olla yllättävän suuri vaikutus. • Alkoholinkäytön arviointi • AUDIT-C ja Yli 65-vuotiaan alkoholimittari, saatavissa: www.paihdelinkki.fi Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 29 Iäkkäille suositellut kohtuukäytön rajat -Korkeintaan 2 annosta kerralla -Korkeintaan 7 annosta viikossa Lähde: STM Esitteitä 2006:6 Kaatumisten ehkäisy: Alkoholin käyttö
 • 30. Kaatumispelon vähentämisessä keskeistä • Liikuntaharjoittelu • Tasapainon ja asennonhallinnan parantaminen. • Liikkumisvarmuuden parantaminen. • Asumis- ja liikkumisympäristön turvallisuudesta huolehtiminen ja parantaminen. • Hyvät luistamattomat jalkineet käytössä sisällä ja ulkona. • Sopivat apuvälineet ja niiden oikea, turvallinen käyttö. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 30 Kaatumispelon arviointimittarit • ABC-asteikko • FES-I-FIN IKINÄ-opas s. 168-170 ja www.thl.fi/ikina Kaatumisten ehkäisy: Kaatumispelko
 • 31. Lonkkasuojaimet ehkäisevät tehokkaasti lonkkamurtumien syntymistä, jos iäkäs kaatuu. • Suojainten käyttö suositeltavaa erityisesti • iäkkäillä, joilla on osteopenia ja osteoporoosi • pienikokoisilla, erittäin hoikilla henkilöllä. • Sopivan, käytössä mukavan ja helposti puettavan suojaimen valinta. • Lonkkasuojain käytössä myös liikuntaharjoituksissa. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 31 Kuva: IKINÄ-opas Kaatumisten ehkäisy: Lonkkasuojaimet
 • 32. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 32 • Jalkojen säännöllinen hoito ja mahdollisten vaivojen poistaminen tai lievittäminen. • Hyvät luistamattomat kengät myös sisällä! • Liukuesteet vähentävät liukkailla talvikeleillä kaatumisia jopa 50 prosenttia. Kuvat: IKINÄ-opas Kaatumisten ehkäisy: Jalkineet ja liukuesteet
 • 33. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 33
 • 34. Keskeisimmät tutkitusti tehokkaat ehkäisytoimet • Liikuntaharjoittelu: Monipuolinen, riittävästi kuormittava tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelu. • Lääkityksen puolivuosittainen tarkastus ja erityisesti kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden vähentäminen. • D-vitamiinilisän ympärivuotinen käyttö. • Liukuesteiden käyttö talvella ja hyvät kengät myös sisäkäytössä. • Kodin ja ympäristön turvallisuuden parantaminen erityisesti iäkkäillä, joilla on heikentynyt näkö ja/tai toimintakyvyn tai liikkumisen vaikeuksia. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 34 Kaatumisten ehkäisy kotona
 • 35. Keskeisimmät ehkäisyn osatekijät Liikuntaharjoittelu – Kaatumisten ehkäisyyn tulee kuulua aina kuntoa ja liikkumiskykyä ylläpitävää tai parantavaa liikuntaharjoittelua joka sisältää tasapaino- ja lihaskuntoharjoitteita. – IKINÄ-opas, Liikuntaharjoittelu, s.19-34. Hyvä ravitsemus – IKINÄ-opas: Hyvä ravitsemus, s. 40-43. Riittävän D-vitamiinin saannin turvaaminen – IKINÄ-opas: D-vitamiini, s.43-45. Lääkitys – IKINÄ-opas: Lääkehaittojen vähentäminen, s. 35-39. Inkontinenssin hyvä hoito – IKINÄ-opas: Inkontinenssi, s. 87-90. Muistisairauden kaatumisalttiutta lisäävän vaikutuksen huomioiminen – IKINÄ-opas: Muistisairaudet, s. 67-75. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 35 Kaatumisten ehkäisy hoivapalveluissa ja pitkäaikaishoidossa
 • 36. Kaatumisten ehkäisy sairaalassa Sairaalassa iäkkään potilaan kaatumisvaaraa lisää • sairaalaan tulosyy, kuten tapaturma, akuuttisairaus tai heikko yleistila • terveydentilasta tai sairaudesta johtuva – mahdollinen sekavuus tai delirium – liikkumisvaikeudet – liikkumisrajoitukset, esimerkiksi leikkauksen tai vamman jälkeen • sairauden, vamman tai leikkauksen jälkitilan hoitoon käytettävä lääkitys • huono ravitsemustila ja nestetasapaino, esimerkiksi rajoitukset syömisessä hoidon tai toimenpiteen vuoksi tai ei pysty syömään. Kaatumisten ehkäisyn keinot • Mahdollisimman monen vaaratekijät poistaminen tai vaikutuksen vähentäminen. • Moniammatillinen kaatumisvaaran arviointi, suunnittelu ja toteutus: Priorisointi, jos lyhyt sairaalassaoloaika! • Mahdollisimman vähän yhtäjaksoista vuodelepoa • Vähintään nousu vuoteen reunalle istumaan tai vuoteen vierelle seisomaan useamman kerran päivässä. • Voimistelu vuoteessa, ellei pystyyn nousu ole mahdollista. • Tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelun aloittaminen mahdollisimman pian. • Sairaalaympäristön turvallisuus • potilashuoneen järjestelyt ja WC-reittien turvallisuus • hyvät kengät tai tossut jalkaan liikkeelle lähtiessä • tarvittavat apuvälineet saatavilla • omat silmälasit mukana. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 36
 • 37. Kaatumisten ehkäisyä voit opiskella lisää… • DUODECIMIN OPPIPORTTI: Kaatumisten ehkäisy • Julkaistu 4.12.2015 • Kaatumisista aiheutuu monenlaista haittaa potilaille ja heidän läheisilleen. Kaatumiset kuormittavat myös hoito- ja palvelujärjestelmää ja aiheuttavat suuria kustannuksia. Kaatumisia ja niiden seurauksia voidaan vähentää järjestelmällisillä ja hyvin organisoiduilla ehkäisytoimilla. • Kurssin jälkeen tiedät mitkä tekijät ja sairaudet vaikuttavat kaatumisriskiin. Osaat myös tunnistaa riskipotilaat sekä valita ja käyttää kaatumisvaaran arviointimittaria. Lisäksi osaat ehkäistä kaatumisia omassa työyksikössäsi yhdessä koko työyhteisösi kanssa. • Tekijät • TtM Anniina Heikkilä toimii kehittämispäällikkönä HUS:ssa. • Proviisori Lotta Tyynismaa toimii asiantuntijana HUS-Apteekissa. • TtM Anna-Maija Jäppinen toimii fysioterapian kliinisenä asiantuntijana HUS:ssa. • TtM Hilkka Kivelä toimii hoitotyön kliinisenä asiantuntijana HUS:ssa. • TtT Satu Pajala kehittämispäällikkönä ja iäkkäiden kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. • LKT Timo Strandberg toimii geriatrian professorina Helsingin ja Oulun yliopistoissa sekä HUS:ssa. Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 37
 • 38. Opiskele lisää kaatumisten ehkäisystä www.oppiportti.fi Copyright © THL/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö 38