O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

[Đề tài] Những thay đổi giai cấp công nhân thời đại C.Mác (10đ)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ)
NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com
1
NHỮNG THAY ĐỔI CỦA GIAI CẤP CÔNG
NH...
TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ)
NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com
2
A. MỞ ĐẦU
Sự phát triển của nền đại...
TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ)
NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com
3
C.Mác, Ph.Ănghen, là giai cấp vô sả...
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

[Đề tài] Những thay đổi giai cấp công nhân thời đại C.Mác (10đ)

Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của C.Mác. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam, Khái quát về giai cấp công nhân thời đại Mác-Ănghen, Đặc điểm (2 phương diện Kinh tế-Xã hội, Chính trị-Xã hội), II. Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của C.Mác và Ph.Ăngghen., Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của Mác - Ăngghen, Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam, 2. Biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay,

Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của C.Mác. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam, Khái quát về giai cấp công nhân thời đại Mác-Ănghen, Đặc điểm (2 phương diện Kinh tế-Xã hội, Chính trị-Xã hội), II. Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của C.Mác và Ph.Ăngghen., Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của Mác - Ăngghen, Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam, 2. Biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay,

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a [Đề tài] Những thay đổi giai cấp công nhân thời đại C.Mác (10đ) (20)

Mais de Khotailieu - Kiều My (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

[Đề tài] Những thay đổi giai cấp công nhân thời đại C.Mác (10đ)

  1. 1. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 1 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN NAY SO VỚI THỜI ĐẠI CỦA C.MÁC. LIÊN HỆ VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã lớp học phần: 2088HCMI0121 Nhóm thực hiện: Nhóm 10 Tên đề tài: Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của C.Mác. Liênhệ với giai cấp công nhân Việt Nam.
  2. 2. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 2 A. MỞ ĐẦU Sự phát triển của nền đại công nghiệp, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giai cấp công nhân đã có nhiều biến đổi so với thế kỷ XIX như nguồn gốc xuất thân, cơ cấu đa dạng, trình độ, tri thức, nhận thức, đời sống và nhu cầu. Đây chính là mục đích của đề tài – chỉ ra sự thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với giai cấp công nhân thời Mác và Ăngghen đặc và những chuyển biến của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ đó khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay. B. NỘI DUNG I. Khái quát về giai cấp công nhân thời đại Mác-Ănghen 1. Khái niệm Khi sử dụng khái niệm giai cấp công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu đạt khái niệm đó, như: giai cấp vô sản, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp,... Mặc dù vậy, về cơ bản những thuật ngữ này trước hết đều biểu thị một khái niệm thống nhất, đó là chỉ giai cấp công nhân hiện đại, con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại. 2. Đặc điểm (2 phương diện Kinh tế-Xã hội, Chính trị-Xã hội) 2.1. Giai cấp công nhân trên phương tiện kinh tế-xã hội - Giai cấp công nhân với phương thức lao động công nghiệp trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa: đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao. - Giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đó là giai cấp của những người lao động không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị chủ tư bản bóc lột giá trị thặng dư. Đối diện với nhà tư bản, công nhân là những người lao động tự do, với nghĩa là tự do bán sức lao động của mình để kiếm sống. Chính điều này khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản. Như vậy, đối diện với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân trong chế độ tư bản chủ nghĩa theo
  3. 3. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 3 C.Mác, Ph.Ănghen, là giai cấp vô sản, “giai cấp công nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống”. 2.2. Giai cấp công nhân trên phương diện chính trị - xã hội Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân bao gồm: - Đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân là lao động bằng phương thức công nghiệp với đặc trưng công cụ lao động là máy móc, tạo ra năng suất lao động cao, quá trình lao động mang tính xã hội hóa. - Giai cấp công nhân là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp, là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất hiện đại. Do đó, giai cấp công nhân là địa biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất tiên tiến, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại. - Nền sản xuất đại công nghiệp và phương thức sản xuất tiên tiến đã rèn luyện cho giai cấp công nhân những phẩm chất đặc biệt về tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và tâm lý lao động công nghiệp. Đó là một giai cấp cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để. II. Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của C.Mác và Ph.Ăngghen. 1. Điểm tương đồng - Giai cấp công nhân hiện nay vẫn đang là lực lượng sản xuất hang đầu của xã hội hiện đại. Họ là chủ thể của quá trình sản xuất công nghiệp hiện đại mang tính xã hội hóa ngày càng cao. - Cũng giống như thế kỷ XIX, ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay, công nhân vẫn bị giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản bóc lột giá trị thặng dư. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa sản sinh tình trạng bóc lột này vẫn tồn tại. - Phong trào cộng sản và công nhân ở nhiều nước vẫn luôn là lực lượng đi đầu trong các cuộc đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển , vì dân chủ, dân sinh , tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội. => Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa Mác-Leenin vẫn mang giá trị khoa học và cách mạng, vẫn có ý nghĩa thực tiễn to lớn, chỉ đạo cuộc đấu tranh cách mạng hiện nay của giai cấp công nhân, phong trào công nhân và quần
  4. 4. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 4 chúng lao động, chống chủ nghĩa tư bản và lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa trong sự phát triểm của thế giới ngày nay. - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nhân hiện đại cũng tăng nhanh về số lượng, thay đổi lớn về cơ cấu trong nền sản xuất hiện đại. - Với các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp lãnh đạo và Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền. 2. Những thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với thời đại của Mác - Ăngghen: 2.1. Về số lượng và cơ cấu giai cấp công nhân hiện đại: - Trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp thế hệ mới (4.0) công nhân hiện đại cũng tăng lên về số lượng, thay đổi lớn với cơ cấu trong nền sản xuất hiện đại. - Trong quá trình đổi mới,mở cửa và hội nhập quốc tế, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần đã tạo bước chuyển quan trọng đối với cơ cấu nền kinh tế. + Bên cạnh thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể hình thành và phát triển nhanh thành phần kinh tế tư nhân và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. + Tạo ra sự chuyển biến trong cơ cấu lực lượng lao động xã hội, l àm cho lực lượng công nhân phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu. - Sự phân hóa giàu nghèo trong nội bộ công nhân cũng ngày càng rõ nét. Một số bộ phận có thu nhập thấp, giác ngộ ý thức chính trị giai cấp chưa cao và nhiều khó khăn về mọi mặt vẫn tồn tại. 2.2. Giai cấp công nhân hiện đại có xu hướng trí tuệ hóa: - Gắn liền với Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, với sự phát triển tri thức, công nhân hiện đại có xu hướng trí tuệ hóa, trở thành lực lượng lao động chủ đạo. Tri thức hóa và trí thức hóa công nhân là hai mặt của cùng một quá trình, của xu hướng trí tuệ hóa đối với công nhân và giai cấp công nhân. - Ngày nay, công nhân được đào tạo chuẩn mực và thường xuyên được đào tạo lại đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong nền sản xuất hao phí lao động hiện đại chủ yếu là hoa dưới vị trí lực chứ không còn thuần túy ra với sức lực cơ bắp.
  5. 5. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 5 - Công nhân hiện đại với trình độ tri thức và làm chủ công nghệ cao với sự phát triển của năng lực trí tuệ trong nền kinh tế tri thức trở thành nguồn lực cơ bản nguồn vốn xã hội quan trọng nhất trong các nguồn vốn của xã hội hiện đại 2.3. Tính xã hội hóa của lao động công nghiệp mang nhiều biểu hiện mới: - Sản xuất công nghiệp trong thế giới toàn cầu hóa đã mở rộng thành "chuỗi giá trị toàn cầu". Khác với truyền thống, trong nền sản xuất hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và công nghệ cao, đã xuất hiện hiện hình thức ốc liên kết mới, những mô hình về kiểu lao động mới như “xuất khẩu lao động tại chỗ”,” làm việc tại nhà”, “ nhóm chuyên gia quốc tế quốc tế”, “quốc tế hóa các tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp”. - Lực lượng sản xuất hiện đại đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia-dân tộc và mang tính chất quốc tế, trở thành lực lượng sản xuất của thế giới toàn cầu. 2.4. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp lãnh đạo và Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền: - Giai cấp công nhân có đặc điểm quan trọng nhất, khác biệt với các giai cấp khác trong xã hội đó là đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến. Giai cấp công nhân đã tiếp thu ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thay đổi tư tưởng cách mạng, chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác. - Giai cấp công nhân và Đảng cộng sản thường xuyên đấu tranh chống mọi thứ chủ nghĩa cơ hội, bọn phản động, đấu tranh chống lại mọi thế lựcthù địch của nhân dân với Chủ nghĩa xã hội. - Ở các nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền và giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. III. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam 1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. Giai cấp công nhân VN tuy ra đời muộn và chiếm 1 tỷ lệ ít trong thành phần dân cư, nhưng do kế thừa được truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cười của dân tộc mà giai cấp công nhân nước ta luôn tỏ rõ là một giai cấp kiên cường, bất khuất. Giai cấp công nhân VN ra đời trong nỗi nhục mất nước cộng với nỗi khổ vì ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đế quốc làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc kết hợp làm một, khiến động cơ cách mạng, nghị lực cách mạng và tính triệt để của CM của giai cấp công nhân được nhân lên gấp bội.
  6. 6. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 6 Giai cấp công nhân VN ra đời trước giai cấp tư sản VN, lại có Đảng lãnh đạo nên luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất và giữ vững vai trò lãnh đạo của mình. Trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân pháp, trong cuộc đấu tranh chóng tư bản thực dân đế quốc và phong kiến khẳng định độc lập chủ quyền, xóa bỏ ách thống trị thực dân. Giai cấp công nhân VN đa số xuất thân từ nông dân, có mối liên hệ máu thịt với nông dân. Đó là điều kiện hết sức thuận lợi để thực hiện sự liên minh giai cấp, trước hết là đối với giai cấp nông dân. Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, sẽ có nhiều người nông dân làm việc ở các cơ sở công nghiệp và trở thành công nhân ở chính ngay quê hương mình. 2. Biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay: 2.1. GCCN Việt Nam hiện nay đã tăng nhanh về số lượng và chất lượng, là giai cấp đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Trước đổi mới, trong điều kiện nền kinh tế khép kín, vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, giai cấp công nhân nước ta ít về số lượng, tương đối thuần nhất. Sau 30 năm đổi mới, giai cấp công nhân nước ta không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Điều này được lý giải bởi chúng ta đang ở trong giai đoạn cơ cấu “ dân số vàng”, số lượng người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ trọng cao đi đồng thời với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường hội nhập quốc tế. Quá trình hội nhập quốc tế đã tiếp nhận những thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất, làm cho nền kinh tế nước ta đang chuyển biến nhanh theo hướng CNH, HĐH. Điều đó tạo động lực để giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển cao về trình độ chuyên môn nghề nghiệp. Trình độ của giai cấp công nhân ngày càng được nâng cao đãtừng bước “hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức”. Đây là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập; góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm giữ vững sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. 2.2. Đa dạng về cơ cấu nghề nghiệp - Trước đổi mới, trong điều kiện nền kinh tế khép kín, vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, giai cấp công nhân nước ta ít về số lượng, tương đối thuần nhất. Trong quá trình đổi mới,mở cửa và hội nhập quốc tế, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần đã tạo bước chuyển quan trọng đối với cơ cấu nền kinh tế. Bên
  7. 7. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 7 cạnh thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, đã hình thành và phát triển nhanh thành phần kinh tế tư nhân và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điều đó đã tạo ra sự chuyển biến trong cơ cấu lực lượng lao động xã hội, đa dạng về cơ cấu theo nghành nghề. Cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay đang vận động theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ. Với cơ cấu kinh tế như vậy, xuất hiện ngày càng đông bộ phận công nhân làm việc trong các ngành dịch vụ. Hiện nay, cơ cấu giai cấp công nhân nước ta trong các ngành kinh tế là: ngành công nghiệp chiếm 46,1%; ngành xây dựng chiếm 15%; thương mại, dịch vụ chiếm 25,9%; vận tải chiếm 4,7%; các ngành khác chiếm 8,3%(3). Vì vậy, bên cạnh đội ngũ công nhân truyền thống, đã xuất hiện đội ngũ công nhân trong các ngành nghề mới. Trong đó, đa phần là lớp công nhân trẻ, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có khả năng tiếp thu công nghệ hiện đại. 2.3. Công nhân tri thức là lực lượng lao động chủ đạo - Đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam là một bộ phận tiên tiến, ưu tú nhất, tiêu biểu nhất của giai cấp công nhân, ra đời và trưởng thành cùng với cuộc cách mạng khoa học- công nghệ hiện đại, có trình độ học vấn, trình độ tri thức cao; - Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp sử dụng, vận hành các công cụ sản xuất hiện đại, công nghệ cao, tham gia nghiên cứu, chế tạo, cải tiến, chuyển giao công nghệ trong sản xuất- kinh doanh- dịch vụ công nghiệp hoặc có tính chất công nghiệp; - Là động lực chủ yếu của sự phát triển kinh tế tri thức và là đội quân tiên phong thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời đại hiện nay. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam là to lớn và còn được tiếp tục thể hiện cùng với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam còn hạn chế, yếu kém, chưa tương xứng với vai trò của đội ngũ, bởi vậy, cần phân biệt mức độ lý tưởng và thực tế đạt được trong nghiên cứu, đánh giá vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  8. 8. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 8 2.4. Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đứng trước thời cơ phát triển nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước tác động to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đang đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. - Cơ hội: + Giai cấp công nhân Việt Nam đang có số lượng tăng lên. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hiện nay, tổng số công nhân nước ta chiếm tỷ lệ khoảng 13% số dân và 24% lực lượng lao động xã hội, bao gồm số công nhân làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước; đang làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài; số lao động giản đơn trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể. Dự báo đến năm 2020, giai cấp công nhân có khoảng 20,5 triệu người. Công nhân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh; ngược lại, công nhân trong doanh nghiệp nhà nước ngày càng giảm về số lượng. + Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, chính trị của giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện. Số công nhân có tri thức, nắm vững khoa học - công nghệ tiên tiến tăng lên. Công nhân trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài được tiếp xúc với máy móc, thiết bị tiên tiến, làm việc với các chuyên gia nước ngoài nên được nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, rèn luyện tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc tiên tiến. Lớp công nhân trẻ được đào tạo nghề theo chuẩn nghề nghiệp ngay từ đầu, có trình độ học vấn, văn hóa, được rèn luyện trong thực tiễn sản xuất hiện đại, sẽ là lực lượng lao động chủ đạo, có tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp, giá trị sản phẩm công nghiệp, gia tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong tương lai… - Thách thức: + Sự phát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
  9. 9. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 9 + Thiếu nghiêm trọng các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề. + Tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động còn nhiều hạn chế. + Đa phần công nhân từ nông dân, chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống. + Trong thời gian tới, quá trình toàn cầu hóa sản xuất với sự phân công và hợp tác lao động diễn ra ngày càng sâu rộng giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. Khi chúng ta thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những rào cản về không gian kinh tế, hàng hóa, dịch vụ, vốn, khoa học - công nghệ, thị trường lao động được gỡ bỏ, thì sự cạnh tranh giữa các nước càng trở nên gay gắt.  Dẫn chứng: Hiện ASEAN đã có hiệp định về di chuyển tự nhiên nhân lực, có thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng chỉ hành nghề chính thức đối với 8 ngành nghề được tự do chuyển dịch: kiểm toán, kiến trúc, kỹ sư, nha sĩ, bác sĩ, y tá, điều tra viên và du lịch. Việc công nhận trình độ lẫn nhau về kỹ năng nghề sẽ là một trong những điều kiện rất quan trọng trong việc thực hiện dịch chuyển lao động giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Nhưng đây cũng sẽ là thách thức cho Việt Nam, vì số lượng công nhân lành nghề ở nước ta còn khiêm tốn, buộ#c phải chấp nhận nguồn lao động di cư đến từ các nước khác có trình độ cao hơn. Thời gian tới, nếu trình độ của công nhân nước ta không được cải thiện để đáp ứng yêu cầu, thì chúng ta sẽ bị thua ngay trên “sân nhà”. 2.5. Điểm then chốt để thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh bởi vì: + Một là: Đảng cộng sản là tập hợp đội ngũ những người ưu tú nhất trong giai cấp công nhân và các quần chúng lao động khác. Đó là tập hợp đội ngũ những người có trình độ nhận thức chính trị, học vấn, chuyên môn cao; lập trường giai cấp vững vàng… Do đó, Đảng cộng sản trở thành bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân; là người hoạch định cương lĩnh, chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược,
  10. 10. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com 10 chương trình, kế hoạch… cho cuộc cách mạng của giai cấp công nhân đi đến thắng lợi cuối cùng. + Hai là: Đảng cộng sản là đại biểu trung thành cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của không chỉ giai cấp công nhân mà còn cho đại đa số quần chúng lao động khác (bao gồm cả giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác). => Đảng cộng sản chính là nhân tố chủ quan hàng đầu đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. C. KẾT LUẬN Ngày nay giai cấp công nhân đã có rất nhiều sự thay đổi. Công nhân hiện đại có xu hướng trí tuệ hóa, trình độ học vấn, tri thức ,trí thức và kỹ năng nghề nghiệp được nâng cao, họ có khả năng làm chủ công nghệ làm chủ máy móc, có điều kiện phát triển về mọi mặt. bên cạnh đó. Đặc biệt ở các nước xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân trở thành giai cấp lãnh đạo và Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền. Đó là những biến đổi mới của giai cấp công nhân hiện nay so với giai cấp công nhân thời C.Mác và Ph.Ănghen. Giai cấp công nhân hiện nay vẫn là lực lượng lãnh đạo bên cạnh đó còn là lực lực lượng nòng cốt đi đầu trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại. Cùng với sự phát triển của dân tộc, GCCN Việt Nam đã có nhiều thay đổi, phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và vai trò trong xã hội. Thông qua chính đảng tiền phong của mình, GCCN Việt Nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng XHCN đến thắng lợi. Vai trò lãnh đạo, bản chất cách mạng, tính tiền phong của GCCN Việt Nam không hề thay đổi.

×