Apresentação1 peruibe

286 visualizações

Publicada em

Matérias publicadas no JORNAL ÁGORA de Peruíbe, aos cuidados de Guto Favacho.
período 2013. Peuibe, São Paulo, Brasil

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Apresentação1 peruibe

 1. 1. Museus para todos!! ARTIGOS PUBLICADOS EM 2013 ““JJoorrnnaall ÁÁggoorraa”” PPeerruuííbbee –– SSããoo PPaauulloo -- BBrraassiill
 2. 2. ONDE ESTÃO OS TESOUROS?  AA OONNUU pprrooccllaammoouu aa DDééccaaddaa ppaarraa aa EEdduuccaaççããoo eemm mmaattéérriiaa ddee DDiirreeiittooss HHuummaannooss eennttrree 11999955 ee 2200004,, eemm pprroosssseegguuiimmeennttoo ddaa ccoommeemmoorraaççããoo ddooss 5500 aannooss ddaa DDeeccllaarraaççããoo UUnniivveerrssaall ddooss DDiirreeiittooss ddoo HHoommeemm..  DDaaqquuii nnaasscceeuu uumm nnoovvoo ddooccuummeennttoo ddeennoommiinnaaddoo DDeeccllaarraaççããoo ddoo MMiillêênniioo ddaass NNaaççõõeess UUnniiddaass,, aapprroovvaaddoo eennttrree 66 ee 88 ddee SSeetteemmbbrroo ddee 22000000,, eemm NNoovvaa IIoorrqquuee..
 3. 3.  A propósito dos Objetivos do MMiillêênniioo ffiixxaaddooss ppeellaass NNaaççõõeess UUnniiddaass,, aa tteennddêênncciiaa ddoo ppeennssaammeennttoo ccoonntteemmppoorrâânneeoo aa rreessppeeiittoo ddaa ccuullttuurraa,, iimmpplliiccaa eennttrree oouuttrrooss pprreessssuuppoossttooss,, nnaa ccoommpprreeeennssããoo ddoo ccoonncceeiittoo ddee PPaattrriimmôônniioo CCuullttuurraall eemm eessppeecciiaall oo PPaattrriimmôônniioo HHiissttóórriiccoo ddeessddee uummaa ppeerrssppeeccttiivvaa pprróó--aattiivvaa eemm rreellaaççããoo aaoo ccoonntteexxttoo ssoocciiaall..  DDee ffaattoo oo ccoonncceeiittoo ddee PPaattrriimmôônniioo HHiissttóórriiccoo eenngglloobbaa oo PPaattrriimmôônniioo AArrttííssttiiccoo ((mmaatteerriiaall ee iimmaatteerriiaall)) -- uumm ccoonnjjuunnttoo ddee bbeennss ccuullttuurraaiiss mmóóvveeiiss ee iimmóóvveeiiss qquuee ccoommppõõeemm aa vviiddaa ccuullttuurraall ddooss ppoovvooss ee qquuee ddeevvee sseerr pprreesseerrvvaaddoo ppaarraa aass ffuuttuurraass ggeerraaççõõeess..
 4. 4.  Assim mmeessmmoo,, aa pprreesseerrvvaaççããoo ddoo PPaattrriimmôônniioo CCuullttuurraall ((HHiissttóórriiccoo--AArrttííssttiiccoo)) ddee aaccoorrddoo ccoomm oo ppeennssaammeennttoo ccoonntteemmppoorrâânneeoo ddeemmaannddaa ppllaanneejjaammeennttoo nnaass aaççõõeess iimmppuullssiioonnaaddaass ppeellaa ppoollííttiiccaa ccuullttuurraall nnoo ccoonntteexxttoo ddaass ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass..  DDuuaass ddiirreettrriizzeess pprriinncciippaaiiss ddiizzeemm rreessppeeiittoo àà ppaarrttiicciippaaççããoo ddaass iinnssttiittuuiiççõõeess ppúúbblliiccaass eemm ccooooppeerraaççããoo ccoomm aa ccoommuunniiddaaddee..
 5. 5.  d Dentro deessssaa óóttiiccaa,, ddeessttaaccaammooss oouuttrroo aassppeeccttoo rreellaacciioonnaaddoo aaoo iimmppaaccttoo eeccoonnôômmiiccoo nnoo ââmmbbiittoo llooccaall,,  iissttoo éé,, oo ppllaanneejjaammeennttoo ee aa eexxeeccuuççããoo ddee pprroojjeettooss qquuee vviissaamm oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ccoommuunniittáárriioo,, aa ggeerraaççããoo ddee eemmpprreeggooss,, aa ccaappaacciittaaççããoo ddee ttrraabbaallhhaaddoorreess,, aammpplliiaannddoo aass ppoossssiibbiilliiddaaddeess nnaa eedduuccaaççããoo ffoorrmmaall ee iinnffoorrmmaall ee nnoo aapprroovveeiittaammeennttoo ttuurrííssttiiccoo ddooss bbeennss ccuullttuurraaiiss..
 6. 6.  A elevação ddaa qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa éé uumm ccoonncceeiittoo qquuee vvaaii aalléémm ddoo aassppeeccttoo eeccoonnôômmiiccoo ddaa vviiddaa hhuummaannaa,, ddeemmaannddaa uummaa vviissããoo hhoollííssttiiccaa ddoo mmeeiioo ssoocciiaall ee ssee ttrraadduuzz eessppeecciiaallmmeennttee nnoo aacceessssoo aaoo eeqquuiippaammeennttoo ccuullttuurraall ee nnaa qquuaalliiddaaddee ddaa eedduuccaaççããoo..
 7. 7. O FUTURO É CRIADO POR NÓS, ATRAVÉS DE PENSAMENTOS, PALAVRAS E OBRAS  Na ccaatteeggoorriiaa ddee mmaanniiffeessttaannttee iinnddiivviidduuaall pprrootteesstteeii ccoonnttrraa oo rreeggiimmee ddee ttuutteellaa ddoo EEssttaaddoo ccoonnttrraa oo íínnddiioo bbrraassiilleeiirroo,, nneeggaannddoo sseeuu ddiirreeiittoo ddee eexxiissttiirr ee ffaallaarr..
 8. 8.  TTaammbbéémm mmaanniiffeesstteeii aa nneecceessssiiddaaddee ddee pprroommoovveerr oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ee aa ddeeffeessaa ddooss ppoovvooss iinnddííggeennaass,, ccoommbbaatteennddoo ttooddoo ttiippoo ddee ggeennooccííddiioo,, ffrreennttee àà ddeesseessppeerraaddaa ssiittuuaaççããoo ddooss ppoovvooss iinnddííggeennaass nnoo ccoonnttiinneennttee aammeerriiccaannoo..
 9. 9.  Ideologicamente eenntteennddeemmooss oo ddiirreeiittoo ddee ccaaddaa ppoovvoo ppaarraa ddeecciiddiirr sseeuu ddeessttiinnoo hhiissttóórriiccoo ee aa ddeeffeessaa ddaa ccuullttuurraa ee vvaalloorreess,, mmaass iimmpplliiccaa eemm qquuee ooss ggoovveerrnnooss aassssuummaamm ssuuaass rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddoo ppoonnttoo ddee vviissttaa hhuummaanniittáárriioo,, oo qquuee nnoo ccaassoo ddooss íínnddiiooss,, iimmpplliiccaa nnaa mmaannuutteennççããoo ddee uummaa rreesseerrvvaa,, ccoonnddiiççõõeess ssaanniittáárriiaass ee aammbbiieennttaaiiss eennttrree oouuttrraass..
 10. 10.  ““OOss íínnddiiooss ssããoo vviissttooss ddee mmaanneeiirraa ddeepprreecciiaattiivvaa,, ccoommoo uumm ggrruuppoo ssoocciiaall qquuee nnããoo ssee aajjuussttaa ee rreessiisstteennttee aaooss ppaaddrrõõeess ddee ooccuuppaaççããoo ffaavvoorreecciiddooss ppeelloo ggoovveerrnnoo...... eemm ccoonnttrraassttee ccoomm oo ssiisstteemmaa,, ssããoo ppeennssaaddooss eemm ccoonnjjuunnttoo ee qquuaassee sseemmpprree ddee ffoorrmmaa ppaassssiioonnaall:: ppeennssaaddooss ccoomm ffúúrriiaa ccoommoo bbiicchhooss sseellvvaaggeennss oouu eessppíírriittooss ddoo mmaall,, ee,, oouuttrrooss ppoorr eelleess ssee eennaammoorraamm””..
 11. 11.  Para bem oouu ppaarraa mmaall,, ooss iinnddííggeennaass ssããoo ppaarrttee ddaa hhiissttóórriiaa ccoottiiddiiaannaa ee eessppeecciiaallmmeennttee nnaa nnoossssaa hhiissttóórriiaa bbrraassiilleeiirraa ppoorrqquuee ttooddooss ssoommooss íínnddiiooss ffiilloossooffiiccaammeennttee..
 12. 12.  AA vveerrddaaddee éé qquuee,, ccoonnssiiddeerreeii iinnddiiggnnoo ddiissccuuttiirr aass qquueessttõõeess ssoobbrree oo MMuusseeuu ddoo ÍÍnnddiioo nnoo RRiioo ddee JJaanneeiirroo ((ee oo ddee BBrraassíílliiaa)) aammbbooss ffeecchhaaddooss ee ddeetteerriioorraaddooss,, sseemm ttrraaççaarr uumm ppaarraalleelloo ccoomm aa rreeaall qquueessttããoo iinnddííggeennaa bbrraassiilleeiirraa nnaaqquueellaa ddééccaaddaa..
 13. 13.  AA iinnddiiffeerreennççaa ddoo eennssiinnoo ooffiicciiaall ffrreennttee àà ccuullttuurraa iinnddííggeennaa rreepprreesseennttaavvaa aa iinnddiiffeerreennççaa ppeellaa ddeemmaarrccaaççããoo ddee tteerrrraass ee aass ccoonnddiiççõõeess pprreeccáárriiaass ddee ssoobbrreevviivvêênncciiaa ddeessssaass ppooppuullaaççõõeess nnoo BBrraassiill..
 14. 14.  CCoommoo ssee eesssseess ffaattoorreess ddee ddeessccaassoo nnããoo rreepprreesseennttaasssseemm oo rreefflleexxoo ddaa nnoossssaa mmeennttaalliiddaaddee eemm rreellaaççããoo aaoo pprróóxxiimmoo,, eemm úúllttiimmaa aannáálliissee..  OO vvaalloorr ddaa ccoonnsseerrvvaaççããoo,, rreessttaauurraaççããoo,, uuttiilliizzaaççããoo ddooss bbeennss ccuullttuurraaiiss ee aa ffuunnççããoo ddoo mmuusseeuu ddeeddiiccaaddoo aa eessssaa ttaarreeffaa,, aa ddiissccuussssããoo eessttééttiiccaa ee aa ffuunnççããoo ddaa aarrttee pprriimmiittiivvaa,, ttoorrnnaa--ssee ppeeddaannttee ffrreennttee aa uummaa rreeaalliiddaaddee ssoocciiaall ddee aavvaassssaallaa aa tteeoorriiaa..
 15. 15.  Recentemente lleemmbbrraarriiaa oo ssuuiiccííddiioo ddooss SSaannuummããss nnoo eexxttrreemmoo nnoorrooeessttee ddee RRoorraaiimmaa eemm 22000055 ee ddooss YYaannoommaammiiss nnoo nnoorrttee ddaa AAmmaazzôônniiaa eemm 22001122,, lluuttaannddoo ppoorr sseeuu ddiirreeiittoo àà ssoobbrreevviivvêênncciiaa..
 16. 16.  Não podendo mmaaiiss ccuullppaarr oo ccoolloonniizzaaddoorr,, tteerreemmooss qquuee eennccaarraarr qquuee ssoommooss nnóóss mmeessmmooss,, ooss bbrraassiilleeiirrooss,, qquuee nnããoo ccoonnsseegguuiimmooss rreessggaattaarr vvaalloorreess ee ffaazzeerr pprreevvaalleecceerreemm ooss ddiirreeiittooss hhuummaannooss bbáássiiccooss,, ccoonnssttaannddoo eennttrree eelleess,, oo ddiirreeiittoo àà iinnddiiggnnaaççããoo ffrreennttee àà ccoorrrruuppççããoo..
 17. 17.  ““Liberação das culturas bbrraassiilleeiirraass”” ffooii uumm rreettrraattoo ddaa ssiittuuaaççããoo ccrrííttiiccaa ddoo MMuusseeuu ddoo ÍÍnnddiioo nnaa ddééccaaddaa ddee 11998800 ee ddaa ddeeggrraaddaaççããoo ddaass ttrriibbooss bbrraassiilleeiirraass,, ffrreennttee aaoo ddeessccaassoo ee ddaa aauussêênncciiaa ddee ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass:: uummaa mmaanniiffeessttaaççããoo aapprreesseennttaaddaa nnoo 1100º.. CCoonnggrreessssoo MMuunnddiiaall ddee SSoocciioollooggiiaa nnaa CCiiddaaddee ddoo MMééxxiiccoo eemm 11998822,, ee ppaassssaaddooss ttaannttooss aannooss,, aaiinnddaa ppeerrmmaanneeccee ccoomm oo ccoonntteeúúddoo aattuuaalliizzaaddoo..
 18. 18. PRESERVANDO A HISTÓRIA PARA AS FUTURAS GERAÇÕES  VViioolllleett--llee--DDuucc ((11881144)) ffooii uumm aarrqquuiitteettoo ppaarriissiieennssee ccoonnssiiddeerraaddoo ccoommoo uumm ddooss pprriimmeeiirrooss tteeóórriiccooss ddaa pprreesseerrvvaaççããoo ddoo PPaattrriimmôônniioo HHiissttóórriiccoo –– ffaammoossoo ppoorr ssuuaa ““rreessttaauurraaççããoo iinntteerrpprreettaattiivvaa”” ddooss eeddiiffíícciiooss mmeeddiieevvaaiiss,, ppllaanneejjoouu ee eexxeeccuuttoouu,, eennttrree oouuttrraass,, aa rreessttaauurraaççããoo ddaa CCaatteeddrraall ddee NNoottrree DDaammee..
 19. 19.  A teoria básica ddaa pprreesseerrvvaaççããoo hhiissttóórriiccaa,, ccoomm rreeffeerreenncciiaa eessppeecciiaall aaooss mmoonnuummeennttooss ccoonnssttrruuííddooss,, eennvvoollvvee oo dduuaalliissmmoo ddaa rreetteennççããoo ddoo ““ssttaattuuss qquuoo”” vveerrssuuss aa rreessttaauurraaççããoo,, aaddiicciioonnaannddoo aallgguumm eelleemmeennttoo iinneexxiisstteennttee nnoo ppaassssaaddoo..  Ennttrree oouuttrraass oobbrraass ssiiggnniiffiiccaattiivvaass ddee llee--DDuucc,, ((mmeenncciioonnaammooss aa ppuubblliiccaaççããoo ddoo DDiicciioonnáárriioo ddaa AArrqquuiitteettuurraa Frraanncceessaa ddeessddee ooss ssééccuullooss XXII aaoo XXVVII)),, VViioolllleett éé ccoonnssiiddeerraaddoo ccoommoo oo pprriimmeeiirroo tteeóórriiccoo ddaa aarrqquuiitteettuurraa mmooddeerrnnaa..
 20. 20.  Sua teoria ccoonnssiissttee eemm eennccoonnttrraarr aass ffoorrmmaass iiddeeaaiiss ppaarraa mmaatteerriiaaiiss eessppeeccííffiiccooss,, ee uussaarr eessssaass ffoorrmmaass ppaarraa ccrriiaarr eeddiiffiiccaaççõõeess,, bbaasseeaaddaa nnaa iiddééiiaa ddee uussoo ““hhoonneessttoo”” ddooss mmaatteerriiaaiiss..  Esstteess ccrriittéérriiooss iinncclluuíírraamm aa ccrriiaaççããoo ddee uumm eeddiiffíícciioo ppeerrffeeiittoo –– nnoo ccaassoo,, oo eessttiilloo mmeeddiieevvaall ((nnããoo éé ssóó mmaanntteerr,, rreeppaarraarr oouu rreeccoonnssttrruuiirr,, mmaass rreessttaabbeelleecceerr ssuuaa ffoorrmmaa ccoommpplleettaa))..
 21. 21.  NNaa mmaaiioorriiaa ddooss ccaassooss,, ooss mmuusseeuuss eeuurrooppeeuuss eessttããoo iinnssttaallaaddooss eemm eeddiiffíícciiooss aannttiiggooss;; aannttiiggaass ffoorrttiiffiiccaaççõõeess ((Fiinnllâânnddiiaa)),,  ffoorrttiiffiiccaaççõõeess ttrraannssffoorrmmaaddaass eemm ccaasstteellooss,, qquuee ttoorrnnaarraamm--ssee pprriissõõeess ((LLooiirree nnaa Frraannççaa)) ee ffiinnaallmmeennttee mmuusseeuuss..
 22. 22.  PPoorr iissssoo,, nnoo ââmmbbiittoo ddoo eessttuuddoo mmuusseeoollóóggiiccoo,, oo eessttuuddoo ddaa AArrqquuiitteettuurraa ddee MMuusseeuuss,, ttoorrnnaa--ssee uummaa mmaattéérriiaa aaccaaddêêmmiiccaa rreecceennttee ee mmooddeerrnnaa,, qquuee ssee ddiivviiddee eemm ddooiiss mmoommeennttooss:: ooss eeddiiffíícciiooss aannttiiggooss ((ddee vviieejjaa ppllaannttaa)) ee ooss nnoovvooss eeddiiffíícciiooss ccoonnssttrruuííddooss ppaarraa eessssaa ffuunnççããoo,, iissttoo éé,, ssaallvvaagguuaarrddaarr ccoolleeççõõeess,, eessttuuddaarr ee eexxiibbiirr,, qquueerroo ddiizzeerr,, mmuusseeuuss..
 23. 23.  No caso ddaass eeddiiffiiccaaççõõeess aannttiiggaass oo eessttuuddoo ddaa AArrqquuiitteettuurraa ddee MMuusseeuuss pprreevvêê,, aalléémm ddooss aassppeeccttooss ccoonncceeiittuuaaiiss ddeesseennvvoollvviiddooss ppoorr llee--DDuucc ee JJoohhnn RRuusskkiinn ((LLoonnddrreess,, 11881199)) eennttrree oouuttrrooss,, aa mmeeddiiddaa ddoo ““iimmppaaccttoo aammbbiieennttaall”” -- uumm tteerrmmoo mmooddeerrnnoo qquuee eexxpplliiccaa qquuee ooss eeddiiffíícciiooss aannttiiggooss ttrraannssffoorrmmaaddooss eemm mmuusseeuuss ((ccaasstteellooss,, ffoorrttaalleezzaass)) mmeerreecceemm rreeddoobbrraaddaa aatteennççããoo..
 24. 24.  Ruskin eessccrreevveeuu ““ppooddeemmooss vviivveerr sseemm aa aarrqquuiitteettuurraa ddee uummaa ééppooccaa,, mmaass nnããoo ppooddeemmooss rreeccoorrddáá--llaa sseemm aa ssuuaa pprreesseennççaa””..
 25. 25.  Sendo assim, aa llooccaalliizzaaççããoo rruurraall oouu uurrbbaannaa ddee uumm mmuusseeuu,, jjooggaa uumm ffaattoorr eesssseenncciiaall,, ppoorrqquuee eemm ssiittuuaaççããoo uurrbbaannaa,, ssooffrreemm ooss eeffeeiittooss ddaa ppoolluuiiççããoo,, ddaa aabbeerrttuurraa ddee aavveenniiddaass,, ppaassssaaggeemm ddee vveeííccuullooss,, aa pprrooxxiimmiiddaaddee ccoomm ooss rriiooss,, ssiittuuaaççõõeess ddee rriissccoo qquuee mmuuiittaass vveezzeess nnããoo ppooddeemm sseerr eevviittaaddaass,, mmaass cceerrttaammeennttee mmiinnoorraaddaass ee qquuee,, ddeeffiinniittiivvaammeennttee,, ddeevveemm sseerr lleevvaaddaass eemm ccoonnssiiddeerraaççããoo..
 26. 26.  PPoorr eexxeemmpplloo,, ooss cceennttrrooss hhiissttóórriiccooss ddee MMaaddrrii,, CCuurriittiibbaa,, AAtteennaass,, RRoommaa ttiivveerraamm sseettoorreess ttrraannssffoorrmmaaddooss eemm rruuaass ddee ppeeddeessttrreess,, ddiimmiinnuuiinnddoo ssoobbrreemmaanneeiirraa ooss eeffeeiittooss ddoo ttrrááffeeggoo uurrbbaannoo nnaa pprreesseerrvvaaççããoo ddoo ccaassccoo hhiissttóórriiccoo ddeessssaass cciiddaaddeess,, eennttrree oouuttrraass..
 27. 27.  á Essas árreeaass uurrbbaannaass ddeesseennvvoollvveerraamm oo ccoomméérrcciioo ttuurrííssttiiccoo ppllaanneejjaaddoo,, ccoomm hhoottééiiss,, lloojjaass ccoomm pprroodduuttooss llooccaaiiss,, rreessttaauurraanntteess ttííppiiccooss,, bbaarreess eemmbblleemmááttiiccooss...... ee ooss ppaasssseeiiooss aa ppéé oouu eemm bbiicciicclleettaa,, qquuee ppeerrmmiitteemm aa aapprreecciiaaççããoo ddaa cciiddaaddee,, ccoonnttrriibbuuiinnddoo ppaarraa aa rreevviittaalliizzaaççããoo ddooss cceennttrrooss hhiissttóórriiccooss..
 28. 28.  Também são pprreesseerrvvaaddooss ooss jjaarrddiinnss aaddjjaacceenntteess ààss eeddiiffiiccaaççõõeess ee ccoomm ffrreeqqüüêênncciiaa oo eennttoorrnnoo aammbbiieennttaall--nnaattuurraall..
 29. 29.  Conhecidos são ooss JJaarrddiinnss ddoo PPaalláácciioo ddee BBuucckkiinngghhaamm ((11770033)) ooccuuppaannddoo 1177 hheeccttaarreess ddee LLoonnddrreess,, oo CCaasstteelloo ddee VVeerrssaaiilllleess ((11666611)) ccoomm 770000 hheeccttaarreess ee pprróóxxiimmoo aa PPaarriiss oouu ooss JJaarrddiinnss ddee SSaabbaattiinnii ((aannooss 3300)) ccoomm 22,,5544 hheeccttaarreess,, ccoonnttoorrnnaannddoo oo PPaalláácciioo RReeaall ddee MMaaddrrii,, nnoo cceennttrroo hhiissttóórriiccoo ddaa cciiddaaddee..
 30. 30.  AA mmaannuutteennççããoo ddooss jjaarrddiinnss ((iissttoo éé,, oo eennttoorrnnoo iimmeeddiiaattoo)) eemm rreellaaççããoo aaoo eeddiiffíícciioo ((mmuusseeuu)) éé uumm ccrriittéérriioo bbaassiillaarr ddoo eessttuuddoo mmuusseeoollóóggiiccoo,, aassssiimm ccoommoo aa AArrqquuiitteettuurraa ddee MMuusseeuuss éé mmaattéérriiaa ccoommuumm nnooss eessttuuddooss ddee MMuusseeoollooggiiaa ee MMuusseeooggrraaffiiaa..
 31. 31.  Dessa forma entendemos oo ccoonnttiinneennttee ((eeddiiffíícciioo -- mmuusseeuu)) ee oo ccoonntteeúúddoo ((ccoolleeççõõeess -- aacceerrvvoo)) eemm rreellaaççããoo aaoo eeddiiffíícciioo--mmuusseeuu ee sseeuu eennttoorrnnoo iimmeeddiiaattoo ((jjaarrddiinnss -- ssiisstteemmaass nnaattuurraaiiss -- aammbbiieennttaaiiss)) ee ssuuaa llooccaalliizzaaççããoo ((uurrbbaannaa oouu rruurraall)) ccoommoo uumm ccrriittéérriioo bbáássiiccoo ddooss eessttuuddooss ssoobbrree mmuusseeuuss..  AAlleerrttaammooss ppaarraa ooss ccrriittéérriiooss ddaa ppeerrssppeeccttiivvaa aarrqquuiitteettôônniiccaa,, cceerrttaammeennttee ooss mmuusseeuuss iinnssttaallaaddooss eemm eeddiiffíícciiooss aannttiiggooss,, nneecceessssiittaamm uummaa aatteennççããoo rreeddoobbrraaddaa..
 32. 32.  AAss iinntteerrvveennççõõeess ““iinnvvaassiivvaass”” ccoommoo rreeffoorrmmaass,, nnoovvaass iinnssttaallaaççõõeess,, iinncclluussããoo ddee áárreeaass iinntteerrnnaass oouu eexxcclluussããoo ddee áárreeaass eexxtteerrnnaass,, aaddaappttaaççõõeess ddee ssóóttããoo oouu ppoorrõõeess,, eessccaavvaaççõõeess oouu ddeemmoolliiççõõeess ppooddeemm ccoommpprroommeetteerr ooss aattrriibbuuttooss eessttrruuttuurraaiiss ddoo eeddiiffíícciioo ddee mmaanneeiirraa ddeeffiinniittiivvaa..
 33. 33.  EEsstteess ssããoo aallgguunnss ddooss ccrriittéérriiooss ddaa aarrqquuiitteettuurraa ee ddaa eennggeennhhaarriiaa cciivviill,, qquuee aalliimmeennttaamm aa ffoorrmmaaççããoo tteeóórriiccaa ddaa MMuusseeoollooggiiaa,, uummaa ddiisscciipplliinnaa cciieennttííffiiccaa vvoollttaaddaa ppaarraa aa ggeessttããoo ddooss mmuusseeuuss..
 34. 34. MUSEUS: DO PASSADO PARA O FUTURO  Muito pouco rreessttaa ddaa AAlleexxaannddrriiaa ddoo ssééccuulloo IIIIII aacc ee ddoo sseeuu rreesspplleennddoorr ccuullttuurraall..
 35. 35.  Entretanto vviivveeuu nnoo EEggiittoo oo ffiillóóssooffoo EEssttrraabbããoo (( II aacc)) qquuee ddeessccrreevveeuu oo PPaalláácciioo RReeaall ddee PPttoolloommeeuu FFiillaaddeellffoo,, ccoonnssttrruuííddoo ttrreezzeennttooss aannooss aanntteess,, ccoommoo uumm ccoommpplleexxoo ccoonnjjuunnttoo ddee eeddiiffiiccaaççõõeess qquuee aallbbeerrggaavvaa uummaa bbiibblliiootteeccaa,, oobbsseerrvvaattóórriioo aassttrroonnôômmiiccoo,, jjaarrddiimm bboottâânniiccoo,, ccoolleeççããoo zzoooollóóggiiccaa,, ssaallaass ddee ttrraabbaallhhoo ee eessttuuddooss,, ee aannffiitteeaattrroo..
 36. 36.  OO ffiillóóssooffoo ggrreeggoo eemm ssuuaa nnaarrrraattiivvaa ddeennoommiinnaa oo PPaalláácciioo RReeaall ccoommoo uumm ““mmuusseeiioomm””,, uumm tteerrmmoo qquuee ddeessiiggnnaavvaa oo tteemmpplloo aatteenniieennssee ddeeddiiccaaddoo ààss mmuussaass,, aass nnoovvee ffiillhhaass ddoo ppooddeerroossoo ZZeeuuss:: CCllííoo,, EEuutteerrppee,, TTáálliiaa,, MMeellppóómmeennee,, TTeerrppssííccoorree,, EErraattoo,, PPoolliimmnniiaa,, UUrrâânniiaa ee CCaallííooppee..
 37. 37.  Considerada eessssaa ddeessccrriiççããoo rreessppeeccttiivvaa aaoo pprriimmeeiirroo mmuusseeuu ee ssuuaass oorriiggeennss,, nnooss rreessttoouu uumm ddooccuummeennttoo eessccrriittoo ee uumm rreellaattoo hhiissttóórriiccoo,, ttrraannssffoorrmmaaddoo ppeellaa iimmaaggiinnaaççããoo mmooddeerrnnaa eemm ppaattrriimmôônniioo ccuullttuurraall iinnttaannggíívveell..
 38. 38.  Não existem mmaaiiss vveessttííggiiooss ddoo ““mmuusseeiioomm”” aa qquuee ssee rreeffeerriiaa EEssttrraabbããoo,, mmaass aa hhiissttóórriiaa rreeggiissttrroouu aa mmeemmóórriiaa mmaatteerriiaall ddooss aanntteeppaassssaaddooss aattrraavvééss ddeessssee rreellaattoo,, eexxiibbiinnddoo uumm mmuunnddoo qquuee ppooddeemmooss rreeccoonnssttrruuiirr ee ccoommpprreeeennddeerr iimmaaggiinnaarriiaammeennttee ((mmaass nneemm ppoorr iissssoo mmeennooss iimmppoorrttaannttee)) ssoobbrree oo ppoonnttoo ddee ppaarrttiiddaa ddaa hhiissttóórriiaa oocciiddeennttaall ddoo pprriimmeeiirroo mmuusseeuu..
 39. 39.  Museiom e PPiinnaakkootthhéékkee ffoorraamm ooss nnoommeess ddooss pprriimmeeiirrooss eessppaaççooss ddeessttiinnaaddooss àà aaccuummuullaaççããoo ddooss ccoonnhheecciimmeennttooss ddaa HHuummaanniiddaaddee:: ccoonnsseerrvvaannddoo,, eexxiibbiinnddoo,, eessttuuddaannddoo oobbjjeettooss,, aarrttee ee lliitteerraattuurraa,, rreeuunniinnddoo ooss ddeesseennvvoollvviimmeennttooss cciieennttííffiiccooss ee aass eessppéécciieess nnaattuurraaiiss..
 40. 40.  Alexandria hhoojjee éé uummaa mmeettrróóppoollee mmooddeerrnnaa bbaannhhaaddaa ppeelloo MMeeddiitteerrrrâânneeoo,, qquuee ooccuullttaa ssoobb ssuuaass áágguuaass ooss tteemmppllooss ddee CClleeóóppaattrraa –– uummaa rraaiinnhhaa eeggííppcciiaa ddee oorriiggeemm ggrreeggaa,, qquuee ppaassssoouu ppaarraa aa hhiissttóórriiaa uunniivveerrssaall ccoommoo uumm ssíímmbboolloo ddaa lluuttaa ppeellooss sseeuuss ddoommíínniiooss ffrreennttee aaoo IImmppéérriioo RRoommaannoo..
 41. 41.  Repleta ddee mmoonnuummeennttooss,, oobbeelliissccooss ee eessccuullttuurraass ggiiggaanntteessccaass,, aa cciiddaaddee mmiissttuurraa mmooddeerrnniiddaaddee ee aannttiigguuiiddaaddee,, mmaanntteennddoo eennttrree ssuuaass rreellííqquuiiaass aa hhiissttóórriiaa ddoo pprriimmeeiirroo mmuusseeuu,, uumm pprreesseennttee vvaalliioossoo ddoo ppaassssaaddoo ppaarraa oo ffuuttuurroo..
 42. 42.  Profa. Dra.Teresa Cristina A. Bock foi Coordenadora e Docente do Instituto de Museologia de São Paulo (Gestão 1990-1993)

×