Técnicas Administrativas Básicas de oficina: Espacio de acogida

1.327 visualizações

Publicada em

MÓDULO : TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Técnicas Administrativas Básicas de oficina: Espacio de acogida

 1. 1. OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL EESSPPAACCIIOO DDEE AACCOOGGIIDDAA
 2. 2. CCOONNDDIICCIIOONNEESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS ● BUENA ILUMINACIÓN
 3. 3. CCOONNDDIICCIIOONNEESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS ● LUZ NATURAL
 4. 4. CCOONNDDIICCIIOONNEESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS ● COLORES
 5. 5. CCOONNDDIICCIIOONNEESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS ● COLORES
 6. 6. CCOONNDDIICCIIOONNEESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS ● TEMPERATURA
 7. 7. CCOONNDDIICCIIOONNEESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS ● INSONORIZACIÓN
 8. 8. DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN YY TTIIPPOO DDEE MMAATTEERRIIAALLEESS
 9. 9. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● EQUIPOS MULTIFUNCIONALES
 10. 10. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● MÁQUINAS PARA MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS
 11. 11. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● MÁQUINAS PARA MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS
 12. 12. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● MÁQUINAS PARA MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS
 13. 13. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES
 14. 14. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES
 15. 15. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● PEQUEÑOS ACCESORIOS
 16. 16. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● PEQUEÑOS ACCESORIOS
 17. 17. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● PEQUEÑOS ACCESORIOS
 18. 18. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● PEQUEÑOS ACCESORIOS
 19. 19. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● PEQUEÑOS ACCESORIOS
 20. 20. MMOOBBIILLIIAARRIIOO ● MÁQUINAS Y APARATOS PARA LAS COMUNICACIONES

×