Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR(20)

Anúncio

Mais de Technologická agentura ČR(20)

Anúncio

Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR

 1. 1
 2. 2 Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projektový tým TA ČR, 25. 11. 2015
 3. 3 Co je projekt Zefektivnění TA ČR? Cíl projektu: Zefektivnění poskytování podpory VaVaI prostřednictvím TA ČR. Důvod realizace projektu : Zkvalitnění činnosti TA ČR a získaných poznatků také pro další subjekty Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (85 %) Technologická agentura ČR (15 %) Doba realizace projektu: srpen 2014 – listopad 2015 (18 měsíců)
 4. 4 Návaznost KA projektu na činnosti TA ČR dle §36a, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje v souladu s §36a, odst. 3 Klíčová aktivita (KA) projektu a) Přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, verejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání verejných zakázek KA 1, 2, 3 a 7 b) Hodnocení a výběr návrhů programových projektů KA 2 a 4 c) Poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory KA 3 d) Kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory KA 3 a 4 e) Hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosazených výsledků KA 3 a 4 f) Zpracování návrhu výdajů Technologické agentury České republiky a zpráv o její činnosti ----------- g) Poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví KA 5 a 6 h) Podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů, KA 5 a 6 i) Jedná s prí́slusnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se spolecným trhem, KA 7 j) Spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami KA 6
 5. 5 KA 1 - Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy Cíl? Vytvořit podmínky pro tvorbu programů aplikovaného VaVaI, zejména v rámci TA ČR, jako nástroje k realizaci resortních politik. Co bylo vytvořeno? 15 strategický map VaVaI rezortů, 14 strategických map krajů a hl. m. Prahy (mapy zkonzultovány s příslušnými resorty, chystá se fulltextové vyhledávání), strategická mapa VaVaI, scénář přípravy strategie ČR K čemu je to dobré? • Unikátní pohled / přehled strategických dokumentů (působností, zákonů) • Snazší orientace v džungli dokumentů pro politiky, úředníky, stratégy, implementátory, veřejnost • Podklad pro pochopení návazností, tvorbu specifických analýz, tvorbu strategických dokumentů, programů apod. • Základní mapy, které byly vytvořeny, je možné dále rozpracovávat dle potřeby (tematicky, dle jejich vzájemných vazeb apod.)
 6. 6 Strategická mapa základní - rezort?
 7. 7 Strategická mapa VaVaI (1/2) - rezort?
 8. 8 Strategická mapa VaVaI (2/2) - rezort
 9. 9 Strategická mapa základní - kraj?
 10. 10 Celková strategická mapa pro oblast VaVaI
 11. 11 Počet strategických dokumentů dle jednotlivých resortů Resort Celkový počet aktuálně platných strategických dokumentů Strategické dokumenty se zásadní nebo významnou vazbou na VaVaI Programy účelové podpory VaVaI Ministerstvo dopravy 9 3 0 Ministerstvo financí 2 0 0 Ministerstvo kultury 12 4 2 Ministerstvo pro místní rozvoj 8 1 0 Ministerstvo obrany 5 1 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 7 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 10 0 0 Ministerstvo spravedlnosti 1 0 0 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 14 4 13 Ministerstvo vnitra 13 1 4 Ministerstvo zahraničních věcí 3 0 0 Ministerstvo zdravotnictví 6 2 2 Ministerstvo zemědělství 8 1 1 Ministerstvo životního prostředí 11 0 0 Technologická agentura ČR - - 7 Úřad vlády 24 7 0 CELKEM 143 31 33
 12. 12 KA 1 - Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy S kým probíhala spolupráce? S Ministerstvem pro místní rozvoj jako garantem rozvoje strategické práce, Expertní skupinou pro strategickou práci při MMR, zástupci ministerstev a krajů Jaká zásadní doporučení / závěry vyplynula z realizace KA? • Strategických dokumentů obecně je příliš mnoho, celou soustavu je třeba zjednodušit (méně je v tomto případě více), hierarchizovat a zaměřit se na naplňování strategií (nikoliv pouze jejich psaní) • Orientace v celé „architektuře“, respektive systému klíčových strategických dokumentů pro oblast VaVaI rozhodně není snadná • Je třeba zajistit větší provázanost strategických dokumentů, které primárně nejsou zaměřeny na VaVaI, s programy účelové podpory VaVaI • Je třeba v jednotlivých strategických dokumentech konkrétněji uvádět, jakým způsobem může VaVaI přispět k naplnění jejich cílů • Vazby strategických dokumentů je velmi obtížné identifikovat, ve většině dokumentů jsou sice popsány vazby na jiné strategické dokumenty, ovšem jsou to do značné míry proklamace
 13. 13 KA 2 - Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy prostřednictvím TA ČR Cíl? Zefektivnit podporu VaVaI ve výzkumných a dalších organizacích, určených přednostně k odborné podpoře státní správy, a to zejména v programech TA ČR. Optimalizovat zabezpečení odborného zázemí pro rozhodování orgánů veřejné správy v oblasti podpory VaVaI, optimalizovat výdaje veřejné správy na jeho výkon a zajistit systém inovací ve výkonu veřejné správy, využít VaVaI pro tyto podněty Co bylo vytvořeno a k čemu je to dobré? • Návrh modelu odborné podpory veřejné správy a doporučení pro jeho implementaci – možnosti financování výzkumu v „neakademických“ VO v souvislosti s jejich rolí v odborné podpoře státní správy (resort vytvoří strategii výzkumu a odborné podpory založené na výzkumu, má vědeckou radu, jsou vědecké rady VO, programové financování VO) • Analýza současného stavu zajištění odborné podpory a souvisejícího výzkumu v resortech MŽP, SÚJB (pilotní) a MZe z pohledu legislativního, systému řízení a finančního zabezpečení • Analýza odborné podpory státní správy v Německu (méně podrobně v Polsku, Rakousku, Nizozemsku a Slovensku)
 14. 14 Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy prostřednictvím TA ČR Technologická agentura ČR Rezortní organizace Strategie organizace Vědecká rada Rezort Strategie výzkumu a odborné podpory Vědecká rada Epsilon Podněty Podněty/ prioritizace Projekt Financování OmegaBeta
 15. 15 Návrh opatření (modelu) realizovaná v krátkodobém horizontu (2016) ÚOSS (ústřední orgán státní správy) - dle z. č. 2/1969 Sb. • Jednotlivými útvary ÚOSS jsou def. požadavky na poskytnutí odborné podpory (OP) pro výkon svých působností a požadavky na související VaV činnost. • Na základě požadavků na OP předaných jednotlivými útvary je vypracován dokument ÚOSS s prioritami, obsahem a rozsahem činnosti, očekávanými výsledky a výstupy, potřebou personálních kapacit, náklady spojené s jejich realizací a způsob financování. Schválený dokument je podkladem pro program financování OP ÚOSS. V případě Programového financování, předloží ÚOSS Program ke schválení Ministerstvu financí. • Je předán Formulář návrhu výzkumné potřeby TA ČR k zařazení do programu BETA 2. • Pro témata dlouhodobě potřebné systematické OP jsou přednostně poptávány resortní organizace, a to i v případě, že momentálně danou problematiku ve svém Nabídkovém katalogu nemají. • Je ustavena vědecká rada ÚOSS, která se mj. podílí na formulaci výzkumných a vývojových úkolů spojených s poskytovanou OP, hodnotí plnění těchto úkolů a hodnotí činnost resortních VO a vyjadřuje se ke Koncepci odborné podpory a souvisejícího VaV. Tato rada iniciuje ustavení Rady pro odbornou činnost a výzkum v resortních organizacích.
 16. 16 Návrh opatření (modelu) realizovaná v krátkodobém horizontu (2016) (2) RO (resortní org. - v.v.i, PO, OSS) • Jsou vytvořeny Nabídkové katalogy činností - (přehled výzkumných profilů a oblastí činností odborných skupin RO) • Jsou připraveny údaje do formulářů návrhu výzkumné potřeby TAČR k zařazení do programu BETA 2. • Připraví podněty pro realizaci dalších témat odborné podpory, která mohou rozšířit dosavadní nabídku RO. • Zabezpečí odpovídající personální obsazení v nových orgánech. Je ustavena Rada pro odbornou činnost a výzkum. TA ČR • Spolupráce s ÚOSS na koncepčních krocích. • TA ČR je připraven ke schválení programu BETA 2 s možností alokace finančních prostředků na podprogramy/oblasti formulované pro jednotlivé ÚOSS dle věcného zaměření (např. ŽP a jaderné bezpečnosti – oblasti působnosti pilotních ÚOSS) nebo připraví samostatné programy zaměřené na tyto oblasti a využije další výzkumné potřeby návazné na VaV pro potřeby ÚOSS případně identifikované resortními VO k vyhlášení soutěží v dalších programech (zejména Epsilon a Omega).
 17. 17 Návrh opatření (modelu) realizovaná ve střednědobém horizontu (2017 - 2019) ÚOSS (ústřední orgán státní správy) - dle z. č. 2/1969 Sb. • Zajistit odpovídající personální obsazení s příslušnými znalostmi a odborností, které umožní co nejpřesněji formulovat požadavky na odbornou podporu a s tím související VaV činnost, formulovat zaměření dalšího resortního výzkumu. • Vytvořit střednědobou Koncepci odborné podpory a souvisejícího VaV (dále jen Koncepce) podle jednotné metodiky (Metodika přípravy veřejných strategií schválená usnesením vlády č. 318 z 2. května 2013). • Přijmout Metodiku zajištění potřeb odborné podpory a s ní souvisejícího výzkumu, která mimo jiné nastaví pravidla pro komunikaci v rámci resortu i mezi ÚOSS navzájem. • Stanovit dlouhodobější úlohy RO a zpracovat programy financování odborné podpory, v případě Programového financování předložit tyto programy MF ke schválení. • Pilotní ÚOSS (MŽP a SÚJB) iniciuje u MF přípravu návrhu novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kterým se upravuje institut programového financování odborné podpory poskytované resortními výzkumnými institucemi.
 18. 18 Návrh opatření (modelu) realizovaná ve střednědobém horizontu (2017 - 2019) (2) RO (resortní org. - v.v.i, PO, OSS) • Spolupráce s ÚOSS na koncepčních krocích. • Spolupráce na podkladech pro Koncepci. • Spolupráce na podkladech pro Metodiku. • Spolupráce na podkladech pro zpracování programů financování OP. • Příprava analytických podkladů a odůvodnění. TA ČR • Spolupráce s ÚOSS na koncepčních krocích. • ÚOSS předkládají projekty do programů Beta 2, Epsilon a Omega v návaznosti na schválenou strategii resortu.
 19. 19 Návrh opatření (modelu) realizovaná v dlouhodobém horizontu (2020 a dále) ÚOSS (ústřední orgán státní správy) - dle z. č. 2/1969 Sb. • Na základě pilotního ověření na MŽP a SÚJB je vládě předložen návrh usnesení, kterým uloží všem ÚOSS zpracovat a předložit jí ke schválení Koncepci na období 6 let. Předkladatelem bude MŽP ve spolupráci s SÚJB a TA ČR. • Vládě je následně předložena ke schválení Koncepce s tím, že vláda svým usnesením uloží: RVVI zapracovat dlouhodobé potřeby VaV do Národní politiky VaVaI, ministrům a ostatním zástupcům ÚOSS zpracovat program financování OP státní správy v rozsahu jejich působnosti. • Poskytovatelům podpory na VaVaI (včetně TAČR) je uloženo zohlednit požadavky na VaV, související s OP státní správy, při zpracování programů účelové podpory, tak, že s výkonem státní správy bezprostředně související VaV bude zcela hrazen ze státního rozpočtu a v hodnocení resortních výzkumných organizací bude pro potřeby institucionálního financování náležitě zohledněna jejich primární role odborné podpory • Vládě je předložen návrh usnesení, kterým bude rozšířeno poskytování institucionální podpory VaVaI na všechny ÚOSS, které jsou zřizovateli VO a které pro výkon své působnosti požadují OP spojenou s VaV. Navrhuje se institucionální podporu poskytovat resortním VO na základě výkonnostních smluv; • Upravit v metodice hodnocení výstupů a výsledků, zpracovávané RVVI, VaV činnosti bezprostředně související s OP poskytovanou ÚOSS. • Připravit návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI, kterým bude zavedena definice „OP státní správy“ a tato oblast bude mít samostatná pravidla hodnocení a financování.
 20. 20 Návrh opatření (modelu) realizovaná v dlouhodobém horizontu (2020 a dále) (2) • Připravit legislativní opatření pro zajištění náležitého zařazení OP státní správy do obligatorních výdajů státního rozpočtu. Toto je iniciováno materiálem, který do vlády na základě návrhu předchozích kroků připravilo MŽP ve spolupráci s SÚJB a TA ČR. • Upravit metodiku RVVI pro hodnocení vědeckých organizací zohledněním poskytování OP, což bude mít dopad na rozšíření možností těchto organizací k čerpání prostředků z evropských výzkumných programů. RO (resortní org. - v.v.i, PO, OSS) • RO ve všech případech poskytne podklady a připraví experty pro management výzkumu a odborné podpory, kteří budou schopni tyto podklady zpracovat. TA ČR • Poskytovatelům účelové podpory na VaVaI (včetně TA ČR) je uloženo zohlednit požadavky na VaV, související s OP státní správy, při zpracování programů účelové podpory, tak, že s výkonem státní správy bezprostředně související VaV bude zcela hrazen ze státního rozpočtu a v hodnocení resortních VO bude pro potřeby institucionálního financování náležitě zohledněna jejich primární role OP.
 21. 21 KA 2 - Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy prostřednictvím TA ČR S kým probíhala spolupráce? Zástupci ministerstev (MŽP, MZe, MZV, MPSV), dalších ústředních orgánů státní správy (SÚJB), v.v.i. (VÚV T. G. Masaryka, resortní organizace MZe a MZV), příspěvkové organizace (ČHMÚ, ÚZEI), experti ze společnosti Fraunhofer MOEZ. Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? • Potřeba upevnění pojmu OP a s ní souvisejícího výzkumu jako nezbytného nástroje ke kvalitnímu rozhodování ve státní správě včetně legislativního zakotvení • Potřeba vytvoření jasné koncepce spolupráce mezi rezorty, rezortními organizacemi a poskytovateli podpory VaV • Potřeba vzdělávání státních úředníků v oblasti využívání a formulaci potřeb OP a s ní souvisejícího výzkumu
 22. 22 KA 3 - Nastavení a založení analytických služeb v rámci TA ČR Cíl? Zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR v oblasti analytických služeb jako základní metody zdůvodňování tvorby podkladů pro nastavení a hodnocení podpor. Co bylo vytvořeno? • Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých dopadů VaVaI (Star Metrics) • Návrh aplikace referenčního modelu TAFTIE v podmínkách ČR + příloha Indikátory • Metodika kontrafaktuálních analýz • Podklady a metodiky pro implementaci analytických služeb – Interim evaluace programu Omega a Centra kompetence, Metodika postupů shlukové analýzy, Metodické podklady k aplikacím těžení dat a vyhledávání textu K čemu je to dobré? • Metodický přístup k využití nástrojů, které umožní lepší hodnocení dopadu VaV • Založení datové základny umožní vytvářet podrobné analýzy popisující prostředí VaV • Využití nástrojů, které umožní zefektivnění analytických služeb TA ČR • Propojení dat umožní vytěžit z dat více informací a lepší popis VaV prostředí
 23. 23 DAFOS: základna pro analytické služby TA ČR DAFOS Další externí datové zdroje (NTK,Magnus) Podklady pro hodnocení projektů Kontrafaktuální analýza Hodnocení programů TA ČR - TAFTIE ISVAV Objevování duplicit, shluková analýza, vizualizace PATRIOT ČSÚ BETA PATSTAT Další interní datové zdroje INKA (databáze osob, projektů, subjektů)
 24. 24 DAFOS: základna pro analytické služby TA ČR Základní funkce DAFOS: • Propojení tří typů entit: osoby, projekty, subjekty - propojování dat z různých zdrojů • „Úschova“ dat (datový sklad), interní a externí datové zdroje • K vyhledávání duplicit a podobností (propojení se Shlukovou analýzou) • K přípravě reportů - komplexní, předem def. a standardizované dotazy nad databází • Nastavení filtrů pro ad hoc analytické potřeby • Prezentační vrstva DAFOS - vizualizace dat a výsledků z analýz Příklady: • Urči propojení dvou daných osob (ve smyslu společných výsledků a participace na stejných projektech) • K dané osobě vypiš seznam institucí participujících na projektech, kde daná osoba byla řešitelem • K dané osobě vypiš seznam klíčových slov z jeho výsledků (RIV) • K danému programu vypiš seznam řešitelů projektů spadajících pod tento program
 25. 25 DAFOS: formát výstupu
 26. 26 DAFOS: formát výstupu
 27. 27 Provázanost řešitelů projektů v soutěžích různých poskytovatelů - př. program NAKI vs. OMEGA Komunita projektů týkajících se otevřených dat, strojově čitelných a propojitelných dat Komunita projektů týkajících se IT v dopravě
 28. 28 Návrh metodiky TAFTIE • Reakce na zvyšující se tlak na obhajobu výdajů veřejných prostředků • Hodnocení je komplexní proces mapující „všechny“ aspekty, které s programem souvisí • Definuje jakými kroky je nutné projít, pokud chceme provádět kvalitní a odpovědné hodnocení, jaká hodnocení provádět a přibližně v jakém rozsahu • Referenční model je výsledkem zkušeností agentur v TAFTIE • Pilotní ověření při realizaci Interim hodnocení programu Omega a Center kompetence • Návrh metodiky vznikl v reflexi směrnice TA ČR (SME 26) a zkušenosti z projektu budou zpětně promítnuty
 29. 29 Kontrafaktuální analýza je nástrojem na měření dopadu veřejné intervence a vyjadřuje rozdíl mezi situací pozorovanou (observable; factual) po intervenci a situací, která by nastala, pokud by k intervenci nedošlo (non-observable; counterfactual). Výsledné hodnocení a výpočet efektu je založen na kvantitativních datech („tvrdých“ datech, např. auditované finanční údaje), jejichž dostupnost a kvalita určuje kvalitu samotné analýzy. Kontrafaktuální analýza Ad hoc evaluace vyčíslující dopadový efekt podpory, např. v HDP. Je tak dobrá, jak jsou dobrá vstupní data.
 30. 30 Kontrafaktuální analýza Výstupy • Metodika – postup při vytváření kontrafaktuálních analýz • Pilotní ověření – na datech TA ČR (program Alfa) • Program – pro realizaci kontrafaktuálních analýz Jaký je postup? Jsou párovány nejpodobnější podniky z podpořené a nepodpořené skupiny. Mezi těmito skupinami je vypočten rozdíl v čase. Na jaké otázky je schopná odpovědět? • Jaký je dopad intervence na konkurenceschopnost podpořených podniků? • Kolik jedna „investovaná“ koruna z veřejných prostředků vytvořila korun v HDP • Zvýšily se v důsledku intervence zisky podpořených podniků?
 31. 31 KA 3 - Nastavení a založení analytických služeb v rámci TA ČR S kým probíhala spolupráce? Spolupráce napříč TA ČR a napříč projektem Zefektivnění činnosti TA ČR, tým z Matematicko-fyzikální fakulty pro Shlukovou analýzu, experti pro evaluace programů, experti na kontrafaktuální analýzu (MPSV), expertní podpora z ČSÚ Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? • Pro další zefektivňování analytických služeb je klíčová kvalitní datová základna • Vhodné těžit, konsolidovat a přidávat další datové zdroje • Vhodné provádět další evaluace programů v pilotním režimu a reflektovat získané zkušenosti do stávající metodiky • Vhodné provádět další ověření kontrafaktuální analýzy na programech TA ČR při využití co nejkvalitnější datové specifikace • Vhodné rozšířit stávající funkcionality DAFOS (další možnosti vizualizace, vytvoření veřejného webu, zjednodušení tvorby reportů „na míru“, automatizace sběru dat atd.)
 32. 32 KA 4 - Spolupráce s externími experty TA ČR Cíl? Zefektivnit spolupráci s externími experty TA ČR, a to nastavením agendy pro zajišťování této spolupráce a metodik (postupů) pro její efektivní fungování Co bylo vytvořeno? Metodika managementu externích expertů v rámci TA ČR K čemu je to dobré? • K vyhledávání, oslovování a komunikaci s externími experty • Ke zjednodušení registrace externích expertů a práce s těmito informacemi • K úpravě nastavení smluvních vztahů, zajištění nestrannosti a mlčenlivosti • K nastavení školení a vzdělávání externích expertů • K lepšímu přiřazování externích expertů k jednotlivým návrhům projektů • K metodickému nastavení hodnocení práce externích expertů • Ke zpřesnění odměňování a nastavení motivace externích expertů • Ke sloučení několika databází jedné databáze externích expertů a nastavení přístupových práv a oprávnění pracovat s těmito daty
 33. 33 Metodika managementu externích expertů v rámci TA ČR
 34. 34 KA 4 - Spolupráce s externími experty TA ČR S kým probíhala spolupráce? Zástupci TA ČR, MŠMT, NAZV, TAFTIE (=Evropská asociace předních národních inovačních agentur), EUREKA – program Eurostars. Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? • Nová struktura registračního formuláře zahrnující možnost uvedení klíčových slov a publikací • Nutnost důsledné kontroly při vstupu externích expertů do databáze hodnotitelů (ideálně budou zajišťovat sektoroví specialisté) • Elektronizace oponentů (elektronický přístup, ověřené identity, eliminace papírové komunikace) • Povinné vstupní školení externích expertů po jejich registraci (e-learning) • Workshopy po ukončení veřejné soutěže – zpětná vazba od externích expertů k dané soutěži • Hodnocení práce externích expertů (zapojení sektorových specialistů) • Změny systému odměňování (již byly schváleny Př TA s platností od 1. 1. 2016)
 35. 35 KA 5 - Příprava činnosti platformy pro podporu inovací Cíl? Vytvořit a zvýšit kvalifikaci kapacit TA ČR pro metodické vedení, sběr zkušeností a informací a koordinaci virtuální platformy inovační politiky (platforma tzv. „think-tanku“ s expertízou v konkrétních oblastech inovační politiky), tzv. Inovační think-tank, pro potřeby TA ČR. Co bylo vytvořeno? Funkční platforma inovačního think-tanku s nastaveným systémem pravidelné komunikace a rámce činnosti K čemu je to dobré? • Nastavená síť spolupráce s experty • Nastavená síť s organizacemi navazujícími na činnost s TA ČR (zajištěno memorandy o spolupráci)
 36. 36 Inovační think tank (ITT) Koordinační tým Expertní panel Pracovní skupina CRM databáze Inovační think-tank - sběr a šíření informací OECD EU TAFTIE, a další mezinárodní instituce Vláda ČR Organizační složky státu, jimi zřízené organizace a jejich zaměstnanci, správní úřady v oblasti VaVaI Územně samosprávné celky, jejich úřady, organizace a jejich zaměstnanci v oblasti VaVaI Krajští RIS3 manažeři VaV instituce Technologické platformy, Inovační centra Akademické instituce, a další Svaz průmyslu a dopravy ČR CzechInvest, Hospodářská komora, Obchodní komory (ČNOPK), a další) Inovační lídři (respondenti projektu INKA, a další) Podniky (žadatelé a přijímatelé podpory TA ČR) Předsednictvo Kancelář Analytické oddělení Administrace projektů Poradenské centrum Témata ITT Datové zdroje Rešerše a analýzy Pracovní materiály a podklady Kulaté stoly, workshopy Sociální média
 37. 37 KA 5 - Příprava činnosti platformy pro podporu inovací S kým probíhala spolupráce? Czechinvest, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Jihomoravské inovační centrum, Ministerstvo zahraničních věcí, Regionální inovační centra (SIC, KARP, BIC Plzeň, OK4inovace, TC Zlín, IPR Praha, …), Technologické centrum Akademie věd ČR, RIS3 manažeři, Česko-německá obchodní a průmyslová komora a další Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? • Pilotní fáze potvrdila, že systematický, expertní a multidisciplinární přístup je nevyhnutný pro koncipování a hodnocení národní inovační politiky v ČR a musí být nedílnou součástí efektivní podpory VaVaI. • Nezávislost a dopad aktivit ITT bude významně posílena, pokud by podporu a důvěru ITT deklarovalo více institucí. • Je často obtížné, zejména pak na regionální úrovni, najít ve veřejné správě relevantní a kompetentní osoby odpovědné za hospodářskou politiku a VaVaI • Do ITT musí být zapojeni angažovaní odborníci ze všech sféry tripple Helixu a VaV prostředí
 38. 38 KA 6 - Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování Cíl? Zefektivnit poradenské služby TA ČR ve všech fázích inovačního cyklu a pilotně ověřit nově nastavené poradenské služby, které přímo nebo nepřímo souvisí s podporou poskytovanou TA ČR. Co bylo vytvořeno? • Metodika poradenského centra v oblasti specifických témat přípravy a realizace projektů Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu • Metodika poradenství v oblasti odpočtu výdajů na VaV od základu daně • Analýza možností využití nových nástrojů k podpoře VaV K čemu je to dobré? • K zlepšení poradenských služeb (od přípravy přes jeho realizaci po následné uplatnění výzkumu v praxi vč. pokrytí některých specifických otázek jako např. podpora exportu výsledků výzkumu, daňové odpočty, atd.) pro předkladatele a realizátory projektů • Úspěšně podpořený projekt společnosti Lešikar (pokročilý senzor do tachografů v nákladních automobilech) • Mnohostranné memorandum o další spolupráci (MPO, MZV, EGAP, ČEB, SP ČR, HK ČR, AMSP ČR, TA ČR) • Proškoleno GFŘ a regionální FÚ
 39. 39 Poradenské centrum TA ČR Poradenské centrum TA ČR ÚOHS, EK Uchazeč EGAP ÚPV ŘO OP Ochrana duševního vlastnictví Veřejná podpora Podpora exportu Nové nástroje podpory TA ČR Programy TA ČR
 40. 40 KA 6 - Poradenské služby TA ČR
 41. 41 KA 6 - Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování S kým probíhala spolupráce? Zástupci MF, GFŘ, FÚ, EGAP, MZV, MPO, AMSP ČR, SP ČR, CzechTrade, ... Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? 1) Podpora exportu VaV – lze využít dosavadní nastavený systém exportu, vyžaduje však větší zapojení všech důležitých partnerů a osobní komunikaci. Důležitá je spolupráce na řídicí i na pracovní úrovni. 2) Daňové odpočty – posuzování novosti a nejistoty je velmi náročné a přínosem by bylo zapojení znalců. Jde o důležitý způsob nepřímé podpory VaV. Bylo proškoleno na cca 200 pracovníků FÚ a GFŘ, jejich zkušenosti byly důležitým příspěvkem pro metodiku. 3) Poradenské centrum TA ČR - cílem je naplnit vyjádření paní předsedkyně TA ČR Rut Bízkové: „Podporujeme své klienty nejen finančně, ale i informačně, snažíme se, aby zbytečně nepapírovali, nenaráželi na administrativní bariéry.” Otevřenost, osobní přístup a spolehlivost by měly být hlavními zásadami. 4) Finanční nástroje pro TA ČR - největší multiplikační efekt při podpoře VaV mají finanční nástroje (např. záruky, půjčky, kapitálové vstupy a podobně). Příprava naráží na legislativní bariéry, je však nutné se na tyto nástroje včas připravit.
 42. 42 KA 7 - Informovanost VS Cíl? Zvýšit informovanost a vzdělávání v oblasti činností souvisejících s VaVaI na základě zkušeností TA ČR a v podmínkách organizací veřejné správy. Vytvořit podmínky pro vyšší využití výsledků výzkumu a vzniklých inovací s následným dopadem na zvýšení efektivity veřejných politik zaměřených na podporu VaVaI. Co bylo vytvořeno? • Metodika využití informačních nástrojů/zdrojů • Metodika pro potřeby využití metody PCP ve specifických podmínkách ČR • Nastaveny moduly pro vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v oblasti VaVaI K čemu je to dobré? • Lepší vzájemné porozumění mezi pracovníky TA ČR a pracovníky, za které poskytuje podporu (10 ústředních orgánů státní správy)
 43. 43 KA 7/O1 - informační nástroje/zdroje informace zdroje/ nástroje cílová skupina
 44. 44 KA 7/O1 - informační nástroje/zdroje veřejná správa veřejnost
 45. 45 http://www.facebook.com/tacr.cz http://twitter.com/TACR_cz http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky http://www.youtube.com/TechnologickáagenturaČRPraha http://www.slideshare.net/TACRprezentace Sledujte nás
 46. 46 KA 7/O2 - Vzdělávací moduly č. Název vzdělávacího modulu 1 VaVaI – definice pojmů, cíle veřejné a soukromé podpory, situace v ČR (k čemu výzkum přispívá) 2 Podpora VaVaI jako nástroj pro realizaci celonárodních a resortních strategií 3 Právní rámec VaV v ČR, pravidla veřejné podpory EU, z. č. 111/1998 Sb., z. č. 341/2005 Sb., z. č. 130/2002 Sb., z. č. 218/2000 Sb., z. č. 137/2006 Sb. 4 Organizace podpory VaVaI – RVVI, poskytovatelé, způsob poskytování podpory; účelová podpora VaVaI 5 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik VaVaI a analýzu stavu 6 Hodnocení výzkumu, k čemu slouží a jak se provádí 7 Ochrana duševního vlastnictví 8 Komercializace výsledků výzkumu 9 Mezinárodní kontext VaVaI 10 PCP/SBIR a veřejné zakázky ve VaVaI, inovační partnerství
 47. 47 Fáze 1 Hledání řešení ✓ MT01 Procesní model ✓ MT02 Legislativa ✓ MT03 Technické podmínky ✓ MT04 Optimalizace procesního modelu ✓ MT05 Výběr technologií ✓ MT06 Studie proveditelnosti Fáze 2 Vývoj prototypu ✓ MT07 Koordinace vývoje ✓ MT08 Jádro SW ✓ MT09 Vazba na INTERPI ✓ MT10 Návrh UI ✓ MT11 Zákl. fce SW ✓ MT12 Programování UI MT13 … MT18 Fáze 3 Testování MT19 … MTXX Mini-tender (MT) EvaluaceRámcová smlouva
 48. 48 MT02 MT01 Procesní model Legislativa archivů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MT03 Technické podmínky archivů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MT04 Optimalizace procesního modelu + funkční požadavky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MT05 Výběr technologií 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fáze 2 Vývoj prototypu Fáze 1 Hledání řešení Prosinec 14 Leden 2015 Únor Březen Duben Květen Červen MT06 Studie proveditelnosti výzva + podané nabídky řešení vybrané nabídky Design A Design B Červenec
 49. 49 Červenec Srpen Září Říjen Listopad ProsinecČerven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MT07 Koordinace vývoje MT08 Jádro SW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jádro B Jádro A MT10 Návrh UI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MT09 Vazba na INTERPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MT11 Zákl. funkce MT12 Programování UI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Funkční vzorek B MT13 MT14 MT15 MT16 Tisk Uživatelé UI II. Grafika Fáze 2 Vývoj prototypu MT17 MT18 Vazba na Nár. archiv Dokumentace MT v plánu nepokračuje (nejsou finance) vybrané řešení Funkční vzorek A Funkční řešení Fáze 3 Úprava prototypu / Testování Leden 2016
 50. 50 KA 7/O1 - Informační nástroje/zdroje S kým probíhala spolupráce? TA ČR, instituce veřejné správy, partneři, příjemci, novináři Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? • PR & marketing je nedílnou součástí firemní strategie a měl by v organizaci pevně zakotven. • Informační nástroje/zdroje se přesouvají do oblasti online komunikace. • Nejvyužívanějším nástrojem komunikace by měl být elektronický newsletter. • Čím dál větší prostor by měl být věnován videoobsahu. • Informační nástroje je důležité nejen administrovat, ale také vyhodnocovat. • Tisková zpráva je mrtvý útvar. Komunikace s novináři musí být exkluzivní a flexibilní.
 51. 51 KA 7/O2 - Vzdělávací moduly S kým probíhala spolupráce? Spolupráce probíhala s více jak 20 organizacemi veřejné správy (MPSV, MO, MMR, MK, MZe, MSp, MŽP, MD, 3 krajské úřady, Jihomoravské inovační centrum a 7 obcí s rozšířenou působností. Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? • Pokračovat ve vzdělávání v identifikovaných oblastech – poptávka ze strany účastníků. • Zajistit jednotnou garanci za vzdělávání zaměstnanců působících v oblasti VaVaI. • Proškolit vybrané zaměstnance organizací veřejného sektoru v oblasti práce s kvalifikačním standardem – konzultovat jeho využití s věcným gestorem.
 52. 52 KA 7/O3 - PCP S kým probíhala spolupráce? V průběhu realizace aktivity byla spolupráce zaměřena na tyto roviny a) A) řešení pilotního projektu PCP – zde se scházela koordinační skupina složená ze zástupců MV a jednotlivých archivů z celé ČR. Cílem jednání bylo vedení pilotního projektu tak, aby řešení bylo co nejúčelnější, b) B) metodika - efektivní spolupráce se zástupci ministerstev předkládající projekty do program BETA, proškolení na metodiku PCP, c) C) metodika - zahraniční experti doporučující úpravy závěrečného textu metodiky. Jaká zásadní doporučení vyplynula z realizace KA? • Prosazování principů metody PCP je žádoucí (z tohoto důvodu bylo do nového programu BETA2 stanoveno, že každý dotčený resort v rámci své finanční alokace vymezí projekty, které by bylo touto metodou možné řešit). • Elektronizace, jako podpora procesů v PCP, je důležitá pro její efektivní administraci. Proto bude dle metodiky vyhlášena výzkumná potřeba k promítnutí principů do IS BETA.
 53. 53
Anúncio