O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Vansterpartiet (13)

Anúncio

Mais recentes (20)

Vansterpartiet

  1. 1. Vänsterpartiet SVART PÅ VITT En undersökning av &
  2. 2. Analys Omslagsfoto: Marc Femenia/SCANPIX ■ ■ Det blåser motvind i opinionen och medierna är snåla med att ge dem utrymme. Väljarna gillar att Vänsterpartiet står på de svagas sida men en förändring i deras skattepolitik och ideologi behövs för att fler ska lägga partiets valsedel i urnorna. Vänsterpartiet – högt i det blå? ■ I likhet med andra partier som kämpar För att de drev ett antal förändringar i valplatt- med låga opinionssiffror får Vänsterpar- formen, i strid mot ledningens vilja. tiet medieexponering i relativt liten ut- potentiella sträckning jämfört med riksdagspartiernas väljarna ska Förändra skattepolitiken genomsnitt. Det blir särskilt anmärknings- och ideologin värt när man betänker att partiet hållit ta steget och Fler har en negativ uppfattning och kongress under mätperioden. Även när det rösta på Vänsterpartiet färre en positiv om Vänsterpartiet än vad gäller partiets aktivitet, både när det driver behöver det ske en som gäller för partierna i genomsnitt. Det sin egen politik och går i svaromål mot känslomässiga engagemanget, här uttryckt meningsmotståndare, är den begränsad förändring i partiets i att partiet har en personlig betydelse för jämfört med ett tvärsnitt av partierna. skattepolitik, deras väljaren, bland partiets nuvarande och potentiella väljare är dock i nivå med vad Tre av fyra väljare ser inte ideologi och en del vill se som gäller för partierna i gemen. De nu- partiet som ett alternativ en förändring på parti- varande och de potentiella väljarna uppger Vänsterpartiet har en relativt svag bas, ledarposten. att det bästa med Vänsterpartiet är att de en av sjutton väljare uppger att man röstat står på de svagas sida, är för jämlikhet på partiet vid flera tillfällen, en av sexton och jämställdhet. De som inte ser Vänster- har röstat på partiet vid något enstaka varor till följd av attacken mot Ship to partiet som ett alternativ pekar på partiets tillfälle, totalt har en av åtta väljare någon Gaza. Den ekonomiska politiken är också ideologi, att man är kommunister och att gång röstat på Vänsterpartiet. Drygt åtta framträdande i Vänsterpartiets publicitet man har orealistiska idéer som det sämsta av tio väljare har aldrig röstat på partiet. och den innefattar förslag som sex tim- hos partiet. För att de potentiella väljarna Inför höstens riksdagsval överväger var mars arbetsdag och slopade karensdagar ska ta steget och rösta på Vänsterpartiet tjugonde väljare att rösta på Vänsterpar- bland annat. Vänsterpartiet visar även behöver det ske en förändring i partiets tiet, ytterligare en av sex kan tänka sig att framfötterna när det gäller äldrevården, då skattepolitik, deras ideologi och en del vill rösta på partiet i höstens riksdagsval. Tre det propagerar för att specialsjukhus för se en förändring på partiledarposten. av fyra ser inte partiet som ett alternativ, gamla ska inrättas. vilket även reflekteras i väljarnas uppfatt- ning om Vänsterpartiet. Väljarnas känne- Ohly och bristande realism dom om vad partiet står för är i nivå med svagheter i medierna vad som gäller för partierna generellt. När Vänsterpartiet är drivande i medi- erna tonar en bristande realism fram som Kajsa Bergvall Mest synliga i utrikes- en svaghet, bland annat när det gäller ett Analyschef och försvarspolitiken plötsligt trupptillbakadragande från Af- Retriever Den utan jämförelse största sakfrågan i ghanistan. Även partiledaren är en nackdel Vänsterpartiets publicitet är utrikes- och för Vänsterpartiet. Partiets främsta styrka försvarspolitiken, vilket beror på kravet när det har initiativet i publiciteten är dess Nicklas Källebring om att Sverige ska lämna Afghanistan ideologiska stabilitet, som visade sig under Opinionsanalytiker och utspelet om att bojkotta israeliska kongressen då kongressdeltagarna genom- Synovate
  3. 3. Kännedomen om vad Vänsterpartiet står för är i nivå med vad som gäller för partierna generellt (procent) Genomsni� å�a partier Vänsterpartiet 40 38 35 36 12 11 10 9 Synovate 3 3 1 0 0 0 Aldrig Hört Känner Känner Känner Vet ej Ej svar hört talas om till till till talas men känner lite ganska mycket om knappast bra bra till Vänsterpartiet har svårt a� nå ut både i rollen Nyhets- och åsiktsmaterial som drivande och svarande i medierna (procent) Genomsni� riksdagspartierna Vänsterpartiet (procent) Genomsni� riksdagspartierna Vänsterpartiet 71 20 64 14 36 29 8 7 Retriever Retriever Drivande Svarande Nyhetsmaterial Åsiktsmaterial ■ Diagrammet visar i vilken utsträckning partierna driver sin agenda (drivande) respektive ger andra partier motstånd (svarande) i medierna. Vänsterpartiet exponeras Geografiskt perspektiv i mindre grad i medierna än (procent) Genomsni riksdagspartierna Vänsterpartiet ■ Diagrammet visar vad partierna i genomsni gör vilket geografiskt perspektiv partiet (procent) 59 utgår ifrån i medierna. 14 47 37 39 8 Retriever Retriever 12 1 1 3 Genomsni� Vänsterpartiet Lokalt/regionalt Riks EU Globalt riksdagspartierna
  4. 4. Vänsterpartiets ställningstagande för Enligt väljarna är Vänsterpartiets de svaga och för jämlikhet sämsta sidor ideologin och är det bästa med partiet, en bristande realism enligt väljarna Ideologin/ kommunister De står på de svagas sida Orealistiska idéer Jämlikhet Synovate Synovate Jämställdhet Vänsterpartiet är huvudsakligen synligt i samband med utrikes-/försvarsfrågor och ekonomi (procent) Genomsni riksdagspartierna Vänsterpartiet ■ Diagrammet visar de sex största sakfrågorna för riksdagspartierna i genomsnitt respektive partiet i fokus. Sakfrågorna behandlas antingen av 26 partierna i gemen eller Vänsterpartiet. Därför redovisas sammanlagt fler än sex sakfrågor i diagrammet. 15 15 14 14 12 11 10 9 9 8 6 Retriever Ska er Jobb Miljö Ekonomi Social Utbildning Utrikes/försvar Äldre De ämnen som Vänsterpartiet o ast förekommer tillsammans med är lokalpolitik, äldrevård och sysselsä ning (procent) Genomsni riksdagspartierna Vänsterpartiet ■ Diagrammet visar de åtta största ämnena för riksdags- partierna i genomsnitt respek- tive Vänsterpartiet. Ämnena behandlas antingen av partier- na i gemen eller Vänsterpartiet. Därför redovisas sammanlagt 25 fler än åtta ämnen i diagram- met. 21 18 19 14 7 7 7 7 7 5 5 4 4 3 3 Retriever Lokal- Syssel- Kol- Närings- Familje- Pen- Äldre- RUT Utanför- Betyg Sjuk- politik sä ning dioxid liv politik sioner vård skap försäkring
  5. 5. Vänsterpartiet betyder lika mycket för Flertalet har en negativ inställning partiets nuvarande och potentiella väljare till Vänsterpartiet personligen som är fallet för partierna i gemen Genomsni� å�a partier Vänsterpartiet Genomsni å a partier Vänsterpartiet 23 19 20 21 18 18 13 14 14 14 11 12 10 11 10 9 9 9 7 7 7 7 8 8 6 8 7 8 8 6 6 4 Synovate Synovate 3 4 4 3 4 4 3 4 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingen Mycket Mycket Mycket betydelse stor negativ positiv alls betydelse När Vänsterpartiet har initiativet i medierna framkommer det a partiledaren och partiets avsaknad av verklighets- förankring är de största svagheterna (procent) Svaghet genomsni� riksdagspartierna Svaghet Vänsterpartiet ■ Diagrammet visar i vilken utsträckning dessa övergri- pande svagheter framträder i publiciteten när Vänster- partiet är drivande. 44 27 21 20 18 18 12 12 9 10 5 Retriever 3 Trovärdighet Väljargrupper Ideologisk Konkretion Regerings- Partiledare stabilitet duglighet Det faktum a Vänsterpartiet är troget sin ideologi är dess främsta styrka i den publicitet där partiet är drivande (procent) Styrka genomsni� riksdagspartierna Styrka Vänsterpartiet ■ Diagrammet visar i vilken utsträckning 52 dessa övergripande styrkor framträder 52 i publiciteten när Vänsterpartiet är drivande. 39 19 19 19 17 10 9 9 3 3 Retriever 1 Konkretion Trovärdighet Väljargrupper Ideologisk Regerings- Partiledare stabilitet duglighet
  6. 6. En av å�a väljare har någon gång röstat på Vänsterpartiet (procent) 85 76 Genomsni� å�a partier Vänsterpartiet 12 11 6 7 Synovate 1 1 1 1 Har röstat på Har röstat Har aldrig Osäker, Ej svar flera gånger på någon röstat på vet ej enstaka gång Var tjugonde väljare överväger a rösta på Vänsterpartiet (procent) Genomsni å a partier 75 Vänsterpartiet 67 20 17 9 5 Synovate 4 3 1 1 Överväger a Kan tänka Kan INTE tänka Osäker, Ej svar rösta på sig a rösta på sig a rösta på vet ej Slutsats Nicklas Källebring, Synovate ■ Det bästa med Vänsterpartiet, enligt De potentiella väljarnas ”krav” för att man ska rösta på partiet visar partiets nuvarande och potentiella väljare, på svårigheter för Vänstern att växa. Att åstadkomma en trovärdig är att man står på de svagas sida och att förändring av skattepolitiken, att byta ideologi och partiledare några man är för både jämställdhet och månader före ett val är svårt. jämlikhet. negativ uppfattning och färre en positiv heter för Vänstern att växa. Att åstad- Vänsterpartiet har en relativt svag bas om Vänsterpartiet än vad som gäller för komma en trovärdig förändring av och inför höstens riksdagsval överväger partierna i genomsnitt. skattepolitiken, att byta ideologi och var tjugonde väljare att rösta på partiet. De potentiella väljarnas ”krav” för att partiledare några månader före ett val är Bland väljarna i allmänhet har fler en man ska rösta på partiet visar på svårig- svårt.
  7. 7. Vänsterpartiet och väljarkåren De�a tycker de (procent) potentiella väljarna Har aldrig röstat på och a� Vänsterpartiet kan inte tänka sig a� rösta på 73 behöver ändra på för Har röstat på någon gång men a� få deras röst i kan inte tänka sig a� rösta 3 höstens riksdagsval Har röstat på flera gånger – 1 Ska�erna kan inte tänka sig Har aldrig röstat på men kan 9 tänka sig a� rösta på Byta ideologi Har röstat på någon gång 4 och kan tänka sig a� rösta Partiledaren Synovate Har röstat på flera gånger – 2 kan tänka sig Har aldrig röstat på men 1 Dessa grupper bör överväger a� rösta på partiet försöka nå resp. Har röstat på någon gång och 1 undvika för a� växa överväger a� rösta på Kan inte tänka sig a� rösta på Har röstat på flera gånger – Övervikt av 1 45 år och äldre överväger a� rösta på Boende i villa Röstade inte på partiet 2006 – 1 men skulle göra det vid val idag Kan tänka sig a� rösta på Övervikt av Röstade på partiet 2006 och 4 Kvinnor Ensamstående skulle göra det vid val idag Grundskola/gymnasie Förstagångsväljare – 0 Överväger a� rösta på överväger a� rösta på Liten grupp – inga bestämda slutsatser bör dras Förstagångsväljare – Synovate Män Synovate 0 kan inte tänka sig a� rösta på LO-medlemmar Slutsats Kajsa Bergvall, Retriever ■ Det starkaste intrycket av Vänster- Däremot har Vänsterpartiet en utma- rande kommunikatör kan innebära för partiet, både hos väljare och i medier, är ning i sin kommunikation i och med att publiciteten och opinionssiffrorna. När dess ideologiska stabilitet. Partiets klarhet partiledaren och partiets svaga verklig- det gäller den bristande realismen kan den när det gäller ideologi, värnandet om de hetsförankring upplevs som belastningar kanske sägas hänga samman med partiets svaga samt strävan efter jämlikhet och för partiet. ideologiska stadga. jämställdhet är en kommunikativ styrka, Medierna och väljarna är överens om Det rödgröna samarbetet kommer både i form av tydlighet och att ovan att Lars Ohly är problematisk. Jämför sannolikt att innebär att Vänsterpartiet nämnda värden är uppskattade i breda man med retorikern och eldsjälen Gudrun i förhandlingar förs till en mer jordnära lager. Schyman står det klart vad en inspire- nivå.
  8. 8. Så här gjorde vi undersökningen Opinionsanalysen: Synovates under- Medieanalysen: Retriever har genom- landsortspress. Dessa artiklars innehåll sökning omfattar de partier som redovisas fört analyser av publiciteten kring samt- har kategoriserats för att fånga parametrar separat i den månadsvisa väljar- liga riksdagspartier. Analyserna bygger på såsom geografiskt perspektiv, fördelning barometern, det vill säga de sju riksdags- partirelaterad publicitet i tryckta tidningar mellan nyhets- och åsiktsmaterial, styrkor partierna samt Sverigedemokraterna. och webbkällor. I syfte att få ett repre- och svagheter, sakfrågor och ämnen samt sentativt och hanterligt underlag har ett vilket parti som är drivande och svarande. Antal intervjuer: 1003. medieurval gjorts som likväl täcker hela Fältperiod: 24 maj-27 maj 2010. landet. Eftersom en stor del av den poli- Antal lästa och analyserade artiklar: Metod: Telefon. tiska debatten förs runt om i landet, har 4 000. Målgrupp: Allmänheten 18 år och äldre. analysen baserats både på riksmedier och Publiceringsperiod: 1 mars-31 maj 2010. Medieurval: ■ Östersunds-Posten ■ Östgöta Correspondenten ■ Sundsvalls Tidning ■ Göteborgs-Posten ■ Dagens Nyheter ■ Falu Kuriren ■ Gotlands Tidningar ■ Expressen ■ Gefle Dagblad ■ Barometern ■ Svenska Dagbladet ■ Upsala Nya Tidning ■ Hallandsposten ■ Aftonbladet ■ Nya Wermlandstidningen ■ Blekinge Läns Tidning ■ Dagens Industri ■ Vestmanlands Läns Tidning ■ Jönköping.NU ■ Norrländska Socialdemokraten ■ Nerikes Allehanda ■ Sydsvenskan ■ Västerbottens-Kuriren ■ Eskilstuna Kuriren ■ Smålandsposten Vill du veta mer? Kontakta gärna oss ■ Retriever ■ Synovate Kajsa Bergvall, analyschef, Retriever: Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Synovate: Tel: 070/774 44 34 Mejl: kajsa.bergvall@retriever.se Tel: 073/950 30 43 Mejl: nicklas.kallebring@synovate.com Therése Olsson, marknadschef, Retriever: Karin Nelsson, Vd, Synovate: Tel: 076/000 1006 Mejl: therese.olsson@retriever.se Tel: 073/950 30 03 Mejl: karin.nelsson@synovate.com Vi gör din tidning N NYHETS- Vi har gjort grafiken GRAFIK Magasin & Tidningar i den här broschyren W Kund- och medlemstidningar, verksamhetsberättelser. sajter & sociala medier WEBB- Vill du veta mer om oss? GRAFIK Sajtproduktion, strategisk och Kontakta red@sgb.se praktisk hjälp i sociala medier. U eller besök www.sgb.se Marknadsmaterial Nyhetsbrev, tidningsbilagor, UPPDRAGS- broschyrer, advertorials. uppdragsmedia.se GRAFIK SVENSKA GRAFIKBYRÅN mittpressrum.se Ett unikt presscenter på webben för journalister, bloggare, informatörer och kommunikatörer

×