Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kestlikusaruandlusega alustamine(20)

Anúncio

Kestlikusaruandlusega alustamine

  1. © Swedbank Rohepöörde mõjul tekivad uued kestlikku arengut soodustavad ärimudelid ning saab hoogu juurde innovatsioon. Sellega koos algab ka kestlikkuse aruandluses uus ajastu – ESG teemade mõju äritegevusele on üha ilmsem. Sidusrühmade ootused kujundavad õigusruumi, aruandlusraamistikke ja -tavasid. Ettevõtted peavad muutuma senisest läbipaistvamaks. 2
  2. © Swedbank See, millist kestlikkusteavet peaks ettevõte esitama, sõltub ta sidusrühmadest. Millele aruandluses keskenduda, aitab luua hea filtri olulisuse hindamine (nn materiality assessment). Kohandatult dokumendist: Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting, Summary of alignment discussions among leading Double materiality sustainability and integrated reporting organisations CDP, CDSB, GRI, IIRC and SASB, Sept 2020; Joonis 1, Dynamic materiality via KPMG „Comparing sustainability reporting proposals“ (juuni 2022) 3 Finantsaruannetes sisalduv teave* Aruande kestlikkuse aspektid puudutavad ainult neid teemasid, mis ettevõtteid majanduslikult mõjutavad Aruandlus ettevõtte mõjust majandusele, keskkonnale ja inimestele * Sh finantskohustused ja rahavoogude prognoosid Investorite vaade Põhieesmärk on teha paremaid majandusotsuseid Sidusrühmade lai vaade Eri kasutajarühmadel on eri huvid – millised positiivsed ja negatiivsed aspektid mõjutavad ettevõtte kestlikku arengut
  3. © Swedbank Selleks, et paika panna, millele aruandluses keskenduda, aitab olulisuse hindamine (nn materiality assessment). Olulisuse hindamise põhimõtte rakendamine tagab selle, et valitud teemad ja nende juhtimismeetmed on ettevõtte ESG analüüsi järgi tõhusad. Olulisteks loetakse tegureid, mis mõjutavad finantstulemusi ning määravad ettevõtte pikaajalise ESG strateegia edu. Olulisuse perspektiiv aitab kindlaks teha, mida tuleks aruandluses kajastada, ning lubab keskenduda kestlikkusega seotud pingutustele valdkondades, mis on äriedu ja sidusrühmade jaoks tähtsaimad.  SASB Materiality Finder tööriist aitab määrata, millised on olulised ESG teemad eri tegevusvaldkondades 4
  4. © Swedbank ● Süsinikuheitmed ja jäätmete teke ● Energiatarbimine ● Energiatõhususe strateegia ● Veekasutus ● Toorainekasutus ● Hanketavad (näiteks kestlikest allikatest pärit materjalide hankimine) ● Jäätmemajandus ja taaskasutus ● Mõju ökosüsteemidele ja elurikkusele (näiteks lageraied või pestitsiidide kasutamine) ● Muutuvatele keskkonnanõuetele reageerimise valmidus ● Töötajate ohutus ● Mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste toetamine ● Klientide rahulolu ● Inimõigustega seotud riskide juhtimine, sealhulgas töötajate õiguste tagamine väärtusahelas ning lapstööjõu ja nn moodsa orjapidamise vältimine ● Suhted töötajate ja kohalike elanikega ● Õiguskuulekus andmekaitse ja isikuandmete vallas ● Tooteohutuse dokumentatsioon ● Juhtkonna tasustamine ja mitmekesisus ● Aruandlusstandardite järgimine ● Konkurentsikäitumine ● Altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamine ● Maksukuulekus ● Võtmepositsioonide järelkasvu planeerimine ● Läbipaistvus lobitöös ● ESG riskide juhtimise protsessid ● Reeglid vilepuhumis-, ahistamis-, töökiusujuhtumite jmt uurimiseks
  5. © Swedbank Ettevõte saab olulisuse hindamisest kõige suuremat kasu siis, kui hindab kestlikkuse prisma kaudu ka trende ning oma riskijuhtimisprotsesse. äririske ja -võimalusi, uusi valdkonna Eesrindlikumad ettevõtted integreerivad kestliku mõtteviisi juba olemasolevatesse protsessidesse, mitte ei loo selleks uusi. 6 Aitab mitte-finantsstrateegiat välja töötada, määrata kindlaks ESG riske ning neist tulenevaid võimalusi. Visioon ja strateegia Sise- ja väliskommunikatsiooni hõlbustavad struktureerimine ja dokumenteerimine. Olulisuse hindamine annab ESG aruannetele sisu ning aitab täita rahvusvahelisi standardeid. Toetab strateegiaid ja algatusi, et ESG teemasid kapitaliseerida. Aruandlus Aitab märgata ja sõnastada ootusi, mis võivad hakata äritegevust mõjutama. Nii saab sidusrühmade ootusi mõtestada ja nendeks valmistuda. Trendide tabamine Kommunikatsioon
  6. © Swedbank Paljudes uutes regulatsioonides ja normides hinnatakse olulisust kahest perspektiivist. Kestlikkusaruannetes tuleb arvestada: 1. nii ettevõtte enda mõju ESG valdkonna teemadele; 2. kui ka ESG tegurite mõju ettevõtte finantstulemustele; See põhimõte erineb finantsaruandluse koostamisel kasutatavast (majandusliku) olulisuse põhimõttest. 7
  7. © Swedbank ● Sidusrühmade huvide mõistmine ja valdkonnaspetsiifiliste teemade arvesse võtmine aitab ettevõttel kindlaks teha kestlikkusega seotud riskid ja võimalused ning määratleda võtmetegurid, mis mõjutavad ettevõtte väljavaateid lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis. ● Oluliste kestlikkusega seotud finantsandmete kajastamiseks juhtimise, strateegia, riskijuhtimise, mõõdikute ja eesmärkide vaates on palju võimalusi. ● Kokkuvõttes peaksid kestlikkuse aruanded: – olema otseselt seotud finantsaruannetega ja neid täiendama; – kajastama ettevõtte strateegiat jätkusuutlikkuse valdkonnas, muuhulgas seda, kuidas kõige olulisemate kestlikkuse küsimustega arvestatakse ja nendega tegeletakse. 8

Notas do Editor

  1. Uzskaitījums nav pilnīgs, ilustratīvs.
Anúncio