O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a ADHD (20)

Anúncio

ADHD

 1. 1. ХИПЕРКИНЕТИЧЕН СИНДРОМ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО Насоки за работа
 2. 2. Ние сме такива, каквито сме, точно защото сме различни от другите.
 3. 3. Исторически преглед Хиперкинетичният синдром : - “минимална мозъчна увредя”; - - “минимални мозъчни дисфункции (ММД)”; - - “хиперактивен детски синдром”; - “нарушение с дефицит на внимание”;
 4. 4. Класификация: Хиперкинетичен синдром - DSM-IV-2000 г. и МКБ-10 • Хиперактивност; • Импулсивност; • Невнимание; • Проблеми в следването на правилата и инструкциите; • Екстремно непостоянство в отговорите към ситуациите;
 5. 5. Още малко за Вниманието: • Вниманието е базисен когнитивен процес, който обслужва интегрирането на ситуацията в смислено и действено преживяване. • Устойчивост на вниманието.
 6. 6.  Силни страни на ХАДВ: Способност да се види голямата картина и внимание към детайлите. Креативност и изобретателност. Поемането на рискове може да произведе важни открития. Способност да се обработва информацията и да се осъществяват по-широки наблюдения. Високо ниво на енергия. Добри умения за преговаряне. Интуитивност и реактивност. Способност за хипер-фокус.
 7. 7. Известни хора със Синдром на дефицит на вниманието с или без хиперактивност
 8. 8. НАСОКИ ЗА РАБОТА – ПОСЛАНИЯ, НУЖДИ, ПРАВИЛА И ЦЕННОСТИ Има 5 основни възпитателни нужди: 1) Кохерентност с възрастните; 2) Добронамереност; 3) Структура; 4) Сътрудничество; 5) Смисъл в живота;
 9. 9. Правила и Ценности СТРУКТУРАТА ПРАВИЛАТА, които могат да бъдат предмет на преговори: не могат да бъдат предмет на преговори: Детето се научава да мисли, защото прави избор; да става автономно. Детето се научава да има доверие, да си има доверие, да се изгражда. Правилата, които могат да бъдат предмет на преговори, често се изразяват с „или/или”. Договорът е друга форма на преговаряне.
 10. 10. Последствия и Дисциплина Последствията ...  учат детето на отговорност, на последователност;  свидетелстват за уважението и доверието, които възрастният има към детето си и към самия себе си;  се отнасят до действията на детето, а не към личността му;  се отнасят към настоящето или към бъдещето, а не към миналото;  позволяват на учителя да не дава квалификации;  са формулирани с твърдост и любезност, а не под влияние на гнева.
 11. 11. Дисциплина: една по-положителна дума, отколкото си мислим, и която е от същия произход като „ученик” („disciple”). Наказание (фр. punition) – от латинската дума „удрям”. Дисциплина (discipline) – от латинската дума „научавам” Води след себе си страх, желание за отмъщение. Води след себе си отговорността, поемане на отговорност за изборите си. Често без връзка с извършеното. Пряко последствие от даден избор. Често създава чувство за несправедливост. Води след себе си желанието за сътрудничество Йерархична връзка, връзка на власт. Всички се подчиняват на едни и същи правила – демокрация. Научава се да избягва наказанията. Учи се от грешките си.
 12. 12. Насърчения и избор на подкрепители: Насърчителните изречения започват с думите: „виждам”, „чувам”, „наблюдавам” и завършват с добавена ценност. Пример: „Когато наблюдавам как ти учи, се чувствам горда от усилията, които полагаш, за да успееш. Избиране на подкрепителите и критериите за подкрепление: Типичните подкрепители в класната стая включват похвалите, привилегиите и осезаемите награди.
 13. 13. Социални подкрепители и предпочитани дейности (Славин, Р., Педагогическа психология, изд. Наука и изкуство, С., 2004, с.463 от Vernon F.Jones & Louise S. Jones, Comprehensive Classroom Management (4th ed.), p.363. Copyright 1995 by Allyn and Bacon. Адаптирано с разрешение.) Похвали:  „Умно.”  „Продължавай да работиш така добре.”  „Добро мислене.”  „Високо оценявам помощта ти.”  „Това показва, че си вложил много труд.”  „Ето сега вече си го схванал.”  „Наистина внимаваш.”  „Това е интересна теза.”  „Трябва да покажеш това на баща си.”  „Ти правиш така, че това изглежда лесно.”  „Беше много мило от твоя страна.”  „Харесва ми как си започнал домашната си работа.”  „Много съм доволен от това.”
 14. 14. Социални подкрепители и предпочитани дейности  Близост:  Вървене заедно;  Игра с ученика ;  Седене заедно;  Съвместна работа след училище;  Обядване заедно;  Лицеви изражения:  Усмихване;  Заинтересован поглед;  Намигване;  Смях;  Кимане в знак на съгласие;
 15. 15. Социални подкрепители и предпочитани дейности Предпочитани дейности:  Ученикът да е пръв в някаква дейност.  Изпълняване на поръчки. Капитан на отбора.  Сядане на място, което ученикът желае.  Гледане на филм.  Разказване на шега пред класа.  Игра с магнит или други уреди от часовете.  Изпълняване на художествен проект, свързан с ученето в училище по природни науки.  Избиране на игра за междучасието.  Четене с приятел.  Спечелване на допълнителна или по-дълга почивка.  Получаване на свободно време за използване на библиотека.  Помагане на учителя. Посещение на друг клас.  Ученикът да бъде питан какво иска да прави.  Планиране на излет на класа или проект.
 16. 16. Конкретни предложения за учителя, който има ученици с ХАДВ: (Fachin,1996; Smith, 1998): Славин, Р., Педагогическа психология, изд. Наука и изкуство, С., 2004, с.493)  Уверете се, че учениците разбират всички правила и процедури в класната стая.  Обмислете внимателно къде ще седят тези ученици, за да предотвратите разсейването и да ги държите близо до вас.  Придържайте се към принципите на ефективно управление на класа.  Разберете, че определени поведения, макар и нежелателни, не са замислени като бунтарски – възможно е учениците да не са в състояние да контролират поведението си.
 17. 17. Конкретни предложения за учителя, който има ученици с ХАДВ: 2  Позволете на хиперактивните ученици да бъдат активни.  Въздържайте се от прилагане на система за управление на поведението, която почива предимно на използването на наказания или заплахи.  Групирайте учениците с ХАДВ мъдро, отчитайки целта на групата и другите ученици, които ще членуват в нея.  Подгответе учениците за всякакви типове преходи, които се осъществяват през деня в училище.
 18. 18. Конкретни предложения за учителя, който има ученици с ХАДВ: 3  Научете учениците как да управляват собственото си поведение – това включва себенаблюдение, самооценка, самоподкрепяне и самообучение.  Поддържайте непрекъсната връзка с родителите на учениците, като използвате дневни отчетни карти или други инструменти, за да им давате информация.  Използвайте тетрадки за домашни задачи.  Работете съвместно с персонала, грижещ се за специалното обучение, за да разработите поведенчески и педагогически планове за справяне с проблемите с вниманието.

Notas do Editor

 • Матанова В., Е. Тодорова. Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. Институт за психично здраве и развитие, С., 2013, с. 81
 • (Fachin,1996; Smith, 1998): Славин, Р., Педагогическа психология, изд. Наука и изкуство, С., 2004, с.493

×