O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

наставно ливче по македонски јазик за 7 одд

Baixar para ler offline

наставно ливче по македонски јазик за 7 одд

  1. 1. НАСТАВНО ЛИВЧЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 7 одд.септември 2011г. 1. Во кој век започнува културната преродба во Македонија? 1/__ Во _____ в. 2. Црковнословенскиот јазик бил заменет со____________________. 1/__ 3. Кои се првите македонски автори што творелe на народен јазик? 1/__ _______________________________________________________. 4. Со какви содржини биле нивните книги?_____________________. 1/__ 5. Книгата „Различна поучителна наставленија“ ја напишал ________ _____________ , а во неа ги употребил _______________________ и ____________________ говори. 1/__ 6. Книгите „Огледало“ и „Утешение грешним“ ги напишал ___________ __________и во нив го употребил ___________ говор. 1/__ 7. Почетоците на граѓанската литература во Македонија датираат од ____________________ кога расте интересот за __________________ литература. 1/__ 8. Кои се првите собирачи на народни умотворби ? 1/__ ___________________________________________________________ 9. Кога и каде е објавен Зборникот на народни песни ? ____г. во _________ 1/__ 10. Кои се двете гледишта за оформување на литературен јазик во втората половина на 19 в.? - врз основа на _________________________ говори и - врз поширока ________________ основа 1/__ 11. Кои се првите наши учебникари? 1/__ _____________________________________________________________ 12. Социјалните песни се ________ творби. 1/__ 13. Авторот на социјална песна инспирација црпе од ____________________ ______________________________________________________________ 1/__ 14. Мотиви во социјалните песни се : _________________________________ ______________________________________________________________ 1/__ 1
  2. 2. 15. Што значи лирско-епска творба ?__________________________________ _______________________________________________________________ 1/__16. Што имаат заедничко елегијата и баладата: _________________________ _______________________________________________________________ 1/__17. По што се разликуваат елегиите и баладите ? - во елегиите __________________________________________________ - во баладите __________________________________________________ 1/__18. Што е медиумска култура ? _____________________________________ ______________________________________________________________ 1/__19. Како се делат актерите во филм или театарска претстава ? _____________________________________________________________ 1/__ 20.Каква улога добил Горан во претставата ? / во текстот – Спасувачка уло- Га од Р. Јовчевски / ____________________________________________ 1/__ 21. Напиши реченица во која ќе ги искажеш своите моментални чувства. 5/__ _____________________________________________________________ ______________________________________________________________ Име и презиме___________________________ Работено на ___________________________ Вратено на ____________________________ Бодови 25 / _____ - оценка _____ 2
  3. 3. Очекувани одговори 1. 19в. 2. народен јазик 3. Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ 4. со црковна 5. североисточните и западномакедонските 6. К.Пејчиновиќ; тетовски 7. средината на 19в.; народната 8. Браќата Миладиновци, Димитар и Константин 9. 1861г.; Загреб 10. западномакедонски ; дијалектна 11. Партениј Зогравски и Ѓорѓи Пулевски 12. лирски 13. неправдите кои го доживуваат угнетените и експлоатирани работници 14. социјална нееднаквост, сиромаштија, експлоатација, желба за подобар живот 15. која ќе изобилува со чувства, а во исто време ќе раскажува случка или настан 16. двете се лирско-епски, тажни чувства, несреќни случувања, трагичен крај 17. –се тажи по нешто неповратно изгубено (младост, живот) - останува надеж 18. Средина, посредник за културна комуникација (радио, ТВ, театар, кино, весник..) 19. главни, споредни 20. споредна 21. Да се потикнат да ги искажуваат своите чувства и расположба 3
  • ssuser128dff

    Sep. 15, 2012

Vistos

Vistos totais

8.432

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

128

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×