Anúncio

4. Тайлан бичих.pdf

25 de Mar de 2023
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
Anúncio
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
Anúncio
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
Anúncio
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
4. Тайлан бичих.pdf
Próximos SlideShares
8. өгүүлбэрийг дэлгэрүүлэх ба хураах.pdf8. өгүүлбэрийг дэлгэрүүлэх ба хураах.pdf
Carregando em ... 3
1 de 19
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

4. Тайлан бичих.pdf

 1. МХУЗ-ЫН Н.АЛТАНСУВД 2021 Ажлын тайлан бичих
 2. ТАЙЛАН ГЭЖ ЮУ ВЭ? ТАЙЛАНГИЙН ХУГАЦАА НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЛАВЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ НОМЗҮЙН АЖЛЫН ТАЛААР АЖИЛЛАГСАДЫН ТУХАЙ ЦАГ АШИГЛАЛТЫН ТАЛААР ФОНДЫН (ХАДГАЛАМЖИЙН) ТАЛААР КАТАЛОГИЖУУЛАЛТЫН ТАЛААР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛААР СОЁЛ ОЛОН ТҮМНИЙ АЖЛЫН ТАЛААР БУСАД ТӨЛБӨР ТООЦОО (ТӨСӨВ) ДҮГНЭЛТ АЖЛЫН ТАЙЛАН БИЧИХ АГУУЛГА
 3. Тодорхой хугацаанд (өнгөрсөн хугацаанд) хийсэн ажлынхаа үр дүнг (ажил хүлээн авагчид ) танилцуулж үнэлэлт дүгнэлт авах үйл явцыг тайлан гэж ойлгож болно. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрхэн хийж гүйцэтгэсэн талаарх тайлбар мэдээ нь тайлан болдог. Тайлан гэж юу вэ?
 4. Сарын тайлан Тайланг хугацааны хувьд Жилийн тайлан Улирлын тайлан гэх мэтээр бичиж болно
 5. АЛЬ Ч ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАНГ БИЧИХЭД ЗААВАЛ ТУСГАХ ШААРДЛАГАТАЙ АЖЛУУД БАЙДАГ.
 6. Номын сангийн үйлчилгээний талаар тайланд тусгахдаа номын санд карт нээлгэсэн уншигчийн тоо, ирц, уншигчийн бүтэц, гэрээр ном авч уншсан уншигч, номын тоо зэргийг өдөр тутмын бүртгэл, уншигчийн бүртгэлээс авч тусгана. НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
 7. ЛАВЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЛААР Лавлагаа авсан уншигчийн тоо, бүтэц лавлагааны сэдэв, агуулга, биелсэн лавлагаа, татгалзах, татгалзлын шалтгаан зэргийг дурдахаас гадна цаашид ямар арга хэмжээ авах ажил зохион байгуулах шаардлагатай байгааг дурдаж өгнө.
 8. МЭДЭЭЛЭЛ НОМЗҮЙН АЖЛЫН ТАЛААР Шинэ номын мэдээ, уншигчдад сэдэвчилсэн мэдээлэл тараах зэрэг, мэдээлэл номзүйн холбогдолтой ямар ажил хийсэн, тухайн ажлын ололттой болон дутагдалтай тал, учирч байсан бэрхшээлүүд зэргийг тайланд оруулах нь зүйтэй.
 9. Өнгөрсөн хугацаанд нийт хэдэн номын санч ажилласан, тэдгээрийн хэд нь мэргэжлийн, хэд нь мэргэжилийн бус боловсролын түвшин туршлагын талаарх мэдээлэл оруулна. АЖИЛЛАГСДЫН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГЫГ ОРУУЛАХЫН ЗЭРЭГЦЭЭ ТЭДНИЙ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН ТУХАЙ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ АВСАН ЭСЭХ, ГАДААД ДОТООДОД АЖЛЫН ШУГАМААР АЙЛЧИЛСАН ТУХАЙ ДУРДАНА АЖИЛЛАГСАДЫН ТУХАЙ:
 10. Цаг ашиглалтын талаар: Номын сан долоо хоногт хэдэн цаг ажиллаж байсан, үүний хэд нь номын санчийн дотоод ажилд хэд нь үйлчилгээнд зориулагдсаныг гаргах. Хэрэв уртасгасан, “богиносгосон” цагаар ажилласан бол шалтгааныг тайлбарлах.
 11. ФОНДЫН (ХАДГАЛАМЖ) ТАЛААР: ТУХАЙН ХУГАЦААНД ЯМАР АГУУЛГАТАЙ, ХЭДЭН НЭР ТӨРЛИЙН ХИЧНЭЭН ШИРХЭГ НОМ ХЭВЛЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАЖ АВСАН, ХИЧНЭЭН НОМ ФОНДООС ХАССАН ТАЙЛАН БИЧИХ ҮЕД ФОНДЫН ХЭМЖЭЭ, ҮНИЙН ДҮН ХЭД БОЛСОН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ, (НЭГБҮРЧИЛСЭН БҮРТГЭЛ)-ЫН ТУСЛАМЖТАЙГААР ОРУУЛНА. Хичнээн номонд техник ажиллагаа хийсэн, хэдийг сэлбэн зассан, фондонд ариутгал хийсэн эсэх талаар дурдана.
 12. ФОНДЫН (ХАДГАЛАМЖ) ТАЛААР: ХЭРЭВ ТООН ХЭЛБЭРИЙН ФОНД БҮРДҮҮЛЖ АЖИЛЛАДАГ БОЛ ШИНЭЭР ХЭДЭН НОМ ТООН ХЭЛБЭРТ АВСАН, БУСАД ЭХ СУРВАЛЖААС ХЭДИЙГ БҮРДҮҮЛСЭН, ЗАРЦУУЛСАН ХУГАЦАА, ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААР ДУРДАХ НЬ ЗҮЙТЭЙ. Мөн түүнчлэн хэдэн нэр төрлийн сонин сэтгүүлийг ямар үнээр захиалж, нэгжилсэн талаарх мэдээллийг оруулна.
 13. Каталогжуулалтын талаар: Шинээр ирсэн материалд (ном, хэвлэл, аудио, видео материал)-ыг каталогт оруулах, каталогт хийсэн редактор, каталогийн сурталчилгаа яаж хийсэн тухай тайланд дэлгэрэнгүй тусгана.
 14. Т о н о г т ө х ө ө р ө м ж , б а р и л г а б а й г у у л а м ж и й н т а л а а р : Б а р и л г а б а й г у у л а м ж и н д х и й с э н з а с в а р , э л э г д э л , г э м т э л , ш и н э э р б а р и г д с а н б а р и л г а , н о м ы н с а н г и й н б а р и л г ы н а ш и г т а й т а л б а й н х э м ж э э , т о н о г т ө х ө ө р ө м ж и й н з а с в а р ү й л ч и л г э э , э л э г д э л , г э м т э л , а ж и л л а с а н т ө х ө ө р ө м ж ү ү д , ш и н э э р х у д а л д а ж а в с а н т о н о г т ө х ө ө р ө м ж и й н т у х а й т а й л а н д о р у у л а х н ь з ү й т э й .
 15. Соёл олон түмний ажил: Соёл олон түмний ажил нь номын сангийн мэдээлэл номзүйн ажилтай холбоотой байдаг хэдий ч энэ талаар тусад нь оруулбал илүү үр дүнтэй болно.
 16. Шинээр санаачилж хийсэн ажлын онцлог, шинэлэг тал, ач холбогдол, өөр бусад ажлын талаар дурдаж өгнө. Бусад
 17. Төлбөр тооцоо (төсөв): Өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан төсвийг тухайн ажил болгонд дардахаас гадна зарцуулсан бүх зардлын талаарх мэдээг хүснэгт хэлбэрээр гаргах нь чухал. Зөвхөн зарцуулсан төсвөөс гадна уншигчаас авсан нэмэлт үйлчилгээний төлбөр, хандивлагчдаас авсан хөрөнгө, тусламжийн талаар энэ хэсэгт оруулж өгөх шаардлагатай.
 18. Дүгнэлт: Тайлангийн төгсгөлд тухайн хугацаанд хийсэн ажлын талаар ерөнхий дүгнэлт өгнө. Тухайлбал: Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил хэдэн хувьтай биелэгдсэн. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хийж гүйцэтгэхэд гарч байсан бэрхшээл, ололт, бэрхшээлийг даван туулсан арга зам Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй боловч тухайн хугацаанд хэчнээн ажил шинээр нэмж хийсэн тухай Өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажилд өгөх өөрийн үнэлгээ Цаашид анхаарах зүйлсийн талаар тусгаж өгнө.
 19. Гэрийн даалгавар Jill Sanders Emily Rowe Brendan Davies David Ross Janice Ericson Vance Riens Тодорхой хугацаанд өөрийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиж багшид илгээх Бусад ном зохиолоос дэлгэрүүлж унших
Anúncio