O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
สÉÉืือสสาารกกัันดด้้วยหมวก 6 ใบ 
SSiixx HHaattss 
นนาายสสุุรเเดดช ศรรีีออัังกกููร 
www.facebook.com/suradet.sri
Edward de Bono ผู้ให้กำเนิด Six Hats 
www.facebook.com/suradet.sri
Six Hats 
Six Hats เป็นการจัดระเบียบทางความคิด 
เพืÉอให้ทุกคนได้คิด ได้พูดคุย 
เพืÉอให้บรรลุเป้าหมาย 
และยอมรับซึÊงกันและก...
การพูดคุย/การประชุมทีÉต้องอาศัย Six Hats 
การพูดคุย/การประชุมมีการคัดค้านกัน และนำเรืÉองส่วนตัวมา 
พูดคุยกัน 
การพูดคุยไม่...
การพูดคุย/การประชุมทÉีต้องอาศัย Six Hats (ต่อ) 
บุคลากรของเราไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไร เขาอยากจะช่วยเรา แต่ไม่ 
รู้คิดอย่างไร ...
หมวก 6 ใบ ..... Six Hats 
การใช้หมวก 6 ใบ 6 สี เป็นการจำลอง 
เพืÉอให้เห็นว่า ความคิดทีÉแสดงออกมาควรแสดง 
ออกมาทีละอย่าง ที...
ชนิดของหมวก 6 ใบ… Six Hats 
 หมวกสีขาว (White Hat) 
 หมวกสีแดง (Red Hat) 
 หมวกสีดำ (Black Hat) 
 หมวกสีเหลือง (Yellow...
หมวกสสีีีีขขาาาาว ((((WWWWhhhhiiiitttteeee HHHHaaaatttt)))) 
 เป็นการนำเสนอข้อมูลทีÉเป็น 
จริง ข้อเท็จจริง ตัวเลข 
 เป็น...
การนำหมวกสีขาวมาใช้ 
 เป็นการนำข้อมูล ข้อเท็จจริง มาใช้ตัดสินใจเพืÉอไม่ให้เกิด 
ข้อผิดพลาด และนำสู่การวางแผนงานและแก้ไขปั...
หมวกสสีีีีแแแแดดง ((((RRRReeeedddd HHHHaaaatttt)))) 
 เป็นเรืÉองของการแสดงอารมณ์ และ 
ความรู้สึกในขณะพูดคุย เช่น ชอบ ไม่ช...
การนำหมวกสีแดงมาใช้ 
 เมืÉอเป็นเรืÉองของอารมณ์ จึงเป็นสิÉงทีÉแสดงออกมาโดยไม่มีใคร 
สามารถบังคับได้ จึงเป็นการใช้แยกแยะบุค...
หมวกสสีีดดํำา ((BBllaacckk HHaatt)) 
 เป็นการแสดงความคิดเห็นเพืÉอให้ 
เห็นสÉิงทÉีควรระมัดระวัง ข้อด้อย 
ข้อผิดพลาด ข้อผิด...
การนำหมวกสีดำมาใช้ 
 ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเพืÉอชีÊให้เห็นถึงปัญหา จุดอ่อน 
ความเสีÉยงทีÉจะเกิดขึÊน สÉิงทÉีไม่สอดคล้องหร...
หมวกสสีีเเหหลลืือง ((YYeellllooww HHaatt)) 
 เป็นการพูดคุยเพืÉอค้นหา 
ความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ 
เชิงจินตนาการ มองโลก...
การนำหมวกสีเหลืองมาใช้ 
 เป็นการมองหาคุณค่าและประโยชน์ทีÉเกิดขึÊน แล้วหาเหตุผลมา 
สนับสนุนคุณค่า และประโยชน์นันÊ อีกทังÊเ...
หมวกสสีีเเขขีียว ((GGrreeeenn HHaatt)) 
 เป็นการพูดคุยเพÉือกระตุ้นให้ 
บุคลากรคิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดให้มีทางเลือกทีÉหลาก...
การนำหมวกสีเขียวมาใช้ 
 เพืÉอใช้ค้นหา แนวทางใหม่ๆ ความคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ 
เพÉือนำไปสู่การพัฒนา 
ตัวอย่างประโยคทีÉใช้พู...
หมวกสสีีีีฟฟ้้้้าาาา ((((BBBBlllluuuueeee HHHHaaaatttt)))) 
 พูดคุยเพืÉอควบคุมและบริหาร 
จัดการความคิด เพÉือให้เกิดความ 
...
การนำหมวกสีฟ้ามาใช้ 
 การรู้จักการควบคุมความคิดผ่านหมวกแต่ละใบ ให้รู้จักการ 
วิเคราะห์และวางแผนงานให้เป็นระบบ 
ตัวอย่างปร...
การนำหมวก 6 ใบ ….. Six Hats ไปใช้ 
o ใช้หมวกทีละใบ สำหรับความคิดในแต่ละครังÊ เพÉือให้ความคิด 
ต่างๆในกลุ่มหรือทÉีประชุม เป...
การนำหมวก 6 ใบ ….. Six Hats ไปใช้(ต่อ) 
o ส่งเสริม และสร้างกิจกรรมการใช้ Six Hats เพืÉอให้เกิด 
บรรยากาศทีÉสนุกสนาน และเป็...
เคล็ดไม่ลับในการใช้หมวก 6 ใบ….. Six Hats 
หมวกแต่ละใบใช้ได้ไม่จำกัด ตามแนวคิดทÉีวางไว้ 
เราควรใช้หมวกสีเหลือง ก่อนหมวกสีดำ...
เคล็ดไม่ลับในการใช้หมวก 6 ใบ….. Six Hats (ต่อ) 
หากสัมผัสได้ว่าในทÉีประชุม หรือทีมมีอารมณ์หรือความรู้สึกทÉี 
ไม่ดีเกิดขึÊน...
ตัวอย่างการใช้หมวก 6 ใบ ….. Six Hats 
สีของหมวก แนวทางการพูดคุย เพอÉืสร้างแนวทาง นวัตกรรมใหม่ๆ 
นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงทÉ...
ตัวอย่างการใช้หมวก 6 ใบ ….. Six Hats 
สีของหมวก แนวทางการพูดคุยเพÉือปรับ กระบวนการทÉีมีอยู่เดิมให้ดีขึนÊ 
บอกเล่าความรู้สึ...
ประโยชน์ทÉีเราได้รับจากหมวก 6 ใบ….. Six Hats 
กำหนดบทบาท กำหนดความคิดให้มีความชัดเจน และสามารถ 
พูดคุยได้อย่างเหมาะสม และเ...
ประโยชน์ทÉีเราได้รับจากหมวก 6 ใบ….. Six Hats 
ลดการโต้เถียงในทีÉประชุมให้ลดลง ไม่นำความคิดในหลายๆ 
ด้านมาปะปนกันในขณะพูดคุ...
ใในนคววาามคคิิดนนัันÊÊเเมมÉÉืือเเรราา 
ยยัังคคิิดเเหหมมืือนเเดดิิม ททํำาเเหหมมืือนททุุกอยย่่าางกก็็เเหหมมืือนเเดดิิม 
แแตต...
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารคิดให้เป็น : คิดแบบหมวก 6ใบ . นาวาตรีหญิง สินีนุช ศิริ 
วงศ์ . Naval Nursing College Newsletter Vol.4...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

สื่อสารกันด้วยหมวก 6 ใบ

5.175 visualizações

Publicada em

การสื่อสารกันด้วยหมวก 6 ใบ Six Hats ช่วยการประชุม การพูดคุย การปรึกษาหารือ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Seja o primeiro a comentar

สื่อสารกันด้วยหมวก 6 ใบ

 1. 1. สÉÉืือสสาารกกัันดด้้วยหมวก 6 ใบ SSiixx HHaattss นนาายสสุุรเเดดช ศรรีีออัังกกููร www.facebook.com/suradet.sri
 2. 2. Edward de Bono ผู้ให้กำเนิด Six Hats www.facebook.com/suradet.sri
 3. 3. Six Hats Six Hats เป็นการจัดระเบียบทางความคิด เพืÉอให้ทุกคนได้คิด ได้พูดคุย เพืÉอให้บรรลุเป้าหมาย และยอมรับซึÊงกันและกัน www.facebook.com/suradet.sri
 4. 4. การพูดคุย/การประชุมทีÉต้องอาศัย Six Hats การพูดคุย/การประชุมมีการคัดค้านกัน และนำเรืÉองส่วนตัวมา พูดคุยกัน การพูดคุยไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่างคนต่างพูด ต่างคน ต่างคิด ข้อมูลทÉีใช้ในการพูดคุยไม่ได้เชÉือมประสานกัน พูดกันคนละ เรÉือง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทÉีตังÊไว้ ใช้เวลาในการพูดคุย/การประชุมนาน แต่ไม่ได้อะไรหลังจาก การประชุม ตังÊเป้าหมายไว้ว่าจะหาข้อสรุปเรÉืองนีÊ แต่พอจบการประชุม กลายเป็นเรืÉองอืÉน บุคลากรของเราไม่ถนัดในเรÉืองของการคิด ต้องอาศัยผู้อÉืนช่วย www.facebook.com/suradet.sri
 5. 5. การพูดคุย/การประชุมทÉีต้องอาศัย Six Hats (ต่อ) บุคลากรของเราไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไร เขาอยากจะช่วยเรา แต่ไม่ รู้คิดอย่างไร บุคลากรไม่ถนัดในการโต้แย้ง บางครังÊเมÉือมีการโต้แย้งในทางทÉี เป็นลบ เลยไม่กล้าเสนอความคิดเห็นออกไป www.facebook.com/suradet.sri
 6. 6. หมวก 6 ใบ ..... Six Hats การใช้หมวก 6 ใบ 6 สี เป็นการจำลอง เพืÉอให้เห็นว่า ความคิดทีÉแสดงออกมาควรแสดง ออกมาทีละอย่าง ทีละประเด็น ทีละความคิด เปรียบเหมือนการสวมหมวกทีละใบ ทีละสี เพืÉอให้ความคิดนัÊนมีการแสดงออกได้อย่างต่อเนืÉอง มีอิสระ และไปถึงจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ www.facebook.com/suradet.sri
 7. 7. ชนิดของหมวก 6 ใบ… Six Hats  หมวกสีขาว (White Hat)  หมวกสีแดง (Red Hat)  หมวกสีดำ (Black Hat)  หมวกสีเหลือง (Yellow Hat)  หมวกสีเขียว (Green Hat)  หมวกสีฟ้า (Blue Hat) www.facebook.com/suradet.sri
 8. 8. หมวกสสีีีีขขาาาาว ((((WWWWhhhhiiiitttteeee HHHHaaaatttt))))  เป็นการนำเสนอข้อมูลทีÉเป็น จริง ข้อเท็จจริง ตัวเลข  เป็นข้อมูลทีÉตรงไป ตรงมา มี เป้าหมายทีÉชัดเจน  เป็นความคิดทีÉไม่มีอารมณ์ ไม่ต้องการความคิดเห็น ไม่ เข้าข้างตนเอง มีความเป็น กลาง www.facebook.com/suradet.sri
 9. 9. การนำหมวกสีขาวมาใช้  เป็นการนำข้อมูล ข้อเท็จจริง มาใช้ตัดสินใจเพืÉอไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด และนำสู่การวางแผนงานและแก้ไขปัญหา ตัวอย่างประโยคทีÉใช้พูดคุยด้วยหมวกสีขาว  มีข้อมูลอะไรบ้างทÉีเกÉียวข้องกับเรÉืองนีÊ  เรายังมีข้อมูลอÉืนอีกหรือไม่  ทีÉประชุมต้องการข้อมูลอะไรเพิÉมเติมอีกหรือไม่  เราได้ข้อมูลเหล่านีÊมาด้วยวิธีใด  อะไรคือข้อมูลทีÉขาดหาย จำเป็น ทีÉเรามี เป็นต้น สÉิงทÉีเราได้รับจากหมวกสีขาว  ทักษะในการคิดทีÉเป็นกลาง ไม่มีการปรุงแต่ง เป็นข้อเท็จจริง ไม่ มีอคติ และฝึกการตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอ www.facebook.com/suradet.sri
 10. 10. หมวกสสีีีีแแแแดดง ((((RRRReeeedddd HHHHaaaatttt))))  เป็นเรืÉองของการแสดงอารมณ์ และ ความรู้สึกในขณะพูดคุย เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีไม่ดี ซาบซึÊง เกลียด เป็นต้น  เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบ คาดการณ์ หรือใช้ลางสังหรณ์ ในการ แสดงความคิดเห็น เช่น สงสัย เป็นห่วง กลัว เป็นต้น  เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และ ความรู้สึกทÉีไม่มีคำอธิบายหรือเหตุผลมา ประกอบมากนัก www.facebook.com/suradet.sri
 11. 11. การนำหมวกสีแดงมาใช้  เมืÉอเป็นเรืÉองของอารมณ์ จึงเป็นสิÉงทีÉแสดงออกมาโดยไม่มีใคร สามารถบังคับได้ จึงเป็นการใช้แยกแยะบุคลากร และทำเป็น ฐานข้อมูลเพÉือจัดกิจกรรมต่างๆเพÉือมิให้ฝืนความรู้สึก อีกทังÊ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ระบายในสิÉงทีÉคับข้องใจ สังหรณ์ สงสัย ตัวอย่างประโยคทีÉใช้พูดคุยด้วยหมวกสีแดง  เราทุกคนในทÉีประชุมมีความรู้สึกอย่างไรกับเรÉืองราวเหล่านีÊ  มีความเห็นอย่างไรกับแผนงานหรือแนวทางทีÉเราได้สรุปกัน  มีความรู้สึกอย่างไรเกÉียวกับเหตุการณ์ทÉีทำลงไป หรือเกิดขึÊน สÉิงทÉีเราได้รับจากหมวกสีแดง  ทำให้เราสามารถปรับเปลÉียนอารมณ์ และความรู้สึกทÉีเกิดขึÊน มาเป็นความคิดทÉีดีสู่การปฏิบัติ www.facebook.com/suradet.sri
 12. 12. หมวกสสีีดดํำา ((BBllaacckk HHaatt))  เป็นการแสดงความคิดเห็นเพืÉอให้ เห็นสÉิงทÉีควรระมัดระวัง ข้อด้อย ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดทีÉจะเกิดขึÊน หรือสิÉงทีÉไม่ควรทำ  เป็นการแสดงความคิดเห็นเพืÉอใช้ใน การประเมินค่า หรือใช้ในขันÊตอนการ ระดมความคิด และก่อร่างแนวทางให้ สอดคล้องกับความเป็นจริงทีÉเกิดขึÊน www.facebook.com/suradet.sri
 13. 13. การนำหมวกสีดำมาใช้  ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเพืÉอชีÊให้เห็นถึงปัญหา จุดอ่อน ความเสีÉยงทีÉจะเกิดขึÊน สÉิงทÉีไม่สอดคล้องหรือยังใช้ไม่ได้ สÉิงทÉี ควรปรับปรุง เพÉือค้นหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดการ สูญเสีย ตัวอย่างประโยคทีÉใช้พูดคุยด้วยหมวกสีดำ  เรÉืองนีÊหรือแนวทางนีÊยังมีจุดอ่อน หรือความเสÉียงอะไรบ้าง  ข้อมูลทÉีเราพูดคุยมาทังÊหมดนีÊถูกต้องหรือไม่  โครงการหรือแผนงานนีÊจะสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ หรือไม่ สÉิงทÉีเราได้รับจากหมวกสีดำ  ทำให้การทำงานหรือวางแผนงานมีความรอบคอบ และไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายขึÊนในภายหลัง www.facebook.com/suradet.sri
 14. 14. หมวกสสีีเเหหลลืือง ((YYeellllooww HHaatt))  เป็นการพูดคุยเพืÉอค้นหา ความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ เชิงจินตนาการ มองโลกในด้าน บวก มองในสิÉงทีÉเกิดประโยชน์ ค้นหาคุณค่า ค้นหาจุดเด่น ค้นหาความคิดดีๆ www.facebook.com/suradet.sri
 15. 15. การนำหมวกสีเหลืองมาใช้  เป็นการมองหาคุณค่าและประโยชน์ทีÉเกิดขึÊน แล้วหาเหตุผลมา สนับสนุนคุณค่า และประโยชน์นันÊ อีกทังÊเพÉือกระตุ้นให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือแนวทางใหม่ๆ ตัวอย่างประโยคทีÉใช้พูดคุยด้วยหมวกสีเหลือง  แนวทางทÉีเราพูดคุยกันนีÊจะมีประโยชน์อะไรกับผู้ป่วยของเรา  จุดเด่นของโครงการนีÊคืออะไร  มีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหม ทีÉจะทำให้แผนงานของเราเป็น รูปธรรมมากขึÊน  ทำอย่างไรจะทำให้ CPG นีÊเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากขึÊน สÉิงทÉีเราได้รับจากหมวกสีเหลือง  ได้เห็นความคิดในด้านดีๆ จุดเด่น เชิงสร้างสรรค์ เพืÉอให้เกิด กำลังใจ และเห็นจุดดีของกระบวนการ www.facebook.com/suradet.sri
 16. 16. หมวกสสีีเเขขีียว ((GGrreeeenn HHaatt))  เป็นการพูดคุยเพÉือกระตุ้นให้ บุคลากรคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดให้มีทางเลือกทีÉหลากหลาย คิดเพืÉอให้เกิดสิÉงใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ แทนแนวทาง เดิมๆ หรือคิดเพืÉอให้เกิด นวัตกรรมใหม่ๆ www.facebook.com/suradet.sri
 17. 17. การนำหมวกสีเขียวมาใช้  เพืÉอใช้ค้นหา แนวทางใหม่ๆ ความคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ เพÉือนำไปสู่การพัฒนา ตัวอย่างประโยคทีÉใช้พูดคุยด้วยหมวกสีเขียว  ปีนีÊเราจะพัฒนาเรÉืองอะไรดี  CPG นีÊต้องมีการเปลีÉยนแปลงอะไรบ้างเพืÉอให้ดีขึÊน  จากความคิดของผู้อำนวยการนีÊน่าทÉีจะนำไปสู่อะไรบ้าง  เราจะทดสอบอย่างไรว่าความคิดนีÊใช้ได้ สÉิงทÉีเราได้รับจากหมวกสีเขียว  ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ CPG ใหม่ แนวทาง ดีๆทÉีเป็นประโยชน์ในการพัฒนา และดูแลผู้ป่วย
 18. 18. หมวกสสีีีีฟฟ้้้้าาาา ((((BBBBlllluuuueeee HHHHaaaatttt))))  พูดคุยเพืÉอควบคุมและบริหาร จัดการความคิด เพÉือให้เกิดความ ชัดเจนและรวบยอดทางความคิด  พูดคุยเพืÉอหาข้อสรุป ยุติข้อโต้แย้ง ต่างๆ  การมองภาพรวม และการ ดำเนินการทÉีเป็นขันÊตอน และมี ระบบ  ส่วนใหญ่หมวกใบนีÊผู้นำจะมาใช้ แต่บุคลากรก็ใช้ได้เช่นกัน www.facebook.com/suradet.sri
 19. 19. การนำหมวกสีฟ้ามาใช้  การรู้จักการควบคุมความคิดผ่านหมวกแต่ละใบ ให้รู้จักการ วิเคราะห์และวางแผนงานให้เป็นระบบ ตัวอย่างประโยคทีÉใช้พูดคุยด้วยหมวกสีฟ้า  เรืÉองทีÉเราพูดคุยกันในวันนีÊเราจะใช้กระบวนการคิดแบบใด  CPG นีÊ ควรจะมีขันÊตอนอะไรบ้าง  อย่าเถียงกันเลย เรามาหาข้อสรุปทีÉตรงใจกับทุกคนเถอะ  เรÉืองทÉีเรากำลังพูดคุยนีÊอยู่ในประเด็นทÉีเรากำหนดหรือไม่  เรืÉองทีÉเราจะพัฒนานีÊอะไรคือเป้าหมาย อะไรคือกระบวนการ และ อะไรคือผลลัพธ์ทีÉจะเกิดขึÊน สÉิงทÉีเราได้รับจากหมวกสีฟ้า  การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขันÊตอน มีการวางแผนการทำงาน กำหนดขันÊตอนตังÊแต่ต้นจนจบ และ ตรวจสอบผลทีÉเกิดขึÊน www.facebook.com/suradet.sri
 20. 20. การนำหมวก 6 ใบ ….. Six Hats ไปใช้ o ใช้หมวกทีละใบ สำหรับความคิดในแต่ละครังÊ เพÉือให้ความคิด ต่างๆในกลุ่มหรือทÉีประชุม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน o ใช้หมวกในลักษณะเป็นชุด เช่น หมวกขาว หมวกเขียว หมวก เหลือง หมวกดำ หมวกเขียว หมวกฟ้า (เพืÉอค้นหาแนวคิดใหม่ๆ) เป็นต้น ซึÊงขึÊนกับสถานการณ์ เรืÉองราวทีÉจะพูดคุย หรือวิธีคิด ของผู้เข้าร่วมประชุม o บุคคลทÉีเข้าร่วมประชุมสามารถเสนอความคิด ข้อคิดเห็นได้กับ หมวกทุกสี แต่การทÉีเราจะทำแบบนีÊได้ต้องทบทวนกันบ่อยๆใน เรืÉองการใช้ Six Hats www.facebook.com/suradet.sri
 21. 21. การนำหมวก 6 ใบ ….. Six Hats ไปใช้(ต่อ) o ส่งเสริม และสร้างกิจกรรมการใช้ Six Hats เพืÉอให้เกิด บรรยากาศทีÉสนุกสนาน และเป็นกันเอง เพÉือให้เกิดความรู้สึกทÉี ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด o ควรมีกาฝึกการมองสÉิงต่างๆทังÊด้านบวก และด้านลบอย่าง สมาÉํเสมอ เพÉือให้บุคลากรได้มีทักษะในการประเมินสÉิงต่างๆได้ ดี ไม่มองในแง่ลบ หรือด้านไม่ดีจนเกินไป www.facebook.com/suradet.sri
 22. 22. เคล็ดไม่ลับในการใช้หมวก 6 ใบ….. Six Hats หมวกแต่ละใบใช้ได้ไม่จำกัด ตามแนวคิดทÉีวางไว้ เราควรใช้หมวกสีเหลือง ก่อนหมวกสีดำ เพืÉอเปิดโอกาสให้ ความคิดดีๆได้เกิดขึÊนก่อน ก่อนทีÉจะหาจุดอ่อน จุดด้อย เพราะ ถ้าโจมตีจุดอ่อน จุดด้อยก่อน สิÉงดีๆอาจคิดไม่ออก หมวกสีดำนัÊนเราสามารถใช้ได้ 2 แบบคือ ใช้เพืÉอชีÊจุดอ่อน จุด ด้อย แต่เมÉือชีÊแล้วควรตามด้วยหมวกเขียว เพÉือหาโอกาสพัฒนา และใช้เพืÉอประเมินว่าแนวทางทีÉเราจะนำมาใช้เป็นไปได้หรือไม่ หมวกดำมักจะใช้ในการประเมินผลขันÊสุดท้ายเสมอ และให้ตาม ด้วยการใช้หมวกสีแดง เพÉือให้แต่ละคนได้แสดงความรู้สึกหลัง การประเมิน www.facebook.com/suradet.sri
 23. 23. เคล็ดไม่ลับในการใช้หมวก 6 ใบ….. Six Hats (ต่อ) หากสัมผัสได้ว่าในทÉีประชุม หรือทีมมีอารมณ์หรือความรู้สึกทÉี ไม่ดีเกิดขึÊน อาจให้มีการเปิดประเด็นด้วยหมวกสีแดง เพืÉอให้ อารมณ์เหล่านัÊนได้มีการเปิดเผย และได้ระบายออกมา แต่ถ้าไม่มีอารมณ์หรือปฏิกิริยาเกิดขึÊนให้นำเสนอข้อมูลด้วย หมวกสีขาวก่อน ต่อด้วยหมวกสีเขียวเพืÉอหาทางเลือก ตามด้วย หมวกสีเหลืองเพืÉอพิจารณาจุดเด่นของแต่ละแนวทาง จากนัÊนใช้ หมวกสีดำ เพืÉอประเมินจุดอ่อน จุดด้อยในทางเลือกนัÊน และ ตามด้วยหมวกสีแดง ซึÊงลำดับก่อนหลังสามารถใช้ได้ 2 แบบคือ คิดแนวทางใหม่ กับปรับปรุงแนวทางเก่า ดังตัวอย่าง www.facebook.com/suradet.sri
 24. 24. ตัวอย่างการใช้หมวก 6 ใบ ….. Six Hats สีของหมวก แนวทางการพูดคุย เพอÉืสร้างแนวทาง นวัตกรรมใหม่ๆ นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงทÉีมีอยู่ของทีม สำรวจข้อมูล เพืÉอนำเสนอทางเลือก แนวทางต่างๆ พูดคุยเพืÉอหาข้อสนับสนุน ข้อดี ในแต่ละทางเลือก พูดคุยเพืÉอชีÊจุดอ่อน จุดด้อย แต่ละทางเลือกทีÉนำเสนอ กระตุ้นให้เกิดความคิดดีๆ เพÉือแก้ไขจุดอ่อน จุดด้อยอย่างมีเหตุผล และกำหนดทางเลือกใหม่ หาข้อสรุปของแนวทางทÉีจะนำมาใช้ และทวนสอบแนวทางทÉีเลือกตังÊแต่ ต้นจนจบกระบวนการ ทบทวนจุดอ่อน จุดด้อย และประเมินผลขันÊสุดท้าย ก่อนตัดสินใจใช้ ทางเลือกนัÊน บอกเล่าความรู้สึก ความนึกคิดทÉีมีต่อแนวทางใหม่ทÉีเกิดขึนÊ www.facebook.com/suradet.sri
 25. 25. ตัวอย่างการใช้หมวก 6 ใบ ….. Six Hats สีของหมวก แนวทางการพูดคุยเพÉือปรับ กระบวนการทÉีมีอยู่เดิมให้ดีขึนÊ บอกเล่าความรู้สึก ความนึกคิดทÉีมีต่อกระบวนการเดิม พูดคุยเพืÉอค้นหาจุดดี จุดเด่นของกระบวนการเดิมนัÊน พูดคุยเพืÉอค้นหาจุดอ่อน จุดด้อยของกระบวนการ พูดคุยเพÉือตรวจสอบกระบวนการ เพÉือหาโอกาสพัฒนาจุดอ่อน และจุด ด้อย เพืÉอปรับปรุงให้ดีขึÊน นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงอีกครังÊ เพÉือให้เกิดทางเลือกในการปรับปรุง เพิÉมขึÊน พูดคุยเพÉือค้นหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ตามข้อมูลทÉีได้รับ ประเมินจุดอ่อน จุดด้อยอีกครังÊก่อนสรุปผลการปรับปรุง บอกเล่าความรู้สึก ความนึกคิดต่อผลการปรับปรุงกระบวนการ www.facebook.com/suradet.sri
 26. 26. ประโยชน์ทÉีเราได้รับจากหมวก 6 ใบ….. Six Hats กำหนดบทบาท กำหนดความคิดให้มีความชัดเจน และสามารถ พูดคุยได้อย่างเหมาะสม และเป็นทÉียอมรับ และสามารถแยก อารมณ์ และเหตุผลออกจากกันได้ หมวก 6 ใบ เป็นเครÉืองมือทÉีเอืÊอให้ทีม/ผู้เข้าประชุมได้หยุดคิด และเปลÉียนมุมมองในด้านต่างๆ โดยไม่กระทบต่อความรู้ และ ศักดิÍศรีของผู้อÉืน ช่วยในการจัดระเบียบทางความคิดให้มีความชัดเจนมากขึÊน สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพÉือสร้างบรรยากาศการทำงาน ร่วมกัน www.facebook.com/suradet.sri
 27. 27. ประโยชน์ทÉีเราได้รับจากหมวก 6 ใบ….. Six Hats ลดการโต้เถียงในทีÉประชุมให้ลดลง ไม่นำความคิดในหลายๆ ด้านมาปะปนกันในขณะพูดคุย และช่วยประหยัดเวลา มีกระบวนการคิดทีÉเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คิดประเด็น เดียวกัน ทำให้ลดข้อขัดแย้งลงได้ เพราะโอกาสในการโต้เถียงมี น้อยลง ช่วยให้ทุกคนมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็น และสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้ www.facebook.com/suradet.sri
 28. 28. ใในนคววาามคคิิดนนัันÊÊเเมมÉÉืือเเรราา ยยัังคคิิดเเหหมมืือนเเดดิิม ททํำาเเหหมมืือนททุุกอยย่่าางกก็็เเหหมมืือนเเดดิิม แแตต่่หหาากเเรราาเเปปิิดใใจจ คคิิดใใหหมม่่ ททํำาใใหหมม่่ กรระะบวนกกาารกกาารเเรรีียนรรูู้้ กกาารพพััฒนนาา มมาาตรฐฐาาน แแลละะคววาามปลอดภภััย ยย่่อมเเกกิิดกกัับองคค์์กรเเรราา ผผูู้้ปป่่วยของเเรราา แแลละะตตััวเเรราาใในนทÉÉีีสสุุด www.facebook.com/suradet.sri
 29. 29. เอกสารอ้างอิง เอกสารคิดให้เป็น : คิดแบบหมวก 6ใบ . นาวาตรีหญิง สินีนุช ศิริ วงศ์ . Naval Nursing College Newsletter Vol.4 No.3 เอกสาร The Six Thinking Hats .ไม่ทราบทีÉมา เอกสารหมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats). บังอร กลาÉํสุวรรณ์ Six Thinking Hats หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ. Edward de Bono ข้อมูลจาก Google ในบทความทีÉเกีÉยวกับ Six Hats www.facebook.com/suradet.sri

×