Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Julkinen
Suomen Pankki
Rahoitusjärjestelmän vakaus –
kotitalouksien velkaantumiseen
puututtava ajoissa
Esitys rahamuseossa 9.5.2019
19.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
 Maailmantalouden epävarmuus
lisääntynyt alkuvuonna 2019
 Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen
kauppakiistan laajeneminen ja
brexit suurimmat lähiajan
talousriskit
 Euroalueen talousnäkymien
ennakoitua nopeampi
heikentyminen suurin Suomen
talouteen kohdistuva riski
 Suomen talouden kasvu yhä
enemmän kotimaisen kysynnän
varassa
9.5.2019 Paavo Miettinen 2
Suomen talouden kasvu hidastunut ja suhdannenäkymät
heikentyneet ennakoitua nopeammin
tuotannon taso
vuosimuutos
-12
-6
0
6
12
90
95
100
105
110
2005 2010 2015
Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, volyymi (vasen asteikko)
Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, 12 kk:n muutos (oikea asteikko)
Indeksi, 2010 = 100
Lähde: Tilastokeskus. @35982
Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastumassa
%
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
5
10
15
2011 2013 2015 2017 2019
Kotitaloudet: asuntolainat Kotitaloudet: kulutusluotot
Asuntoyhteisöt Nimellinen BKT
Vuosimuutos, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35587
Luottolaitosten lainakannan ja BKT:n kehitys
Lainat asuntoyhteisöille ja kulutusluotot kasvaneet
nopeasti asuntorakentamisen ja kulutuksen siivittäminä
9.5.2019 Paavo Miettinen 3
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Asuntojen hintojen kehitys pääosin maltillista, mutta
alueelliset hintaerot kasvaneet edelleen
9.5.2019 Paavo Miettinen 4
80
100
120
140
160
180
2000 2005 2010 2015
Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu
Turku Tampere
Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu
Reaali-indeksi, 2000 = 100
Lähde: Tilastokeskus. @35982
Vanhojen asuntojen hintakehitys eriytynyt alueellisesti 2010-luvulla
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Asuntojen reaalihinnat nousseet vain muutaman
kaupungin keskustassa
9.5.2019 Paavo Miettinen 5
0
20
40
60
80
100
120
140
Reaali-indeksi 2019/I
Lähde: Tilastokeskus. @27565
Vuosi 2010 = 100
Vanhojen osakeasuntojen reaalihinnat suhteessa vuoden 2010
tilanteeseen eräissä kaupungeissa
Julkinen
Suomen Pankki
Suomessa lisättävä keinoja, joilla
ehkäistään kotitalouksien liiallista
velkaantumista ja siitä kansantaloudelle
aiheutuvia riskejä
69.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotitalouksien liiallisen velkaantumisen ei tule vaarantaa
vakaata talouskehitystä
9.5.2019 Paavo Miettinen 7
127,3 %
1,5 %
0
5
10
15
0
50
100
150
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Kotitalouksien velka, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (vasen asteikko)
Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (oikea asteikko)
%
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @27565
Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa
%
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pankkisektorin ulkopuolinen kulutusluotonanto kasvussa
9.5.2019 Paavo Miettinen 8
0
5
10
15
20
25
2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV 2018/I 2018/II 2018/III 2018/IV
Vertaislainaus
Ulkomaiset digipankit
Pikaluottoyritykset
Muut rahoituslaitokset (mm. ajoneuvorahoittajat)
Luottolaitokset
Mrd. euroa
Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, Ruotsin keskuspankki,
tilinpäätökset ja kulutusluottojen myöntäjien julkiset tiedot. @35982
Kotitalouksien kulutusluottokanta arviolta jo lähes 22 mrd. euroa
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkaantuneet kotitaloudet alttiita vähentämään kulutusta,
mikä voi syventää koko kansantalouden ongelmia
9.5.2019 Paavo Miettinen 9
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Makrovakauspolitiikka tukee pitkän aikavälin
talouskasvua
 Tavoitteena pienentää finanssikriisien todennäköisyyttä ja haitallisia
vaikutuksia reaalitalouteen
 Rahoitusjärjestelmän vakaus parantaa talouskasvun edellytyksiä pitkällä
aikavälillä
 Makrovakaustoimilla pyritään erityisesti hillitsemään liiallista luotonantoa,
velkaantumista ja niistä aiheutuvia riskejä kansantaloudelle
9.5.2019 Paavo Miettinen 10
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Makrovakauspolitiikassa tarvitaan useita toisiaan
täydentäviä keinoja
Luotto-
laitosten
pääoma-
puskurit
Asunto-
laina-
katto
Riskin-
sieto-
kyky
Maksu-
vara-arvio
+ velka-
katto
(uusi)
9.5.2019 Paavo Miettinen 11
Kotitalouksien kyky
maksaa velkansa
ja kuluttaa
Kotitalouksien kyky
sietää varallisuus-
hintojen laskua
Luottolaitosten
kyky kestää
tappioita
Luottolaitosten
kyky myöntää
lainoja
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Makrovakausvälineitä tarpeen kohdistaa myös
luottolaitossektorin ulkopuolelle
 Kokonaisvelan ja tulojen suhdetta rajoittava velkakatto
 Asuntolainojen ja taloyhtiölainojen enimmäispituus
 Uusien asuntojen yhtiölainaosuuksien enimmäismäärä ja lyhennysvaatimus
 Kulutusluottojen lyhennysvaatimus ja valvonnan laajentaminen
9.5.2019 Paavo Miettinen 12
Julkinen
Suomen Pankki
Velkakaton vaikutuksista
139.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velka-tulosuhteen jakauma uusissa asuntolainoissa
9.5.2019 Paavo Miettinen 14
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkakatolla maltillinen vaikutus nykytilanteessa
9.5.2019 Paavo Miettinen 15
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkakatto hillitsee velkaantuneisuuden kasvua
9.5.2019 Paavo Miettinen 16
Julkinen
Suomen Pankki
Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat
aiempaa tiiviimmin kytköksissä
kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin
179.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Liikekiinteistömarkkinoiden kaupankäynti vilkasta
Pohjoismaissa
9.5.2019 Paavo Miettinen 18
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ruotsi Norja Suomi Tanska
Lähde: Pangea/Mrec.
Mrd. euroa
Liikekiinteistökauppojen arvo jo neljä vuotta korkealla tasolla
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Ulkomaiset sijoittajat aiempaa useammin osallisina
suurissa kiinteistökaupoissa Suomessa
9.5.2019 Paavo Miettinen 19
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen liikekiinteistömarkkinat rakenteellisessa
murroksessa
 Kaupungistuminen ja hyvä taloustilanne ovat lisänneet liike- ja toimistotilojen
rakentamista kasvukeskuksissa
 Sijoittajat ovat kasvattaneet omistuksiaan myös vuokra-asunnoissa
 Kaupungistuminen ja digitalisaatio vähentävät etenkin sivummalla sijaitsevien
liike- ja toimistotilojen kysyntää
 Verkkokaupan kasvu ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä ovat haaste
kauppakeskusliiketoiminnalle
9.5.2019 Paavo Miettinen 20
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotimaisten pankkien kiinteistösidonnainen lainakanta
kasvanut nopeasti viimeisten 20 vuoden aikana
9.5.2019 Paavo Miettinen 21
Julkinen
Suomen Pankki
Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee
edelleen lujittaa viimeistelemällä
pankkiunioni ja edistämällä
pääomamarkkinaunionia
229.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Nordean kotipaikkamuutos kytkee Suomen pankkisektorin
entistä tiiviimmin muihin Pohjoismaihin
 Pankkisektorin koko, keskittyneisyys ja kytkeytyneisyys kasvoivat, kun Nordea
siirsi kotipaikkansa Suomeen
 Pankkijärjestelmän vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius tukevat sektorin
tappionkanto- ja luotonantokykyä kaikissa olosuhteissa
 Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset harjoittelivat tammikuussa 2019
maiden rajat ylittävien suurten pankkiryhmien kriisitilanteiden hoitamista
9.5.2019 Paavo Miettinen 23
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroopan pankkisektorin kannattavuusnäkymät vaimeat
9.5.2019 Paavo Miettinen 24
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä ja
rahoitusarkkitehtuuria lujitettava edelleen
 Pankkien saamisia kotimaidensa julkisilta sektoreilta tulisi edelleen supistaa
 Pankkiunioni tulisi viimeistellä yhteisellä talletussuojajärjestelmällä
 Pääomamarkkinoiden yhdentymisen esteitä tulisi purkaa nykyistä
määrätietoisemmin ja edistää EU:n pääomamarkkinaunionin hankkeita
9.5.2019 Paavo Miettinen 25
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yhteenveto
 Kansainvälisen talouden epävarmuudet heikentävät Suomen talousnäkymiä
 Suomessa lisättävä keinoja, joilla ehkäistään kotitalouksien liiallista
velkaantumista ja siitä kansantaloudelle aiheutuvia riskejä
 Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat aiempaa tiiviimmin kytköksissä
kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin
 Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee edelleen lujittaa viimeistelemällä
pankkiunioni yhteisellä talletussuojajärjestelmällä ja edistämällä
pääomamarkkinaunionia
9.5.2019 Paavo Miettinen 26
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
9.5.2019 Paavo Miettinen 27
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankin vakausarvio
 Arvio Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja vakautta uhkaavista
riskeistä ja haavoittuvuuksista
 Pääkirjoitus, vakausarvio, yhteenveto ja artikkeleita eri teemoista
– Runsaasti velkaantuneet vähentävät kulutusta, kun talouskasvu alkaa hidastua
– Tulosidonnainen velkakatto täydentäisi asuntolainakattoa
– Uudet keinot tarpeen kulutusluottojen hillitsemiseksi
– Taloussuhdanne ja toimiala vaikuttavat yritysten luottoriskiin
– Suomen ja ulkomaiden liikekiinteistömarkkinat entistä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa
– Digitalisaation vaikutus pankkien kannattavuuteen
 Euro & talous -sivustolla https://www.eurojatalous.fi/fi/rahoitusvakaus/
9.5.2019 Paavo Miettinen 28
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotitalouksien velkaantuneisuuden taso historiallisesti
korkea
9.5.2019 Paavo Miettinen 29
50
75
100
125
150
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Kotitalouksien velka
% suhteessa käytettävissä olevaan tuloon
Pystyviivoilla neljännesvuosittain makrovakaustoimen voimaantulo.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35982
Kotitalouksien velkaantumista hillitsevät makrovakaustoimet
Maksuvarasuositus
31.3. ja 8.6.2010
Lainakatto
1.7.2016 ja
1.7.2018
Takaisimaksu-
suositus
26.9.2017
Taloyhtiölaina-
suositus
23.5.2018
Riskipainolattia
1.1.2018
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen kiinteistömarkkinat aiempaa alttiimpia
kansainvälisille riskeille
 Suomen liikekiinteistömarkkinoilla hinnat ovat kohonneet, kauppojen
kokonaisarvo kasvanut ja kansainvälisten sijoittajien aktiivisuus lisääntynyt
 Ulkomaiset sijoittajat kytkevät Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat tiiviimmin
muun Euroopan kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluihin
 Kansainvälisen markkina- tai taloustilanteen heikkeneminen voisi voimistaa
kiinteistöjen hintavaihteluita Suomessakin
9.5.2019 Paavo Miettinen 30
1 de 30

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Similar a Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio(20)

Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki523 visualizações
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankki1.4K visualizações
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Suomen Pankki424 visualizações
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki1.3K visualizações

Mais de Suomen Pankki(20)

Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki46 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki283 visualizações

Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio

 • 1. Julkinen Suomen Pankki Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen puututtava ajoissa Esitys rahamuseossa 9.5.2019 19.5.2019 Paavo Miettinen
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen  Maailmantalouden epävarmuus lisääntynyt alkuvuonna 2019  Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppakiistan laajeneminen ja brexit suurimmat lähiajan talousriskit  Euroalueen talousnäkymien ennakoitua nopeampi heikentyminen suurin Suomen talouteen kohdistuva riski  Suomen talouden kasvu yhä enemmän kotimaisen kysynnän varassa 9.5.2019 Paavo Miettinen 2 Suomen talouden kasvu hidastunut ja suhdannenäkymät heikentyneet ennakoitua nopeammin tuotannon taso vuosimuutos -12 -6 0 6 12 90 95 100 105 110 2005 2010 2015 Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, volyymi (vasen asteikko) Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, 12 kk:n muutos (oikea asteikko) Indeksi, 2010 = 100 Lähde: Tilastokeskus. @35982 Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastumassa %
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 5 10 15 2011 2013 2015 2017 2019 Kotitaloudet: asuntolainat Kotitaloudet: kulutusluotot Asuntoyhteisöt Nimellinen BKT Vuosimuutos, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35587 Luottolaitosten lainakannan ja BKT:n kehitys Lainat asuntoyhteisöille ja kulutusluotot kasvaneet nopeasti asuntorakentamisen ja kulutuksen siivittäminä 9.5.2019 Paavo Miettinen 3
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Asuntojen hintojen kehitys pääosin maltillista, mutta alueelliset hintaerot kasvaneet edelleen 9.5.2019 Paavo Miettinen 4 80 100 120 140 160 180 2000 2005 2010 2015 Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Reaali-indeksi, 2000 = 100 Lähde: Tilastokeskus. @35982 Vanhojen asuntojen hintakehitys eriytynyt alueellisesti 2010-luvulla
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Asuntojen reaalihinnat nousseet vain muutaman kaupungin keskustassa 9.5.2019 Paavo Miettinen 5 0 20 40 60 80 100 120 140 Reaali-indeksi 2019/I Lähde: Tilastokeskus. @27565 Vuosi 2010 = 100 Vanhojen osakeasuntojen reaalihinnat suhteessa vuoden 2010 tilanteeseen eräissä kaupungeissa
 • 6. Julkinen Suomen Pankki Suomessa lisättävä keinoja, joilla ehkäistään kotitalouksien liiallista velkaantumista ja siitä kansantaloudelle aiheutuvia riskejä 69.5.2019 Paavo Miettinen
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotitalouksien liiallisen velkaantumisen ei tule vaarantaa vakaata talouskehitystä 9.5.2019 Paavo Miettinen 7 127,3 % 1,5 % 0 5 10 15 0 50 100 150 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Kotitalouksien velka, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (vasen asteikko) Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (oikea asteikko) % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @27565 Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa %
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pankkisektorin ulkopuolinen kulutusluotonanto kasvussa 9.5.2019 Paavo Miettinen 8 0 5 10 15 20 25 2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV 2018/I 2018/II 2018/III 2018/IV Vertaislainaus Ulkomaiset digipankit Pikaluottoyritykset Muut rahoituslaitokset (mm. ajoneuvorahoittajat) Luottolaitokset Mrd. euroa Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, Ruotsin keskuspankki, tilinpäätökset ja kulutusluottojen myöntäjien julkiset tiedot. @35982 Kotitalouksien kulutusluottokanta arviolta jo lähes 22 mrd. euroa
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkaantuneet kotitaloudet alttiita vähentämään kulutusta, mikä voi syventää koko kansantalouden ongelmia 9.5.2019 Paavo Miettinen 9
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Makrovakauspolitiikka tukee pitkän aikavälin talouskasvua  Tavoitteena pienentää finanssikriisien todennäköisyyttä ja haitallisia vaikutuksia reaalitalouteen  Rahoitusjärjestelmän vakaus parantaa talouskasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä  Makrovakaustoimilla pyritään erityisesti hillitsemään liiallista luotonantoa, velkaantumista ja niistä aiheutuvia riskejä kansantaloudelle 9.5.2019 Paavo Miettinen 10
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Makrovakauspolitiikassa tarvitaan useita toisiaan täydentäviä keinoja Luotto- laitosten pääoma- puskurit Asunto- laina- katto Riskin- sieto- kyky Maksu- vara-arvio + velka- katto (uusi) 9.5.2019 Paavo Miettinen 11 Kotitalouksien kyky maksaa velkansa ja kuluttaa Kotitalouksien kyky sietää varallisuus- hintojen laskua Luottolaitosten kyky kestää tappioita Luottolaitosten kyky myöntää lainoja
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Makrovakausvälineitä tarpeen kohdistaa myös luottolaitossektorin ulkopuolelle  Kokonaisvelan ja tulojen suhdetta rajoittava velkakatto  Asuntolainojen ja taloyhtiölainojen enimmäispituus  Uusien asuntojen yhtiölainaosuuksien enimmäismäärä ja lyhennysvaatimus  Kulutusluottojen lyhennysvaatimus ja valvonnan laajentaminen 9.5.2019 Paavo Miettinen 12
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velka-tulosuhteen jakauma uusissa asuntolainoissa 9.5.2019 Paavo Miettinen 14
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkakatolla maltillinen vaikutus nykytilanteessa 9.5.2019 Paavo Miettinen 15
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkakatto hillitsee velkaantuneisuuden kasvua 9.5.2019 Paavo Miettinen 16
 • 17. Julkinen Suomen Pankki Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat aiempaa tiiviimmin kytköksissä kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin 179.5.2019 Paavo Miettinen
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Liikekiinteistömarkkinoiden kaupankäynti vilkasta Pohjoismaissa 9.5.2019 Paavo Miettinen 18 0 10 20 30 40 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ruotsi Norja Suomi Tanska Lähde: Pangea/Mrec. Mrd. euroa Liikekiinteistökauppojen arvo jo neljä vuotta korkealla tasolla
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ulkomaiset sijoittajat aiempaa useammin osallisina suurissa kiinteistökaupoissa Suomessa 9.5.2019 Paavo Miettinen 19
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen liikekiinteistömarkkinat rakenteellisessa murroksessa  Kaupungistuminen ja hyvä taloustilanne ovat lisänneet liike- ja toimistotilojen rakentamista kasvukeskuksissa  Sijoittajat ovat kasvattaneet omistuksiaan myös vuokra-asunnoissa  Kaupungistuminen ja digitalisaatio vähentävät etenkin sivummalla sijaitsevien liike- ja toimistotilojen kysyntää  Verkkokaupan kasvu ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä ovat haaste kauppakeskusliiketoiminnalle 9.5.2019 Paavo Miettinen 20
 • 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotimaisten pankkien kiinteistösidonnainen lainakanta kasvanut nopeasti viimeisten 20 vuoden aikana 9.5.2019 Paavo Miettinen 21
 • 22. Julkinen Suomen Pankki Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee edelleen lujittaa viimeistelemällä pankkiunioni ja edistämällä pääomamarkkinaunionia 229.5.2019 Paavo Miettinen
 • 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Nordean kotipaikkamuutos kytkee Suomen pankkisektorin entistä tiiviimmin muihin Pohjoismaihin  Pankkisektorin koko, keskittyneisyys ja kytkeytyneisyys kasvoivat, kun Nordea siirsi kotipaikkansa Suomeen  Pankkijärjestelmän vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius tukevat sektorin tappionkanto- ja luotonantokykyä kaikissa olosuhteissa  Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset harjoittelivat tammikuussa 2019 maiden rajat ylittävien suurten pankkiryhmien kriisitilanteiden hoitamista 9.5.2019 Paavo Miettinen 23
 • 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroopan pankkisektorin kannattavuusnäkymät vaimeat 9.5.2019 Paavo Miettinen 24
 • 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä ja rahoitusarkkitehtuuria lujitettava edelleen  Pankkien saamisia kotimaidensa julkisilta sektoreilta tulisi edelleen supistaa  Pankkiunioni tulisi viimeistellä yhteisellä talletussuojajärjestelmällä  Pääomamarkkinoiden yhdentymisen esteitä tulisi purkaa nykyistä määrätietoisemmin ja edistää EU:n pääomamarkkinaunionin hankkeita 9.5.2019 Paavo Miettinen 25
 • 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yhteenveto  Kansainvälisen talouden epävarmuudet heikentävät Suomen talousnäkymiä  Suomessa lisättävä keinoja, joilla ehkäistään kotitalouksien liiallista velkaantumista ja siitä kansantaloudelle aiheutuvia riskejä  Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat aiempaa tiiviimmin kytköksissä kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin  Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee edelleen lujittaa viimeistelemällä pankkiunioni yhteisellä talletussuojajärjestelmällä ja edistämällä pääomamarkkinaunionia 9.5.2019 Paavo Miettinen 26
 • 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 9.5.2019 Paavo Miettinen 27
 • 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin vakausarvio  Arvio Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja vakautta uhkaavista riskeistä ja haavoittuvuuksista  Pääkirjoitus, vakausarvio, yhteenveto ja artikkeleita eri teemoista – Runsaasti velkaantuneet vähentävät kulutusta, kun talouskasvu alkaa hidastua – Tulosidonnainen velkakatto täydentäisi asuntolainakattoa – Uudet keinot tarpeen kulutusluottojen hillitsemiseksi – Taloussuhdanne ja toimiala vaikuttavat yritysten luottoriskiin – Suomen ja ulkomaiden liikekiinteistömarkkinat entistä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa – Digitalisaation vaikutus pankkien kannattavuuteen  Euro & talous -sivustolla https://www.eurojatalous.fi/fi/rahoitusvakaus/ 9.5.2019 Paavo Miettinen 28
 • 29. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotitalouksien velkaantuneisuuden taso historiallisesti korkea 9.5.2019 Paavo Miettinen 29 50 75 100 125 150 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Kotitalouksien velka % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon Pystyviivoilla neljännesvuosittain makrovakaustoimen voimaantulo. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35982 Kotitalouksien velkaantumista hillitsevät makrovakaustoimet Maksuvarasuositus 31.3. ja 8.6.2010 Lainakatto 1.7.2016 ja 1.7.2018 Takaisimaksu- suositus 26.9.2017 Taloyhtiölaina- suositus 23.5.2018 Riskipainolattia 1.1.2018
 • 30. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen kiinteistömarkkinat aiempaa alttiimpia kansainvälisille riskeille  Suomen liikekiinteistömarkkinoilla hinnat ovat kohonneet, kauppojen kokonaisarvo kasvanut ja kansainvälisten sijoittajien aktiivisuus lisääntynyt  Ulkomaiset sijoittajat kytkevät Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat tiiviimmin muun Euroopan kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluihin  Kansainvälisen markkina- tai taloustilanteen heikkeneminen voisi voimistaa kiinteistöjen hintavaihteluita Suomessakin 9.5.2019 Paavo Miettinen 30