SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 28
Baixar para ler offline
Suomen Pankki
Suomen talous luisuu taantumaan
sodan ja energiakriisin seurauksena
20.12.2022
Meri Obstbaum
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euro ja talous 16.12.2022
• Pääkirjoitus
• Ennuste 2022-2025
• Liiteartikkelit
• Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä
• Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava
• Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet
20.12.2022 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.12.2022 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen ulkoinen toimintaympäristö vaikeutuu
• Vientimarkkinoiden kasvu
hidastuu
• Sota ja niukkuus pitävät
energiahinnat korkeina
• Korkojen nousu hillitsee
inflaatiota ja hidastaa kasvua
20.12.2022 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen talous painuu sodan ja energiakriisin takia
lievään taantumaan
-10
-5
0
5
10
140
160
180
200
220
240
260
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko)
Viitevuoden 2015 hinnoin (vasen asteikko)
Mrd. euroa %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Kokonaistuotannon määrä
Päivitetty 30.11.2022
© Suomen Pankki
38254@KokonaistuotannonMäärä (versioton)
20.12.2022 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotimainen kysyntä painaa talouden kasvua vuonna 2023
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2008 2013 2018 2023
Nettovienti Yksityinen kulutus
Julkinen kysyntä Yksityiset investoinnit
Varastojen muutos ja
tilastollinen ero
BKT, määrän prosenttimuutos
Kunkin kysyntäerän vaikutus BKT:n kasvuun on laskettu sen määrän kasvun ja edellisen vuoden arvo-osuuden
perusteella. Vuosien 2022–2024 luvut ovat ennusteita.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Prosenttiyksikköä
Päivitetty 30.11.022
© Suomen Pankki
38254@Kontribuutio (versioton)
20.12.2022 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Laaja-alainen hintojen nousu iskee yksityiseen kulutukseen
20.12.2022 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Epävarmuus, heikko talousnäkymä ja rahoituksen
kallistuminen jarruttavat investointien kasvua
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2011 2016 2021
Asuinrakennusinvestoinnit
Tuotannolliset investoinnit
Yksityiset onvestoinnit yhteensä, vuosikasvu (oikea asteikko)
Vaikutus vuosikasvuun, prosenttiyksikköä %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
30.11.2022
© Suomen Pankki
38254@InvestoinnitAnnual
20.12.2022 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työmarkkinoiden huippuvire taittuu taantuman myötä
– työllisyys pysyy silti hyvällä tasolla
20.12.2022 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio pysyy nopeana vielä ensi vuonna, mutta hidastuu
ennustejakson lopulla energiahintojen laskiessa
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2005 2010 2015 2020 2025
Palvelut Teollisuustuotteet pl. energia
Energia Elintarvikkeet
Inflaatio
%, muutos edellisestä vuodesta
Lähteet: Eurostat, Suomen Pankin ennuste.
30.11.2022
© Suomen Pankki
38254@YKHI (Versiotoin)
20.12.2022 10
Joulukuu
2022
Syyskuu
2022
2021 2,1 % 2,1 %
2022 7,2 % 7,0 %
2023 5,0 % 4,3 %
2024 1,6 % 1,8 %
2025 1,7 %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustejaksolla ja
velkasuhde alkaa uudelleen kasvaa
20.12.2022 11
• ”Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava”
• Analyysiartikkeli: Jalasjoki ja Kivistö ”Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet”
www.eurojatalous.fi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vaihtoehtoislaskelma: Sota ja energiakriisi voivat
syventää ja pitkittää taantumaa
• Laskelmassa oletetaan, että sota
pitkittyy ja ylläpitää epävarmuutta
• Energiasta on pulaa, häiriöt
kansainvälisissä tuotantoketjuissa
jatkuvat ja epävarmuus nostaa korkoja
• Taantuma on ennustettua syvempi ja
inflaatio on ensi vuonna ennakoitua
nopeampaa, jos nämä riskit toteutuvat
20.12.2022 12
”Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla
energiakriisissä” www.eurojatalous.fi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskeiset ennusteluvut
20.12.2022 13
Suomen Pankki
Kriisien kuluttamaa julkista
taloutta vahvistettava
Julkisen talouden arvio 2022
20.12.2022
Jarkko Kivistö
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden arvio 2022
20.12.2022 15
Suomen julkisen talouden tila ja finanssipolitiikan mitoitus
Julkisen talouden kestävyys keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä
Finanssipolitiikan säännöt ja tavoitteet
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kriisit koetelleet Suomen julkista taloutta
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
0
20
40
60
80
100
120
140
1999 2004 2009 2014 2019 2024
Tuotantokuilu (oikea asteikko) Tulot Menot
Mrd. euroa
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Julkiset tulot ja menot epätasapainossa
Julkisyhteisöjen tulot ja menot (pl. työeläkelaitokset)
16.12.2022
@ Suomen Pankki
39733@TulotMenot
% potentiaalisesta BKT:stä
20.12.2022 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen velkasuhde kaksinkertaistunut
• 14 vuotta alijäämää on
kaksinkertaistanut
velkasuhteen
• Velan kehityssuunta
poikkeaa euroalueen
verrokkimaista ja erityisesti
pohjoismaisista EU-maista
20.12.2022 17
0
20
40
60
80
100
120
140
1995 2000 2005 2010 2015 2020
Euroalue Matalan velkatason maat
Korkean velkatason maat Suomi
Ruotsi Tanska
%
Lähde: Euroopan komissio, Suomen Pankki.
Julkinen velka, % BKT:sta
41258@Velka
Matalan (=alle euroalueen keskiarvon 2012-2019) velkatason maita ovat Alankomaat,
Irlanti, Itävalta, Luxemburg, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia ja Suomi. Korkean
velkatason maita ovat Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Portugali ja Ranska.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korkomenojen väheneminen kompensoinut sote-
menojen kasvua tähän saakka
• Terveydenhuollon ja
sosiaaliturvan
palveluiden menot
kasvaneet
• Korkomenot
supistuneet tähän
saakka
20.12.2022 18
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1999 2004 2009 2014 2019
Terveydenhuollon kulutusmenot Sosiaaliturvan kulutusmenot
Koulutuksen kulutusmenot Korkomenot (sulauttamaton)
% BKT:stä
Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki.
Julkisten menojen kumulatiivinen muutos vuodesta 1999
39733@Menojen_muutos
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluita tuottaa kasvava osa
työvoimasta – palvelut suurelta osin julkisrahoitteisia
20.12.2022 19
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ikäsidonnaisten menojen pitkäaikainen kasvupaine
20.12.2022 20
Eläkkeet Terveydenhoito Pitkäaikaishoiva Koulutus
11,6
12,8
11,7
13,3
13,4
14
10
11
12
13
14
15
2019 2035 2070
EU Suomi
6,6
7,1
7,5
6,8
7,5
8
6
7
8
2019 2035 2070
EU Suomi
1,7
2,1
2,8
2
2,9
4,8
1
2
3
4
5
2019 2035 2070
EU Suomi
4,1
3,9
4
5,6
5,2 5,5
2
3
4
5
6
2019 2035 2070
EU Suomi
Lähteet: EU: The 2021 Ageing Report, Euroopan komissio. Suomi: Suomen Pankki. Luvut ovat % BKT:sta.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden kestävyys vaatii toimia
• Pitkän aikavälin kestävyysvaje
(S2) on noin 4 % suhteessa
BKT:hen vuoden 2027 tasolla
(≈13 mrd. euroa)
• Julkisen velan näkymät
seuraavalle vuosikymmenelle
• Velkasuhteen vakauttaminen
vaatisi noin 7 mrd.
sopeutuksen kahden
vaalikauden aikana
• Velkasuhteen taittaminen
laskuun vaatisi noin 13 mrd.
sopeutuksen
20.12.2022 21
40
50
60
70
80
90
100
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Julkinen velkasuhde
Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia
Sopeutusskenaario: 7 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana
Sopeutusskenaario: 13 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana
% BKT:sta
Lähde: Suomen Pankki.
Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa
34069@Skenaariot
Jalasjoki & Kivistö: Suomen julkisen velan kestävyys
ja julkisen talouden sopeutustarpeet. Euro ja Talous
2022.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Sopeutus voidaan ajoittaa eri tavoin
• Tasaisesti tai
etupainotteisesti
• Esim. VM ehdotti 6+3 mrd.
sopeutusta
• Etupainotteisuus on
edullisempaa
• Useamman vaalikauden
aikana
• Nyt tarkasteltiin kahta
vaalikautta
20.12.2022 22
40
50
60
70
80
90
100
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Julkinen velkasuhde
Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia
Sopeutusskenaario: 9 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana
VM: 6+3 mrd.
% BKT:sta
Lähde: Suomen Pankki.
Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa
34069@Skenaariot
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Sopeuttaa voidaan monella tavalla
• Tulot ja menot
• Menojen kasvun
hidastaminen,
menoleikkaukset, priorisointi
• Verot: verotukien
vähentäminen, verotuksen
rakenne
• Rakenteelliset uudistukset
• Tuottavuutta ja työllisyyttä
tukevat toimet
20.12.2022 23
40
50
60
70
80
90
100
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Julkinen velkasuhde
Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia
0,4 %-yksikköä nopeampi kasvu
0,9 %-yksikköä nopeampi kasvu
% BKT:sta
Lähde: Suomen Pankki.
Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa
34069@Skenaariot (4)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Finanssipolitiikan kotimaista ohjauskehikkoa koeteltu
• Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi:
menokehykset on rikottu ja julkisen talouden tavoitteita siirretty
eteenpäin
• Poikkeukset eivät vahvista sääntöä
• Kotimaista ohjauskehikkoa koeteltu nyt kriiseissä, mutta julkisen
talouden ongelmat ovat perua jo pidemmältä ajalta
• Kasvun edellytyksiä parantava strategia ei ole tuottanut riittäviä tuloksia
• Rakenteellisten uudistusten vaikutukset julkiseen talouteen epävarmoja
20.12.2022 24
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Finanssipolitiikan kotimaista ohjausta tiivistettävä
Velkakestävyys
Julkisen talouden
tavoitteet
Euromääräinen
sopeutustarve
Menokehyksen taso ja
veropolitiikka
20.12.2022 25
Valtiovarainministeriön ehdotus:
• Onko tarvetta muuttaa
lainsäädäntöä?
• Verrokkimaissa kattavampi
lakisääteinen menokatto
• Poliittinen sitoutuminen tärkeintä
• Poikkeuksiin pitää varautua, mutta niitä
voi tehdä vain harvoin
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Finanssipolitiikan EU-ohjaus maakohtaisemmaksi
Velkakestävyys
Menosääntö: Julkisten
menojen kasvu
Kansallinen finanssi- ja
rakennepoliittinen ohjelma
Toimeenpano
20.12.2022 26
EU-komission ehdotus:
• Olisiko uusi kehikko
yksinkertaisempi?
• Olisiko toimeenpano
tehokkaampaa?
• Antaisiko kehikko lisää
liikkumavaraa tulevia
haasteita varten?
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava
20.12.2022 27
Julkisen talouden pitkään jatkunut epätasapaino ja kuluvan
vaalikauden kriisit ovat johtaneet verrokkimaista poikkeavaan
velkaantumiseen
Pitkän aikavälin kestävyysvaje 4 %:
Julkisen talouden velkakestävyyden varmistaminen vaatisi 7–13
mrd. sopeutusohjelman seuraaville vaalikausille
Julkisen talouden sopeuttaminen kriisinkestäväksi edellyttää
konkreettisia toimia ja sitoutumista julkisen talouden
tavoitteisiin ja finanssipolitiikan sääntöihin
suomenpankki.fi
Kiitos
www.eurojatalous.fi

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena

Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaSuomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaSuomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaSuomen Pankki
 

Semelhante a Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena (20)

Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma
Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma
Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 

Mais de Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
 

Mais de Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
 

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena

 • 1. Suomen Pankki Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena 20.12.2022 Meri Obstbaum
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euro ja talous 16.12.2022 • Pääkirjoitus • Ennuste 2022-2025 • Liiteartikkelit • Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä • Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava • Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet 20.12.2022 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.12.2022 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen ulkoinen toimintaympäristö vaikeutuu • Vientimarkkinoiden kasvu hidastuu • Sota ja niukkuus pitävät energiahinnat korkeina • Korkojen nousu hillitsee inflaatiota ja hidastaa kasvua 20.12.2022 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talous painuu sodan ja energiakriisin takia lievään taantumaan -10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 240 260 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2015 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kokonaistuotannon määrä Päivitetty 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@KokonaistuotannonMäärä (versioton) 20.12.2022 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimainen kysyntä painaa talouden kasvua vuonna 2023 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2008 2013 2018 2023 Nettovienti Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä Yksityiset investoinnit Varastojen muutos ja tilastollinen ero BKT, määrän prosenttimuutos Kunkin kysyntäerän vaikutus BKT:n kasvuun on laskettu sen määrän kasvun ja edellisen vuoden arvo-osuuden perusteella. Vuosien 2022–2024 luvut ovat ennusteita. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Prosenttiyksikköä Päivitetty 30.11.022 © Suomen Pankki 38254@Kontribuutio (versioton) 20.12.2022 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Laaja-alainen hintojen nousu iskee yksityiseen kulutukseen 20.12.2022 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Epävarmuus, heikko talousnäkymä ja rahoituksen kallistuminen jarruttavat investointien kasvua -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2011 2016 2021 Asuinrakennusinvestoinnit Tuotannolliset investoinnit Yksityiset onvestoinnit yhteensä, vuosikasvu (oikea asteikko) Vaikutus vuosikasvuun, prosenttiyksikköä % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@InvestoinnitAnnual 20.12.2022 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työmarkkinoiden huippuvire taittuu taantuman myötä – työllisyys pysyy silti hyvällä tasolla 20.12.2022 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio pysyy nopeana vielä ensi vuonna, mutta hidastuu ennustejakson lopulla energiahintojen laskiessa -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2005 2010 2015 2020 2025 Palvelut Teollisuustuotteet pl. energia Energia Elintarvikkeet Inflaatio %, muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, Suomen Pankin ennuste. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@YKHI (Versiotoin) 20.12.2022 10 Joulukuu 2022 Syyskuu 2022 2021 2,1 % 2,1 % 2022 7,2 % 7,0 % 2023 5,0 % 4,3 % 2024 1,6 % 1,8 % 2025 1,7 %
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustejaksolla ja velkasuhde alkaa uudelleen kasvaa 20.12.2022 11 • ”Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava” • Analyysiartikkeli: Jalasjoki ja Kivistö ”Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet” www.eurojatalous.fi
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaihtoehtoislaskelma: Sota ja energiakriisi voivat syventää ja pitkittää taantumaa • Laskelmassa oletetaan, että sota pitkittyy ja ylläpitää epävarmuutta • Energiasta on pulaa, häiriöt kansainvälisissä tuotantoketjuissa jatkuvat ja epävarmuus nostaa korkoja • Taantuma on ennustettua syvempi ja inflaatio on ensi vuonna ennakoitua nopeampaa, jos nämä riskit toteutuvat 20.12.2022 12 ”Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä” www.eurojatalous.fi
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset ennusteluvut 20.12.2022 13
 • 14. Suomen Pankki Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava Julkisen talouden arvio 2022 20.12.2022 Jarkko Kivistö
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden arvio 2022 20.12.2022 15 Suomen julkisen talouden tila ja finanssipolitiikan mitoitus Julkisen talouden kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Finanssipolitiikan säännöt ja tavoitteet
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisit koetelleet Suomen julkista taloutta -9 -6 -3 0 3 6 9 12 0 20 40 60 80 100 120 140 1999 2004 2009 2014 2019 2024 Tuotantokuilu (oikea asteikko) Tulot Menot Mrd. euroa Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Julkiset tulot ja menot epätasapainossa Julkisyhteisöjen tulot ja menot (pl. työeläkelaitokset) 16.12.2022 @ Suomen Pankki 39733@TulotMenot % potentiaalisesta BKT:stä 20.12.2022 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkinen velkasuhde kaksinkertaistunut • 14 vuotta alijäämää on kaksinkertaistanut velkasuhteen • Velan kehityssuunta poikkeaa euroalueen verrokkimaista ja erityisesti pohjoismaisista EU-maista 20.12.2022 17 0 20 40 60 80 100 120 140 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Euroalue Matalan velkatason maat Korkean velkatason maat Suomi Ruotsi Tanska % Lähde: Euroopan komissio, Suomen Pankki. Julkinen velka, % BKT:sta 41258@Velka Matalan (=alle euroalueen keskiarvon 2012-2019) velkatason maita ovat Alankomaat, Irlanti, Itävalta, Luxemburg, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia ja Suomi. Korkean velkatason maita ovat Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Portugali ja Ranska.
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korkomenojen väheneminen kompensoinut sote- menojen kasvua tähän saakka • Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan palveluiden menot kasvaneet • Korkomenot supistuneet tähän saakka 20.12.2022 18 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1999 2004 2009 2014 2019 Terveydenhuollon kulutusmenot Sosiaaliturvan kulutusmenot Koulutuksen kulutusmenot Korkomenot (sulauttamaton) % BKT:stä Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki. Julkisten menojen kumulatiivinen muutos vuodesta 1999 39733@Menojen_muutos
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluita tuottaa kasvava osa työvoimasta – palvelut suurelta osin julkisrahoitteisia 20.12.2022 19
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ikäsidonnaisten menojen pitkäaikainen kasvupaine 20.12.2022 20 Eläkkeet Terveydenhoito Pitkäaikaishoiva Koulutus 11,6 12,8 11,7 13,3 13,4 14 10 11 12 13 14 15 2019 2035 2070 EU Suomi 6,6 7,1 7,5 6,8 7,5 8 6 7 8 2019 2035 2070 EU Suomi 1,7 2,1 2,8 2 2,9 4,8 1 2 3 4 5 2019 2035 2070 EU Suomi 4,1 3,9 4 5,6 5,2 5,5 2 3 4 5 6 2019 2035 2070 EU Suomi Lähteet: EU: The 2021 Ageing Report, Euroopan komissio. Suomi: Suomen Pankki. Luvut ovat % BKT:sta.
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden kestävyys vaatii toimia • Pitkän aikavälin kestävyysvaje (S2) on noin 4 % suhteessa BKT:hen vuoden 2027 tasolla (≈13 mrd. euroa) • Julkisen velan näkymät seuraavalle vuosikymmenelle • Velkasuhteen vakauttaminen vaatisi noin 7 mrd. sopeutuksen kahden vaalikauden aikana • Velkasuhteen taittaminen laskuun vaatisi noin 13 mrd. sopeutuksen 20.12.2022 21 40 50 60 70 80 90 100 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Julkinen velkasuhde Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia Sopeutusskenaario: 7 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana Sopeutusskenaario: 13 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana % BKT:sta Lähde: Suomen Pankki. Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa 34069@Skenaariot Jalasjoki & Kivistö: Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet. Euro ja Talous 2022.
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sopeutus voidaan ajoittaa eri tavoin • Tasaisesti tai etupainotteisesti • Esim. VM ehdotti 6+3 mrd. sopeutusta • Etupainotteisuus on edullisempaa • Useamman vaalikauden aikana • Nyt tarkasteltiin kahta vaalikautta 20.12.2022 22 40 50 60 70 80 90 100 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Julkinen velkasuhde Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia Sopeutusskenaario: 9 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana VM: 6+3 mrd. % BKT:sta Lähde: Suomen Pankki. Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa 34069@Skenaariot
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sopeuttaa voidaan monella tavalla • Tulot ja menot • Menojen kasvun hidastaminen, menoleikkaukset, priorisointi • Verot: verotukien vähentäminen, verotuksen rakenne • Rakenteelliset uudistukset • Tuottavuutta ja työllisyyttä tukevat toimet 20.12.2022 23 40 50 60 70 80 90 100 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Julkinen velkasuhde Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia 0,4 %-yksikköä nopeampi kasvu 0,9 %-yksikköä nopeampi kasvu % BKT:sta Lähde: Suomen Pankki. Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa 34069@Skenaariot (4)
 • 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan kotimaista ohjauskehikkoa koeteltu • Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi: menokehykset on rikottu ja julkisen talouden tavoitteita siirretty eteenpäin • Poikkeukset eivät vahvista sääntöä • Kotimaista ohjauskehikkoa koeteltu nyt kriiseissä, mutta julkisen talouden ongelmat ovat perua jo pidemmältä ajalta • Kasvun edellytyksiä parantava strategia ei ole tuottanut riittäviä tuloksia • Rakenteellisten uudistusten vaikutukset julkiseen talouteen epävarmoja 20.12.2022 24
 • 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan kotimaista ohjausta tiivistettävä Velkakestävyys Julkisen talouden tavoitteet Euromääräinen sopeutustarve Menokehyksen taso ja veropolitiikka 20.12.2022 25 Valtiovarainministeriön ehdotus: • Onko tarvetta muuttaa lainsäädäntöä? • Verrokkimaissa kattavampi lakisääteinen menokatto • Poliittinen sitoutuminen tärkeintä • Poikkeuksiin pitää varautua, mutta niitä voi tehdä vain harvoin
 • 26. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan EU-ohjaus maakohtaisemmaksi Velkakestävyys Menosääntö: Julkisten menojen kasvu Kansallinen finanssi- ja rakennepoliittinen ohjelma Toimeenpano 20.12.2022 26 EU-komission ehdotus: • Olisiko uusi kehikko yksinkertaisempi? • Olisiko toimeenpano tehokkaampaa? • Antaisiko kehikko lisää liikkumavaraa tulevia haasteita varten?
 • 27. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava 20.12.2022 27 Julkisen talouden pitkään jatkunut epätasapaino ja kuluvan vaalikauden kriisit ovat johtaneet verrokkimaista poikkeavaan velkaantumiseen Pitkän aikavälin kestävyysvaje 4 %: Julkisen talouden velkakestävyyden varmistaminen vaatisi 7–13 mrd. sopeutusohjelman seuraaville vaalikausille Julkisen talouden sopeuttaminen kriisinkestäväksi edellyttää konkreettisia toimia ja sitoutumista julkisen talouden tavoitteisiin ja finanssipolitiikan sääntöihin