Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Julkinen
Ennustepäällikkö, Suomen Pankki
Mihin Suomen talouskasvu yltää?
Talouden näkymät 2017-2019
Rahamuseo 13.6. 2017
13.6.2017
Juha Kilponen
1
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kansainvälisen talouden ympäristö
kasvulle suotuisampi
 Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman
reaalitalouden piristymisen myötä
 Maailmantalouden elpyminen luo tarvetta
investoinneille ja tukee Suomen vientiä
rakenteellisesti
 Ulkomaiset hintatekijät myös suotuisia
– Öljyn hinta jää nykytasolle ja raaka-aineiden hintojen nousu
vaimentuu
– Kilpailijoiden vientihinnat kasvat nopeammin kuin kotimaassa
– Korkotaso pysyy alhaalla
13.6.2017 Juha Kilponen 2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Myös kotimaassa suunta ylöspäin
 Rahoitusolot pysyvät suotuisina ja rahapolitiikka
tukee edelleen talouden elpymistä
 Hintakilpailukyky paranemassa
– Kilpailukykysopimus
– Kauppapainotettu valuuttakurssi heikentynyt
 Luottamusilmapiiri kohentunut merkittävästi
– Alkuvuoden aikana julkaistu talousdata on yllättänyt enimmäkseen
parempaan suuntaan
 Tuottavuuden kasvu piristynyt
13.6.2017 Juha Kilponen 3
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Lyhyen aikavälin ennustemallit ennakoivat
tukevaa kasvua vuoden alkupuolelle
2017Q1 2017Q2 2017Q3
Pikaennakko 1,6 %
1. tilastojulkistus 1,2 %
Siltamallit 0,9 % 0,8 % 0,9 %
Faktorimalli 1,2 % 1,0 % 0,9 %
BVAR 0,8 % 0,5 % 0,6 %
Tilastokeskuksen pikaennakko ja 1. tilastojulkistus
sekä alkuvuoden viitteelliset ennusteet,
BKT:n muutos edellisestä vuosineljänneksestä, %
4Juha Kilponen13.6.2017
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Noususuhdanne vahvistuu – BKT
vihdoin yli vuoden 2008 tason
13.6.2017 Juha Kilponen
Kokonaistuotanto, %
Maaliskuu Kesäkuu
2016 1,6 1,4
2017e 1,6 2,1
2018e 1,5 1,7
2019e 1,3 1,4
5
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Huoltotase: ennusteet BKT:n alaerille
13.6.2017 Juha Kilponen
Prosenttimuutos edellisvuotisesta 2016 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote 1,4 2,1 1,7 1,4
Yksityinen kulutus 2,0 1,3 1,3 1,2
Julkinen kulutus 0,5 -0,2 0,1 -0,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 4,6 5,1 2,9 3,3
Julkiset kiinteät investoinnit 1,4 2,4 0,2 –0,1
Vienti 0,5 3,9 3,4 2,9
Tuonti 2,5 2,7 2,3 2,1
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
6
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vienti nousee yksityisen kysynnän
rinnalle tukemaan kasvua
13.6.2017 Juha Kilponen 7
-2
0
2
4
2011 2013 2015 2017 2019
Nettovienti Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä
Yksityiset investoinnit Varastojen muutos ja
tilastollinen ero
BKT, määrän prosenttimuutos
Kuvio on suuntaa antava. Kunkin kysyntäerän vaikutus BKT:n kasvuun on laskettu sen määrän
kasvun ja edellisen vuoden arvo-osuuden perusteella. Vuosien 2017–2019 luvut ovat ennusteita.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Talouskasvu muuttuu laaja-alaisemmaksi
Prosenttiyksikköä
13.6.2017
eurojatalous.fi
20756@Kontribuuti
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Viennin kasvussa selvä käänne, mutta
markkinaosuuksien puolustaminen edelleen
vaikeaa
13.6.2017 Juha Kilponen 8
Vienti ja vientimarkkinat, %
Vienti
Vienti-
markkinat
2016 0,5 1,9
2017e 3,9 4,2
2018e 3,4 3,7
2019e 2,9 3,7
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Suomi Ruotsi Saksa Suomen vientimarkkinat
Indeksi 2007 = 100
Lähde: Suomen Pankki, Euroopan komissio.
Suomen vienti jäänyt jälkeen
13.6.2017
eurojatalous.fi
34210@Vientimarkkinat
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Miksi viennin kasvu poikkeaa vielä sen
historiallisesta trendistä?
13.6.2017 Juha Kilponen 9
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
2014–2016 2017–2019
Vientiin vaikuttavat tekijät
Kotimaiset kustannus- ja rakennetekijät Ulkoiset tekijät
Korot ja valuuttakurssit Verot ja sosiaaliturvamaksut
Muut Viennin poikkeama historiallisesta
keskikasvusta
%, kasvuvaikutus
Lähde: Suomen Pankin laskelmat.
13.6.2017
eurojatalous.fi
34210@Shokkikontribuuti
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
 Kauppataseen
ylijäämä ei riitä
kääntämään
vaihtotaseen kehitystä
positiiviseksi
 Vaihtotaseen
alijäämää selittää
vahva yksityisen
kysynnän kasvu ja
heikkenevä
vaihtosuhde
13.6.2017 Juha Kilponen 10
Vaihtotase pysyy sitkeästi alijäämäisenä
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2000 2005 2010 2015
Kauppatase Palvelutase
Ensitulo Tulonsiirrot ulkomailta
Vaihtotase
% BKT:stä
Lähde: Tilastokeskus.
Vaihtotase yhä alijäämäinen
13.6.2017
eurojatalous.fi
34210@Vaihtotase_alaerät
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Investoinnit kiihdyttävät talouskasvua,
tuotannolliset investoinnit elpyvät
13.6.2017 Juha Kilponen 11
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Asuinrakennukset Muut rakennusinvestoinnit
Koneet, laitteet, kuljetusvälineet ja asejärjestelmät Kasvatettavat varat ja henkiset omaisuustuotteet
Investoinnit yhteensä
Volyymin vuosikasvu, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin ennuste.
30219@Investoinnit2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yritysten kannattavuuden paraneminen
luo pohjan investoinneille
13.6.2017 Juha Kilponen 12
0
0,05
0,1
0,15
0
0,1
0,2
0,3
1975 1985 1995 2005 2015
Yksityiset tuotannolliset investoinnit arvonlisäyksestä
Yrityssektorin liikevoitto (toimintaylijäämä / tuotos)
% arvonlisäyksestä % tuotoksesta
Lähde: Tilastokeskus.
Yritysten kannattavuus ja investoinnit
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Säästämisaste painuu, kotitaloudet
velkaantuvat
13.6.2017 Juha Kilponen 13
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2009 2011 2013 2015 2017 2019
Säästämisaste
Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot
Yksityisen kulutuksen määrä
%
Kotitaloudet = kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
* Prosenttimuutos edellisestä vuodesta.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
13.6.2017
19912@ET_2017_3_tulot ja kulutus
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työmarkkinat vahvistuvat
13.6.2017 Juha Kilponen
Työlliset ja työttömyysaste
Työllisyysaste,
%
Työttömyysaste
%
2016 68,7 8,9
2017e 69,3 8,6
2018e 69,9 8,2
2019e 70,3 8,1
14
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
64
66
68
70
72
2002 2007 2012 2017
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, trendi
Työttömyysaste, 15–74-vuotiaat, trendi (oikea ast.)
% %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet).
Työllisyys paranee ennustejaksolla
13.6.2017
eurojatalous.fi
24515@Työllisyyden muutos trendi
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työllisyysasteen paranemista jarruttaa
useat tekijät
 Rakenteellinen
työttömyys ongelma,
vajaan kapasiteetin
määrää kuitenkin
vaikea arvioida
 Myös työmarkkinoiden
kohtaanto-ongelma
– Rakennus- ja IT-aloilla jo
täystyöllisyys ja
ammattitaitoista työvoimaa
vaikea saada
 Toisaalta,
työmarkkinoille
palaavien määrä
kasvussa
13.6.2017 Juha Kilponen 15
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työkustannukset kasvavat Suomessa
selvästi muuta euroaluetta hitaammin
13.6.2017 Juha Kilponen 16
Keskimääräiset
työvoimakustannukset, %
Suomi euroalue
2016 1,1 1,3
2017e -0,3 1,7
2018e 1,1 2,1
2019e 1,4 2,4
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Suomi (2017-2019 ennuste) Euro alue (2017-2019 ennuste)
Indeksi, 2005 = 100
Keskimääräinen työkustannusten kehitys Suomessa ja
euroalueella 2005–2019
13.6.2017
eurotatalous.fi
34130@Chart1
Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, EKP.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
…ja Suomen kustannuskilpailukyky
paranemassa suhteessa euroalueeseen
13.6.2017 Juha Kilponen 17
80
90
100
110
120
130
140
1995 2000 2005 2010 2015
Yksikkötyökustannuksia
Suomi Suomi, ilman vaihtosuhdekorjausta euroalue
Indeksi, 2005 = 100
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Inflaatio Suomessa hitaampaa kuin
euroalueella
13.6.2017 Juha Kilponen
YKHI, %
Suomi Euroalue
2016 0,4 0,2
2017e 0,8 1,5
2018e 1,0 1,3
2019e 1,3 1,6
18
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Julkinen talous säilyy rakenteellisesti
alijäämäisenä
13.6.2017 Juha Kilponen 19
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2015 2016 2017 2018 2019
Rakenteellinen alijäämä ei juurikaan pienene:
julkisyhteisöjen rahoitusaseman muutoksiin vaikuttavat tekijät
Korkomenot Verot ja sotumaksut
Perusmenot yhteensä Muut tulot
Rakenteellisen perusjäämän muutos
Prosenttiyksikköä
13.6.2017
eurojatalous.fi
34003@Kuvio1
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Talouskasvun voimistuminen ei riitä taittamaan
velkasuhdetta laskuun
13.6.2017 Juha Kilponen 20
40
42
44
46
48
0
20
40
60
80
1999 2004 2009 2014 2019
Julkisyhteisöjen EDP-velka (vasen asteikko)
Kokonaisveroaste (oikea asteikko)
%
Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki.
24903@ET_2017_3_velka_julkyht
%
Julkinen velka, % BKT:stä
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Ennusteen riskit ja vaihtoehtoislaskelma
 Ennusteen riskit ovat lyhyellä aikavälillä
yläsuuntaiset, pidemmällä aikavälillä ennustettua
heikompi kehitys mahdollinen
– Investointien ja viennin ripeä kasvu voi jatkua
voimakkaampana pidempäänkin
– Maailmantalouden epävarmuuksien realisoituminen
voisi heikentää vientiä
– Palkkojen tuottavuutta nopeampi nousu söisi
kilpailukykysopimuksen hyödyt
 Vaihtoehtoislaskelma: Vientikysyntä ja
kokonaistuottavuus kasvavat enemmän
13.6.2017 Juha Kilponen 21
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vaihtoehtoislaskelma: Entä jos vienti
kasvaakin nopeammin?
 Talouskasvu voimistuu
vientivetoisen kasvun
seurauksena
– Viennin kasvu vajaat 1,5
ja tuottavuus kasvu noin
0,2 prosenttiyksikköä
nopeampi
– BKT kasvaisi noin 0,5
prosenttiyksikköä nopeammin
kuin perusennusteessa
 Tämä ei kuitenkaan
paranna merkittävästi
julkisyhteisöjen
rahoitusasemaa
13.6.2017 Juha Kilponen 22
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2017 2018 2019
Nettovienti Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä Yksityiset investoinnit BKT
milj. €
Lähde: Suomen Pankki.
Nettoviennin kontribuutio BKT:n kasvuun voimistuu
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Artikkeleita ja kehikoita
 Yritysten menestyminen – tuottavuus, palkat ja
kannattavuus
– Juuso Vanhala, Matti Viren ja Satu Nurmi (TK)
 Kotitalouksien säästäminen ja velkaantuminen
– Aino Silvo
 Rakennetyöttömyyden arviointi vaikeaa
– Meri Obstbaum ja Mikko Sariola
 BKT:n mittaaminen ja digitalisaatio
– Juha Itkonen
 Suomen viennin rakenne ja vientimenestys
– Petri Mäki-Fränti ja Seppo Orjasniemi (Tal.pol arviointineuvosto)
13.6.2017 Juha Kilponen 23
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
13.6.2017 Juha Kilponen 24
www.eurojatalous.fi
www.bof.fi
1 de 24

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Suomen Pankki363 visualizações
Talouden näkymät 2016–2018Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018
Suomen Pankki280 visualizações
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikasta
Suomen Pankki1.6K visualizações
Digitalisaatio ja kansantalousDigitalisaatio ja kansantalous
Digitalisaatio ja kansantalous
Suomen Pankki1.3K visualizações
170224 kehysriihi v2170224 kehysriihi v2
170224 kehysriihi v2
Lauri Kajanoja449 visualizações
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki523 visualizações
Talousennusteiden epävarmuusTalousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuus
Suomen Pankki1.3K visualizações
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja SuomiErkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Suomen Pankki1.5K visualizações

Similar a Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19(20)

Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki1.3K visualizações
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki1K visualizações

Mais de Suomen Pankki(20)

Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki46 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki283 visualizações

Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19

 • 1. Julkinen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Mihin Suomen talouskasvu yltää? Talouden näkymät 2017-2019 Rahamuseo 13.6. 2017 13.6.2017 Juha Kilponen 1
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kansainvälisen talouden ympäristö kasvulle suotuisampi  Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman reaalitalouden piristymisen myötä  Maailmantalouden elpyminen luo tarvetta investoinneille ja tukee Suomen vientiä rakenteellisesti  Ulkomaiset hintatekijät myös suotuisia – Öljyn hinta jää nykytasolle ja raaka-aineiden hintojen nousu vaimentuu – Kilpailijoiden vientihinnat kasvat nopeammin kuin kotimaassa – Korkotaso pysyy alhaalla 13.6.2017 Juha Kilponen 2
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Myös kotimaassa suunta ylöspäin  Rahoitusolot pysyvät suotuisina ja rahapolitiikka tukee edelleen talouden elpymistä  Hintakilpailukyky paranemassa – Kilpailukykysopimus – Kauppapainotettu valuuttakurssi heikentynyt  Luottamusilmapiiri kohentunut merkittävästi – Alkuvuoden aikana julkaistu talousdata on yllättänyt enimmäkseen parempaan suuntaan  Tuottavuuden kasvu piristynyt 13.6.2017 Juha Kilponen 3
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Lyhyen aikavälin ennustemallit ennakoivat tukevaa kasvua vuoden alkupuolelle 2017Q1 2017Q2 2017Q3 Pikaennakko 1,6 % 1. tilastojulkistus 1,2 % Siltamallit 0,9 % 0,8 % 0,9 % Faktorimalli 1,2 % 1,0 % 0,9 % BVAR 0,8 % 0,5 % 0,6 % Tilastokeskuksen pikaennakko ja 1. tilastojulkistus sekä alkuvuoden viitteelliset ennusteet, BKT:n muutos edellisestä vuosineljänneksestä, % 4Juha Kilponen13.6.2017
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Noususuhdanne vahvistuu – BKT vihdoin yli vuoden 2008 tason 13.6.2017 Juha Kilponen Kokonaistuotanto, % Maaliskuu Kesäkuu 2016 1,6 1,4 2017e 1,6 2,1 2018e 1,5 1,7 2019e 1,3 1,4 5
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Huoltotase: ennusteet BKT:n alaerille 13.6.2017 Juha Kilponen Prosenttimuutos edellisvuotisesta 2016 2017e 2018e 2019e Bruttokansantuote 1,4 2,1 1,7 1,4 Yksityinen kulutus 2,0 1,3 1,3 1,2 Julkinen kulutus 0,5 -0,2 0,1 -0,2 Yksityiset kiinteät investoinnit 4,6 5,1 2,9 3,3 Julkiset kiinteät investoinnit 1,4 2,4 0,2 –0,1 Vienti 0,5 3,9 3,4 2,9 Tuonti 2,5 2,7 2,3 2,1 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 6
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vienti nousee yksityisen kysynnän rinnalle tukemaan kasvua 13.6.2017 Juha Kilponen 7 -2 0 2 4 2011 2013 2015 2017 2019 Nettovienti Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä Yksityiset investoinnit Varastojen muutos ja tilastollinen ero BKT, määrän prosenttimuutos Kuvio on suuntaa antava. Kunkin kysyntäerän vaikutus BKT:n kasvuun on laskettu sen määrän kasvun ja edellisen vuoden arvo-osuuden perusteella. Vuosien 2017–2019 luvut ovat ennusteita. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Talouskasvu muuttuu laaja-alaisemmaksi Prosenttiyksikköä 13.6.2017 eurojatalous.fi 20756@Kontribuuti
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Viennin kasvussa selvä käänne, mutta markkinaosuuksien puolustaminen edelleen vaikeaa 13.6.2017 Juha Kilponen 8 Vienti ja vientimarkkinat, % Vienti Vienti- markkinat 2016 0,5 1,9 2017e 3,9 4,2 2018e 3,4 3,7 2019e 2,9 3,7 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Suomi Ruotsi Saksa Suomen vientimarkkinat Indeksi 2007 = 100 Lähde: Suomen Pankki, Euroopan komissio. Suomen vienti jäänyt jälkeen 13.6.2017 eurojatalous.fi 34210@Vientimarkkinat
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Miksi viennin kasvu poikkeaa vielä sen historiallisesta trendistä? 13.6.2017 Juha Kilponen 9 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 2014–2016 2017–2019 Vientiin vaikuttavat tekijät Kotimaiset kustannus- ja rakennetekijät Ulkoiset tekijät Korot ja valuuttakurssit Verot ja sosiaaliturvamaksut Muut Viennin poikkeama historiallisesta keskikasvusta %, kasvuvaikutus Lähde: Suomen Pankin laskelmat. 13.6.2017 eurojatalous.fi 34210@Shokkikontribuuti
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen  Kauppataseen ylijäämä ei riitä kääntämään vaihtotaseen kehitystä positiiviseksi  Vaihtotaseen alijäämää selittää vahva yksityisen kysynnän kasvu ja heikkenevä vaihtosuhde 13.6.2017 Juha Kilponen 10 Vaihtotase pysyy sitkeästi alijäämäisenä -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2000 2005 2010 2015 Kauppatase Palvelutase Ensitulo Tulonsiirrot ulkomailta Vaihtotase % BKT:stä Lähde: Tilastokeskus. Vaihtotase yhä alijäämäinen 13.6.2017 eurojatalous.fi 34210@Vaihtotase_alaerät
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Investoinnit kiihdyttävät talouskasvua, tuotannolliset investoinnit elpyvät 13.6.2017 Juha Kilponen 11 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Asuinrakennukset Muut rakennusinvestoinnit Koneet, laitteet, kuljetusvälineet ja asejärjestelmät Kasvatettavat varat ja henkiset omaisuustuotteet Investoinnit yhteensä Volyymin vuosikasvu, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin ennuste. 30219@Investoinnit2
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yritysten kannattavuuden paraneminen luo pohjan investoinneille 13.6.2017 Juha Kilponen 12 0 0,05 0,1 0,15 0 0,1 0,2 0,3 1975 1985 1995 2005 2015 Yksityiset tuotannolliset investoinnit arvonlisäyksestä Yrityssektorin liikevoitto (toimintaylijäämä / tuotos) % arvonlisäyksestä % tuotoksesta Lähde: Tilastokeskus. Yritysten kannattavuus ja investoinnit
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Säästämisaste painuu, kotitaloudet velkaantuvat 13.6.2017 Juha Kilponen 13 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Säästämisaste Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot Yksityisen kulutuksen määrä % Kotitaloudet = kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. * Prosenttimuutos edellisestä vuodesta. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 13.6.2017 19912@ET_2017_3_tulot ja kulutus
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työmarkkinat vahvistuvat 13.6.2017 Juha Kilponen Työlliset ja työttömyysaste Työllisyysaste, % Työttömyysaste % 2016 68,7 8,9 2017e 69,3 8,6 2018e 69,9 8,2 2019e 70,3 8,1 14 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 64 66 68 70 72 2002 2007 2012 2017 Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, trendi Työttömyysaste, 15–74-vuotiaat, trendi (oikea ast.) % % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet). Työllisyys paranee ennustejaksolla 13.6.2017 eurojatalous.fi 24515@Työllisyyden muutos trendi
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työllisyysasteen paranemista jarruttaa useat tekijät  Rakenteellinen työttömyys ongelma, vajaan kapasiteetin määrää kuitenkin vaikea arvioida  Myös työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma – Rakennus- ja IT-aloilla jo täystyöllisyys ja ammattitaitoista työvoimaa vaikea saada  Toisaalta, työmarkkinoille palaavien määrä kasvussa 13.6.2017 Juha Kilponen 15
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työkustannukset kasvavat Suomessa selvästi muuta euroaluetta hitaammin 13.6.2017 Juha Kilponen 16 Keskimääräiset työvoimakustannukset, % Suomi euroalue 2016 1,1 1,3 2017e -0,3 1,7 2018e 1,1 2,1 2019e 1,4 2,4 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Suomi (2017-2019 ennuste) Euro alue (2017-2019 ennuste) Indeksi, 2005 = 100 Keskimääräinen työkustannusten kehitys Suomessa ja euroalueella 2005–2019 13.6.2017 eurotatalous.fi 34130@Chart1 Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, EKP.
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen …ja Suomen kustannuskilpailukyky paranemassa suhteessa euroalueeseen 13.6.2017 Juha Kilponen 17 80 90 100 110 120 130 140 1995 2000 2005 2010 2015 Yksikkötyökustannuksia Suomi Suomi, ilman vaihtosuhdekorjausta euroalue Indeksi, 2005 = 100
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Inflaatio Suomessa hitaampaa kuin euroalueella 13.6.2017 Juha Kilponen YKHI, % Suomi Euroalue 2016 0,4 0,2 2017e 0,8 1,5 2018e 1,0 1,3 2019e 1,3 1,6 18
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkinen talous säilyy rakenteellisesti alijäämäisenä 13.6.2017 Juha Kilponen 19 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2015 2016 2017 2018 2019 Rakenteellinen alijäämä ei juurikaan pienene: julkisyhteisöjen rahoitusaseman muutoksiin vaikuttavat tekijät Korkomenot Verot ja sotumaksut Perusmenot yhteensä Muut tulot Rakenteellisen perusjäämän muutos Prosenttiyksikköä 13.6.2017 eurojatalous.fi 34003@Kuvio1 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Talouskasvun voimistuminen ei riitä taittamaan velkasuhdetta laskuun 13.6.2017 Juha Kilponen 20 40 42 44 46 48 0 20 40 60 80 1999 2004 2009 2014 2019 Julkisyhteisöjen EDP-velka (vasen asteikko) Kokonaisveroaste (oikea asteikko) % Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki. 24903@ET_2017_3_velka_julkyht % Julkinen velka, % BKT:stä
 • 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ennusteen riskit ja vaihtoehtoislaskelma  Ennusteen riskit ovat lyhyellä aikavälillä yläsuuntaiset, pidemmällä aikavälillä ennustettua heikompi kehitys mahdollinen – Investointien ja viennin ripeä kasvu voi jatkua voimakkaampana pidempäänkin – Maailmantalouden epävarmuuksien realisoituminen voisi heikentää vientiä – Palkkojen tuottavuutta nopeampi nousu söisi kilpailukykysopimuksen hyödyt  Vaihtoehtoislaskelma: Vientikysyntä ja kokonaistuottavuus kasvavat enemmän 13.6.2017 Juha Kilponen 21
 • 22. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vaihtoehtoislaskelma: Entä jos vienti kasvaakin nopeammin?  Talouskasvu voimistuu vientivetoisen kasvun seurauksena – Viennin kasvu vajaat 1,5 ja tuottavuus kasvu noin 0,2 prosenttiyksikköä nopeampi – BKT kasvaisi noin 0,5 prosenttiyksikköä nopeammin kuin perusennusteessa  Tämä ei kuitenkaan paranna merkittävästi julkisyhteisöjen rahoitusasemaa 13.6.2017 Juha Kilponen 22 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2017 2018 2019 Nettovienti Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä Yksityiset investoinnit BKT milj. € Lähde: Suomen Pankki. Nettoviennin kontribuutio BKT:n kasvuun voimistuu
 • 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Artikkeleita ja kehikoita  Yritysten menestyminen – tuottavuus, palkat ja kannattavuus – Juuso Vanhala, Matti Viren ja Satu Nurmi (TK)  Kotitalouksien säästäminen ja velkaantuminen – Aino Silvo  Rakennetyöttömyyden arviointi vaikeaa – Meri Obstbaum ja Mikko Sariola  BKT:n mittaaminen ja digitalisaatio – Juha Itkonen  Suomen viennin rakenne ja vientimenestys – Petri Mäki-Fränti ja Seppo Orjasniemi (Tal.pol arviointineuvosto) 13.6.2017 Juha Kilponen 23
 • 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 13.6.2017 Juha Kilponen 24 www.eurojatalous.fi www.bof.fi