Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Monetary Policy and Research Department, Bank of Finland
Rahapolitiikan vaikutukset tulo- ja varallisuuseroihin
Suomessa
Mäki-Fränti, Silvo, Gulan, Kilponen: ”Monetary policy and inequality: the Finnish case”,
Suomen Pankin keskustelunaloitteita 3/2022
Tieteiden yö
Helsinki 20.1.2022
Juha Kilponen, Osastopäällikkö
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
EKP:n rahapolitiikan päätehtävänä on turvata
euroalueen hintavakaus
• Hintavakaus toteutuu parhaiten niin, että
rahapolitiikalla tavoitellaan euroalueella kahden
prosentin inflaatiovauhtia keskipitkällä aikavälillä
• Euroalueen edustavan kuluttajan kulutuskorin
hinta nousee keskimäärin 2 prosentin
vuosivauhtia
• Poikkeamat kahden prosentin tavoitteesta
molempiin suuntiin ovat yhtä haitallisia
• Rahapolitiikalla voidaan tukea myös muita EU:n
talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna
hintavakautta
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Rahapolitiikan keskeinen väline on korkotaso
• Inflaatiotavoitteeseen pyritään ohjaamalla talouden korkotasoa
• EKP alentaa tarvittaessa ohjauskorkoa tai ostaa arvopapereita markkinoilta
• Pankkien asiakkaiden lainakorko laskee
• Korkojen alentaminen kiihdyttää kulutuskysyntää ja investointeja ja vähentää
kotitalouksien säästämistä
• Kokonaiskysynnän kasvu parantaa työllisyyttä ja nostaa palkkoja
• Korkojen alentaminen nostaa myös osakkeiden ja asuntojen hintoja, kun kysyntä
kasvaa
Kokonaiskysynnän lisäys kiihdyttää inflaatiota
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Rahapolitiikka ja tulonjako
• Rahapolitiikka vaikuttaa kotitalouksiin eri
tavalla, riippuen
• kotitalouksien työmarkkinatilanteesta,
• tulojen lähteistä ja varallisuudesta, sekä
• muista taustatekijöistä (koulutustaso, ikä,
sukupuoli)
• Tulot jakautuvat Suomessa hyvin tasaisesti
moneen muuhun maahan verrattuna
• Gini-kertoimella mitattuna kotitalouksien
bruttorahatulojen jakautumisessa suurimmat
muutokset tapahtuivat 1990-luvulla
• Viimeisen vuosikymmenen aikana muutokset ovat
olleet varsin pieniä
• Miten rahapolitiikka vaikuttaa tuloeroihin?
Kotitalouksien bruttorahatulojen Gini-kertoimen kehitys vuosina
1986–2018.
Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat
Gini-kertoimen avulla voidaan mitata,
miten tasaisesti kotitalouksien tulot ovat
jakautuneet – kertoimen kasvu kertoo
tuloerojen lisääntymisestä
0
10
20
30
40
Index
(%)
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Rahapolitiikka ja varallisuuserot
• Kotitalouksien varallisuuden
jakautumista voidaan myös
arvioida Gini-kertoimen avulla
• Kotitalouksien nettovarallisuus
jakautuu aikaisempaa
epätasaisemmin kotitalouksien
välillä
• Miten rahapolitiikka vaikuttaa
varallisuuseroihin? Kotitalouksien nettovarallisuuden Gini-kertoimen kehitys vuosina 1987–2019.
Nettovarallisuus = varat – velat
Lähde: Varallisuustutkimus, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1987 1994 1998 2004 2009 2013 2016 2019
Index
(%)
Nettovarallisuuden Gini-kertoimen kehitys Suomessa
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Rahapolitiikka vaikuttaa monen kanavan kautta
Elvyttävä rahapolitiikka
• Alentaa korkoja, nostaa
varallisuushintoja ja nimellis-
palkkoja, kiihdyttää inflaatiota
• Tukee talouskasvua ja työllisyyttä
Vaikutukset kotitalouksiin
• Hyödyttää työllisiä
• Hyödyttää niitä, joilla on pääomatuloja ja
varallisuutta
• Hyödyttää myös velkaantuneita
kotitalouksia alentamalla
velanhoitokustannuksia ja nostamalla
asuntojen hintoja
• Hyödyttää erityisesti kotitalouksia,
joiden työmarkkina-asema on heikko
(työttömät)
Vaikutus tulojen ja varallisuuden jakautumiseen on ennalta katsoen epäselvä
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Rahapolitiikan vaikutus tulojen ja varallisuuden
jakautumiseen riippuu useasta tekijästä
Kuinka voimakkaasti
varallisuushinnat, työllisyys ja palkat
reagoivat muutoksiin
rahapolitiikassa?
Miten tulot ja varallisuus ovat
jakautuneet lähtökohtaisesti?
Miten eri tuloluokkiin kuuluvien
kotitalouksien työllisyys ja palkat
reagoivat rahapolitiikkaan?
Makrotalouden taso:
Kotitalouksien (mikro-) taso:
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Kotitaloudet ovat hyvin heterogeenisia – alemmissa tuloluokissa korkea
työttömyysaste, ylemmissä tuloluokissa painottuvat työ- ja pääomatulot
Lähde: Tulonjakotutkimus 2016, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 %
%
bruttotulokvintiili
Eri tulolajien osuudet kotitalouksien bruttotuloista
työtulot yrittäjätulot eläkkeet
omaisuustulot vuokratulot työttömyyskorvaukset
muut tulonsiirrot
0
10
20
30
40
50
Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 %
%
bruttotulokvintiili
Työttömyysaste eri tuloluokissa
Työttömyysaste bruttotulokvintiilin mukaan Suomessa.
Työttömyysasteet määritellään työttömien osuutena kuhunkin kvintiiliin
kuuluvasta työvoimasta. Työvoimaan kuuluvat työntekijät, yrittäjät,
perheyrityksissä työskentelevät, sairaus- tai vanhempainvapaalla
olevat sekä työttömät.
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Suomalaisten kotitalouksien merkittävin varallisuuden lähde
ovat kiinteistöt ja talletukset – vain varakkaimmilla on
merkittävässä määrin osakevarallisuutta
Eri varallisuuslajien osuus kaikista varoista nettovarallisuuskvintiileittäin.
Lähde: Varallisuustutkimus 2016, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 %
nettovarallisuuskvintiili
oma asunto muu kiinteistövarallisuus
yrittäjävarallisuus talletukset
joukkovelkakirjat noteeratut osakkeet
Eri varallisuuslajien osuudet kotitalouksien varallisuuden arvosta
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Tutkimusasetelma
• Tutkimme EKP:n rahapolitiikan kausaalivaikutuksia Suomen talouteen ja
suomalaisiin kotitalouksiin arvioimalla sekä tavanomaisen että
epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksia:
A. Suomen makrotalouteen (BKT, inflaatio, palkat, työllisyys, osakkeiden
ja asuntojen hinnat)
B. Yksittäisiin tulonsaajiin ja kotitalouksiin (bruttotulot, nettovarallisuus)
C. Tulojen ja varallisuuden jakautumisen tasaisuutta mittaavaan Gini-kertoimeen
• Laskelmissa huomioidaan tulonsaajien tulot, varallisuus, työmarkkina-asema ja
erilaiset työllistymismahdollisuudet
• Tulokset esitetään aggregoimalla kotitaloudet viiteen tulo- ja varallisuusluokkaan
Tilastokeskuksen tulonjako- ja varallisuusaineistojen (2016) perusteella
• Tutkimuksessa hyödynnetään mm. EKP:n tutkijoiden aiemmin käyttämiä menetelmiä
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Tavanomainen ja epätavanomainen rahapolitiikkasokki
eroavat toisistaan hieman
Ohjauskoron alentaminen Määrällinen elvytys
(arvopapereiden osto-ohjelma)
Alentaa rahoitusmarkkinoiden lyhyitä ja pitkiä
korkoja
Alentaa pitkiä korkoja, lyhyt markkinakorko
pysyy liki muuttumattomana
-19
-14
-11
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
0 1 2
Muutos,
korkopistettä
Vuosia shokin jälkeen
Pitkä korko, euroalue
-25
-18
3
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
0 1 2
Muutos,
korkopistettä
Vuosia shokin jälkeen
Lyhyt korko, euroalue
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
0 1 2
Muutos,
korkopistettä
Vuosia shokin jälkeen
Pitkä korko, euroalue
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
0 1 2
Muutos,
korkopistettä
Vuosia shokin jälkeen
Lyhyt korko, euroalue
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Ohjauskoron alentamisen (25 korkopistettä) vaikutukset
Suomen makrotalouteen ovat huomattavat
0,3
1,0
1,2
-0,2
1,0
7,6
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Kuluttajahinnat
BKT
Ansiotaso
Työttömyysaste*
Asuntohinnat
Osakehinnat
Muutos ohjauskoron alentamista edeltäneestä tasosta, %
Lähde: Suomen Pankki ja omat laskelmat.
Kuviossa esitetään EKP:n ohjauskoron 25 korkopisteen alentamisen keskimääräinen vaikutus makrotaloudellisiin
muuttujiin Suomessa. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua koron alentamisesta.
*Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä ohjauskoron alentamista edeltäneestä tasosta.
EKP:n ohjauskoron alentaminen 25 korkopisteellä elvyttää taloutta Suomessa
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Ohjauskoron alentaminen pienentää työttömyyttä hieman
enemmän alemmissa tuloluokissa, mutta bruttotulot kasvavat
eniten ylemmissä tuloluokissa
-0,3
-0,2
-0,2 -0,2
-0,1
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 %
%-yksikköä
Bruttotulokvintiili
Työttömyysaste
0,4
0,6
0,8
1,0 1,0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 %
%
Bruttotulokvintiili
Bruttotulot
Kuvioissa esitetään ohjauskoron 25 korkopisteen alentamisen keskimääräinen vaikutus eri bruttotulokvintiileissä. Nelikulmio on vaikutuksen piste-
estimaatti ja pystyviivat kuvaavat vaikutuksen 68 prosentin luottamusvälejä. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua koron alentamisesta,
prosenttiyksikköinä (työttömyysaste) tai prosenttimuutoksena (bruttotulot) lähtötasosta. Lähde: Suomen Pankki, omat laskelmat.
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Ohjauskoron alentaminen kasvattaa nettovarallisuutta
(varallisuus – velat) eniten keskiluokassa
Kuvioissa esitetään ohjauskoron 25 korkopisteen alentamisen keskimääräinen vaikutus neljässä ylimmässä varallisuuskvintiilissä.
Nelikulmio on vaikutuksen piste-estimaatti ja pystyviivat kuvaavat vaikutuksen 68 prosentin luottamusvälejä.
Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua koron alentamisesta, prosentuaalisina muutoksina suhteessa lähtötasoon.
0,0
1,1
0,6
0,4
0,8
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 %
%
Nettovarallisuuskvintiili
Nettovarallisuus
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Ohjauskoron alentamisen vaikutukset tulojen ja
varallisuuden jakautumiseen ovat pienet, vaikka sokki olisi
huomattavasti suurempikin
Shokin koko Gini-kerroin
Gini-kerroin
ennen sokkia
Gini-kerroin
2 vuoden
päästä
sokista
25 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,14
Nettovarallisuus, % 66,20 66,40
100 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,29
Nettovarallisuus, % 66,20 66,96
Taulukossa esitetään EKP:n ohjauskoron 25 ja 100 korkopisteen suuruisen alentamisen vaikutukset Gini-kertoimeen,
kahden vuoden kuluttua ohjauskoron alentamisesta. Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, omat laskelmat
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Myös määrällisen elvyttämisen vaikutukset tulojen- ja
varallisuuden jakautumiseen jäävät pieniksi
Shokin koko Gini-kerroin
Gini-kerroin
ennen shokkia
Gini-
kerroin 2
vuoden
päästä
shokista
25 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,14
Nettovarallisuus, % 66,20 66,26
100 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,26
Nettovarallisuus, % 66,20 66,45
Taulukossa esitetään pitkien korkojen 25 ja 100 korkopisteen suuruisen alentamisen vaikutukset Gini-kertoimeen, kahden vuoden
kuluttua shokista. Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, omat laskelmat
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Tulosten herkkyys
• Veronjälkeisten tulojen Gini-kerroin kasvaa hieman enemmän kuin
bruttotuloihin perustuva Gini-kerroin
• Efektiiviset marginaaliveroasteet nousevat jyrkästi alhaisilla ansiotasoilla ja
tasoittuvat korkeammilla ansiotasoilla progressiivisesta verotuksesta
huolimatta.
• Vain työ- ja pääomatuloihin perustuva Gini-kerroin alenee hieman
(tuloerot tasoittuvat) elvyttävän rahapolitiikan seurauksena
• Ilman työttömyysturvan huomioimista työttömät hyötyvät suhteellisesti
enemmän työllistymisen luomasta tulojen noususta.
• Pääomatulojen muutosten huomioiminen ei vaikuta merkittävästi
tulojen Gini-kertoimen muutoksen
• Pääomatulot muodostavat merkittävän osan kokonaisbruttotuloista vain
ylimmässä tulokvintiilissä – sielläkin suurin osa tuloista tulee ansiotyöstä
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Mitä kansainvälinen tutkimus sanoo aiheesta?
• Rahapolitiikan vaikutukset tulonjakoon yleensä pieniä,
yleensä elvyttävä rahapolitiikka hieman pienentää tuloeroja
• Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Italia, Norja
• Poikkeuksena Tanska ja Ruotsi, joissa tuloerot näyttävät
kasvavan hieman elvyttävän rahapolitiikan vaikutuksesta
• Rahapolitiikan vaikutukset varallisuuden jakautumiseen
vaihtelevat, mutta yleensä vaikutukset ovat pieniä
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Yhteenveto
• Rahapolitiikan vaikutukset tulojen ja varallisuuden jakautumiseen osoittautuivat
tutkimuksessa pieniksi Suomessa. Tulokset ovat sopusoinnussa muun
kansainvälisen tutkimuksen kanssa.
• Tulot ja varallisuus ovat jakautuneet Suomessa tasaisesti. Viime vuosikymmenien
merkittävimmät muutokset tapahtuivat 1990-luvulla.
• Tulo- ja varallisuuserot ovat kuitenkin kasvaneet monissa maissa merkittävästi.
• Kiinnostava kysymys on, mikä merkitys trendinomaisesti alentuneella reaalisella korkotasolla
on tulojen ja varallisuuden jakautumiseen
• Mikä merkitys tällä on talouskasvulle?
| Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED
Kiitos!
twitter: @juhakilponen
1 de 20

Recomendados

Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa por
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaSuomen Pankki
265 visualizações9 slides
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... por
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
503 visualizações26 slides
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p... por
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Suomen Pankki
552 visualizações18 slides
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Suomen Pankki
528 visualizações33 slides
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 visualizações23 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Suomen Pankki
560 visualizações38 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa por
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaSuomen Pankki
427 visualizações31 slides
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
207 visualizações24 slides
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
803 visualizações26 slides
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaSuomen Pankki
405 visualizações34 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
597 visualizações39 slides
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko... por
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Suomen Pankki
519 visualizações21 slides

Mais procurados(20)

Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 visualizações
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 visualizações
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 visualizações
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki597 visualizações
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko... por Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki519 visualizações
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant... por Suomen Pankki
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Suomen Pankki753 visualizações
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa por Suomen Pankki
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Suomen Pankki335 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019 por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Suomen Pankki646 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki886 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Suomen Pankki1.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede... por Suomen Pankki
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki10.8K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki776 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki568 visualizações

Similar a Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen

Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 visualizações11 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
619 visualizações13 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Suomen Pankki
1.2K visualizações17 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Suomen Pankki
505 visualizações14 slides
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015 por
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Suomen Pankki
827 visualizações25 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Suomen Pankki
747 visualizações10 slides

Similar a Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen(20)

Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki505 visualizações
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015 por Suomen Pankki
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki827 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki145 visualizações
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista por Suomen Pankki
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki5.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki822 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki129 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Suomen Pankki443 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Suomen Pankki742 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Suomen Pankki770 visualizações
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana por Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
53 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 visualizações4 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki285 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki148 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki106 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... por Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 visualizações

Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen

 • 1. Monetary Policy and Research Department, Bank of Finland Rahapolitiikan vaikutukset tulo- ja varallisuuseroihin Suomessa Mäki-Fränti, Silvo, Gulan, Kilponen: ”Monetary policy and inequality: the Finnish case”, Suomen Pankin keskustelunaloitteita 3/2022 Tieteiden yö Helsinki 20.1.2022 Juha Kilponen, Osastopäällikkö
 • 2. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED EKP:n rahapolitiikan päätehtävänä on turvata euroalueen hintavakaus • Hintavakaus toteutuu parhaiten niin, että rahapolitiikalla tavoitellaan euroalueella kahden prosentin inflaatiovauhtia keskipitkällä aikavälillä • Euroalueen edustavan kuluttajan kulutuskorin hinta nousee keskimäärin 2 prosentin vuosivauhtia • Poikkeamat kahden prosentin tavoitteesta molempiin suuntiin ovat yhtä haitallisia • Rahapolitiikalla voidaan tukea myös muita EU:n talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna hintavakautta
 • 3. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Rahapolitiikan keskeinen väline on korkotaso • Inflaatiotavoitteeseen pyritään ohjaamalla talouden korkotasoa • EKP alentaa tarvittaessa ohjauskorkoa tai ostaa arvopapereita markkinoilta • Pankkien asiakkaiden lainakorko laskee • Korkojen alentaminen kiihdyttää kulutuskysyntää ja investointeja ja vähentää kotitalouksien säästämistä • Kokonaiskysynnän kasvu parantaa työllisyyttä ja nostaa palkkoja • Korkojen alentaminen nostaa myös osakkeiden ja asuntojen hintoja, kun kysyntä kasvaa Kokonaiskysynnän lisäys kiihdyttää inflaatiota
 • 4. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Rahapolitiikka ja tulonjako • Rahapolitiikka vaikuttaa kotitalouksiin eri tavalla, riippuen • kotitalouksien työmarkkinatilanteesta, • tulojen lähteistä ja varallisuudesta, sekä • muista taustatekijöistä (koulutustaso, ikä, sukupuoli) • Tulot jakautuvat Suomessa hyvin tasaisesti moneen muuhun maahan verrattuna • Gini-kertoimella mitattuna kotitalouksien bruttorahatulojen jakautumisessa suurimmat muutokset tapahtuivat 1990-luvulla • Viimeisen vuosikymmenen aikana muutokset ovat olleet varsin pieniä • Miten rahapolitiikka vaikuttaa tuloeroihin? Kotitalouksien bruttorahatulojen Gini-kertoimen kehitys vuosina 1986–2018. Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat Gini-kertoimen avulla voidaan mitata, miten tasaisesti kotitalouksien tulot ovat jakautuneet – kertoimen kasvu kertoo tuloerojen lisääntymisestä 0 10 20 30 40 Index (%)
 • 5. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Rahapolitiikka ja varallisuuserot • Kotitalouksien varallisuuden jakautumista voidaan myös arvioida Gini-kertoimen avulla • Kotitalouksien nettovarallisuus jakautuu aikaisempaa epätasaisemmin kotitalouksien välillä • Miten rahapolitiikka vaikuttaa varallisuuseroihin? Kotitalouksien nettovarallisuuden Gini-kertoimen kehitys vuosina 1987–2019. Nettovarallisuus = varat – velat Lähde: Varallisuustutkimus, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1987 1994 1998 2004 2009 2013 2016 2019 Index (%) Nettovarallisuuden Gini-kertoimen kehitys Suomessa
 • 6. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Rahapolitiikka vaikuttaa monen kanavan kautta Elvyttävä rahapolitiikka • Alentaa korkoja, nostaa varallisuushintoja ja nimellis- palkkoja, kiihdyttää inflaatiota • Tukee talouskasvua ja työllisyyttä Vaikutukset kotitalouksiin • Hyödyttää työllisiä • Hyödyttää niitä, joilla on pääomatuloja ja varallisuutta • Hyödyttää myös velkaantuneita kotitalouksia alentamalla velanhoitokustannuksia ja nostamalla asuntojen hintoja • Hyödyttää erityisesti kotitalouksia, joiden työmarkkina-asema on heikko (työttömät) Vaikutus tulojen ja varallisuuden jakautumiseen on ennalta katsoen epäselvä
 • 7. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Rahapolitiikan vaikutus tulojen ja varallisuuden jakautumiseen riippuu useasta tekijästä Kuinka voimakkaasti varallisuushinnat, työllisyys ja palkat reagoivat muutoksiin rahapolitiikassa? Miten tulot ja varallisuus ovat jakautuneet lähtökohtaisesti? Miten eri tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien työllisyys ja palkat reagoivat rahapolitiikkaan? Makrotalouden taso: Kotitalouksien (mikro-) taso:
 • 8. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Kotitaloudet ovat hyvin heterogeenisia – alemmissa tuloluokissa korkea työttömyysaste, ylemmissä tuloluokissa painottuvat työ- ja pääomatulot Lähde: Tulonjakotutkimus 2016, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 % % bruttotulokvintiili Eri tulolajien osuudet kotitalouksien bruttotuloista työtulot yrittäjätulot eläkkeet omaisuustulot vuokratulot työttömyyskorvaukset muut tulonsiirrot 0 10 20 30 40 50 Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 % % bruttotulokvintiili Työttömyysaste eri tuloluokissa Työttömyysaste bruttotulokvintiilin mukaan Suomessa. Työttömyysasteet määritellään työttömien osuutena kuhunkin kvintiiliin kuuluvasta työvoimasta. Työvoimaan kuuluvat työntekijät, yrittäjät, perheyrityksissä työskentelevät, sairaus- tai vanhempainvapaalla olevat sekä työttömät.
 • 9. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Suomalaisten kotitalouksien merkittävin varallisuuden lähde ovat kiinteistöt ja talletukset – vain varakkaimmilla on merkittävässä määrin osakevarallisuutta Eri varallisuuslajien osuus kaikista varoista nettovarallisuuskvintiileittäin. Lähde: Varallisuustutkimus 2016, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 % nettovarallisuuskvintiili oma asunto muu kiinteistövarallisuus yrittäjävarallisuus talletukset joukkovelkakirjat noteeratut osakkeet Eri varallisuuslajien osuudet kotitalouksien varallisuuden arvosta
 • 10. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Tutkimusasetelma • Tutkimme EKP:n rahapolitiikan kausaalivaikutuksia Suomen talouteen ja suomalaisiin kotitalouksiin arvioimalla sekä tavanomaisen että epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksia: A. Suomen makrotalouteen (BKT, inflaatio, palkat, työllisyys, osakkeiden ja asuntojen hinnat) B. Yksittäisiin tulonsaajiin ja kotitalouksiin (bruttotulot, nettovarallisuus) C. Tulojen ja varallisuuden jakautumisen tasaisuutta mittaavaan Gini-kertoimeen • Laskelmissa huomioidaan tulonsaajien tulot, varallisuus, työmarkkina-asema ja erilaiset työllistymismahdollisuudet • Tulokset esitetään aggregoimalla kotitaloudet viiteen tulo- ja varallisuusluokkaan Tilastokeskuksen tulonjako- ja varallisuusaineistojen (2016) perusteella • Tutkimuksessa hyödynnetään mm. EKP:n tutkijoiden aiemmin käyttämiä menetelmiä
 • 11. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Tavanomainen ja epätavanomainen rahapolitiikkasokki eroavat toisistaan hieman Ohjauskoron alentaminen Määrällinen elvytys (arvopapereiden osto-ohjelma) Alentaa rahoitusmarkkinoiden lyhyitä ja pitkiä korkoja Alentaa pitkiä korkoja, lyhyt markkinakorko pysyy liki muuttumattomana -19 -14 -11 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 Muutos, korkopistettä Vuosia shokin jälkeen Pitkä korko, euroalue -25 -18 3 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 Muutos, korkopistettä Vuosia shokin jälkeen Lyhyt korko, euroalue -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 Muutos, korkopistettä Vuosia shokin jälkeen Pitkä korko, euroalue -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 Muutos, korkopistettä Vuosia shokin jälkeen Lyhyt korko, euroalue
 • 12. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Ohjauskoron alentamisen (25 korkopistettä) vaikutukset Suomen makrotalouteen ovat huomattavat 0,3 1,0 1,2 -0,2 1,0 7,6 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Kuluttajahinnat BKT Ansiotaso Työttömyysaste* Asuntohinnat Osakehinnat Muutos ohjauskoron alentamista edeltäneestä tasosta, % Lähde: Suomen Pankki ja omat laskelmat. Kuviossa esitetään EKP:n ohjauskoron 25 korkopisteen alentamisen keskimääräinen vaikutus makrotaloudellisiin muuttujiin Suomessa. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua koron alentamisesta. *Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä ohjauskoron alentamista edeltäneestä tasosta. EKP:n ohjauskoron alentaminen 25 korkopisteellä elvyttää taloutta Suomessa
 • 13. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Ohjauskoron alentaminen pienentää työttömyyttä hieman enemmän alemmissa tuloluokissa, mutta bruttotulot kasvavat eniten ylemmissä tuloluokissa -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 % %-yksikköä Bruttotulokvintiili Työttömyysaste 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 % % Bruttotulokvintiili Bruttotulot Kuvioissa esitetään ohjauskoron 25 korkopisteen alentamisen keskimääräinen vaikutus eri bruttotulokvintiileissä. Nelikulmio on vaikutuksen piste- estimaatti ja pystyviivat kuvaavat vaikutuksen 68 prosentin luottamusvälejä. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua koron alentamisesta, prosenttiyksikköinä (työttömyysaste) tai prosenttimuutoksena (bruttotulot) lähtötasosta. Lähde: Suomen Pankki, omat laskelmat.
 • 14. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Ohjauskoron alentaminen kasvattaa nettovarallisuutta (varallisuus – velat) eniten keskiluokassa Kuvioissa esitetään ohjauskoron 25 korkopisteen alentamisen keskimääräinen vaikutus neljässä ylimmässä varallisuuskvintiilissä. Nelikulmio on vaikutuksen piste-estimaatti ja pystyviivat kuvaavat vaikutuksen 68 prosentin luottamusvälejä. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua koron alentamisesta, prosentuaalisina muutoksina suhteessa lähtötasoon. 0,0 1,1 0,6 0,4 0,8 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Alin 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % Ylin 20 % % Nettovarallisuuskvintiili Nettovarallisuus
 • 15. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Ohjauskoron alentamisen vaikutukset tulojen ja varallisuuden jakautumiseen ovat pienet, vaikka sokki olisi huomattavasti suurempikin Shokin koko Gini-kerroin Gini-kerroin ennen sokkia Gini-kerroin 2 vuoden päästä sokista 25 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,14 Nettovarallisuus, % 66,20 66,40 100 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,29 Nettovarallisuus, % 66,20 66,96 Taulukossa esitetään EKP:n ohjauskoron 25 ja 100 korkopisteen suuruisen alentamisen vaikutukset Gini-kertoimeen, kahden vuoden kuluttua ohjauskoron alentamisesta. Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, omat laskelmat
 • 16. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Myös määrällisen elvyttämisen vaikutukset tulojen- ja varallisuuden jakautumiseen jäävät pieniksi Shokin koko Gini-kerroin Gini-kerroin ennen shokkia Gini- kerroin 2 vuoden päästä shokista 25 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,14 Nettovarallisuus, % 66,20 66,26 100 kp. Bruttotulot, % 39,06 39,26 Nettovarallisuus, % 66,20 66,45 Taulukossa esitetään pitkien korkojen 25 ja 100 korkopisteen suuruisen alentamisen vaikutukset Gini-kertoimeen, kahden vuoden kuluttua shokista. Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, omat laskelmat
 • 17. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Tulosten herkkyys • Veronjälkeisten tulojen Gini-kerroin kasvaa hieman enemmän kuin bruttotuloihin perustuva Gini-kerroin • Efektiiviset marginaaliveroasteet nousevat jyrkästi alhaisilla ansiotasoilla ja tasoittuvat korkeammilla ansiotasoilla progressiivisesta verotuksesta huolimatta. • Vain työ- ja pääomatuloihin perustuva Gini-kerroin alenee hieman (tuloerot tasoittuvat) elvyttävän rahapolitiikan seurauksena • Ilman työttömyysturvan huomioimista työttömät hyötyvät suhteellisesti enemmän työllistymisen luomasta tulojen noususta. • Pääomatulojen muutosten huomioiminen ei vaikuta merkittävästi tulojen Gini-kertoimen muutoksen • Pääomatulot muodostavat merkittävän osan kokonaisbruttotuloista vain ylimmässä tulokvintiilissä – sielläkin suurin osa tuloista tulee ansiotyöstä
 • 18. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Mitä kansainvälinen tutkimus sanoo aiheesta? • Rahapolitiikan vaikutukset tulonjakoon yleensä pieniä, yleensä elvyttävä rahapolitiikka hieman pienentää tuloeroja • Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Italia, Norja • Poikkeuksena Tanska ja Ruotsi, joissa tuloerot näyttävät kasvavan hieman elvyttävän rahapolitiikan vaikutuksesta • Rahapolitiikan vaikutukset varallisuuden jakautumiseen vaihtelevat, mutta yleensä vaikutukset ovat pieniä
 • 19. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Yhteenveto • Rahapolitiikan vaikutukset tulojen ja varallisuuden jakautumiseen osoittautuivat tutkimuksessa pieniksi Suomessa. Tulokset ovat sopusoinnussa muun kansainvälisen tutkimuksen kanssa. • Tulot ja varallisuus ovat jakautuneet Suomessa tasaisesti. Viime vuosikymmenien merkittävimmät muutokset tapahtuivat 1990-luvulla. • Tulo- ja varallisuuserot ovat kuitenkin kasvaneet monissa maissa merkittävästi. • Kiinnostava kysymys on, mikä merkitys trendinomaisesti alentuneella reaalisella korkotasolla on tulojen ja varallisuuden jakautumiseen • Mikä merkitys tällä on talouskasvulle?
 • 20. | Public | BOF/FIN-FSA-UNRESTRICTED Kiitos! twitter: @juhakilponen