Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapolitiikan toimeenpanoa, Euro ja talous -tiedotustilaisuus 25.8.2020

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Johtokunta, Suomen Pankki
Talouskriisit ovat monipuolistaneet
rahapolitiikan toimeenpanoa
Euro ja talous -tiedotustilaisuus 25.8.2020
Tuomas Välimäki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin toiminta rahoitusmarkkinoilla
25.8.2020 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Esityksen keskeiset viestit
• Hintavakauteen tähtäävää rahapolitiikkaa on toteutettu viime ajat
mittavilla markkina-operaatioilla, joilla on tuettu euroalueen
talouskasvua ja työllisyyttä sekä rahoituksen välittymistä.
• Koronapandemian aikana Suomen Pankki on
− ostanut huomattavan määrän joukkolainoja rahapolitiikan osto-ohjelman
puitteissa,
− myöntänyt pankeille ennätysmäärän halpoja rahapoliittisia luottoja,
− helpottanut (ja helpottaa edelleen) rahapoliittisten luottojensa vakuuspolitiikkaa,
− uudelleenkäynnistänyt sijoitustoimintansa kotimaisilla yritystodistusmarkkinoilla.
25.8.2020 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin toiminta rahoitusmarkkinoilla
25.8.2020 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021
Epävarmuusindikaattori Historiallinen keskiarvo
Indeksi (S.D.)
Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
Lehman Brothersin
konkurssi
Koronapandemia
Kauppakiistojen
kärjistyminen
Terrori-iskut (9/11)
IT-kuplan
puhkeaminen
Eurokriisin
kärjistyminen Brexit-äänestys
Taloudellinen epävarmuus kohosi ennätystasolle
koronapandemian myötä
25.8.2020 5
Epävarmuusindikaattori pohjautuu osakkeiden hintoihin (VIX-indeksi) ja maailmanlaajuista talouspoliittista
epävarmuutta kuvaavaan mittariin (EPU). Lähde: Lindblad ym. 2020.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan tavoite, mitoitus ja toteutus
Hintavakaustavoite:
Euroalueen vuosi-inflaatio alle 2%:ia, mutta lähellä sitä.
Rahapolitiikan mitoitus:
Rahoitusolot (normaalisti korkotaso) tasolla, jolla inflaatio keskipitkällä
aikavälillä tavoitteen mukaiseksi.
Rahapolitiikan toteutus:
Rahoitusmarkkinoilla tehtävät toimet, joilla ohjataan lyhyitä korkoja ja
vaikutetaan muiden varallisuuserien hintoihin.
25.8.2020 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Finanssikriisiä edeltäneen rahapolitiikan toteutuksen
kolme lähtökohtaa
1. Keskuspankki pystyy ohjaamaan lyhimpiä markkinakorkoja.
2. Lyhyiden korkojen muutokset vaikuttavat suoraan muihin
rahoitusmarkkinoiden korkoihin ja hintoihin.
3. Korkotasoa voidaan muuttaa rahapolitiikan lopputavoitteen
edellyttämällä tavalla.
25.8.2020 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan toteutuksen edellytykset murtuivat
1. Pankkienvälisen markkinan romahdus johti tilanteeseen, jossa keskuspankin oli
hankala määrittää neutraali likviditeetin kysyntä.
→ korkojen ohjaus hankaloitui
2. Erityisesti valtionvelkakriisin seurauksena riskipreemioiden taso ja vaihtelu
kasvoivat.
→ rahapolitiikan mitoittaminen hankaloitui
3. Talouden tasapainottava reaalikorko on laskenut vuosien ajan.
→ mittava rahapoliittinen elvytys olisi vaatinut ohjauskoron painamista selvästi
alle nollan
→Ilmeinen tarve epätavanomaisille rahapolitiikkatoimille
25.8.2020 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan epätavanomaiset toimet
1. Negatiiviset korot
2. Ennakoiva viestintä
3. Pitkät kohdennetut operaatiot
4. Laajamittaiset arvopaperiostot
25.8.2020 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pitkäkestoisella luototuksella ja arvopaperiostoilla kohti
vakautta
25.8.2020 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän rahapoliittiset luotot
25.8.2020 11
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Lähde: EKP.
mrd. euroa
Pitkät operaatiot
Alle vuoden mittaiset luotot
Pandemian
aikana
euroalueen
pankeille on
myönnetty
halpoja
TLTRO III -
luottoja
1 423 mrd. euron
edestä.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin rahapoliittiset luotot
25.8.2020 12
0
5
10
15
20
25
mrd. euroa
Pandemian
aikana
Suomen Pankki
on myöntänyt
pankeille
TLTRO III
–luottoja
17 mrd. euron
edestä.
Lähde: Suomen Pankki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ei luottoja ilman vakuuksia
25.8.2020 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankille vuonna 2020 toimitetut rahapolitiikan
vakuudet vakuuslajeittain
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Julkisen sektorin joukkolainat Pankkien katetut joukkolainat
Pankkilainat Muu arvopaperit
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä
Lähde: Suomen Pankki
25.8.2020 14
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankille toimitettujen vakuuksien määrä
tuplaantunut vuonna 2020 reiluun 30 mrd. euroon
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2.1.2015 8.1.2016 20.1.2017 23.1.2018 28.1.2019 30.1.2020
Suomen Pankille pantatut vakuudet Avoimena olevat rahapolitiikan luotot
mrd.
EUR
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lähde: Suomen Pankki
25.8.2020 15
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin kansalliset toimet vakuuskehikossa
• Suomen Pankin väliaikainen lisälainasaamiskehikko käyttöön 1.9.2020
• Mahdollistaa sellaisten pankkilainojen käytön vakuutena, jotka eivät täytä kaikkia
normaaleja vaatimuksia.
• Lisälainasaamiskehikolla EKP:n neuvoston hyväksyntä
• Näiden lainojen luottokelpoisuuden alarajana BB+ (normaalisti BBB-)
• Lisäksi hyväksytään suomalaisille yrityksille myönnettyjä lainoja, joilla on Suomen
valtion COVID-19 toimenpiteisiin liittyvä Finnvera Oyj:n myöntämä takaus.
• Suomen Pankki kantaa hyväksymänsä lisälainasaamiskehikon puitteissa
toimitettuihin vakuuksiin liittyvät riskit.
• Lainasaamisten minimikokoa laskettiin kotimaisessa käytössä 1.4.2020
25.8.2020 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapoliittiset arvopaperiostot
25.8.2020 17
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän rahapoliittiset ostot
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Lähde: EKP.
mrd. euroa
määrällinen
keventäminen
korona-
pandemia
25.8.2020 18
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin rahapoliittisia arvopaperiostoja
0
10
20
30
40
50
60
Tasearvo (mrd. €)
Pandemian aikainen
osto-ohjelma (PEPP)
Yrityssektorin
velkapapereiden osto-
ohjelma (CSPP)
Julkisen sektorin
velkapapereiden osto-
ohjelma (PSPP)
Arvopaperimarkkinoita
koskeva ohjelma (SMP)
Katettujen
joukkolainojen osto-
ohjelmat (CBPP 1-3)
Lähde: Suomen Pankin tase.
25.8.2020 19
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin sijoitustoiminta
25.8.2020 20
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin markkinaoperaatiot
Rahapoliittiset ostot
Valuuttavarannot
Euromääräinen
rahoitusvarallisuus
Politiikkaominaisuus;
yhteinen päätöksenteko
Turvallisuus, likvidisyys ja tuotto;
Itsenäinen päätöksenteko
57 mrd. euroa
11 mrd. euroa
25.8.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomalainen yritystodistusmarkkina
• Suomalainen markkinaerikoisuus (mm. pankkien keskeinen
merkitys)
• Yritystodistusohjelma yli sadalla yrityksellä (kaikki eivät ole
aktiivisia)
• Näistä Suomen Pankin riskienhallintakriteerit täyttää alle 60 yritystä.
• Yritystodistuksia oli helmikuussa liikkeessä 4,2 miljardin euron
edestä.
• Suomen Pankki ei osta julkisen sektorin liikkeeseenlaskuja.
25.8.2020 22
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotimaisten yritystodistusten ostaminen
• Kotimaisen yritystodistusmarkkinan toiminta heikkeni nopeasti maaliskuun
puolivälissä, kun perinteiset sijoittajat alkoivat poistua markkinoilta.
• Tuolloin johtokunta päätti, että Suomen Pankki palaa tälle markkinalle, josta
oli poistuttu 2018 alussa. Ostojen kooksi määriteltiin aluksi 500 miljoonaa
euroa, mutta määrää kasvatettiin nopeasti miljardiin euroon.
• Päiväostot olivat suurimmillaan yli 150 milj. euroa. Muutamassa viikossa
tilanne oli rauhoittunut ja Suomen Pankin ostotahti hidastunut oleellisesti.
• Vaikka ostot ovat osa sijoitustoimintaa, ne tukevat myös rahoituksen
välittymistä – poistaa yritysten luottolimiitteihin kohdistuvaa painetta.
25.8.2020 23
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euro & talous 4/2020 liiteartikkelit
− Rahapolitiikan osto-ohjelmien toteutus Suomen Pankissa (Ilmanen)
− Ennätysmäärä luottoja suomalaisille pankeille (Tötterman)
− Ei luottoja ilman vakuuksia (Hohti ja Järvinen)
− Suomen Pankki hallinnoi rahoitusvarallisuuttaan vastuullisesti (Haavanlammi)
− Suomen Pankki ylläpitää ja kehittää yhteistä eurooppalaista
rahoitusmarkkinainfrastruktuuria (Peltoniemi)
− Markkinoiden myllerryksessä on pysyttävä ajan tasalla (Herrala)
25.8.2020 24
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskeiset viestit
• Kriisit ovat mullistaneet rahapolitiikan toteutuksen viime vuosina.
• Koronapandemian aikana Suomen Pankki on
− ostanut yli 9 mrd. eurolla joukkolainoja rahapolitiikan osto-ohjelmien
puitteissa,
− myöntänyt noin 17 mrd. euron edestä lisää halpoja TLTRO III –luottoja,
− päättänyt ottaa käyttöön lisälainasaamisten kehikon syyskuun alusta,
− ostanut kotimaisia yritystodistuksia lähes miljardin euron edestä.
25.8.2020 25
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiitos!
25.8.2020 26
1 de 26

Recomendados

Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana por
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
979 visualizações34 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
886 visualizações26 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Suomen Pankki
1.8K visualizações20 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K visualizações29 slides
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 visualizações11 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
13.9K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 visualizações23 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Suomen Pankki
776 visualizações9 slides
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio por
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioSuomen Pankki
612 visualizações30 slides
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... por
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
503 visualizações26 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
597 visualizações39 slides
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Suomen Pankki
528 visualizações33 slides

Mais procurados(20)

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki495 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki776 visualizações
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki612 visualizações
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... por Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki503 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki597 visualizações
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki528 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo... por Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki462 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Suomen Pankki1.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 visualizações
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki505 visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Suomen Pankki2.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Suomen Pankki496 visualizações
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 visualizações
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t... por Suomen Pankki
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen por Suomen Pankki
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki236 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki827 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 visualizações

Similar a Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapolitiikan toimeenpanoa, Euro ja talous -tiedotustilaisuus 25.8.2020

Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
1.6K visualizações20 slides
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina por
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausinaRahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausinaSuomen Pankki
413 visualizações29 slides
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä por
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäPääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäSuomen Pankki
1K visualizações26 slides
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä? por
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomen Pankki
618 visualizações24 slides
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta por
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen Pankki
2.9K visualizações29 slides
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015 por
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Suomen Pankki
827 visualizações25 slides

Similar a Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapolitiikan toimeenpanoa, Euro ja talous -tiedotustilaisuus 25.8.2020(20)

Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina por Suomen Pankki
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausinaRahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
Suomen Pankki413 visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäPääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Suomen Pankki1K visualizações
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä? por Suomen Pankki
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomen Pankki618 visualizações
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta por Suomen Pankki
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen Pankki2.9K visualizações
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015 por Suomen Pankki
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki827 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Suomen Pankki1K visualizações
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017. por Suomen Pankki
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017. Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Suomen Pankki546 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Suomen Pankki770 visualizações
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201 por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Suomen Pankki1.3K visualizações
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki704 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Suomen Pankki540 visualizações
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ... por Suomen Pankki
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...
Suomen Pankki128 visualizações
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen por Suomen Pankki
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Suomen Pankki1.2K visualizações
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Suomen Pankki827 visualizações
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki1.3K visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Suomen Pankki1.5K visualizações
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015 por Suomen Pankki
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Suomen Pankki332 visualizações
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede... por Suomen Pankki
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki10.8K visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
55 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
111 visualizações8 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki55 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki111 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki100 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki290 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki141 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki80 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki111 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki192 visualizações

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapolitiikan toimeenpanoa, Euro ja talous -tiedotustilaisuus 25.8.2020

 • 1. Johtokunta, Suomen Pankki Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapolitiikan toimeenpanoa Euro ja talous -tiedotustilaisuus 25.8.2020 Tuomas Välimäki
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin toiminta rahoitusmarkkinoilla 25.8.2020 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Esityksen keskeiset viestit • Hintavakauteen tähtäävää rahapolitiikkaa on toteutettu viime ajat mittavilla markkina-operaatioilla, joilla on tuettu euroalueen talouskasvua ja työllisyyttä sekä rahoituksen välittymistä. • Koronapandemian aikana Suomen Pankki on − ostanut huomattavan määrän joukkolainoja rahapolitiikan osto-ohjelman puitteissa, − myöntänyt pankeille ennätysmäärän halpoja rahapoliittisia luottoja, − helpottanut (ja helpottaa edelleen) rahapoliittisten luottojensa vakuuspolitiikkaa, − uudelleenkäynnistänyt sijoitustoimintansa kotimaisilla yritystodistusmarkkinoilla. 25.8.2020 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin toiminta rahoitusmarkkinoilla 25.8.2020 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 Epävarmuusindikaattori Historiallinen keskiarvo Indeksi (S.D.) Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat. Lehman Brothersin konkurssi Koronapandemia Kauppakiistojen kärjistyminen Terrori-iskut (9/11) IT-kuplan puhkeaminen Eurokriisin kärjistyminen Brexit-äänestys Taloudellinen epävarmuus kohosi ennätystasolle koronapandemian myötä 25.8.2020 5 Epävarmuusindikaattori pohjautuu osakkeiden hintoihin (VIX-indeksi) ja maailmanlaajuista talouspoliittista epävarmuutta kuvaavaan mittariin (EPU). Lähde: Lindblad ym. 2020.
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan tavoite, mitoitus ja toteutus Hintavakaustavoite: Euroalueen vuosi-inflaatio alle 2%:ia, mutta lähellä sitä. Rahapolitiikan mitoitus: Rahoitusolot (normaalisti korkotaso) tasolla, jolla inflaatio keskipitkällä aikavälillä tavoitteen mukaiseksi. Rahapolitiikan toteutus: Rahoitusmarkkinoilla tehtävät toimet, joilla ohjataan lyhyitä korkoja ja vaikutetaan muiden varallisuuserien hintoihin. 25.8.2020 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssikriisiä edeltäneen rahapolitiikan toteutuksen kolme lähtökohtaa 1. Keskuspankki pystyy ohjaamaan lyhimpiä markkinakorkoja. 2. Lyhyiden korkojen muutokset vaikuttavat suoraan muihin rahoitusmarkkinoiden korkoihin ja hintoihin. 3. Korkotasoa voidaan muuttaa rahapolitiikan lopputavoitteen edellyttämällä tavalla. 25.8.2020 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan toteutuksen edellytykset murtuivat 1. Pankkienvälisen markkinan romahdus johti tilanteeseen, jossa keskuspankin oli hankala määrittää neutraali likviditeetin kysyntä. → korkojen ohjaus hankaloitui 2. Erityisesti valtionvelkakriisin seurauksena riskipreemioiden taso ja vaihtelu kasvoivat. → rahapolitiikan mitoittaminen hankaloitui 3. Talouden tasapainottava reaalikorko on laskenut vuosien ajan. → mittava rahapoliittinen elvytys olisi vaatinut ohjauskoron painamista selvästi alle nollan →Ilmeinen tarve epätavanomaisille rahapolitiikkatoimille 25.8.2020 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan epätavanomaiset toimet 1. Negatiiviset korot 2. Ennakoiva viestintä 3. Pitkät kohdennetut operaatiot 4. Laajamittaiset arvopaperiostot 25.8.2020 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkäkestoisella luototuksella ja arvopaperiostoilla kohti vakautta 25.8.2020 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän rahapoliittiset luotot 25.8.2020 11 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Lähde: EKP. mrd. euroa Pitkät operaatiot Alle vuoden mittaiset luotot Pandemian aikana euroalueen pankeille on myönnetty halpoja TLTRO III - luottoja 1 423 mrd. euron edestä.
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin rahapoliittiset luotot 25.8.2020 12 0 5 10 15 20 25 mrd. euroa Pandemian aikana Suomen Pankki on myöntänyt pankeille TLTRO III –luottoja 17 mrd. euron edestä. Lähde: Suomen Pankki
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ei luottoja ilman vakuuksia 25.8.2020 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankille vuonna 2020 toimitetut rahapolitiikan vakuudet vakuuslajeittain 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Julkisen sektorin joukkolainat Pankkien katetut joukkolainat Pankkilainat Muu arvopaperit tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä Lähde: Suomen Pankki 25.8.2020 14
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankille toimitettujen vakuuksien määrä tuplaantunut vuonna 2020 reiluun 30 mrd. euroon 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2.1.2015 8.1.2016 20.1.2017 23.1.2018 28.1.2019 30.1.2020 Suomen Pankille pantatut vakuudet Avoimena olevat rahapolitiikan luotot mrd. EUR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde: Suomen Pankki 25.8.2020 15
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin kansalliset toimet vakuuskehikossa • Suomen Pankin väliaikainen lisälainasaamiskehikko käyttöön 1.9.2020 • Mahdollistaa sellaisten pankkilainojen käytön vakuutena, jotka eivät täytä kaikkia normaaleja vaatimuksia. • Lisälainasaamiskehikolla EKP:n neuvoston hyväksyntä • Näiden lainojen luottokelpoisuuden alarajana BB+ (normaalisti BBB-) • Lisäksi hyväksytään suomalaisille yrityksille myönnettyjä lainoja, joilla on Suomen valtion COVID-19 toimenpiteisiin liittyvä Finnvera Oyj:n myöntämä takaus. • Suomen Pankki kantaa hyväksymänsä lisälainasaamiskehikon puitteissa toimitettuihin vakuuksiin liittyvät riskit. • Lainasaamisten minimikokoa laskettiin kotimaisessa käytössä 1.4.2020 25.8.2020 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapoliittiset arvopaperiostot 25.8.2020 17
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän rahapoliittiset ostot 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Lähde: EKP. mrd. euroa määrällinen keventäminen korona- pandemia 25.8.2020 18
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin rahapoliittisia arvopaperiostoja 0 10 20 30 40 50 60 Tasearvo (mrd. €) Pandemian aikainen osto-ohjelma (PEPP) Yrityssektorin velkapapereiden osto- ohjelma (CSPP) Julkisen sektorin velkapapereiden osto- ohjelma (PSPP) Arvopaperimarkkinoita koskeva ohjelma (SMP) Katettujen joukkolainojen osto- ohjelmat (CBPP 1-3) Lähde: Suomen Pankin tase. 25.8.2020 19
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin sijoitustoiminta 25.8.2020 20
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin markkinaoperaatiot Rahapoliittiset ostot Valuuttavarannot Euromääräinen rahoitusvarallisuus Politiikkaominaisuus; yhteinen päätöksenteko Turvallisuus, likvidisyys ja tuotto; Itsenäinen päätöksenteko 57 mrd. euroa 11 mrd. euroa 25.8.2020
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomalainen yritystodistusmarkkina • Suomalainen markkinaerikoisuus (mm. pankkien keskeinen merkitys) • Yritystodistusohjelma yli sadalla yrityksellä (kaikki eivät ole aktiivisia) • Näistä Suomen Pankin riskienhallintakriteerit täyttää alle 60 yritystä. • Yritystodistuksia oli helmikuussa liikkeessä 4,2 miljardin euron edestä. • Suomen Pankki ei osta julkisen sektorin liikkeeseenlaskuja. 25.8.2020 22
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimaisten yritystodistusten ostaminen • Kotimaisen yritystodistusmarkkinan toiminta heikkeni nopeasti maaliskuun puolivälissä, kun perinteiset sijoittajat alkoivat poistua markkinoilta. • Tuolloin johtokunta päätti, että Suomen Pankki palaa tälle markkinalle, josta oli poistuttu 2018 alussa. Ostojen kooksi määriteltiin aluksi 500 miljoonaa euroa, mutta määrää kasvatettiin nopeasti miljardiin euroon. • Päiväostot olivat suurimmillaan yli 150 milj. euroa. Muutamassa viikossa tilanne oli rauhoittunut ja Suomen Pankin ostotahti hidastunut oleellisesti. • Vaikka ostot ovat osa sijoitustoimintaa, ne tukevat myös rahoituksen välittymistä – poistaa yritysten luottolimiitteihin kohdistuvaa painetta. 25.8.2020 23
 • 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euro & talous 4/2020 liiteartikkelit − Rahapolitiikan osto-ohjelmien toteutus Suomen Pankissa (Ilmanen) − Ennätysmäärä luottoja suomalaisille pankeille (Tötterman) − Ei luottoja ilman vakuuksia (Hohti ja Järvinen) − Suomen Pankki hallinnoi rahoitusvarallisuuttaan vastuullisesti (Haavanlammi) − Suomen Pankki ylläpitää ja kehittää yhteistä eurooppalaista rahoitusmarkkinainfrastruktuuria (Peltoniemi) − Markkinoiden myllerryksessä on pysyttävä ajan tasalla (Herrala) 25.8.2020 24
 • 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset viestit • Kriisit ovat mullistaneet rahapolitiikan toteutuksen viime vuosina. • Koronapandemian aikana Suomen Pankki on − ostanut yli 9 mrd. eurolla joukkolainoja rahapolitiikan osto-ohjelmien puitteissa, − myöntänyt noin 17 mrd. euron edestä lisää halpoja TLTRO III –luottoja, − päättänyt ottaa käyttöön lisälainasaamisten kehikon syyskuun alusta, − ostanut kotimaisia yritystodistuksia lähes miljardin euron edestä. 25.8.2020 25
 • 26. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiitos! 25.8.2020 26