Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen talouden ennuste rahamuseossa 17.12.2019

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Suomen Pankki
Suomen talouden ennuste:
Korkeasuhdanne on ohi
Euro ja talous 5/2019
Rahamuseo 17.12.2019
Meri Obstbaum
Euro ja talous 5/2019
• Pääkirjoitus
• Ennuste 2019-2022
• Artikkelit
• Epävarmuus ja kotimaisen talouden rakenne heikentävät investointeja
• Julkisen talouden arvio
• Kestävyysvajelaskelma
• Kehikot
• Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden toipuminen viivästyy
• www.eurojatalous.fi
17.12.2019 Meri Obstbaum 2
Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on ohi
• Suomen talouskasvu notkahtaa ensi vuonna muun
maailman mukana
• Edellytyksiä kasvun jatkumiselle kuitenkin olemassa
• Julkisen talouden alijäämä ja velka kasvavat
17.12.2019 3
Kansainvälinen ympäristö ei tällä hetkellä suosi
Suomen talouskasvua
• Kasvu Suomen vientimarkkinoilla on
hidastunut mutta alkaa vähitellen
piristyä
• Kansainvälisen talouden vetoapu jää
kuitenkin vaimeaksi
• Riskit pääosin heikomman kehityksen
suuntaan
17.12.2019 4
Talouskasvu notkahtaa ensi vuonna
17.12.2019 5
Joulukuu
2019
Kesäkuu
2019
2018 1,7 2,3
2019 1,3 ↓ 1,6
2020 0,9 ↓ 1,5
2021 1,1 ↓ 1,3
2022 1,3
Lyhyen aikavälin mallit viittaavat kasvun hidastumiseen
17.12.2019 6
BKT
Neljänneskasvu
2019N1 2019N2 2019N3 2019N4
BVAR 0,1% 0,5% 0,6% -0,1%
Faktorimalli 0,4% 0,3% 0,3% 0,1%
Siltamalli 0,5% 0,4% 0,4% 0,2%
Toteutunut 0,6%* 0,8%* 0,7%*
* Päivittyneet 29.11.2019 Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon julkistuksen yhteydessä.
Kotitalouksien heikko luottamus heijastuu kulutukseen
17.12.2019 7
Investointien kasvu vaimeaa vaikka kasvuvaraa olisi
• Asuntorakentamisen käänne
heikentää investointeja
• Edellytyksiä investointien kasvulle
olisi: yritysten kannattavuus, alhaiset
rahoituskustannukset
• Siitä huolimatta kasvu jäänyt
vaimeaksi
Teema-artikkeli: Investointeja heikentävät
epävarmuus ja Suomen talouden rakenne
www.eurojatalous.fi
17.12.2019 8
Kansainvälinen ympäristö ei enää heikkene, mutta
vientimarkkinoiden ja viennin kasvu jäävät vaimeiksi
17.12.2019 9
Palvelujen vienti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina
- vaihtotase kuitenkin pitkäaikaisesti alijäämäinen
17.12.2019 10
Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa Vaihtotase
Väestön ikääntyminen ja hidas työn tuottavuuden
kasvu rajoittavat kasvumahdollisuuksia
17.12.2019 11
Työllisyyden paranemisessa suvantovaihe
17.12.2019 12
Reaalipalkat kasvavat tuottavuuden tahdissa
• Ennustetta tehdessä ei tietoa
lähivuosien palkankorotuksista
• Tekninen oletus: reaalipalkat
seuraavat tuottavuutta
17.12.2019 13
Kuluttajahintojen nousu jatkuu maltillisena
17.12.2019 14
Julkisen talouden alijäämä syvenee
17.12.2019 15
Teema-artikkeli: julkisen
talouden arvio 2019
www.eurojatalous.fi
Julkisen talouden velkasuhde kääntyy kasvuun
17.12.2019 16
Velkasuhde
2018 59,0
2019 58,8
2020 59,1
2021 60,1
2022 60,8
Kansainväliset riskit viittaavat ennustettua heikompaan
kasvuun, kotimaiset tekijät voivat yllättää positiivisestikin
• Pääriskit
• Euroalueen, erityisesti Saksan, toipumisen
viivästyminen
• Protektionismi ja kauppasodan leviäminen
• Kansainväliseen ympäristöön liittyvien
riskien toteutuminen leikkaisi
merkittävästi viennin kasvua
17.12.2019 17
Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden
elpyminen viivästyy www.eurojatalous.fi
Keskeiset ennusteluvut
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2019e 2020e 2021e 2022e 2019e 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote 1,3 0,9 1,1 1,3 Työmarkkinat
Yksityinen kulutus 0,7 1,3 1,2 1,2 Tehdyt työtunnit 0,8 -0,2 0,3 0,4
Julkinen kulutus 1,6 1,3 0,5 0,8 Työlliset 1,0 0,0 0,3 0,4
Yksityiset kiinteät
investoinnit 1,1 -0,3 0,8 2,1 Työttömyysaste, % 6,7 6,7 6,6 6,4
Julkiset kiinteät
investoinnit 1,5 5,1 -0,2 1,9 Yksikkötyökustannukset 1,4 1,5 1,4 1,5
Vienti 4,0 0,9 2,2 2,6 Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti 1,8 2,5 2,2 2,4
Tuonti 0,7 1,3 1,8 2,5 Tuottavuus 0,3 1,0 0,8 0,9
Kysyntäerien vaikutus
kasvuun
Kotimainen kysyntä 1,0 1,1 0,9 1,3 Bruttokansantuote, hintaindeksi 1,9 1,9 1,6 1,9
Nettovienti 1,3 -0,2 0,2 0,0 Yksityinen kulutus, hintaindeksi 1,2 1,2 1,3 1,6
Varastojen muutos ja
tilastollinen ero -1,0 0,0 0,0 0,0
Säästämisaste,
kotitaloudet, % 0,3 0,9 0,7 0,6 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1,2 1,2 1,4 1,6
Pl. Energia 1,0 1,3 1,4 1,6
Vaihtotase, % BKT:stä -1,3 -1,3 -1,1 -0,9 Energia 2,9 0,2 0,8 1,0
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen
Pankki.
17.12.2019 18
Suomen Pankki
Väestön ikääntyminen ja ikäsidonnaiset
menot kasvattavat kestävyysvajetta
Julkisen talouden kestävyysvajetta auttaisi
puskureiden kerryttäminen hyvinä aikoina
Euro ja talous 5/2019
Rahamuseo 17.12.2019
Arto Kokkinen
Väestöennuste 2019: Väestö ikääntyy
17.12.2019 20
• Työikäisten osuus väestöstä on v. 2018 lopussa 62
prosenttia, mutta se laskee 55 prosenttiin vuoteen
2070 mennessä.
• Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden ikäluokka kasvaa n.
22 prosentista 34 prosenttiin vuoteen 2070
mennessä
• Matalasta syntyvyydestä johtuen lasten ja nuorten
osuus väestöstä laskee edelleen
Ikäsidonnaisten menojen ennustettu kehitys, % suhteessa BKT:hen
17.12.2019 21
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070
Terveydenhoito (2019) Pitkäaikaishoito (2019) Koulutus (2019)
• Kestävyysvajelaskelmassa avainasemassa on
ikäsidonnaisten menojen ennustettu kasvu.
• Sekä terveyden- ja pitkäaikaishoidon tarve kasvaa
väestön ikääntymisen myötä.
• Koulutusmenojen laskeva kehitysnäkymä johtuu syntyvyyden
vähenemisestä
Väestön ikääntyminen pääsyy julkisen talouden
kestävyysvajeelle
Kestävyysvajearvio
4,7
Lähtötilanteen julkisen
velan vaikutus
+0,8
Lähtötilanteen julkisen
perusjäämän* vaikutus
+1,4
Ikäsidonnaisten menojen
kasvun vaikutus**
+2,5
17.12.2019 Meri Obstbaum 22
* Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja muiden sosiaaliturvarahastojen perusjäämä eli tulot miinus menot ilman korkomenoja.
** Sisältää omaisuustulojen vaikutuksen.
Teema-artikkeli:
Kestävyysvaje aiempaa
arviota suurempi
Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (1…)
• Suomella on julkisessa taloudessa mittava kestävyysvaje.
Tämän pitkän ajan ongelman ratkaisemiseksi olisi syytä
kerryttää puskureita hyvinä aikoina.
• Talousteorian mukaan finanssipolitiikalla voi osaltaan tasoittaa
suhdanteita
 Säästämällä hyvinä aikoina julkinen talous voi kasvattaa
liikkumavaraansa huonoja aikoja varten  puskurien
muodostus
 Vastasyklinen ei siis tarkoita tilannetta, jossa suhdanteita
tasattaisiin pelkästään huonoina aikoina julkisia menoja
lisäämällä
• Ongelma: hyvinä aikoina puskureita ei kyetä kerryttämään
puskureita riittävästi, vaikka niitä tarvittaisiin kipeästi.
17.12.2019 23
Teema-artikkeli:
Julkisen talouden arvio
2019
• Julkisen palvelutuotannon kulutusmenot n. 23 % / BKT
 Ikääntyvän väestön terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve
lisääntyy  tuottavuuden parannuksillakaan ei voitane
kaikkea säästää julkisista palveluista
• Veroja (ja veroluonteisia maksuja) sekä muita tuloja
kerätään kuitenkin siten, että julkiset tulot 52 % / BKT:
 Kun väliin jäävästä osasta (52 – 23 = 29%) vähennetään
julkiset investoinnit (4 %), omaisuusmenot (1 %) ja EU- ja
muiden kv-järjestöjen jäsenmaksut (1 %), jäljelle jäävä
  n. 23 % / BKT sisältää kaikki tulonsiirrot, avustukset ja
tuet kotitalouksille, yrityksille ja muille yhteisöille
(yhdistykset, järjestöt, puolueet, ylioppilaskunnat)
 säästöt kohdistuvat ilman kerättyjä puskureita näihinkin
”herkkiin” kohteisiin
• Säästöpaineiden pienentämiseksi julkiseen talouteen on
kyettävä kerryttämään puskureita sekä lyhyellä että
pitkällä tähtäimellä
17.12.2019 24
Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (…2)
- Pitkän ajan kestävyysvajeen (n. 4.7 % / BKT) kurominen umpeen voi vaatia tukien leikkauksia
Kiitos!
www.eurojatalous.fi
17.12.2019 25Meri Obstbaum
Mitä voidaan tehdä?
• Rakenneuudistukset, kuten eläke- ja
sote-uudistus, voivat vahvistaa julkista
taloutta, mutta vaativat aikaa
• Tulopohjaa voitaisiin vahvistaa
työllisyysasteen nostolla sekä
tuottavuutta ja talouskasvua tukevilla
talouden rakenneuudistuksilla
• Finanssipolitiikan mitoituksen tulisi olla
vastasyklistä myös hyvinä aikoina,
näin kerrytettäisiin pahan päivän
puskureita julkiseen talouteen
17.12.2019 26
1 de 26

Recomendados

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 visualizações23 slides
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019 por
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Suomen Pankki
646 visualizações19 slides
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... por
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
503 visualizações26 slides
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant... por
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Suomen Pankki
753 visualizações24 slides
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai... por
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Suomen Pankki
112 visualizações14 slides
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen por
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha KilponenSuomen Pankki
236 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Suomen Pankki
621 visualizações13 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K visualizações29 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
968 visualizações17 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
1.1K visualizações26 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
13.9K visualizações12 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
597 visualizações39 slides

Mais procurados(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki597 visualizações
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki528 visualizações
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki612 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki568 visualizações
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana por Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 visualizações
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 visualizações
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko... por Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki519 visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Suomen Pankki552 visualizações
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki1.8K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Suomen Pankki265 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede... por Suomen Pankki
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki10.8K visualizações
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa por Suomen Pankki
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Suomen Pankki1.1K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Suomen Pankki668 visualizações

Similar a Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen talouden ennuste rahamuseossa 17.12.2019

Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o... por
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...Suomen Pankki
116 visualizações20 slides
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v... por
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Suomen Pankki
115 visualizações19 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Suomen Pankki
826 visualizações18 slides
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia... por
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Suomen Pankki
124 visualizações15 slides
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
207 visualizações24 slides
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse... por
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...Suomen Pankki
345 visualizações22 slides

Similar a Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen talouden ennuste rahamuseossa 17.12.2019(20)

Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Suomen Pankki116 visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Suomen Pankki115 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki826 visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Suomen Pankki124 visualizações
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 visualizações
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse... por Suomen Pankki
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
Suomen Pankki345 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Suomen Pankki1.3K visualizações
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät por Suomen Pankki
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki1.4K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 visualizações
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa por Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 visualizações
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista por Suomen Pankki
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki5.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Talouden tilannekuva elokuussa 2019 por Lauri Kajanoja
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Lauri Kajanoja541 visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Suomen Pankki134 visualizações
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19 por Suomen Pankki
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankki1.4K visualizações
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat por Finanssiala ry - Finance Finland
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Finanssiala ry - Finance Finland5.5K visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Suomen Pankki176 visualizações
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020 por Työeläkeyhtiö Elo
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Työeläkeyhtiö Elo2.2K visualizações
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019 por Työeläkeyhtiö Elo
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Työeläkeyhtiö Elo19 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
53 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki285 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki148 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki106 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações

Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen talouden ennuste rahamuseossa 17.12.2019

 • 1. Suomen Pankki Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on ohi Euro ja talous 5/2019 Rahamuseo 17.12.2019 Meri Obstbaum
 • 2. Euro ja talous 5/2019 • Pääkirjoitus • Ennuste 2019-2022 • Artikkelit • Epävarmuus ja kotimaisen talouden rakenne heikentävät investointeja • Julkisen talouden arvio • Kestävyysvajelaskelma • Kehikot • Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden toipuminen viivästyy • www.eurojatalous.fi 17.12.2019 Meri Obstbaum 2
 • 3. Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on ohi • Suomen talouskasvu notkahtaa ensi vuonna muun maailman mukana • Edellytyksiä kasvun jatkumiselle kuitenkin olemassa • Julkisen talouden alijäämä ja velka kasvavat 17.12.2019 3
 • 4. Kansainvälinen ympäristö ei tällä hetkellä suosi Suomen talouskasvua • Kasvu Suomen vientimarkkinoilla on hidastunut mutta alkaa vähitellen piristyä • Kansainvälisen talouden vetoapu jää kuitenkin vaimeaksi • Riskit pääosin heikomman kehityksen suuntaan 17.12.2019 4
 • 5. Talouskasvu notkahtaa ensi vuonna 17.12.2019 5 Joulukuu 2019 Kesäkuu 2019 2018 1,7 2,3 2019 1,3 ↓ 1,6 2020 0,9 ↓ 1,5 2021 1,1 ↓ 1,3 2022 1,3
 • 6. Lyhyen aikavälin mallit viittaavat kasvun hidastumiseen 17.12.2019 6 BKT Neljänneskasvu 2019N1 2019N2 2019N3 2019N4 BVAR 0,1% 0,5% 0,6% -0,1% Faktorimalli 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% Siltamalli 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% Toteutunut 0,6%* 0,8%* 0,7%* * Päivittyneet 29.11.2019 Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon julkistuksen yhteydessä.
 • 7. Kotitalouksien heikko luottamus heijastuu kulutukseen 17.12.2019 7
 • 8. Investointien kasvu vaimeaa vaikka kasvuvaraa olisi • Asuntorakentamisen käänne heikentää investointeja • Edellytyksiä investointien kasvulle olisi: yritysten kannattavuus, alhaiset rahoituskustannukset • Siitä huolimatta kasvu jäänyt vaimeaksi Teema-artikkeli: Investointeja heikentävät epävarmuus ja Suomen talouden rakenne www.eurojatalous.fi 17.12.2019 8
 • 9. Kansainvälinen ympäristö ei enää heikkene, mutta vientimarkkinoiden ja viennin kasvu jäävät vaimeiksi 17.12.2019 9
 • 10. Palvelujen vienti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina - vaihtotase kuitenkin pitkäaikaisesti alijäämäinen 17.12.2019 10 Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa Vaihtotase
 • 11. Väestön ikääntyminen ja hidas työn tuottavuuden kasvu rajoittavat kasvumahdollisuuksia 17.12.2019 11
 • 13. Reaalipalkat kasvavat tuottavuuden tahdissa • Ennustetta tehdessä ei tietoa lähivuosien palkankorotuksista • Tekninen oletus: reaalipalkat seuraavat tuottavuutta 17.12.2019 13
 • 14. Kuluttajahintojen nousu jatkuu maltillisena 17.12.2019 14
 • 15. Julkisen talouden alijäämä syvenee 17.12.2019 15 Teema-artikkeli: julkisen talouden arvio 2019 www.eurojatalous.fi
 • 16. Julkisen talouden velkasuhde kääntyy kasvuun 17.12.2019 16 Velkasuhde 2018 59,0 2019 58,8 2020 59,1 2021 60,1 2022 60,8
 • 17. Kansainväliset riskit viittaavat ennustettua heikompaan kasvuun, kotimaiset tekijät voivat yllättää positiivisestikin • Pääriskit • Euroalueen, erityisesti Saksan, toipumisen viivästyminen • Protektionismi ja kauppasodan leviäminen • Kansainväliseen ympäristöön liittyvien riskien toteutuminen leikkaisi merkittävästi viennin kasvua 17.12.2019 17 Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden elpyminen viivästyy www.eurojatalous.fi
 • 18. Keskeiset ennusteluvut Prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2019e 2020e 2021e 2022e 2019e 2020e 2021e 2022e Bruttokansantuote 1,3 0,9 1,1 1,3 Työmarkkinat Yksityinen kulutus 0,7 1,3 1,2 1,2 Tehdyt työtunnit 0,8 -0,2 0,3 0,4 Julkinen kulutus 1,6 1,3 0,5 0,8 Työlliset 1,0 0,0 0,3 0,4 Yksityiset kiinteät investoinnit 1,1 -0,3 0,8 2,1 Työttömyysaste, % 6,7 6,7 6,6 6,4 Julkiset kiinteät investoinnit 1,5 5,1 -0,2 1,9 Yksikkötyökustannukset 1,4 1,5 1,4 1,5 Vienti 4,0 0,9 2,2 2,6 Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti 1,8 2,5 2,2 2,4 Tuonti 0,7 1,3 1,8 2,5 Tuottavuus 0,3 1,0 0,8 0,9 Kysyntäerien vaikutus kasvuun Kotimainen kysyntä 1,0 1,1 0,9 1,3 Bruttokansantuote, hintaindeksi 1,9 1,9 1,6 1,9 Nettovienti 1,3 -0,2 0,2 0,0 Yksityinen kulutus, hintaindeksi 1,2 1,2 1,3 1,6 Varastojen muutos ja tilastollinen ero -1,0 0,0 0,0 0,0 Säästämisaste, kotitaloudet, % 0,3 0,9 0,7 0,6 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1,2 1,2 1,4 1,6 Pl. Energia 1,0 1,3 1,4 1,6 Vaihtotase, % BKT:stä -1,3 -1,3 -1,1 -0,9 Energia 2,9 0,2 0,8 1,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 17.12.2019 18
 • 19. Suomen Pankki Väestön ikääntyminen ja ikäsidonnaiset menot kasvattavat kestävyysvajetta Julkisen talouden kestävyysvajetta auttaisi puskureiden kerryttäminen hyvinä aikoina Euro ja talous 5/2019 Rahamuseo 17.12.2019 Arto Kokkinen
 • 20. Väestöennuste 2019: Väestö ikääntyy 17.12.2019 20 • Työikäisten osuus väestöstä on v. 2018 lopussa 62 prosenttia, mutta se laskee 55 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä. • Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden ikäluokka kasvaa n. 22 prosentista 34 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä • Matalasta syntyvyydestä johtuen lasten ja nuorten osuus väestöstä laskee edelleen
 • 21. Ikäsidonnaisten menojen ennustettu kehitys, % suhteessa BKT:hen 17.12.2019 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 Terveydenhoito (2019) Pitkäaikaishoito (2019) Koulutus (2019) • Kestävyysvajelaskelmassa avainasemassa on ikäsidonnaisten menojen ennustettu kasvu. • Sekä terveyden- ja pitkäaikaishoidon tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. • Koulutusmenojen laskeva kehitysnäkymä johtuu syntyvyyden vähenemisestä
 • 22. Väestön ikääntyminen pääsyy julkisen talouden kestävyysvajeelle Kestävyysvajearvio 4,7 Lähtötilanteen julkisen velan vaikutus +0,8 Lähtötilanteen julkisen perusjäämän* vaikutus +1,4 Ikäsidonnaisten menojen kasvun vaikutus** +2,5 17.12.2019 Meri Obstbaum 22 * Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja muiden sosiaaliturvarahastojen perusjäämä eli tulot miinus menot ilman korkomenoja. ** Sisältää omaisuustulojen vaikutuksen. Teema-artikkeli: Kestävyysvaje aiempaa arviota suurempi
 • 23. Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (1…) • Suomella on julkisessa taloudessa mittava kestävyysvaje. Tämän pitkän ajan ongelman ratkaisemiseksi olisi syytä kerryttää puskureita hyvinä aikoina. • Talousteorian mukaan finanssipolitiikalla voi osaltaan tasoittaa suhdanteita  Säästämällä hyvinä aikoina julkinen talous voi kasvattaa liikkumavaraansa huonoja aikoja varten  puskurien muodostus  Vastasyklinen ei siis tarkoita tilannetta, jossa suhdanteita tasattaisiin pelkästään huonoina aikoina julkisia menoja lisäämällä • Ongelma: hyvinä aikoina puskureita ei kyetä kerryttämään puskureita riittävästi, vaikka niitä tarvittaisiin kipeästi. 17.12.2019 23 Teema-artikkeli: Julkisen talouden arvio 2019
 • 24. • Julkisen palvelutuotannon kulutusmenot n. 23 % / BKT  Ikääntyvän väestön terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy  tuottavuuden parannuksillakaan ei voitane kaikkea säästää julkisista palveluista • Veroja (ja veroluonteisia maksuja) sekä muita tuloja kerätään kuitenkin siten, että julkiset tulot 52 % / BKT:  Kun väliin jäävästä osasta (52 – 23 = 29%) vähennetään julkiset investoinnit (4 %), omaisuusmenot (1 %) ja EU- ja muiden kv-järjestöjen jäsenmaksut (1 %), jäljelle jäävä   n. 23 % / BKT sisältää kaikki tulonsiirrot, avustukset ja tuet kotitalouksille, yrityksille ja muille yhteisöille (yhdistykset, järjestöt, puolueet, ylioppilaskunnat)  säästöt kohdistuvat ilman kerättyjä puskureita näihinkin ”herkkiin” kohteisiin • Säästöpaineiden pienentämiseksi julkiseen talouteen on kyettävä kerryttämään puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä 17.12.2019 24 Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (…2) - Pitkän ajan kestävyysvajeen (n. 4.7 % / BKT) kurominen umpeen voi vaatia tukien leikkauksia
 • 26. Mitä voidaan tehdä? • Rakenneuudistukset, kuten eläke- ja sote-uudistus, voivat vahvistaa julkista taloutta, mutta vaativat aikaa • Tulopohjaa voitaisiin vahvistaa työllisyysasteen nostolla sekä tuottavuutta ja talouskasvua tukevilla talouden rakenneuudistuksilla • Finanssipolitiikan mitoituksen tulisi olla vastasyklistä myös hyvinä aikoina, näin kerrytettäisiin pahan päivän puskureita julkiseen talouteen 17.12.2019 26