พื้นฐานชีวิต 44.pptx

พื้นฐานชีวิต 44
22/01/2566
14.57น.
庚
辰
癸
卯
癸
未
己
巳
庚
午
辛
未
壬
申
癸
酉
甲
戌
乙
亥
丙
子
丁
丑
戊
寅
己
卯
庚
辰
辛
巳
壬
午
癸
未
甲
申
乙
酉
丙
戌
丁
亥
戊
子
己
丑
癸
丑
癸
卯
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
#ในเล่ม 44
ยาต้ม หวงตี้เน่ย์จิง 华佗 时后救卒方
周代 เสินหนงเปิ๋นเฉ่า
จิง
ม่ายจิง (脉经) 鲍姑
山海经 ซางหานจ๋าปิ้ง
ลุ่น
王叔和 本草纲目
ยาดองเหล้า หลิงซู (灵枢) 诸病源候论 植物名实图考
ยาต้ม หลักธรรมชาติ โรคเบาหวาน 温疫论
马王堆 วินิจฉัยโรค วิธีการเก็บ
สมุนไพร
医宗金鉴
帛书 Bóshū 扁鹊 食物本草 สามประสาน
ซีกไม้ไผ่ 伊尹 สาหร่ายทะเล ฟ
้ า-คน-ดิน
สารบัญ
ประวัติการแพทย์จีนโดยสังเขป 9
ซานไห่จิง
(山海经 หรือ คู่มือภูเขาและแม่น้า)
26
3. ยุคก่อกาเนิดทฤษฎีการแพทย์จีนจากยุคจั้นกั๋ว (ยุครณรัฐ)
ถึงยุคสามก๊ก (475 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 265)
27
4. ยุคราชวงศ ์จิ้น
ราชวงศ ์หนานเป่ ย์เฉา (ราชวงศ ์ใต้กับเหนือ)
ราชวงศ ์สุย ราชวงศ ์ถัง
และยุคอู่ไต้ (ห้าราชวงศ ์)
(ค.ศ. 265-960)
76
1) การพัฒนาเรื่องการจับชีพจร 84
2) การพัฒนาเรื่องปัจจัยการเกิดโรคและอาการของโรค ในปี ค.ศ.
610
87
3) ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาและการปรุงยา 90
3.1 การปรับปรุงตารายา 92
3.2 การพัฒนาการรักษาเฉพาะโรค 108
สารบัญ
4) การพัฒนาเวชปฎิบัติ
ในยุคราชวงศ ์จิ้น ราชวงศ ์สุย และราชวงศ ์ถัง
114
5) ระบบการศึกษาและการบริหารการแพทย์ 135
ศัลยศาสตร ์และวิทยาการบาดเจ็บ
หรือ ซางเคอเสฺวีย (伤科学)(Traumatology)
152
การพัฒนาด้านนิติเวชศาสตร ์ 155
6. ยุคพัฒนาการแพทย์และเวชปฏิบัติแผนใหม่
ช่วงยุคราชวงศ ์หมิง
และราชวงศ ์ชิง ก่อนสงครามฝิ่น
(ค.ศ. 1368-1840)
159
1) การพัฒนาตาราการแพทย์และเภสัชตารับ
2) การพัฒนาทฤษฎีโรคระบาด และการปลูกฝี
3) การพัฒนาเวชปฏิบัติ
4) การรวบรวมและชาระตาราแพทย์ดั้งเดิม
5) การแลกเปลี่ยนทางการแพทย์กับต่างประเทศ
165
180
193
197
211
7. ยุคการแพทย์สมัยใหม่
จากสงครามฝิ่น
การสถาปนาจีนใหม่ จนถึงปัจจุบัน
(现代)(Modern Age)
(ค.ศ. 1840–ปัจจุบัน)
220
1) การยอมรับการแพทย์ตะวันตก 222
2) ความพยายามล้มเลิกการแพทย์จีน 237
3) การฟื้นฟู การแพทย์จีนหลังการสถาปนา
จีนใหม่
255
ปัจจุบัน 262
ชี่ Qi 氣 ปราณแห่งชีวิต
ชี่คืออะไร
พลังชี่ทั้ง ๓ (三氣) (三才)
ฟังชี่ รับรู ้ชี่ Qi
ชี่กับชีวิตสมัยใหม่
263
264
273
293
307
สารบัญ
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
ประวัติการแพทย์จีนโดยสังเขป
เนื้อหา
http://bit.ly/3tcyAdA
การแพทย์จีน
มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานหลายพันปี
พัฒนาการของการแพทย์แผนจีน
แบ่งตามยุคต่าง ๆ
ในประวัติศาสตร์จีน
ได ้เป็น 7 ยุค ดังนี้
1. ยุคโบราณ
2. ยุคราชวงศ ์เซี่ย ถึงยุคชุนชิว
(2,100 - 476 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)
3. ยุคก่อกาเนิดทฤษฎีการแพทย์จีน
จากยุคจั้นกั๋ว (ยุครณรัฐ)
ถึงยุคสามก๊ก (475 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ.
265)
เนื้อหา
แบ่งตามยุคต่าง ๆ
ในประวัติศาสตร์จีน
ได ้เป็น 7 ยุค ดังนี้
4. ยุคราชวงศ ์จิ้น
ราชวงศ ์หนานเป่ ย์เฉา (ราชวงศ ์ใต้กับเหนือ)
ราชวงศ ์สุย ราชวงศ ์ถัง
และยุคอู่ไต้ (ห้าราชวงศ ์)
(ค.ศ. 265-960)
เนื้อหา
แบ่งตามยุคต่าง ๆ
ในประวัติศาสตร์จีน
ได ้เป็น 7 ยุค ดังนี้
เนื้อหา
1. ยุคโบราณ
เป็นยุคเริ่มต ้นของการเกษตรกรรม
เหตุการณ์ในยุคนี้
ปรากฏอยู่ในตานานและหลักฐานทางโบราณคดี
ซึ่งที่สาคัญ คือ
• ฝูซี ประดิษฐ์เข็มหิน 9 เล่ม
อายุ 4,000 - 5,500 ปี
ซึ่งอาจใช ้เพื่อการรักษาโดยวิธีฝังเข็ม
มีผู้เชื่อว่าฝูซีมีการริเริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรภาพขึ้นใช ้ด ้วย
• เสินหนง เริ่มนาสมุนไพรมาใช ้รักษาโรค
เนื้อหา
• จักรพรรดิหวงตี้
เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับแพทย์ในราช
สานัก
ถกปัญหาวิชาความรู้ทางการแพทย์
วิธีรักษา
รวมทั้ง
การเขียนใบสั่งยา
เพื่อร่างบันทึกเป็นตาราแพทย์
เนื้อหา
2. ยุคราชวงศ ์เซี่ย ถึงยุคชุนชิว
(2,100 - 476 ปี ก่อน
คริสต์ศักราช)
เนื้อหา
• ตามหลักฐานทางโบราณคดี
คนจีนรู้จักทาเหล ้า
ตั้งแต่กลางยุคหินใหม่
• ในยุควัฒนธรรมหยางเสา
(Yang Shao)(仰韶)
ราว 4,000 - 10,000 ปีมาแล ้ว
การรู้จักการทาเหล ้ามีผลต่อ
การแพทย์
คือ การนามาใช ้ในการทายา
• โดยเฉพาะยาดองเหล ้าต่างๆ
• ในยุคนี้
เริ่มมีการทายาต ้ม
โดยมีการผลิตภาชนะสาหรับต ้มยา
เนื้อหา
ยาต ้ม
เป็นจุดเด่นของการแพทย์แผนจีน
เพราะมีประโยชน์สาคัญ 4 ประการ คือ
• สะดวกต่อการรับประทาน และทาให ้ดูดซึมง่าย
• เพิ่มสรรพคุณ ลดพิษ และผลข ้างเคียง
• สะดวกในการปรับขนาดตัวยาต่างๆ
• ทาให ้การนาแร่ธาตุต่าง ๆ มาประกอบยาได ้ง่ายขึ้น
เนื้อหา
เนื้อหา
การรู้จักทายาต ้ม
• ทาให ้การแพทย์จีน
พัฒนาแนวทางการใช ้ยาผสมมาอย่างต่อเนื่อง
• อิทธิพลของพ่อมดหมอผี
เริ่มเสื่อมลงตั้งแต่ยุคนี้
• ดังจะเห็นได ้จากใน..ยุคชุนชิว
พ่อมดหมอผี
ถูกจัดให ้อยู่ในฝ่ ายพิธีกรรม
(Minister in Charge of Protocol)
เนื้อหา
เนื้อหา
ในขณะที่แพทย์ขึ้นต่ออัครมหา
เสนาบดี
(Prime Minister)
เนื้อหา
• ในสมัยราชวงศ์โจว
(Zhou Dynasty)(周代)
แพทย์หลวงในยุคนั้น
แบ่งเป็น 4 ประเภท
คือ โภชนากร แพทย์ทั่วไป
ศัลยแพทย์ และสัตวแพทย์
เนื้อหา
นอกจากนี้
• ยังพบเอกสารโบราณ
ชื่อ ซานไห่จิง
(山海经 หรือ คู่มือภูเขาและแม่น้า)
• ซึ่งเนื้อหาหลัก
เป็นเรื่องทางภูมิศาสตร์
แต่ได ้กล่าวถึงยาสมุนไพรไว ้ราว 120 ชนิด
ทั้งจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ
เนื้อหา
海...字的源字形
เสริม
海...字的源字形
เสริม
ซานไห่จิง
(山海经 หรือ คู่มือภูเขาและ
แม่น้า)
เนื้อหา
3. ยุคก่อกาเนิดทฤษฎีการแพทย์จีน
จากยุคจั้นกั๋ว (ยุครณรัฐ)
ถึงยุคสามก๊ก (475 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ถึง
ค.ศ. 265)
• เป็นยุคเริ่มอารยธรรมสาคัญ
• ในยุคจั้นกั๋ว
มีการใช ้วัว ควาย ปุ
๋ ย และอุปกรณ์ที่ทาจากเหล็ก ใน
การทาเกษตรกรรม
มีการประดิษฐ์เครื่องวัดแผ่นดินไหว
และที่สาคัญคือ การทากระดาษ
เป็นยุคกาเนิดลัทธิขงจื่อ (Kong Zi)(孔子)
และลัทธิเต๋า (Dao Jiao)(道教)
รวมทั้งเริ่มเส ้นทางสายไหม
เนื้อหา
ยุคกาเนิดลัทธิขงจื่อ
(Kong Zi)(孔子)
เนื้อหา
การทากระดาษ
เนื้อหา
สาหรับอารยธรรมทางการแพทย์
พบตาราการแพทย์เขียนบนผ ้าไหมและไม ้ไผ่
จาก..สุสาน..หม่าหวางตุย
(Ma Wangdui)
(马王堆)
แห่ง..ราชวงศ์ฮั่น
ซึ่งมีรายละเอียด คือ
เนื้อหา
สุสาน..หม่าหวางตุย
(Ma Wangdui)
(马王堆)
เนื้อหา
帛书 Bóshū
เนื้อหา
ตาราบนผืนผ้าไหม
มีถึง 10 เล่ม
• ห ้าสิบสองโรคและตารับยา
• ตารารักษาสุขภาพ
• ตารารักษาเบ็ดเตล็ด
• ภาพการบริหารลมหายใจ
• ตาราโรคทางสูติกรรม
• กุญแจช่วยย่อยและเสริมสุขภาพ
• ลักษณะชีพจรในผู้ป่ วยหนัก
• การคลาชีพจร
• ตาราดั้งเดิมเรื่องการรมยาบนเส ้นลมปราณ 12 เส ้น
บนแขนขา
• ตาราดั้งเดิมเรื่อง 12 เส ้นลมปราณสาหรับรมยา
เนื้อหา
หนังสือบนซีกไม้ไผ่
มีจานวนทั้งสิ้น 200 ชิ้น
มีเนื้อหา
ประกอบด้วยตารา 4 เล่ม
• สิบคาถาม
• ประสานอินหยาง
• ตารายาต่าง ๆ และข ้อห ้ามใช ้
• หลักการบริหารประเทศ
ตารา 4 เล่มนี้ ประกอบด้วยตัวอักษร 4,000 ตัว
สรุปหลักการสาหรับสุขภาพและการรักษาโรค 4
ประการ
เนื้อหา
สรุปหลักการสาหรับสุขภาพ
และการรักษาโรค 4 ประการ
• ให ้ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 4 ฤดูกาล และหลักอินห
ยาง
โดยมีสองสิ่งที่ตรงข ้ามกันในธรรมชาติคือ
หญิงเป็นฝ่ ายลบ และชายเป็นฝ่ ายบวก
• ให ้ความสาคัญกับอาหารและการรับประทานให ้เป็น
เวลา
ควบคุมอารมณ์ทั้งความสนุกสนานความโกรธ
ความเศร ้าเสียใจ และความสุข
• บริหารร่างกายโดยชี่กง
• ปรับและควบคุมกิจกรรมทางเพศ
เนื้อหา
ให ้ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 4
ฤดูกาล
และหลักอินหยาง
เนื้อหา
เสริม
ในยุคนี้มีคัมภีร ์ทางการแพทย์ที่
สาคัญ 3 เล่ม
ได้แก่
1) คัมภีร ์หวงตี้เน่ย์จิง หรือ เน่ย์จิง
2) คัมภีร ์เสินหนงเปิ๋นเฉ่าจิง
หรือ ตาราเภสัชวิทยาดั้งเดิมของเสินหนง
3) ซางหานจ๋าปิ้งลุ่น
หรือ ตาราไข้และโรคเบ็ดเตล็ด
เนื้อหา
1) คัมภีร ์หวงตี้เน่ย์จิง หรือ เน่ย์จิง
แบ่งเป็น 2 ภาค
คือ ซู่เวิ่น
(素问)(Su Wen)
หรือ Plain Questions
หรือ คาถามง่าย ๆ
และ หลิงซู
(灵枢)(Ling Shu)
หรือ Miraculous Pivot
หรือ "แกนมหัศจรรย์"
เนื้อหา
หลิงซู
(灵枢)(Ling Shu)
เนื้อหา
เชื่อว่าเป็นผลงานของปราชญ์
หลายคน
ในยุคจั้นกั๋ว
• แต่ตั้งชื่อ
ว่าเป็นคัมภีร์หวงตี้เน่ย์จิง
ตามประเพณี
และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของตารา
• เนื้อหามีทั้งสิ้น 81 เรื่อง
กล่าวถึง การเรียนวิชาแพทย์ จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
หลักพื้นฐานเรื่องอิน-หยาง (阴阳)(Yin Yang)
และธาตุทั้งห ้า หรือ อู่สิง (五行)(Wu Xing)
คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และน้า
เนื้อหา
ตลอดจนหลักธรรมชาติ 6 ประการ
คือ
• การป้องกันและการรักษา
• สาเหตุและอาการของโรค
• ผลของฤดูกาล
• ผลของภูมิศาสตร์
• ผลจากอุตุนิยม
• การฝังเข็มและการรมยา
เนื้อหา
หลักธรรมชาติ 6 ประการ
เนื้อหา
คัมภีร์หวงตี้เน่ย์จิง
เนื้อหา
คัมภีร์หวงตี้เน่ย์จิง
ภาคซู่เวิ่น
เนื้อหา
นอกจากนี้
• ยังกล่าวถึง
หลักการวินิจฉัยโรค 4 ประการ
คือ การสังเกต การฟังและการดม การถาม
และการคลาและจับชีพจร
เนื้อหา
ความสาเร็จของคัมภีร์เน่ย์จิง
เกิดจากสาระสาคัญ
สรุปได ้คือ
• ทฤษฎีอินหยาง และธาตุทั้งห ้า
• แนวคิดองค์รวม
• แนวคิดเรื่องอวัยวะ เส ้นทางการทางานของอวัยวะ
และเส ้นทางคู่ขนาน
ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของวิชาฝังเข็ม และรมยา
• แนวคิดเรื่องการป้องกันโรค
• การปฏิเสธสิ่งลี้ลับและหมอผี
คัมภีร์หวงตี้เน่ย์จิง ภาคหลิงซู
กล่าวไว ้ชัดเจนว่าโรคเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ
และไม่มีเลยที่เกิดจากเทวดาหรือภูตผี
เนื้อหา
ทฤษฎีอินหยาง และธาตุทั้งห ้า
เนื้อหา
2) คัมภีร ์เสินหนงเปิ๋นเฉ่าจิง
หรือ ตาราเภสัชวิทยาดั้งเดิมของ
เสินหนง
• มีอายุราว 1,780 ปี
• ประกอบด ้วยตารา 3 เล่ม
กล่าวถึง ตัวยา 365 ชนิด
ได ้แก่
พืช 252 ชนิด
สัตว์ 67 ชนิด
และแร่ธาตุ 46 ชนิด
เนื้อหา
มีการแบ่งยาออกเป็น 3 ระดับ
ตามความปลอดภัย คือ
เนื้อหา
• ชั้นดี (Top grade) เป็นยาที่มีความปลอดภัยในการใช ้
• ชั้นปานกลาง (Middle grade) เป็นยาที่ไม่มีอันตราย
หากใช ้อย่างถูกต ้อง
• ชั้นต่า (Low grade) เป็นยาที่อันตรายโดยเฉพาะหาก
รับประทานมากเกินไป
เสริม
ตามคัมภีร์เสินหนง
เปิ๋นเฉ่าจิง
ยังริเริ่มหลักทฤษฎียาจีน
โดยแบ่งยาออกเป็น
• 4 จาพวก (ร ้อน เย็น อุ่น และกลาง)
• 5 รส (เปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน และขม)
• 7 ผลลัพธ์ (ตัวยาเดี่ยว เสริมฤทธิ์กัน เสริมฤทธิ์ฝ่ าย
เดียว
ถูกข่ม ลดทอนหรือกาจัดพิษ ลดทอนฤทธิ์ และให ้ผล
ตรงข ้าม)
หลักการรักษาอาการฝ่ ายเย็นด ้วยยาร ้อน และรักษา
อาการฝ่ ายร้อนด ้วยยาเย็น
เนื้อหา
อย่างไรก็ตาม
ในยุคราชวงศ์ฮั่น
(汉代)(Han Dynasty)
• ลัทธิเต๋า
มีอิทธิพลสูง
ทาให ้มีการมุ่งแสวงหายาอายุวัฒนะ
มากกว่าเรื่องการรักษาโรค
• ตัวยาที่ใช ้ประกอบเป็น..ยาอายุวัฒนะ
จึงถูกจัดเป็นยาชั้นดี
เนื้อหา
เสริม
เสินหนงเปิ๋นเฉ่าจิง
เนื้อหา
3) ซางหานจ๋าปิ้งลุ่น
หรือ ตาราไข้และโรคเบ็ดเตล็ด
• เขียนโดย จางจ้งจิ่ง
(张仲景)
(Zhang Zhongjing)
เนื้อหา
จางจ ้งจิ่ง
เนื้อหา
ตอนปลาย
ยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
(ค.ศ. 25 - 220)
• โดยรวบรวมความรู้ทางการแพทย์ในอดีต
และประสบการณ์ของตนเอง
แต่งตารา 16 เล่ม
แยกโรคตามอาการ และอาการแสดง
• ที่สาคัญคือ เลิกเชื่อว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น
ต ้นเหตุทาให ้เกิดโรค
และบรรยายวิธีการรักษา 8 วิธี
ได ้แก่ การขับเหงื่อ การทาให ้อาเจียน การระบาย การ
ประสาน
การให ้ความอุ่น การลดความร ้อน การบารุง และการ
สลาย
เนื้อหา
ในยุคนี้
มีแพทย์ที่มีชื่อเสียง ได ้แก่
3.1 เปี่ยนเชวี่ย
(扁鹊)(Bian Que)
หรือ ฉินเยฺวี่ยเหริน
(秦越人)(Qin Yueren)
3.2 อีหยิ่น (伊尹)(Yi Yin)
หรือ ฉางกง (仓公)(Cang Gong)
3.3 ฮัวถวอ (华佗)(Hua Tuo)
เนื้อหา
ในยุคนี้มีแพทย์ที่มีชื่อเสียง ได ้แก่
เนื้อหา
3.1 เปี่ยนเชวี่ย (扁鹊)(Bian Que)
หรือ ฉินเยฺวี่ยเหริน (秦越人)(Qin
Yueren)
เนื้อหา
3.1 เปี่ยนเชวี่ย (扁鹊)(Bian Que)
หรือ ฉินเยฺวี่ยเหริน (秦越人)(Qin
Yueren)
เนื้อหา
• เป็นแพทย์ที่เขียนตาราแพทย์ไว ้หลายเล่ม
• เป็นผู้ต่อต ้านความเชื่อเรื่องหมอผีอย่างแข็งขัน
• ซือหม่าเชียน (Si Maqian)
นักประวัติศาสตร์คนสาคัญในยุคราชวงศ์ฮั่น
ยกย่องว่า
เปี่ยนเชวี่ย
เป็นหมอคนแรกที่เริ่มวิชาจับชีพจร
• เปี่ยนเชวี่ย ได ้รับฉายาว่าเป็น หมอเทวดา (Divine
Doctor)
3.2 อีหยิ่น (伊尹)(Yi Yin)
หรือ ฉางกง (仓公)(Cang Gong)
เนื้อหา
3.2 อีหยิ่น (伊尹)(Yi Yin)
หรือ ฉางกง (仓公)(Cang Gong)
• เป็นผู้บันทึกเรื่องชีพจรไว ้20 ชนิด
(ปัจจุบันรวมได ้28 ชนิด)
• เป็นผู้ริเริ่มการบันทึกประวัติคนไข้
• เป็นผู้ต่อต ้านเรื่องยาอายุวัฒนะอย่างแข็งขัน
และกล ้ายอมรับความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการ
รักษาโรคของตน
เนื้อหา
3.3 ฮัวถวอ (华佗)(Hua Tuo)
• เป็นแพทย์ที่ได ้รับการยกย่อง
ว่าเป็นศัลยแพทย์ผู้บุกเบิก
• มีชีวิตอยู่ในยุคสามก๊ก
เนื้อหา
ยุคสามก๊ก
เสริม
3.3 ฮัวถวอ (华佗)(Hua Tuo)
เนื้อหา
• เป็นคนที่ไม่สนใจยศตาแหน่ง
มุ่งรักษาคนธรรมดาสามัญ
• ต่อมามีโอกาสรักษา..โจโฉ
จนได ้รับตาแหน่งเป็นแพทย์ประจาตัวของโจโฉ
แต่ทนคิดถึงบ ้านไม่ได ้ จึงเดินทางกลับบ ้าน
และไม่ยอมเดินทางกลับมาตามคาสั่ง
ต่อมามีโอกาสรักษา..โจโฉ
จนได ้รับตาแหน่งเป็นแพทย์
ประจาตัวของโจโฉ
เนื้อหา
โจโฉ
จึงสั่งจับและให ้ประหารชีวิต
เนื้อหา
• ก่อนตาย
ฮัวถวอ
มอบตาราให ้ผู้คุม
• แต่ผู้คุมกลัวความผิดไม่กล ้ารับไว ้
ฮัวถวอจึงเผาตาราทิ้ง
ทาให ้ตาราของฮัวถวอสูญสิ้นไป
• ฮัวถวอ
มีศิษย์เอก 3 คน แต่งตาราแพทย์ไว ้2 เล่ม
มีตาราอีกหลายเล่มที่ระบุว่า ฮัวถวอ เป็นผู้แต่ง
อย่างไรก็ตาม
เนื้อหา
• เชื่อว่าแต่งโดยบุคคลอื่น
แต่ใส่ชื่อ..ฮัวถวอ..เป็นผู้เขียน
• เชื่อว่า ฮัวถวอ
ใช ้ยา หมาฝู่ ส่าน
(麻沸散)(Ma Fu San)
เป็นยาระงับความรู้สึก..ชนิดรับประทาน
ให ้แก่คนไข ้ก่อนผ่าตัด
นอกจากนี้
เนื้อหา
• ฮัวถวอ
ยังสนใจเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล
การบารุงสุขภาพ
และการบริหารร่างกาย
โดยเลียนแบบท่าทางของสัตว์ 5 ชนิด
คือ เสือ กวาง หมี ลิง และนก
การบริหารร่างกาย
โดยเลียนแบบท่าทางของสัตว์ 5
ชนิด
เนื้อหา
การบริหารร่างกาย
โดยเลียนแบบท่าทางของสัตว์ 5
ชนิด
เนื้อหา
ตามประวัติกล่าวว่า
แม ้..ฮัวถวอ..จะมีอายุร ้อยปี
สุขภาพก็ยังดี
เนื้อหา
• และหวูผู่
(吴普)(Wu Pu)
ศิษย์คนหนึ่งของ ฮัวถวอ
ซึ่งปฏิบัติตน
โดยการบริหารร่างกายเลียนแบบสัตว์ 5 ชนิด
• เมื่อมีอายุถึง 90 ปี หู ตา และฟันก็ยังดี
ฮัวถวอ มีความชานาญเรื่องฝังเข็ม
และรมยา
โดยพยายามใช ้ยาน้อยชนิดและ
ฝังเข็มน้อยจุด
เนื้อหา
4. ยุคราชวงศ ์จิ้น
ราชวงศ ์หนานเป่ ย์เฉา (ราชวงศ ์ใต้
กับเหนือ)
ราชวงศ ์สุย ราชวงศ ์ถัง
และยุคอู่ไต้ (ห้าราชวงศ ์)
(ค.ศ. 265-960)
• เป็นยุคที่การแพทย์และเภสัชกรรมของจีน
มีการพัฒนาอย่างเต็มที่
โดยได ้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื่อ ลัทธิเต๋า และ
ศาสนาพุทธ
เนื้อหา
ลัทธิเต๋า
เนื้อหา
ทั้งสามลัทธิศาสนา
ล ้วนไม่เชื่อเรื่องพระเจ ้า
แต่มีอิทธิพลต่อการแพทย์จีนแตกต่าง
กัน
• พุทธศาสนา
เผยแผ่เข ้าสู่จีน
ตามเส ้นทางสายไหม
ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นจนถึงราชวงศ์เหนือกับใต ้
• ราชวงศ์ถัง
เป็นยุคแรกที่พุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุด
มีการสร ้างวัดวาอารามมากมาย
และมีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีน
• ประชาชนทั่วไป
ศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างกว ้างขวาง
เนื้อหา
ราชวงศ์ถัง
เป็นยุคแรกที่พุทธศาสนารุ่งเรือง
ที่สุด
เสริม
ขณะเดียวกัน
• ถือกันว่า เหลาจื่อ
ศาสดาของลัทธิเต๋า
ซึ่งมีชื่อเดิมว่า หลี่ต ้าน
เป็นบรรพบุรุษเก่าแก่
ของคนในตระกูลหลี่ หรือ แซ่หลี่
ซึ่งเป็นแซ่เดียวกับกษัตริย์ราชวงศ์ถัง
• จึงทาให ้ลัทธิเต๋า
ได ้รับความศรัทธาเป็นพิเศษ
และทาให ้ความนิยมในเรื่องยาอายุวัฒนะ
และเรื่องคาถาอาคม
แพร่หลายขึ้นด ้วย
เนื้อหา
หลังยุคจิ้นตะวันตก
• มีความนิยมนาโลหะหนัก
มาทาเป็นยาอายุวัฒนะกันมาก
แต่แทนที่จะทาให ้อายุยืน
กลับเป็นอันตรายต่อผู้ใช ้
เนื้อหา
ในยุคนี้
มีพัฒนาการทางการแพทย์จีนที่
สาคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาเรื่องการจับชีพจร
2) การพัฒนาเรื่องปัจจัยการเกิดโรคและอาการของ
โรค ในปี ค.ศ. 610
3) ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาและการปรุงยา
4) การพัฒนาเวชปฎิบัติ ในยุคราชวงศ ์จิ้น ราชวงศ ์
สุย และราชวงศ ์ถัง
5) ระบบการศึกษาและการบริหารการแพทย์
เนื้อหา
เนื้อหา
1) การพัฒนาเรื่องการจับชีพจร
• ตาราที่สาคัญคือ ม่ายจิง
(脉经)
หรือ Pulse Classic
หรือ ชีพจรคลาสสิค
• แต่งโดย หวางซูเหอ
(王叔和)(Wang Shuhe)
• แบ่งชีพจรไว ้24 ชนิด
เนื้อหา
ตามทฤษฎีการแพทย์จีน
เชื่อว่า
• หลังจากเลือดไหลผ่านปอดแล ้ว
จะไปรวมศูนย์ที่ตาแหน่งชีพจรที่ข ้อมือ
• โดยชีพจรที่ข ้อมือซ ้าย
จะบ่งบอกภาวะของหัวใจ
ลาไส ้เล็ก ตับ ถุงน้าดี และไต
• ชีพจรที่ข ้อมือขวา
จะบ่งบอกภาวะของ ปอด ลาไส ้ใหญ่
ม ้าม กระเพาะอาหาร และไต
เนื้อหา
โดยชีพจรที่ข ้อมือซ ้าย
จะบ่งบอกภาวะของหัวใจ
ลาไส ้เล็ก ตับ ถุงน้าดี และไต
เนื้อหา
2) การพัฒนาเรื่องปัจจัยการเกิดโรค
และอาการของโรค
ในปี ค.ศ. 610
• จักรพรรดิฉาวเหวียนฟาง
(巢元方)(Chao Yuanfang)
มีพระราชโองการ
ให ้เขียนตารา จูปิ้งเหวียนโฮ่วลุ่น
(诸病源候论)
หรือ General Treatise on the Causes and Syndromes of Diseases
หรือ ตาราทั่วไปเรื่องสาเหตุและอาการของโรค
• เป็นหนังสือ 50 เล่ม
แบ่งเป็น 67 บท 1,720 หัวข ้อ
• เป็นตาราที่ไม่กล่าวถึงตารับยาเลย
เนื้อหา
ตัวอย่างที่น่าสนใจ
เช่น
• การบรรยายอาการ..ของ..โรคเบาหวาน..ว่า
“จะกระหายน้ามาก ปัสสาวะบ่อย
บางครั้งเป็ นแผลที่ผิวหนังง่าย
ผู้ป่ วยมักชอบกินอาหารมันและหวาน
ทาให้เกิดความร้อนภายใน”
• บรรยายเรื่องโรคหิดและวิธีการรักษา
โดยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากเชื้อหิด
และรู้ว่าพยาธิลาไส ้
เกิดจากการรับประทานเนื้อวัวและเนื้อปลาดิบ
เป็นต ้น
เนื้อหา
เนื้อหา
3) ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา
และการปรุงยา
มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การปรับปรุงตารายา
3.2 การพัฒนาการรักษาเฉพาะโรค
3.3 การนาวิชาเล่นแร่แปรธาตุมาใช้ในการพัฒนา
เภสัชเคมีภัณฑ์
3.4 การพัฒนาการปรุงยา
เนื้อหา
3.1 การปรับปรุงตารายา
• มีการปรับปรุงตารายาเสินหนง
โดย "ถาวหงจิ่ง"
(陶弘景)
(Tao Hongjing)
(ค.ศ. 452-536)
เนื้อหา
ถาวหงจิ่ง
(陶弘景)
• ได ้ตรวจสอบตารายาเสินหนง
และเขียนขึ้นใหม่
เป็นตารา เปิ๋นเฉ่าจิงจี๋จู้
(本草经集注)
หรือ Collective Notes to Classic of Materia Medica
หรือ การรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับตารายาคลาสสิค
• เป็นหนังสือ 7 เล่ม
เนื้อหา
本草经集注
• กล่าวถึงยาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ 365 ขนาน
เพิ่มอีก 365 ขนาน รวมเป็น 730 ขนาน
• มีการจัดหมวดหมู่ยาใหม่
ตามความแรงของสรรพคุณยา
• ริเริ่มหลัก “ยาต่างกลุ่มอาจใช้รักษาโรคเดียวกันได้”
และกล่าวถึงวิธีการเก็บสมุนไพร
เช่น ควรเก็บสมุนไพรช่วงต ้นฤดูใบไม ้ผลิหรือปลาย
ฤดูใบไม ้ร่วง
เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ดอก ผล กิ่ง และใบ จะโต
เต็มที่และสุก
เนื้อหา
本草经集注
เนื้อหา
ถาวหงจิ่ง
ยังเขียนตาราไว ้อีกหลายเล่ม
ได ้แก่
• จูปิ้งทงเหย้าย่ง
(诸病通药用)
หรือ Effective Recipes
หรือ ตารับยาที่ได ้ผล
• เปิ๋นเฉ่าจิงจี๋จู้
(本草经集注)
หรือ Chinese Herbs in Verse
หรือ ความเรียงเรื่องสมุนไพรจีน
เนื้อหา
ถาวหงจิ่ง
ยังเขียนตาราไว ้อีกหลายเล่ม
ได ้แก่
• โจ่วโฮ่วไป่ อีฟาง
(肘后百一方)
หรือ Supplement of a Hundred Formulae to Keep up Ones Sleeve
หรือ ภาคผนวกของร ้อยสูตรตารับ เพื่อเก็บไว ้ในแขน
เสื้อ
• เป้ย์จี๋โฮ่วฟาง
(备急后方)
หรือ Formulae for Keeping Good Health and Longevity
หรือ สูตรตารับเพื่อรักษาสุขภาพและทาให ้อายุยืน
เนื้อหา
ถาวหงจิ่ง
ยังเขียนตาราไว ้อีกหลายเล่ม
ได ้แก่
• อายุวัฒนะคลาสสิค
(Classic of Longevity) และ
• วิธีเล่นแร่แปรธาตุ
(Methods of Alchemy)
เนื้อหา
ถาวหงจิ่ง
(陶弘景)
• เป็นนักปราชญ์
ที่มีแนวคิดผสมผสาน
ทั้งพุทธ ขงจื่อและเต๋า
• แต่เขาทางานเพียงคนเดียวเท่านั้น
และตาราของถาวหงจิ่ง
ยังมีความเชื่อในเรื่องยาอายุวัฒนะ
เนื้อหา
นอกจาก..ตาราของถาวหงจิ่ง..แล ้ว
ในยุคราชวงศ์ถัง
• ยังจัดทา..ตารายาหลวง
ขึ้นเผยแพร่ทั่วประเทศ
ชื่อ ซินซิวเปิ๋นเฉ่า
(新修本草)
หรือ The Newly Revised Compendium of Materia Medica
(ค.ศ. 659)
• เป็นหนังสือ 54 เล่ม แบ่งเป็น 3 ภาค
เนื้อหา
新修本草
เนื้อหา
新修本草
• ภาคแรก
เรื่องตารายา ว่าด ้วยธรรมชาติ รส แหล่งกาเนิด
วิธีเก็บและเตรียมยา และข ้อบ่งใช ้
• ภาคสอง
เรื่องลักษณะยา
ว่าด ้วยลักษณะของยาแท ้จากภาคต่าง ๆ ของประเทศ
• ภาคสาม
เป็นรูปภาพคลาสสิคของยา
เนื้อหา
ซินซิวเปิ๋นเฉ่า
• นับเป็นตารายาหลวงฉบับแรกของโลก
ที่เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร
• ก่อนตารายานูเรมเบิร ์ก
(Nuremberg Pharmacopoeia)
ซึ่งเผยแพร่ใน ค.ศ. 1542
เป็นเวลาถึง 800 ปี
เนื้อหา
Nuremberg Pharmacopoeia
เนื้อหา
ตารายา ซินซิวเปิ๋นเฉ่า
กล่าวถึงวัสดุอุดฟัน
ซึ่งทาจากตะกั่ว เงิน และปรอท
• เป็นเวลาถึง 1,000 ปี
ก่อนที่ เบลล์ (Bell)
ทันตแพทย์ชาวอังกฤษ
จะคิดค ้นโลหะผสมเงินและปรอทเพื่อใช ้อุดฟัน
เนื้อหา
นอกจาก
ตารา 2 ฉบับ
คือ ตารา เปิ๋นเฉ่าจิงจี๋จู้
(本草经集注) และ
ตารา ซินซิวเปิ๋นเฉ่า
(新修本草)
ยังมีความก ้าวหน้าทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ
ได ้แก่ การรวบรวมตารับยาจากต่างประเทศ
และการจัดทาตารายา สืออู้เปิ๋นเฉ่า (食物本草)
หรือ Compendium of Materia Medica for Dietaric Treatment
หรือ ตารายาฉบับย่อเพื่อโภชนบาบัด
เนื้อหา
食物本草
เนื้อหา
3.2 การพัฒนาการรักษาเฉพาะ
โรค
ได ้แก่
• การรักษามาลาเรีย
ด ้วยสมุนไพรฮ่อมดง
(常山)
(Changshan หรือ Radix Dichroae)
• การรักษาโรคตามัวในที่มืด (Night Blindness) ด ้วย..
ตับสัตว์
• การรักษาวัณโรคด ้วยรกสัตว์
เนื้อหา
• การรักษาโรคเหน็บชา
(Beriberi)
โดย เฉินฉางชี่
(陈藏器)(Chen Cangqi)
• พบว่า การกินข ้าวขาว เป็นเวลานาน
จะทาให ้เป็นโรคเหน็บชา
และ ซุนซือเหมี่ยว
(孙思邈)(Sun Simiao)
• พบว่าการกินข ้าวกล ้อง ช่วยรักษาโรคเหน็บชาได ้
เนื้อหา
โรคเหน็บชา
เนื้อหา
• การรักษาโรคคอพอก
ด ้วย สาหร่ายทะเล (Marine Algae)
สาหร่ายทะเลสีน้าตาล (Kelp)
และต่อมธัยรอยด์จากสัตว์
เนื้อหา
3.3 การนาวิชาเล่นแร่แปรธาตุ
มาใช้ในการพัฒนาเภสัช
เคมีภัณฑ์
• เกิดจากความพยายามแสวงหายาอายุวัฒนะ
ตั้งแต่ยุคต ้นราชวงศ์ฉิน
• ทาให ้มีการพัฒนาวิชาเล่นแร่แปรธาตุ
ส่งผลให ้มีการพัฒนาเภสัชเคมีภัณฑ์
ในยุคเริ่มแรก
เนื้อหา
3.4 การพัฒนาการปรุงยา
เนื้อหา
• มีตารา เหล่ย์กงเผ้าจื้อลุ่น
(雷公炮炙论)
หรือ Leis Treatise on Medicinal Preparation
หรือ ตาราการปรุงยาของเหล่ย์
• แนะนาการปรุงยา
เพื่อเพิ่มสรรพคุณ ลดพิษและอาการข ้างเคียง
รวมทั้งการปรุงยาเพื่อให ้ใช ้ได ้ง่าย
และเก็บรักษาได ้นาน
4) การพัฒนาเวชปฎิบัติ
ในยุคราชวงศ ์จิ้น ราชวงศ ์สุย
และราชวงศ ์ถัง
มีแนวโน้มการพัฒนาแพทย์
ให ้มีความชานาญ
เฉพาะทางแขนงต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ตาราเวชศาสตร ์ฉุกเฉิน
4.2 ตาราฝังเข็มและรมยา
4.3 ตาราเฉพาะเรื่องทางศัลยศาสตร ์
4.4 ตาราเฉพาะเรื่องการบาดเจ็บ
4.5 ตาราเฉพาะเรื่องทางสูติศาสตร ์
4.6 ตาราเฉพาะเรื่องกุมารเวชศาสตร ์
เนื้อหา
4.1 ตาราเวชศาสตร ์ฉุกเฉิน
• มีการรวบรวมและเขียนตารา
ชื่อ สือโฮ่วจิ้วจู๋ฟาง
(时后救卒方)
หรือ Emergency Formulae to Keep up Ones Sleeve
หรือ ตารายาฉุกเฉินสาหรับเก็บไว ้ในแขนเสื้อ
• โดย เก๋อหง
(葛洪)(Ge Hong)
ซึ่งนับเป็นตาราปฐมพยาบาลเล่มแรกของโลก
ตั้งแต่เมื่อ 1,600 ปี มาแล ้ว
เนื้อหา
เก๋อหง
(葛洪)(Ge Hong)
เนื้อหา
时后救卒方
เนื้อหา
4.2 ตาราฝังเข็มและรมยา
• มีตาราฝังเข็มและรมยา
ชื่อ เจินจิ่วเจี่ยอี่จิง
(针灸甲乙 经)
หรือ A-B Classic of Acupuncture and Moxibustion
หรือตารา เอ-บี คลาสสิค
• เขียนในยุคราชวงศ์ฉิน
โดย หวงฝู่ มี่
(皇甫谧)(Huang Fumi) (ค.ศ. 215–282)
• เป็นหนังสือ 12 เล่ม 128 บท
แบ่งเป็น 2 ภาค
เนื้อหา
หวงฝู่ มี่
(皇甫谧)(Huang Fumi)
(ค.ศ. 215–282)
เนื้อหา
ภาคแรกเป็นทฤษฎีพื้นฐาน
ภาคสองเป็นเวชปฏิบัติ
เนื้อหา
• นับเป็นตาราสาคัญของการแพทย์จีน
ในเรื่องฝังเข็ม
นับจากคัมภีร ์เน่ย์จิง
• ต่อมา
ในยุคราชวงศ์ฉิน ตะวันออก
เปากู
(鲍姑)(Bao Gu)
ภรรยาของเก๋อหง
เป็นแพทย์หญิงคนแรกของจีน
ที่ชานาญเรื่องฝังเข็มและรมยา
鲍姑
เนื้อหา
4.3 ตาราเฉพาะเรื่องทาง
ศัลยศาสตร ์
เนื้อหา
• มีตาราชื่อ หลิวเจวียนจื่อกุ่ยอี๋ฟาง
(刘涓子鬼遗方)
หรือ Liu Juanzi’s Remedies Left Over by Ghosts
หรือ ตาราผีบอกของหลิวเจวียนจื่อ
• รวบรวมโดย ก ้งชิ่งซวน
(龚庆宣)(Gong Qingxuan)
ในยุคราชวงศ์ฉี
刘涓子鬼遗方
เนื้อหา
刘涓子鬼遗方
เนื้อหา
• เป็นตาราเล่มแรก
ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องทางศัลยศาสตร์
• เป็นหนังสือ 10 เล่ม
• เกี่ยวกับการรักษาบาดแผล ฝี ผิวหนังอักเสบ การ
บาดเจ็บ
และโรคผิวหนังต่าง ๆ
• มีตารับการรักษา 140 ตารับ
ประกอบด ้วยเรื่องการห ้ามเลือด
การระงับปวด ยาสมาน การบรรเทาพิษ
และการระงับความรู้สึก
4.4 ตาราเฉพาะเรื่องการบาดเจ็บ
เนื้อหา
• มีตาราชื่อ
เซียนโซ่วหลี่ซางซู่มี่ฟาง
(仙授理伤续秘方)
หรือ Secret Formulae to Treat Traumatic Injury Given by Celestials
หรือ ตารับลับจากเทวดาในการรักษาการบาดเจ็บ
• เขียนโดย นักพรตเต๋า
ชื่อ ลิ่นเต้าเหริน
(蔺道人)(Lin Daoren)
(ค.ศ. 790-850)
仙授理伤续秘方
เนื้อหา
• เป็นตารารักษาการบาดเจ็บ เล่มแรก
• กล่าวถึงการวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกหัก
ทั้งชนิดมีแผลปิดและเปิด
• มีการแนะนาให ้ใช ้ฝิ่น
ช่วยระงับความรู้สึกเจ็บปวด
ในขณะดึงจัดกระดูกให ้เข ้าที่
การวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูก
เสริม
4.5 ตาราเฉพาะเรื่องทางสูติ
ศาสตร ์
• มีตาราชื่อ
จิงเสี้ยวฉ่านเป่ า
(经效产宝)
หรือ Tested Prescriptions in Obstetrics
หรือ ตารับที่ทดสอบแล ้วทางสูติศาสตร์
(ค.ศ. 852)
• เขียนโดย จ่านยิน
(昝殷)(Zan Yin)
เนื้อหา
ใน..คานา..ของตารา
บรรยายไว ้ว่า
• ใน ปี..ต ้าจง
(大中)(Dazhong)
ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 847
• อัครมหาเสนาบดี
(PrimeMinister)
ไป๋ หมินจง (Bai Minzhong)
ตระหนักถึงปัญหาการคลอดยากที่พบมากขึ้น
จึงส่งคนออกไปตระเวนหาแพทย์ที่ชานาญทางสูติ
กรรม
• ได ้พบกับ..จ่านยิน
จึงนาตัวไปให ้อัครมหาเสนาบดี..สัมภาษณ์ด ้วย
ตนเอง
เนื้อหา
จ่านยิน
• ตอบคาสัมภาษณ์
โดยรวบรวมเป็นตาราให ้3 เล่ม
• อัครมหาเสนาบดีไป๋
พอใจว่าเป็นตาราที่สั้นกระชับดี
จึงตั้งชื่อหนังสือให ้
เนื้อหา
经效产宝
เนื้อหา
经效产宝
เนื้อหา
ตารานี้
ประกอบด ้วยเนื้อหา 52 บท 317 ตารับ
• เล่มแรก
เป็นตารารักษาภาวะขาดประจาเดือน
ตกขาวและความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์
• เล่มสอง ว่าด ้วยความผิดปกติในการคลอด
• เล่มสาม ว่าด ้วยความผิดปกติหลังคลอด
4.6 ตาราเฉพาะเรื่องกุมารเวช
ศาสตร ์
เนื้อหา
• มีตาราชื่อ
หลูซฺยงจิง
(颅匈经)
หรือ Manual of the Fontanel and Head
หรือ คู่มือกระหม่อมและศีรษะ
• เป็นตาราที่ไม่ทราบชื่อผู้เขียน
• นับเป็นตารากุมารเวชศาสตร์ เล่มแรก
ในยุคราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง
颅匈经
เนื้อหา
เป็นหนังสือ 2 เล่ม
• เล่มแรก
เป็นเรื่องชีพจรผิดปกติลักษณะต่าง ๆ
ทั้งในผู้ใหญ่และในเด็ก
• เล่มสอง
อธิบายสาเหตุและการรักษา
4. ยุคราชวงศ ์จิ้น
ราชวงศ ์หนานเป่ ย์เฉา (ราชวงศ ์ใต้
กับเหนือ)
ราชวงศ ์สุย ราชวงศ ์ถัง
และยุคอู่ไต้ (ห้าราชวงศ ์)
(ค.ศ. 265-960)
• เป็นยุคที่การแพทย์และเภสัชกรรมของจีน
มีการพัฒนาอย่างเต็มที่
โดยได ้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื่อ ลัทธิเต๋า และ
ศาสนาพุทธ
ทบทวน
5) ระบบการศึกษาและการบริหาร
การแพทย์
• ในยุคนี้
มีพัฒนาการที่สาคัญ คือ ค.ศ. 581 ในยุคราชวงศ์สุย
มีการก่อตั้ง ไท่อีเวี่ยน
(太医院)
(Imperial Medical Institute หรือ สถาบันแพทย์
หลวง)
ซึ่งประกอบด ้วย 3 แผนก
คือ แผนกยา การนวด
และเวทมนต์ (Incantation)
เนื้อหา
ค.ศ. 618 ในยุคราชวงศ์ถัง
• กิจการแพทย์หลวง
ซึ่งเดิมจากัดขอบเขตงาน
อยู่เฉพาะในวังหลวง
ได ้ขยายออกไปทั่วประเทศ
• มีการเริ่มกิจการโรงเรียนแพทย์
เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
เช่น
เนื้อหา
ค.ศ. 618 ในยุคราชวงศ์ถัง
• อายุรแพทย์ทั้งระบบ
เน้นโรคภายใน
(内科)(Internal Medicine) ใช ้เวลา 7 ปี
• อายุรแพทย์ภายนอก
(外科)(External Medicine) ใช ้เวลา 5 ปี
- กุมารแพทย์ ใช ้เวลา 5 ปี
• แพทย์รักษาโรคตา หู คอ จมูก ใช ้เวลา 2 ปี
เนื้อหา
ยุคราชวงศ์ถัง
• มีระบบการสอบประจาเดือน ประจาภาค และประจาปี
• สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
• มีกรรมการจากภายนอกมาร่วมในการสอบไล่ประจาปี
• ผู้เข ้าเรียนแพทย์มักเป็นบุตรหลานข ้าราชการ
• ส่วนที่เรียนเภสัชศาสตร์มักเป็นบุตรหลานชาวบ ้าน
เนื้อหา
ยุคราชวงศ์ถัง
• การศึกษาการแพทย์ของจีนในยุคนี้
มีความเป็นระบบ
มากกว่า
ระบบของโรงเรียนแพทย์สมัยแรกในอีกสองศตวรรษ
ต่อมาของยุโรป
เช่น ที่ซาเลอร์โน ประเทศอิตาลี (ค.ศ. 846)
เนื้อหา
ในยุคราชวงศ์ถัง
มีแพทย์ที่มีชื่อเสียง คือ
เนื้อหา
5.1 ซุนซือเหมี่ยว
(孙思邈)(Sun Simiao) (ค.ศ. 581-682)
5.2 หวางถาว
(王焘)(Wang Tao) (ค.ศ. 670-755)
5.1 ซุนซือเหมี่ยว
(孙思邈)(Sun Simiao)
(ค.ศ. 581-682)
ขณะมีอายุ 71 ปี (ค.ศ. 652)
ได ้แต่งตารา เชียนจินเอี้ยวฟาง
(千金要方)
หรือ Thousand Ducat Formulae
หรือ ตารับยาพันเหรียญทอง
เนื้อหา
千金要方
• เป็นหนังสือ 30 เล่ม
• ต่อมา
ยังแต่งต่ออีก 30 เล่ม
ชื่อ ตารา เชียนจินอี้ฟาง
(千金翼方)
หรือ Supplement to the Thousand Ducat Formulae
หรือ ภาคผนวกตารับยาพันเหรียญทอง
เนื้อหา
นักประวัติศาสตร์การแพทย์
• เรียกตาราชุดนี้
ว่า “สารานุกรมชุดแรก
ว่าด ้วยเวชปฏิบัติ
ในประวัติศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของจีน
(The First Encyclopedia of Clinical Medicine in the
History of Traditional Chinese Medicine)”
เนื้อหา
ตาราชุดนี้
มีจุดเด่นที่สาคัญ ดังนี้
• กล่าวถึงตัวยาถึง 4,000 ชนิดในฉบับเดิม
และอีก 2,000 ชนิดในภาคผนวก
• ให ้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก
• ให ้ความสาคัญกับโภชนบาบัด
• มุ่งเรื่องการสร ้างเสริมสุขภาพ
โดยให ้“ทางานเบา ๆ เป็ นประจา อย่าหักโหม
ทางานหนักเกินกาลัง”
• ให ้ความเอาใจใส่กับตารับยาพื้นบ ้าน
• ส่งเสริมการศึกษาเรื่องจริยธรรมวิชาชีพ
เนื้อหา
ซุนซือเหมี่ยว
ได ้รับยกย่องเป็น “เภสัชยราชา
(Medicine King)”
เนื้อหา
5.2 หวางถาว
(王焘)(Wang Tao)
(ค.ศ. 670-755)
• ได ้รวบรวมตาราจากแพทย์ราว 70 คน
มาเขียนใหม่
• ใช ้เวลา 10 ปี
เสร็จใน ค.ศ. 752
คือ ตารา ไว่ไถมี่เอี้ยวฟาง (外台秘要方)
หรือ Arcane Essentials from Imperial Library
หรือ ตาราสาระลี้ลับจากห้องสมุดราชสานัก
เนื้อหา
หวางถาว
(王焘)(Wang Tao)
外台秘要方
• เป็นหนังสือ 40 เล่ม 450 หัวข ้อ 1,104 เรื่อง
ยา 6,700 ตารับ
การรมยา 7 ชนิด ใน 19 เรื่อง
จุดฝังเข็ม 663 จุด ใน 19 เรื่อง
• และเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึก
เรื่องการชิมปัสสาวะ
ในผู้ป่ วยเบาหวาน
เนื้อหา
เสริม
外台秘要方
เนื้อหา
เสริม
ศัลยศาสตร ์และวิทยาการบาดเจ็บ
หรือ ซางเคอเสฺวีย (伤科
学)(Traumatology)
• มีตาราชื่อ
ไว่เคอจิงเอี้ยว
(外科精要)
หรือ Essentials of External Diseases
หรือ ตาราเรื่องสาคัญเกี่ยวกับโรคภายนอก (ค.ศ.
1263)
เขียนโดย เฉินจื้อหมิง
(陈自明)
(Chen Ziming)
เนื้อหา
• และมีการบันทึกเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เป็นครั้งแรก
ในตารา เว่ย์จี้เป่ าซู
(卫济宝书)
หรือ Treasured Book for Health Care
หรือ ตาราขุมทรัพย์เพื่อการดูแลสุขภาพ
เนื้อหา
นอกจากนี้ มีการรักษากระดูกสัน
หลังหัก
โดยการแขวนถ่วงน้าหนัก
• ก่อนที่แพทย์ชาวอังกฤษ
ชื่อ เดวิส (Davis)
จะกล่าวถึงวิธีการจัดให ้เข ้าที่โดยการแขวน
(Reduction by Suspension)
เป็นเวลาถึง 600 ปี
• และมีการใช ้เฝือกไม ้4 ชิ้น
เพื่อรักษากระดูกหัก
เนื้อหา
การพัฒนาด้านนิติเวชศาสตร ์
• มีตารานิติเวชศาสตร์
ชื่อ สี่วานจี๋ลู่ (洗冤集绿)
หรือ Records of Washing Away the Injustice
หรือ บันทึกการขจัดความอยุติธรรม
• เขียนโดย ซ่งฉือ
(宋慈)(Song Ci)
(ค.ศ. 1186-1249)
เนื้อหา
เสริม
洗冤集绿
เป็นหนังสือ 4 เล่ม ดังนี้
• เล่มแรก เป็นเรื่องพื้นฐานนิติเวช การผ่าศพพิสูจน์
และการวิเคราะห์เหตุการณ์ของการบาดเจ็บ
• เล่มสอง แยกแยะสาเหตุของการมีบาดแผลและการ
ตาย
ว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตาย เป็นการฆ่าตัวตาย
หรือฆาตกรรม
• เล่มสาม ว่าด ้วยยาพิษ ทั้งจากสัตว์หรือแร่ธาตุ ที่ใช ้
ฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม
• เล่มสี่ ว่าด ้วยวิธีแก ้พิษ และภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ
เนื้อหา
6. ยุคพัฒนาการแพทย์และเวช
ปฏิบัติแผนใหม่
ช่วงยุคราชวงศ ์หมิง
และราชวงศ ์ชิง ก่อนสงครามฝิ่ น
(ค.ศ. 1368-1840)
เนื้อหา
เหตุการณ์ในยุคนี้
ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการแพทย์
ของจีน
ได ้แก่
• ในปี ค.ศ. 1371-1435
ขันที เจิ้งเหอ
(郑和)(Zheng He)
หรือ ซันเป่ ากง
(三宝公)(San Bao Gong)
ได ้ออกเดินทางท่องทะเล
ไปตลอดทะเลจีนใต ้ถึงอินเดีย
และกว่า 30 ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา
เนื้อหา
郑和
เนื้อหา
ทาให ้ประเทศจีน
ได ้แลกเปลี่ยนวิทยาการและ
การแพทย์กับประเทศต่าง ๆ
• แต่ขณะเดียวกัน
ก็มีการปิดกั้นควบคุมบรรดาปัญญาชน
• โดยในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง
ได ้จัดระบบการสอบคัดเลือกข ้าราชการ
มีการสอบถึง 8 ภาค
และมีความพยายามปิดกั้นขัดขวางกระแสทุนนิยม
โดยการใช ้นโยบายปิดประเทศด ้วย
เนื้อหา
เสริม
พัฒนาการด ้านต่าง ๆ ทาง
การแพทย์ที่สาคัญในยุคนี้ มีดังนี้
1) การพัฒนาตาราการแพทย์และเภสัชตารับ
2) การพัฒนาทฤษฎีโรคระบาด และการปลูกฝี
3) การพัฒนาเวชปฏิบัติ
4) การรวบรวมและชาระตาราแพทย์ดั้งเดิม
5) การแลกเปลี่ยนทางการแพทย์กับต่างประเทศ
เนื้อหา
1) การพัฒนาตาราการแพทย์
และเภสัชตารับ
ได ้แก่
• ตารายา เปิ๋นเฉ่ากังมู่
(本草纲目)
หรือ Compendium of Materia Medica
(ค.ศ. 1578)
เขียนโดย หลี่สือเจิน (李时珍)(Li Shizhen)
(ค.ศ. 1518-1593)
โดยใช ้เวลากว่า 30 ปี ศึกษาตารากว่า 800 เล่ม
เขียนตารานี้เสร็จเมื่อมีอายุได ้60 ปี
และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน ค.ศ. 1596 เป็นหนังสือ
รวม 52 เล่ม
เนื้อหา
李时珍
เนื้อหา
本草纲目
• กล่าวถึงสมุนไพร 1,892 ชนิด
• โดย 374 ชนิด เป็นรายการใหม่ เพิ่มจากตาราเดิม
• มีภาพประกอบกว่า 1,160 ภาพ
• เป็นตารับยากว่า 11,000 ตารับ และตารับยากว่า
8,160 ตารับ
• เขียนจากประสบการณ์ของเขาเอง
• มีการจัดหมวดหมู่ของสมุนไพรใหม่ที่เป็น
วิทยาศาสตร์ด ้วย
เนื้อหา
本草纲目
• ทั้งนี้ ดาร์วิน (Davin)
ได ้อ ้างอิงข ้อมูลเรื่องปลาทอง (Golden Fish)
และไก่ดา (Blackbone Chicken) จากตาราชุดนี้ด ้วย
• ดาร์วิน
เรียกตารานี้
ว่า สารานุกรมจีนโบราณ
(Encyclopedia of Ancient China)
เนื้อหา
本草纲目
เนื้อหา
ต่อมา จ้าวเสวียหมิ่น
(赵学敏)(Zhao Xuemin)
(ค.ศ. 1716-1805)
• ได ้เขียนตารา เปิ๋นเฉ่ากังมู่สืออี๋
(本草纲目拾遗)
หรือ An Addendum to the Compendium of Materia Medica
หรือ ภาคผนวกของตารายาเปิ๋นเฉ่ากังมู่ของหลี่สือ
เจิน
• โดยใช ้เวลาราว 40 ปี
ทบทวนตารากว่า 600 เล่ม
เนื้อหา
• ตารา จื๋ออู้หมิงสือถูเข่า
(植物名实图考)
หรือ Illustrated Investigation of Names and Natures of Plants
หรือ หนังสือภาพการสืบค ้นชื่อและธรรมชาติของพืช
• เขียนโดย หวูฉีจุ้น
(吴其浚)(Wu Qijun)
(ค.ศ. 1789-1847)
ซึ่งเป็นข ้าราชสานักตาแหน่งสูง
และมีโอกาสเดินทางไปหลายมณฑลกว่าครึ่งประเทศ
เช่น ส่านซี (陕西) หูเป่ ย์ (湖北) หูหนาน (湖南) เจียง
ซี (江西)
ซีจั้ง (西藏) ฝูเจี้ยน (福建) ยฺหวินหนาน (云南)
และกุ้ยโจว (贵州) เป็นต ้น
เนื้อหา
吴其浚
• เขาสนใจศึกษาสมุนไพรของท ้องถิ่นต่าง ๆ
และศึกษาตารากว่า 800 เล่ม
• ซึ่งในครั้งแรก
ได ้รวบรวมพืชกว่า 780 ชนิด
• ต่อมาปรับปรุงใหม่
เป็นหนังสือถึง 38 เล่ม
กล่าวถึงพืช 1,714 ชนิด
เนื้อหา
植物名实图考
เนื้อหา
• ตารา ผู่จี้ฟาง (普济方)
หรือ Prescription for Curing All People
หรือ ตารับยาเพื่อรักษาทุกคน
(ค.ศ. 1406)
เป็นหนังสือ 168 เล่ม
แบ่งเป็นกว่า 100 หัวข ้อ 2,175 หัวข ้อย่อย
ตารับยากว่า 61,000 ตารับ
รวมตัวอักษรราว 10 ล ้านอักษร
เนื้อหา
普济方
เนื้อหา
• หนังสือ อีฟางเข่า
(医方考)
หรือ Verification of Formulae
หรือ หนังสือการทดสอบตารับยา
(ค.ศ. 1584)
เขียนโดย หวูคุน
(吴琨)(Wu Kun)
(ค.ศ. 1551-1602)
เป็นหนังสือ 6 เล่ม 72 หัวข ้อ
เป็นหนังสือที่ได ้รับความนิยมมาก
ต ้องพิมพ์ซ้าประมาณ 10 ครั้ง
เนื้อหา
医方考
เนื้อหา
• หนังสือ อีฟางจี๋เจี่ย
(医方集解)
หรือ Collection of Formulae and Notes
หรือ หนังสือรวบรวมสูตรตารับและบันทึก
เขียนโดย วางหม่าว
(汪昴)(Wang Mao)
แบ่งเป็น 21 หัวข ้อ 300 ตารับ
เนื้อหา
• ตาราเกี่ยวกับไข้ หลายเล่ม
ได ้แก่
 ตารา ซางหานลุ่น (伤寒论)
หรือ Treatise of Febrile Diseases หรือ ตาราโรคไข ้
 ตารา ซือเร่อเถียวเปี้ยน (湿热条辨)
หรือ Systematic Differentiation of Damp Heat Syndromes
หรือ ตาราการแยกกลุ่มอาการร ้อนชื้นอย่างเป็นระบบ
ตารา
 เวินปิ้งเถียวเปี้ยน (温病条辨)
หรือ Systematic Differentiation of Febrile Diseases
หรือ ตาราแยกโรคไข ้อย่างเป็นระบบ และ
 ตาราโรคระบาดฉบับย่อ
(Compendium on Epidemic Febrile Diseases)
เนื้อหา
2) การพัฒนาทฤษฎีโรคระบาด
และการปลูกฝี
• ในยุคราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง
เกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้ง
• มีโรคระบาดเกิดขึ้นราว 64 ครั้ง
ในช่วง 276 ปีของยุคราชวงศ์หมิง
และ 74 ครั้ง ในช่วง 266 ปีของยุคราชวงศ์ชิง
• จึงมีการพัฒนาตาราที่เกี่ยวข ้องกับโรคระบาด
คือตารา เวินอี่ลุ่น (温疫论)
หรือ Treatise of Pestilence
หรือ ตาราโรคไข ้ระบาด
เนื้อหา
温疫论
• เขียนโดย หวูโหย่วซิ่ง
(吴有性)(Wu Youxing)
• เป็นหนังสือ 2 เล่ม
วางทฤษฎีพื้นฐานเรื่องโรคระบาด
เนื้อหา
ใน..คานา
บรรยาย..สาเหตุของโรคระบาด..ว่า
• โรคระบาด
มิได ้เกิดจากลม ความเย็น ความร ้อน หรือความชื้น
• แต่เกิดจาก
เหตุผิดปกติของดินฟ
้ าอากาศ
เป็ นพิษ
จากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
(ตาราการแพทย์จีนดั้งเดิม
เชื่อว่าโรคเกิดจากเหตุธรรมชาติ 6 ประการ
ได ้แก่ ลม ความเย็น ความร ้อน ความชื้น ความแห ้ง
และไฟ)
เนื้อหา
นอกจากนี้
ยังเชื่อว่า เชื้อโรคระบาดเข ้าสู่ร่างกาย
ทางจมูกและปาก
• หวูโหย่วซิ่ง
ยังสังเกตเห็นว่า โรคระบาดเกิดในคนและสัตว์
ไม่เหมือนกัน
“วัวป่ วยในขณะที่เป็ ดไม่ป่ วย
และคนป่ วยในขณะที่สัตว์ไม่ป่ วย”
เนื้อหา
สาหรับการบุกเบิก
เรื่องการปลูกฝี
ป้องกันไข ้ทรพิษ
เนื้อหา
• มีผู้บันทึกว่า
คนจีน
ในอาเภอ..ไท่ผิง (太平)(Taiping)
มณฑล..หนิงกั๋วฝู่ (Ningguofu)
ซึ่งปัจจุบันคือ มณฑล..อันฮุย (安徽)(Anhui)
• รู้จักวิธีการปลูกฝีป้องกันไข ้ทรพิษ
มาตั้งแต่รัชสมัยหลงชิง
(隆庆)(Long Qing) แห่ง..ราชวงศ์หมิง
(ค.ศ. 1567-1572)
เสริม
ในยุคราชวงศ ์ชิง
มีหนังสือที่กล่าวถึง
ตานานที่มาของการป้องกันไข ้ทรพิษ
ในประเทศจีน 2 เล่ม
คือ หนังสือ ตาราอ้างอิงใหม่เกี่ยวกับการปลูกฝี ใน
มนุษย์
(New Text About Human Variolation) (ค.ศ. 1884)
• แต่งโดย หวูหรงหลุน (武荣纶)(Wu Rong Lun)
และตงยฺวี่ซาน (董玉)(Dong Yushan)
เนื้อหา
ตานานที่มาของการป้องกันไข ้
ทรพิษ
• บันทึกไว ้ว่า
“จากการสืบค ้นหนังสือเก่า ๆ
พบศัพท์ทางการแพทย์
เกี่ยวกับการปลูกฝีในคน
ใน ช่วงสมัยถังไค่เยฺวียน (Tang Kaiyuan)
จ้าวสือ (Zhao Shi)
ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของลุ่มน้าแยงซี
ได ้ใช ้วิธีพ่นผงแห ้งหรือที่ทาให ้ชุ่มของสะเก็ดแผลไข ้
ทรพิษ
เข ้าไปในเยื่อบุจมูกของเด็กที่ปกติ”
เนื้อหา
หนังสือเล่มดังกล่าว
• ได ้กล่าวถึงการปลูกฝีในจีน
ว่า เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 713-741
เนื้อหา
หนังสืออีกเล่ม
คือ ตาราไข้ทรพิษ
(Treatise on Pox)
(ค.ศ. 1713)
• เขียนโดย จูชุนเซี่ย
(Zhu Chunxia)
แพทย์ราชสานักแห่งสถาบันแพทย์หลวง
• กล่าวไว ้ว่า การปลูกฝี
เริ่มต ้นมาจาก หมอเทวดา (Divine Doctor)
แห่งภูเขาเอ๋อร์เหมย (娥眉)(Emei)
ตั้งแต่รัชสมัยซ่งเจินจง (宋真宗)(Song Zhenzong)
(ค.ศ. 1023-1063)
เนื้อหา
娥眉
เนื้อหา
ตานาน
มิได ้กล่าวถึงวิธีการปลูกฝี
• แต่เล่าว่า หวางต ้าน
(王旦)(Wang Dan)
• อัครมหาเสนาบดีของราชสานักซ่งเจินจง
ได ้นาวิธีจากหมอเทวดา
มาปลูกฝีให ้กับลูกของตนเอง
หลังจากลูกหลายคนของเขาต ้องตายไป
เพราะไข ้ทรพิษ
• ตานานทั้งสองเรื่องนี้
ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ จึงไม่ใคร่ได ้รับความเชื่อถือ
เนื้อหา
วิธีการปลูกฝีของจีน
เผยแพร่ไปใช ้ในญี่ปุ่ น ค.ศ. 1652
• และเข ้าสู่รัสเซีย ค.ศ. 1688
เนื้อหา
3) การพัฒนาเวชปฏิบัติ
• ในยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง
มีการพัฒนาเวชปฏิบัติแขนงต่าง ๆ
ทั้งอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ วิทยาการบาดเจ็บ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา ทันตกรรม ลาริงซ์วิทยา
และวิทยาการฝังเข็ม
เนื้อหา
เนื้อหา
มีตาราแพทย์หลายชุดเขียนขึ้นใน
ยุคนี้ เช่น
• ตารา อิ้วอิ้วจี๋เฉิง
(幼幼集成)
หรือ A Complete Work on Pediatrics
หรือ ตารากุมารเวชศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
(ค.ศ. 1750)
เขียนโดย เฉินฟู่ เจิ้ง
(陈复正)(Chen Fuzheng)
โดยเขียนจากประสบการณ์ราว 40 ปี
อธิบายลักษณะหลอดเลือดดาที่นิ้วชี้ให ้สมบูรณ์ขึ้น
เน้นการรักษาด ้วยยาภายนอกมากกว่ายาภายใน
เนื้อหา
• ตาราเป่ าอิงชัวเอี้ยว
(保婴撮要)
หรือ Synopsis of Caring for Infants
หรือ ตาราดูแลทารกฉบับย่อ
เขียนโดย สองพ่อลูก เซฺวียไข่
(薛铠)(Xue Kai)
และ เซฺวียจี่
(薛己)(Xue Ji)
เป็นหนังสือ 20 เล่ม
กล่าวถึงโรคต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของเด็ก
กว่า 700 เรื่อง
มีเรื่องวิธีการป้องกันบาดทะยักในเด็กแรกเกิด
โดยการจี้สายสะดือที่ตัดออกด ้วยความร ้อน
เนื้อหา
เนื้อหา
4) การรวบรวมและชาระตารา
แพทย์ดั้งเดิม
• มีการรวบรวม
และชาระตาราแพทย์ดั้งเดิม
อย่างกว ้างขวาง
• โดยเฉพาะคัมภีร ์เน่ย์จิง
(Classic of Internal Medicine)
และตาราซางหานลุ่น
(Treatise on Febrile Disease)
• โดยทาให ้กระชับและชัดเจนขึ้น
จนได ้รับความนิยมอย่างกว ้างขวาง
ในเวลาต่อมา
เนื้อหา
ในยุคต ้นราชวงศ์ชิง
• ตาราแพทย์ต่าง ๆ
ตาราดั้งเดิมกว่า 120 เล่ม
ได ้รับการจัดหมวดหมู่
เพื่อให ้อ ้างอิงได ้สะดวก
• จัดทาเป็นหนังสือรวม 520 เล่ม
• เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่บันทึกทางการแพทย์สมัย
ดั้งเดิม
การวินิจฉัยโรค การรักษา
ทฤษฎีพื้นฐานของโรคแขนงต่าง ๆ
การประกอบโรคศิลปะ บันทึกเหตุการณ์และประวัติ
แพทย์ที่มีชื่อเสียง
รวมทั้งทฤษฎีและวิธีการปรุงตารับยา
เนื้อหา
ตาราสาคัญ
• จากการรวบรวมและชาระตาราแพทย์ดั้งเดิม
คือ ตารา อีจงจินเจี้ยน (医宗金鉴)
หรือ ตาราการแพทย์ฉบับราชสานัก
(ค.ศ. 1739)
• รวบรวมและชาระ
โดยแพทย์ราชสานักแห่งราชวงศ์ชิง
มี หวูเชียน
(吴谦)(Wu Qian)
เป็นหัวหน้าคณะ
• จัดทาเป็นหนังสือ 90 เล่ม
เนื้อหา
หลังการสถาปนารัฐจีนใหม่
ใน ค.ศ. 1949
สถาบันแพทย์ราชสานัก
(The Institute of the Imperial Physicians)
จัดให ้ตาราชุดนี้
เป็นตาราอ ้างอิงของนักศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมบันทึกเวชปฏิบัติของแพทย์
เช่น
• หนังสือ กู่จินอีถ่ง (古今医统)
หรือ A Great Collection of Medical Works, Ancient and
Modern หรือ หนังสือรวบรวมผลงานทางการแพทย์ครั้ง
ใหญ่ทั้งโบราณและปัจจุบัน
(ค.ศ. 1556) รวบรวมโดย สวีชุนฝู่ (徐春甫 Xu
Chunfu)
เนื้อหา
古今医统
เนื้อหา
• หนังสือ เจิ้งจื้อจุ่นจฺเหวีย
(证治准绝)
หรือ Standard of Diagnosis and Treatment
(ค.ศ. 1602)
โดย หวางเขิ่นถัง
(王肯堂)(Wang Ken Tang)
เนื้อหา
• หนังสือ จิ่งเยวี่ยฉวฺนซู
(景岳全书)
หรือ Complete Works of Zhang Jingyue
หรือ หนังสือผลงานฉบับสมบูรณ์ของจางจิ่งเยวี่ย
(ค.ศ. 1624)
โดย จางเจี้ยปิน
(张介宾)(Zhang Jiebin)
เป็นหนังสือ 64 เล่ม
รวมกว่า 1 ล ้านตัวอักษร
เนื้อหา
• หนังสือ หมิงอีเล่ย์อั้น
(名医类案)
หรือ Classified Medical Records of Famous Physicians
หรือ หนังสือเรียบเรียงการบันทึกทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
ของแพทย์ผู้มีชื่อเสียง
(ค.ศ. 1549)
รวบรวมโดย เจียงกวน
(江瓘)(Jiang Guan)
โดยใช ้เวลาทางานกว่า 20 ปี
รวบรวมบันทึกและเขียนคาวิจารณ์
แต่ทาได ้เพียง 12 เล่ม ก็เสียชีวิต
เนื้อหา
名医类案
• เจียงยิ่งซู
(Jiang Yingsu)
ผู้เป็นบุตรใช ้เวลาทางานสืบทอดต่อมาอีก 19 ปี จึง
เสร็จ
และตีพิมพ์เผยแพร่ได ้ใน ค.ศ. 1591
• หนังสือนี้
ได ้รับความนิยมและตีพิมพ์ซ้าหลายครั้ง
เนื้อหา
名医类案
เนื้อหา
• หนังสือ ซู่หมิงอีเล่ย์อั้น
(续名医类案)
หรือ Supplements to the Classified Medical Records
of Famous Physicians
หรือ ภาคผนวกหนังสือเรียบเรียงการบันทึกทาง
การแพทย์อย่างเป็นระบบของแพทย์ผู้มีชื่อเสียง (ค.ศ.
1770)
และหนังสือ คาอภิปรายเรื่องเวชปฏิบัติในหลิวโจว (柳
州医话) หรือ Discussion of Medical Practice in Liu
Zhou
รวบรวมโดย เว่ย์จือซิ่ว
(魏之绣)(Wei Zhixiu)
เนื้อหา
柳州
เนื้อหา
เนื้อหา
5) การแลกเปลี่ยนทางการแพทย์
กับต่างประเทศ
• ในยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง
มีการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ของจีน
กับประเทศเพื่อนบ ้าน
คือ ประเทศญี่ปุ่ น และเกาหลี
• โดยส่วนใหญ่ญี่ปุ่ นและเกาหลี
รับถ่ายทอดวิทยาการจากจีน
เนื้อหา
ขณะเดียวกัน
วิทยาการทางการแพทย์ของตะวันตก
ได ้เผยแพร่เข ้าสู่จีน
• ทั้งวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และ
อื่น ๆ
• แต่มีอิทธิพลต่อการแพทย์จีนไม่มาก
ในขณะที่การแพทย์จีน
เริ่มเผยแพร่เข ้าสู่ยุโรป
โดยผ่านทางคณะมิชชันนารี เช่น
เนื้อหา
• มิเชล บอย์ม (Michel Boym)
ตีพิมพ์หนังสือชื่อ พรรณไม้จีน (Chinese Flora) (ค.ศ.
1643)
เป็นภาษาละติน
โดยเนื้อหาส่วนใหญ่
ได ้มาจากตารายาเปิ๋นเฉ่ากังมู่
(本草纲目)
หรือ Compendium of Materia Medica ของหลี่สือ
เจิน
เนื้อหา
本草纲目
เนื้อหา
• อาร ์พี แฮร ์ริว (R.P. Harrieu)
ตีพิมพ์หนังสือ ความลับของการแพทย์จีนดั้งเดิม
(Secret Classic of Traditional Chinese Medicine)
(ค.ศ. 1671)
เนื้อหา
• พูมิเกอร ์(Pumiger)
แปลหนังสือ อีหมิงเหอจงกั๋วม่ายหลี่
(医明和中国脉理)
หรือ Medical Guide and Traditional Chinese
Medicine Pulse Theory
หรือ คู่มือทางการแพทย์และทฤษฎีชีพจรการแพทย์
จีน
เป็นภาษาละติน ใน ค.ศ. 1680
และพิมพ์เผยแพร่ในประเทศเยอรมนี
เนื้อหา
• เคลอเยอร ์(Cleryer)
รวมงานแปลของพูมิเกอร์เรื่องชีพจรของจีน การตรวจ
ลิ้น สมุนไพรจีน 289 ชนิด และภาพเส ้นชีพจร 68
ภาพ
ตีพิมพ์หนังสือ ตัวอย่างการบาบัดโรคของจีน
(中国医法齐例)
(Examples of Chinese Medical Therapies)
เป็นภาษาละติน ใน ค.ศ. 1682
ที่เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
เนื้อหา
ในศตวรรษที่ 17
แพทย์ชาวตะวันตก
เริ่มนาวิชาฝังเข็มและรมยาไปใช ้
• กล่าวคือ ค.ศ. 1671
มีการตีพิมพ์ตารารมยาออกมา 2 เล่ม
ในประเทศเยอรมนี
• เล่มหนึ่ง
เขียนโดย เกลฟูซุส (Geilfusius)
• อีกเล่มหนึ่ง
เขียนโดย บูสชอฟ (Busschof)
เนื้อหา
• เซอร ์จอห์น ฟลอเยอร ์(Sir John
Floyer)
แพทย์ชาวอังกฤษ
เขียนรูปแบบ
การจับชีพจรของแพทย์
(Form of Doctor’s Feeling the Pulse)
เนื้อหา
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
1 de 328

Recomendados

หนังสือ ข้อมูลสมุนไพรจีน (เมชฌ สอดส่องกฤษ พ.ศ. 2558) สำนักงานส่งเสริมบริหารงา... por
หนังสือ ข้อมูลสมุนไพรจีน (เมชฌ สอดส่องกฤษ พ.ศ. 2558) สำนักงานส่งเสริมบริหารงา...หนังสือ ข้อมูลสมุนไพรจีน (เมชฌ สอดส่องกฤษ พ.ศ. 2558) สำนักงานส่งเสริมบริหารงา...
หนังสือ ข้อมูลสมุนไพรจีน (เมชฌ สอดส่องกฤษ พ.ศ. 2558) สำนักงานส่งเสริมบริหารงา...Vorawut Wongumpornpinit
6.5K visualizações218 slides
พื้นฐานชีวิต 41.pptx por
พื้นฐานชีวิต 41.pptxพื้นฐานชีวิต 41.pptx
พื้นฐานชีวิต 41.pptxSunnyStrong
30 visualizações340 slides
ปลา ศิรินาฏ ทรัพย์สิน por
ปลา ศิรินาฏ  ทรัพย์สินปลา ศิรินาฏ  ทรัพย์สิน
ปลา ศิรินาฏ ทรัพย์สินSorasak Tongon
378 visualizações12 slides
ปลา ศิรินาฏ ทรัพย์สิน por
ปลา ศิรินาฏ  ทรัพย์สินปลา ศิรินาฏ  ทรัพย์สิน
ปลา ศิรินาฏ ทรัพย์สินSorasak Tongon
787 visualizações12 slides
Ummoua2 por
Ummoua2Ummoua2
Ummoua2Nithimar Or
564 visualizações28 slides
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1] por
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]นิตยา ทองดียิ่ง
192.2K visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a พื้นฐานชีวิต 44.pptx

Paraqaut por
ParaqautParaqaut
ParaqautLoveis1able Khumpuangdee
5.2K visualizações62 slides
Nhes4 20 oct10 por
Nhes4 20 oct10Nhes4 20 oct10
Nhes4 20 oct10สปสช นครสวรรค์
596 visualizações312 slides
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 por
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547dentyomaraj
44K visualizações22 slides
Case study โรคลม por
Case study โรคลมCase study โรคลม
Case study โรคลมtacrm
13.3K visualizações59 slides
บทที่6เรื่องยา por
บทที่6เรื่องยาบทที่6เรื่องยา
บทที่6เรื่องยาสะไลแชร์ แช
373 visualizações16 slides
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2 por
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2เล้ง ยอดดี
616 visualizações10 slides

Similar a พื้นฐานชีวิต 44.pptx(20)

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 por dentyomaraj
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
dentyomaraj44K visualizações
Case study โรคลม por tacrm
Case study โรคลมCase study โรคลม
Case study โรคลม
tacrm13.3K visualizações
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2 por เล้ง ยอดดี
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 2
เล้ง ยอดดี616 visualizações
พื้นฐานชีวิต 45.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 45.pptxพื้นฐานชีวิต 45.pptx
พื้นฐานชีวิต 45.pptx
SunnyStrong23 visualizações
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 1 por เล้ง ยอดดี
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 1แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 1
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 1
เล้ง ยอดดี14K visualizações
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 4 por เล้ง ยอดดี
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 4แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 4
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 4
เล้ง ยอดดี585 visualizações
โครงงาน por Tiwapon Wiset
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
Tiwapon Wiset3.8K visualizações
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ por Tongsamut vorasan
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)   โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)   โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
Tongsamut vorasan432 visualizações
โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ por Tongsamut vorasan
โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
Tongsamut vorasan94 visualizações
ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 2.pdf por Vorawut Wongumpornpinit
ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 2.pdfตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 2.pdf
ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 2.pdf
Vorawut Wongumpornpinit21 visualizações
สุทธิวัสส์ คำภา นาฬิกาชีวิต por Tongsamut vorasan
สุทธิวัสส์ คำภา   นาฬิกาชีวิตสุทธิวัสส์ คำภา   นาฬิกาชีวิต
สุทธิวัสส์ คำภา นาฬิกาชีวิต
Tongsamut vorasan5K visualizações
SpaHealth por Molly Mo
SpaHealthSpaHealth
SpaHealth
Molly Mo471 visualizações
คู่มือการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ คู่มือการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
คู่มือการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
Utai Sukviwatsirikul5K visualizações
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 3 por เล้ง ยอดดี
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 3แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 3
แบบสำรวจการรู้จักสมุนไพรไทยของวัยรุ่น 3
เล้ง ยอดดี562 visualizações

Mais de SunnyStrong

คุณเป็นใคร 2.docx por
คุณเป็นใคร 2.docxคุณเป็นใคร 2.docx
คุณเป็นใคร 2.docxSunnyStrong
34 visualizações158 slides
คุณเป็นใคร 3.docx por
คุณเป็นใคร 3.docxคุณเป็นใคร 3.docx
คุณเป็นใคร 3.docxSunnyStrong
15 visualizações132 slides
คุณเป็นใคร 1.docx por
คุณเป็นใคร 1.docxคุณเป็นใคร 1.docx
คุณเป็นใคร 1.docxSunnyStrong
32 visualizações103 slides
Austria.docx por
Austria.docxAustria.docx
Austria.docxSunnyStrong
7 visualizações103 slides
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx por
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx5 Signs of a Strong Novel Plot.docx
5 Signs of a Strong Novel Plot.docxSunnyStrong
4 visualizações14 slides
7 Fear Archetypes.docx por
7 Fear Archetypes.docx7 Fear Archetypes.docx
7 Fear Archetypes.docxSunnyStrong
11 visualizações8 slides

Mais de SunnyStrong(20)

คุณเป็นใคร 2.docx por SunnyStrong
คุณเป็นใคร 2.docxคุณเป็นใคร 2.docx
คุณเป็นใคร 2.docx
SunnyStrong34 visualizações
คุณเป็นใคร 3.docx por SunnyStrong
คุณเป็นใคร 3.docxคุณเป็นใคร 3.docx
คุณเป็นใคร 3.docx
SunnyStrong15 visualizações
คุณเป็นใคร 1.docx por SunnyStrong
คุณเป็นใคร 1.docxคุณเป็นใคร 1.docx
คุณเป็นใคร 1.docx
SunnyStrong32 visualizações
Austria.docx por SunnyStrong
Austria.docxAustria.docx
Austria.docx
SunnyStrong7 visualizações
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx por SunnyStrong
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx5 Signs of a Strong Novel Plot.docx
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx
SunnyStrong4 visualizações
7 Fear Archetypes.docx por SunnyStrong
7 Fear Archetypes.docx7 Fear Archetypes.docx
7 Fear Archetypes.docx
SunnyStrong11 visualizações
คุณเป็นใคร.docx por SunnyStrong
คุณเป็นใคร.docxคุณเป็นใคร.docx
คุณเป็นใคร.docx
SunnyStrong21 visualizações
The Hero’s Journey A 17 Step Story Structure Beat Sheet.docx por SunnyStrong
The Hero’s Journey A 17 Step Story Structure Beat Sheet.docxThe Hero’s Journey A 17 Step Story Structure Beat Sheet.docx
The Hero’s Journey A 17 Step Story Structure Beat Sheet.docx
SunnyStrong13 visualizações
12 Poems.docx por SunnyStrong
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docx
SunnyStrong16 visualizações
Mom's Telling Stories1.docx por SunnyStrong
Mom's Telling Stories1.docxMom's Telling Stories1.docx
Mom's Telling Stories1.docx
SunnyStrong3 visualizações
12 Poems.docx por SunnyStrong
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docx
SunnyStrong5 visualizações
100 words for people.docx por SunnyStrong
100 words for people.docx100 words for people.docx
100 words for people.docx
SunnyStrong8 visualizações
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx por SunnyStrong
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docxMain Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx
SunnyStrong6 visualizações
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx por SunnyStrong
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docxHow to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx
SunnyStrong5 visualizações
Here are The Character Development Questions You Should Be Asking.docx por SunnyStrong
Here are The Character Development Questions You Should Be Asking.docxHere are The Character Development Questions You Should Be Asking.docx
Here are The Character Development Questions You Should Be Asking.docx
SunnyStrong7 visualizações
characterdevelopmentquestions.docx por SunnyStrong
characterdevelopmentquestions.docxcharacterdevelopmentquestions.docx
characterdevelopmentquestions.docx
SunnyStrong3 visualizações
characterdevelopmentquestions.docx por SunnyStrong
characterdevelopmentquestions.docxcharacterdevelopmentquestions.docx
characterdevelopmentquestions.docx
SunnyStrong7 visualizações
ฟาร์มสุข 1.docx por SunnyStrong
ฟาร์มสุข 1.docxฟาร์มสุข 1.docx
ฟาร์มสุข 1.docx
SunnyStrong12 visualizações
ฟาร์มสุข 2.docx por SunnyStrong
ฟาร์มสุข 2.docxฟาร์มสุข 2.docx
ฟาร์มสุข 2.docx
SunnyStrong12 visualizações
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx por SunnyStrong
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docxไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx
SunnyStrong13 visualizações

พื้นฐานชีวิต 44.pptx