พื้นฐานชีวิต 42.pptx

พื้นฐานชีวิต 42
ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65
10/01/2566
14.30น.
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
#ในเล่ม 42
ปฏิทินจีน 29 วันครึ่ง ปฎิทินจันทรคติ ธาตุดิน
นาฬิกาข้อมือ 1 เดือน ปฎิทินสุริยคติ ธาตุน้า
ระบบสากล 2-3 ปี ระบบปฎิทินคู่ ธาตุไฟ
ปฏิทินหนงลี่ 7 เดือน ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ธาตุทอง
จันทรคติ รอบ 19 ปี ชะตาชีวิต เต้าอวิ้นโหลว
4 ฤดูกาล จิ๋นซีฮ่องเต้ ประยุกต์ใช้ วิถีแห่งเต๋า
การเพาะปลูก หลิวปัง หนุนเสริมบ้าน
และอาชีพ
ดาวแปด
24 อุตุปักษ์ พระราชวัง
ต้องห้าม
จับซิ้ง ทิศใต้
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
สารบัญ
เจาะเวลาหาโหราศาตร ์จีน ผ่านนาฬิกา Blancpain (บลองแปง)
รุ่นปฏิทินจีนโบราณ
8
รู้หรือเปล่าว่าทาไมนักษัตรถึงมีแค่ 12 ปี 36
ปฏิทินและวิชาการลาดับวันเดือนปี ตอนที่ 1 59
ปฏิทินและวิชาการลาดับวันเดือนปี ตอนที่ 2 71
ปฎิทินจีนมันเป็นยังไง ทาไมวันตรุษจีนไม่ตรงกันซักปี|เรื่อง
ของปฎิทินจีน
89
阴历、阳历、阴阳合历 พื้นฐานปฎิทินต่างๆของโลก 91
ปฎิทินจันทรคติ (阴历 yīn lì) 94
ปฎิทินสุริยคติ (阳历 yáng lì) 96
农历 รอบดวงจันทร์ก็จะเอา - การปรับแต่งสู่ 阴阳合历 100
农历 ฤดูกาลตามดวงอาทิตย์ก็มีครบ - การแบ่ง 24 ฤดู 108
การเปลี่ยนมาใช ้公历 ตรุษจีนที่ไม่ตรงแต่ละปี และ วันเกิดที่แสนงง 151
หน้าหนาวปีนี้เริ่ม 29 ต.ค. ไปสิ้นสุดปลาย ก.พ. ปี 2566 161
สารบัญ
ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับชะตาชีวิต 167
การเปรียบเทียบธาตุแต่ละธาตุซึ่งกันและกัน 173
ธาตุน้าจะเป็นโชคลาภเงินทองและเป็นธาตุให ้คุณ
สาหรับคนธาตุดินแข็งแรง
190
ตารางการประยุกต์ใช้สิ่งของ
ให้สอดคล้องกับธาตุ
198
5 ธาตุ หลักฮวงจุ้ย หนุนเสริมบ้านและอาชีพ 199
คาถามสาคัญคือ แล ้วเราจะหาวิธีปรับความสมดุลให ้กับธาตุใน
ร่างกายได ้อย่างไร
202
ธาตุดิน 210
ธาตุน้า 218
ธาตุไฟ 229
ธาตุทอง 236
“เต้าอวิ้นโหลว” สถาปัตยกรรมสุดยอดฮวงจุ้ย 244
พลิกวิกฤติ...ลิขิตดวงดาว 2566 296
เจาะเวลาหาโหราศาตร ์จีน ผ่าน
นาฬิกา Blancpain (บลองแปง) รุ่น
ปฏิทินจีนโบราณ
• ลองมองปฏิทินจีนบนผนัง
อีกไม่กี่วัน ‘ตรุษจีน’ ก็จะวนมาบรรจบอีกครั้ง
• ลูกหลานชาวจีน
คงเตรียมที่จะกลับไปรวมตัวกับญาติพี่น้อง
เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่
เนื้อหา
https://thematter.co/brandedcontent/blancpain-chinesecalendar/92141
• ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่
ให ้ชีวิตการงานรุ่งโรจน์เป็นมงคลตลอดปี
หรือไม่ก็ออกเที่ยวพักผ่อน
เพื่อชาร์จพลัง
ให ้พร ้อมสาหรับปีใหม่กันแล ้ว
เนื้อหา
แต่เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่า...
เนื้อหา
• ทาไมตรุษจีน
หรือวันเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนจีนนั้น
ถึงไม่เคยซ้าวันกันเลยในแต่ละปี
• ไม่เห็นเหมือนปี ใหม่แบบสากลเลย???
• หากเป็นสมัยก่อน
ก็คงชวนทุกท่านพินิจตัวหนังสือ ตัวเลข
และสัญลักษณ์
บนปฏิทินจีนสีแดง
เพื่ออธิบายให ้เห็นถึงการนับวันเวลาแบบจีนอัน
ซับซ ้อน
เนื้อหา
ทว่าปัจจุบันทาได ้ง่ายกว่านั้น
เพียงยกข ้อมือ
• เพราะแบรนด์ Blancpain (บลองแปง)
นาฬิกาสัญชาติสวิสฯ
ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั้น
ผลิตนาฬิกาข้อมือ
ซึ่งสามารถบอกวันเวลาแบบจีนโบราณ
• พร ้อมแสดงเวลาระบบสากล
บนหน้าปัดเดียวกันได ้แล ้ว
• เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของโลก
เนื้อหา
สายน้าไม่คอยท่า
วันเวลาไม่คอยใคร
• เชิญทุกท่านอ่านบทความนี้
เพื่อทาความเข ้าใจ
วิธีคานวณวันเวลา..แบบจีนโบราณ
• พร ้อมกับทาความรู้จักนาฬิกา
รุ่น Traditional Chinese Calendar ได ้เลย
เนื้อหา
ตามตานาน
กล่าวขานกันว่า ในสมัยราชวงศ์
เซี่ย
• ราชวงศ์ลาดับแรก
ในยุคประวัติศาสตร์จีน
• มีการคิดค ้นปฏิทินจันทรคติขึ้น
เพื่อใช ้ประโยชน์ในทางการเกษตร
เรียกว่า ‘ปฏิทินหนงลี่’
หรือปฏิทินการเกษตร
เนื้อหา
ด ้วยความเชื่อว่า
มนุษย์มีความเชื่อมโยงกับสวรรค์
ผ่านทางสภาพดินฟ้าอากาศ
• จึงคิดค ้นปฏิทินนี้ขึ้น
เพื่อถอดสารที่สวรรค์ได ้แจ ้งมา
• โดยแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็น 4 ฤดูกาล
ในช่วงแรกเริ่ม
เนื้อหา
แต่ต่อมาภายหลัง
ก็พบว่าข ้อมูลที่ได ้นั้น
ยังละเอียดไม่เพียงพอ
ต่อการเพาะปลูก และทาปศุสัตว์
• พวกเขาต ้องการรู้มากกว่านั้น
จึงสังเกตและจดบันทึก
ความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ในบริเวณแม่น้าเหลือง
อันเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีน
เนื้อหา
แม่น้าเหลือง
เนื้อหา
ทาให ้ราวแปดร ้อยปีต่อมา
• ระบบ 4 ฤดูกาล
24 ช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ก็เกิดขึ้น
• ก่อนที่ Blancpain (บลองแปง)
จะพัฒนานาฬิกา
รุ่น Traditional Chinese Calendar
ที่บรรจุระบบวันเดือนปี
แบบจันทรคติ
ไว ้บนหน้าปัดเดียวกัน
ในอีกหลายพันปีต่อมา
เนื้อหา
เนื้อหา
เมื่อใช ้วิธีนับวันคืนแบบจันทรคติ
• พระจันทร์
จึงเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการแบ่งเดือน
• เริ่มต้นเดือน
เมื่อพระจันทร์เสี้ยวปรากฏ
และคืนก่อนหน้าพระจันทร ์เสี้ยว
จะปรากฏตัวใหม่อีกครั้ง
คือวันสุดท้ายของเดือน
เนื้อหา
หนึ่งเดือนในแบบจันทรคติ
จึงมีราวๆ 29 วันครึ่ง
• และหนึ่งปี
มีเพียง 354-355 วัน
• คลาดจากเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง
ประมาณ 11 วัน
• เป็นที่มาของ ‘เดือนอธิกมาส’
หรือเดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ
เนื้อหา
โดยจะเพิ่มเข ้าไป 1 เดือน
ในทุกๆ 2-3 ปี
• รวมแล ้วจะเพิ่ม 7 เดือน
ในรอบ 19 ปี
• ด้วยเหตุนี้
วันตรุษจีนในแต่ละปี
จึงไม่ตรงกัน
เนื้อหา
แม ้ยากที่จะจาได ้ว่าเดือนไหน
คือ เดือน..อธิกมาส
เนื้อหา
• แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
เพราะ Blancpain (บลองแปง)
ออกแบบให ้บนหน้าปัดนาฬิกา
รุ่น Traditional Chinese Calendar
สามารถแสดงวันเดือนปี
เป็นอักษรจีน
• พร ้อมเครื่องหมายระบุเดือนอธิกมาส
ตามหลักปฏิทินจีนโบราณ
และอยู่ ณ ตาแหน่ง 9 นาฬิกา
เนื้อหา
เนื้อหา
หากใครเคยดูหนังจีน
ก็คงจะเคยได ้ยินคาว่า ‘ชั่วยาม’ กัน
มาบ ้าง
• มันเป็นหน่วยวัดเวลา
ที่เกิดจาก ‘นาฬิกาแดด’
• ในสมัยนั้น
ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 ช่อง
• ทาให ้1 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
เนื้อหา
นอกจากนาฬิกาแดดแล ้ว
เนื้อหา
• จีนยังมีระบบการนับเวลา
แบบนาฬิกาน้า
หรือ ‘โล่วหู’
• ซึ่งมีลักษณะคล ้ายถังน้า
ที่ปล่อยให ้น้าหยด
ลงมาใส่ภาชนะรองรับเรื่อยๆ
• โดยที่ภาชนะ
จะมีเส ้นขีดไว ้ทั้งหมด 100 ขีด
ซึ่งเท่ากับ 1 วันนั่นเอง
(1 ขีด = 15 นาที)
อีกหนึ่งวิธียอดฮิตในหนังจีน
ก็คือการนับเวลาแบบหนึ่งก ้านธูป
• อันที่จริงมันก็ไม่แม่นยานัก
• เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล ้อม
และความสั้นยาวของธูปด ้วย
• แต่ถ้าว่าตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ
1 ก้านธูป
จะเท่ากับ 1 ชั่วโมง
เนื้อหา
จากวิธีแบ่งชั่วยาม
และชื่อเรียกที่ซับซ ้อนเหล่านั้น
เนื้อหา
• Blancpain (บลองแปง)
ได ้นาความซับซ ้อน
มาไว ้บนหน้าปัดนาฬิกา
ณ ตาแหน่งเวลา 12 นาฬิกา
• แสดงระบบชั่วยาม
และสัญลักษณ์ปีนักษัตร
ซึ่งผสานการนับ 12 ชั่วยาม
เข ้ากับระบบ 24 ชั่วโมง
ผ่านตัวอักษรที่มีการกากับเอาไว ้
ให ้อ่านได ้ง่าย
เนื้อหา
ยังจา.. 24 ช่วงการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
ที่เล่าไปตอนแรกได ้ไหม
เนื้อหา
ก็อย่างที่เห็น ระบบวันและเวลา
ของจีนนั้น
ผูกพันกับดวงจันทร์เป็นอย่างมาก
• ซึ่งนอกจากเราจะแบ่งเดือน
จากรูปร่างของดวงจันทร์แล ้ว
• มันยังสัมพันธ์
กับ 24 ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
หรือจะเรียกว่า 24 ฤดูกาล
ก็คงไม่ผิดนัก
เนื้อหา
เพราะในปฏิทินการเกษตรนั้น
• สามารถบอกความเปลี่ยนแปลงทางอากาศ
ได ้อย่างละเอียด
• ทาให ้ชาวเกษตรกรและชาวจีนทั่วไป
ในยุคนั้นยึด
• ถือระบบนี้
ในการดารงชีวิต และวางแผนการเพาะปลูก
เนื้อหา
24 อุตุปักษ์
เนื้อหา
แม ้ว่าในความเป็นจริง
จะมีความคลาดเคลื่อน
• เนื่องจากแผ่นดินจีน
มีความกว ้างใหญ่ไพศาล
สภาพอากาศจึงแตกต่างกันออกไปบ ้าง
• แต่สาหรับนาฬิกา
รุ่น Traditional Chinese Calendar
ที่มีระบบป้องกัน
การตั้งค่าเวลาผิดพลาด
• เราจึงมั่นใจได ้ว่าวันเวลาที่แสดงบนหน้าปัด
จะแม่นยาสม่าเสมอ
เหมือนวันแรกที่ใส่
เนื้อหา
รู้หรือเปล่าว่าทาไมนักษัตรถึงมีแค่
12 ปี
เนื้อหา
คาตอบนั้น
• ต ้องย ้อนกลับไปที่หน่วยเวลาที่ใหญ่ที่สุดของจีน
คือ มหายุค (epoch)
ซึ่งมีระยะเวลายาวนาน 3,600 ปี
• แบ่งเป็น 60 วงรอบ (cycle)
วงรอบละ 60 ปี
• ในแต่ละวงรอบ 60 ปี
จะแบ่งเป็น 5 รอบ (Great Years)
รอบละ 12 ปี
• จึงมีการกาหนดชื่อนักษัตรลงไปประจาในแต่ละปี
เนื้อหา
โดยในบางตารา
ก็บอกว่าเป็นไปเพื่อความสะดวกใน
การจดจา
• บ ้างก็ว่า
เป็นการเลือกสัตว์
จากการกาเนิดและข่มกัน
ตามกฎเบญจธาตุ (ไฟ ดิน ทอง น้า ไม ้)
เนื้อหา
เมื่อปฏิทินจีน
ไม่ได ้บอกแค่วันเดือนปี
• Blancpain (บลองแปง)
จึงนาการนับปีนักษัตร ธาตุทั้ง 5
และวงสัญลักษณ์อนุกรมทั้งสิบ
• ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่า
แต่ละปีนักษัตรนั้นตรงกับธาตุใด
ตาม..กิ่งฟ้า 10 ราศี (terrestrial branches)
และระบบวัฏจักร 60 ปี
ที่เปรียบเสมือนแก่นของวัฒนธรรมจีน
• มาแสดงไว ้บนหน้าปัด
อย่างครบถ ้วน
เนื้อหา
เนื้อหา
หยิน-หยาง และธาตุทั้ง 5
เกี่ยวข ้องกับระบบวันเวลาของจีน
มากๆ
• โดยในแผนภูมิจักรราศี
จะแบ่งปีนักษัตรทั้ง 12
เป็น 2 กลุ่ม
• กลุ่มหนึ่งเป็นปีหยิน
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นปีหยาง
เนื้อหา
โดยในทุกปี
นักษัตรจะมีธาตุใดธาตุหนึ่ง
เป็นองค์ประกอบร่วมในปีนั้นด ้วย
เช่น ปีชวดธาตุไม ้
เมื่อครบรอบ 12 ปีกลับมาที่ปีชวดอีกครั้ง
ก็จะเปลี่ยนเป็น..ปีชวดธาตุไฟ
หรือธาตุตามวัฏจักรส่งเสริม
จุดเริ่มต ้นของระบบคือ เจี๋ยจื่อ 甲子
ซึ่งล่าสุดคือปี 1984 และปี 甲子 ลาดับถัดไปใน
ปี 2045
เนื้อหา
庚
子
壬
子
甲
子
戊
子
丙
子
จุดเริ่มต ้นของระบบคือ เจี๋ยจื่อ 甲子
ซึ่งล่าสุดคือปี 1984 และปี 甲
子 ลาดับถัดไปในปี 2045
เสริม
เมื่อเราอายุครบ 60 ปี
หรือที่คนจีน เรียกว่า แซยิด
จึงมักมีการจัดเฉลิมฉลอง
• เพราะเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาว
ผ่านทุกปี นักษัตรครบทุกธาตุแล้วนั่นเอง
• ซึ่งแน่นอนว่า
บนหน้าปัดนาฬิกา
รุ่นปฏิทินจีนโบราณ
ก็สามารถบอกธาตุในปีนั้น ๆ
ด ้วยแผนภูมิสวรรค์อักษรทั้งสิบ
ภายใต ้ธาตุทั้งห ้า
• ราวกับนาปฏิทินจีน 60 ปีบนฝาผนังมาไว ้บนข ้อมือ
เนื้อหา
ราวกับนาปฏิทินจีน 60 ปีบนฝา
ผนัง
มาไว ้บนข ้อมือ
เนื้อหา
หลังจากเรียนรู้
ระบบการนับวันเดือนปีและเวลาของ
จีน
ที่แสนซับซ ้อนแล ้ว
• เราก็คงจะเข ้าได ้ว่า
ทาไมปฏิทินจีนสีแดงบนผนังของเรานั้น
ต ้องมีตัวเลข ตัวหนังสือ
หรือสัญลักษณ์
เต็มไปหมด
• รวมถึงคงเข ้าใจมากขึ้นด ้วยว่า
ทาไม ‘ตรุษจีน’ จึงไม่เคยซ้าวันเดิมเลย
เนื้อหา
แต่ก็ใช่ว่าเรื่องเหล่านี้
จะผูกโยงเข ้ากับโหราศาสตร์เพียง
อย่างเดียว
เนื้อหา
• หากมันยังนามาปรับใช ้
กับชีวิตประจาวันของเรา
ได ้เช่นเดียวกับที่เกษตรกรชาวจีนสมัยก่อน
ใช ้24 ช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ในการจัดการเพราะปลูก
หรือเลี้ยงสัตว์
เนื้อหา
แม ้ว่าพวกเราจะใช ้ชีวิตในเมือง
ไม่ได ้ทาการเกษตรก็ตาม
• แต่การรู้เวลาและมีข ้อมูลอยู่ในมือ
ก็ยังเป็นสิ่งสาคัญ
ที่จะช่วยให ้เราเตรียมตัว
รับมือกับสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
• ไม่พลาดที่จะพกร่ม หรือใส่เสื้อแขนยาว
ให ้เหมาะสมกับอากาศในแต่ละวัน
เนื้อหา
เสริม
ยิ่งมีทั้งเวลาและข ้อมูล
รวมอยู่บนหน้าปัดนาฬิกาข ้อมือ
ด ้วยแล ้ว
เนื้อหา
ชีวิตของเราก็จะสะดวกขึ้นไม่น้อย
เรารู้ดีว่ามันคงไม่สะดวกนัก
ถ ้าเราจะพกปฏิทินจีนไปด ้วยทุกที่
เนื้อหา
• เห็นจะมีแต่นาฬิกาข ้อมือเท่านั้น
ที่จะตอบโจทย์
• เราจึงขอแนะนาให ้รู้จัก
กับ ‘Blancpain
นาฬิกาสัญชาติสวิสฯ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
รุ่น Traditional Chinese Calendar’
บลองแปง
นาฬิกาข ้อมือรุ่นพิเศษ
เนื้อหา
รุ่นแรกและรุ่นเดียวในโลก
ที่ขับเคลื่อนตามระบบปฏิทินจีน
โบราณ
ไปพร ้อมๆ กับระบบสากล
เนื้อหา
• โดยเดอะ แมนูแฟคเจอร์ (The Manufacture)
• สานักประดิษฐ์นวัตกรรมเรือนเวลา
ของ..บลองแปง
คิดค ้นและใช ้เวลาในการรังสรรค์เรือนเวลา
ด ้วยศิลปะขั้นสูง (haute horlogerie)
กว่า 5 ปี
นาฬิกาบลองแปง
รุ่นปฏิทินจีนโบราณนั้น
เนื้อหา
• สามารถแสดงระบบวันเวลาของจีนและสากล
ได ้ครบถ ้วน
บนหน้าปัดเดียวกัน
• ไม่ว่าจะเป็นเวลาชั่วยาม
สัญลักษณ์ปีนักษัตร
ธาตุทั้ง 5 เดือนอธิกมาส และข ้างขึ้นข ้างแรม
• ซึ่งเป็นระบบหัวใจหลัก
ที่ทาให ้กลไกการคานวณเดือนของนาฬิการุ่นนี้
เป็นไปตามแบบจันทรคติ
นาฬิกาบลองแปง
รุ่นปฏิทินจีนโบราณนั้น
มี 2 รุ่น
เนื้อหา
• ประกอบไปด ้วยรุ่นปกติ
ที่ทาจากวัสดุเรดโกลด์
และรุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน
ทาจากวัสดุแพลทินัม
• โดยจะมีรูปแกะสลักนักษัตรประจาปีนั้นๆ
ณ บริเวณตุ้มเหวี่ยง
ที่มองเห็นได ้จากด ้านหลังของตัวเรือน
• สามารถหาซื้อได ้แล ้ว
ที่ตัวแทนจาหน่าย
หรือ บูติกของบลองแปง
โดยจะมีรูปแกะสลักนักษัตรประจาปี
นั้นๆ
ณ บริเวณตุ้มเหวี่ยง
ที่มองเห็นได ้จากด ้านหลังของตัวเรือน
เนื้อหา
https://youtu.be/DWFo1Kb--1A
• สุดท้ายนี้
ก็ขอให้ทุกคนคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนา
มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดี ร่ารวยตลอดปี
ซินเจิ้งหยูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ
เนื้อหา
ปฏิทินและวิชาการลาดับวันเดือน
ปี
ตอนที่ 1
เนื้อหา
• ปฏิทินที่สืบทอดตามประเพณีของจีน
เป็นการผสมผสานระหว่างจันทรคติและสุริยคติ
• ทุกวันนี้
เรียกว่า ปฏิทินการเกษตร (农历)
ปฏิทินจันทรคติ (月历) หรือปฏิทินแบบเก่า
• การมีปฏิทิน มีส่วนช่วยในการบอกปีของราชวงศ์ในจีน
การประกาศพระราชกฤษฎีกา
หรือการประกาศลาดับราชวงศ์ก็ต ้องใช ้ปฏิทินนี้
https://my.dek-d.com/cnntuntrain55/blog/?blog_id=10162041
ปฏิทินจีน
เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างระบบ 2 ระบบ
ได ้แก่ เทียนกานทั้ง 10 (十天干)
และ 12 ตี้จื่อ (十二地支)
• ระบบนี้
เริ่มใช ้เมื่อ 1200 ปีก่อนคริสตกาล
เนื้อหา
จุดเริ่มต ้นของระบบคือ เจี๋ยจื่อ 甲子
ซึ่งล่าสุดคือปี 1984 และปี 甲
子 ลาดับถัดไปในปี 2045
เสริม
เนื้อหา
จากยุคราชวงศ์ฮั่น
เนื้อหา
• กษัตริย์ยึดเอาปีการครองราชย์
เพียงไม่กี่ปี
ก็เปลี่ยนครั้งหนึ่ง
• ระยะเวลาที่นับจึงสั้น
ในยุคราชวงศ์หมิงและชิง
กษัตริย์เปลี่ยนปีครองราชย์แค่ครั้งเดียว
ตลอดระยะเวลาการครองราชย์
โดยสามารถดูได ้จากชื่อ
หลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล ้ว
เนื้อหา
เช่น
ชื่อ เฉียนหลง (乾隆)
เป็นชื่อครองราชย์
ของ..อ ้ายซินเจียหลอ..หงลี่ (爱心学罗弘历)
• ซึ่งหลังจากสิ้นพระชนม์
มีพระนามคือ เกาจง 高宗
และชื่อรัชสมัยการครองราชย์คือ ฉุนตี้纯帝
• ครองราชย์ปี 1736 ปี ปิ่งเฉิน (丙辰)
และครองราชย์นาน 60 ปี สิ้นสุดในปี 1795
หรือการตั้งชื่อเหตุการณ์ที่สาคัญ ๆ
มักจะมีชื่อปี
เข ้ามาเกี่ยวข ้องด ้วย
เนื้อหา
เช่น
• อู่ซวีเปี้ยนฝ่ า (戊戌变法)
ในปี 1898
ซึ่งนับตามปฏิทินได ้ปี อู่ซวี 戊戌
พอดี
• หรือการปฏิวัติซินไฮ่ (辛亥革
命)
ในปี 1911
ซึ่งตรงกับปี ซินไฮ่ (辛亥)
辛
亥
戊
戌
ทุก ๆ ปี จะสังเกตว่ามีสัญลักษณ์
ของนักษัตร
เนื้อหา
• ทั้ง 12 ชนิด เข ้ามาเกี่ยวข ้อง
ได ้แก่ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม
วอก ระกา จอ กุน
• ซึ่งปี 2001 คือปีมะเส็ง
และจะวนเป็นปีมะเส็งอีกครั้งในปี 2013
辛
巳
癸
巳
2001 2013
ลักษณะของสัตว์และชนิด
ก็จะมีอิทธิพลส่งผลถึงคนที่เกิดใน
ปีนั้น ๆ
เนื้อหา
• เกิดการทานายลักษณะของคนแต่ละปี
คาทานายชีวิตประจาปี
การไหว ้สัตว์ประจาปีเกิดเพื่อความเป็นศิริมงคล
หรือการดูปีชง
หรือการดูปี
เป็นพื้นฐานในการคบหาระหว่างคู่ชายหญิงบางคู่
ที่ดูว่าจะเข ้ากันได ้หรือไม่
พ่อแม่หลายคน
อยากให ้ลูกเกิดในปีมังกร
เนื้อหา
• เพราะหวังจะให ้ลูกได ้เติบใหญ่
ประสบความสาเร็จ
• เราคงเคยได ้ยินว่า ปีมังกรทอง อยู่บ ้าง
ระบบ 60 ปี
หรือที่เรียกว่า 天干地支นั้น
เนื้อหา
จะครบรอบ 60 ปีและเวียนมาอีกครั้ง
• ระบบนี้
เมื่อพันกว่าปีก่อน
ก็มีการนับมาแล ้ว
เช่น เมื่อ 2000 ปีก่อนคริสตกาล
ราชวงศ์ฮั่น
มีการค ้นพบหลักฐานอย่างหนึ่ง
คือ วัน เจี๋ยอู่ 甲午 ในปี จี๋ไห่ 己亥
甲
午
己
亥
อะไรคือปี จี๋ไห่ 己亥
• ก็คือปีที่ 5 ของการครองราชย์
ของกษัตริย์หลิวปัง 刘邦 ในราชวงศ์ฮั่น
คือ ปี 202 ก่อนคริสตกาล
• และเรื่องของวัน เจี๋ยอู 甲午
มีความเป็นไปได ้อยู่
คือ 28 กุมภาพันธ์ 202 ปีก่อนคริสตกาล
เนื้อหา
นักประวัติศาสตร์ต่างชาติ
ต ้องระวังเรื่องวันแรกของแต่ละปี
เนื้อหา
• เพราะปีของจีน
จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์
หรือต ้นเดือนมีนาคม
• อย่างวันที่ 10 มกราคม
จะเป็นปีใหม่ของชาวตะวันตกแล ้ว
แต่ของจีน
ยังนับเป็นปีเก่าอยู่
ปฏิทินและวิชาการลาดับวันเดือน
ปี
ตอนที่ 2
เนื้อหา
• ระบบเทียนกัน 天干
มีความสัมพันธ์กับ 5 ธาตุ (五行)
และสีสันด ้วย
• ในยุคราชวงศ์ ฉิน
เลือกธาตุน้าและสีดา
• ยุคราชวงศ์ ฮั่น
เลือกธาตุไฟและสีแดง
อีกทั้งธาตุยังสัมพันธ์กับ 4 ฤดูด ้วย
https://my.dek-d.com/cnntuntrain55/blog/?blog_id=10162647
ยุคราชวงศ์ ฮั่น
เลือกธาตุไฟและสีแดง
เนื้อหา
ยุคราชวงศ์ ฮั่น
เลือกธาตุไฟและสีแดง
อีกทั้งธาตุยังสัมพันธ์กับ 4 ฤดูด ้วย
เนื้อหา
ไม ้และสีเขียว สัมพันธ์กับ ฤดู
ใบไม ้ผลิ
ไฟและสีแดง สัมพันธ์กับ ฤดู
ร้อน
ดินและสีเหลือง สัมพันธ์กับ ฤดู
ใบไม ้ร่วง
น้าและสีดา สัมพันธ์กับ ฤดู
หนาว
เนื้อหา
ตัวอักษรคาว่า 年 เหนียน
ที่แปลว่า ปี
เนื้อหา
คือการผสม
ระหว่าง อักษร เหอ 禾 ที่แปลว่า ต ้นข ้าว
กับคาว่า คน 人
• ดังนั้น รากศัพท์
จะเกี่ยวข ้องกับ การกสิกรรม
ตัวอักษรคาว่า 年 เหนียน
ที่แปลว่า ปี
เนื้อหา
ปฏิทินจันทรคติ
มี 12 เดือน
นับเดือนละ 29 วันหรือ 30 วัน
เนื้อหา
• เดือนแรกคือ 正月
และเดือนอื่น ๆ ต่อไป
ก็จับด ้วยเลขตามปกติ
เช่น 二月,三月
• ฤดูกาลแบ่งเป็น 3 ช่วง
คือ 孟ช่วงต ้น 仲 ช่วงกลาง และ 季 ช่วงท ้าย
• ทุก ๆ 3 ปี จะมีเดือนที่ 13 เพิ่มเติม
เมื่อปรับระหว่างปีจันทรคติกับปีสุริยคติ
1 เดือน แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนละ 10 วัน เรียก 旬 Xún
เนื้อหา
• วันก็เกิดจากการผสมจากเทียนกันและตี้จื่อ
天干地支
• 60 วันก็จะแบ่งได ้2 เดือน
• เมื่อประเทศจีน
ติดต่อกับชาวตะวันตก
ก็ได ้รับคาแนะนาเกี่ยวกับชื่อของวัน
ตามอย่างตะวันตก
• 5 ธาตุตามวันก็จะผสมผสานกับดวงดาว
5 ธาตุตามวัน
ก็จะผสมผสานกับ ดวงดาว
เนื้อหา
จันทร์ (หยิน) – อาทิตย์ (หยาง)
เนื้อหา
เสาร์ ศุกร์
พุธ
อังคา
ร
พฤหั
ส
ปัจจุบัน
วิธีการเรียกชื่อวันของจีน
เนื้อหา
คือ
星期一 คือวันวันจันทร์
星期二 คือวันอังคาร
หรือ 礼拜一 คือวันจันทร์
礼拜日/天,
星期日/天 คือวันอาทิตย์
ปัจจุบัน
วิธีการเรียกชื่อวันของจีน
เนื้อหา
การนับชั่วโมงของจีน
จะนับเป็นชั่วโมงคู่
เนื้อหา
• เริ่มที่ห ้าทุ่ม 23.00 น.
• ก่อนเที่ยงคืน คือ เวลาของชวด
หรือ เที่ยงวันคือ ชั่วโมงของ มะเมีย
• ประตูทางทิศใต้
ของ พระราชวังต้องห้าม
ก็เรียกว่า 午门
ก็คือสัมพันธ์กับ 地支
คาว่า 午 นั่นเอง
ก่อนเที่ยงคืน คือ เวลาของชวด
หรือ เที่ยงวันคือ ชั่วโมงของ
มะเมีย
เนื้อหา
午门
เนื้อหา
อีกทั้งจีนยังเอาสัตว์ชนิดอื่น
มาสัมพันธ์กับฤดูกาลด ้วย
• เต่าสีดา (玄武)
คือสัญลักษณ์ของทิศเหนือและฤดูหนาว
• มังกรเขียว (青龙)
คือสัญลักษณ์ของทิศตะวันออกและฤดูใบไม ้ผลิ
• นกสีแดง (朱雀)
คือสัญลักาณ์ของทิศใต ้และฤดูร ้อน และ
• เสือขาว (白虎)
คือสัญลักษณ์ทิศตะวันตกและฤดูใบไม ้ร่วง
• สีเหลือง ก็คือ สีที่เป็ นศูนย์กลาง
เนื้อหา
สีเหลือง
ก็คือ สีที่เป็นศูนย์กลาง
เนื้อหา
เนื้อหา
ปฎิทินจีนมันเป็นยังไง
ทาไมวันตรุษจีนไม่ตรงกันซักปี|เรื่อง
ของปฎิทินจีน
เนื้อหา
https://tutustory.com/blog/chinese-lunisolar-calendar/
เคยสงสัยกันไหมว่าทาไมตรุษจีน
สารทจีน แต่ละปี
มันไม่เคยตรงกันเหมือนอย่างวัน
สงกรานต์บ ้าง
• เรื่องนี้เอาจริงๆ
คล ้ายกับระบบปฎิทินของไทยมากๆ
ซึ่งก็คือ ระบบปฎิทินคู่
• วันนี้เลยจะมาเล่าเกี่ยวกับปฎิทินจีนให ้เข ้าใจ
ว่ามันพิเศษยังไงบ ้าง
• บทความนี้อาจจะยาวหน่อย
แต่อยากให ้เห็นภาพรวม
เพื่อจะได ้เข ้าใจได ้มากขึ้น
• ยังไงแชร์ไว ้ หรือ เซฟเก็บไว ้กลับมาอ่าน
เผื่ออ่านไม่จบก็ได ้นะ
เนื้อหา
阴历、阳历、阴阳合历
พื้นฐานปฎิทินต่างๆของโลก
เนื้อหา
การรู้วันต่างๆ ในปี
และการนับรอบเดือน
มีประโยชน์อย่างมาก
• ทั้งช่วยให ้รู้ช่วงเวลาของปี
ที่สมควรทาการเกษตร
เตรียมตัวเข ้าสู่ฤดูแล ้ง
การป้องกันภัยทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเป็นประจา
เนื้อหา
ปฎิทินในโลกนี้
มีอยู่หลายระบบ
• ระบบที่แพร่หลายและใช ้อยู่ในปัจจุบัน
มีหลักๆ คือ 2 ระบบ
ที่เกิดจากการสังเกต
ปรากฎการณ์บนท ้องฟ้า
ได ้แก่
• ปฎิทินจันทรคติ (阴历 yīn lì)
• ปฎิทินสุริยคติ (阳历 yáng lì)
เนื้อหา
ปฎิทินจันทรคติ
(阴历 yīn lì)
เนื้อหา
• เป็นปฎิทินที่ยึดตามรอบข ้างขึ้นและข ้างแรมของดวง
จันทร์
• ลองนึกย ้อนไปถึงโลกโบราณที่ยังไม่มีอะไรเลย
• ปรากฎการณ์ข ้างขึ้นข ้างแรมของดวงจันทร์
เป็นสิ่งที่สังเกตได ้ง่ายที่สุด
จึงถูกนามาคานวนและสร ้างรอบการนับปี
• ข ้อดีคือรู้ปรากฎการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์ชัดเจน
และมักจะใกล ้เคียงกับรอบประจาเดือนของผู้หญิง
• แต่ก็ไม่สามารถบอกฤดูกาลที่ถูกต้องได้
เนื่องจากรอบจะไม่ตรงกับรอบที่โลกโคตรรอบดวง
อาทิตย์
เนื้อหา
ปฎิทินสุริยคติ
(阳历 yáng lì)
• ปฎิทินที่ยึดตามการเปลี่ยนแปลง
ของดวงอาทิตย์และดาว
มานับรอบในแต่ละปี
• ปฎิทินระบบนี้
มีความแม่นยากว่า
ในการคาดการณ์ฤดูกาลต่างๆ
• มีการกาหนดวันของปีที่แน่นอนกว่า
เนื่องจากสัมพันธ์
กับการโคจรของโลกรอบด้วยอาทิตย์
เนื้อหา
มีการกาหนดวันของปีที่แน่นอนกว่า
เนื่องจากสัมพันธ์
กับการโคจรของโลกรอบด้วยอาทิตย์
เนื้อหา
แต่ปฎิทินของจีน จันทรคติไทย
และอีกหลายๆ ฉบับ..บนโลกนี้
มันไม่ใช่ 阴历 yīn lì แท ้
• มีการปรับปรุงแก ้ไขให ้เหมาะสม
และเอาข ้อดีของทั้งสองแบบมารวมกันน่ะสิ
• เรียกว่า 阴阳合历
yīn yáng hé lì
• ไปต่อกันในข ้อต่อไป
เนื้อหา
เนื้อหา
农历 รอบดวงจันทร์ก็จะเอา
การปรับแต่งสู่ 阴阳合历
• 农历 nóng lì
ปฎิทินการเกษตรของจีน
ได ้มีการพัฒนามาอย่างยากนาน
กว่าจะมาถึงเวอร์ชันที่ใช ้อยู่
ในปัจจุบัน
เนื้อหา
หากย ้อนรากไป
อาจจะต ้องนับไปถึงราชวงศ์เซี่ย(
夏朝)
• ปฎิทินนี้
มีการผสมผสาน
จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• ใช ้ทั้งเพื่อบอกเวลาในการทาการเกษตร และ
เทศกาล
ไปจนถึงฤดูกาลต่างๆ
• 农历ดัดแปลงจากปฏิทินจันทรคติ
ให ้ผสมผสานข ้อดีของปฏิทินสุริยคติให ้ดียิ่งขึ้น
เราเรียกปฎิทินแบบนี้
ว่า 阴阳合历 yīn yáng hé lì
เนื้อหา
ปัญหาของของ 阴历 yīn lì
• อย่างที่ได ้กล่าวไปบ ้างแล ้วก่อนหน้านี้
• ดวงจันทร์
จาก 新月 xīn yuè (เดือนมืด)
ไปถึง 满月 mǎn yuè (จันทร์เต็มดวง)
และวนกลับมา 新月 อีกครั้ง
ใช ้เวลาประมาณ 29.53 วัน
เนื้อหา
ซึ่งด ้วยภูมิปัญญา
ของคนจีนโบราณ
• ได ้แบ่งให ้บางเดือนมี 30 วัน
เรียกว่า 大月 dà yuè
และบางเดือน
มี 29 วัน 小月 xiǎo yuè
แต่ละปีไม่เท่ากัน
• แต่จะรวมได ้ประมาณ 354 – 355 วันต่อปี
เนื้อหา
จะเห็นได ้ว่า
ขาดไปประมาณ 10 วัน
• ซึ่งถ ้ายึดตามดวงจันทร์อย่างเดียว
ไปสักหลายสิบปี
อาจจะเจอหน้าร้อนมาแทนฤดูใบไม้ผลิก็ได้
• คนจีน
เลยเพิ่มเดือนอธิกมาส
หรือ ซ้าเดือน 7 เดือนในรอบ 19 ปี
เพื่อชดเชย
และ ให ้ปฎิทินตรงกับการโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตย์
• เรียกเดือนเหล่านี้
ว่า 闰月 rùn yuè
เนื้อหา
ปีอธิกมาส
เรียกว่า 闰年 rùn nián
• ซึ่งเป็นวิธีที่คล ้ายกัน
กับการเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์
ในทุกๆ 4 ปี ของปฎิทิน..เกรกอเรียน
ที่เราใช ้กันอยู่ในปัจจุบัน
เนื้อหา
หมายเหตุ
• ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธี
ที่ไม่ต ้องคานวณ
• ให ้จาเป็นปีนักษัตรที่ 1 5 และ 9
ซึ่งก็คือ ปีชวด (หนู) ปีมะโรง (มังกร) และปีวอก (ลิง)
• ทั้งปี 3 นักษัตรนี้
เดือนกุมภาพันธ ์
จะมี 29 วัน 庚
子
2563
甲
辰
2567
戊
申
2571
เนื้อหา
农历 ฤดูกาลตามดวงอาทิตย์ก็มี
ครบ
การแบ่ง 24 ฤดู
• นอกจาก
แก ้ไข 阴历 yīn lì ให ้สอดคล ้อง
กับปีที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แล ้ว
• ได ้ทั้งข ้อดี
เรื่องรอบดวงจันทร์
ดูน้าขึ้นน้าลง
ฤกษ์ยาม
รวมมาทั้งที ก็มาให ้สุด
เนื้อหา
คนจีน
ยังแบ่งฤดูกาลใน 农历
ออกเป็น 24 ฤดู
• โดยใช ้
天干地支
tiān gān dì zhī
ทั้งเพื่อใช ้บอกเวลาทางการเกษตร
ประเพณีและพิธีกรรม
เรียกว่า
二十四节气
èr shí sì jié qì
เนื้อหา
24 อุตุปักษ
24 ช่วงการเปลี่ยนแปลง
โดยแบ่งจาก 4 ฤดูกาลใหญ่ทั้ง 4
• 春夏秋冬
chūn xià qiū dōng
ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง และฤดูหนาว
• ให ้ย่อยลงไปอีก 6 ฤดูกาลย่อย
ที่เรียกว่า 气 qì
ดังนี้
เนื้อหา
二十四节气
• 立春 lì chūn — ช่วงเริ่มต ้นฤดูใบไม ้ผลิ
วันเริ่มต ้นตรงกับวันที่ 3, 4 หรือ 5 ของเดือน ก.พ.
• 雨水 yǔ shuǐ — ช่วงน้าฝน น้าหลาก
วันเริ่มต ้นตรงกับวันที่ 18,19 หรือ 20 ของเดือน ก.พ.
• 惊蛰 jīng zhé — ช่วงแมลงและสัตว์ตื่นจากการจาศีล
วันเริ่มต ้นตรงกับวันที่ 5, 6 หรือ 7 ของเดือน มี.ค.
เนื้อหา
二十四节气
เนื้อหา
立春 lì chūn — ช่วงเริ่มต ้นฤดู
ใบไม ้ผลิ
วันเริ่มต ้นตรงกับวันที่ 3, 4 หรือ 5
ของเดือน ก.พ.
เนื้อหา
ภาคพยากรณ์
เสริม
เสริม
เสริม
春分 chūn fēn — ช่วงวสันตวิษุวัต
• กลางวันกับกลางคืนจะยาวเท่ากัน (ฤดูใบไม ้ผลิ)
วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 20, 21 หรือ 22 ของเดือน มี.ค.
เนื้อหา
ช่วงเทศกาลเชงเม ้ง
• 清明 qīng míng — แปลตรงตัว..ว่า..ช่วงสว่างใส
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 4, 5 หรือ 6 ของเดือน เม.ย.
เนื้อหา
谷雨 gǔ yǔ — ช่วงฝนข ้าว
• ช่วงที่เหมาะกับการปลูกเมล็ดข ้าว
• วันเริ่มต ้นตรงกับวันที่ 19, 20 หรือ 21 ของเดือน
เม.ย.
เนื้อหา
立夏 lì xià — ช่วงเริ่มต ้นฤดูร ้อน
เนื้อหา
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 5, 6 หรือ 7 ของเดือน พ.ค.
小满 xiǎo mǎn — ช่วงข ้าวเต็มน้อย
เนื้อหา
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 20, 21 หรือ 22 ของเดือน พ.ค.
芒种 máng zhòng — ช่วงปลูกข ้าว
เนื้อหา
• ช่วงที่ชาวไร่ชาวนาต ้องกลับไปยุ่งอีกรอบ
• วันเริ่มต ้นตรงกับวันที่ 5, 6 หรือ 7 ของเดือน มิ.ย.
忙
Máng
夏至 xià zhì — ช่วงครีษมายัน
• ช่วงที่กลางวันยาวกว่ากลางคืน
• ตรงกับวันที่ 21 หรือ 22 ของเดือน มิ.ย.
เนื้อหา
小暑 xiǎo shǔ — ช่วงร ้อนน้อย
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 6, 7 หรือ 8 ของเดือน ก.ค.
เนื้อหา
大暑 dà shǔ — ช่วงอากาศร ้อน
ที่สุด
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 22, 23 หรือ 24 ของเดือน ก.ค.
เนื้อหา
大暑 dà shǔ — ช่วงอากาศร ้อน
ที่สุด
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 22, 23 หรือ 24 ของเดือน ก.ค.
เนื้อหา
ขั้วโลกใต ้ อากาศสลับกัน
เสริม
立秋 lì qiū — ช่วงเริ่มต ้นฤดูใบไม ้
ร่วง
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 7, 8 หรือ 9 ของเดือน ส.ค.
เนื้อหา
处暑 chǔ shǔ — ช่วงจบร ้อน
สิ้นสุดฤดูร ้อน
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 22, 23 หรือ 24 ของเดือน ส.ค.
เนื้อหา
白露 bái lù — ช่วงน้าค ้างขาว
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 7, 8 หรือ 9 ของเดือน ก.ย.
เนื้อหา
白露 bái lù — ช่วงน้าค ้างขาว
เสริม
เสริม
白露 bái lù — ช่วงน้าค ้างขาว
เสริม
白露 bái lù — ช่วงน้าค ้างขาว
เสริม
秋分 qiū fēn — ช่วงศารทวิษุวัต
• กลางวันกับกลางคืน
ในฤดูใบไม ้ร่วง
ยาวเท่ากัน
• ตรงกับวันที่ 22, 23 หรือ 24 ของเดือน ก.ย.
เนื้อหา
寒露 hán lù — ช่วงน้าค ้างหนาว
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 8 หรือ 9 ของเดือน ต.ค.
เนื้อหา
寒露 hán lù — ช่วงน้าค ้างหนาว
เสริม
寒露 hán lù — ช่วงน้าค ้างหนาว
เสริม
霜降 shuāng jiàng — ช่วงน้าค ้าง
แข็งตก
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 23 หรือ 24 ของเดือน ต.ค.
เนื้อหา
霜降 shuāng jiàng — ช่วงน้าค ้าง
แข็งตก
เนื้อหา
立冬 lì dōng — ช่วงเริ่มต ้นฤดู
หนาว
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 7 หรือ 8 ของเดือน พ.ย.
เนื้อหา
小雪 xiǎo xuě — ช่วงหิมะตก
เล็กน้อย
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 22 หรือ 23 ของเดือน พ.ย.
เนื้อหา
大雪 dà xuě — ช่วงหิมะตกหนัก
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 6, 7 หรือ 8 ของเดือน ธ.ค.
เนื้อหา
冬至 dōng zhì — ช่วงเหมายัน
• ช่วงที่กลางคืนยาวกว่ากลางวัน
• ตรงกับวันที่ 21, 22 หรือ 23 ของเดือน ธ.ค.
เนื้อหา
小寒 xiǎo hán — ช่วงอากาศหนาว
เล็กน้อย
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 5, 6 หรือ 7 ของเดือน ม.ค.
เนื้อหา
大寒 dà hán — ช่วงอากาศหนาว
มาก
• วันเริ่มต ้น
ตรงกับวันที่ 20 หรือ 21 ของเดือน ม.ค.
เนื้อหา
ที่น่าสนใจคือ
• เมื่อวิทยาศาสตร์ก ้าวหน้ามากขึ้น
ได ้เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ถูกแบ่งเหล่านี้
• มันคือวันที่โลกเคลื่อนที่
ไปตามวงโคจรรอบดวงอาทิตย์
ทุกๆ 15 องศา
นั่นแหละ
เนื้อหา
เนื้อหา
อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ
• หนึ่งในรากฐานของ 农历
ซึ่งก็คือการพัฒนา
ในช่วงราชวงศ์หมิง
(大明历 dà míng lì)
• ได้มีการคานวณและปรับระยะเวลาของปี
เป็ น 365.2425 วัน
• ซึ่งเหมือนกับ
ปฎิทินเกรกอเรียน..เลย
นับว่าเป็นความก ้าวหน้าเป็นอย่างมาก
เนื้อหา
เนื้อหา
การเปลี่ยนมาใช ้公历 ตรุษจีนที่ไม่
ตรงแต่ละปี และ วันเกิดที่แสนงง
เนื้อหา
• ในช่วงสาธารณรัฐจีน
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1912
ประธานธิบดีซุนยัดเซ็น
ได ้ประกาศปรับเปลี่ยน
มาใช ้ปฎิทินเกรกอเรียน
ตามสากล
• และตั้งชื่อให ้เป็น
ปฎิทินสาธารณะ
公历 gōng lì
ส่วนของ 农历
เนื้อหา
• ได ้ยกเลิกใช ้เป็นปฎิทินราชการ
ให ้เหลือไว ้แค่เพื่อดูวันทางประเพณี
• กลายเป็น..ระบบปฎิทินคู่
• เมื่อวันไม่ตรงกัน
จึงเป็นที่มาว่าวันสาคัญทางประเพณีจีน
ถึงได ้เปลี่ยนไปทุกปี
• เพราะต ้องคอยเทียบระหว่าง 2 ปฎิทิน
ต่อมา
• เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ได ้ขึ้นปกครองประเทศจีนแทน
ในช่วงทศวรรษ 1940
ก็ได ้รับระบบปฎิทินคู่นี้
มาใช ้ต่อ เพื่อให ้แตกต่างกัน
• วันตาม 公历 จะใช ้เป็นตัวเลขอารบิก
农历 ใช ้เป็นอักษรจีน
เนื้อหา
ความวุ่นวาย
มันอยู่ที่
เนื้อหา
• การเปลี่ยนระบบปฎิทินกับงานราชการต่างๆ
ต ้องใช ้เวลาและเป็นเรื่องปวดหัวมาก
• เพราะ 农历 ผูกพันกับสังคมจีน
มาอย่างยาวนาน
• ทางการตั้งแต่สาธารณรัฐจีน มาจนถึงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ได ้พยายามผลักดันให ้ประชาชนมาใช ้公历
ในการทาเรื่องต่างๆ
• รวมถึงการแจ้งเกิดด ้วย
จนเกิดปัญหามากมายกับเด็กที่เกิดในช่วงปีค.ศ.
1950 – 1990
ปัญหาคือคนจีน
• โดยเฉพาะตามเมืองที่ห่างไกล
ในช่วงนั้น
ยังใช ้农历 อย่างเหนียวแน่น
• ไปแจ ้งวันเกิดลูก
ก็เอาวันเกิด 农历 ไปแจ ้ง
• แล ้วคนจีน
ไม่ว่าจะ 公历 หรือ 农历
ก็เรียกเดือน..เป็นตัวเลข
เนื้อหา
พอไปเจอกับเจ ้าหน้าที่ที่ไม่
เข ้มงวด
• ไม่ค่อยถามว่า เป็นปฎิทินอะไร
กรอกๆไป
• สุดท ้ายวันเกิดในบัตรประชาชน
ก็ไม่รู้ว่าเป็น 公历 หรือ 农历 กันแน่
• เพราะวันไม่ตรงกัน
จนต ้องคอยถาม 这是阳历生日还是农历的?
• ใครโชคดี..พ่อแม่จาได ้..ก็ดีไป
จาไม่ได ้
ก็ได ้แต่จาใจทนสงสัยต่อไป
เนื้อหา
จบไปแล ้ว
กับเรื่องระบบปฎิทินของประเทศ
จีน
• เอาจริงๆ
ก็คล ้ายกับประเทศไทย
ที่ใช ้เป็นระบบปฎิทินคู่
เพื่อดูวันสาคัญทางศาสนาวัฒนธรรมต่างๆ
ไปจนถึงดูดวง
• และยังเป็น 阴阳合历 เหมือนกันด ้วย
หรือที่ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Lunisolar Calendar นั่นแหละ
เนื้อหา
ปฎิทินที่มีชื่อเสียง
และเป็นแค่ปฎิทินจันทรคติแท ้ๆ
• เหมือนจะได ้ยินมาแค่ ปฎิทินอิสลาม
• ซึ่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ
คือไม่ใช ้ระบบอธิกมาส
เพิ่มวันเดือนมาทดแทน
• วนรอบไป 32 ปี
ค่อยให ้กลับมาตรงเองเหมือนเดิมนั่นแหละ
เนื้อหา
เพิ่มเติม
• 天干地支
คือระบบเลขฐาน 60
• ซึ่งไล่ประวัติไปได ้ถึงสมัยราชวงศ์ซฺาง (商代 Shāng
dài)
ซางเป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ที่ได ้มีการบันทึกในปัจจุบัน
• เป็นตัวเลขอักษรจีนวนรอบ
ประกอบดัวย 2 ส่วน คือ 天干 tiāngān ภาคสวรรค์ 10
ตัวอักษร
และ 地支 dìzhī ภาคปฐพี 12 ตัวอักษร
เนื้อหา
เพิ่มเติม
• ใช ้ในการนับวันและปีแบบดั้งเดิม
• หากเคยได ้ยิน ปีนักษัตรหมูทอง
ก็ไล่มาจากระบบนี้
• 干支 เป็นหลักสาคัญในโหราศาสตร์จีน
และ ยังใช ้ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกอื่นๆ ด ้วย
เช่นกัน
เนื้อหา
หน้าหนาวปีนี้เริ่ม 29 ต.ค.
ไปสิ้นสุดปลาย ก.พ. ปี 2566
เนื้อหา
https://thestandard.co/winter-2565/
• กรมอุตุนิยมวิทยาได ้ออกประกาศ
คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศ
ไทย
ปี 2565
ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต ้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
ตุลาคมนี้
ประมาณวันที่ 29 ตุลาคม – ปลายเดือนกุมภาพันธ์
2566
เนื้อหา
• ทั้งนี้ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย
บริเวณประเทศไทยตอนบน 20-21 องศาเซลเซียส
ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส
(ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส)
และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา
(อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21 องศาเซลเซียส)
• สาหรับอุณหภูมิต่าที่สุด 8-9 องศาเซลเซียส
ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื้อหา
癸
卯
壬
寅
• ส่วนอุณหภูมิต่าที่สุด
บริเวณกรุงเทพมหานคร 17-18 องศาเซลเซียส
และปริมณฑล 15-16 องศาเซลเซียส
• ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด
จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 – ปลายเดือน
มกราคม 2566
• สาหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู
รวมทั้งเทือกเขา
จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
เนื้อหา
ส่วนบริเวณภาคใต ้
จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวัน
• ส่วนมากตอนบนของภาค
• แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น
โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออก
ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง
ซึ่งจะทาให ้เกิดสภาวะน้าท่วมฉับพลัน น้าป่ าไหล
หลาก
รวมทั้งน้าล ้นตลิ่งได ้ในหลายพื้นที่
• สาหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกาลังแรงเป็น
ระยะๆ
ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมี
เนื้อหา
เนื้อหา
ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับชะตาชีวิต
• จากวงจรถ่ายเทและควบคุมของปฏิกิริยา 5 ธาตุนั้น
เราสามารถวิเคราะห์
โดยจะอ้างอิงจากธาตุหนึ่งธาตุใดเป็ นหลัก
แล้วหาความสัมพันธ ์
ระหว่างธาตุที่เราอ้างอิง
กับอีกธาตุหนึ่ง
เนื้อหา
http://www.horonumber.com/blog-2211
ยกตัวอย่าง
เช่น การวิเคราะห์ว่าคนแต่ละคน
เป็นธาตุอะไร
โดยการเปรียบเทียบ
จากการแปลงวันเดือนปีเวลาเกิด
เป็นธาตุตามหลักทุกสรรพสิ่ง
สามารถมองเป็นธาตุได ้หมด
เช่น ตัวอย่างคนธาตุดิน
ก็จะมีหลักการเปรียบเทียบระหว่าง ธาตุดินกับธาตุทอง
ธาตุดินกับธาตุน้า ธาตุดินกับธาตุไม ้ธาตุดินกับธาตุไฟ
โดยพิจารณาดังนี้
เนื้อหา
รูปแผนผังวงจร 5 ธาตุ
เนื้อหา
ตัวอย่าง
คนธาตุดิน
1) ธาตุทอง
เปรียบเสมือนธาตุลูกของคนธาตุดิน
โดยธาตุดินจะต ้องถ่ายเทกาลังไปส่งเสริม
เหมือนดินที่สะสมตัวกันจะเป็นแร่ธาตุหรือโลหะ
2) ธาตุน้า
เปรียบเสมือนโชคลาภของคนธาตุดิน
โดยธาตุดินจะต ้องถ่ายเทกาลังไปควบคุมพิฆาตธาตุน้า
เหมือนดินที่กั้นเป็นเขื่อนกันน้าควบคุมน้าเก็บกักน้า
เนื้อหา
3) ธาตุไม ้
เปรียบเสมือนอานาจ ภาระหน้าที่ของคนธาตุดิน
• โดยธาตุไม ้จะควบคุมพิฆาตธาตุดินเหมือนหญ ้าที่ปก
คลุมดิน
หรือ ต ้นไม ้ที่ดูดซึมสารอาหารจากดิน
• ดังนั้น หากมองย ้อนกลับ
เสมือนธาตุคนดิน
ต ้องแบกรับแรงกดดันจากธาตุไม ้
จึงมองได ้ว่าเสมือนภาระ อานาจ หน้าที่ที่ธาตุดินต ้อง
แบกรับ
โดยการมีอานาจก็เหมือนมีภาระหน้าที่ที่ต ้อง
รับผิดชอบ
เนื้อหา
4) ธาตุไฟ
เปรียบเสมือนธาตุก่อเกิดส่งเสริมกาลังให ้คนธาตุดิน
เพราะไฟเผาสิ่งของต่างๆ
ก็จะกลับกลาย
เป็นขี้เถ ้าหรือธาตุดิน
เนื้อหา
โดยการเปรียบเทียบธาตุแต่ละ
ธาตุซึ่งกันและกัน
ดูได้จากตารางนี้
ธาตุหลัก ธาตุถ่ายเท ธาตุโชคลาภ ธาตุอานาจ ธาตุส่งเสริม(ก่อ
เกิด) ธาตุส่งเสริม(คู่ธาตุ)
ดิน ทอง น้า ไม ้ ไ
ฟ ดิน
ทอง น้า ไม ้ ไฟ ดิ
น ทอง
น้า ไม ้ ไฟ ดิน ท
อง น้า
ไม้ ไฟ ดิน ทอง
น้า ไม ้
ไฟ ดิน ทอง น้า ไ
ม ้ ไฟ
จากตารางนี้
เนื้อหา
อย่างไรก็ ธาตุถ่ายเท โชคลาภ
อานาจ ส่งเสริม
มีทั้งเป็นการให ้คุณและให ้โทษ
เช่น ธาตุโชคลาภ
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นโชคลาภเสมอไป
จะต ้องมีการพิจารณา
โดยผู้มีความชานาญของศาสตร์ด ้านนี้
ว่า..โชคลาภ
เป็นสิ่งให ้คุณหรือให ้โทษ
เนื้อหา
เสริม
ยกตัวอย่าง
ในกรณีของวิชาดวงจีน
เปรียบเทียบธาตุดินกับธาตุน้า
• โดยจากตาราง
ธาตุน้าเป็นโชคลาภของธาตุดิน
• เมื่อคนเกิดธาตุดิน
มี ธาตุน้า ในรูปดวง
• ไม่ได ้หมายความว่าธาตุน้านั้น
จะเป็นเงินทองโชคลาภเสมอไป
• แต่ยังต ้องพิจารณาว่า รูปแบบดวงคน
เป็นธาตุดินแข็งแรง เพียงพอหรือไม่
เนื้อหา
ดวงจีน/ปาจื้อ
เสริ
ม
แถวที่ 1 อ่านจากขวามือคือหลักปี
年柱 หนี่เถียว
เสริ
ม
เสริ
ม
หลักเดือน เป็นตัวแทนของฤดู
เสริ
ม
เสริ
ม
เสริ
ม
ฐานวัน
เสริ
ม
หลักยาม
เสริ
ม
เสริ
ม
เสริ
ม
ในทานองเดียวกันแต่ละระดับ
(แถว)
ก็สามารถวิเคราะห์ได ้เป็น
เสริ
ม
เราก็จะสามารถบอกได ้ว่า บุคคลนี้
เหมาะจะทางานกับ งานขาย + บริษัท
ใหญ่ หรือ งานตลาด + บริษัทข ้าม
ชาติ ฯลฯ เป็นต ้น
เสริ
ม
สรุป
• ถ ้าเข ้าใจหลักการและที่มา
ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการนาไปประยุกต์เรื่องต่าง ๆ ตามที่
เราต ้องการ
โดยต ้องไม่ลืมว่า มันไม่ใช่หลักตายตัว เปลี่ยนแปลง
ได ้
• ขึ้นอยู่กับ คนผู้นั้น หรือ ขึ้นอยู่กับจุดอ้างอิง (ไท่จี๋ของ
เจ ้าของดวง)
เช่น หลักปี ปกติจะแปลว่าต่างประเทศ
ก็อาจจะเหมาะกับเฉพาะคนที่มีฐานะ
แต่คนทั่วไปอาจจะแปลแค่ต่างจังหวัด เป็นต ้น
(หรือแปลว่าเดินทางไกลไปเลย
https://medium.com/@QiMenAlchemy/bazi-8-palace-62a02bb9a063
เสริ
ม
ธาตุน้าจะเป็นโชคลาภเงินทองและ
เป็นธาตุให ้คุณ
สาหรับคนธาตุดินแข็งแรง
เนื้อหา
หากเป็นธาตุดินที่แข็งแรงเพียงพอ
ก็จะมีกาลังไปควบคุมธาตุน้า
• ซึ่งกรณีนี้
ธาตุน้า
จะเป็นโชคลาภเงินทอง
และเป็นธาตุให ้คุณ
สาหรับคนธาตุดินแข็งแรง
เนื้อหา
ขณะเดียวกัน
คนที่เกิดธาตุดิน
แต่กาลังธาตุดินอ่อนแอ
• เมื่อเจอ..ธาตุน้า
กลับกลายเป็นให ้โทษ
เพราะธาตุดินอ่อนแอ
ไม่สามารถมีกาลังเพียงพอ
ไปควบคุมธาตุน้าได ้
• เหมือนมีเขื่อนเก็บกับน้าที่ไม่แข็งแรงพอ
น้าทลายกาแพงดินลงมาได ้
เนื้อหา
เสริ
ม
• เช่นเดียวกับคนลงทุนสร ้างเขื่อน
หวังจะได ้เก็บน้าไว ้ใช ้
แต่เขื่อนไม่มีกาลังเพียงพอ
โดนน้าทาลาย
• แทนที่จะเป็นโชคลาภเงินทอง
กลับกลายเป็นต ้องเสียเงินทอง
จากการลงทุนทาเขื่อน
• ดังนั้น
สาหรับคนธาตุดินอ่อน
เมื่อเจอธาตุน้า
หรือธาตุโชคลาภ
จึงกลายเป็นการให ้โทษ
เนื้อหา
ดังนั้น
ธาตุถ่ายเท ธาตุโชคลาภ ธาตุ
อานาจ ธาตุส่งเสริม
ไม่ได ้หมายความว่า
จะให ้คุณหรือให ้โทษเสมอไป
• เพียงแต่ต ้องใช ้การพิจารณา
วิเคราะห์ ตีความจากซินแสผู้มีประสบการณ์ก่อน
จึงจะรู้ว่า
ธาตุแต่ละธาตุให ้คุณหรือโทษ
กับแต่ละบุคคลนั้นๆ
เนื้อหา
และหากเรารู้ว่า
ธาตุใดเป็นธาตุให ้คุณและธาตุใด
ให ้โทษ
• เราก็สามารถประยุกต์สิ่งต่างๆรอบข ้างเรา
ให ้เหมาะสมกับตัวเราได ้
เช่น ธาตุทองเป็นธาตุให ้คุณ
เราก็เลือกใช ้สิ่งของรอบข ้างเรา
ที่ทาจากโลหะแวววาว
หรือเลือกใช ้ของสีเงินบรอนซ์ สีทอง สีขาว ซึ่งเป็นสี
ของธาตุทอง
• เพื่อเสริมดวงชะตาเราได ้ก็จะทาให ้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
ได ้
โดยการประยุกต์ใช ้สิ่งของ
ให ้สอดคล ้องกับธาตุให ้คุณได ้
• สามารถดูได ้จากตารางดังนี้
เนื้อหา
เสริม
ตารางการประยุกต์ใช้สิ่งของ
ให้สอดคล้องกับธาตุ
ธาตุ รูปแบบพลังงาน วัตถุ
ธาตุ สี รูปทรงวัตถุ
ดิน พลังรวมศูนย์ ดิน, หิน, รูปปั้น, ดินเผา, เหลือง, ส ้ม,
น้าตาล,ครีม, สี่เหลี่ยม
เซรามิค, คริสตัล (ธรรมชาติ) อิฐ, สี
แทน, สีเหลือง
ทอง พลังหมุนทะลวง สิ่งของที่เป็นโลหะทุกชนิด สีขาว,
เงิน, ทอง ทรงกลม
สิ่งของที่มีความแวว
วาว หรือปากเปิด
น้า พลังไหลลง น้าพุ, ตู้ปลา, น้าตก, สีฟ้า, น้า
เงิน, ดา ลูกคลื่น
ทะเล,
คลอง หรือต่อเนื่อง
ไม ้ พลังพุ่งขึ้น ต ้นไม ้, ดอกไม ้ สีเขียว
(แก่ และอ่อน) สูง หรือยาว
ไฟ พลังกระจาย หลอดไฟ, โคมไฟ, พลาสติก สีแดง,
เนื้อหา
5 ธาตุ หลักฮวงจุ้ย
หนุนเสริมบ้านและอาชีพ
• ตามหลักของดวงจีน
คือ เรื่องของการสร ้างความสมดุล ของ ธาตุทั้ง 5
คือ ดิน ทอง น้า ไม ้ไฟ ที่มีอยู่ในร่างกายของเรา
เนื้อหา
https://architectfengshui.com/5-main-feng-shui-elements/
คือ ลักษณะของพลังธรรมชาติ
ที่ประจุเข ้าสู่ร่างกายเป็นครั้งแรกของ
ชีวิต
(การหายใจครั้งแรก)
• ซึ่งแต่ละคน
ก็จะประจุพลังธรรมชาติ
แตกต่างกัน
ตาม ปี เดือน วัน ยาม ของการถือกาเนิดแต่ละคน
• ทาให ้เรารู้ว่า
ธาตุต่างๆ ในดวงของเรา
มีธาตุใดบ ้างที่อ่อนแอ หรือ แข็งแรง
เนื้อหา
ซึ่งแต่ละคน
ก็จะประจุพลังธรรมชาติ
แตกต่างกัน
ตาม ปี เดือน วัน ยาม
เนื้อหา
คาถามสาคัญคือ แล ้วเราจะหาวิธี
ปรับความสมดุลให ้กับธาตุใน
ร่างกายได ้อย่างไร
จึงเป็นที่มาของการหา ธาตุสาคัญ
คือ ส่วนที่สาคัญที่สุดของดวงจีน
• และ ธาตุสาคัญ คือ ธาตุที่ทาให ้ดวงเกิดความสมดุล
เนื้อหา
เมื่อพลังงานในร่างกาย
มีการไหลเวียนอย่างมีความสมดุล
เนื้อหา
• จึงนามาซึ่งสุขภาพกายและใจที่ดี
มีพลังในการดาเนินชีวิต
• ช่วยส่งเสริมการแสดงออก
คิด พูด ทา ไปในทางที่ดีต่อชีวิต
• นามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
หรือ เรียกว่า มีดวงชะตาที่ดีนั่นเอง
ด ้วยหลัก 5 ธาตุ หลักฮวงจุ้ย
• ตามศาสตร์จีนโบราณ
คือ ธาตุดิน ทอง น้า ไม ้ ไฟ
• ซึ่งทุกธาตุจะมีวัฏจักรก่อเกิด และพิฆาต ควบคุม
หมุนเวียนกันโดยธรรมชาติ
คือ วัฏจักรก่อเกิด
คือ ดิน ก่อเกิด ทอง , ทอง ก่อเกิด น้า , น้า ก่อเกิด
ไม ้,
ไม ้ก่อเกิด ไฟ และ ไฟ ก่อเกิด ดิน
เนื้อหา
ทุกธาตุ
จะมีวัฏจักรก่อเกิด และพิฆาต
ควบคุม
เนื้อหา
วัฏจักรพิฆาต ควบคุม
คือ ดิน ควบคุม น้า , น้า ควบคุม(ดับ) ไฟ ,
ไฟ ควบคุม(หลอม) ทอง , ทอง ควบคุม(ตัด) ไม ้
และ ไม ้ ควบคุม(กิน) ดิน
เนื้อหา
ทุกสรรพสิ่ง
ล ้วนมี 5 ธาตุอยู่ในตัวเสมอ
• แต่ความมากน้อย
ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแต่ละธาตุกันไป
• คนเราจะมีไม่เท่ากัน
• ซึ่งทุกคนก็จะมีธาตุประจาตัวเช่นกัน
เนื้อหา
ก่อนอื่น
• ถ ้าหากเราเข ้าใจหลักการพลังงานธาตุทั้ง 5
ที่มีลักษณะเป็นวงจร
ขับเคลื่อนหมุนวนเชื่อมโยงกันทั้งหมด
ก็จะช่วยทาให ้เราเห็นภาพมากขึ้น
เนื้อหา
เพราะทั้งห ้าธาตุ
เนื้อหา
• ต่างก็ช่วยก่อเกิดหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และต่างก็ปะทะ พิฆาต ควบคุมกันด ้วย
• ซึ่งในภาพรวมนิยาม
ของ 5 ธาตุ ตามหลักฮวงจุ้ย
สาหรับการเสริมดวงชะตา
ได ้แก่
ธาตุดิน
• ธาตุดิน
จัดว่าเป็นธาตุที่แสดงถึงความมั่นคง สงบนิ่ง สุขุม
ให ้ความรู้สึกที่สื่อถึงความไว ้วางใจได ้
• ในแง่ของการทางาน
การเงิน ก็หมายถึง การประหยัด เก็บออมได ้
และการสนับสนุน
ความสมดุล เป็นหลักที่แข็งแกร่ง
เนื้อหา
ในด ้านฮวงจุ้ย
• คนที่ธาตุดินให ้คุณ
ยังเกี่ยวข ้องกับทิศทางของบ้าน
อีกด ้วย
• บ ้านที่ดี เสริมดวงชะตา
ควรหันหน้าไปยังตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต ้
• ซึ่งจะเป็นการหันหน้า
อยู่ในทิศทางของธาตุดินอีกด ้วย
เนื้อหา
บ ้านที่ดี เสริมดวงชะตา
ควรหันหน้าไปยังตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต ้
เสริม
วัสดุตกแต่งในทิศนี้ ของบ ้าน
• ควรมีหินซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุดิน
• และควรมีสีครีม เหลือง ส ้ม น้าตาล
ซึ่งเป็นสีตัวแทนธาตุดินอีกด ้วย
เนื้อหา
ด ้านธุรกิจที่เข ้ากันกับธาตุดิน คือ
กลุ่มของ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหา
• ไม่ว่าจะเป็น งานด ้านธุรกิจ รับเหมาก่อสร ้าง
บ ้าน ที่พักอาศัย โรงแรม
เกี่ยวกับที่ดิน
ไปจนถึงงานด ้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
การออกแบบ
แล ้วยังครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร ้าง
งานที่ต ้องเกี่ยวข ้องกับหิน ดิน เหมืองแร่
ไปจนถึงของโบราณต่างๆ
การออกแบบ
เนื้อหา
นอกจากนี้ ธาตุดิน
ยังเกี่ยวข ้องกับงานที่ต ้องอาศัยความ
น่าเชื่อถืออย่างสูง
เนื้อหา
• เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได ้
ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับแพทย์ โรงพยาบาล
ธุรกิจด ้านสุขภาพ
งานด ้านอุปกรณ์การแพทย์ ยา คลินิก
รวมถึงงานด ้าน ประกันภัย
งานบริการ ที่ปรึกษา
รวมถึงงานด ้านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ
และงานในด ้านที่เกี่ยวข ้องกับความปลอดภัย
ความปลอดภัย
เนื้อหา
ธาตุน้า
• ธาตุน้า
เป็นธาตุที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกสงบ สติปัญญา
โชคลาภ
การเคลื่อนไหว อารมณ์
ซึ่งยังสื่อถึง การเจรจา เดินทาง การติดต่อสื่อสาร
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
สาหรับคนชอบธาตุน้า
หรือ ธาตุน้าให ้คุณ
• ควรเลือกบ ้านที่หันหน้าไปยังทิศเหนือ
• ควรตกแต่งด ้วยสีฟ้า น้าเงิน เทา ดา
• หรือ ตั้งน้าพุไว ้ในทิศนี้
เพื่อให ้มีการเคลื่อนไหว
ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นโชคลาภมาให ้ด ้วย
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
ด ้านธุรกิจที่เข ้ากันกับธาตุน้า
• คือ กลุ่มงานที่เกี่ยวข ้องกับการใช ้ความคิดสร ้างสรรค์
อารมณ์ ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน
และมักต ้องมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
• รวมถึงสายงานที่ต ้องเกี่ยวข ้องกับการเดินทาง
เคลื่อนไหว
งานทางน้า งานที่ต ้องเจรจาติดต่อกับผู้คน
แล ้วยังรวมไปถึงงานด้านความสะอาดอีกด ้วย
เนื้อหา
เนื้อหา
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
พื้นฐานชีวิต 42.pptx
1 de 402

Recomendados

คุณเป็นใคร 2.docx por
คุณเป็นใคร 2.docxคุณเป็นใคร 2.docx
คุณเป็นใคร 2.docxSunnyStrong
34 visualizações158 slides
คุณเป็นใคร 3.docx por
คุณเป็นใคร 3.docxคุณเป็นใคร 3.docx
คุณเป็นใคร 3.docxSunnyStrong
15 visualizações132 slides
คุณเป็นใคร 1.docx por
คุณเป็นใคร 1.docxคุณเป็นใคร 1.docx
คุณเป็นใคร 1.docxSunnyStrong
32 visualizações103 slides
Austria.docx por
Austria.docxAustria.docx
Austria.docxSunnyStrong
7 visualizações103 slides
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx por
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx5 Signs of a Strong Novel Plot.docx
5 Signs of a Strong Novel Plot.docxSunnyStrong
4 visualizações14 slides
7 Fear Archetypes.docx por
7 Fear Archetypes.docx7 Fear Archetypes.docx
7 Fear Archetypes.docxSunnyStrong
11 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de SunnyStrong

12 Poems.docx por
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docxSunnyStrong
17 visualizações85 slides
Mom's Telling Stories1.docx por
Mom's Telling Stories1.docxMom's Telling Stories1.docx
Mom's Telling Stories1.docxSunnyStrong
3 visualizações117 slides
12 Poems.docx por
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docxSunnyStrong
6 visualizações28 slides
100 words for people.docx por
100 words for people.docx100 words for people.docx
100 words for people.docxSunnyStrong
8 visualizações18 slides
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx por
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docxMain Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docxSunnyStrong
7 visualizações8 slides
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx por
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docxHow to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docxSunnyStrong
5 visualizações29 slides

Mais de SunnyStrong(20)

12 Poems.docx por SunnyStrong
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docx
SunnyStrong17 visualizações
Mom's Telling Stories1.docx por SunnyStrong
Mom's Telling Stories1.docxMom's Telling Stories1.docx
Mom's Telling Stories1.docx
SunnyStrong3 visualizações
12 Poems.docx por SunnyStrong
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docx
SunnyStrong6 visualizações
100 words for people.docx por SunnyStrong
100 words for people.docx100 words for people.docx
100 words for people.docx
SunnyStrong8 visualizações
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx por SunnyStrong
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docxMain Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx
Main Character vs. Supporting Characters in Story Development.docx
SunnyStrong7 visualizações
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx por SunnyStrong
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docxHow to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx
How to Write a Novel Writing a Book in 4 Steps.docx
SunnyStrong5 visualizações
Here are The Character Development Questions You Should Be Asking.docx por SunnyStrong
Here are The Character Development Questions You Should Be Asking.docxHere are The Character Development Questions You Should Be Asking.docx
Here are The Character Development Questions You Should Be Asking.docx
SunnyStrong7 visualizações
characterdevelopmentquestions.docx por SunnyStrong
characterdevelopmentquestions.docxcharacterdevelopmentquestions.docx
characterdevelopmentquestions.docx
SunnyStrong3 visualizações
characterdevelopmentquestions.docx por SunnyStrong
characterdevelopmentquestions.docxcharacterdevelopmentquestions.docx
characterdevelopmentquestions.docx
SunnyStrong7 visualizações
ฟาร์มสุข 1.docx por SunnyStrong
ฟาร์มสุข 1.docxฟาร์มสุข 1.docx
ฟาร์มสุข 1.docx
SunnyStrong12 visualizações
ฟาร์มสุข 2.docx por SunnyStrong
ฟาร์มสุข 2.docxฟาร์มสุข 2.docx
ฟาร์มสุข 2.docx
SunnyStrong12 visualizações
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx por SunnyStrong
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docxไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx
SunnyStrong13 visualizações
Mom's Telling Stories1.docx por SunnyStrong
Mom's Telling Stories1.docxMom's Telling Stories1.docx
Mom's Telling Stories1.docx
SunnyStrong7 visualizações
พื้นฐานชีวิต 40.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 40.pptxพื้นฐานชีวิต 40.pptx
พื้นฐานชีวิต 40.pptx
SunnyStrong21 visualizações
พื้นฐานชีวิต 35.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 35.pptxพื้นฐานชีวิต 35.pptx
พื้นฐานชีวิต 35.pptx
SunnyStrong20 visualizações
พื้นฐานชีวิต 41.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 41.pptxพื้นฐานชีวิต 41.pptx
พื้นฐานชีวิต 41.pptx
SunnyStrong30 visualizações
พื้นฐานชีวิต 44.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 44.pptxพื้นฐานชีวิต 44.pptx
พื้นฐานชีวิต 44.pptx
SunnyStrong26 visualizações
พื้นฐานชีวิต 38.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 38.pptxพื้นฐานชีวิต 38.pptx
พื้นฐานชีวิต 38.pptx
SunnyStrong27 visualizações
พื้นฐานชีวิต 39.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 39.pptxพื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
SunnyStrong36 visualizações
พื้นฐานชีวิต 43.pptx por SunnyStrong
พื้นฐานชีวิต 43.pptxพื้นฐานชีวิต 43.pptx
พื้นฐานชีวิต 43.pptx
SunnyStrong22 visualizações

พื้นฐานชีวิต 42.pptx