พื้นฐานชีวิต 39.pptx

พื้นฐานชีวิต 39
ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65
28/12/2565
10.39น.
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
- + -
+ + +
- + -
#ในเล่ม 39
ดวงจัตุสดมภ์ อัฏฐะเรือน ฮวงจุ้ยสานักดาว
เหิน
ผังลั่วซู
ปาจื้อ ชาวราศีตะวันออก ยุคเจ็ด ปา-กว ้า (หลังฟ้า)
ปฏิทินเซี่ย ชาวราศีตะวันตก กัวปกครอง 旺氣(อ๊วงขี่)
สุริยคติ แปดกัว ตุ้ย 生氣(แซขี่)
โชคชะตา บ ้านเจิ้น หมายเลข 7 เสี่ยง “善”
มนุษย์ บ ้านตุ้ย วัฏจักร 180 ปี อั๊ก “惡”
จักรวาล บ ้านขั่น 9 ดาว 加油 jiā yóu
จับซิ้ง Single Mom ซานหยวน ทิศกลางบ้าน
สารบัญ
24 การผูกดวงแบบจีนและโชคชะตาตามหลักฮวงจุ้ย 8
10 ทฤษฎีฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน 60
14 ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน 75
วัฏจักร 180 ปี 80
ขั้นพื้นฐาน #4 — 9 ดาว, ซานหยวน 95
洛書, luò shū, ลั่วซู — ผังลั่วซู 98
9 ดาว 107
หล่อแกคืออะไร 羅盤
ตอนที่ 10 ”หล่อแก” ชั้นที่ 3 洛書九星 ผังลั่วซู-กิวแช
120
ความหมายของ ผังล่อซู 9 ดาว 洛書九星 126
ความหมายของดาวทั้ง 9 134
ปา-กว ้า (หลังฟ้า) 156
คุณลักษณะของผังล่อซู 9 ดาว 157
สารบัญ
วัฏจักรการส่งเสริมและพิฆาต ของ
ดาวล่อซูกิวแช
212
การสอบบรรจุข ้าราชจีนสมัยราชวงศ์
ชิง
242
5 ธาตุ กับฮวงจุ้ยปี 2565 254
ฮวงจุ้ยคืออะไร? ทาไมต ้องทา? 259
Feng Shui Color Wheel
- 5 ธาตุทางฮวงจุ้ยกับวงล ้อสี
270
ฮวงจุ้ยดี ด ้วยชัยภูมิเก็บกระแสพลัง 294
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
24 การผูกดวงแบบจีนและ
โชคชะตา
ตามหลักฮวงจุ้ย
การทาฮวงจุ้ยจนเป็นนายเหนือมันได ้นั้น
เป็นกระบวนการที่ต ้องใช ้เวลายาวนาน
เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากวิชาทานายโชคชะตา
สาขาอื่น ๆ ได ้
เนื้อห
า
https://bit.ly/3vizWVU
การผูกดวงแบบจีนและโชคชะตา
ตามหลักฮวงจุ้ย
• ที่จริงมีเทคนิคการทานายโชคชะตาอยู่มากมายใน
วัฒนธรรมจีน
และเทคนิคหลายอย่าง
ก็ส่งเสริมและเพิ่มพูนศิลปะฮวงจุ้ยให ้ยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง
เช่น เราสามารถประยุกต์ใช ้คาทานาย อี้จิ้ง
เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือผี
คอยหลอกหลอน
อยู่ในบ ้านหรือไม่
เนื้อห
า
หรือใช ้อธิบายกรณีเกิดเหตุ
ฆาตกรรม
ในทฤษฎีของอาจารย์ซัม
• ถ ้ามีความรู้เกี่ยวกับ..กัว..ในวิชา..อี้จิง
อย่างถ่องแท ้
• เพราะมันจะช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้อย่าง
ละเอียด
• นอกเหนือจาก..คาทานายอี้จิ้ง..แล ้ว
• ซินแสฮวงจุ้ย
ยังควรต ้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอ่านโชคชะตา
โดยใช ้ดวงชะตากาเนิดของบุคคลด ้วย
• และวิธีหนึ่งที่ใช ้กันอย่างแพร่หลาย
คือ "ดวงจัตุสดมภ์" (ปาจื้อ)
เนื้อห
า
"ดวงจัตุสดมก์"
หมายถึงองค์ประกอบ 4 ส่วน
• ซึ่งผูกขึ้นจากวัน เดือน ปีและเวลาเกิดของเรา
โดยอาศัยปฏิทินเซี่ยของจีน
(มีกาเนิดในสมัยราชวงศ์เซี่ย
ในราว2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
• ซึ่งไม่เหมือนกับปฏิทินของตะวันตก
ตรงที่มันสลับซับซ ้อนกว่ามาก
เนื้อห
า
ดวงจีน/ปาจื้อ
เสริ
ม
เพราะมันไม่เพียงบันทึก “ปูมเวลา”
ที่ผ่านไปเท่านั้น
• แต่ยังรวมเอามิติ..ด ้านเทศะ
ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดาวพระเคราะห์อื่น ๆ ในจักรวาลเข ้าไว ้
ด ้วย
• ตัวอย่าง
เช่น ในปี 1989 ตามปฏิทินแบบตะวันตกนั้น
ตัวเลข 1989
เพียงบ่งบอกว่า
มันเป็นปีที่ 1989 หลังการสมภพของพระคริสต์
เนื้อห
า
แต่ในปฏิทินเซี่ย
จะเป็น “ปีมะเส็ง”
• ซึ่งบ่งบอกด ้วยว่าดาวพฤหัสฯ
โคจรมาอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต ้
• ปฏิทินนี้
ยังสะท ้อนถึงตาแหน่งของโลกในระบบจักรราศีอีก
ด ้วย
• ในอดีตชาวนาจีน
จะอาศัยปฏิทินเซี่ย
ในการพยากรณ์อากาศ เพื่อการเพาะปลูก
• และวันสาคัญแต่ละวันในปฏิทิน
จะมีตานานและความเชื่อโบร่าโบราณต่างๆ ผูกพันอยู่
เป็นอันมาก
เนื้อห
า
24 อุตุปักษ์
เสริ
ม
ปฏิทินที่อาจารย์คานวณดวง
จัตุสดมภ์
(ปาจื้อ)
เนื้อห
า
อาทิ
วันแรกตามปฏิทินเซี่ย
จะเรียกว่า วันเริ่มต ้นฤดูใบไม ้ผลิ
• และเชื่อกันว่า
ในวันนี้สามารถตั้งไข่..โดยไม่ล ้มได ้
• เนื่องจากถือกันว่า..วันนี้
จักรวาลจะอยู่ในภาวะแห่งความสมดุลอันยิ่งใหญ่
• ทั้งยังเชื่อกันอีกว่า เราจะได ้ยินเสียงฟ้าร ้องในวันแรก
ของเดือนที่ 2
ซึ่งจะปลุกสัตว์ที่จาศีลอยู่ให ้ตื่น
เนื้อห
า
อย่างไรก็ตาม
สิ่งสาคัญที่ควรระลึกไว ้เสมอ
คือ ปฏิทินเซี่ย
ไม่เหมือนกับปฏิทินในระบบจันทรคติของจีน
ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
• อาจถือได ้ว่า
ปฏิทินเซี่ย
คือปฏิทินในระบบสุริยคติ
ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลก
และแบ่งเดือนออกตามตาแหน่งโลกในวิถีโคจร
เนื้อห
า
ปฏิทินเซี่ย
คือปฏิทินในระบบสุริยคติ
เนื้อห
า
หลักการสาคัญทางปรัชญาอย่างหนึ่ง
ที่อยู่เบื้องหลังปฏิทินเซี่ย
คือทฤษฎีเบญจธาตุ
อันประกอบด ้วยธาตุทอง ไม ้ น้า ไฟ และดิน
• ซึ่งชาวจีน
เชื่อว่าเป็นธาตุพื้นฐานของจักรวาล
• ในปฏิทินเซี่ย ปี เดือน วัน และเวลา
ไม่ใช่ตัวเลข แต่จะเป็นตัวอักษรจีนที่เขียนเป็นคู่ ๆ
• โดยแต่ละตัว
มีธาตุประจาของมันกากับอยู่
• ในแง่นี้..ปฏิทินเซี่ย
จึงบ่งบอกถึงวัฏจักรของเบญจธาตุด ้วย
เนื้อห
า
ปฏิทินเซี่ย
บ่งบอกถึงวัฏจักรของเบญจธาตุ
เนื้อห
า
ตารางนี้
แสดงให ้เห็นว่าเบญจธาตุ
ผ่านวัฏจักรก่อเกิด เติบโตเต็มที่ตาย
ในระหว่างฤดูกาลทั้ง 4 อย่างไร
เนื้อห
า
ธาตุดิน..ไม่ปรากฎในตาราง
• เนื่องจากถือกันว่า
ธาตุดิน
เป็นธาตุพื้นฐานและเป็นกลาง
เนื้อห
า
ดังนั้น ช่วงแห่งความเจริญของธาตุ
ดิน
จึงอยู่ที่ปลายฤดูกาลทั้ง 4
• ซึ่งได ้แก่เดือนที่ 3 ของแต่ละฤดูกาลนั่นเอง
• กล่าวคือ เดือนเมษายน กรกฏาคม ตุลาคม และ
มกราคม
เนื้อห
า
มกราคม
ตุลาคม
กรกฏาคม
เมษายน
• เนื่องจากถือกันว่า
เบญจธาตุ
คือองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างใน
จักรวาล
รวมทั้งมนุษย์ด้วย
เนื้อห
า
• ดังนั้น การอ่านวัฏจักรชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เบญจธาตุ
ที่บ่งบอกไว ้ในปฏิทินเซี่ย
จึงเป็นวิธีการอันแม่นยา
ในการทานายโชคชะตา "ดวงจัตุสดมภ์"
ก็พัฒนาจากระบบนี้นั่นเอง
ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่โยงใย
โชคชะตาของมนุษย์เข ้ากับจักรวาล
เนื้อห
า
"ดวงจัตุสดมภ์" ผูกได ้ง่ายมาก
เมื่อเทียบกับการทานายโชคชะตา
สาขาอื่น ๆ
• เพราะไม่ต ้องทาแผนภูมิตาแหน่งดาวพระเคราะห์ใน
จักรวาล
เพียงแต่เปิดปฏิทิน
และหาตัวอักษรจีน 4 คู่
ที่เป็นสัญลักษณ์
แทนวัน เดือน ปี และเวลาเกิดเท่านั้น
เนื้อห
า
จากนั้น
• ก็ประเมินปฎิสัมพันธ์ระหว่างเบญจธาตุ
ที่กากับอักษรจีนทั้ง 4 คู่นั้น
เนื้อห
า
โดยแก่นแท ้แล ้ว
ตัวอักษรจีนหนึ่งตัวใน "สดมภ์"
วันเกิดจะแทนตัวบุคคล
เนื้อห
า
ส่วนตัวอักษรจีนอีก 7 ตัว
• จะแทนสถานภาพ สุขภาพ
ความมั่งคั่งร่ารวย
บุคลิกลักษณะ อารมณ์
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และศักยภาพของคนคน
นั้น
• ข ้อมูล
ที่เราสามารถหาได ้จากตัวอักษรจีนทั้ง 8 นี้
มีมากมายเต็มไปหมด
ทั้งยังถูกต ้องแม่นยาอีกด ้วย
เนื้อห
า
ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง"ดวง
จัตุสดมภ์"
คือธรรมชาติและความสามารถของคนคนนั้น
ถูกกาหนดโดยธาตุประจาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด
• เมื่อคนคนนั้นเติบโตขึ้น
ธาตุที่บ่งบอกไว ้ในปฏิทินเซี่ย
จะเริ่มส่งอิทธิพล
โดยทาปฏิกิริยา
กับบุคลิกลักษณะที่ติดตัวมาแต่กาเนิดของคนคนนั้น
• และเป็นสาเหตุของโชคดีและโชคร ้าย
ความโสมนัสและโทมนัส
เนื้อห
า
ดังนั้น จึงอาจเปรียบวันเดือนปีและ
เวลาเกิดของคนเรากับรถยนต์
เนื้อห
า
• วัน เดือน ปี และเวลาเกิดที่ดี
เปรียบได ้กับรถยนด์ราคาแพง
อย่างโรลส์รอยซ์
• การเดินทางผ่านห ้วงเวลา
ก็เหมือนกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนไปตามถนน
• ถ ้าถนนราบเรียบ..หรือ..เบญจธาตุให ้คุณ
รถยนต์ที่ดี
ก็จะเดินทางโดยไม่ก่อปัญหาแต่อย่างใด
ถ ้าถนนราบเรียบ..หรือ..เบญจธาตุให ้
คุณ
รถยนต์ที่ดี
ก็จะเดินทางโดยไม่ก่อปัญหาแต่อย่าง
ใด
เนื้อห
า
ในทางตรงข ้าม
• ถ ้าถนนขรุขระ หรือเบญจธาตุให ้โทษ
• แม ้แต่..รถโรลส์-รอยซ์
ก็จะเดินทางไปได ้ไม่ไกล
• ดังนั้น วัน เดือน ปี และเวลาเกิด
จึงสะท ้อนถึงชีวิต
และการเดินทาง
ผ่านห ้วงเวลาด ้วยความโชคดีหรือโชคร ้าย
• วัน เดือน ปี และเวลาเกิดที่ดี
เมื่อรวมกับโชคดี
ย่อมส่งผลที่ดีที่สุดให ้
เนื้อห
า
และกลับกัน
เนื้อห
า
• ปัจจุบัน
ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่ง
จะตรวจสอบดวงชะตากาเนิดของบ ้านก่อน
ประเมินฮวงจุ้ยของบ ้าน
• สาเหตุมีอยู่ว่า วัตถุประสงค์ของฮวงจุ้ย
คือ ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ที่มีต่อโชคชะตาของมนุษย์
และศึกษาว่า
มันมีอิทธิพลแตกต่างกัน
ต่อบุคคลที่แตกต่างกันอย่างไร
ตัวอย่างเช่น ในบ ้านที่ฮวงจุ้ยไม่ดี
• ซึ่งมีผู้พักอาศัย 3 หรือ 4 คน
ภัยพิบัติจากพลังที่จับต ้องไม่ได ้
จะไม่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในบ ้านหลังนี้
• คาอธิบายอย่างหนึ่ง
คือ พวกเขาไม่ได ้อยู่ห ้องเดียวกัน หรือ นอนใน
ตาแหน่งเดียวกัน
• ผู้ที่อยู่ในห ้องหรือนอนในตาแหน่งที่ เลวร ้ายที่สุด
จะได ้รับผลกระทบที่ร ้ายแรงที่สุด
เนื้อห
า
ทิศใต ้
เสริ
ม
ทิศเหนือ
เสริ
ม
แต่มีอยู่ปัจจัยหนึ่งที่เราละเลย
ไม่ได ้
คือ มีบ ้านบางหลังที่ไม่ดีสาหรับคน
บางคน
• เนื่องจากคนเหล่านี้
รับผลกระทบจากบ ้านที่ฮวงจุ้ย
ไม่ดีได ้ง่าย
• ถ ้ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น
คนเหล่านี้จะได ้รับผลร ้ายที่สุด
เนื้อห
า
ชงปะทะ หน้าบ ้าน-หลังบ ้าน
เนื้อห
า
ฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน
เน้นปีเกิดของคนเป็นหลัก
เนื้อห
า
• สานักนี้
แบ่งคนออกเป็นแปดกัว ตามปีเกิด
• จากนั้นก็แบ่งแปดกัว ออกเป็น 2 กลุ่ม
นั่นคือ คนในกลุ่มราศีตะวันออก 4 ประเภท
และคนในกลุ่มราศีตะวันตก 4 ประเภท
• คนราศีตะวันออก
ควรอยู่ในบ ้านกลุ่มตะวันออก
และคนราศีตะวันตก
ก็ควรอยู่ในบ ้านกลุ่มตะวันตก
การแบ่งคนและบ ้านออกเป็น 2
กลุ่มเช่นนี้
ไม่ใช่จุดสาคัญของฮวงจุ้ยสานัก
ดาวเหิน
เนื้อห
า
• อย่างไรก็ตาม
สานักนี้
ก็คานึงถึง..กัวของคน..เหมือนกัน
• เพราะภายใต ้ภาวการณ์บางอย่าง
มันเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก
ในการระบุว่า คนคนนั้นเหมาะกับบ ้านที่เขาอยู่หรือไม่
รูปนี้คือแผนภูมิดวงชะตาบ ้านหลังหนึ่งในยุคหก
ซึ่งเป็นบ ้านที่หลังอิงทิศตะวันออก และหน้าหัน
ไปทางทิศตะวันตก
เนื้อห
า
หมายเลข 4 และ 8 ที่มีขนาดเล็ก
กว่า
อยู่ที่ศูนย์กลาง
• 4 เป็นธาตุไม ้และ 8 เป็นธาตุดิน
• เนื่องจากไม ้ทาลายดิน
4 จึงเป็นภัยคุกคามต่อ 8
• ดังนั้น บ ้านหลังนี้
จึงไม่เหมาะกับคนที่เถิดใน กัวแปด หรือ เกิ้นกัว
เนื้อห
า
กัวแปด หรือ เกิ้นกัว
เนื้อห
า
คนที่มีกัวแปด
ได ้แก่
• ผู้ชายที่เกิดในปี ค.ศ. 1947 1956 1965 1974 และ
1983
• ผู้หญิงที่เกิดในปี ค.ศ. 19451948 1954 1957
1963 1966
1972 1975 1981 และ 1984
• เกิ้นกัว
ยังเป็นสัญลักษณ์ของ “เด็กหนุ่ม”
• ดังนั้น ถ ้าเด็กหนุ่มที่เกิดในปี 1983 อยู่ในบ ้านหลังนี้
เขาจะเป็นคนประสบเคราะห์กรรมได ้ง่ายที่สุด
เนื้อห
า
เกิ้นกัว
เป็นสัญลักษณ์ของ “เด็กหนุ่ม”
เนื้อห
า
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง
ในปีเกิดของบุคคลคือ สัญลักษณ์ปี
นักษัตร
• ปีนักษัตร..บางปี
จะเข ้าไม่ได ้กับบ ้าน..บางหลัง
• ตัวอย่าง
เช่น คนเกิดในปีฉลู
ควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในบ ้านที่หลังอิง..ทิศเหนือ
• อีกปัจจัยหนึ่งที่ต ้องคานึงถึง
คือ..เบญจธาตุ
ใน วัน เดือน ปี และเวลาเกิดของบุคคล
เพื่อใช ้เป็นเครื่องกาหนดสีและเครื่องตกแต่งบ ้าน
เนื้อห
า
เมื่อผูก "ดวงจัตุสดมภ์" ขึ้นมาแล ้ว
• เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเบญจธาตุที่กากับ
ตัวอักษรจีนทั้งแปด
• ตัวอักษรจีนตัวหนึ่งจากวันเกิด
จะแทนตัวคนคนนั้น
• ถ ้าวันนั้นเป็นธาตุไม ้จะถือว่าเขาหรือเธอเป็น "คนธาตุ
ไม ้"
• จากนั้นก็พิเคราะห์ ต่อไปว่า
ธาตุไม ้
สัมพันธ์กับธาตุอื่น ๆ
จากเดือนเกิด ปีเกิด และเวลาเกิดอย่างไร
เนื้อห
า
ตัวอักษรจีนตัวหนึ่งจากวันเกิด
จะแทนตัวคนคนนั้น
เนื้อห
า
ถ ้าวันนั้นเป็นธาตุไม ้
จะถือว่าเขาหรือเธอเป็น "คนธาตุไม ้"
• จากนั้นก็พิเคราะห์ ต่อไปว่า..ธาตุไม ้
สัมพันธ์กับ..ธาตุอื่น ๆ
จากเดือนเกิด ปีเกิด และเวลาเกิดอย่างไร
เนื้อห
า
ดิถีไม ้
เนื้อห
า
ถ ้าคนธาตุไม ้
เกิดในฤดูใบไม ้ผลิ
• ขณะที่ธาตุไม ้กาลังเจริญเต็มที่
(โดยไม่มีธาตุทองคุกคามธาตุไม ้มากนัก และมีธาตุน้า
ส่งเสริมธาตุไม ้)
• ย่อมถือได ้ว่าธาตุไม ้เข ้มแข็ง
• ธาตุไม ้ที่เข ้มแข็ง
จาเป็นต ้องมีธาตุทองมาควบคุมมัน และตัดแต่งมัน
เพื่อให ้มันกลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช ้และเครื่อง
เรือนที่มีประโยชน์
ทั้งก็จาเป็นต ้องมีธาตุดิน
มาช่วยสลายพลังงานส่วนเกินของมัน (ไม ้ทาลาย
ดิน)
เนื้อห
า
ฤดูกาลจีน
ทั้ง ๔
เสริ
ม
ดังนั้น ถ ้าคนคนนั้น
มีธาตุไม ้เข ้มแข็ง
• สีที่เหมาะสมกับเขาหรือเธอ
จึงได ้แก่สีโลหะ สีทอง สีเงิน สีขาว
หรือสีดินเหลือง
• เครื่องตกแต่งบ ้านที่ดีที่สุดคือ สิ่งที่ทาด ้วยโลหะหรือ
ดิน
อาทิ เครื่องกระเบื้องเคลือบ หรือเครื่องปั้นดินเผา
• ทั้งเขาหรือเธอ
ยังไม่ควรปลูกต ้นไม ้หรือเลี้ยงปลาไว ้ในบ ้าน
ให ้มากเกินไปอีกด ้วย
เนื้อห
า
ถ ้าคนคนนั้น
มีธาตุไม ้เข ้มแข็ง
ไม่ควรปลูกต ้นไม ้หรือเลี้ยงปลาไว ้ในบ ้าน
ให ้มากเกินไป
เนื้อห
า
ในทางตรงข ้าม
• ถ ้าเขาหรือเธอเป็นคนธาตุไม ้ที่เกิดในฤดูใบไม ้ร่วง
ในขณะที่ธาตุทองกาลังเจริญเต็มที่
และธาตุไม ้กาลังอ่อนแออย่างที่สุด
• เขาหรือเธอ
จะต ้องการน้าและไม ้มากขึ้น
เพื่อค้าจุนชีวิต
เนื้อห
า
• สีที่ดีที่สุดสาหรับเขาหรือเธอ
จึงได ้แก่สีดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนน้า
และสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนไม ้
• เครื่องตกแต่งบ ้านที่เหมาะกับเขาหรือเธอ
ได ้แก่ ต ้นไม ้เครื่องเรือนที่ทาด ้วยไม ้และตู้เลี้ยงปลา
• หรือเธอควรหลีกเลี่ยงสีขาวหรือสีทอง
และวัตถุที่ทาด ้วยโลหะ
เนื้อห
า
เนื้อห
า
• ส่วนสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฟ
ก็จะสลายพลังของเขาหรือเธอเช่นกัน
• ที่กล่าวมานี้
คือ ตัวอย่างการวิเคราะห์ "ดวงจัตุสดมภ์" อย่างง่ายๆ
ซึ่งแสดงให ้เห็นว่า
สามารถนามาเสริมการประเมินฮวงจุ้ยบ ้านได ้อย่างไร
10 ทฤษฎีฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน
เนื้อห
า
• มีสานักฮวงจุ้ยหลายสานักด ้วยกัน
แต่ 2 สานักที่ได ้รับความนิยมในฮ่องกงและไต ้หวัน
คือ สานักอัฏฐะเรือนและสานักดาวเหิน
https://bit.ly/3YML6jn
ทฤษฎีฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน
เนื้อห
า
• ความแตกต่างหลักระหว่าง 2 สานักนี้
คือ สานักแรก มีลักษณะสถิต
ส่วนสานักหลัง มีลักษณะพลวัต
• เพราะมันให ้น้าหนัก
ต่อการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีและเดือนต่อเดือน
ของพลังที่จับต ้องไม่ได ้ในฮวงจุ้ย
การเปรียบเทียบข ้อดีข ้อเสียของ 2
สานักนี้
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
• แต่ละสานักต่างล ้วนมีผู้สนับสนุน
และควรเน้นไว ้ด ้วยว่า ผู้ทาฮวงจุ้ยอย่างเอาจริงเอาจัง
พึงทาความคุ้นเคยกับเทคนิคต่าง ๆ ของทั้ง 2 สานัก
• เพราะมันล ้วนมีประโยชน์
ในสถานการณ์อันเฉพาะเจาะจง
เนื้อห
า
สานักอัฏฐะเรือน
เกี่ยวพันกับ..แปดกัว..ใน..อี้จิง
• เนื่องจากแปดกัว แทน 8 ทิศ
สานักนี้
ระบุว่า บ ้านทุกหลัง
แบ่งออกได ้เป็น 8 ประเภทตามทิศที่ตั้งของมัน
• ตัวอย่าง
เช่น บ ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หน้าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
เรียกว่า
บ ้านเฉียน
เนื้อห
า
อย่างไรก็ตาม
ควรตั้งข ้อสังเกตไว ้ด ้วยว่า การแบ่งประเภทบ ้าน
นั้น
ถือเอาหลังอิงเป็นหลัก
• ตาราง 2 แสดงถึง การแบ่งกลุ่มบ ้านภายใต ้แปดกัว
• จะเห็นได ้ว่า บ ้าน 8 หลัง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
อันได ้แก่ "จัตตุเรือนตะวันออก" และ "จัตตุเรือน
ตะวันตก"
เนื้อห
า
ตาราง 2
กลุ่มแรกประกอบด ้วยธาตุน้า ไม ้
และไฟ
ส่วนกลุ่มหลังประกอบด ้วยธาตุดิน
และทอง
เนื้อห
า
• เนื่องจากน้าก่อเกิดไม ้และ
ไม ้ก่อเกิดไฟ
จัตตุเรือนตะวันออก
จึงมีความสัมพันธ์ฉันแม่ลูก
ดังนั้น มันจึงกลมกลืนกัน
• ในทานองเดียวกัน
จัตตุเรือนตะวันตก
ก็มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืน
กัน
เนื่องจากธาตุดินก่อเกิดธาตุ
ทอง
ตะวันออก ตะวันตก
ในทางตรงข ้าม
• บ ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มจัตตุเรือน
ตะวันออก
จะไม่กลมกลืนกับบ ้านหลังใด ๆ
ในกลุ่มจัตตุเรือนตะวันตก
• ตัวอย่าง
เช่น บ ้านเจิ้น (ตะวันออก) เป็นธาตุ
ไม ้
บ ้านตุ้ย เป็นธาตุทอง (ตะวันตก)
และธาตุทองทาลายธาตุไม ้
• ดังนั้นบ ้านทั้งสอง
จึงไม่กลมกลืนกัน
เนื้อห
า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง..แปดกัว
จะทวีความสลับชับซ ้อนยิ่งขึ้น
เมื่อเราพิจารณาถึงโชคชะตาของ
มนุษย์
ประกอบด ้วย
• เพราะในกรณีนี้
เราต ้องคานึงถึงปี เกิดของคนคนนั้น
• บ ้านสามารถจาแนกประเภทออกเป็นอัฏฐะเรือนได ้ฉัน
ใด
• คนเราก็สามารถจาแนกประเภท
ออกเป็น "ชาวราศีตะวันออก" กับ "ชาวราศีตะวันตก"
ได ้ฉันนั้น
เนื้อห
า
สิ่งสาคัญที่ต ้องจาสาหรับสานัก
อัฏฐะเรือน
• คือ จัตตุเรือนตะวันตกเหมาะกับชาวราศี
ตะวันตก
และจัตตุเรือนตะวันออกเหมาะกับชาว
ราศีตะวันออก
เนื้อห
า
ชาวราศีตะวันออก
ชาวราศีตะวันตก
ตัวอย่าง
เช่น ถ ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดในปี
1952
• คุณคือเจิ้นกัว และเป็นชาวราศี
ตะวันออก
• บ ้านที่เหมาะกับคุณที่สุด คือ จัตตุ
เรือนตะวันออก
อาทิ บ้านที่หลังอิงทิศใต้ หน้าหันไป
ทางทิศเหนือ
เนื้อห
า
จัตตุเรือนตะวันตกเหมาะกับชาว
ราศีตะวันตก
และจัตตุเรือนตะวันออกเหมาะกับ
ชาวราศีตะวันออก
เนื้อห
า
จัตตุเรือนตะวันตก
จัตตุเรือนตะวันออก
สิ่งสาคัญอันดับถัดไปที่ต ้อง
พิจารณา
คือประตูหน้า
• คนชาวราศีตะวันออก
ควรเปิดประตูหน้า ในทิศทางเดียวกับ จัตตุเรือน
ตะวันออก
• ตัวอย่าง
เช่น ถ ้าบ ้านของคุณหันไปทางทิศใต ้(หลังอิงทิศ
เหนือ)
บ ้านหลังนั้น
ก็จะเป็น..บ ้านขั่น
ซึ่งเป็นหนึ่งใน จัตตุเรือนตะวันออก
เนื้อห
า
เช่น ถ ้าบ ้านของคุณหันไปทางทิศใต ้(หลังอิงทิศเหนือ)
บ ้านหลังนั้น ก็จะเป็น..บ ้านขั่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในจัตตุเรือนตะวันออก
เนื้อห
า
จัตตุเรือนตะวันตก
จัตตุเรือนตะวันตก
จัตตุเรือนตะวันตก
จัตตุเรือนตะวันตก
จัตตุเรือนตะวันออก
จัตตุเรือนตะวันออก
จัตตุเรือนตะวันออก
จัตตุเรือนตะวันออก
แต่มีปัญหายุ่งยากอยู่ข ้อหนึ่ง
คือ ถ ้าคนในครอบครัว
มีทั้งชาวราศีตะวันออกกับชาวราศีตะวันตกล่ะ
• พวกเขาจะเลือกบ ้าน
ให ้ถูกโฉลกกับปีเกิดของทุกคนได ้อย่างไร?
• คาตอบคือ ควรหาทางประนีประนอม
โดยเลือกบ้าน
ที่เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่สุด
และจัดการตกแต่งภายใน
ให ้เหมาะกับสมาชิกครอบครัวแต่ละคน
เนื้อห
า
หัวหน้าครอบครัวคือผู้หาเงินเข ้า
บ ้าน
ซึ่งปกติมักได ้แก่พ่อ
• แต่หัวหน้าครอบครัว
อาจได ้แก่ใครก็ได ้ที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูล
ในด ้านรายได ้การเงินแก่ครอบครัวมากที่สุด
เนื้อห
า
14 ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน
เนื้อห
า
• ฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน
เน้นเรื่องทิศและการตกแต่งภายในของบ ้าน
และย้าว่าสิ่งเหล่านี้
เหมาะกับคนที่เกิดในปีที่เฉพาะเจาะจง
https://bit.ly/3i1lZZC
ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน
• อย่างไรก็ตาม
การประเมินฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์
ควรพิจารณาถึง
องค์ประกอบด ้านกาละและเทศะด ้วย
• ปัจจัยเหล่านี้
มีนัยในทางปฏิบัติ
เนื้อห
า
ตัวอย่าง
เช่นถ ้าซินแสฮวงจุ้ยคนหนึ่ง
ซึ่งใช ้วิธีของสานักอัฏฐะเรือน
เลือกทาเลสุสาน "ที่เป็นเลิศ"
• นั่นจะหมายความว่า
ลูกหลานของผู้ตายจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปหรือ
เปล่า?
• คาตอบที่เห็นได ้ชัดคือ "ไม่"
ประวัติศาสตร์ของจีน
แสดงให ้เห็นราชวงศ์ต่าง ๆ เถลิงอานาจแล ้วก็ล่ม
สลายไป
• ดังนั้น องค์ประกอบด ้านกาละ
จึงเข ้ามามีส่วนเกี่ยวพันอย่างเห็นได ้ชัด
เนื้อห
า
ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน
ผนวกเอาองค์ประกอบด ้านกาละ
เข ้ามาพิจารณาประกอบด ้วย
• โดยแบ่งเวลาออกเป็นช่วง 20 ปี ซึ่งเรียกว่า ยุค
แต่ละยุค
จะมีดาวปกครองหรือกัว ซึ่งแทนด ้วยตัวเลข
• ตัวอย่าง
เช่น ในระหว่างปี 1984 ถึง 2003 เป็น ยุคเจ็ด
และ กัวปกครอง คือ ตุ้ย
ซึ่งแทนด ้วยหมายเลข 7
เนื้อห
า
ตัวอย่าง
เช่น ในระหว่างปี 1984 ถึง 2003 เป็น ยุคเจ็ด
และ กัวปกครอง คือ ตุ้ย
ซึ่งแทนด ้วยหมายเลข 7
เนื้อห
า
วัฏจักร 180 ปี
ยุคต้น ยุคกลาง ยุคปลาย
ยุค1 (1864-
1883)
ยุค2 (1884-
1903)
ยุค3 (1904-
1923)
ยุค4 (1924-
1943)
ยุค5 (1944-
1963)
ยุค6 (1964-
1983)
ยุค7 (1984-
2003)
ยุค8 (2004-
2023)
ยุค9 (2024-
2043)
เนื้อห
า
ระบบวัฏจักรและยุคของฮวงจุ้ย
เราสามารถผูกดวงชะตากาเนิดของ
บ ้าน
จากทิศและยุคในขณะสร ้างบ ้าน
หลังนั้น
• ดวงชะตากาเนิดของบ ้าน
จะแสดงให ้เห็นการหมุนเวียนของอิทธิพลฮวงจุ้ยที่จับ
ต ้องไม่ได ้
ในแง่ที่สัมพันธ์กับบ ้าน
เนื้อห
า
ภาพแสดงดวงชะตากาเนิดของ
บ ้าน
ที่สร ้างเสร็จ ในปี 1985
• ด ้านหน้าและด ้านหลังของบ ้าน
หันไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามลาดับ
• แต่ละจัตุรัสจะแทนแต่ละทิศ
เนื้อห
า
ทุกช่องจะมีหมายเลขอยู่ 3
หมายเลข
• หมายเลขที่มีขนาดใหญ่กว่าตรงกลาง
มาจากยุคในระหว่างที่สร ้างบ ้านหลังนี้
• อีก 2 หมายเลขที่มีขนาดเล็กกว่า
แทนอิทธิพลฮวงจุ้ยที่จับต ้องไม่ได ้
ซึ่งบ ้าน
จะได ้รับจากทิศที่เฉพาะเจาะจง
เนื้อห
า
หมายเลขเหล่านี้
เรียกกันทั่วไปว่า "ดาว"
• ถึงแม ้
มันจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับดาวฤกษ์และดาวพระเคราะห์
ในจักรวาลก็ตาม
เนื้อห
า
• ดาวด ้านซ ้ายมือคือ "ดาวภูเขา"
และดาวด ้านขวามือคือ "ดาวน้า"
ซึ่งมาจากทิศของด ้านหลังและด ้านหน้าของ
สิ่งก่อสร ้าง
ตามลาดับ
• โดยทั่วไปแล ้ว
ดาวภูเขา
จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเรา
ส่วนดาวน้า
จะมีอิทธิพลต่อความมั่งคั่งร่ารวยและความ
เจริญรุ่งเรือง
เนื้อห
า
ดาวด ้านซ ้ายมือคือ "ดาวภูเขา"
และดาวด ้านขวามือคือ "ดาวน้า"
• ดาวภูเขา
จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเรา
• ส่วนดาวน้า
จะมีอิทธิพลต่อความมั่งคั่งร่ารวยและความ
เจริญรุ่งเรือง
เนื้อห
า
หลักการหนึ่งที่สาคัญมากและควร
จดจา
คือ ดาวภูเขาแห่งความเมตตา
สามารถถูก "กระตุ้น" ให ้ส่งอิทธิพลดี
ก็ต่อเมื่อมันอยู่ "บนภูเขา"
กล่าวคือ ตาแหน่งของมัน
ควรเป็นผนังหรือวัตถุที่อยู่ใกล ้นิ่ง สูง หรือเป็นปึกแผ่น
เนื้อห
า
ดาวภูเขาแห่งความเมตตา
สามารถถูก "กระตุ้น" ให ้ส่งอิทธิพลดี
ก็ต่อเมื่อมันอยู่ "บนภูเขา"
เนื้อห
า
ในทางตรงข ้าม
• ดาวน้าที่ดี
สามารถนาความมั่งคั่งร่ารวยและความเจริญรุ่งเรืองมา
ให ้
ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในตาแหน่งที่เปิด ของเหลว
เคลื่อนไหว หรือไหล
เนื้อห
า
ถ ้าคุณใช ้ห ้องทางทิศตะวันตก
เป็นห ้องนอน
จะดีที่สุด
เนื้อห
า
• เพราะมันเป็นห ้องที่มิดชิดและมีความเป็นส่วนตัว
ซึ่งเหมาะกับดาวภูเขาอย่างยิ่งนั่นเอง
ส่วนทางเข ้าบ ้านนั้น
ถ ้าอยู่ทางทิศตะวันออกได ้เป็นดี
ที่สุด
• เพราะประตู
จะปล่อยให ้อากาศเข ้า
และถือกันว่าอากาศเป็นของ
ไหล
จึงเท่ากับเปิดโอกาสให ้ดาว
น้า
นาความเจริญรุ่งเรืองเข ้ามา
ในบ ้าน
เนื้อห
า
ถ ้าคุณทาในทางตรงข ้าม
เนื้อห
า
• สิ่งที่เราจะได ้คือ "ดาวน้าขึ้นภูเขา ดาวภูเขาตกน้า"
ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่เลวมาก
และจะส่งผลร ้ายต่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง
อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข ้อสังเกตไว ้ด ้วยว่า
พลังที่จับต ้องไม่ได ้
ต ้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล ้อมด ้าน
กายภาพที่เป็นจริง
มันจึงจะส่งอิทธิพลได ้
• ดังนั้นแม ้แต่ดวงชะตากาเนิดของบ ้านที่แย่มาก
เราก็ยังสามารถฉวยประโยชน์จากมัน
โดยให ้มันส่งอิทธิพลแห่งความเมตตาได ้อยู่ดี
ถ ้าสภาพแวดล ้อมด ้านกายภาพของบ ้านดี
และจัดการตกแต่งภายในของบ ้านให ้ดี
เนื้อห
า
เสริ
ม
ขั้นพื้นฐาน #4 — 9 ดาว, ซาน
หยวน
เนื้อห
า
https://medium.com/@QiMenAlchemy/feng-shui-basic-9-stars-68ebb82241b1
เมื่อเริ่มเข ้าสู่วิชาเฟิงสุ่ย (ฮวงจุ้ย)
และ ฉีเหมินตุ้นเจี่ยแล ้ว
• สิ่งหนึ่งจะที่ขาดไม่ได ้คือ ผังลั่วซู (洛書, luò shū)
ซึ่งจะเป็นตาราง 9 ช่องที่มีเลขข ้างใน
เนื้อห
า
วิชาฮวงจุ้ยหลายวิชา โดยเฉพาะ
วิชาดาวเหิน
ล ้วนใช ้..ผังลั่วซู..เป็นทฤษฎี
พื้นฐานของวิชา
• การจาผังให ้ได ้
จึงเป็นประโยชน์ต่อการจะศึกษาวิชานี้เป็นอย่างมาก
เนื้อห
า
洛書, luò shū, ลั่วซู — ผังลั่วซู
เนื้อห
า
• ผังลั่วซู
เป็นผังที่ใช ้บอกลาดับของหยิน/หยาง ของพลังในทิศ
ต่าง ๆ
• เป็นผังที่ใช ้แสดงความสมดุลของหยินหยาง
ซึ่งจะเห็นว่า ไม่ว่าจะบวกกันแนวไหน แนวตั้ง,
แนวนอน หรือ แนวทแยง
ก็จะได ้ผลรวมเป็น 15 เสมอ
เช่น
แนวตั้ง คือ 9 + 5 + 1 = 15
แนวนอน คือ 3 + 5 + 7 = 15
ผังนี้
เป็นผังสาคัญในวิชาเฟิงสุ่ย (ฮวง
จุ้ย)
• จึงเป็นเหตุให ้เมื่อเราจาผังนี้ได ้
จะช่วยให ้เราเรียนวิชาฮวงจุ้ยอย่างสบายชีวิตขึ้นอย่าง
มาก
เนื้อห
า
ดังนั้นในขั้นนี้
• จุดที่สาคัญคือ จาลาดับให ้ได ้ว่า เลขแต่ละตัวอยู่ตรง
ทิศไหนบ ้าง
• ก่อนจะเริ่มจา ต ้องจาไว ้1 ข ้อคือ คนจีนใช ้ทิศใต ้(S)
อยู่ด ้านบน
• ผังด ้านบน = ทิศใต ้| ด ้านล่าง = ทิศเหนือ
เนื้อห
า
เวลาเราเริ่มต ้นลาดับ
• เรามักจะเริ่มที่ตรงกลาง คือ 5
• จากนั้นก็ไปทางขวาล่างหรือ NW ก็คือ 6
• จากนั้นก็ขึ้นไปทางด ้านบนหรือ W ก็คือ 7
เนื้อห
า
เรามักจะเริ่มที่ตรงกลาง คือ 5
เนื้อห
า
จากนั้นก็ไปทางล่างซ ้ายหรือ NE ก็
คือ 8
• ขึ้นไปทางด ้านบนตรงกลาง หรือ S ก็คือ 9
• เนื่องจากมี 9 ดาว เมื่อครบ 9 แล ้วก็เริ่มกลับมา 1
ใหม่
• จากนั้นก็ลงมาด ้านล่าง ทิศ N ก็คือ 1
เนื้อห
า
จาก 1 ก็ไปขวาบน ทิศ SW ซึ่งเป็น
2
เนื้อห
า
• จากนั้นจึงไปด ้านซ ้ายกลาง ทิศ E เป็น 3
• แล ้วขึ้นไปซ ้านบน ทิศ SE เป็น 4
ลาดับนี้คือ ลาดับของ ลั่วซู
เนื้อห
า
• ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ “เหินดาว” หรือ (การบินของ
ดาว)
• ในการขึ้นผังพลังงานในทิศต่าง ๆ ในวิชาดาวเหิน
ก็จะอาศัยลาดับตาม..ผังลั่วซู..นี่เอง
ในการเปลี่ยนแปลงดาวในทิศทางต่าง ๆ
การจาลาดับนี้ได ้
• ช่วยทาให ้เราสามารถขึ้นผังดาวเหินได ้ง่านขึ้น,
รู้ว่าดาวของแต่ละปี, แต่ละเดือน อยู่ที่จุดไหนของ
อาคาร
• จึงเป็นเรื่องสาคัญมากที่จาเป็นต ้องคุ้นเคย และจา
ลาดับให ้ได ้
เนื้อห
า
9 ดาว
• จากผังลั่วซู
ซึ่งมีเลข 1–9
ในวิชาฮวงจุ้ยของสาย เสวี่ยนคง
ซึ่งวิชาดาวเหิน ก็เป็นหนึ่งในวิชาที่อยู่ในสายนี้
จะมีการกาหนดเลข 1–9 นี้ เข ้ากับดาว 9 ดวง,
กาหนดสี, กาหนดธาตุให ้กับดาวทั้ง 9 ดวง
เนื้อห
า
ดาวทั้ง 9 ดวงนี้ จะถูกกาหนดเลขและ
ธาตุ ตามผังลั่วซู
ที่ได ้แสดงไปแล ้วนี่เอง
• ในสมัยก่อน
บางทีเราก็เรียกว่า วิชา “ม่วงขาว”
(紫白, zǐ bái, จื่อ ไป๋ )
[紫 = ม่วง, 白 = ขาว]
ซึ่งมาจาก..สีดาวของดาว 9 และ ดาว 1 นี่เอง
เนื้อห
า
ที่คุณต ้องจา หลัก ๆ ก็คือ ดาวเลข
ไหน ธาตุอะไร
• สาหรับสีของดาว และ ชื่อของดาวนั้น
แค่ดูผ่าน ๆ ให ้คุ้นตาก็เพียงพอ
เนื่องจากในสมัยโบราณ
ในตารา จะเรียกดาวแต่ละดวง
บางทีไม่ได ้เรียกตาม..หมายเลข
แต่เรียกตาม..สี หรือ ชื่อดาว
เช่น ดาวแดง เจอ ดาวม่วง เป็นต ้น
เนื้อห
า
ดาวทั้ง 9 ดวง คือ
เนื้อห
า
1 ขาว ธาตุน้า — ทานหลัง
貪狼, tān láng, ทานหลัง
เนื้อห
า
2 ดา ธาตุดิน — จี้ว์เหมิน
巨門, jù mén, จี้ว์ เหมิน
เนื้อห
า
3 เขียวอ่อน (หยก) ธาตุไม้ — ลู่
ฉุน
祿存, lù cún, ลู่ ฉุน
เนื้อห
า
4 เขียวแก่ ธาตุไม้ — เหวินชีว์
文曲, wén qū, เหวินชีว์
เนื้อห
า
5 เหลือง ธาตุดิน — เหลียนเจิน
廉貞, lián zhēn, เหลียน เจิน
เนื้อห
า
6 ขาว ธาตุทอง — อู่ซีว์
武曲, wǔ qū, อู่ ชีว์
เนื้อห
า
7 แดง (เข้ม) ธาตุทอง — พั่วจวิน
破軍, pò jūn, พั่ว จวิน
เนื้อห
า
8 ขาว ธาตุดิน — จั๋วฝู่
左輔, zuǒ fǔ, จั๋ว ฝู่
เนื้อห
า
9 ม่วง ธาตุไฟ — โย่วปี้
右弼, yòu bì, โย่ว ปี้
เนื้อห
า
หล่อแกคืออะไร 羅盤
ตอนที่ 10 ”หล่อแก” ชั้นที่ 3 洛書九星
ผังลั่วซู-กิวแช
เนื้อห
า
https://bit.ly/3I9LZfV
สาหรับหล่อแกสาหรับดูฮวงจุ้ย
จะมีชั้นที่เป็นระบบ 9 ดาว (กิวแช)
อยู่ 2 ระบบ
• ระบบแรก
เรียกว่า”หล่อซูจิ่วซิง-หลกจือกิ้วแช” 洛書九星
หรือผังล่อซู 9 ดาว
• กับอีกระบบ
เรียกว่า”ตี้หมู่ฟานกว ้าจิ่วซิง-ตี่บ ้อฮ ้วงข่วยกิวแช”
地母翻卦九星 หรือแม่ธรณีพลิกกว ้า 9 ดาว
หรือบางทีก็เรียกว่า”จว ้อซานจิ่วซิง-จ่อซัวกิ้วแช”
坐山九星 หรือ 9 ดาวประทับภูผา
เนื้อห
า
“หลกจือกิ้วแช” 洛書九星 มี 9
ดาวดังนี้
(1)白水 ไป๋ -แป๊ ะ -สีขาว ธาตุน้า
(2)黑土 เฮย-เฮ็ก -สีดา ธาตุดิน
(3)碧木 ปี้-เพ็ก -สีเขียวอ่อน ธาตุไม ้
(4)绿木 ลวี่-เล็ก -สีเขียว ธาตุไม ้
(5)黄土 หวง-อึ๊ง -สีเหลือง ธาตุดิน
(6)白金 ไป๋ -แป๊ ะ -สีขาว ธาตุทอง
(7)赤金 ชื่อ-เฉี๊ยะ -สีแดง ธาตุทอง
(8)白土 ไป๋ แป๊ ะ -สีขาว ธาตุดิน
(9)紫火 ฉื่อ-จี้ -สีม่วง ธาตุไฟ
เนื้อห
า
“จ่อซัวกิ้วแช” 坐山九星
หรือ 9 ดาวประทับภูผา
มี 9 ดาวดังนี้
(1)ดาวทันหลาง(ทัมลั้ง) 貪狼
(2)ดาวจวี้เหมิน(กื้อมึ้ง) 巨門
(3)ดาวลวี่ฉุน-(ลกซุ้ง) 祿存
(4)ดาวเหวินฉวี่(บุ้งเข็ก)文曲 (บางที่ใช ้เป็นดาวเหวินชาง
(บุ่งเชียง)文昌星)
(5)ดาวเหลียนเจิน(เนี้ยมเจ็ง) 廉貞
(6)ดาวอู่ฉวี่(บู้เข็ก) 武曲
(7)ดาวพั่วจวิน(ผั่วกุง) 破軍
(8)ดาวจว๋อฝู่ (จ ้อหู) 左輔
(9)ดาวโย่วปี้(อิ๋วติก) 右弼
เนื้อห
า
ระบบหล่อซูเก ้าดาว
• สาหรับดูฮวงจุ้ย
ใช ้เพื่อจับคู่กับจานหล่อแกระบบเสวียนคง玄空飛星
หรือ กว ้าทั้ง 8 玄空大原卦
เพื่อดูว่าตาแหน่งวังใด(宫位)
หรือเรือนใดเป็นเรือน “ตังวั่ง”當旺หรือเรือนรุ่งโรจน์
• ตัวอย่าง
เช่นในยุค 1
ดาว 1 สถิตทิศเหนือ
ซึ่งมี 3 ทิศย่อยคือ หยิ่ม-จื้อ-กุ่ย 壬子癸
ดังนั้นในยุค 1 ทิศเหนือ จึงเป็นเรือนรุ่งโรจน์
เนื้อห
า
ยุค 1
ดาว 1 สถิตทิศเหนือ
ซึ่งมี 3 ทิศย่อยคือ หยิ่ม-จื้อ-กุ่ย 壬子
癸
เนื้อห
า
ความหมายของ ผังล่อซู 9
ดาว 洛書九星
• จากตานานโบราณ
มีเต่าวิเศษโผล่ขึ้นมาจากแม่น้า
• หลังเต่า
ปรากฏว่ามีจุดและลวดลายต่างๆ (ลั่วซู)
และจานวนจุดต่างๆเหล่านี้
สามารถแบ่งลงเป็นตารางได ้9 ช่อง
ไม่ว่าจะบวกไปทางแนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง
ก็ล ้วนรวมกันได ้15 เสมอ
เนื้อห
า
หลังเต่า
ปรากฏว่ามีจุดและลวดลายต่างๆ
(ลั่วซู)
เนื้อห
า
ไม่ว่าจะบวกไปทางแนวตั้ง
แนวนอน แนวทแยง
ก็ล ้วนรวมกันได ้15 เสมอ
เนื้อห
า
สูตรการท่องจาผังล่อซู 9 ดาว
• มีดังนี้ 帶九履一、左三右七、二四為肩、六八為足
เข็มขัด 9 รองเท ้า1, ซ ้าย 3 ขวา 7 ,2 กับ 4 เป็นบ่า
ไหล่ ,6 กับ 8 เป็นเท ้าทั้งสอง
เนื้อห
า
ผังล่อซู..นี้
บางทีก็เรียกว่า ผังก่อกาเนิด
หรือไม่ก็เรียกว่า ผังแห่งแผ่นดิน
• ไม่ว่าจะบวกกันไปทิศทางไหน
ก็ล ้วนรวมกันได ้จานวน 15 เสมอ
• และตาราง 9 ช่องนี้
การจัดวางจานวน 1-9 นี้
ก็ได ้ใช ้หลักการจัดเรียงลาดับทิศทาง
จาก “ผังปา-กว ้า-หลังฟ้า” 后天八卦 เป็นหลัก
ในการจัดวาง
เนื้อห
า
24 ภู (หลังฟ้า)
เสริ
ม
ผังล่อซู่..ใน..หล่อแก..สาหรับดูฮ
วงจุ้ยนี้
มีการจัดวางกลุ่มดาว 5 ไว ้ตรง
กลาง
ส่วนที่เหลือ 8 ช่องหรือ 8 เรือน 八宫 เป็นตัวแทนของ
ทิศทั้ง 8
ตามแผนผัง “ปา-กว ้า-หลังฟ้า” 后天八卦 ดังนี้
• 坤(☷) “คุง” -ครองทิศตะวันตกเฉียงใต ้ 坤
為西南、
• 離(☲) “ลี้” -ครองทิศใต ้ 離為正南、
• 巽(☴) “สุ่ง” -ครองทิศตะวันออกเฉียงใต ้巽為
東南、
• 震(☳) “จิ้ง” -ครองทิศตะวันออก 震為正
東、
เนื้อห
า
• 艮(☶) “กึ่ง” -ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 艮
為東北、
• 坎(☵) “ขั้ม”-ครองทิศเหนือ 坎為正
北、
• 乾(☰) “เคี้ยง”-ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 乾
為西北、
• 兌(☱) “ต๋วย”-ครองทิศตะวันตก 兌為正
西
เนื้อห
า
ความหมายของดาวทั้ง 9
เนื้อห
า
ตามรูปภาพประกอบ
• ในตารางของผังก่อกาเนิด
มีเลขของกลุ่มดาวทั้ง 9 ดังนี้ (2、9、4、7、5、3
、6、1、8)
เนื้อห
า
เนื่องจากผังล่อซู
ใช ้ทฤษฎีหลังฟ้าเป็นหลัก
• ดังนั้นตัวเลขกลุ่มดาว
จึงเป็นตัวแทนของกว ้าหลังฟ้าทั้ง 8
ซึ่งหมายถึง
(1)จานวนตัวเลข
(2)เรือนที่กว ้าครองอยู่
(3)ทิศทางทั้ง 8
(4)ธาตุทั้ง5
(5) พลังอิมเอี๊ยง
(6) สีต่างๆ
เนื้อห
า
ดังนั้นเพื่อการทาความเข ้าใจให ้
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
• หากต ้องการดูฮวงจุ้ยให ้เก่ง
เราจาเป็นที่จะต ้องท่องจา 6 ข ้อข ้างต ้น
ให ้แม่นยาเสียก่อน
เนื้อห
า
1.ดาวทันหลาง(ทัมลั้ง)貪狼
• จานวนคือ 1,
เป็นตัวแทนของ..ขั้ม..ข่วย坎(☵),
• สถิตในเรือนขั้มเก็ง 屬坎宮,
• ครองทิศเหนือ,ธาตุน้า,สีขาว,พลังเอี๊ยง
• ส่วนมาก
มักเรียกว่า 一白水星 เจ็กแป๊ ะจุ้ยแช
เนื้อห
า
จานวนคือ 1,
เป็นตัวแทนของ..ขั้ม..ข่วย坎(☵)
เนื้อห
า
2.ดาวจวี้เหมิน(กื้อมึ้ง)巨門
• จานวนคือ 2,
เป็นตัวแทนของ..คุง..ข่วย坤(☷),
• สถิตในเรือนคุงเก็ง 屬坤宮,
• ครองทิศตะวันตกเฉียงใต ้,ธาตุดิน,สีดา,พลังอิม
• ส่วนมากมักเรียกว่า 二黑土星 ยี่เฮ็กโถ่วแช
เนื้อห
า
จานวนคือ 2,
เป็นตัวแทนของ..คุง..ข่วย坤(☷)
เนื้อห
า
3.ดาวลวี่ฉุน-(หลกซุ้ง)祿存
เนื้อห
า
• จานวนคือ 3,
เป็นตัวแทนของ..จิ้ง..ข่วย震(☳),
• สถิตในเรือนจิ้งเก็ง 屬震宮,
• ครองทิศตะวันออก ,ธาตุไม ้,สีเขียวอ่อน,พลังเอี๊ยง
• หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 三碧木星 ซาเพ็กบักแช
จานวนคือ 3,
เป็นตัวแทนของ..จิ้ง..ข่วย震(☳)
เนื้อห
า
4.ดาวเหวินชาง(บุ่งเชียง)文昌
• จานวนคือ 4,
เป็นตัวแทนของ..สุ่ง..ข่วย巽(☴),
• สถิตในเรือนสุ่งเก็ง 屬巽宮,
• ครองทิศตะวันออกเฉียงใต ้,ธาตุไม ้,สีเขียว,พลังอิม
• หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 四綠星 สี่เหล็กแช
เนื้อห
า
จานวนคือ 4,
เป็นตัวแทนของ..สุ่ง..ข่วย巽(☴)
เนื้อห
า
5.ดาวเหลียนเจิน(เนี้ยมเจ็ง)廉貞
เนื้อห
า
• จานวนคือ 5,
เป็นตัวแทนของศูนย์กลางฟ้า,
ไม่มีข่วย,
• สถิตในเรือนตงเก็ง 中宮(จุดศูนย์กลาง),
• ครองทิศกลางฟ้า,ธาตุดิน,สีเหลือง,พลังเป็นกลาง
• หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 五黃星 โหวงอึ๊งแช
จานวนคือ 5,
เป็นตัวแทนของศูนย์กลางฟ้า,
ไม่มีข่วย
เนื้อห
า
6.ดาวอู่ฉวี่(บู้เข็ก)武曲
เนื้อห
า
• จานวนคือ 6,
เป็นตัวแทนของ..เคี้ยง..ข่วย乾(☰),
• สถิตในเรือนเคี้ยงเก็ง 屬乾宮,
• ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ,ธาตุทอง,สีขาว
,พลังเอี๊ยง
• หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 六白金星 หลักแป๊ ะกิมแช
จานวนคือ 6,
เป็นตัวแทนของ..เคี้ยง..ข่วย乾
(☰)
เนื้อห
า
7.ดาวพั่วจวิน(ผั่วกุง) 破軍
เนื้อห
า
• จานวนคือ 7,
เป็นตัวแทนของ..ต๋วย..ข่วย兌(☱),
• สถิตในเรือนต๋วยเก็ง 屬兌宮,
• ครองทิศตะวันตก ,ธาตุทอง,สีแดง,พลังอิม
• หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 七赤金星 ฉิกเฉียะกิมแช
จานวนคือ 7,
เป็นตัวแทนของ..ต๋วย..ข่วย兌(☱)
เนื้อห
า
8.ดาวจว๋อฝู่ (จ้อหู)左輔
เนื้อห
า
• จานวนคือ 8,
เป็นตัวแทนของ..กึ่ง..ข่วย艮(☶),
• สถิตในเรือนกึ่งเก็ง 艮宮,
• ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ,ธาตุดิน,สีขาว
,พลังเอี๊ยง
• หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 八白土星 โป๊ ยแป๊ ะโท่วแช
จานวนคือ 8,
เป็นตัวแทนของ..กึ่ง..ข่วย艮(☶)
เนื้อห
า
9.ดาวโย่วปี้(อิ๋วติก) 右弼
เนื้อห
า
• จานวนคือ 9,
เป็นตัวแทนของ..ลี้..ข่วย離(☲),
• สถิตในเรือนลี้เก็ง離宮,
• ครองทิศใต ้ ,ธาตุดิน,สีม่วง,พลังอิม
• หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 九紫火星 เก ้าจี้ฮ่วยแช
จานวนคือ 9,
เป็นตัวแทนของ..ลี้..ข่วย離(☲)
เนื้อห
า
ปา-กว ้า (หลังฟ้า)
เนื้อห
า
คุณลักษณะของผังล่อซู 9 ดาว
เนื้อห
า
• ดังจะเห็นได ้ว่า
ผังล่อซู
ก็มีการแบ่งเป็นหยินห
ยาง(อิม-เอี๊ยง)
เหมือนกัน
• เลขคี่ หมายถึง หยาง
(+)
เลขคู่ หมายถึง หยิน (-
)
- + -
+ + +
- + -
สาหรับการทานายในวิชา..อี้จิง
ก็จาเป็นต ้องใช ้..กว ้า(ข่วย) เป็น
หลัก
เนื้อห
า
• ในทานองเดียวกัน
เมื่อใช ้กับการดูฮวงจุ้ย
หรือเมื่อต ้องการทานาย
ก็จะต ้องใช ้ความหมาย
ที่เกี่ยวข ้องกับ ล่อซู..ทั้ง 9 ดาว..ด ้วย
1.ดาวเจ๊กแป
๊ ะทัมลั้งแช 一白貪狼
星
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ
ตามความหมายของ(☵)ขั่มข่วย 坎卦
มีดังต่อไปนี้
• นภาลักษณ์天象:
หมายถึง ดาวจันทร์ ฝน รุ้ง เมฆ
น้าค ้างแข็งและหิมะ และฤดูหนาว
• ปฐพีลักษณ์地象:
หมายถึง แม่น้า ทะเลสาบ ลาธาร มหาสมุทร
น้าพุ บ่อน้าและหนองบึง คูน้า และที่ชื้นแฉะ
เนื้อห
า
นภาลักษณ์天象:
หมายถึง ดาวจันทร์ ฝน รุ้ง เมฆ
น้าค ้างแข็งและหิมะ และฤดูหนาว
เนื้อห
า
นภาลักษณ์天象:
หมายถึง ดาวจันทร์ ฝน รุ้ง เมฆ
น้าค ้างแข็งและหิมะ และฤดูหนาว
เสริ
ม
มนุษยลักษณ์人象:
• หมายถึง ชายวัยกลางคน
คนขี้เมา
คนพายเรือ
ผู้กล้าในยุทธภพ
เป็นพระภิกษุสงฆ์และนักบวชลัทธิเต๋า
เป็นโจรและโสเภณี
ทหารในกองทัพ
เนื้อห
า
มนุษยลักษณ์人象:
เสริ
ม
รูปลักษณ์หมายถึง
• การลอยขึ้นและการแกว่งไป
มา
เส ้นโค ้งและเส ้นตรง
• หยางทาให้ตรงและหยินทา
ให้โค้ง
• หมายถึงอวัยวะของมนุษย์
รวมทั้งหู เลือด ไต ผม และ
ไขมัน
เนื้อห
า
วัตถุลักษณ์物象:
เนื้อห
า
หมายถึง
• สีดาหรือสีน้าเงิน
และรูปร่างเหมือนคลื่นหรือเหมือนคันธนู
• อาคาร หอคอย ประภาคาร โรงแรม ชาและไวน์ ซ่อง
โสเภณี โรงอาบน้า
• สัตว์ต่างๆ ได ้แก่ หมู ปลา สัตว์น้า หอยทาก กวาง
จิ้งจอก หนอน และหนู
• พืชได ้แก่ พืชน้า และผักหญ ้าแคระ
• อาหารได ้แก่ ไวน์ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ซุป และ
น้าส ้มสายชู
• เครื่องใช ้ในครัวคือภาชนะใส่ไวน์และน้า
วัตถุลักษณ์物象:
เสริ
ม
2.ดาวยี่เฮ็กกื้อมึ้งแช 二黑巨門星
เนื้อห
า
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ
ตามความหมายของ(☷) คุงข่วย 坤卦
มีดังต่อไปนี้
• นภาลักษณ์天象:
หมายถึง เมฆครึ้ม หมอก น้าค ้างแข็ง
ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูร ้อนและฤดูใบไม ้ร่วง
• ปฐพีลักษณ์地象:
หมายถึง แผ่นดิน ทุ่งนา ชนบท และที่ราบ
บ ้านเรือนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้
ตรอกซอยที่มืดมิด ป่ าทึบ และมุมมืด
นภาลักษณ์天象:
หมายถึง เมฆครึ้ม หมอก น้าค ้างแข็ง
ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูร ้อนและฤดู
ใบไม ้ร่วง
เนื้อห
า
ปฐพีลักษณ์地象:
เสริ
ม
มนุษยลักษณ์人象:
เนื้อห
า
หมายถึง แม่ผู้ให ้เกิดและแม่เลี้ยง
• เกษตรกร ชาวชนบท
• คนชรา ฝูงชน คนที่มีพุง แม่ชี
• ข ้าราชการระดับสูง เจ ้าพระยา ผู้สอน ครูอาจารย์
• แม่หม้าย คนชั้นต่า
ความนุ่มนวลและเงียบสงบ
อวัยวะของร่างกายมนุษย์ ได ้แก่ ช่องท ้อง ม ้าม
กระเพาะอาหาร และเนื้อ
มนุษยลักษณ์人象:
เสริ
ม
วัตถุลักษณ์物象:
เนื้อห
า
หมายถึง มีรูปร่างกว ้างและเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มีสีเหลือง สีเหลือง และสีดา
• บ ้านเรือน หมู่บ ้าน บ ้านไร่ปลายนา บ ้านเตี้ยๆ คันนา
โกดัง
• วัง เมือง กาแพง และสุสาน
• สัตว์ต่างๆ ได ้แก่ วัว วัว ลูกแกะ แกะ ลิง ม ้าตัวเมีย
• สาหรับพืช จะเป็นฝ้าย เมล็ดพืช ไหม
• ด ้ามไม ้เครื่องถ ้วยชาม ของสี่เหลี่ยม ของแบน ของ
ใหญ่ เครื่องปั้นดินเผา
• รถยนต์ เครื่องมือทาฟาร์ม จานขนาดใหญ่ ฯลฯ
เสริ
ม
3.ดาวซาเพ็กหลกจุ้งแช 三碧祿
存星
เนื้อห
า
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ
ตามความหมายของ(☳) จิ้งข่วย 震卦
มีดังต่อไปนี้
• นภาลักษณ์天象:
หมายถึง ฟ้าร ้อง
สภาพอากาศของฤดูใบไม ้ผลิ
• ปฐพีลักษณ์地象:
หมายถึง ภูเขาสูงตระหง่าน สวยงาม และเขียวขจี
ถนนสายหลัก
ตลาดที่มีคนพลุกพล่าน
ปฐพีลักษณ์地象:
เสริ
ม
มนุษยลักษณ์人象:
เนื้อห
า
หมายถึง ลูกชายคนโต
• ยศศักดิ์ ผู้พิพากษา ตารวจ นายพล
• นักธุรกิจ โจร
• ลักษณะแข็งแรงและตรงไปตรงมา
อวัยวะของมนุษย์ ได ้แก่ เท ้า เสียง ตับ และเส ้นผม
มนุษยลักษณ์人象:
เสริ
ม
วัตถุลักษณ์物象:
เนื้อห
า
หมายถึง รูปร่างเป็นไม ้ทรงสูงและตรง
สีฟ้าและสีเขียว
• บ ้านเรือนเป็นอาคารสูงและศาลา
• สัตว์ต่างๆ ได ้แก่ มังกร งู นกกระเรียน และนกกระสา
• สาหรับพืชก็คือ ต ้นไม ้ ป่ าไม ้ และป่ าไผ่
• เสา คาน ซุ้มประตู
• เครื่องตัด เช่น มีด
• เครื่องดนตรีจากไม ้ไผ่และไม ้
• รถศึก สะพานใหญ่ เสาโคมไฟ เจดีย์สูง
วัตถุลักษณ์物象:
เสริ
ม
4.ดาวสี่เหล็กบุ่งเชียงแช 四綠文
昌星
เนื้อห
า
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ
ตามความหมายของ(☴) สุ่งข่วย 巽卦
มีดังต่อไปนี้
• นภาลักษณ์天象:
หมายถึง ลม
สภาพอากาศระหว่างฤดูใบไม ้ผลิและฤดูร ้อน
• ปฐพีลักษณ์地象:
หมายถึง สถานที่ที่มีพืชพรรณที่เขียวชอุ่ม ดอกไม ้
ผลไม ้
สวนผักและสวนป่ า
ปฐพีลักษณ์地象:
เสริ
ม
มนุษยลักษณ์人象:
เนื้อห
า
• หมายถึง ลูกสาวคนโต แม่หม ้าย
• การบาเพ็ญพรตในภูเขาและป่ าไม ้เพื่อเป็นเซียน
• แม่ชี คนงานหญิง และนางพยาบาล
หมายถึงความอ่อนโยนและความเชื่องช ้า
หมายถึงนักอ่านนักเขียน บัณฑิต ข ้าราชการ นักโทษ
นางสนม
และเจ ้าหน้าที่หรือข ้าราชการที่มั่งคั่ง คนรวย
สาหรับอวัยวะของมนุษย์ คือ ตาขาว ลมหายใจ ต ้น
ขา
และใบหน้าที่หมดจดงดงาม
มนุษยลักษณ์人象:
เสริ
ม
วัตถุลักษณ์物象:
เนื้อห
า
หมายถึง มีรูปร่างเป็นเชือก
สีเป็นสีเขียวมรกต
• บ ้าน วัดที่มีชานยื่นออกมาเพื่อชมทิศทัศน์
บ้านในป่ าเขาลาเนาไพร
บ ้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
• สาหรับสัตว์ ได ้แก่ ไก่ งู ห่าน เป็ด และหนอน
• สาหรับพืช จะเป็นไม ้พุ่มแคระ ต ้นป่ าน และต ้นชา
• เครื่องใช ้ในบ ้าน เช่น เชือก เถาวัลย์ วัตถุยาว ธูป
ขนนก พัด งานฝีมือ
วัตถุลักษณ์物象:
เสริ
ม
5.ดาวโหงวอึ๊งเนี้ยมเจ็งแช 五黃廉
貞
เนื้อห
า
• หรือ โหงวอึ๊งโถ่วแช五黃土星 (ไม่มีข่วย)
• สถิตในเรือนตงเก็ง 中宮 (จุดศูนย์กลาง),
• ครองทิศกลางฟ้า
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ มี
ดังต่อไปนี้
เนื้อห
า
• ดาวนี้
ไม่มีคุณลักษณะใดใด
เหมือนดาวอื่นๆ
• หมายถึง การเป็นหม ้าย,
• ให ้ผลร ้ายต่อลูกหลานที่เป็นชาย,
• การอักเสบ, โรคไต, กามโรค, โรคมะเร็ง, โรคเนื้องอก
,
โรคที่เกิดจากการอุดตัน, อุบัติเหตุ
การอักเสบ, โรคไต, กามโรค,
โรคมะเร็ง, โรคเนื้องอก,
โรคที่เกิดจากการอุดตัน, อุบัติเหตุ
เสริ
ม
6.ดาวหลักแป
๊ ะบู้เข็กแช 六白武
曲星
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ
ตามความหมายของ(☰) เคี้ยงข่วย 乾卦
มีดังต่อไปนี้
• นภาลักษณ์天象:
หมายถึงท ้องฟ้าและพลังหยางบริสุทธิ์
หมายถึงหิมะและลูกเห็บ
ภูมิอากาศคือฤดูใบไม ้ร่วงและฤดูหนาว
เนื้อห
า
ปฐพีลักษณ์地象:
หมายถึง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
• เมืองหลวง เมืองขนาดใหญ่ สถานที่ประกาศชัย
ชนะ ที่สูง
• รูปร่างกลมและอยู่สูง
• สถานที่ต่อสู้
เนื้อห
า
ปฐพีลักษณ์地象:
เสริ
ม
วัตถุลักษณ์物象:
เนื้อห
า
หมายถึงรูปร่างกลม
สีขาว สีดา สีเหลือง และสีแดง
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
• ตัวบ ้านเป็นห ้องโถงสูงใหญ่ ระเบียง หอคอย
• สัตว์ ได ้แก่ ม ้า ช ้าง สิงโต หงส์ นกอินทรี สุนัข และ
หมู
• พืชพรรณ เช่น ผลไม ้ในสวน (ผลไม ้ แตง ฯลฯ)
• เครื่องใช ้ต่างๆ ได ้แก่ เครื่องประดับ อัญมณี หยก
มงกุฎ
กระจกทรงกลม ระฆัง คริสตัล
• เหรียญโลหะ อาวุธ ดาบ และของที่มีลักษณะแข็ง
วัตถุลักษณ์物象:
เสริ
ม
7.ดาวชิกเฉี๊ยะผั่วกุงแช 七赤破
軍星
เนื้อห
า
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ
ตามความหมายของ(☱) ต๋วยข่วย 兌卦
มีดังต่อไปนี้
• นภาลักษณ์天象:
หมายถึงน้าฝน หมอก และอุกกาบาต
ภูมิอากาศคือฤดูใบไม ้ร่วง
• ปฐพีลักษณ์地象:
หมายถึงทิศตะวันตก ห ้วย หนอง คลอง บึง ริมฝั่งน้า
บ่อน้าที่แห ้งขอด บ่อน้าที่ถูกถมแล ้ว
ภูเขาที่ยุบตัวลง
ปฐพีลักษณ์地象:
เสริ
ม
มนุษยลักษณ์人象:
เนื้อห
า
หมายถึง ลูกสาวคนเล็ก
• บ ้านหลังเล็ก
• นางสนม ทาส พ่อมด
• นักเต ้น นักแสดง ล็อบบี้ยิสต์ และแม่สื่อ
• ผลกาไร
• พูดเก่ง ร่าเริง
• คล ้อยตามไปกับฝูงชน
• คาพูดที่ชั่วร ้าย หน้าซื่อใจคด กระทาสิ่งที่ผิด
• การโฆษณาชวนเชื่อและการวิ่งเต ้น
• การใส่ร ้ายป้ายสี และหมิ่นประมาท
มนุษยลักษณ์人象:
เนื้อห
า
• อวัยวะของมนุษย์
ได ้แก่ ปาก ลิ้น คอ ปอด
กระเพาะปัสสาวะ
อวัยวะเพศ
เสมหะ และน้าลาย
วัตถุลักษณ์物象:
เนื้อห
า
• หมายถึง ข้อบกพร่องด้านรูปร่าง
(รอยบาก ขอบหายไป มุมหายไป ผนังหายไป
ฯลฯ)
• สีขาว
• ที่อยู่อาศัยคือ บ ้านหันหน้าไปทิศตะวันตก และ บ ้าน
ริมบึง
• จาพวกสัตว์ ได ้แก่ แกะ ปลา ไก่ นก กวาง ลิง เสือ
และเสือดาว
• อาหารเป็นประเภทขนมหวาน ลูกอมและขนมเปี๊ ยะ
• เครื่องใช ้ในครัว ได ้แก่ มีด ขวาน จอบ ช ้อนส ้อม ถ ้วย
ไวน์ แจกัน
• เครื่องประดับทองและเงิน
วัตถุลักษณ์物象:
เสริ
ม
8.ดาวโป
๊ ยแป
๊ ะจ้อหูแช 八白左輔
星
มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ
ตามความหมายของ(☶) กึ่งข่วย 艮卦
มีดังต่อไปนี้
• นภาลักษณ์天象:
หมายถึงเมฆ หมอก ดวงดาว และควัน
ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูหนาวและฤดูใบไม ้ผลิ
• ปฐพีลักษณ์地象:
หมายถึงภูเขาหิน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เมืองในหุบภูเขา ทางขึ้นเขา ลานภูเขา เนินเขา และ
สุสาน
เนื้อห
า
ปฐพีลักษณ์地象:
เสริ
ม
มนุษยลักษณ์人象:
หมายถึง ลูกชายคนเล็ก
บ ้านหลังเล็ก สุภาพบุรุษ เด็กชายในวัยเรียน
• ชาวเขา
• คนเกียจคร ้าน ญาติ คนรับใช ้และผู้ค้าประกัน
ความสงบสุข นิ่ง
ลังเลใจ สงสัย และความเศร ้าโศก
สาหรับอวัยวะของมนุษย์ เช่น มือ นิ้ว หลัง จมูก
ซี่โครง ม ้าม กระเพาะ และกระดูก
เนื้อห
า
มนุษยลักษณ์人象:
เสริ
ม
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
พื้นฐานชีวิต 39.pptx
1 de 378

Recomendados

ดวงดวง
ดวงsompoy
448 visualizações4 slides
กำเนิดจักรวาลกำเนิดจักรวาล
กำเนิดจักรวาลniralai
687 visualizações49 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a พื้นฐานชีวิต 39.pptx(16)

พื้นฐานชีวิต 9.pptxพื้นฐานชีวิต 9.pptx
พื้นฐานชีวิต 9.pptx
SunnyStrong10 visualizações
พื้นฐานชีวิต 20.pptxพื้นฐานชีวิต 20.pptx
พื้นฐานชีวิต 20.pptx
SunnyStrong7 visualizações
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docxไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx
ไหว้ฟ้ากราบดิน1.docx
SunnyStrong11 visualizações
พื้นฐานชีวิต 5.pptxพื้นฐานชีวิต 5.pptx
พื้นฐานชีวิต 5.pptx
SunnyStrong15 visualizações
พื้นฐานชีวิต 37.pptxพื้นฐานชีวิต 37.pptx
พื้นฐานชีวิต 37.pptx
SunnyStrong47 visualizações
พื้นฐานชีวิต 40.pptxพื้นฐานชีวิต 40.pptx
พื้นฐานชีวิต 40.pptx
SunnyStrong21 visualizações
พื้นฐานชีวิต 32.pptxพื้นฐานชีวิต 32.pptx
พื้นฐานชีวิต 32.pptx
SunnyStrong56 visualizações
DocumentDocument
Document
Kukkik Weeraphan982 visualizações
พื้นฐานชีวิต 3.pptxพื้นฐานชีวิต 3.pptx
พื้นฐานชีวิต 3.pptx
SunnyStrong9 visualizações
พื้นฐานชีวิต 12.pptxพื้นฐานชีวิต 12.pptx
พื้นฐานชีวิต 12.pptx
SunnyStrong37 visualizações
พื้นฐานชีวิต 36.pptxพื้นฐานชีวิต 36.pptx
พื้นฐานชีวิต 36.pptx
SunnyStrong25 visualizações
พื้นฐานชีวิต 17.pptxพื้นฐานชีวิต 17.pptx
พื้นฐานชีวิต 17.pptx
SunnyStrong15 visualizações
ไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง
พัน พัน86K visualizações
ปีขาลปีขาล
ปีขาล
boem_weewetch392 visualizações
พื้นฐานชีวิต 34.pptxพื้นฐานชีวิต 34.pptx
พื้นฐานชีวิต 34.pptx
SunnyStrong16 visualizações

Mais de SunnyStrong

Austria.docxAustria.docx
Austria.docxSunnyStrong
7 visualizações103 slides
7 Fear Archetypes.docx7 Fear Archetypes.docx
7 Fear Archetypes.docxSunnyStrong
9 visualizações8 slides

Mais de SunnyStrong(20)

คุณเป็นใคร 2.docxคุณเป็นใคร 2.docx
คุณเป็นใคร 2.docx
SunnyStrong34 visualizações
คุณเป็นใคร 3.docxคุณเป็นใคร 3.docx
คุณเป็นใคร 3.docx
SunnyStrong15 visualizações
คุณเป็นใคร 1.docxคุณเป็นใคร 1.docx
คุณเป็นใคร 1.docx
SunnyStrong31 visualizações
Austria.docxAustria.docx
Austria.docx
SunnyStrong7 visualizações
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx5 Signs of a Strong Novel Plot.docx
5 Signs of a Strong Novel Plot.docx
SunnyStrong4 visualizações
7 Fear Archetypes.docx7 Fear Archetypes.docx
7 Fear Archetypes.docx
SunnyStrong9 visualizações
คุณเป็นใคร.docxคุณเป็นใคร.docx
คุณเป็นใคร.docx
SunnyStrong21 visualizações
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docx
SunnyStrong16 visualizações
Mom's Telling Stories1.docxMom's Telling Stories1.docx
Mom's Telling Stories1.docx
SunnyStrong3 visualizações
12 Poems.docx12 Poems.docx
12 Poems.docx
SunnyStrong5 visualizações
100 words for people.docx100 words for people.docx
100 words for people.docx
SunnyStrong8 visualizações
characterdevelopmentquestions.docxcharacterdevelopmentquestions.docx
characterdevelopmentquestions.docx
SunnyStrong3 visualizações
characterdevelopmentquestions.docxcharacterdevelopmentquestions.docx
characterdevelopmentquestions.docx
SunnyStrong7 visualizações
ฟาร์มสุข 1.docxฟาร์มสุข 1.docx
ฟาร์มสุข 1.docx
SunnyStrong12 visualizações
ฟาร์มสุข 2.docxฟาร์มสุข 2.docx
ฟาร์มสุข 2.docx
SunnyStrong12 visualizações
Mom's Telling Stories1.docxMom's Telling Stories1.docx
Mom's Telling Stories1.docx
SunnyStrong7 visualizações

พื้นฐานชีวิต 39.pptx