Anúncio

พื้นฐานชีวิต 25.pptx

29 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a พื้นฐานชีวิต 25.pptx(16)

Anúncio

Último(20)

พื้นฐานชีวิต 25.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 25 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 29/09/2565 14.05น.
 2. ฉีเหมิน #4 — ซานหยวน 5 60 เจี๋ยชี่ ซานหยวน 15 24 เจี๋ยชี่ 19 พระราชพิธีสิบสองเดือนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 27 กระดาน — 局 66 วิธีจื้อรุ่น — 置潤法 81 วิธีเหมาซาน — 茅山法 92 การเคลื่อนที่ในรอบวัน 100 วิธีไชปู่ — 拆補法 102 ประวัติศาสตร์การพิมพ์ของไทย 106 ขึ้นผัง 158 3 ขุนพล 6 องครักษ์ 三奇六儀 161 ทาไมต ้องคุ้มกันเจี่ย? 169 4 สุดยอดหญิงงามในตานานของจีน 176 3 ขุนพล — 三奇 179 เส ้นทางสายไหม...กระตุ้นเศรษฐกิจ.....หรือล่าอาณานิคม ? จานดิน 183 201 สารบัญ
 3. #ในเล่ม 25 ฉีเหมินตุ้น เจี่ย ซานหยวน 三元 13 เดือน หมังจ ้ง (芒 種) ต ้าหาน (大 雪) จันทรคติ
 4. ฉีเหมิน #4 — ซานหยวน • จุดประสงค์..ของ..บทความฉีเหมิน #4 ที่ทุกท่านกาลังอ่านอยู่นี้ • ผมมีจุดประสงค์..เพื่อให ้เกิดความเข ้าใจภาพรวม ...มิติเวลา การแบ่งเวลา หรือ ปฏิทิน ในวิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ย เป็นหลัก https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 5. ซานหยวน — 三元 วิชา ฉีเหมินตุ้นเจี่ย • ถือเป็นวิชาที่เป็นระบบซานหยวน (三元, sān yuán) หรือ 3 ยุค, 3 รอบ; อย่างแท้จริง • เนื่องจากการขึ้นผังยาม ผังวัน ผังเดือน ผังปี • ทุกผัง..ก็จะเป็นไปตาม..ระบบซานหยวน..ทั้งหมด • ทฤษฎีต่าง ๆ ของ..ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ล้วนอ้างอิง..หลักการของซานหยวน..ทั้งสิ้น
 6. อาจกล่าวได ้ว่า เป็นวิชาที่มีการใช ้ทฤษฎี..ซานหยวน ..มากกว่าวิชาไหน ๆ ก็ได ้ • จนมีปรมาจารย์หลายท่าน กล่าวว่า วิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ย ...เป็นวิชา..ต ้นกาเนิดของสาย ซานหยวน ทั้งหมด • รวมถึง..วิชาดาวเหิน..ด ้วย (เดี๋ยวจะเห็นว่า..ใน..ฉีเหมิน..ก็มี..การเหินดาว ..เช่นเดียวกับ..วิชาดาวเหิน)
 7. มิติเวลา เวลา..ใน..วิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ย จะเป็นการรวมเอา 60 เจี่ยจื่อ (60 甲子) • หรือคนไทยเรียก 60 กะจื้อ เข ้ากับ 9 วัง หรือ ลั่วซู (洛書 — luò shū, ลั่วซู̲) • หรือที่คนไทยเรียกว่า หล่อซู่
 8. 60 กะจื้อ หล่อซู่
 9. ทาให ้..มิติเวลา..จากเดิม ที่มีเพียง 60 รูปแบบ (60 甲子) • เพิ่มเป็น 60 × 9 = 540 รูปแบบ • นอกจากนี้ ยังเพิ่ม..มิติ..ของ..หยินหยาง..เข ้าไปอีก • ทาให ้มีรูปแบบทั้งหมด 540 × 2 = 1,080 รูปแบบ
 10. ถือได ้ว่า เป็นการขยาย..มิติเวลา หนึ่ง ๆ ออกไป..อีก 18 รูปแบบ • โดยใช ้..ทิศทางและฤดูกาล..เข ้ามาเป็นปัจจัย • เป็นเหตุให ้..จาก..ในปกติ..ยาม จะมี 60 รูปแบบ • แต่..ใน..ฉีเหมิน ยาม..จะมีทั้งหมด 1,080 รูปแบบ (ถ ้ารวม..วิถี 7 ดารา กับ 28 กลุ่มดาว เข ้าไปด ้วยแล ้ว จะมีประมาณ 10 ล ้านรูปแบบ) — (อย่าลืมอีก..ว่า..ฉีเหมิน..ก็มีผังวัน ผังเดือน ผังปี ด ้วยนะครับ)
 11. ผังยาม ใน ฉีเหมิน 60 กะจื้อ ทิศทาง และ ฤดูกาล หล่อซู่ ถ ้ารวม..วิถี 7 ดารา กับ 28 กลุ่มดาว เข ้าไปด ้วยแล ้ว จะมีประมาณ 10 ล ้านรูปแบบ เพิ่มเป็น 60 × 9 = 540 รูปแบบ ยังเพิ่ม..มิติ..ของ..หยินหยาง..เข ้า ไปอีก ทาให ้มีรูปแบบทั้งหมด 540 × 2
 12. ถือได ้ว่า เป็นการขยายมิติเวลาหนึ่ง ๆ ออกไป..อีก 18 รูปแบบ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 13. ด ้วยการเพิ่มเติม..มิติ ของ ลั่วซู .. เข ้าไป จึงทา การแบ่งเวลาตามปกติที่ใช ้60 เจี่ยจื่อ • เกิดเป็น 3 รอบ, 3 ยุค หรือ ‘ซานหยวน’ ขึ้นมา เช่น กรณีที่ 甲子 เริ่มที่หมายเลข 1 เดินแบบหยาง ก็จะได ้... • รอบแรก 甲子 จะปรากฏคู่กับ ลั่วซู หมายเลข 1 • รอบสอง 甲子 จะปรากฏคู่กับ ลั่วซู หมายเลข 7 • รอบสาม 甲子 จะปรากฏคู่กับ ลั่วซู หมายเลข 4 • รอบที่สี่ 甲子 จะปรากฏคู่กับหมายเลข 1 เหมือนเดิม เป็นวัฏจักรเช่นนี้ตลอดไป
 14. 60 เจี๋ยชี่ ซานหยวน https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 15. 24 เจี๋ยชี่, 8 ทิศ 節氣 (jié qi, เจี๋ย ชี่) คนทั่วไป..มักเรียกว่า ‘สารท’ ซึ่งไม่น่าจะถูกนัก • เพราะ ‘สารท’ แปลว่า ฤดูใบไม ้ร่วง หรือ เทศกาลบุญ เดือนสิบ (เวลาเราเรียกว่า 24 สารท ก็จะกลายเป็น 24 ฤดูใบไม ้ร่วง หรือ 24 เทศกาลบุญ เดือนสิบ; หรือเราบอกว่า วันเปลี่ยนสารท ก็จะกลายเป็น วัน เปลี่ยนฤดูใบไม ้ร่วง, วันเปลี่ยนเทศกาลบุญเดือนสิบ)
 16. เพราะ ‘สารท’ แปลว่า ฤดูใบไม ้ร่วง หรือ เทศกาลบุญเดือนสิบ
 17. แท ้จริงแล ้ว..24 เจี๋ยชี่ • เป็นการกาหนด... จุดที่มีนัยสาคัญทาง...อุตุนิยมวิทยา และ ดาราศาสตร์ ของจีน...ในสมัยโบราณ • เป็นการกาหนด..จุดเพื่อบอกฤดูหรือพลังฟ้า..ใน สมัยก่อน (氣 — ชี่ หมายถึง..สภาพอากาศ..ก็ได ้ครับ → พลัง ฟ้า ในอีกแง่หนึ่งก็คือดินฟ้าอากาศ หรือ ฤดูกาล ด ้วย ครับ)
 18. 24 เจี๋ยชี่
 19. • 節氣 (jié qi, เจี๋ย ชี่) — รอยต่อของฤดู; อันนี้คือกลุ่ม ต ้นเดือน • 中氣 (zhōng qi, จ̲ง ชี่) — ตรงกลางของฤดู; อันนี้กลุ่ม กลางเดือน
 20. ซึ่งภาษาไทยจะมีศัพท์เรียกว่า อุตุ ปักษ์ (อุตุ = ฤดู; ปักษ์ 15 วัน) ดังนั้นแล ้ว 二十四節氣 น่าจะเรียกว่า ‘24 อุตุปักษ์’ มากกว่า ‘24 สารท’ • ให ้ตรงกับ...ความหมายตามปกติของเดิมครับ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5 อุตุปักษ์
 21. 二十四節氣 น่าจะเรียกว่า ‘24 อุตุปักษ์’ มากกว่า ‘24 สารท’ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 22. โดย 24 เจี๋ยชี่..ตามความเข ้าใจทั่วไป จะเป็นช่วงเวลา 15 วัน ซึ่งจะสามารถ แสดงได ้ตามภาพ 24 เจี๋ยชี่ตามปกติ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 23. อย่างไรก็ดี 24 เจี๋ยชี่นั้นแท ้จริงแล ้ว • เป็ น..จุด, เป็ นวัน หรือ เป็ นเวลา; • มากกว่า..จะเป็น..ช่วงเวลา • อย่างที่เราเข ้าใจตามปกติ เช่น ตงจื้̲อ (冬至, dōng zhì) จริง ๆ เราหมายถึง วันที่ 22 ธันวาคม (โดยประมาณ) แต่ก็อนุโลม..หมายถึง..ช่วงเวลา 22 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม เป็นต ้น
 24. โดย เจี๋ยชี่ (節氣) นั้น นอกจากจะเป็น..วันเริ่มต ้นเดือน • คาว่า เจี๋ย (節) • จะมีอีกความหมายหนึ่งแปลว่า ‘เทศกาล’ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 25. ซึ่ง อ.ณฤทธิ์ ลี้ ได ้ให ้ข ้อมูลไว ้ว่า ... เนื่องจากสมัยก่อน.. สภาพสังคมจีนนั้น..ไม่มีสิ่งบันเทิงอะไร • เมื่อถึงวัน เจี๋ยชี่ ...จึงมักมีการจัดงาน เทศกาล อยู่เป็น ประจา เพื่อผ่อนคลายจากการทางานและใช ้ชีวิตตามปกติ เพื่อให ้มีกาลังใจในการทางานต่อไปในเดือนนั้น • เสมือน..เทศกาล..ประจาต ้นเดือน จึงเป็นเหตุให ้節 ถูกใช ้ในความหมายว่า...เทศกาล.. ด ้วย (คล ้ายกับ งานบุญวันเพ็ญเดือน ..ของไทย) https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 26. พระราชพิธีสิบสองเดือนในสมัย กรุงรัตนโกสินทร ์ • เมื่อ..พระนครศรีอยุธยา..ล่มไปแล ้ว และเกิดกรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร..ขึ้นมาแทน • พระราชพิธีสิบสองเดือน ที่มีมาแต่สมัยพระนครศรีอยุธยา..ก็หาได ้เสื่อมคลาย หมดไปไม่ • พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้แผ่นดิน โดยเฉพาะ..พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสมเด็จพระบวรราชเจ ้ามหาสุรสีหนาท กรม พระราชวังบวรสถานมงคล ก็ต ้องทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูในประเพณีพิธีกรรม ดังกล่าว..ให ้ดารงอยู่ https://lek-prapai.org/home/view.php?id=849
 27. เพราะเป็นสิ่งหนึ่งในการเรียกขวัญ ไพร่ฟ้าประชากร อยุธยาเคยมีอย่างใด กรุงเทพฯ ก็ควรมีอย่างนั้น • เพราะกรุงเทพฯ นั้น เนื้อแท ้ก็คืออยุธยาใหม่นั่นเอง ดังเห็นได ้ว่าการกาหนดชื่อตาบล สถานที่ตามท ้องถิ่น ต่างๆ ก็มักจะนาเอาชื่อครั้งอยุธยามาตั้งใหม่ เช่น ภูเขาทอง คลองมหานาค โพธิ์สามต ้น เป็นต ้น
 28. อาจกล่าวได ้ว่า ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกฯ ลงมาจนถึง..รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล ้า เจ ้าอยู่หัวฯ • การพระราชพิธีสิบสองเดือน ทั้งที่มีมาแต่สมัยอยุธยา และปรุงแต่งขึ้นใหม่ ให ้เหมาะสมกับกาลและผู้คน..ยังคงมีอยู่เรื่อยมา • จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ ้าอยู่หัวฯ ก็ได ้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
 29. เพราะพระบาทสมเด็จพระจอม เกล ้าเจ ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชวิจารณ์ความเหมาะสมของประเพณีใหม่ และเก่า • รวมทั้งทาให ้มีเจ ้านายและขุนนาง ให ้ความสนใจศึกษาและเขียนเป็นเรื่องราวขึ้นมาก เช่น โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ของ สมเด็จเจ ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบาราบปรปักษ์
 30. ในแผ่นดินต่อมา คือ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงสนพระทัยในเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด • ได ้ทรงศึกษา และพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนขึ้น เพื่อลงในหนังสือวชิรญาณ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑
 31. โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส • ของสมเด็จเจ ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบาราบ ปรปักษ์ (โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส สมเด็จเจ ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบาราบปรปักษ์ ทรงนิพนธ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๔ เนื้อความกล่าวพรรณนาถึงพระราชพิธีต่างๆ ทั้ง ๑๒ เดือน โดยละเอียดได ้ความชัดเจนอย่างยิ่ง รวมถึงพิธีและนักขัตฤกษ์ต่างๆ ที่ชาวบ ้านได ้ปฏิบัติจน เป็นประเพณี ทาให ้เห็นภาพชีวิตของชาวเมืองในกรุงเทพฯ สมัยนั้น ได ้อย่างดี โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ไทยวัฒนาพานิช,
 32. เดือน ๕ กาหนดสุริยยาตรเยื้อง รอบจักร เป็นที่เปลี่ยนศักราช ใหม่ได ้ ขึ้นสู่เมศราษีพรัก พร ้อมนับ ถือนา บังคับแห่งโหรให ้ เรียกรู้ทั่วแดน วันเถลิงขึ้นศกใหม่ มีการ ตั้งมุรธาภิเศกสนาน ราชไท ้ มวญหมู่เหล่าพนักงาน
 33. เดือน ๖ วิศาขมาศได ้ฤกษ์ทั้ง ดฤถี นาพ่อ กาหนดเมล็ดรวงดี ถูกต ้อง ตั้งการราชพิธี จรดพระ นังคัลนา ทั้งพืชมงคลพ ้อง แทรกซ้าทรงเติม ชายหญิงเบียดเสียดซ ้อน ดูไถ นาเฮย ไกลเท่าไกลมาใน ที่ นั้น
 34. เดือน ๗ ในเดือนเชษฐมาศนั้น ฤามี การพระราชพิธีใด ว่างเว ้น ให ้จัดเหล่านารี หาบสลาก ภัตรนา แต่งประกวดอวดเหล ้น หลากล ้วนควรดู ถึงวัดราชบพิธแล ้ว ปลงลง ดูเลือกฉลากสงฆ์ ถูกต ้อง
 35. เดือน ๘ อาสาฬหมาศเข ้า พรรษา กาลแฮ เชื้อพระวงษ์ราชา ธิ ราชไท ้ เพื่อประโยชน์ทรงสิกขา บทพระ ภิกษุแฮ อิกกับสามเณรให ้ แห่บ ้างบางปี เกณฑ์พระวงษ์เยาวหนุ่มน้อย เนื่องมา รับจุดเทียนพรรษา ทั่วทั้ง
 36. เดือน ๙ จันทร์จรเพ็ญได ้ฤกษ์ สาวนะ ยามเมื่อฝนตกชะ ชุ่มพื้น ดลแรมย่อมพรมปะ น้อยน่อย หนึ่งนา เข ้าหนักนาดอนตื้น ขาดค ้างการทา กาหนดพรุณสาตรซ ้อง พิธีสงฆ์ สูตเมฆพราหมณ์พรหมพงษ์ แต่งตั้ง
 37. เดือน ๑๐ วันสารทเหล่าราษฎร์ได ้ ทานาน บิณฑบาตภัตตาหาร อื่นบ ้าง ทาตามบุราณกาล จารีต มานา ฟังเทศน์ถือศีลสร ้าง ก่อกู้ผดุงผล อัศวยุชสี่ค่าขึ้น มีการ แลแฮ ชื่อคเชนทรัศวสนาน อีกเหล ้า สงฆ์สวดพฤฒาจารย์ ทอด
 38. เดือน ๑๑ ลอยประทีปถ ้วนครบทั้ง สามวาร ปวงประชาเขษมสานต์ ทุกผู้ ภิกษุปวารณากาล วัน สิบ ห ้าเฮย เข ้าเขตรกฐินรู้ เร่งร ้อนตระเตรียม ดลแรมแปดค่าตั้ง ตามจา รีตเฮย เสด็จพยุหยาตราคลา คลาศเต ้า
 39. เดือน ๑๒ ดลเดือนกรรดึกตั้ง จองเปรียง ไชยคู่ประเทียบเคียง สี่ ต ้น ทั้งโคมบริวารเรียง รายรอบ สนามพ่อ อีกรอบกาแพงพ ้น พร่าพร ้องและหลาย อาณาประชาราษฎร์ทั้ง พระวงษ์ ชีพ่อพฤฒิพรหมพงษ์ กอบรู้
 40. การลอยประทีปนั้น พันพรหม ราชเอย หมายบอกล ้อมวงรดม ทั่วผู้ พลเรือนทหารกรม ท่าอีก นาพ่อ ทอดทุ่นใหญ่น้อยรู้ ที่ตั้งทุกกอง ดาดาษกลาดเกลื่อนกลุ้ม เรือดู อึงลั่นสนั่นหู ไม่น้อย แซกเบียดเสียดเกรียวกรู
 41. เดือนอ้าย กาฬปักษ์กติกมาศถ ้วน บัณรสะ สารเฮย ผ ้าป่ ามิใคร่จะ ว่างเว ้น เริ่มทาริทอดพระ สง์ชอบ คุ้นแฮ กอบก่อต่อการเหล ้น เลือกล ้วนควรมี บ ้างมีมหาชาติทั้ง คาถา พันเอย มีที่บ ้านศาลา มีที่บ ้านศาลา จ่ายกันแจกฎีกา ตามพวก พ ้องพ่อ หวังประโยชน์สืบสร ้าง เพื่อพ ้องเมตไตรย เที่ยวทุ่งคราวเมื่อครั้งน่านชล เป็นที่เปรมใจคน ไพร่ฟ้า หว่านพืชเกิดรวงผล เต็มภาค ภูมพ่อ สมประโยชน์ทั่วหล ้า หลีกพ ้นไภยแพง
 42. ในราชนิเวศน์เจ ้า จอมกษัตริย์ วันสุริยออกสุดปัด กลับ เยื้อง ส่าสงฆ์เหล่าปริยัติ สมถะ อีกเอย แปดสิบฉันขนมเบื้อง หนึ่งครั้ง คราวปี เดือนอ ้ายนี้สิ้นราช การหลวง การนอกชนทั้งปวง ว่างเว ้น ไร่นาที่ออกรวง เก็บเกี่ยว
 43. เดือนยี่ บุษยมาศเจ็ดค่าขึ้น กาหนด การพิธีพรหมพรต ใหญ่ล ้น ตรียัมพะวายหมด แรมค่า หนึ่งนา แรมค่าหนึ่งเป็นต ้น อีกห ้าปาวาย สี่คนนั้นจึ่งขึ้น ขดานโยน ยันเหยียบรุนแรงโหน หกตั้ง
 44. • (ส่วนเดือน ๓ และเดือน ๔ ไม่ปรากฏในโคลงพระราช พิธีทวาทศมาส) • พระราชพิธี ๑๒ เดือน (สรุปจาก พระราชพิธีสิบสอง เดือนพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า เจ ้าอยู่หัว เนื้อความในเดือนท ้ายๆ เช่น พระราชพิธีเดือน ๑๑ ทรงพระราชนิพนธ์อย่างย่อมาก และเนื้อความขาดเรื่องพิธีออกพรรษาและพิธีพระกฐิน ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ เมื่อทรง บัญชาการหอพระสมุดวชิรญาณ) ที่ปรากฏในสมัยต ้น กรุงรัตนโกสินทร์
 45. ตามพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า เจ ้าอยู่หัวฯ • ทรงพระราชวินิจฉัย ถึงสิ่งที่เคยมีมาแต่..สมัยกรุงศรีอยุธยา และการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะที่มีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม เกล ้าเจ ้าอยู่หัว และในรัชสมัยของพระองค์ • จากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ทาให ้ผู้อ่านได ้รู้ถึงความหมายและความสาคัญของ พระราชพิธีและกุศโลบายของพระมหากษัตริย์ในการ ปกครองบ ้านเมืองอย่างชัดเจนมากขึ้น https://lek-prapai.org/home/view.php?id=849
 46. กลับมาที่..ฉีเหมิน สาหรับ จงชี่ (中氣) มักจะเป็นจุดที่มีความสาคัญ..ทางดาราศาสตร์ เช่น • 冬至 (dōng zhì, ตงจื้̲อ) — เหมายัน เป็นวัน (เป็นจุด) กึ่งกลางฤดูหนาว ที่ช่วงเวลากลางคืนยาวที่สุดในรอบปี • 夏至 (xià zhì, ซย่าจื้̲อ) — ศรีษมายัน เป็นวันกึ่งกลางฤดูร ้อน ที่ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 47. • 春分 (chūn fēn, ชุ̲นเฟิน) — วสันตวิษุวัต เป็นวันกึ่งกลางฤดู ใบไม ้ผลิ ที่ช่วงเวลากลางวันกับกลางคืน ยาวเท่ากัน • 秋分 (qiū fēn, ชิวเฟิน) — ศารทวิษุวัต เป็นวันกิ่งกลางฤดู ใบไม ้ร่วง ที่ช่วงเวลากลางวันกับกลางคืน ยาวเท่ากัน
 48. จงชี่ (中氣) เป็นจุดที่มีความสาคัญ..ทางดารา ศาสตร์
 49. ซึ่งเมื่อแสดงเป็นจุด ไม่ได ้เป็นช่วงเวลา ..อย่างที่ใช ้กันทั่วไป จะได ้ตามภาพด ้านล่าง https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5 24 เจี๋ยชี่ เมื่อกาหนดโดยอาศัย
 50. อาศัยเหตุนี้ ผมขออนุญาตเรียกตามนี้..คือ • ถ ้าผมเรียก ‘เจี๋ยชี่’ จะหมายถึงวัน, จุด หรือ เวลา • ถ ้าเรียก ‘อุตุปักษ์’ จะหมายถึงช่วงเวลา 15 วันนับ จากเจี๋ยชี่นั้น • ตามเหตุผลที่ได ้แสดงไปแล ้ว • เมื่อนา 24 เจี๋ยชี่ มาแบ่งตาม 8 ทิศลั่วซู ก็จะพบว่า..แต่ละทิศ..จะประกอบไปด ้วย 3 เจี๋ยชี่ (24 / 8 = 3) ซึ่งกาหนดเลขลั่วซู ให ้กับ เจี๋ยชี่..ที่อยู่ตรงกลางของแต่ละทิศ..เป็นตาม ภาพหน้าถัดไป
 51. ลั่วซูของเจี๋ยชี่ 1 = 冬至 ตงจื้อ 2 = 立秋 ลี่ชิว 3 = 春分 ชุนเฟิน 4 = 立夏 ลี่ซย่า 6 = 立冬 ลี่ตง 7 = 秋分 ชิวเฟิน 8 = 立春 ลี่ชุน 9 = 夏至 ซย่าจื้อ เมื่อนา 24 เจี๋ยชี่ มาแบ่งตาม 8 ทิศลั่วซู ก็จะพบว่า..แต่ละทิศ..จะประกอบไปด ้วย 3 เจี๋ยชี่ (24 / 8 = 3) ซึ่งกาหนดเลขลั่วซู ให ้กับ เจี๋ยชี่..ที่อยู่ตรงกลางของแต่ละทิศ ..เป็นตามภาพ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 52. ลั่วซูของเจี๋ยชี่ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 53. 72 โฮ่ว— 七十二候 • นอกจากนี้ ในทุก ๆ 60 ยาม หรือ 60 เจี่ยจื่อ..ยาม หรือ 5 วัน (60 ยาม / 12 ยามต่อวัน = 5 วัน) • จะถือเป็น 1 รอบของ เจี่ยจื่อ..ยาม
 54. • ทาให ้มี..ระบบการบอกฤดู ที่ละเอียดกว่า 24 เจี๋ยชี่ (節氣 — อุตุปักษ์) คือ 72 โฮ่ว (候, hòu) — กาลอากาศ (ชื่อเต็มคือ 七十二候, qīshí’èr hòu)
 55. “กาลอากาศ” ตามอุตุนิยมวิทยา คือ “สภาพอากาศในช่วงเวลาสั้น ๆ” • หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า Weather (ถ ้าภูมิอากาศ คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศในพื้นที่นั้น ตลอดเวลาหลายปี) • ซึ่งผมพิจารณา..ดูแล ้วพบว่า มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับ 候 ในภาษาจีน จึงขอเรียกว่า 候 ว่า “กาลอากาศ” (หรือสั้น ๆ ว่า 72 กาล) ...ด ้วยเหตุนี้ครับ
 56. ซึ่งในระบบ 72 โฮ่ว (กาลอากาศ) จะถือว่า ทุก 3 โฮ่ว จะเป็น 1 เจี๋ยชี่ • 60 ยาม = 1 โฮ่ว (กาลอากาศ) • 60 ยาม = 5 วัน • 5 วัน = 1 โฮ่ว (กาลอากาศ) • 3 โฮ่ว (กาลอากาศ) = 1 เจี๋ยชี่ (อุตุปักษ์) • 3 รอบ × 60 ยาม = 1 เจี๋ยชี่ (อุตุปักษ์) • ซานหยวน ของ 60 ยาม = 1 เจี๋ยชี่ (อุตุปักษ์)
 57. ทาให ้ในระบบ 72 โฮ่ว มีแบ่งเจี๋ยชี่..ออกเป็น 3 รอบ หรือ ‘ซาน หยวน’ ดังแสดงตามภาพด ้านล่าง https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5 72 โฮ่ว (กาลอากาศ) — ตาแหน่งตัวอักษรจีนคือวันเริ่ม ของโฮ่วนั้น
 58. 72 โฮ่ว (กาลอากาศ) — ตาแหน่งตัวอักษรจีน คือวันเริ่มของโฮ่วนั้น
 59. เมื่อนา..ลั่วซู, หยินหยาง และ 72 โฮ่ว มาบูรณาการณ์เป็นระบบเดียวกัน ก็จะทาให ้เราสามารถกาหนด เลขลั่วซูของแต่ละ 72 โฮ่ว..ตามหลักของซานหยวน • โดยสามารถแสดงให ้อยู่..ในรูปของ..ช่วงเวลา..หรือ อุตุปักษ์ • โดยแต่ละโฮ่ว..มี 5 วัน เพื่อให ้เข ้าใจง่ายได ้ตามภาพหน้าถัดไป
 60. เลขลั่วซูตาม 72 โฮ่ว — ใช ้เพื่อ
 61. • ซึ่งเลขเหล่านี้ จะเป็ นตัวกาหนดว่า..จะต้องใช้กระดานไหน ...ในการขึ้นผัง..ฉีเหมิน • ดังที่จะได ้แสดงในหัวข ้อถัดไป เลขลั่วซูตาม 72 โฮ่ว — ใช ้เพื่อ
 62. ในอีกมุมหนึ่ง ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ก็เปรียบเสมือน..การขยาย ปาจื้อ ให ้ละเอียดขึ้นไปอีก • โดยนามิติต่าง ๆ ...เข ้ามาเป็น..ปัจจัย..ในการพิจารณาอีกด ้วย
 63. ปาจื้อ (เสาโชค 10 ปี)
 64. ปาจื้อ (เสาโชค 10 ปี-แบบรายปี)
 65. กระดาน — 局 局 (jú, จี๋ว์, จวี้) — กระดาน, สถานการณ์ ; 局 เป็นคาที่แปลค่อนข ้างยาก เนื่องจากมีหลายความหมาย เช่น • กระดานที่ใช ้เวลาเล่นเกมส์กัน เช่น เกมหมากรุก • รอบของการเล่นเกมนั้น เช่น 1 ตา หรือ 1 รอบ • สถานการณ์, สภาพแวดล ้อม • พื้นที่ ที่โดนตีกรอบกาหนดไว ้ หรือ กั้นไว ้ • สนามรบ หรือ การจับคู่กันต่อสู้ในสนาม • โต๊ะ, กระดาน, รายงาน ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ราชการ ใช ้(นึกถึงโต๊ะที่จาลองชัยภูมิ เมื่อวางแผนการรบในหนัง ครับ) • ช่อง แบบ ช่องในล็อกเกอร์ • ยังมีความหมายอื่น ๆ อีกมาก
 66. โดยภาพรวม น่าจะหมายถึง พื้นที่..ที่เราให ้ความ สนใจ • โดยมีการกาหนดเงื่อนไข, กฎ, หรือ สถานการณ์ กาหนดไว ้ • ซึ่งโดยมากจะเป็นพื้นที่ ที่มีการแข่งขัน หรือ การรบ กัน (แปลผิดพลาดประการใดขออภัย) https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 67. ในที่นี้..จะขอเรียกว่า ‘กระดาน’ เพราะทาให ้เข ้าใจได ้ง่าย กระดาน (局) • เป็น..ตัวกาหนด..ตาแหน่งเริ่มต ้น..ของของ องค์ประกอบ ในผังฉีเหมินที่เราจะวาดขึ้นมา • เป็นเสมือน..กระดานในเกมกระดานต่าง ๆ • เช่น หมากรุก หรือ หมากล ้อม ที่ตัวหมาก..ต่างที่ ต่างชนิดกัน จะนามาวางในตาแหน่งต่าง ๆ บนกระดานนั้น
 68. โดยที่ตัวหมาก..ต่างที่ ต่างชนิดกัน จะนามาวางในตาแหน่งต่าง ๆ บน กระดานนั้น
 69. โดยเราจะนา กิ่งดิน, กิ่งฟ้า, ประตู, ดาว และ เทพ มาวางลงใน กระดาน (局) อันนี้ แรกเริ่มนั้น • ฉีเหมินตุ้นเจี่ย มีถึง 4,320 กระดาน (12 ยาม × 360 วัน = 4,320 กระดาน) ต่อมา..เมื่อมีการรวบรวม..เป็นระบบ • จึงพบว่า..มีกระดานที่ซ้ากัน • ทาให ้สามารถลดลง..เหลือเพียง 1,080 กระดาน
 70. ในสมัยต่อมา หลิวป๋ อเวิน ได ้คิดค ้นวิธีในการนา..กิ่งฟ้า มาใช ้แทน..การนับวันเวลา..ตาม 甲子 ปกติ เช่น กาหนดใช ้甲子 แทนที่ด ้วย 戊 แค่ตัวเดียว • (อธิบายเบื้องต ้น..ในตอนท ้ายของบทความ)
 71. ด ้วยการแทน 甲子 ด ้วย กิ่งฟ้า..แค่ 1 ตัว • ทาให ้..สามารถ..ยุบ..จานวนกระดาน..จาก 1,080 กระดาน เหลือเพียง 18 กระดานได ้(18 局) • ซึ่งจะแบ่งเป็น 9 กระดานหยาง (陽局) กับ 9 กระดานหยิน (陰局) โดย ๑. อุตุปักษ์ 冬至 ถึง 芒種 ใช ้ กระดานหยาง ๒. อุตุปักษ์ 夏至 ถึง 大雪 ใช ้ กระดานหยิน
 72. เลขลั่วซูตาม 72 โฮ่ว — ใช ้เพื่อ
 73. ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างของ กระดาน ได ้ตามภาพหน้าถัดไป • ตัวเลขที่ต่อจากกระดาน คือ เลขลั่วซูตาม 72 โฮ่ว เช่น ในอุตุปักษ์ 大雪 โฮ่วแรก จะมีเลขเป็น 4 ดังนั้น..ใช ้กระดานหยิน 4 เป็นต ้น (ตัวเลขในกระดาน..เดินแบบหยาง..เสมอครับ)
 74. เลขลั่วซูตาม 72 โฮ่ว — ใช ้เพื่อ
 75. ตัวอย่างกระดาน https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 76. อย่างไรก็ดี โดยปกติแล ้ว จานดิน (地盤, dì pán, ตี้ ผาน) จะถูกกาหนด..ตาม..กระดาน..แบบคงที่ (Fix) • คือ กระดานแบบหนึ่ง..ก็จะได ้..จานดินแบบหนึ่ง.. เสมอ ดังนั้น..โดยทั่วไปแล ้ว..เวลาพูดถึง..กระดาน มักจะรวมเอา..จานดิน..เข ้าไปในกระดานเลย • โดย..การวาดจานดิน..จะแสดงในตอนท ้ายของ บทความครับ กระด านA จาน ดิน A
 77. ทบทวน..ระบบ 72 โฮ่ว (กาล อากาศ) จะถือว่า ทุก 3 โฮ่ว จะเป็น 1 เจี๋ยชี่ • 60 ยาม = 1 โฮ่ว (กาลอากาศ) • 60 ยาม = 5 วัน • 5 วัน = 1 โฮ่ว (กาลอากาศ) • 3 โฮ่ว (กาลอากาศ) = 1 เจี๋ยชี่ (อุตุปักษ์) • 3 รอบ × 60 ยาม = 1 เจี๋ยชี่ (อุตุปักษ์) • ซานหยวน ของ 60 ยาม = 1 เจี๋ยชี่ (อุตุปักษ์) https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 78. จากการแบ่งเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล ้วนั้น ทาให ้เกิดปัญหาใหญ่..ขึ้นมาใหม่ • เนื่องจาก 5 วัน × 72 กาล อากาศ = 360 วัน • แต่เวลาใน 1 ปีนั้น ...ไม่ได ้ประกอบด ้วย 360 วัน แต่ประกอบด ้วย 365.25 วัน เวลา 1 ปี = 365.25
 79. ทาให ้มีเศษอีก 5.25 วันในทุกปี จึงได ้เกิดวิธีแก ้ปัญหานี้ เป็น 3 วิธีด ้วยกันคือ 1. 置润法 (zhì rùn fǎ, จื้̲อ รุ่น ฝ่ า) — วิธีจับวางให ้เรียบ 2. 茅山法 (máo shān fǎ, เหมา ซ̲าน ฝ่ า) — วิธีสานัก เหมาซาน 3. 拆補法 (chāi bǔ fǎ, ไช̲ ปู ๋ ฝ่ า) — วิธีฉีก+ปะ เศษอีก 5.25 วันในทุก
 80. วิธีจื้อรุ่น — 置潤法 置润法 (zhì rùn fǎ, จื้̲อ รุ่น ฝ่ า) — วิธีจับวางให ้เรียบ • 置 แปลว่า สวม, ใส่, ติดตั้ง, วาง, จัดวางให ้เข ้าที่ • 润 แปลว่า เรียบ, ปรับ, ทาให ้เรียบ, สัมผัส, ไกล่เกลี่ย
 81. วิธีจื้อรุ่น เป็นวิธีดั้งเดิมแต่สมัยโบราณ เป็นวิธีที่ทุกอย่าง..เป็นไปตามกฎเกณฑ์..ใน..วิชาฉีเห มินตุ้นเจี่ย กาหนดไว ้เช่น • การกาหนดวัน..ต ้องเป็นไปตาม..ซานหยวน • 1 รอบ..ต ้องมี 5 วันเสมอ • วันแรกของกระดาน..ต ้องเป็นวัน 甲 หรือ 己 เท่านั้น • จึงเป็นเหตุให ้ปรมาจารย์ และ อาจารย์ทุกท่าน..ใช ้วิธี นี้กัน..เป็นหลัก (อาจารย์ทุกท่านที่ผมเคยไปเรียนด ้วย..ใช ้วิธีนี้เป็น หลัก) 甲 หรือ 己
 82. วิธีจื้อรุ่น • ใช ้การแก ้ปัญหา โดยใช ้..วิธีการเดียว..กับ ..การแก ้ปัญหา...เรื่องปฏิทินทาง จันทรคติ • ที่มี..บางปี..จะการเพิ่มเข ้าไป 1 เดือน ทาให ้ในปีนั้น มี 13 เดือน..ทางจันทรคติ (อธิกมาส) 13 เดือน
 83. โดยหลักการ..คือ • จะมีบางปี ที่จะเพิ่มกระดาน..ต่อเข ้าไป จาก..กระดานสุดท ้าย ของ..ช่วงอุตุปักษ์ หมังจ ้ง (芒種) และ ต ้าหาน (大雪) • เพื่อแก้ปัญหา..วันที่หายไป 5.25 วันต่อปี จึงเป็นที่มาของชื่อวิธีว่า จับวาง (ให ้เข ้าที่) เพื่อให ้เรียบและต่อเนื่องกัน (ไม่เช่นนั้น..จะเกิดการแหว่ง..หายไป 5.25 วัน) 5.25 วัน
 84. ยกตัวอย่างจากรูปด ้านล่าง จะเห็นว่าในอุตุปักษ์ 大雪 กระดานจะ เป็น 4–7–1 ตามลาดับ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 85. แต่ในปี 1998 นั้น • กระดาน 4–7–1 นั้น เริ่มก่อนถึง อุตุปักษ์ ต ้าเสวี่ย (大雪) ...ถึง 9 วัน • เป็นเหตุให ้..เหลืออีก 10 วัน ...กว่าจะถึง อุตุปักษ์ ตงจื้อ (冬至) ตามภาพหน้าถัดไป — สาเหตุ เนื่องมาจาก..การสะสมวันที่เกินมาจาก 360 วัน ตามที่ได ้กล่าวไป
 86. เหลืออีก 10 วัน ...กว่าจะถึง อุตุปักษ์ ตงจื้อ (冬至) https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 87. วิธีของจื้อรุ่น • จะแก ้ปัญหานี้..โดยการ เพิ่มกระดานเดิม..เข ้าไป ใน..กรณีที่จานวนวันที่ขาดไปตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 10 วัน) • โดยในกรณีนี้ คือ..เพิ่มกระดาน 4–7–1 เข้าไปอีกรอบ ดังภาพหน้าถัดไป
 88. กรณีที่จานวนวันที่ขาดไปตั้งแต่ 10 วัน ขึ้นไป จะแก ้ปัญหานี้ โดยการ ..เพิ่มกระดาน 4–7–1 เข้าไป อีกรอบ เพิ่มกระดาน 4–7–1 เข ้าไปอีกรอบ
 89. วิธีเหมาซาน — 茅山法 茅山法 (máo shān fǎ, เหมา ซ̲าน ฝ่ า) — วิธีสานักเหมาซาน; • เหมาซาน จัดเป็น สานักเต๋า..ที่ชานาญวิชาฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก ที่สุด..สานักหนึ่ง • รวมถึง..การใช ้พลังงานจากธรรมชาติ และ จักรวาล เข ้ามาเสริมฮวงจุ้ยและดวงชะตา • แต่คนทั่วไป..จะเข ้าใจว่าเป็น..สานักปราบผี..กัน มากกว่า
 90. สานักเหมาซาน ภาพโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับ คัมภีร์ซ่างชิงจิง (上 清经) บนภูเขาเหมาซาน อยู่ที่เขาเมืองหนานจิง (南京) จังหวัดเจียงซู (江苏) http://www.oknation.net/blog/chailasalle/2011/06/25/entr y-3
 91. ทั้งนี้..เนื่องจากสานักเหมาซาน ใน สมัยโบราณ • มีความสามารถพิเศษกว่า..ที่สานักเต๋าอื่น ไม่สามารถทาได ้ คือ..การควบคุมวิญญาณ • จากการทาสัญญากับสามภพ..ของ..ปรมาจารย์เหมา ซาน (ควบคุมวิญญาณได ้ เลยทาให ้ปราบผีได ้)
 92. ถึงแม ้..สานักเหมาซาน จะมีความชานาญวิชาฮวงจุ้ย, ดวงจีน และ ฉีเหมิน เป็นอย่างมากที่สุด..สานักหนึ่ง • แต่มีกฎข ้อห ้าม..ในการถ่ายทอดวิชา..ให ้กับคนนอก • ทาให ้..ซินแสทั่วไป มักเข ้าใจ..สานักเหมาซาน ผิดว่า..เป็นแค่..คนทาพิธีตามศาลเจ ้า หรือ ปราบผี ปราบวิญญาณ
 93. การกาหนด..กระดาน ตาม..วิธีเหมาซาน • จะเป็นการแบ่ง..โดยอาศัย 72 โฮ่ว..โดยตรง • ซึ่งจะใช ้..การคานวณองศาของพระอาทิตย์..โดยตรง ..ในการแบ่ง • โดย..ไม่สนใจ..ว่า วันนั้น..เป็นวันไหน หรือ 甲子 ไหน • เช่น..ในกรณีเดียวกับ..ที่..ยกตัวอย่าง..ใน..วิธีจื้อรุ่น ถ ้าเป็นตามวิธีเหมาซาน ก็จะเปลี่ยนกระดาน..ตรงตาม..เจี๋ยชี่..เสมอ
 94. ถ ้าเป็นตามวิธีเหมาซาน ก็จะเปลี่ยนกระดาน..ตรงตาม..เจี๋ย ชี่..เสมอ
 95. 24 เจี๋ยชี่ เมื่อกาหนดโดยอาศัย จุด หรือ วัน https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 96. ซึ่งกล่าวได ้ว่า กระดาน..ตาม..วิธีของเหมาซาน..นั้น จะมี..การเปลี่ยนกระดาน..ทุก ๆ 5 องศาอาทิตย์ และแต่ละกระดาน..มีเวลาเท่ากันเสมอ • ทาให ้..กระดานตามวิธีของเหมาซาน..นั้น ไม่ได ้..เริ่มต ้นที่วัน 甲 หรือ 己 ตาม..วิธีจื้อรุ่น
 97. การเคลื่อนที่ในรอบวัน การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเนื่องจากโลกหมุนรอบ ตัวเอง โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช ้เวลา 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง ตาแหน่งของดาว (มุมที่ทากับขั้ว ฟ้า) เปลี่ยนแปลง 360 องศา 1 ชั่วโมง ตาแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง = 360 / 24 = 15 องศา 1 นาที ตาแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง = 15 / 60 = http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/celestial-motion/diurnal-motion
 98. วิธีเหมาซาน • จะใช ้ในการทาพิธีกรรมของ..สานักเหมาซาน..เป็น หลัก • ซึ่งเป็นการใช ้งาน..ในส่วนของตุ้นเจี่ย..เป็นหลัก • เนื่องจาก..เหมาซาน เชื่อว่า พลังของ 9 ดาว และ 10 เทพ ไม่ขึ้นอยู่กับ..วันเวลาของโลก (ไม่ขึ้นอยู่กับ 60 甲子) • แต่..ขึ้นอยู่กับ..ตาแหน่งของดาว..มากกว่า
 99. วิธีไชปู่ — 拆補法 拆補法 (chāi bǔ fǎ, ไช̲ ปู ๋ ฝ่ า) — วิธีฉีก+ปะ; • เป็นวิธีที่คิดขึ้นมาใหม่ไม่นานนี้ • เป็นวิธีที่นิยมในโปรแกรมแจกฟรีทั้งหลาย • และใช ้ในกรณีที่ไม่มีปฏิทินของฉีเหมินตามสมัย โบราณ http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/celestial-motion/diurnal-motion
 100. เนื่องจาก..วิธีไชปู่ • ไม่จาเป็น..ต ้องมีการเก็บบันทึกปฏิทินย ้อนหลัง.. เช่นเดียวกับวิธีจื้อรุ่น • (ปฏิทินฉีเหมินในสมัยก่อน ถือเป็นสมบัติของผู้ใช ้วิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ย..เลยทีเดียว —ลองคิดถึงคัดลอกปฏิทินด ้วยมือ สมัยที่ยังไม่มีการ พิมพ์) http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/celestial-motion/diurnal-motion
 101. ยุคปฏิวัติการพิมพ์
 102. ประวัติศาสตร์การพิมพ์ของไทย ...สิ่งพิมพ์ไม่ได ้เป็นเพียงแค่กระดาษ หยดหมึก และ ตัวหนังสือ • แต่สิ่งพิมพ์คืออัตลักษณ์ที่สะท ้อนความเป็นไปใน บริบทสังคมอีกด ้วย • เรามีไทม์ไลน์เปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์ในไทย-ประวัติศาสตร์สังคม ที่จะฉายภาพให ้เห็น และช่วยตอกย้าว่า สิ่งพิมพ์..คือ..เครื่องบันทึกความทรงจาของยุคสมัย ในอดีต อย่างแท ้จริง https://bit.ly/3C2dJhE
 103. ไทม์ไลน์เปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์ในไทย- ประวัติศาสตร์สังคม
 104. เราอยากชวนทุกท่านย ้อนมอง ไทม์ ไลน์ ประวัติศาสตร์การพิมพ์ของไทย กับบริบทการเมืองในไทยและ ต่างประเทศ • โดยเลือกช่วงเวลาที่สาคัญ มานาเสนอให ้ท่านเห็นภาพรวม เป็นลาดับ ดังนี้
 105. ลาดับที่ 1: ตานานการพิมพ์สมัย อยุธยา (พ.ศ. 2213) ...ช่วงนี้มีความพยายามตั้งโรงพิมพ์ในกรุงศรีอยุธยา โดยบาทหลวงฝรั่งเศส เพื่อพิมพ์คาสอนคริสต์ศาสนาเป็นภาษาไทย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ • แต่ไม่สาเร็จ
 106. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2194 หนังสือ Leviathan ของ..โทมัส ฮอบส์ถูก ตีพิมพ์ - พ.ศ. 2231 พระเพทราชา ยึดอานาจสมเด็จพระนารายณ์และขับไล่กองทหาร ฝรั่งเศสออกจากสยาม - พ.ศ. 2231 อังกฤษ เกิดการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เพิ่มอานาจสภา และลด อานาจกษัตริย์ - พ.ศ. 2232 หนังสือ Two Treatises of Government
 107. พ.ศ. 2194 หนังสือ Leviathan ของ..โทมัส ฮอบส์ถูกตีพิมพ์
 108. พระเพทราชา
 109. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์
 110. แนวคิดของ..ล็อก..ที่เกี่ยวกับ "ผู้ปกครองที่ได ้รับการยอมรับจากผู้ใต ้ปกครอง" • ตีพิมพ์ลงหนังสือของเขา "ศาสตร์นิพนธ์สองบรรพว่าด ้วยการปกครอง" (Two Treaties of Government)
 111. อีกทั้งแนวคิดของ..ล็อก ได ้เสนอว่า..อานาจไม่ควรตกอยู่คน เดียว และสามารถตรวจสอบอานาจ..ของผู้มี อานาจได ้ ซึ่งได ้แก่ อานาจนิติบัญญัติ อานาจตุลาการ อานาจ บริหาร • และสิทธิธรรมชาติของมนุษย์ ที่เขาอธิบายว่าประกอบไปด ้วย ชีวิต, เสรีภาพ, และ ทรัพย์สิน นั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการทางปรัชญา การเมือง • แนวคิดของเขา เป็นพื้นฐานของกฎหมายและรัฐบาลอเมริกัน ซึ่ง..ผู้บุกเบิก..ได ้ใช ้มันเป็นเหตุผลของการปฏิวัติ
 112. ลาดับที่ 2: กาเนิดโรงพิมพ์แห่ง แรก ในประเทศไทย (พ.ศ. 2337) ...โรงพิมพ์นี้ มีชื่อว่า โรงพิมพ์วัดซางตาครู ้ส-โดยบาทหลวง ฝรั่งเศส และพิมพ์หนังสือคาสอนคริสตัง..ด ้วยตัวอักษรละติน เสียงภาษาไทย
 113. โรงพิมพ์วัดซางตาครู ้ส
 114. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2325 เจ ้าพระยาจักรี ยกทัพกลับจากเขมร เพื่อยึดอานาจสมเด็จพระเจ ้าตากสิน และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี - พ.ศ. 2331 รัชกาลที่ 1 โปรดเกล ้าฯ ให ้มีการ สังคายนาพระไตรปิฎก - พ.ศ. 2332 ปฏิวัติฝรั่งเศส มีการร่างรัฐธรรมนูญ และคาประกาศสิทธิมนุษยชนและ พลเมือง - พ.ศ. 2347 รัชกาลที่ 1 โปรดเกล ้าฯ ให ้ชาระกฎหมาย ตราสามดวง
 115. ปฏิวัติฝรั่งเศส
 116. ลาดับที่ 3: กาเนิดตัวพิมพ์ ภาษาไทย (พ.ศ. 2359) ...มิชชันนารีอเมริกัน สั่งให ้..ช่างพิมพ์ หล่อ “ตัวพิมพ์ภาษาไทย” ใช ้สาหรับการพิมพ์หนังสือ https://www.silpa-mag.com/history/article_18823
 117. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2354 อหิวาตกโรคระบาดในสยาม รัชกาลที่ 2 โปรดเกล ้าฯ ให ้จัดพิธีอาพาธพินาศขับไล่ โรคร ้าย - พ.ศ. 2358 จักรพรรดินโปเลียน หลบหนีออกจากเกาะ เอลบา ฝรั่งเศสกลับสู่ใต ้การปกครองของนโปเลียนเป็นเวลา 100 วัน - พ.ศ. 2361 โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ เดินทางถึง สิงคโปร์ และก่อตั้งอาณานิคมของอังกฤษ
 118. เกาะเอลบา
 119. ลาดับที่ 4: หมอบรัดเลย์และการ พิมพ์ในสยาม - พ.ศ. 2378 หมอบรัดเลย์ เดินทางถึงสยาม ก่อตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่ตรอกกัปตันบุช และเริ่มพิมพ์เผยแพร่แนวคิดทางศาสนาและวิทยาการ ของตะวันตก - พ.ศ. 2382 พิมพ์ประกาศห ้ามสูบฝิ่น โดยโรงพิมพ์ ของมิชชันนารีตะวันตก - พ.ศ. 2384 หมอบรัดเลย์หล่อตัวพิมพ์ภาษาไทย และทูลเกล ้าฯ ถวายเจ ้าฟ้ามงกุฎฯ ใช ้สาหรับกิจการโรง พิมพ์วัดบวรฯ - พ.ศ. 2385 พิมพ์หนังสือ คาภีร์ครรภ์ทรักษา
 120. บริบทในไทยและต่างประเทศ
 121. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2367-2369 สงครามอังกฤษ-พม่า ครั้งที่ 1 - พ.ศ. 2369 รัชกาลที่ 3 ปราบกบฏเจ ้าอนุวงศ์ - พ.ศ. 2376-2382 อานามสยามยุทธ สงครามระหว่าง สยามและเวียดนาม - พ.ศ. 2382-2384 สงครามฝิ่นครั้งที่ 1
 122. ลาดับที่ 5: เกิดโรงพิมพ์ที่คนไทย เป็นเจ ้าของ - ราว พ.ศ. 2433 เกิดโรงพิมพ์ที่คนไทยเป็นเจ ้าของ เช่น โรงพิมพ์นายเทพ โรงพิมพ์วัดเกาะ นางานวรรณคดีไทย หรือนิทานพื้นบ ้านมาตีพิมพ์ เผยแพร่ - พ.ศ. 2436 ตีพิมพ์ พระไตรปิฎกบาฬี ฉบับ จุลจอมเกล ้าบรมธรรมิกราช ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี
 123. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2435 รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปการปกครองสยาม มีการตั้งกระทรวง และระบบราชการแบบตะวันตก
 124. ลาดับที่ 6: ยุคเสรีภาพ หนังสือพิมพ์ - พ.ศ. 2450 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ เริ่ม ตีพิมพ์เผยแพร่ - พ.ศ. 2453 รัฐบาลรัชกาลที่ 6 เข ้าซื้อกิจการหนังสือพิมพ์ไทยที่ประสบสภาวะขาดทุน โดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นที่ลงบทความนามปากกา ของรัชกาลที่ 6 เช่น เรื่อง โคลนติดล ้อ, เมืองไทยจงตื่นเถิด และ พวกยิวแห่งบูรพทิศ - พ.ศ. 2454 รัฐบาลรัชกาลที่ 6 สั่งปิดหนังสือพิมพ์ สยามสมัย
 125. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2454 การปฏิวัติล ้มราชวงศ์ชิงในจีน - พ.ศ. 2455 การก่อปฏิวัติของคณะ ร.ศ. 130 - พ.ศ. 2457- 2461 สงครามโลกครั้งที่ 1 - พ.ศ. 2460 เกิดการปฏิวัติในรัสเซีย
 126. ลาดับที่ 7: หนังสือพิมพ์ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 - พ.ศ. 2475 กาเนิด ประชาชาติ หนังสือพิมพ์สนับสนุนการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย - พ.ศ. 2482 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร วิชาวารสารศาสตร์ - พ.ศ. 2489 กาเนิดหนังสือพิมพ์อาชญากรรมใน ประเทศไทย โดยหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ของ นายอารีย์ ลีวีระ
 127. พ.ศ. 2475 กาเนิด ประชาชาติ หนังสือพิมพ์สนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
 128. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2476 กบฏบวรเดช - พ.ศ. 2477 รัชกาลที่ 7 สละราชสมบัติ - พ.ศ. 2482-2488 สงครามโลกครั้งที่ 2
 129. ลาดับที่ 8: หนังสือพิมพ์ช่วง สงครามเย็น ทศวรรษ 2490-2500 - จอมพลสฤษดิ์ ออกคาสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 ห ้ามเสนอข่าว ภาพ บทความดูหมิ่นเสียดสีรัฐบาล - หนังสือพิมพ์ภายใต ้ยุคมืดและการจากัดเสรีภาพ - ยุดเฟื่องฟูของข่าวอาชญากรรม
 130. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2490 รัฐประหารปิดฉากคณะราษฎร - พ.ศ. 2493 รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย์ - พ.ศ. 2493-2496 สงครามเกาหลี - พ.ศ. 2498-2518 สงครามเวียดนาม - พ.ศ. 2500 รัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ล ้มรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 131. พ.ศ. 2498-2518 สงคราม เวียดนาม
 132. ลาดับที่ 9: ขบวนการนักศึกษากับ การพิมพ์ (ก่อน 14 ตุลาฯ) - หนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็นหลายฝ่ าย ทั้งเห็นด ้วยกับขบวนการนักศึกษาและต่อต ้าน (หลัง 14 ตุลาฯ) - ยุคเฟื่องฟูของประชาธิปไตยในหน้าหนังสือพิมพ์ (6 ตุลาฯ) - ยุค “ขวาพิฆาตซ ้าย” - รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร จากัดเสรีภาพ หนังสือพิมพ์ มีการสั่งปิดหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
 133. (กาเนิดมติชน) -พ.ศ. 2515 ก่อตั้งโรงพิมพ์พิฆเณศ -พ.ศ. 2516 พิมพ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายสัปดาห์ โดยได ้รับอนุญาตจากพระองค์วรรณฯ เจ ้าของ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ยุค 2475 -พ.ศ. 2517 พิมพ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน -พ.ศ. 2518 ตั้งบริษัทใหม่ โดยใช ้ชื่อหนังสือพิมพ์ใหม่ ว่า รวมประชาชาติ
 134. -พ.ศ. 2519 หลังรัฐประหารของ พลเรือเอกสงัด ชะลอ อยู่ หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติถูกสั่งห ้ามออก -พ.ศ. 2520 ออกหนังสือพิมพ์เข็มทิศธุรกิจรายสัปดาห์ -พ.ศ. 2521 ออกหนังสือพิมพ์เข็มทิศ มติชน และตั้งบริษัทมติชน จากัด รวมถึงเปลี่ยนมาใช ้ชื่อ หนังสือพิมพ์มติชน..เต็มตัว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
 135. พ.ศ. 2519 หลังรัฐประหารของ พลเรือ เอกสงัด ชะลออยู่ หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติ ถูกสั่งห ้าม ออก
 136. บริบทในไทยและต่างประเทศ - พ.ศ. 2516 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม ขบวนการนักศึกษาล ้มเผด็จการจอมพลถนอมและ พรรคพวก - พ.ศ. 2517 การจลาจลที่แยกพลับพลาไชย - พ.ศ. 2516-2519 เกิดขบวนการฝ่ ายขวาจัดตั้งในไทย เช่น กระทิงแดง นวพล - พ.ศ. 2519 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม ทหารและขบวนการ ฝ่ ายขวาบุกล ้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 137. พ.ศ. 2516 กับ พ.ศ. 2565
 138. • รายละเอียดและเรื่องราวในแต่ละช่วงเวลาของ ประวัติศาสตร์การพิมพ์ไทย จะมีแง่มุมใดน่าสนใจอีกบ ้าง • ติดตามและศึกษาต่อได ้ที่ หนังสือ ‘สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ใน ประเทศไทย’ • https://bit.ly/3C2dJhE
 139. อย่างไรก็ตาม..วิธีไชปู่ ก็ยังสามารถที่จะคง..เงื่อนไข.. บางอย่าง ตามทฤษฎีของฉีเหมินไว ้ เช่น เริ่มต ้นกระดานที่วัน 甲 หรือ 己 เสมอ ไว ้ได ้ • วิธีไชปู่ จะใช ้หลักการฉีก (拆) หรือตัด ส่วนปลายของช่วงกระดานนั้น เมื่อถึง..เจี๋ยชี่ (มีการเปลี่ยนอุตุปักษ์) โดยไม่ จาเป็นต ้องให ้กระดานนั้น วน..ครบรอบ 60 ยาม (5 วัน) เช่นเดียวกับวิธี ของจื้อรุ่น http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/celestial-motion/diurnal-motion
 140. 24 เจี๋ยชี่ เมื่อกาหนดโดยอาศัย จุด หรือ วัน https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 141. และปะ (補) หรือ แทรก..ในกรณีที่เปลี่ยนสารทแล ้ว • แต่ยังไม่ถึงวัน 甲 หรือ 己 • ทาให ้ขึ้นกระดานใหม่ตาม..จื้อรุ่น ไม่ได ้ (ตามกฎที่ว่า กระดานใหม่ต ้องเริ่มที่ 甲 หรือ 己 เสมอ) • เป็นเหตุให ้บางครั้ง อาจจะมีการใช ้กระดานนั้น..แค่ 1–2 วัน..ก็เปลี่ยนเป็น กระดานอื่นไป จึงทาให ้วิธีนี้..ไม่ถูกต ้องนัก..ตามทฤษฎีของซาน หยวน
 142. เป็นเหตุให ้บางครั้ง อาจจะมีการใช ้กระดานนั้น แค่ 1–2 วัน..ก็เปลี่ยนเป็นกระดานอื่น ไป จึงทาให ้วิธีนี้..ไม่ถูกต ้องนัก..ตาม ทฤษฎีของซานหยวน https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 143. จากภาพ..ในหน้าที่แล ้ว จะเป็น..วิธีไชปู่ เทียบกับ..วิธี จื้อรุ่นและเหมาซาน • จะเห็นได ้ว่า วิธีไชปู่ ..พยายามจะฉีก ตัด ปะ เพื่อให ้กระดานตรงกับที่กาหนดไว ้ใน 72 โฮ่ว และ กฎของฉีเหมิน..ที่กาหนดไว ้ใน..วิธีจื้อรุ่น • แต่ก็จะทาให ้ปฏิทินที่ได ้..มีความสับสน ยุ่งเหยิงมาก • บางรอบของกระดาน..ใช ้เพียงไม่กี่ยาม..ก็เปลี่ยนแล ้ว (ยิ่งถ ้าเวลาเริ่มอุตุปักษ์ใกล ้สิ้นวัน บางที..ใช ้กระดานนั้น..ไม่ถึง 1 ยาม..ก็เปลี่ยน กระดาน)
 144. เนื่องจากตัวอย่างแรก ดูสับสนและ อธิบายยาก ผมจึงขอยกตัวใหม่ ตามภาพ ด ้านล่างครับ https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 145. จากรูป..ตัวอย่าง..ใหม่ เป็นปี 2006 จะเริ่ม..อุตุปักษ์ 芒種 วันที่ 6 มิถุนายน 2006 เวลา ประมาณ 2:38 น. ดังนั้น • เป็นวัน 丙寅 ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ 甲子 ดังนั้น ต ้องใช ้ ตาม ยุคบน (上元) • วันที่ 6..ก่อน 2:38 จะยังเป็น..ช่วงอุตุปักษ์ 小滿 (เสี่ยวหม่าน) ซึ่งตามกฎ อุตุปักษ์ 小滿 + ยุคบน จะเป็น..หยาง 5 ดังนั้น..ก่อน 2:38 จะใช ้..กระดานหยาง 5 • วันที่ 6 หลัง 2:38 จะเป็น..ช่วงอุตุปักษ์ 芒種 แล ้ว ซึ่งตามกฎ สารท 芒種 + ยุคบน จะเป็น..หยาง 6
 146. เลขลั่วซูตาม 72 โฮ่ว — ใช ้เพื่อ
 147. เปรียบเทียบ เมื่อนาปฏิทินที่ได ้จากการแบ่งของทั้ง 3 วิธี..มาเทียบกัน จะแสดงได ้ตามภาพด ้านล่าง https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 148. จะสังเกตว่า วิธีจื้อรุ่น และ วิธีเหมา ซาน นั้น แต่ละช่วงของกระดาน จะมีขนาดเท่ากัน โดย... • วิธีจื้อรุ่น รอบของกระดาน..จะกินเวลา 60 เจี่ยจื่อยาม..หรือ 5 วัน เสมอ • วิธีเหมาซาน รอบของกระดานจะกินเวลา 5 องศาพระอาทิตย์เสมอ (คิดเป็น 60.875 ยาม, หรือ 5 วันกับอีก 1.75 ชม.)
 149. โดยสามารถสรุป แต่ละวิธีได ้ดัง ตาราง https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 150. วิธีจื้อรุ่น เป็นวิธีดั้งเดิมแต่โบราณ • ทฤษฎีและกฎทุกอย่าง..ในวิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ย ในสมัยโบราณ ถูกสร ้างมาตามหลักการ..ในวิธีจื้อรุ่น มาหลายพันปี • และเป็น..วิธีเดียวกับที่พบหลักฐานตามเอกสารต่าง ๆ ของ..นักโหราศาสตร์ประจาวังหลวง ในประเทศจีน สมัยโบราณ • ดังนั้น อาจารย์ทุกท่านที่ผมได ้เรียนมาด ้วย จึงใช ้ตามระบบจื้อรุ่นเป็นหลัก
 151. วิธีเหมาซาน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสม และนิยม • เมื่อต ้องมีการทาพิธี ติดต่อกับพลังฟ้า และ ติดต่อกับ เทพ • ตามวิชาเหมาซาน เนื่องจาก..คานวณตามหลักการของดาราศาสตร์..เป็น หลัก อาจารย์บางท่าน เมื่อต ้องการใช ้วิชาในส่วนตุ้นเจี่ย หรือวิชาของเหมา ซาน ก็มีการเปลี่ยนไปใช ้วิธีเหมาซาน
 152. วิธีไชปู่ เป็นวิธีที่ถูกคิดขึ้นมาใหม่ • แม ้จะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ในโปรแกรมแจกฟรี..ทั้งหลาย • แต่จากที่ผมไปเรียนมากับอาจารย์หลายท่าน ก็พบว่า ไม่มีอาจารย์ท่านไหน..ใช ้วิธีนี้เลย..แม ้แต่คน เดียว • เนื่องจาก..ปฏิทินที่ได ้ผิดรูปผิดร่าง ขาด ๆ แหว่ง ๆ และไม่เป็นไป..ตามหลักการของซานหยวน อีกด ้วย https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 153. อย่างไรก็ตามในหมู่ผู้ใช ้โปรแกรม ฟรี ซินแสสมัยใหม่ และ ซินแสเชิง วิทยาศาสตร์ • มีความเชื่อว่า การแบ่งแบบไชปู่ มีความถูกต ้องและเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์.. มากกว่า..วิธีจื้อรุ่น • เนื่องจาก..มีการใช ้เวลาเปลี่ยน..อุตุปักษ์ ซึ่งคานวณจาก..ตาแหน่งพระอาทิตย์ เข ้ามา..เป็น..ตัวแบ่งรอบกระดาน แทนที่..จะใช ้..การแบ่งตามหลักการของซานหยวน.. ในวิธีจื้อรุ่น ที่ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์
 154. ขึ้นผัง วิธีการวาดผังฉีเหมิน สามารถสุรปเป็นขั้นตอนได ้9 ขั้นตอนดังนี้ 1. หากระดาน (局) จากปฏิทิน 2. วาดจานดิน (地盤, dì pán, ตี้ ผาน) 3. วาดจานฟ้า (天盤, tiān pán, เทียน ผาน) 4. วาด 8 ประตู (八門, bā mén, ปา เหมิน) 5. วาด 9 ดาว (九星, jiǔxīng, จิ่ว ซิง) 6. วาด 10 เทพ (十神, shí shén, สื̲อ เสิ̲น) หรือ 8 เทพ (八神, bā shén, ปา เสิ̲น) 7. วาดดาวประกอบอื่น ๆ เช่น คงหวัง (空亡, kōng wáng) — ตาย ว่างเปล่า; หม่าซิง (馬星, mǎ xīng) — ดาวม ้า 8. วาดวิถี 7 ดารา (七星步罡法, qī xīng bù gāng fǎ, ชี ซิง ปู้ กัง ฝ่ า) 9. วาด 28 กลุ่มดาว (二十八宿, èrshí bāxiù, เอ ้อร์ สื̲อ ปา ซิ่ว) https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 155. https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-application-45bf1567265c
 156. ในบทความที่ผ่านมา เราได ้พูดถึง..ขั้นที่ 1 ไปแล ้ว • โดยการหากระดาน อาศัยจากดูในปฏิทิน หรือ ดูจาก 72 โฮ่ว (แล ้วแต่วิธี) • ขั้นต่อมา.. เมื่อได ้..หมายเลขกระดาน..มาแล ้ว ก็นามาวาดกระดานและจานดิน ดังที่จะได ้แสดงต่อไป • ก่อนจะเริ่มอธิบาย..การขึ้นผัง ขออนุญาต..อธิบาย 3 ขุนพล 6 องครักษ์..ก่อน เพื่อจะได ้เข ้าใจวิชามากยิ่งขึ้น
 157. 3 ขุนพล 6 องครักษ์ 三奇六儀 • จากที่ได ้กล่าวไปข ้างต ้นว่า หลิวป๋ อเวิน ได ้นาเอา..กิ่งฟ้า..มาแทน 60 甲子 • วิธีการที่ หลิวป๋ อเวิน ใช ้ คือ จาก..ซานหยวน..ของ 60 甲子 ที่ได ้กล่าวถึงไปใน..ตอนต ้นของบทความ • จะเห็นได ้ว่า มีอยู่เพียง 6 แถว..ในแนวตั้งเท่านั้น..ที่มี 甲 อยู่ อีก 3 แถวนั้น..จะไม่มี 甲 อยู่ • ซึ่งจากในรูปด ้านล่าง..แถวแนวตั้งที่ 1–6 จะมี 甲 อยู่ แต่แถว 7–9 จะไม่มี 甲 อยู่ในแถวแนวตั้งเลย
 158. 60 เจี๋ยชี่ ซานหยวน https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 159. https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 160. จากนั้น หลิวป๋ อเวิน.. ได ้กาหนดให ้..กิ่งฟ้า..ใน..แถวสุดท ้าย..ของ..แถว แนวตั้ง..นั้น แทน 甲 ที่อยู่ในแถวแนวตั้งนั้น ซึ่งก็จะได ้เป็น • 戊午 → 戊 → 甲子 • 己未 → 己 → 甲戌 • 庚申 → 庚 → 甲申 • 辛酉 → 辛 → 甲午 • 壬戌 → 壬 → 甲辰 • 癸亥 → 癸 → 甲寅 https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 161. ด ้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มา ของคาว่า ตุ้นเจี่ย (遁甲) — ซ่อนเจี่ย, เจี่ยซ่อนในนี้ • จริง ๆ ..อักษร 遁 ประกอบด ้วย 2 ตัว..คือ 辵 (เดิน, เคลื่อนที่) + 盾 (โล่) → ทาให ้แปลได ้อีกว่า เคลื่อนที่โดยมีการกาบัง, ปกป้อง https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 162. game skills
 163. 甲 นอกจากจะหมายถึง..กิ่งฟ้าตัวแรก หรือ ไม ้หยาง แล ้ว ยังสามารถแปลว่า ชุดเกาะ, หมวกเกาะ ได ้อีกด ้วย • ดังนั้น 遁甲 นอกจากจะแปลว่า ‘ซ่อนเจี่ย’ แล ้ว • ยังแปลว่า ‘ปกป้องเจี่ย’, ‘คุ้มกันเจี่ย’ ได ้อีกด ้วย
 164. ทาไมต ้องคุ้มกันเจี่ย? • เนื่องจาก..ใน..วิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ย • 甲 หรือ เจี่ย จะเปรียบเสมือนแม่ทัพ หรือ ฮ่องเต ้ • เนื่องจากเป็น..ผู้นากิ่งฟ้าอื่น ๆ • ดังนั้น 甲 จึงมีความสาคัญมาก • ที่ใดมี 甲 อยู่...จึงต ้องมีองครักษ์ด ้วยเสมอ
 165. 6+1
 166. 6 องครักษ์ — 六儀 ซึ่งจากที่กล่าวข ้างต ้น • จะเห็นว่า 甲 มี..องครักษ์อยู่ 6 คน คือ 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 • หรือเราเรียกว่า ‘6 องครักษ์’ หรือ ‘6 องครักษ์พิทักษ์เจี่ย’ นั้นเอง • โดยในภาษาจีน จะเรียกว่า 六儀 (liù yí, ลิ่วอี๋)
 167. 6 องครักษ์ — 六儀 https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 168. อักษร 儀 ประกอบด ้วย • 人 (คน, เจ ้าหน้าที่) + 義 (พิธีการ โดย 義 มาจาก 我 อาวุธมีคม + 羊 แกะ → บูชายัญ) • โดยทั่วไป 儀 จึงหมายถึง ผู้ที่ประกอบพิธีการต่าง ๆ ในวัง (พระราช พิธี)
 169. 義 มาจาก 我 อาวุธมีคม + 羊 แกะ → บูชายัญ
 170. นอกจากนั้น ก็มีการนาไปใช ้ตั้งตาแหน่งพระ สนม หรือ นางใน เช่น ในสมัยราชวงศ์ถัง มีการตั้ง หกพระสนมเอก ว่า ลิ่วอี้ (六儀) โดยมี • 淑儀 (ซูอี๋) ผู้งามบริสุทธิ์ยิ่ง • 德儀 (เต๋ออี๋) ผู้งามด ้วยศีลธรรม • 賢儀 (เสียนอี๋) ผู้งามด ้วยปัญญา • 順儀 (ซุ่นอี๋) ผู้โอนอ่อนนอบน้อม • 婉儀 (หว่านอี๋) ผู้อ่อนโยนละมุนละไม • 芳儀 (ฟางอี๋) ผู้มีกลิ่นหอมนวล
 171. 4 สุดยอดหญิงงามในตานานของ จีน https://teen.mthai.com/variety/67033.html
 172. รายชื่อนามสตรีทั้งสี่ เรียงตามช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ดังนี้ 1.ไซซี : มีชีวิตอยู่ช่วง ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ใน สมัยชุนชิว ได ้ฉายาว่า “มัจฉาจมวารี” 2.หวังเจาจวิน (Wang Zhaojun) : มีชีวิตอยู่ในช่วง ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ได ้ฉายาว่า “ปักษีตกนภา” 3.เตียวเสี้ยน (Diao Chan) : มีชีวิตอยู่ในยุคสามก๊ก ได ้ฉายาว่า “จันทร์หลบโฉมสุดา” 4.หยางกุ้ยเฟย (Yang Guifei) : มีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์ ถัง ได ้ฉายาว่า “มวลผกาละอายนาง”
 173. ในฉีเหมินตุ้นเจี่ย ก็จะคล ้าย ๆ กัน คือ องครักษ์ทั้ง 6 คนนั้น ก็จะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น • 庚 จะชานาญเรื่องการใช ้กาลัง, • 辛 จะชานาญเรื่องสงครามจิตวิทยา • สมัยก่อน ...6 องครักษ์..มีความสาคัญมาก แต่ในปัจจุบัน...เราไม่เน้นไปที่การทาสงคราม จึงทาให ้ซินแสสมัยใหม่ มักจะแปลความหมายของ 6 องครักษ์..ไปในทาง เลวร ้าย
 174. 3 ขุนพล — 三奇 奇 (qí, ฉี) • ตามความหมายทั่วไป แปลได ้เป็น แปลกประหลาด, ไม่ปกติ, ผิดปกติ, อัศจรรย์, ประหลาดใจ,วิเศษ, หายาก, ยอดเยี่ยม, น่าพิศวง, • ผิดปกติแบบสุดยอด เช่น เก่งมาก, สวยมาก
 175. 6 องครักษ์ — 六儀 https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5 3 ประหลาด
 176. ซึ่งเราจะเห็นได ้จาก..ตาราง..ซาน หยวน จะพบว่ามี..กิ่งฟ ้ า..อยู่ 3 ตัว..ที่ไม่มี 甲 อยู่ • ทาให ้กิ่งฟ้า..ทั้ง 3 นั้น..แปลกประหลาด ผิดปกติกว่า ตัวอื่น ๆ (แปลกกว่า 6 ตัวที่เหลือ) • ซึ่งทั้ง 3 ตัวนั้นคือ 乙, 丙, 丁 จึงเป็นเหตุที่เรามักเรียก 乙, 丙, 丁 ว่า ‘3 ประหลาด’
 177. อักษร 奇 ประกอบด ้วย 大 (คนยืดแขนยืดขา) + 可 (มือป้องปาก ตะโกน) → ส่งเสียงดังด ้วยเจอเหตุไม่ปกติ; แต่..นักภาษาศาสตร์..โดยมาก เชื่อว่า จริง ๆ แล ้ว 可 ตามอักษรโบราณ..เป็นรูปอานม ้า ดังนั้น 奇 ในสมัยโบราณ จึงหมายถึง ขี่ม ้า (แบบที่อ ้าแขนไปทาอย่างอื่นได ้ด ้วย) https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 178. หน่วยธนูกระต่าย https://www.youtube.com/watch?v=jpAwlDhHUaU
 179. เส ้นทางสายไหม...กระตุ้น เศรษฐกิจ..... หรือ..การล่าอาณานิคม ? “แนวคิด 1 แถบ 1 เส ้นทาง 一带一路 One Belt One Road” • ความหมายของ 1 แถบ คือ เส ้นทางเดินทางบก..จากจุดเริ่มต ้น..เมืองซีอัน.. ไปทางทิศตะวันตก (ตามแนวเส ้นสีส ้ม) • และ 1 เส ้นทาง หมายถึง เส ้นทางเดินทะเล จาก มณฑล ฝูเจี้ยน อ ้อม ช่องแคบ มะละกา https://pantip.com/topic/36470748
 180. รูป แผนที่ เส ้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21
Anúncio