Kajian tinjauan

Suhana Basil
Suhana BasilTeacher em KPMG
KPT 6044
PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB


          TUGASAN 3

    TINJAUAN STATUS E-LEARNING

 “TAHAP PEMILIKAN DAN PEMILIHAN GADGET
 DI KALANGAN GURU SMK SUNGKAI, PERAK”DISEDIAKAN UNTUK    :
PROFESOR MADYA DATO’ DR HJ ABD LATIF HJ GAPORDISEDIAKAN OLEH      :
SUHANA BINTI BASIL @ ABDUL MAJID
SARJANA PENDIDIKAN PERAKAUNAN
M20111000252
KAJIAN TINJAUAN

TAHAP PEMILIKAN DAN PEMILIHAN GADGET DI KALANGAN GURU SMK SUNGKAI,
               PERAK


PENGENALAN


Dewasa kini pendedahan kepada penggunaan internet telah membawa kepada
perkembangan teknologi secara meluas. Dari situ lahirlah perbagai perkakasan terbaru
yang canggih dan membantu memudahkan serta memperluaskan penggunaan internet.

Gadget merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan kemampuan yang
lebih baik dan rekabentuk terbaru yang memiliki tujuan dan fungsi lebih praktikal.
Seiring perkembangan Pengertian gadget kini telah meluas meliputi telefon pintar dan
banyak lagi dengan menggunakan peningkatan teknologi.

Menurut Wikipedia (2012)Gadget adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris
untuk merujuk pada suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi
kepenggunaan yang spesifik yang berguna yang umumnya diberikan terhadap sesuatu
yang baru. Gadget Gratis dianggap dirancang secara berbeda dan lebih canggih
dibandingkan teknologi normal yang ada pada saat penciptaannya. Gadget dalam
pengertian umum dianggap sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi
khusus pada setiap perangkatnya. Contohnya: komputer, handphone, game konsole, dan
lainnya.

Komputer misalnya memainkan peranan besar dalam dunia pendidikan. Menurut
Gagne dan Briggs dalam Rosenberg (2000), komputer dapat digunakan sebagai media
pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media
pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer. Antara keistimewaan tersebut adalah
seperti berikut:

  a) Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara
   rangsangan dengan jawapan. Bahkan komputer dapat menggalakkan inspirasi
   dan meningkatkan minat.

  b) Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu
   untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki ingatan. Aktiviti
   pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti daripada para pelajar
   (Clements, 1995).

  c) Maklum Balas Dan Peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar
   memperoleh maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta.
   Peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan dapat
   memotivasikan pelajar.
OBJEKTIF KAJIAN

  a) Mengetahui tahap kepenggunaan dan pemilikan gadget di kalangan guru SMK
   Sungkai.

  b) Mengkaji jenis-jenis gadget yang menjadi pilihan dan dimiliki oleh guru SMK
   Sungkai.

  c) Mengenalpasti pengaruh teknologi masakini di kalangan guru SMK Sungkai
   dalam kehidupan seharian mereka.KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini adalah diharapkan agar dapat mengetahui persepsi guru di SMK Sungkai
terhadap kepenggunaan dan pemilikan berkaitan teknologi maklumat. Selain itu,
diharapkan juga kajian ini dapat mengkaji jenis-jenis gadget yang dimiliki di kalangan
guru SMK Sungkai beserta ahli keluarga masing-masing. Kajian dijalankan juga adalah
untuk mengenalpasti pengaruh teknologi maklumat masakini dalam mempengaruhi
corak kehidupan para guru beserta ahli keluarga masing-masing.


METODOLOGI KAJIAN

Kajian yang dijalankan ini menggunakan reka bentuk kajian berbentuk deskriptif
iaituuntuk mengetahui tahap pemilikan gadgetdi kalangan warga pendidik di SMK
Sungkai. Penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan yang bermatlamatkan
untukmenerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Kajian deskriptifdapat
menerangkan keadaan sebenar yang berlaku dalam perkara yang dikaji.

Selainitu, kajian ini merupakan penyelidikan untuk mendapatkan maklumat serta data
yangdikehendaki daripada responden dengan menggunakan instrumen soal selidik.
Kajian inidijalankan berasaskan kepada kaedah soal selidik di mana salah satu kaedah
yang paling populardi kalangan penyelidik serta mudah ditadbir setelah data dibina dan
juga senang diproses untukdianalisis. Soal selidik digunakan untuk mengukur konsep
yang berkaitan dengan sikap, persepsidan pandangan. (Mohammad Najib Abdul Ghafar,
1999: 88).

Untuk melicinkan kajian ini, kaedah temubual bagi memperolehi pandangan warga
pendidik di SMK Sungkai juga digunakan. Kaedah inidigunakan kerana pengkaji
merasakan ianya dapat membantu mendapatkan maklumat yang lebihtepat dan
pengukuhan yang lebih baik dalam menjalankan kajian ini.

Selain itu, kajian pepustakaan juga turut dilakukan bagi mendapatkan data
sekunderbagi kajian ini. Ia diperlukan untuk mendapatkan penerangan, fakta serta
penemuan atau hasilkajian yang akan atau telah dibuat sama ada secara langsung
ataupun tidak. Maklumat yang didapati daripada kajian perpustakaanini dapat
membantu penyelidik untuk membina item-item dalam kajian.
POPULASI & SAMPEL


Kajian ini memilih populasi yang terdiri daripada warga pendidik yang bertugas di SMK
Sungkai. Jumlah guru di SMK Sungkai adalah seramai 72 orang. Oleh itu, sampel kajian
yang dikaji meliputi keseluruhan populasi.Menurut Sidek Mohd Noah (2002: 85)
persampelan dan statistik infrensi atau pentakbiran akanmenjadi isu sekiranya kita
berupaya menggunakan seluruh individu yang hendak dikaji. Denganpenggunaan
keseluruhan populasi sebagai subjek kajian, keputusan yang diperoleh adalah
tepatkerana tiada ralat pensampelan merupakanstrategi penyelidikan bagi
mendapatkan maklumat mengenai sesuatu populasi daripadasebahagian individu yang
menganggotai populasi tersebut.Melalui sampel ini akan diperolehi sumber untuk
mendapatkan data. Selain itu,responden dipilih melalui kaedah persampelan seluruh
populasi kerana penyelidik tidakmeletakkan tujuan dan syarat terhadap responden
yang hendak dipilih untuk dijadikan sampeldalam kajian ini. Sampel akan dipilih seluruh
populasi di mana semua responden digunakan danini disamakan dengan penyelidikan
kes.KAJIAN TINJAUAN

Dewasa ini, dapat dilihat banyak produk teknologi maklumat terbaru dihasilkan oleh
para pengeluar. Mereka dilihat seakan berlumba untuk merekacipta dan seterusnya
mengeluarkan gadget terbaru yang mampu menarik perhatian khususnya pengemar
gadget. Antara gadget yang dihasilkan meliputi komputer dan telefon pintar.

Komputer merupakan mesin boleh atur cara yang direka untuk membaca dan
melaksanakan urutan sesebuah senarai arahan yang membuatkan ia melakukan operasi
aritmetik dan logik berdasarkan angka binari. Pada asasnya, komputer terdiri dari
ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang untuk penyimpanan data; dan unit
pemprosesan pusat yang berfungsi sebagai unit kawalan serta mengandungi unit logik
aritmetik. Contoh bagi aksesori komputer ialah papan kekunci, tetikus atau kad grafik
yang boleh dihubungkan supaya komputer dapat menerima input luar dan memaparkan
output. Unit pemproses komputer melaksanakan siri arahan yang membuatkan ia
membaca, memanipulasi dan kemudian menyimpan data. Ujian dan arahan loncat
membenarkannya untuk bergerak di dalam ruang program dan oleh itu melaksanakan
arahan berlainan sebagai fungsi dari kedudukan semasa dari mesin itu atau
persekitarannya.(ms.wikipedia.org,2012).

Manakala Komputer riba puladikenali dengan istilah notebook/powerbook ialah
komputer peribadi untuk penggunaan secara bimbit. Ciri-ciri komputer bimbit ialah
kecil dan dapat dibawa ke mana-mana dengan mudah. Ianya terhasil integrasi
komponen daripada komputer atas meja, termasuk paparan, papan kekunci, peranti
petunjuk yang dikenali sebagai bantalan sentuh dan juga pembesar suara ke dalam satu
unit. Beratnya sekitar 1 hingga 6 kilogram bergantung pada ukuran, bahan dan
spesifikasi. Sumber elektrik berasal dari bateri atau adaptor A/C yang dapat digunakan
untuk mengecas bateri dan menghidupkan komputer itu sendiri. Bateri komputer
ribapada umumnya dapat bertahan sekitar 1 hingga 6 jam bergantung pada cara
pemakaian, spesifikasi dan ukuran bateri. Komputer mudah alih, asalnya berdasarkan
monokrome CRT dan selepas itu dibangunkan menjadi komputer riba yang moden.
Sebagai komputer mudah alih, ia telah menjadi lebih kecil, ringan, murah, lebih berkuasa
dan paparanya lebih besar dan kualitinya juga bertambah. Dengan teknologi yang
bertambah baik, penggunaan komputer riba lebih meluas untuk pelbagai bentuk tujuan.
Komputer peribadi ialah komputer yang sesuai digunakan untuk kegunaan
peribadi..(ms.wikipedia.org,2012).

Afifah Hamdzah (2005) dalam kajiannya yang bertajuk ''Pola Penerimaan Komputer
Dalam Kalangan Kakitangan Organisasi Awam'' yang dijalankan dalam kalangan
kakitangan teknikal Majlis Perbandaran Kuantan, mendapati kategori `orang yang
ketinggalan’ atau laggards merupakan kategori penerima yang tertinggi berbanding
dengan kategori penerima yang lain. Sifat-sifat penerima yang mempengaruhi pola
penerimaan adalah sosio-ekonomi dan sifat kosmopolit. Sifat-sifat inovasi yang
mempengaruhi penerimaan pula adalah faedah relatif dari segi menjimatkan masa,
meningkatkan keupayaan memperolehi maklumat, lebih pilihan cara mendapatkan
maklumat, mengurangkan kos, keselesaan dan mudah menjalankan kerja, kesepadanan,
kerumitan dan kebolehcubaan. Selain itu, Afifah Hamdzah (2005) juga mendapati
beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi penerimaan komputer seperti galakan
dari pihak pengurusan, penyediaan kemudahan komputer yang mencukupi dan
sokongan daripada rakan sekerja.

Seterusnya, Tricia Lim (1999) yang membuat kajian tentang penerimaan komputer
peribadi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tricia Lim (1999) mengenalpasti faktor-
faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan sama ada untuk
menerima atau menolak penggunaan komputer peribadi serta melihat sama ada faktor
pengetahuan tentang komputer mempengaruhi keputusan individu untuk menerima
atau menolak penggunaan komputer. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan prinsip
dan pengetahuan kaedah tentang komputer mempengaruhi penerimaan dan
pembentukan sikap terhadap komputer peribadi.

IstilahiPad adalah komputer tablet yang direka dan dibangunkan oleh Apple Inc.iPad
menggunakan sistem pengendalian iOS. iPad mempunyai sambunganWi-Fi dan juga
selular. iPad pertama kali dipasarkan pada 3 April 2010 dan mula dijual di Malaysia
pada 30 November 2010. iPad boleh digunakan untuk mengambil gambar dan video,
mendengar muzik, menghantar dan menerima e-mel, dan juga membaca buku
elektronik. iPad juga boleh digunakan sebagai alat navigasi GPS, digunakan untuk
bermain permainan video dan lain-lainnya dengan memuat turun apps. Sehingga kini, 5
jenis iPad telah dipasarkan terdiri daripada iPad, iPad2, iPad generasi ketiga, generasi
keempat dan iPad mini. iPad merupakan sebuah peranti atau komputer tablet yang
berukuran 9.7 inci persegi, mempunyai fungsi “touch screen” pada layar paparannya. Ia
boleh dikatakan mirip sebuah mini laptop, yang boleh mendukung fungsi multimedia,
internet dan games serta memiliki berat sekitar 600 gram sahaja, mempunyai fungsi-
fungsi yang sama seperti netbook iaitu wifi dan Bluetooth serta menggunakan Safari
sebagai sistem operasinya. Antara aplikasi yang dimiliki iPad ialah seperti berikut :-

  a) Calendar – Kalendar yang menangani fungsi-fungsi asas sebuah organizer. Ini
   termasuk melihat tarikh, mengurus temujanji sehingga kepada melihat agenda
   aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.
b) Contact – Di sini semua data rakan dan keluarga boleh disimpan. Tampilannya
   yang seperti buku juga membuat aplikasi ini cantik pada pandangan mata.
  c) Maps – Aplikasi untuk mengakses Google Maps seperti pada iPhone. Layar yang
   lebih lebar membuatkan paparan peta lebih luas.
  d) Notes – Aplikasi ini digunakan untuk membuat catatan-catatan kecil. Jika pada
   iPhone aplikasi ini lebih mirip Post It, pada iPad aplikasi ini bagai memiliki
   sebuah block note kecil.
  e) Video – Menonton video pada iPad tidak dilakukan lewat aplikasi iPod. Video
   menjadi aplikasi khusus untuk menyaksikan video yang disinkronisasi dari
   iTunes.
  f) YouTube – Memang, browser Safari pada iPad tidak mendukung Flash. Tetapi
   setidaknya untuk menonton video YouTube, Apple telah menyediakan aplikasi
   tersendiri.
  g) iTunes – Aplikasi ini digunakan untuk mengakses database iTunes, untuk
   membeli lagu-lagu diinternet.
  h) App Store – Aplikasi ini digunakan untuk membeli aplikasi di App Store.
  i) Settings – Sesuai dengan namanya, ini adalah aplikasi untuk melihat pengaturan
   pada iPad. Termasuk pengaturan pada berbagai aplikasi yang ada.
  j) Safari – Browser bawaan dari Apple untuk mengakses laman web internet.
  k) Mail – Aplikasi client email bawaan pada iPad. Beberapa layanan email boleh
   langsung diakses dari sini, contohnya Yahoo! atau Gmail.
  l) Photos – Aplikasi untuk melihat foto di dalam iPad.
  m) iPod – Memutar muzik pada iPad boleh dilakukan menggunakan aplikasi ini.
   Setelah muzik dimainkan, pengguna boleh beralih ke aplikasi lain dengan muzik
   tetap dimainkan.

iPod ialah satu jenama pemain media mudah alih yang direka dan dipasarkan dan
dilancarkan pada bulan Oktober 2001. Barisan iPod kini terdiri daripada iPod classic asli
yang berteraskan cakera keras, iPod touch, iPod nano peringkat sederhana, dan iPod
shuffle yang tidak berpaparan. Bekas keluarannya termasuk iPod mini yang digantikan
iPod nano dan iPod photo mewah yang dipadukan semula ke barisan iPod classic.
Model-model iPod classic menyimpan media dalam sebuah cakera kerasdalaman,
sementara model-model lain menggunakan ingatan kilat kerana saiznya yang lebih kecil,
kecuali iPod mini yang berteraskan Microdrive. Seperti mana pemain-pemain muzik
digital lain, iPod juga berfungsi sebabgai peranti storan data luaran. Perisian iTunes
Apple digunakan untuk memindahkan muzik ke dalam peranti-peranti ini. Sebagai
aplikasi peti muzik, iTunes menyimpan sebuah pustaka muzik dalam komputer
pengguna dan boleh memainkan, merakam, dan menyalin muzik dari CD, serta juga
memindahkan foto, video, permainan, dan kalendar ke model-model iPod yang
menyokong media-media berkenaan.

Setelah penelitian terhadap definisi komputer, komputer bimbit, telefon bimbit, telefon
pintar seperti ipad dan ipod diketahui, adalah wajar untuk pengkaji mengenalpasti
pengaruh peralatan atau gadget ini di kalangan masyarakat. Seterusnya mampu
menjawab kepada tiga objektif yang digariskan iaitu mengetahui tahap kepenggunaan
dan pemilikan gadget, mengkajijenis-jenis gadget yang menjadi pilihan dan dimiliki oleh
guru SMK Sungkai serta mengenalpasti pengaruh teknologi masakini di kalangan guru
SMK Sungkai dalam kehidupan seharian mereka.
ANALISIS DATA&PENEMUAN KAJIAN


  1. Ciri-ciri Demografi Responden

Hasil kajian berdasarkan Jadual 1 menunjukkan bahawa lebih ramai guru wanita
berbanding lelaki, di mana bilangan responden perempuan ialah 55 orang (76.4%)
manakala bilangan responden lelaki hanya 17 orang ( 23.6%).


Taburan kekerapan tertinggi bagi umur adalah bagi kategori 26 hingga 35 tahun iaitu
seramai 36 orang (50%), diikuti oleh kategori umur antara 36–45 tahun iaitu seramai
24 orang (33.3%) dan kategori umur lebih 45 tahun adalah seramai 6 orang (16.7%).


Seterusnya, kaum Melayu mencatatkan taburan kekerapan yang tertinggi iaitu seramai
67 orang (93%), diikuti oleh kaum India seramai 4 orang (5.6%) dan kaum Cina seramai
1 orang (1.4%). Dari segi status perkahwinan pula, majoriti responden iaitu 68 orang
(94.4%) telah pun mendirikan rumah tangga, manakala 4 orang (5.6%) masih bujang.


Hasil kajian menunjukkan sebilangan besar daripada responden adalah guru biasa iaitu
seramai 42 orang (58.3%). Ini diikuti oleh Guru Panitia seramai 21 orang (29.2%). Baki
9 responden (12.5%) yang dikategorikan sebagai Pentadbiryang terdiri daripada
mereka yang memegang jawatan sebagai Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran,
Penolong Kanan HEM, PenolongKanan Ko Kurikulum, Penolong Kanan Tingkatan Enam
dan 4 orang Guru Kanan Mata Pelajaran.


 Jadual 1 : Taburan Kekerapan bagi      Kekerapan      Peratusan
 faktor demografi Ciri-ciri Demografi      (n)         (%)
 Jantina Lelaki                 17         23.6
 Perempuan                    55         76.4
 Jumlah                     72          100
 25 – 35 tahun                  36          50
 36 – 45 tahun                  24         33.3
 Lebih dari 45 tahun               12         16.7
 Jumlah                     72          100
 Kaum Melayu                   67          93
 Cina                      01          1.4
 India                      04          5.6
 Jumlah                     72          100
 Status Perkahwinan Belum Berkahwin        4          5.6
 Sudah Berkahwin                 68         94.4
 Jumlah                     72          100
 Jawatan Guru biasa               42         58.3
 Panitia                     21         29.2
 Pentadbir                    9         12.5
 Jumlah                     72          100
Taburan kekerapan mengikut pengalaman menjadi guru seperti dalam Jadual 2
menunjukkan majoriti responden iaitu seramai 25 orang (34.7%) berpengalaman antara
6 hingga 10 tahun, 20 orang (27.8%) berpengalaman menjadi guru antara satu hingga
lima tahun. Seterusnya diikuti pula oleh 18 orang ( 25%) berpengalaman antara 11
hingga 15 tahun dan 9 orang (12.5%) yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Jadual 2: Ciri-ciri Demografi           Kekerapan      Peratusan
                           (n)         (%)
 Pengalaman 1 – 5 tahun                20         27.8
 Menjadi Guru 6 – 10 tahun              25         34.7
 11 – 15 tahun                    18          25
 Lbh 20 tahun                     9         12.5
 Jumlah                        73          100
  2. Tahap Kepenggunaan dan Pemilikan GadgetJadual 3 menunjukkan analisis antara jantina dalam pembelian dan penggunaangadget-
gadget terkini. Guru perempuan mencatatkanpembelian dan penggunaan gadget-
gadget terkini yang terbanyak iaitu sebanyak 35 orang berbanding guru lelaki iaitu
sebanyak 15 orang.   Jadual 3 : Jantina dan      Adakah anda selalu membeli dan       Jumlah
   penggunaan komputer      menggunakan gadget terbaru dan terkini?
                     Ya          Tidak
 Lelaki                 15           2          17
 Perempuan                35           20          55
 Jumlah                 50           22          72Jadual 4 menunjukkan jenis-jenis gadget dimiliki oleh responden. Majoriti responden
iaitu 72 orang masing-masing memiliki komputer riba dan telefon bimbit.Ini diikuti
pemilikan telefon pintar sebanyak 45 responden dan anroid sebanyak 21
responden.Seterusnya didapati hanya 25 responden sahaja memiliki komputer di
rumah, diikuti pemilikan gadget iaitu ipad ( 18 orang) dan ipod sebanyak 6 orang sahaja.
Jadual 4 : Jantina dan   Jenis Gadget dimiliki Responden    Jumlah
  penggunaan komputer      Ya          Tiada
 Komputer Riba          72           0         72
 Telefon Pintar          45           27         72
 ipad               18           54         72
 ipod               6           66         72
 Telefon Bimbit          72           0         72
 Anroid              21           49         72
 Komputer             25           47         72


Jadual 5 menunjukkan tujuan utama responden menggunakan gadget-gadget
terkini dan terbaru. Majoriti responden iaitu 31.9% (23 orang) menyatakan bahawa
tujuan utama mereka menggunakan gadget adalah bagi pencarian sumber pendidikan.
Ini diikuti 23.6% (17 orang) pula menggunakannya bagi tujuan hiburan, 19.4% (14
orang) bertujuan permainan dan6.9% (5 orang) bertujuan mengurus data atau
maklumat.   12.5% (9 orang) menyatakan penggunaan gadget penting untuk
pembentangan pengajaran dan sebanyak 15.3% iaitu 11 orang berpendapat gadget
membantu menjadikan proses PP lebih menarik. Sebanyak 3 orang (4.2%) bersetuju
gadget bertujuan untuk membantu proses penyampaian lebih berkesan.


  Jadual 5: Tujuan utama menggunakan     Frekuensi     Peratusan (%)
   gadget-gadgetterkini dan terbaru
 Pencarian sumber pendidikan            23         31.9
 Pengurusan data atau maklumat           5         6.9
 Pembentangan pengajaran              9         12.5
 Hiburan                      17         23.6
 Permainan                     14         19.4
 Menjadikan proses PP lebih menarik        11         15.3
 Penyampaian lebih kemas              3         4.2

Jadual 6 menunjukkan faktor utama yang mendorong responden membeli dan
menggunakan gadget terkini dalam aktiviti seharian. Majoriti responden iaitu
29.2% (21 orang) menyatakan bahawa faktor utama yang mendorong mereka
menggunakan gadget adalah disebabkanoleh keperluan akademik. Seterusnya diikuti
27.8% (20 orang) didorong oleh faktor minat, 26.4% (19 orang) didorong oleh faktor
persekitaran dan 16.6% (12 orang) didorong oleh faktor imej.


   Jadual 6 : Faktor utama yang mendorong    Frekuensi   Peratusan (%)
   membeli &menggunakan gadgetterkini
 Minat                         20       27.8
 Keperluan akademik                   21       29.2
 Melambangkan imej                   12       16.6
 Pengaruh persekitaran                 19       26.4
Jadual 7 menunjukkan faktor utama yang mendorong responden tidak membeli dan
menggunakan gadget-gadget terkini. Majoriti responden iaitu 27.6% (20 orang)
menyatakan bahawa faktor utama yang mendorong mereka tidak menggunakan gadget-
gadget terkini adalah disebabkan oleh tidak berminat untuk menggunakannya. Ini
diikuti 22.2% (16 orang) disebabkan tidak pandai untuk menggunakannya, 16.6% (12
orang) disebabkan tidak berkeyakinan menggunakannya, 13.9% (10 orang) merasa
komputer sesuatu yang membebankan dan 12.5% (9 orang) menyatakan bahawa
kemudahan persekitaran tidak mencukupi menyebabkan masing-masing tidak membeli
dan menggunakan gadget terkini. Sebanyak 6.9% (5 orang) tidak menggunakannya
disebabkan tidak bersedia dengan perubahan teknologi maklumat yang pantas berubah
dewasa ini.  Jadual 7 : Faktor utama yang mendorong tidak   Frekuensi   Peratusan (%)
   membeli &menggunakan gadget terkini
 Tidak minat                     20        27.8
 Tidak pandai                     16        22.2
 Tidak bersedia                    5        6.9
 Tidak berkeyakinan                  12        16.6
 Membebankan                     10        13.9
 Kemudahan tidak mencukupi               9        12.5Jadual 8 menunjukkan individu atau pihak yang mendorong dan mempengaruhi
responden menggunakan gadget terkini. Majoriti responden iaitu 41.7% (30 orang)
didorong oleh rakan sekerja. Ini diikuti 33.3% (24 orang) didorong oleh ahli keluarga
dan12.5% (9 orang) organisasi iaitu pihak sekolah.Sebanyak 8.3% (6 orang) didorong
oleh rakan dan 4.2% (3 orang) didorong oleh pegawai atasan seperti (Kementerin,
Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) danPejabat Pelajaran Daerah (PPD).Jadual 8 : Pihak mendorong responden       Frekuensi    Peratusan (%)
menggunakan Gadget
Pegawai atasan                    3         4.2
Organisasi                      9        12.5
Rakan sekerja                    30        41.7
Rakan                         6         8.3
Keluarga                       24        33.3
PERBINCANGANObjektif pertama kajian adalah untuk mengetahui tahap kepenggunaan dan pemilikan
gadget di kalangan guru SMK Sungkai.Dapatan kajian yang diperolehi
menunjukkansecara keseluruhan tahap kepenggunaan gadget dimiliki oleh responden
adalah tinggi. Menurut Puan Norazlina melalui sidang temuramah menyatakan setiap
ahli keluarganya memiliki telefon pintar setiap seorang. Ini menunjukkan keluarga
beliau sanggup berbelanja besar untuk mendapatkan gadget yang terkini. Dapatan ini
disokong melalui soalan dikemukakan dalam Jadual 5 yang menunjukkan tujuan utama
responden menggunakan gadget-gadget terkini dan terbaru. Majoriti responden
menyatakan bahawa tujuan utama mereka menggunakan gadget adalah bagi pencarian
sumber pendidikan bersesuaian dengan profesion masing-masing. Untuk membantu
mendapatkan maklumat terkini dan disampaikan kepada para pelajar, pemilikan gadget
amat membantu dan berguna.


Selain daripada itu, objektif kedua kajian pula adalah untuk mengkaji jenis-jenis gadget
yang menjadi pilihan dan dimiliki oleh guru SMK Sungkai. Secara keseluruhannya,
dapatan menunjukkan jenis-jenis gadget yang menjadi pilihan respondenialah
komputer riba dan telefon bimbit. Kesemua responden didapati memiliki komputer riba
dan telefon bimbit bagi melancarkan urusan seharian masing-masing. Temuramah
bersama Tn Haji Nazeri Harun menyatakan bahawa beliau mempunyai 3 komputer meja
dan empat komputer riba bagi kegunaan seisi keluarga. Malah ruang keluarga di rumah
beliau telah dijadikan seperti siber cafe dengan meletakkan himpunan komputer. Ini
menunjukkan bahawa guru-guru di SMK Sungkai sememangnya tahu berkenaan gadget
terkini secara aktif. Seorang responden, Puan Radiah pula memberitahu bahawa beliau
dan suami masing-masing mempunyai telefon pintar yang mempunyai jenama yang
sama dan membelikan anak mereka telefon pintar yang boleh digunakan untuk aplikasi
permainan.


Seterusnya, objektif terakhir ialah untuk mengenalpasti pengaruh teknologi masakini di
kalangan guru SMK Sungkai dalam kehidupan seharian mereka. Dapatan menunjukkan
wujudnya pengaruh kuat antara keduanya. Didapati individu atau pihak yang
mendorong dan mempengaruhi responden menggunakan gadget terkini ialah
rakan sekerja. Pengaruh rakan ini telah menggalakkan guru tersebut untuk memiliki
gadget terkini. Para guru di SMK Sungkai sememangnya menggunakan gadget terkini
secara aktif dalam kehidupan seharian. Mereka bergantung kepada telefon pintar untuk
berinteraksi seharian, melayari internet atau mencari bahan untuk membantu
memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
KESIMPULANSecara umumnya dapatlah dirumuskan bahawa faktor pengetahuan, sikap, sifat-sifat
inovasi, personaliti guru, dan sokongan organisasi amat mempengaruhi penerimaan dan
penggunaan gadget dalam situasi seharian di kalangan guru-guru. Di samping itu faktor
demografi seperti jantina dan umur didapati memberi mempengaruhi secara tidak
terhadap aspek pemilihan dan pemilikan gadget oleh para guru.


Pengkaji-pengkaji di masa hadapan dicadangkan menjalankan kajian yang lebih
mendalam mengenai sikap guru terhadap kepenggunaan gadget-gadget terkini dan
faktor-faktor yang menyebabkan penolakan penggunaan gadget dalam kehidupan
seharian mereka. Selain itu, pengkaji seterusnya juga perlu mengenal pasti terlebih
dahulu apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan guru-guru menerima atau
menolak penggunaan gadget terkini supaya dapat dijadikan pandangan serta panduan
untuk menjalankan kajian.


Selain itu, kajian-kajian akan datang boleh menggunakan bentuk inovasi yang lain
seperti penggunaan aplikasi seperti e-mel, internet dan lain-lain lagi di kalangan guru.
Skop kajian juga mungkin boleh diperluaskan bukan sahaja terhadap guru-guru di SMK
Sungkai tetapi guru-guru di daerah-daerah mahupun di negeri lain juga. Tambahan pula,
selain daripada kaedah tinjauan melalui soal selidik, kaedah temuduga juga boleh
dijalankan untuk mengukuhkan serta mendapatkan maklumat tambahan mengenai
keputusan kajian. Kajian terhadap guru-guru adalah penting berikutan dasar kerajaan
ketika ini untuk menuju ke era e-pembelajaran dan e-kerajaan. Oleh itu, guru-guru perlu
bersedia menerima penggunaan gadget terkini dalam proses pengajaran dan
pembelajaran supaya dapat melahirkan generasi yang celik teknologi. Ini bagi
melahirkan generasi yang akan datang tidak kekok dan takut dengan perkembangan
teknologi yang berlaku saban hari secara berterusan dari masa ke semasa.
RUJUKANAbdul Wahab Ismail Gani et all, (2006), Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-
  Pembelajaran dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kes di Pulau Pinang,
  Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2.

Afifah Hamdzah, (2005), Pola Penerimaan Komputer di Kalangan Kakitangan Organisasi
  Awam: Kajian Kes Kakitangan Teknikal Majlis Perbandaran Kuantan, Tesis Sarjana,
  Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Clements, D.H., (1995), ''Teaching creativity with computers'', Educational Psychology
  Review, 7(2): 141–161.

Rosenberg, M.J., (2000), E-Learning, New York: McGraw Hill.

Tricia Lim, (1999), Penerimaan Komputer Peribadi di Kalangan Individu di Malaysia: Satu
  Kajian Kes di Pulau Pinang, Tesis Sarjana, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

http://ms.wikipedia.org/wiki/komputer

http://ms.wikipedia.org/wiki/komputeriba

http://ms.wikipedia.org/wiki/IPod

http://ms.wikipedia.org/wiki/IPad

Recomendados

Bahasa seni kssr tahun 3 por
Bahasa seni kssr tahun 3Bahasa seni kssr tahun 3
Bahasa seni kssr tahun 3Shuain Dul
3.1K visualizações66 slides
Lukisan digital ppt por
Lukisan digital pptLukisan digital ppt
Lukisan digital pptWong Lin
1.3K visualizações7 slides
Unsur seni barat por
Unsur seni baratUnsur seni barat
Unsur seni baratNor Adilah
6.2K visualizações30 slides
Cetakan por
CetakanCetakan
Cetakanawecheim
33.7K visualizações18 slides
Topik 4 pengetahuan asas dalam seni visual por
Topik 4 pengetahuan asas dalam seni visualTopik 4 pengetahuan asas dalam seni visual
Topik 4 pengetahuan asas dalam seni visualWany Hardy
31.3K visualizações25 slides
Catan por
CatanCatan
CatanRazif Isnin
8.7K visualizações29 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Rancangan aktiviti kelab sejarah por
Rancangan aktiviti kelab sejarahRancangan aktiviti kelab sejarah
Rancangan aktiviti kelab sejarahAzhar Abu
29.9K visualizações4 slides
Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia por
Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia
Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia Fairuz Alwi
13.5K visualizações81 slides
Sejarah Seni Visual Malaysia por
Sejarah Seni Visual MalaysiaSejarah Seni Visual Malaysia
Sejarah Seni Visual MalaysiaAbby Piong
185.6K visualizações47 slides
Jenis jenis arca(seni) por
Jenis jenis arca(seni)Jenis jenis arca(seni)
Jenis jenis arca(seni)zainiaman
26.3K visualizações9 slides
bab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunis por
bab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunisbab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunis
bab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunisfaridatulalieya
2.9K visualizações23 slides
Garisan por
GarisanGarisan
Garisanramlahdom
23.1K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Rancangan aktiviti kelab sejarah por Azhar Abu
Rancangan aktiviti kelab sejarahRancangan aktiviti kelab sejarah
Rancangan aktiviti kelab sejarah
Azhar Abu29.9K visualizações
Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia por Fairuz Alwi
Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia
Seni visual penggal 1: sejarah perkembangan seni lukis di malaysia
Fairuz Alwi13.5K visualizações
Sejarah Seni Visual Malaysia por Abby Piong
Sejarah Seni Visual MalaysiaSejarah Seni Visual Malaysia
Sejarah Seni Visual Malaysia
Abby Piong185.6K visualizações
Jenis jenis arca(seni) por zainiaman
Jenis jenis arca(seni)Jenis jenis arca(seni)
Jenis jenis arca(seni)
zainiaman26.3K visualizações
bab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunis por faridatulalieya
bab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunisbab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunis
bab 6.3 sejarah tingkatan 4 - usaha menangani komunis
faridatulalieya2.9K visualizações
Garisan por ramlahdom
GarisanGarisan
Garisan
ramlahdom23.1K visualizações
Penaungan seni visual di malayia por zainiaman
Penaungan seni visual di malayiaPenaungan seni visual di malayia
Penaungan seni visual di malayia
zainiaman4.2K visualizações
PELAJAR ASING /EKSPATRIAT DI MALAYSIA por Phillip Wong
PELAJAR ASING /EKSPATRIAT DI MALAYSIAPELAJAR ASING /EKSPATRIAT DI MALAYSIA
PELAJAR ASING /EKSPATRIAT DI MALAYSIA
Phillip Wong9.4K visualizações
Kemasukan pendatang tanpa izin(PATI) por Yfook Ng
Kemasukan pendatang tanpa izin(PATI)Kemasukan pendatang tanpa izin(PATI)
Kemasukan pendatang tanpa izin(PATI)
Yfook Ng68.8K visualizações
TEORI PSV T5: Pelukis Moden Malaysia por guestadeb0f
TEORI PSV T5: Pelukis Moden MalaysiaTEORI PSV T5: Pelukis Moden Malaysia
TEORI PSV T5: Pelukis Moden Malaysia
guestadeb0f11K visualizações
Seni Visual penggal 1: seni (sejarah seni barat) por Fairuz Alwi
Seni Visual penggal 1: seni (sejarah seni barat)Seni Visual penggal 1: seni (sejarah seni barat)
Seni Visual penggal 1: seni (sejarah seni barat)
Fairuz Alwi24.7K visualizações
Anyaman por kimhachong
AnyamanAnyaman
Anyaman
kimhachong25.3K visualizações
Post Impresionisme por Khairiezal Norizan
Post ImpresionismePost Impresionisme
Post Impresionisme
Khairiezal Norizan13K visualizações
Sejarah Tingkatan 2: Bab7 mat salleh por hamdan che hassan
Sejarah Tingkatan 2: Bab7 mat sallehSejarah Tingkatan 2: Bab7 mat salleh
Sejarah Tingkatan 2: Bab7 mat salleh
hamdan che hassan29.8K visualizações
Rekabentuk por wanieyzuki
RekabentukRekabentuk
Rekabentuk
wanieyzuki11.4K visualizações
Sebab sebab berlakunya kes penderaan kanak-kanak dalam masyarakat por yhan law
Sebab sebab berlakunya kes penderaan kanak-kanak dalam masyarakat Sebab sebab berlakunya kes penderaan kanak-kanak dalam masyarakat
Sebab sebab berlakunya kes penderaan kanak-kanak dalam masyarakat
yhan law46.2K visualizações
Sinopsis keseluruhan novel tirani por Norlianti Adali
Sinopsis keseluruhan novel tiraniSinopsis keseluruhan novel tirani
Sinopsis keseluruhan novel tirani
Norlianti Adali19.5K visualizações
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN por faizah osman
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANKERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
faizah osman12.1K visualizações

Destaque

Bab3(5) por
Bab3(5)Bab3(5)
Bab3(5)Suhana Basil
284 visualizações5 slides
Ulasan jurnal kpt6044 por
Ulasan jurnal kpt6044Ulasan jurnal kpt6044
Ulasan jurnal kpt6044Suhana Basil
694 visualizações6 slides
laptop auto cooler with security system por
laptop auto cooler with security systemlaptop auto cooler with security system
laptop auto cooler with security systemMohamad Husni Ramli
1.2K visualizações16 slides
ANALYSE CONDITION BASE MONITORING por
ANALYSE CONDITION BASE MONITORINGANALYSE CONDITION BASE MONITORING
ANALYSE CONDITION BASE MONITORINGMohamad Husni Ramli
1.7K visualizações14 slides
Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar por
Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajarKajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar
Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajarZieya Ash
41.7K visualizações35 slides
Tugasan 3: Kajian Tinjauan por
Tugasan 3: Kajian TinjauanTugasan 3: Kajian Tinjauan
Tugasan 3: Kajian Tinjauansuhaimi zulkipli
11.9K visualizações6 slides

Destaque(6)

Bab3(5) por Suhana Basil
Bab3(5)Bab3(5)
Bab3(5)
Suhana Basil284 visualizações
Ulasan jurnal kpt6044 por Suhana Basil
Ulasan jurnal kpt6044Ulasan jurnal kpt6044
Ulasan jurnal kpt6044
Suhana Basil694 visualizações
laptop auto cooler with security system por Mohamad Husni Ramli
laptop auto cooler with security systemlaptop auto cooler with security system
laptop auto cooler with security system
Mohamad Husni Ramli1.2K visualizações
ANALYSE CONDITION BASE MONITORING por Mohamad Husni Ramli
ANALYSE CONDITION BASE MONITORINGANALYSE CONDITION BASE MONITORING
ANALYSE CONDITION BASE MONITORING
Mohamad Husni Ramli1.7K visualizações
Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar por Zieya Ash
Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajarKajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar
Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar
Zieya Ash41.7K visualizações
Tugasan 3: Kajian Tinjauan por suhaimi zulkipli
Tugasan 3: Kajian TinjauanTugasan 3: Kajian Tinjauan
Tugasan 3: Kajian Tinjauan
suhaimi zulkipli11.9K visualizações

Similar a Kajian tinjauan

Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE... por
Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE...Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE...
Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE...Prasetyo Bondan
4.2K visualizações2 slides
Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den... por
Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den...Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den...
Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den...Prasetyo Bondan
1.3K visualizações2 slides
SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ... por
SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ...SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ...
SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ...ahmadfauji87
63 visualizações8 slides
KPT6044 Kajian Tinjauan_pdf por
KPT6044 Kajian Tinjauan_pdfKPT6044 Kajian Tinjauan_pdf
KPT6044 Kajian Tinjauan_pdfngochooihong
858 visualizações17 slides
digi tajwed ecostem 22..docx por
digi tajwed ecostem 22..docxdigi tajwed ecostem 22..docx
digi tajwed ecostem 22..docxnorarbainah
37 visualizações5 slides
5447 por
54475447
5447BucketHead d'Java
154 visualizações6 slides

Similar a Kajian tinjauan(20)

Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE... por Prasetyo Bondan
Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE...Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE...
Laporan tahap 1 (PENGARUH PENGGUNAAN GADGET PADA MAHASISWA DAN HUBUNGANNYA DE...
Prasetyo Bondan4.2K visualizações
Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den... por Prasetyo Bondan
Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den...Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den...
Laporan Tahap 1 Pengaruh Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Dan Hubungannya Den...
Prasetyo Bondan1.3K visualizações
SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ... por ahmadfauji87
SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ...SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ...
SIM 9, Ahmad Fauji,Hapzi Ali,Sistem Informasi Global,Universitas Mercu Buana ...
ahmadfauji8763 visualizações
KPT6044 Kajian Tinjauan_pdf por ngochooihong
KPT6044 Kajian Tinjauan_pdfKPT6044 Kajian Tinjauan_pdf
KPT6044 Kajian Tinjauan_pdf
ngochooihong858 visualizações
digi tajwed ecostem 22..docx por norarbainah
digi tajwed ecostem 22..docxdigi tajwed ecostem 22..docx
digi tajwed ecostem 22..docx
norarbainah37 visualizações
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Bab 8 por Modul Guruku
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Bab 8Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Bab 8
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Bab 8
Modul Guruku79 visualizações
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054 por shamsuhaila85
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054
shamsuhaila851.4K visualizações
Sim 9, dicky herlambang (41816010078), prof dr hapzi ali mm, sistem informa... por Dicky Herlambang
Sim  9, dicky herlambang (41816010078), prof dr hapzi ali mm, sistem informa...Sim  9, dicky herlambang (41816010078), prof dr hapzi ali mm, sistem informa...
Sim 9, dicky herlambang (41816010078), prof dr hapzi ali mm, sistem informa...
Dicky Herlambang60 visualizações
dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m... por dio nugroho
dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m...dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m...
dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m...
dio nugroho59 visualizações
Ebook dan peranti mobile por Punia Turiman
Ebook dan peranti mobileEbook dan peranti mobile
Ebook dan peranti mobile
Punia Turiman644 visualizações
Pengembangan inventori kebiasaan belajar berbasis komputer bagi siswa sekola... por indoamaterasu
Pengembangan inventori kebiasaan belajar berbasis komputer bagi siswa sekola...Pengembangan inventori kebiasaan belajar berbasis komputer bagi siswa sekola...
Pengembangan inventori kebiasaan belajar berbasis komputer bagi siswa sekola...
indoamaterasu532 visualizações
Pemanfaatan ICT por Wiwit Safitri
Pemanfaatan ICTPemanfaatan ICT
Pemanfaatan ICT
Wiwit Safitri838 visualizações
Sim 9, adam dermawan,hapzi ali,sistem informasi global,universitas mercu buan... por adamdermawan97
Sim 9, adam dermawan,hapzi ali,sistem informasi global,universitas mercu buan...Sim 9, adam dermawan,hapzi ali,sistem informasi global,universitas mercu buan...
Sim 9, adam dermawan,hapzi ali,sistem informasi global,universitas mercu buan...
adamdermawan9753 visualizações
Tugas jurnal bhs indonesia por anirsu
Tugas jurnal bhs indonesia Tugas jurnal bhs indonesia
Tugas jurnal bhs indonesia
anirsu1.9K visualizações
BAHASA INDONESIA: MAKALAH "Dampak Teknologi dan Komunikasi Terhadap Aktivitas... por Ghina Siti Ramadhanty
BAHASA INDONESIA: MAKALAH "Dampak Teknologi dan Komunikasi Terhadap Aktivitas...BAHASA INDONESIA: MAKALAH "Dampak Teknologi dan Komunikasi Terhadap Aktivitas...
BAHASA INDONESIA: MAKALAH "Dampak Teknologi dan Komunikasi Terhadap Aktivitas...
Ghina Siti Ramadhanty100.1K visualizações
Penulisan dapatan kajian e leraning por zulie76
Penulisan dapatan kajian e leraningPenulisan dapatan kajian e leraning
Penulisan dapatan kajian e leraning
zulie76264 visualizações
Materi 1 M1 KB3: ANALISIS HASIL ASESMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI por SPADAIndonesia
Materi 1 M1 KB3: ANALISIS HASIL ASESMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASIMateri 1 M1 KB3: ANALISIS HASIL ASESMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Materi 1 M1 KB3: ANALISIS HASIL ASESMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
SPADAIndonesia4.3K visualizações
Laporan tugas 2 SDLC por Moch. Nor Kholis
Laporan tugas 2 SDLCLaporan tugas 2 SDLC
Laporan tugas 2 SDLC
Moch. Nor Kholis155 visualizações
Peran dan fungsi komputer por ikbnttseihijau
Peran dan fungsi komputerPeran dan fungsi komputer
Peran dan fungsi komputer
ikbnttseihijau1.6K visualizações

Último

Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
27 visualizações35 slides
MATERI LHO X AYU.pptx por
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptxDelviaAndrini1
14 visualizações33 slides
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx por
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxNajwaAuliaSyihab
23 visualizações12 slides
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfIrawan Setyabudi
26 visualizações35 slides
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxAzizahRaiza1
30 visualizações17 slides
surat lamaran pld tahun 2023.docx por
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docxAnggunPermatasari25
12 visualizações1 slide

Último(20)

Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 visualizações
MATERI LHO X AYU.pptx por DelviaAndrini1
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptx
DelviaAndrini114 visualizações
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx por NajwaAuliaSyihab
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
NajwaAuliaSyihab23 visualizações
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza130 visualizações
surat lamaran pld tahun 2023.docx por AnggunPermatasari25
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 visualizações
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx por randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 visualizações
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken23 visualizações
Fajar Saputra (E1G022057).pptx por FajarSaputra57
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptx
FajarSaputra5714 visualizações
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx por RahimaSyahnePutri1
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx
RahimaSyahnePutri120 visualizações
Katalog Penerbit Baca por penerbitbaca
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Baca
penerbitbaca51 visualizações
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt118 visualizações
SK TPPK paud 2023.pdf por Komalasari96
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9696 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... por Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 visualizações
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5612 visualizações
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi34 visualizações
RPL Etika Berkomunikasi.docx por RahimaSyahnePutri1
RPL Etika Berkomunikasi.docxRPL Etika Berkomunikasi.docx
RPL Etika Berkomunikasi.docx
RahimaSyahnePutri122 visualizações

Kajian tinjauan

 • 1. KPT 6044 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB TUGASAN 3 TINJAUAN STATUS E-LEARNING “TAHAP PEMILIKAN DAN PEMILIHAN GADGET DI KALANGAN GURU SMK SUNGKAI, PERAK” DISEDIAKAN UNTUK : PROFESOR MADYA DATO’ DR HJ ABD LATIF HJ GAPOR DISEDIAKAN OLEH : SUHANA BINTI BASIL @ ABDUL MAJID SARJANA PENDIDIKAN PERAKAUNAN M20111000252
 • 2. KAJIAN TINJAUAN TAHAP PEMILIKAN DAN PEMILIHAN GADGET DI KALANGAN GURU SMK SUNGKAI, PERAK PENGENALAN Dewasa kini pendedahan kepada penggunaan internet telah membawa kepada perkembangan teknologi secara meluas. Dari situ lahirlah perbagai perkakasan terbaru yang canggih dan membantu memudahkan serta memperluaskan penggunaan internet. Gadget merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan kemampuan yang lebih baik dan rekabentuk terbaru yang memiliki tujuan dan fungsi lebih praktikal. Seiring perkembangan Pengertian gadget kini telah meluas meliputi telefon pintar dan banyak lagi dengan menggunakan peningkatan teknologi. Menurut Wikipedia (2012)Gadget adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris untuk merujuk pada suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi kepenggunaan yang spesifik yang berguna yang umumnya diberikan terhadap sesuatu yang baru. Gadget Gratis dianggap dirancang secara berbeda dan lebih canggih dibandingkan teknologi normal yang ada pada saat penciptaannya. Gadget dalam pengertian umum dianggap sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya. Contohnya: komputer, handphone, game konsole, dan lainnya. Komputer misalnya memainkan peranan besar dalam dunia pendidikan. Menurut Gagne dan Briggs dalam Rosenberg (2000), komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer. Antara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut: a) Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan dengan jawapan. Bahkan komputer dapat menggalakkan inspirasi dan meningkatkan minat. b) Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki ingatan. Aktiviti pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti daripada para pelajar (Clements, 1995). c) Maklum Balas Dan Peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta. Peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan dapat memotivasikan pelajar.
 • 3. OBJEKTIF KAJIAN a) Mengetahui tahap kepenggunaan dan pemilikan gadget di kalangan guru SMK Sungkai. b) Mengkaji jenis-jenis gadget yang menjadi pilihan dan dimiliki oleh guru SMK Sungkai. c) Mengenalpasti pengaruh teknologi masakini di kalangan guru SMK Sungkai dalam kehidupan seharian mereka. KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini adalah diharapkan agar dapat mengetahui persepsi guru di SMK Sungkai terhadap kepenggunaan dan pemilikan berkaitan teknologi maklumat. Selain itu, diharapkan juga kajian ini dapat mengkaji jenis-jenis gadget yang dimiliki di kalangan guru SMK Sungkai beserta ahli keluarga masing-masing. Kajian dijalankan juga adalah untuk mengenalpasti pengaruh teknologi maklumat masakini dalam mempengaruhi corak kehidupan para guru beserta ahli keluarga masing-masing. METODOLOGI KAJIAN Kajian yang dijalankan ini menggunakan reka bentuk kajian berbentuk deskriptif iaituuntuk mengetahui tahap pemilikan gadgetdi kalangan warga pendidik di SMK Sungkai. Penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan yang bermatlamatkan untukmenerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Kajian deskriptifdapat menerangkan keadaan sebenar yang berlaku dalam perkara yang dikaji. Selainitu, kajian ini merupakan penyelidikan untuk mendapatkan maklumat serta data yangdikehendaki daripada responden dengan menggunakan instrumen soal selidik. Kajian inidijalankan berasaskan kepada kaedah soal selidik di mana salah satu kaedah yang paling populardi kalangan penyelidik serta mudah ditadbir setelah data dibina dan juga senang diproses untukdianalisis. Soal selidik digunakan untuk mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsidan pandangan. (Mohammad Najib Abdul Ghafar, 1999: 88). Untuk melicinkan kajian ini, kaedah temubual bagi memperolehi pandangan warga pendidik di SMK Sungkai juga digunakan. Kaedah inidigunakan kerana pengkaji merasakan ianya dapat membantu mendapatkan maklumat yang lebihtepat dan pengukuhan yang lebih baik dalam menjalankan kajian ini. Selain itu, kajian pepustakaan juga turut dilakukan bagi mendapatkan data sekunderbagi kajian ini. Ia diperlukan untuk mendapatkan penerangan, fakta serta penemuan atau hasilkajian yang akan atau telah dibuat sama ada secara langsung ataupun tidak. Maklumat yang didapati daripada kajian perpustakaanini dapat membantu penyelidik untuk membina item-item dalam kajian.
 • 4. POPULASI & SAMPEL Kajian ini memilih populasi yang terdiri daripada warga pendidik yang bertugas di SMK Sungkai. Jumlah guru di SMK Sungkai adalah seramai 72 orang. Oleh itu, sampel kajian yang dikaji meliputi keseluruhan populasi.Menurut Sidek Mohd Noah (2002: 85) persampelan dan statistik infrensi atau pentakbiran akanmenjadi isu sekiranya kita berupaya menggunakan seluruh individu yang hendak dikaji. Denganpenggunaan keseluruhan populasi sebagai subjek kajian, keputusan yang diperoleh adalah tepatkerana tiada ralat pensampelan merupakanstrategi penyelidikan bagi mendapatkan maklumat mengenai sesuatu populasi daripadasebahagian individu yang menganggotai populasi tersebut.Melalui sampel ini akan diperolehi sumber untuk mendapatkan data. Selain itu,responden dipilih melalui kaedah persampelan seluruh populasi kerana penyelidik tidakmeletakkan tujuan dan syarat terhadap responden yang hendak dipilih untuk dijadikan sampeldalam kajian ini. Sampel akan dipilih seluruh populasi di mana semua responden digunakan danini disamakan dengan penyelidikan kes. KAJIAN TINJAUAN Dewasa ini, dapat dilihat banyak produk teknologi maklumat terbaru dihasilkan oleh para pengeluar. Mereka dilihat seakan berlumba untuk merekacipta dan seterusnya mengeluarkan gadget terbaru yang mampu menarik perhatian khususnya pengemar gadget. Antara gadget yang dihasilkan meliputi komputer dan telefon pintar. Komputer merupakan mesin boleh atur cara yang direka untuk membaca dan melaksanakan urutan sesebuah senarai arahan yang membuatkan ia melakukan operasi aritmetik dan logik berdasarkan angka binari. Pada asasnya, komputer terdiri dari ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang untuk penyimpanan data; dan unit pemprosesan pusat yang berfungsi sebagai unit kawalan serta mengandungi unit logik aritmetik. Contoh bagi aksesori komputer ialah papan kekunci, tetikus atau kad grafik yang boleh dihubungkan supaya komputer dapat menerima input luar dan memaparkan output. Unit pemproses komputer melaksanakan siri arahan yang membuatkan ia membaca, memanipulasi dan kemudian menyimpan data. Ujian dan arahan loncat membenarkannya untuk bergerak di dalam ruang program dan oleh itu melaksanakan arahan berlainan sebagai fungsi dari kedudukan semasa dari mesin itu atau persekitarannya.(ms.wikipedia.org,2012). Manakala Komputer riba puladikenali dengan istilah notebook/powerbook ialah komputer peribadi untuk penggunaan secara bimbit. Ciri-ciri komputer bimbit ialah kecil dan dapat dibawa ke mana-mana dengan mudah. Ianya terhasil integrasi komponen daripada komputer atas meja, termasuk paparan, papan kekunci, peranti petunjuk yang dikenali sebagai bantalan sentuh dan juga pembesar suara ke dalam satu unit. Beratnya sekitar 1 hingga 6 kilogram bergantung pada ukuran, bahan dan spesifikasi. Sumber elektrik berasal dari bateri atau adaptor A/C yang dapat digunakan untuk mengecas bateri dan menghidupkan komputer itu sendiri. Bateri komputer ribapada umumnya dapat bertahan sekitar 1 hingga 6 jam bergantung pada cara
 • 5. pemakaian, spesifikasi dan ukuran bateri. Komputer mudah alih, asalnya berdasarkan monokrome CRT dan selepas itu dibangunkan menjadi komputer riba yang moden. Sebagai komputer mudah alih, ia telah menjadi lebih kecil, ringan, murah, lebih berkuasa dan paparanya lebih besar dan kualitinya juga bertambah. Dengan teknologi yang bertambah baik, penggunaan komputer riba lebih meluas untuk pelbagai bentuk tujuan. Komputer peribadi ialah komputer yang sesuai digunakan untuk kegunaan peribadi..(ms.wikipedia.org,2012). Afifah Hamdzah (2005) dalam kajiannya yang bertajuk ''Pola Penerimaan Komputer Dalam Kalangan Kakitangan Organisasi Awam'' yang dijalankan dalam kalangan kakitangan teknikal Majlis Perbandaran Kuantan, mendapati kategori `orang yang ketinggalan’ atau laggards merupakan kategori penerima yang tertinggi berbanding dengan kategori penerima yang lain. Sifat-sifat penerima yang mempengaruhi pola penerimaan adalah sosio-ekonomi dan sifat kosmopolit. Sifat-sifat inovasi yang mempengaruhi penerimaan pula adalah faedah relatif dari segi menjimatkan masa, meningkatkan keupayaan memperolehi maklumat, lebih pilihan cara mendapatkan maklumat, mengurangkan kos, keselesaan dan mudah menjalankan kerja, kesepadanan, kerumitan dan kebolehcubaan. Selain itu, Afifah Hamdzah (2005) juga mendapati beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi penerimaan komputer seperti galakan dari pihak pengurusan, penyediaan kemudahan komputer yang mencukupi dan sokongan daripada rakan sekerja. Seterusnya, Tricia Lim (1999) yang membuat kajian tentang penerimaan komputer peribadi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tricia Lim (1999) mengenalpasti faktor- faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan sama ada untuk menerima atau menolak penggunaan komputer peribadi serta melihat sama ada faktor pengetahuan tentang komputer mempengaruhi keputusan individu untuk menerima atau menolak penggunaan komputer. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan prinsip dan pengetahuan kaedah tentang komputer mempengaruhi penerimaan dan pembentukan sikap terhadap komputer peribadi. IstilahiPad adalah komputer tablet yang direka dan dibangunkan oleh Apple Inc.iPad menggunakan sistem pengendalian iOS. iPad mempunyai sambunganWi-Fi dan juga selular. iPad pertama kali dipasarkan pada 3 April 2010 dan mula dijual di Malaysia pada 30 November 2010. iPad boleh digunakan untuk mengambil gambar dan video, mendengar muzik, menghantar dan menerima e-mel, dan juga membaca buku elektronik. iPad juga boleh digunakan sebagai alat navigasi GPS, digunakan untuk bermain permainan video dan lain-lainnya dengan memuat turun apps. Sehingga kini, 5 jenis iPad telah dipasarkan terdiri daripada iPad, iPad2, iPad generasi ketiga, generasi keempat dan iPad mini. iPad merupakan sebuah peranti atau komputer tablet yang berukuran 9.7 inci persegi, mempunyai fungsi “touch screen” pada layar paparannya. Ia boleh dikatakan mirip sebuah mini laptop, yang boleh mendukung fungsi multimedia, internet dan games serta memiliki berat sekitar 600 gram sahaja, mempunyai fungsi- fungsi yang sama seperti netbook iaitu wifi dan Bluetooth serta menggunakan Safari sebagai sistem operasinya. Antara aplikasi yang dimiliki iPad ialah seperti berikut :- a) Calendar – Kalendar yang menangani fungsi-fungsi asas sebuah organizer. Ini termasuk melihat tarikh, mengurus temujanji sehingga kepada melihat agenda aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.
 • 6. b) Contact – Di sini semua data rakan dan keluarga boleh disimpan. Tampilannya yang seperti buku juga membuat aplikasi ini cantik pada pandangan mata. c) Maps – Aplikasi untuk mengakses Google Maps seperti pada iPhone. Layar yang lebih lebar membuatkan paparan peta lebih luas. d) Notes – Aplikasi ini digunakan untuk membuat catatan-catatan kecil. Jika pada iPhone aplikasi ini lebih mirip Post It, pada iPad aplikasi ini bagai memiliki sebuah block note kecil. e) Video – Menonton video pada iPad tidak dilakukan lewat aplikasi iPod. Video menjadi aplikasi khusus untuk menyaksikan video yang disinkronisasi dari iTunes. f) YouTube – Memang, browser Safari pada iPad tidak mendukung Flash. Tetapi setidaknya untuk menonton video YouTube, Apple telah menyediakan aplikasi tersendiri. g) iTunes – Aplikasi ini digunakan untuk mengakses database iTunes, untuk membeli lagu-lagu diinternet. h) App Store – Aplikasi ini digunakan untuk membeli aplikasi di App Store. i) Settings – Sesuai dengan namanya, ini adalah aplikasi untuk melihat pengaturan pada iPad. Termasuk pengaturan pada berbagai aplikasi yang ada. j) Safari – Browser bawaan dari Apple untuk mengakses laman web internet. k) Mail – Aplikasi client email bawaan pada iPad. Beberapa layanan email boleh langsung diakses dari sini, contohnya Yahoo! atau Gmail. l) Photos – Aplikasi untuk melihat foto di dalam iPad. m) iPod – Memutar muzik pada iPad boleh dilakukan menggunakan aplikasi ini. Setelah muzik dimainkan, pengguna boleh beralih ke aplikasi lain dengan muzik tetap dimainkan. iPod ialah satu jenama pemain media mudah alih yang direka dan dipasarkan dan dilancarkan pada bulan Oktober 2001. Barisan iPod kini terdiri daripada iPod classic asli yang berteraskan cakera keras, iPod touch, iPod nano peringkat sederhana, dan iPod shuffle yang tidak berpaparan. Bekas keluarannya termasuk iPod mini yang digantikan iPod nano dan iPod photo mewah yang dipadukan semula ke barisan iPod classic. Model-model iPod classic menyimpan media dalam sebuah cakera kerasdalaman, sementara model-model lain menggunakan ingatan kilat kerana saiznya yang lebih kecil, kecuali iPod mini yang berteraskan Microdrive. Seperti mana pemain-pemain muzik digital lain, iPod juga berfungsi sebabgai peranti storan data luaran. Perisian iTunes Apple digunakan untuk memindahkan muzik ke dalam peranti-peranti ini. Sebagai aplikasi peti muzik, iTunes menyimpan sebuah pustaka muzik dalam komputer pengguna dan boleh memainkan, merakam, dan menyalin muzik dari CD, serta juga memindahkan foto, video, permainan, dan kalendar ke model-model iPod yang menyokong media-media berkenaan. Setelah penelitian terhadap definisi komputer, komputer bimbit, telefon bimbit, telefon pintar seperti ipad dan ipod diketahui, adalah wajar untuk pengkaji mengenalpasti pengaruh peralatan atau gadget ini di kalangan masyarakat. Seterusnya mampu menjawab kepada tiga objektif yang digariskan iaitu mengetahui tahap kepenggunaan dan pemilikan gadget, mengkajijenis-jenis gadget yang menjadi pilihan dan dimiliki oleh guru SMK Sungkai serta mengenalpasti pengaruh teknologi masakini di kalangan guru SMK Sungkai dalam kehidupan seharian mereka.
 • 7. ANALISIS DATA&PENEMUAN KAJIAN 1. Ciri-ciri Demografi Responden Hasil kajian berdasarkan Jadual 1 menunjukkan bahawa lebih ramai guru wanita berbanding lelaki, di mana bilangan responden perempuan ialah 55 orang (76.4%) manakala bilangan responden lelaki hanya 17 orang ( 23.6%). Taburan kekerapan tertinggi bagi umur adalah bagi kategori 26 hingga 35 tahun iaitu seramai 36 orang (50%), diikuti oleh kategori umur antara 36–45 tahun iaitu seramai 24 orang (33.3%) dan kategori umur lebih 45 tahun adalah seramai 6 orang (16.7%). Seterusnya, kaum Melayu mencatatkan taburan kekerapan yang tertinggi iaitu seramai 67 orang (93%), diikuti oleh kaum India seramai 4 orang (5.6%) dan kaum Cina seramai 1 orang (1.4%). Dari segi status perkahwinan pula, majoriti responden iaitu 68 orang (94.4%) telah pun mendirikan rumah tangga, manakala 4 orang (5.6%) masih bujang. Hasil kajian menunjukkan sebilangan besar daripada responden adalah guru biasa iaitu seramai 42 orang (58.3%). Ini diikuti oleh Guru Panitia seramai 21 orang (29.2%). Baki 9 responden (12.5%) yang dikategorikan sebagai Pentadbiryang terdiri daripada mereka yang memegang jawatan sebagai Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM, PenolongKanan Ko Kurikulum, Penolong Kanan Tingkatan Enam dan 4 orang Guru Kanan Mata Pelajaran. Jadual 1 : Taburan Kekerapan bagi Kekerapan Peratusan faktor demografi Ciri-ciri Demografi (n) (%) Jantina Lelaki 17 23.6 Perempuan 55 76.4 Jumlah 72 100 25 – 35 tahun 36 50 36 – 45 tahun 24 33.3 Lebih dari 45 tahun 12 16.7 Jumlah 72 100 Kaum Melayu 67 93 Cina 01 1.4 India 04 5.6 Jumlah 72 100 Status Perkahwinan Belum Berkahwin 4 5.6 Sudah Berkahwin 68 94.4 Jumlah 72 100 Jawatan Guru biasa 42 58.3 Panitia 21 29.2 Pentadbir 9 12.5 Jumlah 72 100
 • 8. Taburan kekerapan mengikut pengalaman menjadi guru seperti dalam Jadual 2 menunjukkan majoriti responden iaitu seramai 25 orang (34.7%) berpengalaman antara 6 hingga 10 tahun, 20 orang (27.8%) berpengalaman menjadi guru antara satu hingga lima tahun. Seterusnya diikuti pula oleh 18 orang ( 25%) berpengalaman antara 11 hingga 15 tahun dan 9 orang (12.5%) yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Jadual 2: Ciri-ciri Demografi Kekerapan Peratusan (n) (%) Pengalaman 1 – 5 tahun 20 27.8 Menjadi Guru 6 – 10 tahun 25 34.7 11 – 15 tahun 18 25 Lbh 20 tahun 9 12.5 Jumlah 73 100 2. Tahap Kepenggunaan dan Pemilikan Gadget Jadual 3 menunjukkan analisis antara jantina dalam pembelian dan penggunaangadget- gadget terkini. Guru perempuan mencatatkanpembelian dan penggunaan gadget- gadget terkini yang terbanyak iaitu sebanyak 35 orang berbanding guru lelaki iaitu sebanyak 15 orang. Jadual 3 : Jantina dan Adakah anda selalu membeli dan Jumlah penggunaan komputer menggunakan gadget terbaru dan terkini? Ya Tidak Lelaki 15 2 17 Perempuan 35 20 55 Jumlah 50 22 72 Jadual 4 menunjukkan jenis-jenis gadget dimiliki oleh responden. Majoriti responden iaitu 72 orang masing-masing memiliki komputer riba dan telefon bimbit.Ini diikuti pemilikan telefon pintar sebanyak 45 responden dan anroid sebanyak 21 responden.Seterusnya didapati hanya 25 responden sahaja memiliki komputer di rumah, diikuti pemilikan gadget iaitu ipad ( 18 orang) dan ipod sebanyak 6 orang sahaja.
 • 9. Jadual 4 : Jantina dan Jenis Gadget dimiliki Responden Jumlah penggunaan komputer Ya Tiada Komputer Riba 72 0 72 Telefon Pintar 45 27 72 ipad 18 54 72 ipod 6 66 72 Telefon Bimbit 72 0 72 Anroid 21 49 72 Komputer 25 47 72 Jadual 5 menunjukkan tujuan utama responden menggunakan gadget-gadget terkini dan terbaru. Majoriti responden iaitu 31.9% (23 orang) menyatakan bahawa tujuan utama mereka menggunakan gadget adalah bagi pencarian sumber pendidikan. Ini diikuti 23.6% (17 orang) pula menggunakannya bagi tujuan hiburan, 19.4% (14 orang) bertujuan permainan dan6.9% (5 orang) bertujuan mengurus data atau maklumat. 12.5% (9 orang) menyatakan penggunaan gadget penting untuk pembentangan pengajaran dan sebanyak 15.3% iaitu 11 orang berpendapat gadget membantu menjadikan proses PP lebih menarik. Sebanyak 3 orang (4.2%) bersetuju gadget bertujuan untuk membantu proses penyampaian lebih berkesan. Jadual 5: Tujuan utama menggunakan Frekuensi Peratusan (%) gadget-gadgetterkini dan terbaru Pencarian sumber pendidikan 23 31.9 Pengurusan data atau maklumat 5 6.9 Pembentangan pengajaran 9 12.5 Hiburan 17 23.6 Permainan 14 19.4 Menjadikan proses PP lebih menarik 11 15.3 Penyampaian lebih kemas 3 4.2 Jadual 6 menunjukkan faktor utama yang mendorong responden membeli dan menggunakan gadget terkini dalam aktiviti seharian. Majoriti responden iaitu 29.2% (21 orang) menyatakan bahawa faktor utama yang mendorong mereka menggunakan gadget adalah disebabkanoleh keperluan akademik. Seterusnya diikuti 27.8% (20 orang) didorong oleh faktor minat, 26.4% (19 orang) didorong oleh faktor persekitaran dan 16.6% (12 orang) didorong oleh faktor imej. Jadual 6 : Faktor utama yang mendorong Frekuensi Peratusan (%) membeli &menggunakan gadgetterkini Minat 20 27.8 Keperluan akademik 21 29.2 Melambangkan imej 12 16.6 Pengaruh persekitaran 19 26.4
 • 10. Jadual 7 menunjukkan faktor utama yang mendorong responden tidak membeli dan menggunakan gadget-gadget terkini. Majoriti responden iaitu 27.6% (20 orang) menyatakan bahawa faktor utama yang mendorong mereka tidak menggunakan gadget- gadget terkini adalah disebabkan oleh tidak berminat untuk menggunakannya. Ini diikuti 22.2% (16 orang) disebabkan tidak pandai untuk menggunakannya, 16.6% (12 orang) disebabkan tidak berkeyakinan menggunakannya, 13.9% (10 orang) merasa komputer sesuatu yang membebankan dan 12.5% (9 orang) menyatakan bahawa kemudahan persekitaran tidak mencukupi menyebabkan masing-masing tidak membeli dan menggunakan gadget terkini. Sebanyak 6.9% (5 orang) tidak menggunakannya disebabkan tidak bersedia dengan perubahan teknologi maklumat yang pantas berubah dewasa ini. Jadual 7 : Faktor utama yang mendorong tidak Frekuensi Peratusan (%) membeli &menggunakan gadget terkini Tidak minat 20 27.8 Tidak pandai 16 22.2 Tidak bersedia 5 6.9 Tidak berkeyakinan 12 16.6 Membebankan 10 13.9 Kemudahan tidak mencukupi 9 12.5 Jadual 8 menunjukkan individu atau pihak yang mendorong dan mempengaruhi responden menggunakan gadget terkini. Majoriti responden iaitu 41.7% (30 orang) didorong oleh rakan sekerja. Ini diikuti 33.3% (24 orang) didorong oleh ahli keluarga dan12.5% (9 orang) organisasi iaitu pihak sekolah.Sebanyak 8.3% (6 orang) didorong oleh rakan dan 4.2% (3 orang) didorong oleh pegawai atasan seperti (Kementerin, Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) danPejabat Pelajaran Daerah (PPD). Jadual 8 : Pihak mendorong responden Frekuensi Peratusan (%) menggunakan Gadget Pegawai atasan 3 4.2 Organisasi 9 12.5 Rakan sekerja 30 41.7 Rakan 6 8.3 Keluarga 24 33.3
 • 11. PERBINCANGAN Objektif pertama kajian adalah untuk mengetahui tahap kepenggunaan dan pemilikan gadget di kalangan guru SMK Sungkai.Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkansecara keseluruhan tahap kepenggunaan gadget dimiliki oleh responden adalah tinggi. Menurut Puan Norazlina melalui sidang temuramah menyatakan setiap ahli keluarganya memiliki telefon pintar setiap seorang. Ini menunjukkan keluarga beliau sanggup berbelanja besar untuk mendapatkan gadget yang terkini. Dapatan ini disokong melalui soalan dikemukakan dalam Jadual 5 yang menunjukkan tujuan utama responden menggunakan gadget-gadget terkini dan terbaru. Majoriti responden menyatakan bahawa tujuan utama mereka menggunakan gadget adalah bagi pencarian sumber pendidikan bersesuaian dengan profesion masing-masing. Untuk membantu mendapatkan maklumat terkini dan disampaikan kepada para pelajar, pemilikan gadget amat membantu dan berguna. Selain daripada itu, objektif kedua kajian pula adalah untuk mengkaji jenis-jenis gadget yang menjadi pilihan dan dimiliki oleh guru SMK Sungkai. Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan jenis-jenis gadget yang menjadi pilihan respondenialah komputer riba dan telefon bimbit. Kesemua responden didapati memiliki komputer riba dan telefon bimbit bagi melancarkan urusan seharian masing-masing. Temuramah bersama Tn Haji Nazeri Harun menyatakan bahawa beliau mempunyai 3 komputer meja dan empat komputer riba bagi kegunaan seisi keluarga. Malah ruang keluarga di rumah beliau telah dijadikan seperti siber cafe dengan meletakkan himpunan komputer. Ini menunjukkan bahawa guru-guru di SMK Sungkai sememangnya tahu berkenaan gadget terkini secara aktif. Seorang responden, Puan Radiah pula memberitahu bahawa beliau dan suami masing-masing mempunyai telefon pintar yang mempunyai jenama yang sama dan membelikan anak mereka telefon pintar yang boleh digunakan untuk aplikasi permainan. Seterusnya, objektif terakhir ialah untuk mengenalpasti pengaruh teknologi masakini di kalangan guru SMK Sungkai dalam kehidupan seharian mereka. Dapatan menunjukkan wujudnya pengaruh kuat antara keduanya. Didapati individu atau pihak yang mendorong dan mempengaruhi responden menggunakan gadget terkini ialah rakan sekerja. Pengaruh rakan ini telah menggalakkan guru tersebut untuk memiliki gadget terkini. Para guru di SMK Sungkai sememangnya menggunakan gadget terkini secara aktif dalam kehidupan seharian. Mereka bergantung kepada telefon pintar untuk berinteraksi seharian, melayari internet atau mencari bahan untuk membantu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
 • 12. KESIMPULAN Secara umumnya dapatlah dirumuskan bahawa faktor pengetahuan, sikap, sifat-sifat inovasi, personaliti guru, dan sokongan organisasi amat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan gadget dalam situasi seharian di kalangan guru-guru. Di samping itu faktor demografi seperti jantina dan umur didapati memberi mempengaruhi secara tidak terhadap aspek pemilihan dan pemilikan gadget oleh para guru. Pengkaji-pengkaji di masa hadapan dicadangkan menjalankan kajian yang lebih mendalam mengenai sikap guru terhadap kepenggunaan gadget-gadget terkini dan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan penggunaan gadget dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, pengkaji seterusnya juga perlu mengenal pasti terlebih dahulu apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan guru-guru menerima atau menolak penggunaan gadget terkini supaya dapat dijadikan pandangan serta panduan untuk menjalankan kajian. Selain itu, kajian-kajian akan datang boleh menggunakan bentuk inovasi yang lain seperti penggunaan aplikasi seperti e-mel, internet dan lain-lain lagi di kalangan guru. Skop kajian juga mungkin boleh diperluaskan bukan sahaja terhadap guru-guru di SMK Sungkai tetapi guru-guru di daerah-daerah mahupun di negeri lain juga. Tambahan pula, selain daripada kaedah tinjauan melalui soal selidik, kaedah temuduga juga boleh dijalankan untuk mengukuhkan serta mendapatkan maklumat tambahan mengenai keputusan kajian. Kajian terhadap guru-guru adalah penting berikutan dasar kerajaan ketika ini untuk menuju ke era e-pembelajaran dan e-kerajaan. Oleh itu, guru-guru perlu bersedia menerima penggunaan gadget terkini dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya dapat melahirkan generasi yang celik teknologi. Ini bagi melahirkan generasi yang akan datang tidak kekok dan takut dengan perkembangan teknologi yang berlaku saban hari secara berterusan dari masa ke semasa.
 • 13. RUJUKAN Abdul Wahab Ismail Gani et all, (2006), Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran- Pembelajaran dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kes di Pulau Pinang, Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2. Afifah Hamdzah, (2005), Pola Penerimaan Komputer di Kalangan Kakitangan Organisasi Awam: Kajian Kes Kakitangan Teknikal Majlis Perbandaran Kuantan, Tesis Sarjana, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Clements, D.H., (1995), ''Teaching creativity with computers'', Educational Psychology Review, 7(2): 141–161. Rosenberg, M.J., (2000), E-Learning, New York: McGraw Hill. Tricia Lim, (1999), Penerimaan Komputer Peribadi di Kalangan Individu di Malaysia: Satu Kajian Kes di Pulau Pinang, Tesis Sarjana, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. http://ms.wikipedia.org/wiki/komputer http://ms.wikipedia.org/wiki/komputeriba http://ms.wikipedia.org/wiki/IPod http://ms.wikipedia.org/wiki/IPad