Analiza e faktorëve të brendshëm

Ramë Hajraj
Ramë HajrajUniversiteti " Haxhi Zeka " Kontabilitet dhe Financa në Biznes em Studentët e Pejës
Menaxhimi Strategjik
ANALIZA E MJEDISIT TË BRENDSHËM
Punoi:
Ramë Hajraj
Arlinda Morina
Mentor:
Ass.Veton Zeqiraj
Analiza e mjedisit të brendshëm
• Përmbajtja e pjesës së parë:
• Struktura e organizatës
• Kultura e organizatës
• Burimet e organizatës
Analiza e mjedisit të brendshëm të organizatëska për qëllim studimin
e të gjithë faktorëve që veprojnë Brenda një organizate me qëllim
përcaktimin e dobësive dhe fuqive të saj :
Analiza e mjedisit të brendshëm
• Formulimi I një strategjie efektive bazohet në një përcaktim
të qartë të misionit të kompanisë, një vlerësim të kujdesshëm
të mjedisit të jashtëm,dhe një analizë të plotë të mjedisit të
brendshëm të firmës.Të paktën tre elementë janë kritikë në
suksesin e një strategjie:
• Së pari, strategjia duhet të ndërtohet në përputhje me
kushtet e mjedisit konkurues.Veqanërisht ajo duhet të
shfrytëzojë shanset dhe të minimizojë kërcënimet.
• Së dyti, strategjia duhet të mbështetet në analizat realiste të
mjedisit të brendshëm të firmës.Me fjalë të tjera për
shfrytëzimin e shansave të mjedisit të jashtëm duhet të
mbështetemi patjetër në fuqit e brendshme të firmë.
• Se fundi strategjia duhet të zbatohet me kujdes.
• Në këtë kapitull do të studijojmë elementin e dytë,analizën e
kapaciteteve të brendshme të firmës.
Analiza e mjedisit të brendshëm
• Eksperienca si e firmave të mëdha,ashtu edhe atyre të
vogla,tregon që vlerësimi I plotë I mjedisit të brendshëm të
firmës,ka rëndësi të madhe në hartimin me sukses të një
strategjie. Eksperienca e kompanisë “Apple Computer “
ilustron rëndësin e analizës së mjedisit të brenshëm në
krijimin e strategjive të së ardhmës
• Strategjistët duhet të njohin fuqit dhe dobësitë e mjedisit të
brenshëm për t’ju përgjigjur në mënyrë optimale shansave
dhe kërcnimeve të mjedisit të jashtëm.
Struktura përcakton mardhënjet formale dhe informale midis anëtarëve të
organizatës. Struktura mund të jetë “e fuqishme “,me role dhe përgjegjësi të
specifikuara mire, ose “e dobët”, me njësi autonome.Struktura mund të ketë një
efekt mjaft të madh në zgjedhjet strategjike.
Struktura e organizatës
Dimenzionet e struckturës së organizatës
Struktura organizacionale duhet pare në tri dimensione :
Përqëndrimi
Specializimi
Fleksibiliteti
Strategji – Strukturë apo Strukturë - strategji
Ciklet e jetës së organizatës
• Në diskutimin që bëmë rreth struktures së organizatës
në paragrafin e mësipërm, ne e konsideruam strukturën
si statike. Por Struktura e organizatës duhet analizuar
edhe në këndvështrimin dinamik. Struktura e
organizatës varën në një masë të madhe edhe nga
ciklët e jetës së organizatës. Me kalimin e kohës,për
shkak të ndryshimit të relacioneve midis organizatës dhe
mjedisit,struktura ka tendencë të ndryshojë. Në
përpjekjet e saj për t’ju adaptuar ndryshimit të mjedisit
dhe për të mbijetuar dhe patur sukses, organizata tenton
të ndryshojë strukturën, filozofinë dhe stilin e
menaxhimit. Duke identifikua stadin e zhvillimit të
organizatës (stadin me të cilin ajo ndodhet në kurbën e
ciklit të jetës), ne do të jemi në gjendje të identifikojmë
edhe një factor të rëndësishëm të mjedisit të brendshëm
të organizatës.
Ciklet e jetës së organizatës
• Cikli I jetës së organizatës përbëhet nga katër stade :
Stadi I : Organizata të vogla-drejton një person (lindja)
Stadi II : Organizata funksionale (rritja)
Stadi III : Organizata e diversifikuar (pjekja)
Stadi IV : Organizata në rënje (plakja)
Kultura e organizatës
Kultura është një koleksion besimesh, shpresash dhe
vlerash të mishëruara në anëtarët e organizatës dhe që
transmetohen brez pas brezi.
Kjo krijon normat që përcaktojnë sjelljen e punonjësve të
firmës, që nga drejtimi I lartë deri të punonjësi me I thjeshtë.
Kultura e organizatës në përgjithësi reflekton misionin e saj.
Kultura përfshin orientimin kryesor të kompanisë. Disa
Kompani orientohen drejt tregut.Kompani të tjera mund të
jenë të orientuara drejt produktit (P.sh.firma të
çelikut,naftës,spitalet,bankat etj.). Disa kompani janë të
orientuara drejt teknologjisë (P.sh.firma Kodak është
orientuar drejt teknologjisë kimike).
Kultura e organizatës
Megjithse është e lehtë të flasësh rreth kulturës së organizatës në terma të
përgjithshëm, problemi nderlikohet kur flasim për kulturën në tema të
specifikuara.Për këtë arsye, kulturën do ta analizojmë si të përbërë nga tri
element e kryesore :
Vlera mund të jetë e lehtë të identifikohen në një organizatë dhe shpesh
janë të shkruara në formën e deklarimeve,misionit,objektivave apo
strategjive të organizatës. Megjithatë ka edhe vlera të cilat janë të “errata”,
të tilla si “shërbim ndaj komunitetit”, punësim të barabartë për të gjithë etj.
Besimet janë me specifike por megjithatë ato janë probleme që njerëzit në
organizatë mund t’I dallojnë dhe bisedojnë rreth tyre : përshembull, një
besim që kompania nuk do të bëjë tregëti me Afrikën e Jugut, ose që stafi
professional I organizatës nuk do të kontrollohet nga manaxherët.
Supozimet (shpresat)janë “esenca”e kulturës se organizatës.Ato janë
aspekte të jetës në organizatë të cilat anëtaret e organizatës I kanë
përfituar nga mjedisi dhe I trashigojnë nga një brez punonjësish në tjetrin.
Këto përfitime nga mjedisi është e vështirë të dallohen apo të
individualizohen. Pershembull, kompania Delta Airlines ka krijuar një frymë
familjare midis punonjësve. Punonjësit e zëvendësojnë njëri tjetrin me
kënaqësi, me qëllim që puna të vazhdojë normalisht.
Kultura e organizatës
• Për tu njohur më mirë me kulturën e organizatës duhet të njohim
elementet që përbëjnë rrjetën kulturore të saj.
SimboletHistoritë
Ritualet
Rutinat
Sistemet e
kontrollit
Strukturat
e
fuqisë
Kultura
Rrjeta kulturore e një organizate
Kultura e organizatës
Figura na prezanton me një numër pyetjesh që mund të përdoren si
guide në analizën e cultures së organizatës.
1. Historisë
- Cfarë besime bazë reflektojnë historitë ?
- Sa bindëse janë këto bësime ?
- Historit i referohen suksesve , dështimeve , fuqive apo dobësive ?
- Cilët janë “ heronjtë dhe frikacakët “e organizatës ?
- Cilat norma janë shkelur nga të pa bindurit ?
2. Rutinat dhe ritualet ?
- Cilave rutinë u vihet theksi ?
- Cfarë do të ndodhë nëse ndryshojnë këto rutina ?
- Cfarë sjellje inkurajojnë rutinat ?
- Cilat janë ritualet kyëe ?
- Cfarë beismesh bazë reflektojnë ato ?
- Ku e venë theksin programet e trajnimit ?
- Sa e lehtë është të ndryshohen rutinat / ritualet /?
3. Simbolet
- Cfarë gjuhe dhe zhargoni përdoret ?
- Sa I pranueshëm është ai ?
- Cilat aspekte të strategjisë janë
pasqyruar në publicitet ?
- A ekzistojnë simbole të veqanta që
përfaqësojnë organizatën ?
4. Sistemet e kontrollit
- Cili aktivitet kontrollohet më shumë ?
- Vihet theksi në shpërblimin apo
dënimin ?
- Janë kontrollet e lidhura me historinë
apo strategjinë ?
- A ushtrohen shpesh kontrollet ?
5. Strukturat e fuqisë
- Cilat janë besimet bazë të lidershipit ?
- Sa të fuqishme dhe sa respektohen
këto besime ?
- Si shpërndahet fuqia Brenda
organizatës ?
- Ku janë pengasat me të mëdha për
ndryshime ?
6. Konkluzion
- Cila është kultura dominuese /
- Sa lehtë mund të ndryshojë ajo ?
Pra rrjeta kulturore, me anën e analizës së elementeve të saj, shërbrn si
mjet për studimin e kulturës së organizatës.Megjithatë, rëndësi ka që në të
përcaktojmë një kulturë dominuese të organizatës si një e terë.
Kultura organizative
Në rast se nuk ka përputhje, menaxhimi duhet të vendosë nëse :
1.Do të injorojë kulturën dhe do të shfrytëzojë shansin.
2.Do të respektojë kulturën duke ndryshuar planin e zbatimit.
3.Do të përpiqet të ndryshojë kulturën duke ja përshtatur atë strategjisë.
Pra,në rast se ndërmarrim zbatimin e një strategjie pa u angazhuar në
ndryshimin e kulturës, kjo do të ishte e rrezikshme. Nga ana tjetër , kufizimi
I organizatës vetëm në ato strategji që përputhen me kulturë mund të lerë
jashtë diskutimit alternative mjaft fitimpruerëse.
Për një përpjekje për ndryshimin e kulturës së organizatës me qëllim që të
zbatohet një strategji e re, I ndodhi Procter & Gamble
Burimet e organizatës
Newman një autoritet në drejtimin strategjik,thekson se një
rrugë praktike për të hartuar strategjinë e organizatës është
zbulimi I pikave kyqe të konkurrencës dhe burimeve të
kompanisë. Si burime të organizatës konsiderohen burimet
financiare, fizike,njerëzore si dhe aftësitë teknologjike dhe
organizative të saj. Formuluesit e strategjisë në nivel corporate
nu duhet të nënveftësojnë kontributin që japin në rezultatin e
korporatës drejtuesit e depertamenteve funksionale. Burimet
funksionale përfshijnë jo vetëm njerëzit që punojnë në këto
departamente por edhe konceptet analitike dhe teknikat
procedural që përdorën atje.Përshembull,segmentimi I
tregut,cikli I jetës së produktit,financimi I kapitalit, kompetenca
teknologjike,analiza e kurbës së experiences,sistemet e
mbështetjes së vendimeve,etj. Neqoftëse këto koncepte
përdorën siç duhet,atom und të përmirësojnë drejtimin
strategjik të korporatës.
Studimi i burimeve
Studimi I burimeve mund të realizohet në katër faza :
1.Burimet fizike
2.Burimet njerëzore
3.Burimet financiare
4.Burimet e paprekëshme
Metodat e analizës së mjedisit të brendshëm të
organizatës
• Disa autorë sugjerojnë që metodat trdicionale të
analizës strategjike kanë mbivlerësuar mjedisin e
jashtëm të organizatës.Ata argumentojnë që në shumë
rrethana strategjitë e bazuara në burimet do të siguronin
një orientim më të mirë të formulimit të strategjisë. Kjo
kërkon një njohje të plotë të koncepteve të organizatës.
1 de 16

Recomendados

Analiza e Mjedisit te Brendshem por
Analiza e Mjedisit te BrendshemAnaliza e Mjedisit te Brendshem
Analiza e Mjedisit te BrendshemAneida Bajraktari Bicja
14.6K visualizações57 slides
Ndermarrja dhe ndermarresia por
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
15.6K visualizações10 slides
Shitja personale por
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
11K visualizações7 slides
Menaxhmenti strategjik por
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikcoupletea
36.8K visualizações41 slides
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011 por
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Menaxherat
29.9K visualizações184 slides
Menaxhment strategjik java-3 por
Menaxhment strategjik java-3Menaxhment strategjik java-3
Menaxhment strategjik java-3Gazmir Rrahmani
4.1K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Menaxhment strategjik java-10-11 por
Menaxhment strategjik java-10-11Menaxhment strategjik java-10-11
Menaxhment strategjik java-10-11Gazmir Rrahmani
6.2K visualizações23 slides
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë) por
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)fatonbajrami1
85.9K visualizações32 slides
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar por
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarShpejtim Rudi
2K visualizações13 slides
Publiciteti ( marketing ) por
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Sabir Asipi
11.2K visualizações2 slides
Ndermarrjet por
NdermarrjetNdermarrjet
NdermarrjetBessnik Latifi
9.7K visualizações4 slides
BAZAT E MENAXHIMIT por
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITSaimir Ciraku
27.6K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

Menaxhment strategjik java-10-11 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-10-11Menaxhment strategjik java-10-11
Menaxhment strategjik java-10-11
Gazmir Rrahmani6.2K visualizações
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
fatonbajrami185.9K visualizações
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar por Shpejtim Rudi
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Shpejtim Rudi2K visualizações
Publiciteti ( marketing ) por Sabir Asipi
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
Sabir Asipi11.2K visualizações
Ndermarrjet por Bessnik Latifi
NdermarrjetNdermarrjet
Ndermarrjet
Bessnik Latifi9.7K visualizações
BAZAT E MENAXHIMIT por Saimir Ciraku
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
Saimir Ciraku27.6K visualizações
Menaxhment - Permbledhje por Jozef Nokaj
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj20.3K visualizações
Menaxhment strategjik java-8 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
Gazmir Rrahmani5.6K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.2K visualizações
Menaxhment strategjik java-7 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-7Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7
Gazmir Rrahmani4K visualizações
Bilanci por gueste47644
BilanciBilanci
Bilanci
gueste4764449K visualizações
Etika e biznesit por Veton Sopjani
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
Veton Sopjani3K visualizações
Menaxhim Pyetje Pergjigje por Ramadan Ademi
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Ramadan Ademi45.8K visualizações
Planifikimi por Zana Agushi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
Zana Agushi5.1K visualizações
Menaxhmenti Hyrje por Menaxherat
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti Hyrje
Menaxherat23.1K visualizações
Menaxhment strategjik java-9 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-9Menaxhment strategjik java-9
Menaxhment strategjik java-9
Gazmir Rrahmani7.9K visualizações
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi por Menaxherat
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMarketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Menaxherat11.3K visualizações
Bazat e Menaxhmentit por Ermon Cërvadiku
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
Ermon Cërvadiku4.4K visualizações
Strategjite segmentimi i tregut por ekonomia
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia31.6K visualizações
Marketingu hulumtimi i tregut por bujar30
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K visualizações

Destaque

Analiza ekonomike e kompanise DEKA por
Analiza ekonomike e kompanise DEKA  Analiza ekonomike e kompanise DEKA
Analiza ekonomike e kompanise DEKA #MesueseAurela Elezaj
29.6K visualizações18 slides
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese por
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurrueseStudimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurrueseAneida Bajraktari Bicja
11.5K visualizações39 slides
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi por
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajriziM.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajriziProf.Lutfi
3.3K visualizações17 slides
MJEDISI EKONOMIK BIZNES por
   MJEDISI EKONOMIK BIZNES   MJEDISI EKONOMIK BIZNES
MJEDISI EKONOMIK BIZNESLand Shkalla
5K visualizações9 slides
Coca cola por
Coca colaCoca cola
Coca colaSara Carli
51.8K visualizações10 slides
Faktoret ligjore, etike, politike por
Faktoret ligjore, etike, politikeFaktoret ligjore, etike, politike
Faktoret ligjore, etike, politikeMenaxherat
1.1K visualizações17 slides

Destaque(20)

Analiza ekonomike e kompanise DEKA por #MesueseAurela Elezaj
Analiza ekonomike e kompanise DEKA  Analiza ekonomike e kompanise DEKA
Analiza ekonomike e kompanise DEKA
#MesueseAurela Elezaj29.6K visualizações
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese por Aneida Bajraktari Bicja
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurrueseStudimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Aneida Bajraktari Bicja11.5K visualizações
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi por Prof.Lutfi
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajriziM.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi
Prof.Lutfi3.3K visualizações
MJEDISI EKONOMIK BIZNES por Land Shkalla
   MJEDISI EKONOMIK BIZNES   MJEDISI EKONOMIK BIZNES
MJEDISI EKONOMIK BIZNES
Land Shkalla5K visualizações
Coca cola por Sara Carli
Coca colaCoca cola
Coca cola
Sara Carli51.8K visualizações
Faktoret ligjore, etike, politike por Menaxherat
Faktoret ligjore, etike, politikeFaktoret ligjore, etike, politike
Faktoret ligjore, etike, politike
Menaxherat1.1K visualizações
Faktoret ekonomike te mjedisit por Menaxherat
Faktoret ekonomike te mjedisitFaktoret ekonomike te mjedisit
Faktoret ekonomike te mjedisit
Menaxherat2.3K visualizações
Menaxhimi strategjik por Menaxherat
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjik
Menaxherat22.2K visualizações
Falimentimi dhe riorganizimi por Valdet Shala
Falimentimi dhe riorganizimiFalimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimi
Valdet Shala4.4K visualizações
E-Komuna - Nevojat, Sfidat dhe Implementimi por yllferizi
E-Komuna - Nevojat, Sfidat dhe ImplementimiE-Komuna - Nevojat, Sfidat dhe Implementimi
E-Komuna - Nevojat, Sfidat dhe Implementimi
yllferizi1.8K visualizações
Menaxhment strategjik java 2 por coupletea
Menaxhment strategjik java 2Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2
coupletea1.4K visualizações
Ese arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimit por Shpejtim Rudi
Ese arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimitEse arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimit
Ese arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimit
Shpejtim Rudi7K visualizações
Bazat e marketingut LIGJ 6 por Valdet Shala
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
Valdet Shala5.4K visualizações
Menaxhment strategjik java-4 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-4Menaxhment strategjik java-4
Menaxhment strategjik java-4
Gazmir Rrahmani3.4K visualizações
Vendosje ne biznes por Gazmend Tolaj
Vendosje ne biznesVendosje ne biznes
Vendosje ne biznes
Gazmend Tolaj13.8K visualizações
Menaxhment por Ermon Cërvadiku
MenaxhmentMenaxhment
Menaxhment
Ermon Cërvadiku6.1K visualizações
“Mjedisi Kulturor Ndërkombëtar” (Detyrë Kursi, shkrimi i plotë) por KetiGjipali
“Mjedisi Kulturor Ndërkombëtar” (Detyrë Kursi, shkrimi i plotë)“Mjedisi Kulturor Ndërkombëtar” (Detyrë Kursi, shkrimi i plotë)
“Mjedisi Kulturor Ndërkombëtar” (Detyrë Kursi, shkrimi i plotë)
KetiGjipali11.4K visualizações
1 kapitulli ii pasqyrat financiare por ekonomia
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
ekonomia10.8K visualizações
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore por coupletea
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
coupletea9.4K visualizações
Analiza financiare e nje firme tregtare por Vilma Hoxha
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
Vilma Hoxha22.5K visualizações

Similar a Analiza e faktorëve të brendshëm

Menaxhment por
MenaxhmentMenaxhment
MenaxhmentVeton Sopjani
1.3K visualizações40 slides
Menaxhimi strategjik 2 per test por
Menaxhimi strategjik 2 per testMenaxhimi strategjik 2 per test
Menaxhimi strategjik 2 per testVeton Sopjani
10.5K visualizações6 slides
Manaxhimi strategjik 305 sllajde por
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeShpejtim Rudi
9.1K visualizações305 slides
Bazat E Menaxhimit Sfidat por
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatVeton Sopjani
27K visualizações14 slides
Planifikimi Strategjik por
Planifikimi StrategjikPlanifikimi Strategjik
Planifikimi StrategjikMenaxherat
13.2K visualizações34 slides
Menagjim strategjik - viti 3 por
Menagjim strategjik - viti 3Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3winblind
8.7K visualizações10 slides

Similar a Analiza e faktorëve të brendshëm(20)

Menaxhment por Veton Sopjani
MenaxhmentMenaxhment
Menaxhment
Veton Sopjani1.3K visualizações
Menaxhimi strategjik 2 per test por Veton Sopjani
Menaxhimi strategjik 2 per testMenaxhimi strategjik 2 per test
Menaxhimi strategjik 2 per test
Veton Sopjani10.5K visualizações
Manaxhimi strategjik 305 sllajde por Shpejtim Rudi
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Shpejtim Rudi9.1K visualizações
Bazat E Menaxhimit Sfidat por Veton Sopjani
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Veton Sopjani27K visualizações
Planifikimi Strategjik por Menaxherat
Planifikimi StrategjikPlanifikimi Strategjik
Planifikimi Strategjik
Menaxherat13.2K visualizações
Menagjim strategjik - viti 3 por winblind
Menagjim strategjik - viti 3Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3
winblind8.7K visualizações
Menaxhment strategjik java-5 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-5Menaxhment strategjik java-5
Menaxhment strategjik java-5
Gazmir Rrahmani2.8K visualizações
Menaxhimi i Resurseve Humane Globale por Menaxherat
Menaxhimi i Resurseve Humane GlobaleMenaxhimi i Resurseve Humane Globale
Menaxhimi i Resurseve Humane Globale
Menaxherat3.3K visualizações
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane por samel123456
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humanePyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
samel1234567.5K visualizações
Menaxhment strategjik java-12 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-12Menaxhment strategjik java-12
Menaxhment strategjik java-12
Gazmir Rrahmani2.3K visualizações
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master por Muhamet Sopa
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Muhamet Sopa38.6K visualizações
Mrh- Enveri por drilon emini
Mrh- Enveri Mrh- Enveri
Mrh- Enveri
drilon emini864 visualizações
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In... por fakete duraku
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
fakete duraku10.1K visualizações
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON por #MesueseAurela Elezaj
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
#MesueseAurela Elezaj7.8K visualizações
Fu temat por enisterziu
Fu tematFu temat
Fu temat
enisterziu96 visualizações
Etika e biznesit por Veton Sopjani
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
Veton Sopjani8.1K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami115.8K visualizações
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami133.4K visualizações
Definimi i nevojave_per_personel por Blinera Sahiti
Definimi i nevojave_per_personelDefinimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personel
Blinera Sahiti1.3K visualizações
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu por FlamurShehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuDoracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
FlamurShehu1.5K visualizações

Analiza e faktorëve të brendshëm

 • 1. Menaxhimi Strategjik ANALIZA E MJEDISIT TË BRENDSHËM Punoi: Ramë Hajraj Arlinda Morina Mentor: Ass.Veton Zeqiraj
 • 2. Analiza e mjedisit të brendshëm • Përmbajtja e pjesës së parë: • Struktura e organizatës • Kultura e organizatës • Burimet e organizatës Analiza e mjedisit të brendshëm të organizatëska për qëllim studimin e të gjithë faktorëve që veprojnë Brenda një organizate me qëllim përcaktimin e dobësive dhe fuqive të saj :
 • 3. Analiza e mjedisit të brendshëm • Formulimi I një strategjie efektive bazohet në një përcaktim të qartë të misionit të kompanisë, një vlerësim të kujdesshëm të mjedisit të jashtëm,dhe një analizë të plotë të mjedisit të brendshëm të firmës.Të paktën tre elementë janë kritikë në suksesin e një strategjie: • Së pari, strategjia duhet të ndërtohet në përputhje me kushtet e mjedisit konkurues.Veqanërisht ajo duhet të shfrytëzojë shanset dhe të minimizojë kërcënimet. • Së dyti, strategjia duhet të mbështetet në analizat realiste të mjedisit të brendshëm të firmës.Me fjalë të tjera për shfrytëzimin e shansave të mjedisit të jashtëm duhet të mbështetemi patjetër në fuqit e brendshme të firmë. • Se fundi strategjia duhet të zbatohet me kujdes. • Në këtë kapitull do të studijojmë elementin e dytë,analizën e kapaciteteve të brendshme të firmës.
 • 4. Analiza e mjedisit të brendshëm • Eksperienca si e firmave të mëdha,ashtu edhe atyre të vogla,tregon që vlerësimi I plotë I mjedisit të brendshëm të firmës,ka rëndësi të madhe në hartimin me sukses të një strategjie. Eksperienca e kompanisë “Apple Computer “ ilustron rëndësin e analizës së mjedisit të brenshëm në krijimin e strategjive të së ardhmës • Strategjistët duhet të njohin fuqit dhe dobësitë e mjedisit të brenshëm për t’ju përgjigjur në mënyrë optimale shansave dhe kërcnimeve të mjedisit të jashtëm.
 • 5. Struktura përcakton mardhënjet formale dhe informale midis anëtarëve të organizatës. Struktura mund të jetë “e fuqishme “,me role dhe përgjegjësi të specifikuara mire, ose “e dobët”, me njësi autonome.Struktura mund të ketë një efekt mjaft të madh në zgjedhjet strategjike. Struktura e organizatës Dimenzionet e struckturës së organizatës Struktura organizacionale duhet pare në tri dimensione : Përqëndrimi Specializimi Fleksibiliteti Strategji – Strukturë apo Strukturë - strategji
 • 6. Ciklet e jetës së organizatës • Në diskutimin që bëmë rreth struktures së organizatës në paragrafin e mësipërm, ne e konsideruam strukturën si statike. Por Struktura e organizatës duhet analizuar edhe në këndvështrimin dinamik. Struktura e organizatës varën në një masë të madhe edhe nga ciklët e jetës së organizatës. Me kalimin e kohës,për shkak të ndryshimit të relacioneve midis organizatës dhe mjedisit,struktura ka tendencë të ndryshojë. Në përpjekjet e saj për t’ju adaptuar ndryshimit të mjedisit dhe për të mbijetuar dhe patur sukses, organizata tenton të ndryshojë strukturën, filozofinë dhe stilin e menaxhimit. Duke identifikua stadin e zhvillimit të organizatës (stadin me të cilin ajo ndodhet në kurbën e ciklit të jetës), ne do të jemi në gjendje të identifikojmë edhe një factor të rëndësishëm të mjedisit të brendshëm të organizatës.
 • 7. Ciklet e jetës së organizatës • Cikli I jetës së organizatës përbëhet nga katër stade : Stadi I : Organizata të vogla-drejton një person (lindja) Stadi II : Organizata funksionale (rritja) Stadi III : Organizata e diversifikuar (pjekja) Stadi IV : Organizata në rënje (plakja)
 • 8. Kultura e organizatës Kultura është një koleksion besimesh, shpresash dhe vlerash të mishëruara në anëtarët e organizatës dhe që transmetohen brez pas brezi. Kjo krijon normat që përcaktojnë sjelljen e punonjësve të firmës, që nga drejtimi I lartë deri të punonjësi me I thjeshtë. Kultura e organizatës në përgjithësi reflekton misionin e saj. Kultura përfshin orientimin kryesor të kompanisë. Disa Kompani orientohen drejt tregut.Kompani të tjera mund të jenë të orientuara drejt produktit (P.sh.firma të çelikut,naftës,spitalet,bankat etj.). Disa kompani janë të orientuara drejt teknologjisë (P.sh.firma Kodak është orientuar drejt teknologjisë kimike).
 • 9. Kultura e organizatës Megjithse është e lehtë të flasësh rreth kulturës së organizatës në terma të përgjithshëm, problemi nderlikohet kur flasim për kulturën në tema të specifikuara.Për këtë arsye, kulturën do ta analizojmë si të përbërë nga tri element e kryesore : Vlera mund të jetë e lehtë të identifikohen në një organizatë dhe shpesh janë të shkruara në formën e deklarimeve,misionit,objektivave apo strategjive të organizatës. Megjithatë ka edhe vlera të cilat janë të “errata”, të tilla si “shërbim ndaj komunitetit”, punësim të barabartë për të gjithë etj. Besimet janë me specifike por megjithatë ato janë probleme që njerëzit në organizatë mund t’I dallojnë dhe bisedojnë rreth tyre : përshembull, një besim që kompania nuk do të bëjë tregëti me Afrikën e Jugut, ose që stafi professional I organizatës nuk do të kontrollohet nga manaxherët. Supozimet (shpresat)janë “esenca”e kulturës se organizatës.Ato janë aspekte të jetës në organizatë të cilat anëtaret e organizatës I kanë përfituar nga mjedisi dhe I trashigojnë nga një brez punonjësish në tjetrin. Këto përfitime nga mjedisi është e vështirë të dallohen apo të individualizohen. Pershembull, kompania Delta Airlines ka krijuar një frymë familjare midis punonjësve. Punonjësit e zëvendësojnë njëri tjetrin me kënaqësi, me qëllim që puna të vazhdojë normalisht.
 • 10. Kultura e organizatës • Për tu njohur më mirë me kulturën e organizatës duhet të njohim elementet që përbëjnë rrjetën kulturore të saj. SimboletHistoritë Ritualet Rutinat Sistemet e kontrollit Strukturat e fuqisë Kultura Rrjeta kulturore e një organizate
 • 11. Kultura e organizatës Figura na prezanton me një numër pyetjesh që mund të përdoren si guide në analizën e cultures së organizatës. 1. Historisë - Cfarë besime bazë reflektojnë historitë ? - Sa bindëse janë këto bësime ? - Historit i referohen suksesve , dështimeve , fuqive apo dobësive ? - Cilët janë “ heronjtë dhe frikacakët “e organizatës ? - Cilat norma janë shkelur nga të pa bindurit ? 2. Rutinat dhe ritualet ? - Cilave rutinë u vihet theksi ? - Cfarë do të ndodhë nëse ndryshojnë këto rutina ? - Cfarë sjellje inkurajojnë rutinat ? - Cilat janë ritualet kyëe ? - Cfarë beismesh bazë reflektojnë ato ? - Ku e venë theksin programet e trajnimit ? - Sa e lehtë është të ndryshohen rutinat / ritualet /?
 • 12. 3. Simbolet - Cfarë gjuhe dhe zhargoni përdoret ? - Sa I pranueshëm është ai ? - Cilat aspekte të strategjisë janë pasqyruar në publicitet ? - A ekzistojnë simbole të veqanta që përfaqësojnë organizatën ? 4. Sistemet e kontrollit - Cili aktivitet kontrollohet më shumë ? - Vihet theksi në shpërblimin apo dënimin ? - Janë kontrollet e lidhura me historinë apo strategjinë ? - A ushtrohen shpesh kontrollet ? 5. Strukturat e fuqisë - Cilat janë besimet bazë të lidershipit ? - Sa të fuqishme dhe sa respektohen këto besime ? - Si shpërndahet fuqia Brenda organizatës ? - Ku janë pengasat me të mëdha për ndryshime ? 6. Konkluzion - Cila është kultura dominuese / - Sa lehtë mund të ndryshojë ajo ? Pra rrjeta kulturore, me anën e analizës së elementeve të saj, shërbrn si mjet për studimin e kulturës së organizatës.Megjithatë, rëndësi ka që në të përcaktojmë një kulturë dominuese të organizatës si një e terë.
 • 13. Kultura organizative Në rast se nuk ka përputhje, menaxhimi duhet të vendosë nëse : 1.Do të injorojë kulturën dhe do të shfrytëzojë shansin. 2.Do të respektojë kulturën duke ndryshuar planin e zbatimit. 3.Do të përpiqet të ndryshojë kulturën duke ja përshtatur atë strategjisë. Pra,në rast se ndërmarrim zbatimin e një strategjie pa u angazhuar në ndryshimin e kulturës, kjo do të ishte e rrezikshme. Nga ana tjetër , kufizimi I organizatës vetëm në ato strategji që përputhen me kulturë mund të lerë jashtë diskutimit alternative mjaft fitimpruerëse. Për një përpjekje për ndryshimin e kulturës së organizatës me qëllim që të zbatohet një strategji e re, I ndodhi Procter & Gamble
 • 14. Burimet e organizatës Newman një autoritet në drejtimin strategjik,thekson se një rrugë praktike për të hartuar strategjinë e organizatës është zbulimi I pikave kyqe të konkurrencës dhe burimeve të kompanisë. Si burime të organizatës konsiderohen burimet financiare, fizike,njerëzore si dhe aftësitë teknologjike dhe organizative të saj. Formuluesit e strategjisë në nivel corporate nu duhet të nënveftësojnë kontributin që japin në rezultatin e korporatës drejtuesit e depertamenteve funksionale. Burimet funksionale përfshijnë jo vetëm njerëzit që punojnë në këto departamente por edhe konceptet analitike dhe teknikat procedural që përdorën atje.Përshembull,segmentimi I tregut,cikli I jetës së produktit,financimi I kapitalit, kompetenca teknologjike,analiza e kurbës së experiences,sistemet e mbështetjes së vendimeve,etj. Neqoftëse këto koncepte përdorën siç duhet,atom und të përmirësojnë drejtimin strategjik të korporatës.
 • 15. Studimi i burimeve Studimi I burimeve mund të realizohet në katër faza : 1.Burimet fizike 2.Burimet njerëzore 3.Burimet financiare 4.Burimet e paprekëshme
 • 16. Metodat e analizës së mjedisit të brendshëm të organizatës • Disa autorë sugjerojnë që metodat trdicionale të analizës strategjike kanë mbivlerësuar mjedisin e jashtëm të organizatës.Ata argumentojnë që në shumë rrethana strategjitë e bazuara në burimet do të siguronin një orientim më të mirë të formulimit të strategjisë. Kjo kërkon një njohje të plotë të koncepteve të organizatës.