Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017

Přinášíme vám 1. číslo firemního magazínu THE DOERS, které je zaměřené na téma DIGITÁLNÍ EKONOMIKA.

Rozvoj
digitální ekonomiky
se rapidně
zrychluje
4
JIRKA JINGER:
DIGITÁLNÍ ASISTENTI
JSOU BUDOUCNOSTÍ 9
VŠE JDE KOUPIT ZVLÁŠŤ
V ČEM MŮŽEME
POMOCI 10–11
1 / DIGITAL EXPERTS
2
DIGITÁLNÍ
EKONOMIKA
Zásadní dopad digitální
ekonomiky můžeme
očekávat s rozběhem
započaté čtvrté průmys-
lové revoluce. Nenechte
si ujet vlak!
Editorial
vítám vás u prvního čísla nového magazínu The Doers, který pro
vás píšeme my – tým Sprinx Systems, váš partner pro úspěch
na internetu a ve světě IT technologií. Co nás motivovalo k jeho
vydávání?
Internet a digitalizace, to je příležitost pro schopné a podnikavé. Ale
v základu to jsou především data, informace – a v těch je potřeba se
orientovat. Kdo se v miliardách informací, které dnes internet nabízí,
zorientuje, bude mít úspěch. Pro informace o digitálním marketingu
a e-commerce to platí dvojnásob.
Sprinx vám pomáhá ovládat, kontrolovat a využívat informace již
20 let. Neustále se vzděláváme, pracujeme na sobě, zkoušíme
a vyhodnocujeme nové trendy. Přijměte pozvání a sdílejte tyto
zkušenosti s námi! Není lepší cesty, jak se dozvídat o nejnovějších
vychytávkách v content marketingu, než provázet přední marketéry
a ajťáky přímo při jejich práci.
Redakční plán počítá s minimálně čtyřmi vydáními za rok, z nichž
v každém vám přineseme rekapitulaci dění ve světě, komentář
některého ze Sprinx konzultantů k aktuálním trendům a hlavní téma
celého čísla. Dnes to bude digitální ekonomika.
V celém světě zuří digitální revoluce, která nenechá v tradiční
ekonomice kámen na kameni. Valí se to na nás ze všech stran: sdílená
ekonomika, automatizace a robotizace, chatboti, umělá inteligence…
Naše děti budou nejspíše pracovat na pozicích, které dnes ještě
neexistují, a naopak mnohé z dnešních profesí zaniknou.
Jak se s těmito výzvami poprat, jste-li český nebo slovenský
podnikatel?
To vše přináší otázky, ke kterým se „enterpreneurs“ musí
postavit čelem. Udělejte to s námi!
Hezké a inspirativní čtení!
Váš
			 Jiří Čáp
		 ředitel společnosti Sprinx Systems, a. s.
Vážení
čtenáři,
4
6
8
10
1
DITA P.
„Chtěla jsem se zbavit
základní starosti o svůj
e-shop. Tedy aby
fungoval, rozvíjel se
a zasáhl i zahraniční
trhy. S komplexním
řešením od Sprinx se to
začíná dařit.“
Sprinx je na trhu již od roku 1996
a po celou dobu se specializuje
na CRM a obchodní systémy na
míru. Cílem firmy je zákazníkovi
poskytnout komplexní a vzájemně
integrovaná technologická řešení,
která jsou potřebná pro úspěch na
poli digitální ekonomiky. Zákazníkům
nabízíme tvorbu a implementaci
Sprinx CRM, robustních e-shopů
a portálů s nejmodernějšími
marketingovými nástroji či aplikační
hosting a IT outsourcing. Sprinx je
také významným dodavatel IT řešení
do farmaceutického průmyslu
a produktů HPC (High Performance
Computingu).
THE DOERS:
TEXT: Spinx System, a. s., Ondřej Hloupý, Dita
Pecháčková, Lukáš Beran, Martin Koky,
Jirka Jinger
FOTO: Archiv, Shutterstock, Dita Pecháčková,
Klas SK
T: 251 014 211
E: obchod@sprinx.com; pharma@sprinx.com
A: Sprinx Systems, a. s.
Výchozí 6, 147 00 Praha 4
SPRINX THE DOERS SPRINX
UMÍ ZABRAT A NABÍZÍ
FUNKČNÍ ŘEŠENÍ. CHCE
BÝT SVÝM KLIENTŮM
SPOLEHLIVÝM PARTNEREM,
KTERÝ RUČÍ ZA VÝSLEDEK.
DOERS
správná výslovnost:
Doer - [´du ː. r]
THE DOERS znamená,
že pro Sprinx je důležitý
výsledek práce. Zaleží mu
na spokojenosti klienta.
Zná cestu od myšlenky
k její realizaci.
DATUM VYDÁNÍ: 24. 4. 2017, čtvrtletník, MÍSTO VYDÁNÍ: Praha, VYDAVATEL A VÝROBA: Sprinx Systems, a. s., Výchozí 118/6, 14700 Praha 4 – Podolí, IČ: 26770211
Tiskové chyby jsou vyhrazeny. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Boomerang Communication s. r. o., Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7, www.boomerang.co.com
3
zajímavosti
NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÁ ON-LINE
UDÁLOST ZAČÁTKU ROKU –
FIRMA SNAP, PROVOZUJÍCÍ
SOCIÁLNÍ SÍŤ SNAPCHAT,
VSTOUPILA NA BURZU.
ZATÍM SLAVÍ ÚSPĚCH.
JAK DLOUHO BUDE
JEŠTĚ TRVAT?
Cenová válka v oblasti
enterprise CRM řešení
pokračuje. Dokládá to
i souboj cen licencí a řešení
mezi společnostmi SAP,
Microsoft a Salesforce.
Chce urychlit restrukturalizaci v moder-
ního poskytovatele softwaru a služeb
První krok tímto směrem na sebe nenechal dlouho čekat –
Avaya prodává svou síťovou divizi. Kupcem se stane Extreme
Networks – výrobce řešení pro drátové i bezdrátové sítě.
Akvizice tak posílí jeho portfolio v této oblasti. V nedávné době
jde již o druhý případ, kdy Extreme nakupovalo – v září 2016 za-
platilo 55 milionů dolarů za bezdrátová řešení Zebra Systems.
Hodnota současné akvizice se má pohybovat okolo 100 milionů
dolarů a k jejímu završení by mělo dojít do čtyř měsíců. Obchod
musí kromě obvyklého schvalovacího procesu posvětit také
soud, dohlížející na Avayu z pozice insolvenčního správce.
SNAPCHAT
Společnost Avaya
vyhlásila úpadek
Počet
implementací
CRM řešení
ve světě
prudce stoupá
S rozvojem digitální
ekonomiky se stále
zvyšuje zájem o CRM
řešení jako nástroj
pro efektivní správu
informací o zákaz-
nících. CRM řešení
umožnují jednodu-
še propojit světy
fyzického a virtuál-
ního obchodování
a schraňovat data
o chování zákazní-
ků z obou světů.
Nabízejí tak kvalitnější
a flexibilní podklady
pro rozhodování
v rámci společností.
Napomáhají rychlejší
distribuci informací
napříč společností.
Zpřesňují segmentaci
zákazníků. A jsou ade-
kvátním nástrojem
zákaznické podpory.
DEEPCODER –
REVOLUCE
V PROGRAMOVÁNÍ
Systémy strojového učení získaly schop-
nost psát svůj vlastní kód. Experti Micro-
softu a University of Cambridge vytvořili
DeepCoder. Systém používá programovou
techniku ​​zvanou jednoduše syntéza. Jde
o vytváření nových programů přebíráním
řádků kódu z již existujícího softwaru. To
může znamenat revoluci v programování
– pro lidi bude jednodušší vytvořit jednodu-
ché programy, aniž vědí, jak psát kód.
NOVÝ E-SHOP PRODEJCE ELEKTRONIKY
EMOS ZÍSKAL
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
SITE OF THE YEAR 2016
Významné ohodnocení společnosti Kentico, které se
každoročně uděluje nejlepším webovým projektům,
letos získal prodejní kanál shop.emos.cz. Nový e-shop
realizovaný společností Sprinx Systems vyhrál v kategorii
implementace marketingových nástrojů. Jde o jeden
z největších e-commerce projektů v Evropě vytvořený na
platformě Kentico.
Web, zaměřený na prodej elektroniky pro B2C sektor,
nadále roste do komplexního e-commerce řešení pro pět
evropských zemí a sedm jazykových mutací.
4
Digitální ekonomika zasahuje do
všech oblastí lidské činnosti, ně-
která odvětví se mění rychleji, jiná
pomaleji. V současnosti je digitál-
ní ekonomika vnímána spíše jako
odstraňování hmotných statků
a jejich nahrazování těmi virtuál-
ními. Obecně však platí, že rozvoj
digitální ekonomiky se v průběhu
let rapidně zrychluje. Zásadní
dopad digitální ekonomiky lze
očekávat s rozběhem započaté
čtvrté průmyslové revoluce a ma-
sovým rozšířením nových techno-
logií a trendů, jako například 3D
tiskáren.
Digitální
eko­
nomika
NOVÉ TRENDY V DIGITÁLNÍ EKONOMICE
PRO VĚTŠÍ POHODLÍ ZÁKAZNÍKŮ
Jak to vidí
Ondřej hloupý
S novým rokem přibylo v odborných mé-
diích prognóz o digitálních trendech. Tý-
kají se nových očekávání nákupů ve vir-
tuální realitě či logistiky pomocí dronů,
která má výrazně zefektivnit doručování
zboží. Jiné, reálnější výhledy předpovídají
využití videa jako dominantního formátu
či dramatické rozšíření marketingové
automatizace a programmatic formátů.
Troufám si tvrdit, že většina
z toho letos nenastane,
zejména ne v Česku.
Nástroje a obsah pro
virtuální realitu se
nešíří tak rychle.
Doručování zboží po-
mocí dronů, které
již testovaly největší
americké e-shopy, si
dokáži ve větším mě-
řítku těžko představit.
I úřady postupně inklinují
k jejich omezování.
Na důležitosti naopak nabývá komplexní
user experience, tedy celkový zákazní-
kův zážitek z nakupování – od snadného
vyhledání a nákupu, přes doručení, po
doprovodné služby.
Nákup potravin – razantní expanze
I Češi si zvykají na nákup potravin a drogerie
on-line. E-commerce hráči Rohlik.cz, Kolo-
nial.cz či Kosik.cz se tak stávají etablova-
nými značkami na poli obchodu. K zástupci
tradičního maloobchodu, e-shopu Tesco, se
má letos přidat Lidl. Ten by tak mohl být
tzv. game changer a naučit nakupovat on-li-
ne skutečnou masu lidí, což pomůže celému
trhu. Otázkou zůstává hloubka budoucího
multichannel ekosystému Lidlu, tedy jak se
podaří skloubit off-line a on-line nákupy, mar-
ketingovou komunikaci nebo rychlost a do-
stupnost dopravy. Přístup společností IKEA
či KFC budiž zmíněn jako varování. Osobně
věřím v úspěch tohoto projektu a vstup
dalších tradičních hráčů do segmentu.
Conversion design –
dvakrát měř a jednou řež
Dvakrát měř a jednou řež – staré přísloví,
které by se mělo tesat nejen do kamene,
ale i na nástěnky všech e-commerce mana-
žerů. Řada společností při tvorbě nové-
ho e-shopu klade důraz na termín spuštění
a následné využití široké škály marketin-
gových nástrojů. Tam pak směřuje i vět-
šina rozpočtu, která na spuštění projektu
zbude. Věřím, že novým trendem bude vyšší
míra zaměření se na user experience a con-
version design, tedy sledování a vyhodno-
cování zákaznických cest. Řada společností
si již uvědomuje, že cena za jednu konverzi
(nákup, registrace apod.) bude výrazně nižší,
jestliže se web bude dostatečně rychle
načítat, zákazník na něm nalezne všechny
potřebné informace o produktu a službách,
bude schopen pohodlně a rychle nakou-
pit a zaplatit. Bude spokojen s kvalitou
a rychlostí dopravy a v případě problémů se
mu dostane patřičné péče od proškoleného
personálu.
Mezi technikami, kterými se připravuje
ideální prodejní proces, se mnohem častěji
prosazují například A/B a multivariantní tes-
tování, výkonnostní či uživatelské testy, i za
využití click-map, očních kamer a dalších
technologií. Cílem je perfektně konverzní
e-shop, který razantně sníží náklady na jednu
konverzi, tedy hlavně na externí marketing.
Renesance e-mailingu
E-mailing sám o sobě není určitě ten nejvíc
sexy marketingový nástroj na světě a je tu
s námi tak dlouho, že za moderní by jej ozna-
čil asi jen málokdo. Nikdo mu však neupře,
že v dnešní době je zdaleka nejlevnějším
a velmi spolehlivým způsobem komunikace
se zákazníky. U našich klientů se v ceně za
rozeslání, a tedy oslovení jednoho zákazníka
často dostáváme na haléřové položky. Řada
výzkumů uvádí e-mailing jako nástroj s nej-
lépe měřitelnou ROI  (návratností investic),
kde společně s PPC (pay per click) reklamou
patří stále do špičky.
E-mailing je navíc také nejčastější složkou
řady procesů marketingové automatizace
a to ho již řadí mezi nástroje moderní. Trou-
fám si tvrdit, že letos se dočkáme chytřejší
e-mailové komunikace. Více zákazníkům
budou chodit inteligentní e-maily podle
toho, co je skutečně zajímá, a v čase, kdy
jsou ochotni je číst. Přibude e-shopů, které
zašlou klientům upozornění na zapomenutý
košík, cross-sell či up-sell nabídky, pobídky
k nákupu poté, co již delší dobu nenakupo-
vali, či třeba speciální dárky v době jmenin či
narozenin. Dokonce i tzv. obslužné e-maily,
jako jsou informace o objednávce, dopravě
či třeba reklamaci, patří do těchto auto-
matizačních procesů a musí být perfektně
připravené a zcela funkční. Marketingová
automatizace tak opět udělá další krok
kupředu, a to zejména díky e-mailu. Půjde
spíše o pozvolnou evoluci než revoluci,
přesto za tento posun buďme rádi.
E-MAILING NENÍ URČITĚ TEN
NEJVÍC SEXY MARKETINGOVÝ
NÁSTROJ NA SVĚTĚ, ALE...
T Ondřej Hloupý F archiv, Shutterstock
téma
O
brovským tempem roste využívá-
ní globálních digitálních služeb,
které se týkají například cesto-
vání, stačí jmenovat největší a nejzná-
mější hráče. Booking.com, Hotels.com,
či Tripadvisor.com již používáme téměř
všichni, v našich podmínkách můžeme
zmínit brněnskou společnost Kiwi.com,
specializující se na vyhledání nejlev-
nějších letenek. Plně se rozvíjí sdílená
ekonomika, kdy jsme si zvykli ubytovat
se levněji přes Airbnb u soukromé oso-
by doma a dojet na místo pobytu díky
sdílené taxislužbě Uber.
MARKETINGOVÁ A SALES AUTOMATI-
ZACE SE BUDE ROZŠIŘOVAT
Marketingová automatizace je v ČR vel-
mi využívaný termín zejména v po-
sledních třech letech, v zahraničí již
o několik let déle. Paradoxně pak
pokročilá využití v ČR příliš běžně do-
posud nevídáme. Jde o souhrn metod,
kdy systém komunikující se zákazníkem
v rámci obchodního procesu i po něm je
z určité části zautomatizován. Ať už jde
o cílenou komunikaci při akvizici zákaz-
níka (personalizace nabídky podle jeho
chování, cílená komunikace obsahem
a v nejvhodnějším čase, uvítací procesy
pobízející k nákupu apod.), nebo po jeho
registraci či nákupu (e-mailové kampaně
se segmentovanou či personalizovanou
nabídkou, cross-sell a up-sell nabídky
atd.).
Principem marketingové automatizace
je dávat co největšímu množství zá-
kazníků co nejcílenější a nejkvalitnější
nabídku informací v tom nejvhodnějším
čase. Cílem je nákup a pozitivní zážitek
zákazníků z něj, posléze zákazníkova
spokojenost a věrnost pro další nákupy.
Mezi průkopníky všech těchto technik
patří bezesporu Amazon.com, největší
světový e-shop a marketplace.
„DIGITÁLNÍ EKONOMIKU SI MŮŽE-
ME PŘEDSTAVIT JAKO JAKOUKOLIV
ON-LINE INTERAKCI SE ZÁKAZNÍKEM,
KTERÁ HO VEDE ČI POSOUVÁ BLÍŽE
K NÁKUPU PROVEDENÉMU ON-LINE
ČI OFF-LINE.“
OMNICHANNEL –
DOŽENEME V ČR UJÍŽDĚJÍCÍ VLAK?
Především v zahraničí je omnichannel již
velmi prověřená strategie, která vychází
z principu jednotné komunikace všemi
prodejními kanály, které se vzájemně
doplňují a nebojují proti sobě, což je
důležité. On-line nástroje od výkonnostní
reklamy, mobilní verze či aplikace po
webové portály, komunikují se zákazní-
kem stejným způsobem, jsou vzájemně
provázané, a ať už zákazník nakoupí
on-line, či na kamenné prodejně, cíl je
společný. Jedním z nemnoha příkladů
z ČR je Zoot.cz, který uspěl se svým
konceptem provázanosti on-line kanálů
a svých prodejen, „výdejen radosti“.
Řadu zajímavých řešení v logistice má
například Alza.cz, ať už jde o provázanost
showroomů s prodejem, či například
samoobslužné Alzaboxy. Ze zahraničí
je potřeba zmínit největšího maloob-
chodníka Wallmart, který dovolí svým
zákazníkům v mobilní aplikaci scanovat
na prodejně produkty a pomocí svého
mobilního telefonu tak nákup přímo
zaplatit. Síť kaváren Starbucks šetří
zákazníkům čas tak, že lze objednat
a zaplatit kávu v mobilní aplikaci ještě
předtím, než dorazíte do kavárny. V Jižní
Koreji se prosadil zajímavý koncept
řetězce supermarketů HomePlus, který
využívá v metru polepy s fotografiemi
regálů a QR kódy zboží, kdy si virtuálně
nakoupíte během čekání na vlak. Ne
vždy jsou tyto koncepty přenosné do jiné
kultury, o čemž se přesvědčil v českých
podmínkách Mall.cz. Ten podobný způ-
sob prodeje vyzkoušel v jedné vánoční
sezoně a setkal se s komerčním neúspě-
chem. Je tedy otázkou, kolik společností
v našem prostředí bude mít odvahu se
multichannelovému přístupu věnovat.
FMCG V ON-LINU POROSTE
V posledních letech si více zvykáme na
nákup potravin a drogerie on-line. Po
prvním e-shopu s potravinami, kterým
bylo Tesco, se přidali i čistě e-commerce
hráči, jako jsou Rohlik.cz, Kosik.cz či Ko-
lonial.cz. S postupným rozšiřováním do
dalších měst tak roste důležitost tohoto
segmentu, což bude nadále pokračovat.
Sprinx má také své želízko v ohni. Pro
slovenského klienta, známého prodejce
FMCG Klas, jsme letos připravili e-shop
komplexně integrovaný na řadu interních
systémů a logistiku. 
Díky očekávanému příchodu e-shopu
řetězce Lidl v letošním roce očekáváme
zásadní rozšíření povědomí o nakupování
potravin v on-line kanálu.
5

Zásadní dopad
digitální
ekonomiky
lze očekávat
S POSTUPEM
čtvrté
průmyslové
revoluce
a rozšířením
technologií
a trendů.
6
Dita P.: Sprinx mi pomáhá
prodávat kuchařky i porcelán
přes internet
Dita P. je široké veřejnosti známá hlavně jako kulinářka, moderátorka a spisova-
telka. Méně lidí ví, že je též úspěšnou on-line podnikatelkou – sama totiž pro-
vozuje e-shop s vlastními kuchařkami, ale také s porcelánem. Na jejím úspěchu
v internetovém podnikání má lví podíl Sprinx, který Ditě připravil komplexní
e-commerce strategii, ale pomáhá jí například i s účetnictvím a logistikou.
Jaký problém jste řešila?
Jednoduchý a složitý zároveň. Chtěla jsem
se zbavit základní starosti o svůj e-shop. Tedy
aby fungoval, aby se rozvíjel, aby zasáhl nejen
Česko, ale i další trhy. Začíná se to dařit, na
mně nyní zůstává jen pohled shora, a pak
schůzky s lidmi ze Sprinxu. Někdy to skřípe – já
přece jen zdůrazňuji víc estetiku a osobní vztah
s našimi klienty, zatímco doers ze Sprinxu jsou
praktici. Když se nám podaří naše zdánlivě proti-
chůdné pohledy propojit, jásám, protože pak lze
předpokládat úspěch.
Proč jste si vybrala Sprinx a jak jste se
k němu dostala? 
Začátek byl rodinný a na to já dám. Manžel mojí
mámy pracuje ve Sprinxu, takže jsem firmu
už předem trochu zna-
la. Věděla jsem,
že je to velká
a zavedená
firma,
která
dokáže
zajistit
i to, co
sami
nemají
ve svém
port-
mám ráda
poslední slovo

foliu. Starají se o sklad, objednávají porcelán přímo
v Thunu tak, aby dohodnuté množství bylo vždy
k dispozici, vedou účetnictví, analyzují dopad rekla-
my na prodej, starají se o web.
 
Jak probíhá spolupráce?
Považuji za zázrak, že mě snesou. Mám miliardu
nápadů, které na Sprinx chrlím a které chci mít
hotové hned teď. Taky mám ráda poslední slovo,
jenže to má rád i pan ředitel Čáp. A to si dovedete
představit, když se proti sobě postaví dva Býci…,
jenže nemůžou vyhrát oba, dohodnout se musí-
me a taky dohodneme. Sprinx rozumí financím,
pomohl mi třeba s tvorbou cen. Komplexní servis
Sprinxu není levný, ale já taky ne. Už dávno jsem
se odnaučila kupovat levné věci.
Máte nějakou zajímavou historku se Sprinxem?
Například jsem přišla poprvé do Sprinxu a všich-
ni  měli na nohách bačkory nebo korkáče. Rozhlíže-
la jsem se, kde mají aspoň návleky pro mě. Tradiční
bačkůrkovou kulturu ajťáků jsem neznala.
 
Bylo pro vás těžké zvyknout si na IT svět?
Přece jen od toho kuchařského je velmi vzdálený…
To se možná jen zdá, v obou světech jde o skládání
ingrediencí do celku, který by měl být úžasný. Líbit
se, potěšit, nasytit, chutnat. Zkrátka, my perfekcio-
nisté si rozumíme, ať jsme z jakýchkoli oborů. A ve
Sprinxu pracují pouze perfekcionisté.
Co plánujete s e-shopem do budoucnosti? 
Do budoucnosti? Ale já chci hned teď vyrazit se
svým porcelánem do světa! Sprinx už na to můj
e-shop dokonale připravil – stačí to odkliknout!
rozhovordigitální ekonomika rozhovordigitální ekonomika rozhovordigitální ekonomika
7
téma
případová studie
Nový slovenský e-shop s potravinami iKlas.sk, který se své podni-
kání rozhodl odstartovat v Košickém kraji, kde má historicky silné
zázemí, dostal do vínku nejmodernější design nákupního procesu,
a hlavně celou řadu funkcí, díky nimž je perfektně připraven na slo-
venský trh. Poučili jsme se ze slepých uliček v Česku i na Slovensku,
převzali z nich to dobré a přidali řadu vlastních vylepšení.
INTEGROVANÁ BRAND BANKA
ŠETŘÍ ADMINISTRATIVU
Každý prodejce potravin je dnes povinen
poskytovat kompletní informace
o každém produktu. Systém iKlas.sk
je integrován s brand bankou, která
automaticky doplňuje na web fotografie
produktů, výživové hodnoty či alergeny
a šetří tak čas i administrativu na straně
provozovatele.
RESPONZIVNÍ APLIKACE PRO LOGISTI-
KU POMÁHÁ KOMPLETOVAT NÁKUPY
Manažer e-commerce či call centra má
vždy perfektní přehled o stavu každé
objednávky a může sledovat, v jaké fázi
se nachází. Pickeři potvrzují do tabletu
položky, aby se následně zkompletované
a zkontrolované nákupy odeslaly v in-
tegrované formě do pokladny. Systém
zpřesňuje ceny váženého zboží. Je napo-
jen také na vlastní masnu.
RYCHLEJŠÍ DORUČENÍ A ZVÝŠENÁ
KONKURENCESCHOPNOST
Zákazníkovi stačí do systému navolit adre-
su, aby automaticky přičlenil spádovou
oblast a příslušný sklad. To samozřejmě
výrazně urychluje doručení. E-shop tak
navíc může cenově soupeřit na úrovni
lokalit: například když v určité lokalitě
v konkrétní prodejně zlevní konkurence,
umožní systém reagovat pouze v rámci
této oblasti. Konkrétní prodejna tak zůstá-
vá ve své lokalitě mnohem konkurence-
schopnější.
Ceny na webu se ukazují podle toho,
z jaké prodejny bude zboží expedováno.
Systém je tedy perfektně připraven na
expanzi v dalších regionech s různými
cenovými hladinami.
SEZNAMY OBLÍBENÉHO ZBOŽÍ
ZRYCHLUJÍ NÁKUP
E-shop umožňuje sestavit seznam oblíbe-
ných produktů. Takto označené produkty
lze kdykoli automaticky přidat do nákupu
bez nutnosti proklikávat web. Stejně
tak lze jedním klikem znovu objednat již
proběhlý nákup či si vytvořit celé nákupní
seznamy. Zákazník si může otevřít např.
seznam Víkendový nákup s pravidelně na-
kupovanými produkty, které pouze doplní
o oblíbené položky. Rozsáhlý víkendový
nákup pak nemusí trvat déle než 5 minut.
ŘADA INTEGRACÍ
NA DALŠÍ SYSTÉMY
INTEGRACE
Jestliže například picker při pickování
zjistí, že některé položky chybějí, dostává
o tom zprávu operátorka call centra. Ta
obratem volá zákazníkovi a domlouvá
možnosti náhrady zboží.
Systém je dále integrován na SMS bránu,
telefonní ústřednu, platební bránu či logis-
tiku Rinkai.
Kromě samotného vývoje webu a jeho
integrací jsme se podíleli i na tvorbě UX/
UI, včetně aplikace pro pickery, a staráme
se o provoz webu na vlastních serverech.
Co dodat závěrem? Když firma přišla se
zadáním na tuto službu, setkávala se
s jistou skepsí a pesimistickými prognó-
zami, že podobná služba na východním
Slovensku nemá šanci zaujmout. Firma
však vkročila do raketově se rozvíjející-
ho segmentu on-line prodeje potravin
a k tomu si zvolila partnera, který má
dostatek zkušeností a znalostí, aby doká-
zal její vize
převést
v praxi.
A vý-
sledek?
Spokojený
klient
s úspěš-
ným projek-
tem, který
je připraven
na další
významnou
expanzi.
Společnost Klas byla založena v roce 1996 zakoupením tehdy největších
potravin v Košicích. Síť s potravinami se postupně rozrůstala – dnes
má 10 poboček v Košicích s rozlohou od 500 do 1000 m2
, vlastní
masokombináty i farmu a celkem zaměstnává 400 lidí. V roce 2014 došlo
k rebrandingu celé sítě prodejen, která nyní nese sjednocující název Klas.
www.iklas.sk
8
INFORMAČNÍ
POVINNOST
Informační povinnost je internetová aplikace, která slouží
pro generování, správu a monitorování úkolů vyplývají-
cích z povinnosti pravidelného reportingu interním nebo
externím subjektům.
JEDNA Z TYPICKÝCH ORGANIZACÍ,
VYŽADUJÍCÍCH NASAZENÍ
TAKOVÉHO ŘEŠENÍ, JE POJIŠŤOVNA,
A TO Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ:
• ze zákona má povinnost pravidelného repor-
tingu k mnoha externím subjektům (např.
Česká národní banka, Ministerstvo financí
ČR),
• v organizaci rovněž existuje povinnost pravi-
delného hlášení interním subjektům (finanční
oddělení, controlling apod.),
• organizace sestává z mnoha poboček nebo
oddělení (dílčích společností) a jejich zaměst-
nanců, kteří se na plnění informační povin-
nosti přímo nebo nepřímo podílejí, a z toho
důvodu jsou jim přidělovány a dohlíženy
úkoly, které je nutné v této souvislosti plnit.
VÝŠE UVEDENÉ JE MOTIVACÍ PRO
NASAZENÍ PRODUKTU/ŘEŠENÍ,
KTERÉ IMPLEMENTUJE NÁSLEDUJÍCÍ
FUNKCE:
• správa konkrétních informačních agend růz-
ných typů (interní, externí apod.),
• přidělení agend konkrétním společnostem,
• přiložení souvisejících informací a směrnic,
které souvisejí s plněním konkrétní informač-
ní agendy v konkrétní společnosti v podobě
popisu postupů, poznámek, souvisejících
dokumentů, odkazů na právní normy apod.,
• definice subjektů, kterým se reportuje, a způ-
sobů reportování,
• správa termínů pro plnění úkolů, které z kon-
krétní agendy vyplývají,
• přidělování konkrétních osob, které jsou za
plnění informační agendy zodpovědné nebo
na její plnění dohlížejí,
• přehled úkolů a termínů pro jejich splnění
z pohledu osob, které jsou za jejich plnění
zodpovědné nebo které na plnění úkolů
dohlížejí,
• e-mailové upomínky blížících se termínů,
popř. eskalace informací o tom, které úkoly
nebyly splněny v řádných termínech,
• vícejazyčnost řešení a možnost upravovat
názvosloví pro konkrétní typy agendy.
TECHNICKÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ
JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
• intranetová aplikace dostupná v síti organiza-
ce prostřednictvím internetového prohlížeče,
• integrace na personální databázi organizace
a možnost automatické identifikace zaměst-
nance,
• možnost řešení nasadit jako lokální aplikaci
v síti organizace nebo jako službu.
„Chcete 
předejít
pokutám 
z finančního
úřadu?“
z produktů
„Máte přehled o tom, 
co se má kdy vykazovat?“
„Máte personifikované zaměstnance, 
kteří informační povinnost vykazují?“
„Problém, 
který vyžaduje zákon 
a státní instituce.“
9
lidé
Jirka Jinger
S PŘÍTELKYNÍ JSME ZASNOUBENI A SVATBA
SE BLÍŽÍ. PRVNÍ DÍTĚ JE NA CESTĚ. JEHO PRVNÍ
ROK SE ZAČNE POČÍTAT PRAVDĚPODOBNĚ OD
SRPNA 2017.
5Máte nějaké rituály, bez kte-
rých si nedokážete představit
běžný den?
Každý všední den začínám poslechem zpráv
cestou do kanceláře a tam si udělám velký
hrnek čaje. Pak už je každý den jiný a to se mi
právě na práci ve Sprinxu líbí.
6Čemu se věnujete ve svém
volném čase?
Kromě cestování je to muzika, ale vzhledem
k pracovnímu vytížení mám na ni stále méně
času. Také už druhým rokem pracuji na muzi-
kálu Dvě srdce a ne a ne ho dokončit.
7Existuje něco, co vás vždy
dokáže potěšit a povzbudit?
Úsměv nebo polibek od mé přítelkyně
v osobním životě a určitě každý úspěch,
který se nám povede v práci.
• Před společností Sprinx Systems
působil jako jednatel společnosti
KEYSTONE Czech Republic a tři roky
na pozici Customer Care Manager
produktu Helios Orange ve společ-
nosti Asseco Solutions.
• Miluje indicko-pákistánskou, italskou
a samozřejmě českou kuchyni.
Znáte nás především z obchodních
jednání, pracovních meetingů a kon-
ferencí. Proto je tu nový seriál, který
představí naše zaměstnance v osobi-
tějším světle. Náš kolega Jiří Jinger
působí ve společnosti Sprinx Systems
na pozici Head of Application Support
Department od roku 2011. Do jeho
kompetencí spadají především clou-
dové služby, bezpečnost a outsourcing
IT služeb. Pracovní ráno si nedokáže
představit bez svého velkého hrnku
čaje a kromě IT technologií fandí
muzice.
1Jste expertem v oboru clou-
dových služeb, jak jste se
k této disciplíně dostal?
Cesta ke cloudu nějakou dobu trvala. Už
ve firmě, kterou jsme v roce 2009 založili
s kolegou, jsme se zabývali problema-
tikou co nejsnazšího propojení zaměst-
nanců ve firmách. V jednom případě to
byla účetní firma, která potřebovala své
zaměstnance umístit u klientů, ale zajistit
jim práci v jednom softwaru. Druhým
případem bylo propojení několika ordinací
jednoho lékaře. V té době jsme to řešili
formou centrálního počítače a přístupu
přes vzdálenou plochu. Už tenkrát mě
ale napadlo, že by se to dalo využít i pro
ostatní firmy jako služba. Myšlenku se
podařilo zrealizovat až ve Sprinxu, kde
jsme navázali na již běžící řešení formou
implementace určitého obchodního, mar-
ketingového a technického rámce.
2Můžete zmínit nějakou zajímavost
z oboru, která vás v poslední době
zaujala?
Pro mě je nejzajímavější spojení cloudu
a umělé inteligence. Digitální asistenti, ať už
jsou z pera Microsoftu, Googlu, či Applu, jsou
naší budoucností. A tím nemyslím na diktování
SMS do mobilu, ale zejména v oblasti prodeje
či technické podpory. Tam budou poskytovat
pravděpodobně první úroveň služeb a umožní
tak zvýšení odbornosti ostatních zaměstnanců,
kteří budou až v druhé frontě řešení obchod-
ních či supportních požadavků.
3Baví vás také další oblasti, u kte-
rých pravidelně sledujete jejich
vývoj?
Jedním z mých koníčků, ačkoli nejsem pilot,
je letecká doprava. Zajímá mě především její
posun jako alternativy k dopravě automobilem.
A pak automatizace letecké dopravy obecně
směrem k jednopilotním dopravním letadlům,
která budou podporovat moderní technologie.
Ty by mohly zásadně, a doufejme pozitivně,
ovlivnit nejen bezpečnost, ale i náklady na
leteckou dopravu a tím podpořit její častější
využívání v různých odvětvích.
4Vnímáte technologický pokrok
i ve svém soukromém životě?
Vlastně ani zásadně ne, nebo se pokrok
už stal rutinou. Používám chytrý telefon,
televizi, sdílení souborů mezi zařízeními
a sleduji filmy přes internet.
DIGITÁLNÍ ASISTENTI
JSOU BUDOUCNOSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA
10
Eshop:
V čem
můžeme pomoci
„pomáháme klientům vydělávat
peníze v digitálním světě“
VŠE JDE KOUPIT ZVLÁŠŤ.
1.
Návrh a konzultace
• UX,
• grafické návrhy,
• BPA,
• tvorba informační architektury
webových řešení,
• procesní audit a návrh procesů,
• marketingová konzultace –
hledání nových příležitostí,
měření efektivity.
Marketingová
podpora
• PPC (Adwords, Sklik, Facebook,
LinkedIn, Twitter),
• tvorba newsletterů, včetně persona-
lizace obsahu a A/B testování,
• marketing automation,
• webová analytika,
• hromadný mailing –
až 60 milionů měsíčně
s doručitelností e-mailů až 99,995 %,
• aktivní telefonické kampaně.
4.
Logistika a provoz
• provoz veškerého IT,
• IT support,
• helpdesk 24/7,
• pronájem prodejních kanálů,
• zpracování dat,
• zákaznické call centrum
první a druhé úrovně.
2. E-shopy
• komplexní e-commerce řešení
připravené na velký růst,
• zahraniční mutace a podpora
multikulturního prostředí,
• samoobslužné portály,
• zpracování objednávek,
• správa produktového katalogu,
• pronájem prodejních kanálů.
3.
Obsahové portály
• on-line konfigurátory
produktů na míru,
• CMS systém
s jednoduchou správou obsahu,
• klubové/věrnostní portály,
• aplikace napříč světem,
• copywriting,
• content management.
11
z naší dílny
PODNIKÁNÍ V DIGITÁLNÍ ÉŘE SE
NEOBEJDE BEZ KOMPLEXNÍHO
ŘEŠENÍ. CÍLEM JE OVLÁDNUTÍ
PROCESŮ A TECHNOLOGIÍ
A JEJICH VZÁJEMNÁ INTEGRACE
DO FUNKČNÍHO EKOSYSTÉMU.
5.
Outsourcing
provozu
• SCA,
• sklady,
• cloud,
• hosting aplikací,
• účetnictví.
6.
Integrace
• napojení na stávající ERP systémy,
• propojení s platebními bránami,
provedení a zpracování on-line plateb,
• integrace s logistikou
a skladovými systémy,
• propojení s mailing službami,
• notifikace.
8.
Datové služby
• Business Inteligence,
• Big Data,
• dodávka podkladových dat,
• segmentace kontaktů,
• zpracování dat.
9.
Vývoj softwaru
na míru
• managerské informační systémy,
• mobilní aplikace,
• kontinuální rozvoj aplikací,
• tvorba reportů a analytických
výstupů.
7.
CRM
a obchodní systémy
• vlastní Sprinx CRM,
• aplikace pro zástupce v terénu,
• konzultace, implementace
a správa platformy Salesforce,
• věrnostní program.
Sprinx academy
1. DEFINOVÁNÍ CÍLE
Ujasněte si, co přesně od digitálního mar-
ketingu čekáte. Posílení brandu? Oslovení
nových zaměstnanců? Přímé získávání lea-
dů? Nastavte si ke každému kanálu reálná
očekávání a postupně ho veďte k tomu, aby
splnil váš cíl. Zákazník těžko koupí drahé
řešení přes Facebook. Bannerová reklama
zase nepomůže k přímému získání leadů.
Ne každý kanál povede k přímé konverzi
a popravdě – v B2B k tomuto účelu ani není
většina stavěná.
2. TVORBA PERSON
Víte, jak vypadá váš typický klient? Jakou
má pracovní pozici? Co by mu usnadnilo
práci? Čeho se obává? V jakém prostře-
dí vyhledává informace? Najděte spolu
s obchodním a marketingovým oddělením
správné odpovědi.
3. OBSAHOVÝ MARKETING
Firmy většinou umějí na webu popsat, co
dělají. Horší je vysvětlit, jak mohou pomoci
svým personám. Začněte vyprávět svůj pří-
běh, prezentujte jim svou odbornost. Čím
častěji budete tyto informace říkat, tím více
o vás ostatní uslyší. Nevytvářejte však ob-
sah za každou cenu. Prázdného obsahu bez
přidané hodnoty je na internetu již dost.
4. DLOUHODOBÉ A KOMPLEXNÍ
PLÁNOVÁNÍ
Nesoustřeďte se na jediný kanál. Nastu-
dujte si například využití marketingového
mixu pomocí SEE-THINK-DO-CARE, podle
kterého by firma měla nabízet nějaký druh
obsahu či propagace pro každý krok ná-
kupního cyklu. Pro publikaci článků si nastavte
publikační kalendář. Témata textů je vhodné
odvíjet od potřeb vašich person. Ke správné-
mu načasování využijte trendy ve vyhledávání
či aktuální buzzwordy. Promyslete, pro koho
a proč píšete, proč publikovat právě nyní,
a hlavně jak na sdělení navázat dalšími kanály!
5. KVALITNÍ DATABÁZE
Na webu lákejte návštěvníky k odevzdání
e-mailů výměnou za zajímavé materiály či při-
hlášení k odběru newsletteru. E-maily z webu
či CRM nemusíte využít jen v mailingu. Cílení
reklamy přes párování e-mailů dnes nabízí
např. i AdWords, Facebook či Twitter.
6. INOVACE
Téměř každý den vznikají nové nástroje
a přístupy pro digitální ekonomiku. Slyšeli
jste například o Marketingu 4.0? Ten pojed-
nává o marketingové automatizaci, jež v B2B
segmentu přináší nárůst obchodní profilace až
o 10 %.
7. PLACENÉ KANÁLY
MÍŘENÉ MIMO BRAND
Cílit PPC reklamy na klíčová slova spojená
s vlastním brandem? Krásná čísla, ale daný
člověk by se pravděpodobně na vaši stránku
dostal i zadarmo.
8. OD SEO K UX/UI
SEO není vůbec mrtvé! Důležitější je však mít
uživatelsky přátelský web. Spokojený zákazník
je dnes pro Google prioritou, což umí ocenit
i ve vyhledávání.
9. SLEDOVÁNÍ KONKURENCE
Procházejte weby i sociální sítě konkuren-
ce. V čem chybují? Co dělají dobře? Zjistěte
v AdWords, kdo inzeruje na stejná klíčová slova
a jak je kdo úspěšný. Chytré je též odebírat
konkurenční newslettery.
10. SEGMENTACE A REMARKETING
Remarketing neznamená jen to, že vás všude
„pronásleduje“ produkt, který jste si prohlíželi.
Remarketingové seznamy se hodí pro cílení
reklamy na návštěvníky určité části webu, napří-
klad článku na blogu. Sbírejte údaje o návštěv-
nících ze všech prostředí a vytvořte si seznamy
s různou délkou členství. Někdy se hodí všichni
návštěvníci Facebooku za 180 dní, jindy je
účelnější oslovit jen návštěvníky webu, kteří se
během posledních 20 dní pravidelně vracejí.
11. TESTOVÁNÍ
AB testování pomůže ke zlepšování konverz-
ního poměru. Testujte rozdíly v účinnosti –
třeba při změně slova v nadpisu PPC reklamy
nebo u variant umístění tlačítka Call-to-action
v e-mailu. Zvažte však, zda čas strávený testo-
váním není dražší než finanční dopad.
12. PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE
OBSAHU – UPCYCLING
Updatujte starší úspěšný obsah. Přepracujte jej
pro jiný kanál – například jako infografiku pro
e-mailing.
13. PRAVIDELNÉ VYHODNOCOVÁNÍ
Analýza a reporty jsou otrava, ale nutné pro
zpětnou vazbu. Odměnou budou efektivnější
kampaně.
www.sprinx.com/Blog/Digitalni-ekonomika
BONUS	 SPOLUPRÁCE
Vysvětlete ve své firmě, že digitální
marketing není jen „utrácení
peněz“ a že k rozvoji potře-
bujete spolupráci všech
zaměstnanců. Výsledek
opravdu stojí za to.
13 + 1 RADA PRO ÚSPĚŠNÝ ON-LINE
MARKETING V B2B
Zatímco v B2C komunikaci si on-line již vyčlenil své pevné místo, pro
firmy podnikající v B2B je digitální marketing stále trochu tabu. Ze šet-
ření společnosti Marketo však vyplývá, že 93 % kupujících ze sféry B2B
zapojuje do svého rozhodovacího cyklu internet. Není škoda toho
nevyužít?
Máte-li vhodné vnitřní kapacity, doporučuji se o digitální marketing pokusit vlastní cestou.
Agenturám totiž někdy může scházet obchodní pohled na to, jak kampaně doopravdy
ovlivňují finanční výsledky firmy.
Výsledkem pak může být situace, kdy vámi najatá digitální agentura prezentuje jako skvělý
výsledek zvýšení návštěvnosti webu, snížení ceny za proklik v AdWords, či dokonce počet
lajků u příspěvku na Facebooku. Tyto pozitivní informace však ještě nemusejí podniku nic
přinášet. Toto hrozí především u náročných a drahých řešení s velmi dlouhým nákupním
procesem.
Jediným důležitým ukazatelem v měření úspěchu by tedy vždy měl zůstat prostý finanční
přínos po odečtení nákladů. Nezapomínejte, externista něco stojí! Interní zaměstnanec
bude vždy cítit větší odpovědnost za ekonomické výsledky firmy. Anebo zkuste marketingu
nastavit stejné KPI jako obchodu.
T Martin Koky F Shutterstock

Recomendados

Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov... por
Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...
Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...Effectix.com
5.3K visualizações19 slides
Petr Jalůvka - Digitální dvojče: jak jsme na tom Česká republiko na Logistics... por
Petr Jalůvka - Digitální dvojče: jak jsme na tom Česká republiko na Logistics...Petr Jalůvka - Digitální dvojče: jak jsme na tom Česká republiko na Logistics...
Petr Jalůvka - Digitální dvojče: jak jsme na tom Česká republiko na Logistics...technologyfuture
171 visualizações21 slides
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015 por
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015Zonky
429 visualizações34 slides
Digitalizace v malých a středních podnicích jako reakce na COVID-19 por
Digitalizace v malých a středních podnicích jako reakce na COVID-19Digitalizace v malých a středních podnicích jako reakce na COVID-19
Digitalizace v malých a středních podnicích jako reakce na COVID-19Cognito.cz
58 visualizações30 slides
Žhavé trendy v mobilním marketingu v roce 2015 (rozšířená verze prezentace z ... por
Žhavé trendy v mobilním marketingu v roce 2015 (rozšířená verze prezentace z ...Žhavé trendy v mobilním marketingu v roce 2015 (rozšířená verze prezentace z ...
Žhavé trendy v mobilním marketingu v roce 2015 (rozšířená verze prezentace z ...eMan s.r.o.
2.5K visualizações45 slides
Trendy v ceskem marketingu_2014_idealisti por
Trendy v ceskem marketingu_2014_idealistiTrendy v ceskem marketingu_2014_idealisti
Trendy v ceskem marketingu_2014_idealistiHonza Beranek
1.6K visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Similar a Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017

Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015 por
Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015
Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015Etnetera
3.9K visualizações35 slides
Keynote - Mobile Rulezz 2013 por
Keynote - Mobile Rulezz 2013Keynote - Mobile Rulezz 2013
Keynote - Mobile Rulezz 2013Petr Dvorak
653 visualizações31 slides
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ... por
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...Martin Koky
87 visualizações31 slides
Konference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠE por
Konference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠEKonference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠE
Konference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠEIdealisti
623 visualizações23 slides
Co dokáže jen Crimtan por
Co dokáže jen CrimtanCo dokáže jen Crimtan
Co dokáže jen CrimtanPavel Pastor
312 visualizações1 slide
NEJBANKA FIntech por
NEJBANKA FIntechNEJBANKA FIntech
NEJBANKA FIntechMartin Svik
52 visualizações9 slides

Similar a Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017(20)

Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015 por Etnetera
Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015
Dalibor Pulkert: Mobile marketing 2015
Etnetera3.9K visualizações
Keynote - Mobile Rulezz 2013 por Petr Dvorak
Keynote - Mobile Rulezz 2013Keynote - Mobile Rulezz 2013
Keynote - Mobile Rulezz 2013
Petr Dvorak653 visualizações
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ... por Martin Koky
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...
Martin Koky87 visualizações
Konference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠE por Idealisti
Konference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠEKonference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠE
Konference Budoucnost marketingu - Marketing & Media klub VŠE
Idealisti623 visualizações
Co dokáže jen Crimtan por Pavel Pastor
Co dokáže jen CrimtanCo dokáže jen Crimtan
Co dokáže jen Crimtan
Pavel Pastor312 visualizações
NEJBANKA FIntech por Martin Svik
NEJBANKA FIntechNEJBANKA FIntech
NEJBANKA FIntech
Martin Svik52 visualizações
Design služeb 2010 por AdamHazdra
Design služeb 2010Design služeb 2010
Design služeb 2010
AdamHazdra492 visualizações
IS 2010 por jkucera
IS 2010IS 2010
IS 2010
jkucera802 visualizações
50 trendů digitálního marketingu a online médií v ČR v roce 2015 por Petr Houzar
50 trendů digitálního marketingu a online médií v ČR v roce 201550 trendů digitálního marketingu a online médií v ČR v roce 2015
50 trendů digitálního marketingu a online médií v ČR v roce 2015
Petr Houzar1.8K visualizações
Cloud Business Acceleration por tcp cloud
Cloud Business AccelerationCloud Business Acceleration
Cloud Business Acceleration
tcp cloud155 visualizações
Global Entrepreneurship Week - Czech Republic - Top 20 Success Stories por Stepan Bärtl
Global Entrepreneurship Week - Czech Republic - Top 20 Success StoriesGlobal Entrepreneurship Week - Czech Republic - Top 20 Success Stories
Global Entrepreneurship Week - Czech Republic - Top 20 Success Stories
Stepan Bärtl754 visualizações
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015) por Petr Koubský
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)
Petr Koubský4.1K visualizações
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st... por Pavel Šmejkal
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...
Pavel Šmejkal348 visualizações
2014 adway prezentace por Radim Sevcik
2014 adway prezentace2014 adway prezentace
2014 adway prezentace
Radim Sevcik328 visualizações
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ por JiKovrnk
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZWhitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ
JiKovrnk45 visualizações
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR por Jaromir Sponar
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
Jaromir Sponar321 visualizações
Caleum firemni profil por Josef Ladra
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profil
Josef Ladra304 visualizações
Příručka Aimtečáka 1.01 por Sabina Follprechtová
Příručka Aimtečáka 1.01Příručka Aimtečáka 1.01
Příručka Aimtečáka 1.01
Sabina Follprechtová656 visualizações

Sprinx Systems - Magazín The Doers 01/2017

 • 1. Rozvoj digitální ekonomiky se rapidně zrychluje 4 JIRKA JINGER: DIGITÁLNÍ ASISTENTI JSOU BUDOUCNOSTÍ 9 VŠE JDE KOUPIT ZVLÁŠŤ V ČEM MŮŽEME POMOCI 10–11 1 / DIGITAL EXPERTS
 • 2. 2 DIGITÁLNÍ EKONOMIKA Zásadní dopad digitální ekonomiky můžeme očekávat s rozběhem započaté čtvrté průmys- lové revoluce. Nenechte si ujet vlak! Editorial vítám vás u prvního čísla nového magazínu The Doers, který pro vás píšeme my – tým Sprinx Systems, váš partner pro úspěch na internetu a ve světě IT technologií. Co nás motivovalo k jeho vydávání? Internet a digitalizace, to je příležitost pro schopné a podnikavé. Ale v základu to jsou především data, informace – a v těch je potřeba se orientovat. Kdo se v miliardách informací, které dnes internet nabízí, zorientuje, bude mít úspěch. Pro informace o digitálním marketingu a e-commerce to platí dvojnásob. Sprinx vám pomáhá ovládat, kontrolovat a využívat informace již 20 let. Neustále se vzděláváme, pracujeme na sobě, zkoušíme a vyhodnocujeme nové trendy. Přijměte pozvání a sdílejte tyto zkušenosti s námi! Není lepší cesty, jak se dozvídat o nejnovějších vychytávkách v content marketingu, než provázet přední marketéry a ajťáky přímo při jejich práci. Redakční plán počítá s minimálně čtyřmi vydáními za rok, z nichž v každém vám přineseme rekapitulaci dění ve světě, komentář některého ze Sprinx konzultantů k aktuálním trendům a hlavní téma celého čísla. Dnes to bude digitální ekonomika. V celém světě zuří digitální revoluce, která nenechá v tradiční ekonomice kámen na kameni. Valí se to na nás ze všech stran: sdílená ekonomika, automatizace a robotizace, chatboti, umělá inteligence… Naše děti budou nejspíše pracovat na pozicích, které dnes ještě neexistují, a naopak mnohé z dnešních profesí zaniknou. Jak se s těmito výzvami poprat, jste-li český nebo slovenský podnikatel? To vše přináší otázky, ke kterým se „enterpreneurs“ musí postavit čelem. Udělejte to s námi! Hezké a inspirativní čtení! Váš Jiří Čáp ředitel společnosti Sprinx Systems, a. s. Vážení čtenáři, 4 6 8 10 1 DITA P. „Chtěla jsem se zbavit základní starosti o svůj e-shop. Tedy aby fungoval, rozvíjel se a zasáhl i zahraniční trhy. S komplexním řešením od Sprinx se to začíná dařit.“ Sprinx je na trhu již od roku 1996 a po celou dobu se specializuje na CRM a obchodní systémy na míru. Cílem firmy je zákazníkovi poskytnout komplexní a vzájemně integrovaná technologická řešení, která jsou potřebná pro úspěch na poli digitální ekonomiky. Zákazníkům nabízíme tvorbu a implementaci Sprinx CRM, robustních e-shopů a portálů s nejmodernějšími marketingovými nástroji či aplikační hosting a IT outsourcing. Sprinx je také významným dodavatel IT řešení do farmaceutického průmyslu a produktů HPC (High Performance Computingu). THE DOERS: TEXT: Spinx System, a. s., Ondřej Hloupý, Dita Pecháčková, Lukáš Beran, Martin Koky, Jirka Jinger FOTO: Archiv, Shutterstock, Dita Pecháčková, Klas SK T: 251 014 211 E: obchod@sprinx.com; pharma@sprinx.com A: Sprinx Systems, a. s. Výchozí 6, 147 00 Praha 4 SPRINX THE DOERS SPRINX UMÍ ZABRAT A NABÍZÍ FUNKČNÍ ŘEŠENÍ. CHCE BÝT SVÝM KLIENTŮM SPOLEHLIVÝM PARTNEREM, KTERÝ RUČÍ ZA VÝSLEDEK. DOERS správná výslovnost: Doer - [´du ː. r] THE DOERS znamená, že pro Sprinx je důležitý výsledek práce. Zaleží mu na spokojenosti klienta. Zná cestu od myšlenky k její realizaci. DATUM VYDÁNÍ: 24. 4. 2017, čtvrtletník, MÍSTO VYDÁNÍ: Praha, VYDAVATEL A VÝROBA: Sprinx Systems, a. s., Výchozí 118/6, 14700 Praha 4 – Podolí, IČ: 26770211 Tiskové chyby jsou vyhrazeny. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Boomerang Communication s. r. o., Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7, www.boomerang.co.com
 • 3. 3 zajímavosti NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÁ ON-LINE UDÁLOST ZAČÁTKU ROKU – FIRMA SNAP, PROVOZUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SÍŤ SNAPCHAT, VSTOUPILA NA BURZU. ZATÍM SLAVÍ ÚSPĚCH. JAK DLOUHO BUDE JEŠTĚ TRVAT? Cenová válka v oblasti enterprise CRM řešení pokračuje. Dokládá to i souboj cen licencí a řešení mezi společnostmi SAP, Microsoft a Salesforce. Chce urychlit restrukturalizaci v moder- ního poskytovatele softwaru a služeb První krok tímto směrem na sebe nenechal dlouho čekat – Avaya prodává svou síťovou divizi. Kupcem se stane Extreme Networks – výrobce řešení pro drátové i bezdrátové sítě. Akvizice tak posílí jeho portfolio v této oblasti. V nedávné době jde již o druhý případ, kdy Extreme nakupovalo – v září 2016 za- platilo 55 milionů dolarů za bezdrátová řešení Zebra Systems. Hodnota současné akvizice se má pohybovat okolo 100 milionů dolarů a k jejímu završení by mělo dojít do čtyř měsíců. Obchod musí kromě obvyklého schvalovacího procesu posvětit také soud, dohlížející na Avayu z pozice insolvenčního správce. SNAPCHAT Společnost Avaya vyhlásila úpadek Počet implementací CRM řešení ve světě prudce stoupá S rozvojem digitální ekonomiky se stále zvyšuje zájem o CRM řešení jako nástroj pro efektivní správu informací o zákaz- nících. CRM řešení umožnují jednodu- še propojit světy fyzického a virtuál- ního obchodování a schraňovat data o chování zákazní- ků z obou světů. Nabízejí tak kvalitnější a flexibilní podklady pro rozhodování v rámci společností. Napomáhají rychlejší distribuci informací napříč společností. Zpřesňují segmentaci zákazníků. A jsou ade- kvátním nástrojem zákaznické podpory. DEEPCODER – REVOLUCE V PROGRAMOVÁNÍ Systémy strojového učení získaly schop- nost psát svůj vlastní kód. Experti Micro- softu a University of Cambridge vytvořili DeepCoder. Systém používá programovou techniku ​​zvanou jednoduše syntéza. Jde o vytváření nových programů přebíráním řádků kódu z již existujícího softwaru. To může znamenat revoluci v programování – pro lidi bude jednodušší vytvořit jednodu- ché programy, aniž vědí, jak psát kód. NOVÝ E-SHOP PRODEJCE ELEKTRONIKY EMOS ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ SITE OF THE YEAR 2016 Významné ohodnocení společnosti Kentico, které se každoročně uděluje nejlepším webovým projektům, letos získal prodejní kanál shop.emos.cz. Nový e-shop realizovaný společností Sprinx Systems vyhrál v kategorii implementace marketingových nástrojů. Jde o jeden z největších e-commerce projektů v Evropě vytvořený na platformě Kentico. Web, zaměřený na prodej elektroniky pro B2C sektor, nadále roste do komplexního e-commerce řešení pro pět evropských zemí a sedm jazykových mutací.
 • 4. 4 Digitální ekonomika zasahuje do všech oblastí lidské činnosti, ně- která odvětví se mění rychleji, jiná pomaleji. V současnosti je digitál- ní ekonomika vnímána spíše jako odstraňování hmotných statků a jejich nahrazování těmi virtuál- ními. Obecně však platí, že rozvoj digitální ekonomiky se v průběhu let rapidně zrychluje. Zásadní dopad digitální ekonomiky lze očekávat s rozběhem započaté čtvrté průmyslové revoluce a ma- sovým rozšířením nových techno- logií a trendů, jako například 3D tiskáren. Digitální eko­ nomika NOVÉ TRENDY V DIGITÁLNÍ EKONOMICE PRO VĚTŠÍ POHODLÍ ZÁKAZNÍKŮ Jak to vidí Ondřej hloupý S novým rokem přibylo v odborných mé- diích prognóz o digitálních trendech. Tý- kají se nových očekávání nákupů ve vir- tuální realitě či logistiky pomocí dronů, která má výrazně zefektivnit doručování zboží. Jiné, reálnější výhledy předpovídají využití videa jako dominantního formátu či dramatické rozšíření marketingové automatizace a programmatic formátů. Troufám si tvrdit, že většina z toho letos nenastane, zejména ne v Česku. Nástroje a obsah pro virtuální realitu se nešíří tak rychle. Doručování zboží po- mocí dronů, které již testovaly největší americké e-shopy, si dokáži ve větším mě- řítku těžko představit. I úřady postupně inklinují k jejich omezování. Na důležitosti naopak nabývá komplexní user experience, tedy celkový zákazní- kův zážitek z nakupování – od snadného vyhledání a nákupu, přes doručení, po doprovodné služby. Nákup potravin – razantní expanze I Češi si zvykají na nákup potravin a drogerie on-line. E-commerce hráči Rohlik.cz, Kolo- nial.cz či Kosik.cz se tak stávají etablova- nými značkami na poli obchodu. K zástupci tradičního maloobchodu, e-shopu Tesco, se má letos přidat Lidl. Ten by tak mohl být tzv. game changer a naučit nakupovat on-li- ne skutečnou masu lidí, což pomůže celému trhu. Otázkou zůstává hloubka budoucího multichannel ekosystému Lidlu, tedy jak se podaří skloubit off-line a on-line nákupy, mar- ketingovou komunikaci nebo rychlost a do- stupnost dopravy. Přístup společností IKEA či KFC budiž zmíněn jako varování. Osobně věřím v úspěch tohoto projektu a vstup dalších tradičních hráčů do segmentu. Conversion design – dvakrát měř a jednou řež Dvakrát měř a jednou řež – staré přísloví, které by se mělo tesat nejen do kamene, ale i na nástěnky všech e-commerce mana- žerů. Řada společností při tvorbě nové- ho e-shopu klade důraz na termín spuštění a následné využití široké škály marketin- gových nástrojů. Tam pak směřuje i vět- šina rozpočtu, která na spuštění projektu zbude. Věřím, že novým trendem bude vyšší míra zaměření se na user experience a con- version design, tedy sledování a vyhodno- cování zákaznických cest. Řada společností si již uvědomuje, že cena za jednu konverzi (nákup, registrace apod.) bude výrazně nižší, jestliže se web bude dostatečně rychle načítat, zákazník na něm nalezne všechny potřebné informace o produktu a službách, bude schopen pohodlně a rychle nakou- pit a zaplatit. Bude spokojen s kvalitou a rychlostí dopravy a v případě problémů se mu dostane patřičné péče od proškoleného personálu. Mezi technikami, kterými se připravuje ideální prodejní proces, se mnohem častěji prosazují například A/B a multivariantní tes- tování, výkonnostní či uživatelské testy, i za využití click-map, očních kamer a dalších technologií. Cílem je perfektně konverzní e-shop, který razantně sníží náklady na jednu konverzi, tedy hlavně na externí marketing. Renesance e-mailingu E-mailing sám o sobě není určitě ten nejvíc sexy marketingový nástroj na světě a je tu s námi tak dlouho, že za moderní by jej ozna- čil asi jen málokdo. Nikdo mu však neupře, že v dnešní době je zdaleka nejlevnějším a velmi spolehlivým způsobem komunikace se zákazníky. U našich klientů se v ceně za rozeslání, a tedy oslovení jednoho zákazníka často dostáváme na haléřové položky. Řada výzkumů uvádí e-mailing jako nástroj s nej- lépe měřitelnou ROI  (návratností investic), kde společně s PPC (pay per click) reklamou patří stále do špičky. E-mailing je navíc také nejčastější složkou řady procesů marketingové automatizace a to ho již řadí mezi nástroje moderní. Trou- fám si tvrdit, že letos se dočkáme chytřejší e-mailové komunikace. Více zákazníkům budou chodit inteligentní e-maily podle toho, co je skutečně zajímá, a v čase, kdy jsou ochotni je číst. Přibude e-shopů, které zašlou klientům upozornění na zapomenutý košík, cross-sell či up-sell nabídky, pobídky k nákupu poté, co již delší dobu nenakupo- vali, či třeba speciální dárky v době jmenin či narozenin. Dokonce i tzv. obslužné e-maily, jako jsou informace o objednávce, dopravě či třeba reklamaci, patří do těchto auto- matizačních procesů a musí být perfektně připravené a zcela funkční. Marketingová automatizace tak opět udělá další krok kupředu, a to zejména díky e-mailu. Půjde spíše o pozvolnou evoluci než revoluci, přesto za tento posun buďme rádi. E-MAILING NENÍ URČITĚ TEN NEJVÍC SEXY MARKETINGOVÝ NÁSTROJ NA SVĚTĚ, ALE... T Ondřej Hloupý F archiv, Shutterstock
 • 5. téma O brovským tempem roste využívá- ní globálních digitálních služeb, které se týkají například cesto- vání, stačí jmenovat největší a nejzná- mější hráče. Booking.com, Hotels.com, či Tripadvisor.com již používáme téměř všichni, v našich podmínkách můžeme zmínit brněnskou společnost Kiwi.com, specializující se na vyhledání nejlev- nějších letenek. Plně se rozvíjí sdílená ekonomika, kdy jsme si zvykli ubytovat se levněji přes Airbnb u soukromé oso- by doma a dojet na místo pobytu díky sdílené taxislužbě Uber. MARKETINGOVÁ A SALES AUTOMATI- ZACE SE BUDE ROZŠIŘOVAT Marketingová automatizace je v ČR vel- mi využívaný termín zejména v po- sledních třech letech, v zahraničí již o několik let déle. Paradoxně pak pokročilá využití v ČR příliš běžně do- posud nevídáme. Jde o souhrn metod, kdy systém komunikující se zákazníkem v rámci obchodního procesu i po něm je z určité části zautomatizován. Ať už jde o cílenou komunikaci při akvizici zákaz- níka (personalizace nabídky podle jeho chování, cílená komunikace obsahem a v nejvhodnějším čase, uvítací procesy pobízející k nákupu apod.), nebo po jeho registraci či nákupu (e-mailové kampaně se segmentovanou či personalizovanou nabídkou, cross-sell a up-sell nabídky atd.). Principem marketingové automatizace je dávat co největšímu množství zá- kazníků co nejcílenější a nejkvalitnější nabídku informací v tom nejvhodnějším čase. Cílem je nákup a pozitivní zážitek zákazníků z něj, posléze zákazníkova spokojenost a věrnost pro další nákupy. Mezi průkopníky všech těchto technik patří bezesporu Amazon.com, největší světový e-shop a marketplace. „DIGITÁLNÍ EKONOMIKU SI MŮŽE- ME PŘEDSTAVIT JAKO JAKOUKOLIV ON-LINE INTERAKCI SE ZÁKAZNÍKEM, KTERÁ HO VEDE ČI POSOUVÁ BLÍŽE K NÁKUPU PROVEDENÉMU ON-LINE ČI OFF-LINE.“ OMNICHANNEL – DOŽENEME V ČR UJÍŽDĚJÍCÍ VLAK? Především v zahraničí je omnichannel již velmi prověřená strategie, která vychází z principu jednotné komunikace všemi prodejními kanály, které se vzájemně doplňují a nebojují proti sobě, což je důležité. On-line nástroje od výkonnostní reklamy, mobilní verze či aplikace po webové portály, komunikují se zákazní- kem stejným způsobem, jsou vzájemně provázané, a ať už zákazník nakoupí on-line, či na kamenné prodejně, cíl je společný. Jedním z nemnoha příkladů z ČR je Zoot.cz, který uspěl se svým konceptem provázanosti on-line kanálů a svých prodejen, „výdejen radosti“. Řadu zajímavých řešení v logistice má například Alza.cz, ať už jde o provázanost showroomů s prodejem, či například samoobslužné Alzaboxy. Ze zahraničí je potřeba zmínit největšího maloob- chodníka Wallmart, který dovolí svým zákazníkům v mobilní aplikaci scanovat na prodejně produkty a pomocí svého mobilního telefonu tak nákup přímo zaplatit. Síť kaváren Starbucks šetří zákazníkům čas tak, že lze objednat a zaplatit kávu v mobilní aplikaci ještě předtím, než dorazíte do kavárny. V Jižní Koreji se prosadil zajímavý koncept řetězce supermarketů HomePlus, který využívá v metru polepy s fotografiemi regálů a QR kódy zboží, kdy si virtuálně nakoupíte během čekání na vlak. Ne vždy jsou tyto koncepty přenosné do jiné kultury, o čemž se přesvědčil v českých podmínkách Mall.cz. Ten podobný způ- sob prodeje vyzkoušel v jedné vánoční sezoně a setkal se s komerčním neúspě- chem. Je tedy otázkou, kolik společností v našem prostředí bude mít odvahu se multichannelovému přístupu věnovat. FMCG V ON-LINU POROSTE V posledních letech si více zvykáme na nákup potravin a drogerie on-line. Po prvním e-shopu s potravinami, kterým bylo Tesco, se přidali i čistě e-commerce hráči, jako jsou Rohlik.cz, Kosik.cz či Ko- lonial.cz. S postupným rozšiřováním do dalších měst tak roste důležitost tohoto segmentu, což bude nadále pokračovat. Sprinx má také své želízko v ohni. Pro slovenského klienta, známého prodejce FMCG Klas, jsme letos připravili e-shop komplexně integrovaný na řadu interních systémů a logistiku.  Díky očekávanému příchodu e-shopu řetězce Lidl v letošním roce očekáváme zásadní rozšíření povědomí o nakupování potravin v on-line kanálu. 5 Zásadní dopad digitální ekonomiky lze očekávat S POSTUPEM čtvrté průmyslové revoluce a rozšířením technologií a trendů.
 • 6. 6 Dita P.: Sprinx mi pomáhá prodávat kuchařky i porcelán přes internet Dita P. je široké veřejnosti známá hlavně jako kulinářka, moderátorka a spisova- telka. Méně lidí ví, že je též úspěšnou on-line podnikatelkou – sama totiž pro- vozuje e-shop s vlastními kuchařkami, ale také s porcelánem. Na jejím úspěchu v internetovém podnikání má lví podíl Sprinx, který Ditě připravil komplexní e-commerce strategii, ale pomáhá jí například i s účetnictvím a logistikou. Jaký problém jste řešila? Jednoduchý a složitý zároveň. Chtěla jsem se zbavit základní starosti o svůj e-shop. Tedy aby fungoval, aby se rozvíjel, aby zasáhl nejen Česko, ale i další trhy. Začíná se to dařit, na mně nyní zůstává jen pohled shora, a pak schůzky s lidmi ze Sprinxu. Někdy to skřípe – já přece jen zdůrazňuji víc estetiku a osobní vztah s našimi klienty, zatímco doers ze Sprinxu jsou praktici. Když se nám podaří naše zdánlivě proti- chůdné pohledy propojit, jásám, protože pak lze předpokládat úspěch. Proč jste si vybrala Sprinx a jak jste se k němu dostala?  Začátek byl rodinný a na to já dám. Manžel mojí mámy pracuje ve Sprinxu, takže jsem firmu už předem trochu zna- la. Věděla jsem, že je to velká a zavedená firma, která dokáže zajistit i to, co sami nemají ve svém port- mám ráda poslední slovo foliu. Starají se o sklad, objednávají porcelán přímo v Thunu tak, aby dohodnuté množství bylo vždy k dispozici, vedou účetnictví, analyzují dopad rekla- my na prodej, starají se o web.   Jak probíhá spolupráce? Považuji za zázrak, že mě snesou. Mám miliardu nápadů, které na Sprinx chrlím a které chci mít hotové hned teď. Taky mám ráda poslední slovo, jenže to má rád i pan ředitel Čáp. A to si dovedete představit, když se proti sobě postaví dva Býci…, jenže nemůžou vyhrát oba, dohodnout se musí- me a taky dohodneme. Sprinx rozumí financím, pomohl mi třeba s tvorbou cen. Komplexní servis Sprinxu není levný, ale já taky ne. Už dávno jsem se odnaučila kupovat levné věci. Máte nějakou zajímavou historku se Sprinxem? Například jsem přišla poprvé do Sprinxu a všich- ni  měli na nohách bačkory nebo korkáče. Rozhlíže- la jsem se, kde mají aspoň návleky pro mě. Tradiční bačkůrkovou kulturu ajťáků jsem neznala.   Bylo pro vás těžké zvyknout si na IT svět? Přece jen od toho kuchařského je velmi vzdálený… To se možná jen zdá, v obou světech jde o skládání ingrediencí do celku, který by měl být úžasný. Líbit se, potěšit, nasytit, chutnat. Zkrátka, my perfekcio- nisté si rozumíme, ať jsme z jakýchkoli oborů. A ve Sprinxu pracují pouze perfekcionisté. Co plánujete s e-shopem do budoucnosti?  Do budoucnosti? Ale já chci hned teď vyrazit se svým porcelánem do světa! Sprinx už na to můj e-shop dokonale připravil – stačí to odkliknout! rozhovordigitální ekonomika rozhovordigitální ekonomika rozhovordigitální ekonomika
 • 7. 7 téma případová studie Nový slovenský e-shop s potravinami iKlas.sk, který se své podni- kání rozhodl odstartovat v Košickém kraji, kde má historicky silné zázemí, dostal do vínku nejmodernější design nákupního procesu, a hlavně celou řadu funkcí, díky nimž je perfektně připraven na slo- venský trh. Poučili jsme se ze slepých uliček v Česku i na Slovensku, převzali z nich to dobré a přidali řadu vlastních vylepšení. INTEGROVANÁ BRAND BANKA ŠETŘÍ ADMINISTRATIVU Každý prodejce potravin je dnes povinen poskytovat kompletní informace o každém produktu. Systém iKlas.sk je integrován s brand bankou, která automaticky doplňuje na web fotografie produktů, výživové hodnoty či alergeny a šetří tak čas i administrativu na straně provozovatele. RESPONZIVNÍ APLIKACE PRO LOGISTI- KU POMÁHÁ KOMPLETOVAT NÁKUPY Manažer e-commerce či call centra má vždy perfektní přehled o stavu každé objednávky a může sledovat, v jaké fázi se nachází. Pickeři potvrzují do tabletu položky, aby se následně zkompletované a zkontrolované nákupy odeslaly v in- tegrované formě do pokladny. Systém zpřesňuje ceny váženého zboží. Je napo- jen také na vlastní masnu. RYCHLEJŠÍ DORUČENÍ A ZVÝŠENÁ KONKURENCESCHOPNOST Zákazníkovi stačí do systému navolit adre- su, aby automaticky přičlenil spádovou oblast a příslušný sklad. To samozřejmě výrazně urychluje doručení. E-shop tak navíc může cenově soupeřit na úrovni lokalit: například když v určité lokalitě v konkrétní prodejně zlevní konkurence, umožní systém reagovat pouze v rámci této oblasti. Konkrétní prodejna tak zůstá- vá ve své lokalitě mnohem konkurence- schopnější. Ceny na webu se ukazují podle toho, z jaké prodejny bude zboží expedováno. Systém je tedy perfektně připraven na expanzi v dalších regionech s různými cenovými hladinami. SEZNAMY OBLÍBENÉHO ZBOŽÍ ZRYCHLUJÍ NÁKUP E-shop umožňuje sestavit seznam oblíbe- ných produktů. Takto označené produkty lze kdykoli automaticky přidat do nákupu bez nutnosti proklikávat web. Stejně tak lze jedním klikem znovu objednat již proběhlý nákup či si vytvořit celé nákupní seznamy. Zákazník si může otevřít např. seznam Víkendový nákup s pravidelně na- kupovanými produkty, které pouze doplní o oblíbené položky. Rozsáhlý víkendový nákup pak nemusí trvat déle než 5 minut. ŘADA INTEGRACÍ NA DALŠÍ SYSTÉMY INTEGRACE Jestliže například picker při pickování zjistí, že některé položky chybějí, dostává o tom zprávu operátorka call centra. Ta obratem volá zákazníkovi a domlouvá možnosti náhrady zboží. Systém je dále integrován na SMS bránu, telefonní ústřednu, platební bránu či logis- tiku Rinkai. Kromě samotného vývoje webu a jeho integrací jsme se podíleli i na tvorbě UX/ UI, včetně aplikace pro pickery, a staráme se o provoz webu na vlastních serverech. Co dodat závěrem? Když firma přišla se zadáním na tuto službu, setkávala se s jistou skepsí a pesimistickými prognó- zami, že podobná služba na východním Slovensku nemá šanci zaujmout. Firma však vkročila do raketově se rozvíjející- ho segmentu on-line prodeje potravin a k tomu si zvolila partnera, který má dostatek zkušeností a znalostí, aby doká- zal její vize převést v praxi. A vý- sledek? Spokojený klient s úspěš- ným projek- tem, který je připraven na další významnou expanzi. Společnost Klas byla založena v roce 1996 zakoupením tehdy největších potravin v Košicích. Síť s potravinami se postupně rozrůstala – dnes má 10 poboček v Košicích s rozlohou od 500 do 1000 m2 , vlastní masokombináty i farmu a celkem zaměstnává 400 lidí. V roce 2014 došlo k rebrandingu celé sítě prodejen, která nyní nese sjednocující název Klas. www.iklas.sk
 • 8. 8 INFORMAČNÍ POVINNOST Informační povinnost je internetová aplikace, která slouží pro generování, správu a monitorování úkolů vyplývají- cích z povinnosti pravidelného reportingu interním nebo externím subjektům. JEDNA Z TYPICKÝCH ORGANIZACÍ, VYŽADUJÍCÍCH NASAZENÍ TAKOVÉHO ŘEŠENÍ, JE POJIŠŤOVNA, A TO Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ: • ze zákona má povinnost pravidelného repor- tingu k mnoha externím subjektům (např. Česká národní banka, Ministerstvo financí ČR), • v organizaci rovněž existuje povinnost pravi- delného hlášení interním subjektům (finanční oddělení, controlling apod.), • organizace sestává z mnoha poboček nebo oddělení (dílčích společností) a jejich zaměst- nanců, kteří se na plnění informační povin- nosti přímo nebo nepřímo podílejí, a z toho důvodu jsou jim přidělovány a dohlíženy úkoly, které je nutné v této souvislosti plnit. VÝŠE UVEDENÉ JE MOTIVACÍ PRO NASAZENÍ PRODUKTU/ŘEŠENÍ, KTERÉ IMPLEMENTUJE NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE: • správa konkrétních informačních agend růz- ných typů (interní, externí apod.), • přidělení agend konkrétním společnostem, • přiložení souvisejících informací a směrnic, které souvisejí s plněním konkrétní informač- ní agendy v konkrétní společnosti v podobě popisu postupů, poznámek, souvisejících dokumentů, odkazů na právní normy apod., • definice subjektů, kterým se reportuje, a způ- sobů reportování, • správa termínů pro plnění úkolů, které z kon- krétní agendy vyplývají, • přidělování konkrétních osob, které jsou za plnění informační agendy zodpovědné nebo na její plnění dohlížejí, • přehled úkolů a termínů pro jejich splnění z pohledu osob, které jsou za jejich plnění zodpovědné nebo které na plnění úkolů dohlížejí, • e-mailové upomínky blížících se termínů, popř. eskalace informací o tom, které úkoly nebyly splněny v řádných termínech, • vícejazyčnost řešení a možnost upravovat názvosloví pro konkrétní typy agendy. TECHNICKÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: • intranetová aplikace dostupná v síti organiza- ce prostřednictvím internetového prohlížeče, • integrace na personální databázi organizace a možnost automatické identifikace zaměst- nance, • možnost řešení nasadit jako lokální aplikaci v síti organizace nebo jako službu. „Chcete  předejít pokutám  z finančního úřadu?“ z produktů „Máte přehled o tom,  co se má kdy vykazovat?“ „Máte personifikované zaměstnance,  kteří informační povinnost vykazují?“ „Problém,  který vyžaduje zákon  a státní instituce.“
 • 9. 9 lidé Jirka Jinger S PŘÍTELKYNÍ JSME ZASNOUBENI A SVATBA SE BLÍŽÍ. PRVNÍ DÍTĚ JE NA CESTĚ. JEHO PRVNÍ ROK SE ZAČNE POČÍTAT PRAVDĚPODOBNĚ OD SRPNA 2017. 5Máte nějaké rituály, bez kte- rých si nedokážete představit běžný den? Každý všední den začínám poslechem zpráv cestou do kanceláře a tam si udělám velký hrnek čaje. Pak už je každý den jiný a to se mi právě na práci ve Sprinxu líbí. 6Čemu se věnujete ve svém volném čase? Kromě cestování je to muzika, ale vzhledem k pracovnímu vytížení mám na ni stále méně času. Také už druhým rokem pracuji na muzi- kálu Dvě srdce a ne a ne ho dokončit. 7Existuje něco, co vás vždy dokáže potěšit a povzbudit? Úsměv nebo polibek od mé přítelkyně v osobním životě a určitě každý úspěch, který se nám povede v práci. • Před společností Sprinx Systems působil jako jednatel společnosti KEYSTONE Czech Republic a tři roky na pozici Customer Care Manager produktu Helios Orange ve společ- nosti Asseco Solutions. • Miluje indicko-pákistánskou, italskou a samozřejmě českou kuchyni. Znáte nás především z obchodních jednání, pracovních meetingů a kon- ferencí. Proto je tu nový seriál, který představí naše zaměstnance v osobi- tějším světle. Náš kolega Jiří Jinger působí ve společnosti Sprinx Systems na pozici Head of Application Support Department od roku 2011. Do jeho kompetencí spadají především clou- dové služby, bezpečnost a outsourcing IT služeb. Pracovní ráno si nedokáže představit bez svého velkého hrnku čaje a kromě IT technologií fandí muzice. 1Jste expertem v oboru clou- dových služeb, jak jste se k této disciplíně dostal? Cesta ke cloudu nějakou dobu trvala. Už ve firmě, kterou jsme v roce 2009 založili s kolegou, jsme se zabývali problema- tikou co nejsnazšího propojení zaměst- nanců ve firmách. V jednom případě to byla účetní firma, která potřebovala své zaměstnance umístit u klientů, ale zajistit jim práci v jednom softwaru. Druhým případem bylo propojení několika ordinací jednoho lékaře. V té době jsme to řešili formou centrálního počítače a přístupu přes vzdálenou plochu. Už tenkrát mě ale napadlo, že by se to dalo využít i pro ostatní firmy jako služba. Myšlenku se podařilo zrealizovat až ve Sprinxu, kde jsme navázali na již běžící řešení formou implementace určitého obchodního, mar- ketingového a technického rámce. 2Můžete zmínit nějakou zajímavost z oboru, která vás v poslední době zaujala? Pro mě je nejzajímavější spojení cloudu a umělé inteligence. Digitální asistenti, ať už jsou z pera Microsoftu, Googlu, či Applu, jsou naší budoucností. A tím nemyslím na diktování SMS do mobilu, ale zejména v oblasti prodeje či technické podpory. Tam budou poskytovat pravděpodobně první úroveň služeb a umožní tak zvýšení odbornosti ostatních zaměstnanců, kteří budou až v druhé frontě řešení obchod- ních či supportních požadavků. 3Baví vás také další oblasti, u kte- rých pravidelně sledujete jejich vývoj? Jedním z mých koníčků, ačkoli nejsem pilot, je letecká doprava. Zajímá mě především její posun jako alternativy k dopravě automobilem. A pak automatizace letecké dopravy obecně směrem k jednopilotním dopravním letadlům, která budou podporovat moderní technologie. Ty by mohly zásadně, a doufejme pozitivně, ovlivnit nejen bezpečnost, ale i náklady na leteckou dopravu a tím podpořit její častější využívání v různých odvětvích. 4Vnímáte technologický pokrok i ve svém soukromém životě? Vlastně ani zásadně ne, nebo se pokrok už stal rutinou. Používám chytrý telefon, televizi, sdílení souborů mezi zařízeními a sleduji filmy přes internet. DIGITÁLNÍ ASISTENTI JSOU BUDOUCNOSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA
 • 10. 10 Eshop: V čem můžeme pomoci „pomáháme klientům vydělávat peníze v digitálním světě“ VŠE JDE KOUPIT ZVLÁŠŤ. 1. Návrh a konzultace • UX, • grafické návrhy, • BPA, • tvorba informační architektury webových řešení, • procesní audit a návrh procesů, • marketingová konzultace – hledání nových příležitostí, měření efektivity. Marketingová podpora • PPC (Adwords, Sklik, Facebook, LinkedIn, Twitter), • tvorba newsletterů, včetně persona- lizace obsahu a A/B testování, • marketing automation, • webová analytika, • hromadný mailing – až 60 milionů měsíčně s doručitelností e-mailů až 99,995 %, • aktivní telefonické kampaně. 4. Logistika a provoz • provoz veškerého IT, • IT support, • helpdesk 24/7, • pronájem prodejních kanálů, • zpracování dat, • zákaznické call centrum první a druhé úrovně. 2. E-shopy • komplexní e-commerce řešení připravené na velký růst, • zahraniční mutace a podpora multikulturního prostředí, • samoobslužné portály, • zpracování objednávek, • správa produktového katalogu, • pronájem prodejních kanálů. 3. Obsahové portály • on-line konfigurátory produktů na míru, • CMS systém s jednoduchou správou obsahu, • klubové/věrnostní portály, • aplikace napříč světem, • copywriting, • content management.
 • 11. 11 z naší dílny PODNIKÁNÍ V DIGITÁLNÍ ÉŘE SE NEOBEJDE BEZ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ. CÍLEM JE OVLÁDNUTÍ PROCESŮ A TECHNOLOGIÍ A JEJICH VZÁJEMNÁ INTEGRACE DO FUNKČNÍHO EKOSYSTÉMU. 5. Outsourcing provozu • SCA, • sklady, • cloud, • hosting aplikací, • účetnictví. 6. Integrace • napojení na stávající ERP systémy, • propojení s platebními bránami, provedení a zpracování on-line plateb, • integrace s logistikou a skladovými systémy, • propojení s mailing službami, • notifikace. 8. Datové služby • Business Inteligence, • Big Data, • dodávka podkladových dat, • segmentace kontaktů, • zpracování dat. 9. Vývoj softwaru na míru • managerské informační systémy, • mobilní aplikace, • kontinuální rozvoj aplikací, • tvorba reportů a analytických výstupů. 7. CRM a obchodní systémy • vlastní Sprinx CRM, • aplikace pro zástupce v terénu, • konzultace, implementace a správa platformy Salesforce, • věrnostní program.
 • 12. Sprinx academy 1. DEFINOVÁNÍ CÍLE Ujasněte si, co přesně od digitálního mar- ketingu čekáte. Posílení brandu? Oslovení nových zaměstnanců? Přímé získávání lea- dů? Nastavte si ke každému kanálu reálná očekávání a postupně ho veďte k tomu, aby splnil váš cíl. Zákazník těžko koupí drahé řešení přes Facebook. Bannerová reklama zase nepomůže k přímému získání leadů. Ne každý kanál povede k přímé konverzi a popravdě – v B2B k tomuto účelu ani není většina stavěná. 2. TVORBA PERSON Víte, jak vypadá váš typický klient? Jakou má pracovní pozici? Co by mu usnadnilo práci? Čeho se obává? V jakém prostře- dí vyhledává informace? Najděte spolu s obchodním a marketingovým oddělením správné odpovědi. 3. OBSAHOVÝ MARKETING Firmy většinou umějí na webu popsat, co dělají. Horší je vysvětlit, jak mohou pomoci svým personám. Začněte vyprávět svůj pří- běh, prezentujte jim svou odbornost. Čím častěji budete tyto informace říkat, tím více o vás ostatní uslyší. Nevytvářejte však ob- sah za každou cenu. Prázdného obsahu bez přidané hodnoty je na internetu již dost. 4. DLOUHODOBÉ A KOMPLEXNÍ PLÁNOVÁNÍ Nesoustřeďte se na jediný kanál. Nastu- dujte si například využití marketingového mixu pomocí SEE-THINK-DO-CARE, podle kterého by firma měla nabízet nějaký druh obsahu či propagace pro každý krok ná- kupního cyklu. Pro publikaci článků si nastavte publikační kalendář. Témata textů je vhodné odvíjet od potřeb vašich person. Ke správné- mu načasování využijte trendy ve vyhledávání či aktuální buzzwordy. Promyslete, pro koho a proč píšete, proč publikovat právě nyní, a hlavně jak na sdělení navázat dalšími kanály! 5. KVALITNÍ DATABÁZE Na webu lákejte návštěvníky k odevzdání e-mailů výměnou za zajímavé materiály či při- hlášení k odběru newsletteru. E-maily z webu či CRM nemusíte využít jen v mailingu. Cílení reklamy přes párování e-mailů dnes nabízí např. i AdWords, Facebook či Twitter. 6. INOVACE Téměř každý den vznikají nové nástroje a přístupy pro digitální ekonomiku. Slyšeli jste například o Marketingu 4.0? Ten pojed- nává o marketingové automatizaci, jež v B2B segmentu přináší nárůst obchodní profilace až o 10 %. 7. PLACENÉ KANÁLY MÍŘENÉ MIMO BRAND Cílit PPC reklamy na klíčová slova spojená s vlastním brandem? Krásná čísla, ale daný člověk by se pravděpodobně na vaši stránku dostal i zadarmo. 8. OD SEO K UX/UI SEO není vůbec mrtvé! Důležitější je však mít uživatelsky přátelský web. Spokojený zákazník je dnes pro Google prioritou, což umí ocenit i ve vyhledávání. 9. SLEDOVÁNÍ KONKURENCE Procházejte weby i sociální sítě konkuren- ce. V čem chybují? Co dělají dobře? Zjistěte v AdWords, kdo inzeruje na stejná klíčová slova a jak je kdo úspěšný. Chytré je též odebírat konkurenční newslettery. 10. SEGMENTACE A REMARKETING Remarketing neznamená jen to, že vás všude „pronásleduje“ produkt, který jste si prohlíželi. Remarketingové seznamy se hodí pro cílení reklamy na návštěvníky určité části webu, napří- klad článku na blogu. Sbírejte údaje o návštěv- nících ze všech prostředí a vytvořte si seznamy s různou délkou členství. Někdy se hodí všichni návštěvníci Facebooku za 180 dní, jindy je účelnější oslovit jen návštěvníky webu, kteří se během posledních 20 dní pravidelně vracejí. 11. TESTOVÁNÍ AB testování pomůže ke zlepšování konverz- ního poměru. Testujte rozdíly v účinnosti – třeba při změně slova v nadpisu PPC reklamy nebo u variant umístění tlačítka Call-to-action v e-mailu. Zvažte však, zda čas strávený testo- váním není dražší než finanční dopad. 12. PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE OBSAHU – UPCYCLING Updatujte starší úspěšný obsah. Přepracujte jej pro jiný kanál – například jako infografiku pro e-mailing. 13. PRAVIDELNÉ VYHODNOCOVÁNÍ Analýza a reporty jsou otrava, ale nutné pro zpětnou vazbu. Odměnou budou efektivnější kampaně. www.sprinx.com/Blog/Digitalni-ekonomika BONUS SPOLUPRÁCE Vysvětlete ve své firmě, že digitální marketing není jen „utrácení peněz“ a že k rozvoji potře- bujete spolupráci všech zaměstnanců. Výsledek opravdu stojí za to. 13 + 1 RADA PRO ÚSPĚŠNÝ ON-LINE MARKETING V B2B Zatímco v B2C komunikaci si on-line již vyčlenil své pevné místo, pro firmy podnikající v B2B je digitální marketing stále trochu tabu. Ze šet- ření společnosti Marketo však vyplývá, že 93 % kupujících ze sféry B2B zapojuje do svého rozhodovacího cyklu internet. Není škoda toho nevyužít? Máte-li vhodné vnitřní kapacity, doporučuji se o digitální marketing pokusit vlastní cestou. Agenturám totiž někdy může scházet obchodní pohled na to, jak kampaně doopravdy ovlivňují finanční výsledky firmy. Výsledkem pak může být situace, kdy vámi najatá digitální agentura prezentuje jako skvělý výsledek zvýšení návštěvnosti webu, snížení ceny za proklik v AdWords, či dokonce počet lajků u příspěvku na Facebooku. Tyto pozitivní informace však ještě nemusejí podniku nic přinášet. Toto hrozí především u náročných a drahých řešení s velmi dlouhým nákupním procesem. Jediným důležitým ukazatelem v měření úspěchu by tedy vždy měl zůstat prostý finanční přínos po odečtení nákladů. Nezapomínejte, externista něco stojí! Interní zaměstnanec bude vždy cítit větší odpovědnost za ekonomické výsledky firmy. Anebo zkuste marketingu nastavit stejné KPI jako obchodu. T Martin Koky F Shutterstock