O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark (18)

Mais recentes (20)

Anúncio

Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark

  1. 1. Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. halvår 2010
  2. 2. Rapport for 2. kvartal 2010 Balanseutvikling • Driftsresultat før tap og skatt utgjorde 78,9 mkr (67,8 mkr) Samlet pr. 30.06 utgjorde forvaltningskapitalen 13.463 mkr som tilsva- • Negativ verdiendring på finansielle eiendeler på 2,5 mkr (mot rer en 12 måneders vekst på 567 mkr, eller 4,4 %. Veksten skyldes positiv verdiendring i 2009 på 4,2 mkr) styrking av bankens likviditet gjennom innskudd i andre kredittinstitu- • Utlånsvekst inkludert overført portefølje til SpareBank 1 Boligkre- sjoner samt vekst på utlån. ditt AS utgjorde 8,5 % siste 12 mnd • Innskuddsdekning pr. 30.06.10 var 70,0 % eksklusive portefølje i Utlån- og innskuddsutvikling SpareBank 1 Boligkreditt AS, en økning på 0,1 % - poeng fra Brutto utlån (inklusive overført til Boligkreditt) utgjør 13.225 mkr pr 30.06.09 30.06. De siste 12 måneder har det vært en økning på 1.036 mkr, tilsva- rende 8,5 %. Brutto utlån etter overføring til boligkreditt er på 11.227 Tallene i parentes gjelder samme periode i fjor. mkr en økning på 1,5 % siste 12 måneder. Resultatutvikling, inntekter og kostnader Pr. 30.06 hadde banken et innskuddsvolum på 7.857 mkr. som tilsvarer Sparebanken Telemark hadde pr. 2. kvartal 2010 et resultat før tap og en årsvekst på 126 mkr, eller 1,5 %. Banken hadde en innskuddsdek- skatt på 78,9 mkr (67,8 mkr), som tilsvarer 1,21 % (1,09 %) av gjen- ning pr. 30.06 i år på 70,0 %, mot 69,9 % på samme tidspunkt i fjor. nomsnittlig forvaltningskapital. Resultat før skatt ble 75,5 mkr (41,6 mkr). Resultatet for 2. kvartal påvirkes positivt av gevinsten knyttet til Likviditet - Funding fusjonen mellom betalingsformidlingsselskapene Nordito AS og danske Det norske finansmarkedet har hittil i 2010 vært volatilt grunnet blant PBS Holding (9,0 mkr). annet urolighetene i Europa og varsling om nye myndighetskrav knyttet til likviditet og funding. Kredittpåslagene på lang funding har økt bety- Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter delig samtidig med økningen i de norske pengemarkedsrentene. Netto renteinntekter utgjorde 2. kvartal 111,4 mkr (115,8 mkr). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (rente- Bankens plasseringer i verdipapirer var 1.206 mkr, mot 1.113 mkr pr netto) var på 1.71 % pr 2. kvartal mot 1,87 % i fjor. Reduksjonen i 31.12.09. Gjennomsnittlig løpetid på bankens obligasjonsportefølje inkl rentenettoen skyldes reduserte rentemarginer. Ved utgangen av 2. sertifikater var pr. 30.06.2010 på 2,5 år. kvartal har banken overført boliglån for 1.998 mkr (1.130 mkr) til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Inntjeningen fra denne låneporteføljen Ekstern funding pr. 30.06.2010 var på 4.000 mkr herav, obligasjonslån fremkommer under netto provisjonsinntekter og utgjorde for 2. kvartal 2.825 mkr, sertifikater 200 mkr, F-lån på 600 mkr andre bilaterale lån 4,7 mkr (2,5 mkr). 375 mkr. I tillegg har banken en fondsobligasjon på 75 mkr og kommi- terte trekkfasiliteter på til sammen 500 mkr. Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 37,8 mkr (32,1 Banken hadde ved utgangen av 2. kvartal overført utlån til SpareBank 1 mkr). Hovedårsaken til økningen skyldes økte inntekter fra SpareBank Boligkreditt AS på 1.998 mkr som er en økning på 514 mkr fra 1 Boligkreditt AS. Øvrige bidragsytere er inntekter fra betalings- 31.12.2009. formidling, spare-/plasseringsområdet og forsikring. Egenkapital Netto avkastning på finansielle investeringer Bankens egenkapital utgjør pr. 2. kvartal 1.261 mkr. Bankens konsoli- Netto avkastning på finansielle investeringer utgjorde 13,0 mkr (13,9 derte kjernekapital utgjør 1.172 mkr. Fondsobligasjoner på til sammen mkr) som er en marginal nedgang i forhold til samme periode i 2009. 75 mkr inngår i sin helhet i bankens kjernekapital. Dette gir en konsoli- Banken har hittil i 2010 mottatt utbytte på til sammen 14,1 mkr mot 8,4 dert kapitaldekning på 15,4 % (15,0 %). Ukonsolidert kapitaldekning er mkr i 2009. Banken har i 2. kvartal en negativ verdiendring på finansi- beregnet til 16,1 % (15,7 %) elle instrumenter på 2,5 mkr mot positiv verdiendring i 2009 på 4,2 mkr. Avkastningen på egenkapitalen etter skattekostnad er 9,1 % mot 5,3 % i fjor. Sum inntekter utgjør 162,1 mkr (161,8 mkr) . Datterselskap/Konsern Driftskostnader Sparebanken Telemark har 2 datterselskaper; Tufte Eiendom AS og Totale driftskostnader pr 2. kvartal utgjorde 83,2 mkr (94,1 mkr), en Trygg Eiendomsmegling Grenland AS. Det er ikke utarbeidet konsern- reduksjon på 10,9 mkr (11,6 %). Hovedårsaken til nedgangen er tilba- regnskap fordi datterselskapene ikke anses for å ha betydning for å keførøring av kostnader knyttet til avtalefestet pensjon (6,5 mkr). Kor- bedømme bankens stilling og resultat ref RL § 3-8 (2). rigert for denne posten er driftskostnadene 4,4 mkr lavere enn tilsva- rende periode i 2009. Driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter Organisatoriske forhold eksl verdiendring på verdipapirer utgjorde pr 2. kvartal 50,6 % (59,7 Banken hadde ved utgangen av 2. kvartal 2010 156 ansatte, disse utgjør %). 146,3 årsverk. Ved utgangen av 2. kvartal 2009 hadde banken 162 ansatte, disse utgjorde 154,5 årsverk. Tap og mislighold Tap på utlån viser en kostnad på 12,4 mkr pr. 2. kvartal mot 26,1 mkr i Utsiktene fremover fjor. Kostnadsført tap i 2010 er på 0,1 mkr, mens tilbakeføring på Bankens resultat for 1. halvår er bedret sammenlignet med tilsvarende tidligere konstaterte tap er på 0,3 mkr. periode i 2009. Resultatet for 1. halvår påvirkes positivt av resultatført gevinst knyttet til fusjon mellom betalingsformidlingsselskapene Bankens samlede avsetninger for tap på utlån er på 130,9 mkr (119,0 Nordito AS og danske PBS Holding (9,0 mkr), samt av tilbakeføring av mkr). Dette utgjør 1,17 % (1,08 %) av brutto utlån. Gruppenedskriv- tidligere kostnadsført AFP. ninger utgjør 29,2 mkr (38,0 mkr), mens individuelle nedskrivninger er på 101,7 mkr (81,0 mkr). Det har igjen oppstått uro i finansmarkedet. Uroen i finansmarkedet forventes også å påvirke den norsk økonomien. Dette vil få både direk- Styret har lagt vekt på at banken skal ha en moderat risikoprofil samti- te og indirekte virkninger på banknæringen og Sparebanken Telemark. dig som det skal avsettes tilstrekkelig til eventuelle og potensielle tap. Styret mener likevel at bankens finansielle stilling og gode markedspo- Historisk har banken hatt svært lave tap på utlån og garantier, og det sisjon gjør at resultatene fremover forventes å være tilfredsstillende. arbeides systematisk med å finne gode løsninger slik at avsetningene ikke skal bli reelle tap. Bankens risikoprofil vurderes som moderat. Perioderegnskapet er ikke revidert. 1
  3. 3. Nøkkeltall Hittil i år pr 30.06.2010 R 2010 R 2009 31.12.09 RESULTATREGNSKAP NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK Netto renteinntekter 111.364 1,71 115.788 1,87 233.254 1,83 Andre inntekter 50.737 0,78 46.047 0,74 113.903 0,89 Sum inntekter 162.101 2,50 161.835 2,62 347.157 2,73 Driftskostnader 83.230 1,28 94.077 1,52 184.538 1,45 Driftsresultat før tap 78.871 1,21 67.758 1,09 162.618 1,28 Tap på utlån og garantier 12.379 0,19 26.109 0,42 34.558 0,27 Gevinst/tap (-) på verdipapirer 8.962 0,14 0 0,00 -3.000 0,00 Ordinært resultat før skatt 75.454 1,16 41.649 0,67 125.061 0,98 Skattekostnad 20.037 0,31 12.497 0,20 36.736 0,29 Resultat av ordinær drift etter skatt 55.417 0,85 29.152 0,47 88.324 0,69 R 30.06.10 R 30.06.09 R 31.12.09 endring ift BALANSE NOK mill endring hiå NOK mill 30.06.08 NOK mill endring 2009 Brutto utlån før overføring til Boligkreditt 13.225 3,9 12.189 10,8 12.726 10,1 Brutto utlån etter overføring til Boligkreditt 11.227 -0,1 11.060 7,2 11.241 5,0 Innskudd fra kunder 7.857 2,6 7.730 5,6 7.658 0,9 Funding 4.000 5,4 3.676 10,1 3.796 21,2 Gjennomsnittlig egenkapital 1.231 1.114 1.139 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 13.101 12.479 12.734 NØKKELTALL R 30.06.10 R 30.06.09 R 31.12.09 Innskuddsprosent 70,0 69,9 68,1 Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,17 1,08 1,06 Bokført tap i % av brutto utlån 0,110 0,236 0,307 Egenkapitalavkasting etter skatt 9,1 5,3 7,8 Kostnadsprosent eksl endring i verdipapirer 50,6 59,7 58,0 Kapitaldekning før konsolidering 16,1 15,7 16,5 Kapitaldekning etter konsolidering 15,4 15,0 15,9
  4. 4. Resultatregnskap 2. kvartal 2010 2. kvartal Hittil i år pr 30.06 Året Resultatregnskap (NOK 1.000) R2010 R2009 R 2010 R 2009 31.12.2009 Renteinntekter og lignende inntekter 129.929 138.664 250.532 301.198 545.408 Rentekostnader og lignende kostnader 72.252 80.625 139.168 185.410 312.154 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 57.677 58.039 111.364 115.788 233.254 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 23.439 19.336 43.942 37.461 87.128 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.388 3.940 8.501 7.782 18.595 Andre driftsinntekter 1.201 856 2.335 2.444 4.333 Netto provisjons- og andre driftsinntekter 20.252 16.252 37.776 32.123 72.866 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 1.838 1.805 14.067 8.404 8.404 Netto verdiendring og gevinst/tap (-) andre renteb. vp (1.899) 8.477 (1.106) 5.520 32.633 Netto avkastning på finansielle investeringer (61) 10.282 12.961 13.924 41.037 Sum inntekter 77.868 84.573 162.101 161.835 347.157 Lønnskostnader 21.975 22.280 39.148 48.740 95.145 Administrasjonskostnader 12.679 14.881 26.404 28.418 54.678 Avskrivninger 2.045 1.858 4.031 3.588 7.557 Andre driftskostnader 6.136 7.423 13.647 13.331 27.158 Sum driftskostnader 42.835 46.442 83.230 94.077 184.538 Driftsresultat før tap 35.033 38.131 78.871 67.758 162.619 Tap på utlån, garantier mv 4.911 19.835 12.379 26.109 34.558 Gevinst/tap (-) på verdipapirer 8.962 - 8.962 - (3.000) Ordinært resultat før skatt 39.084 18.296 75.454 41.649 125.061 Skattekostnad 9.126 5.870 20.037 12.497 36.736 Resultat av ordinær drift etter skatt 29.958 12.426 55.417 29.152 88.324 Rentenetto 1,76 % 1,83 % 1,71 % 1,87 % 1,83 % Kostnadsprosent eksl endring i vp 53,2 % 60,5 % 50,6 % 59,7 % 58,0 % 3
  5. 5. Balanse pr 2. kvaral 2010 Balanse (NOK 1.000) R 2010 R 2009 31.12.09 Kontanter og fordringer på sentralbanker 340.889 42.735 48.407 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 653.589 594.186 478.589 Brutto utlån og fordringer på kunder 11.226.826 11.059.560 11.241.484 - individuelle nedskrivninger -101.705 -80.953 -90.103 - gruppevise nedskrivninger -29.200 -38.000 -29.200 Netto utlån til og fordringer på kunder 11.095.920 10.940.607 11.122.181 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende v 973.694 986.278 907.912 Aksjer, andeler og andre vp. med variabel avkastn. 231.059 161.940 205.093 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 33.989 15.331 15.331 Utsatt skattefordel 24.443 40.334 24.443 Varige driftsmidler 53.333 54.474 56.148 Andre eiendeler 20.667 15.246 19.946 Forskuddsbet. Ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 36.103 45.896 27.392 Sum eiendeler 13.463.685 12.897.027 12.905.442 Gjeld til kredittinstitusjoner 975.000 1.075.000 975.000 Innskudd fra og gjeld til kunder 7.856.911 7.730.119 7.658.317 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.025.256 2.600.518 2.820.739 Annen gjeld 87.144 46.657 63.301 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 131.173 155.031 48.880 Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 51.843 89.536 58.308 Ansvarlig lånekapital 75.000 74.858 74.956 Sum gjeld 12.202.327 11.771.719 11.699.502 Opptjent egenkapital 1.205.941 1.096.157 1.205.941 Udekket tap / udisponert overskudd 55.417 29.151 0 Sum egenkapital 1.261.358 1.125.308 1.205.941 Sum gjeld og egenkapital 13.463.685 12.897.027 12.905.442 Overført boligkreditt 1.998.462 1.129.582 1.484.231 Poster utenom balansen Garantiansvar 282.858 332.347 305.233 Pantstillelser 730.544 656.895 748.500 Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter Risikoklassifisering 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 Svært lav 45,7 % 49,1 % 35,6 % 44,6 % 50,7 % 49,0 % Lav 16,6 % 14,7 % 34,3 % 8,8 % 13,9 % 17,4 % Middels 27,6 % 26,5 % 21,4 % 39,5 % 25,4 % 24,0 % Høy 3,2 % 3,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 5,2 % Svært høy 6,9 % 6,0 % 7,0 % 5,3 % 8,2 % 4,5 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sum utlån, garantier og kreditter 11.226.826 11.059.560 282.858 332.347 1.997.960 2.072.147 4
  6. 6. Brutto utlån fordelt etter sektor Brutto utlån fordelt etter sektor 30.06.10 30.06.09 31.12.09 Offentlig sektor 2.689 2.998 2.843 Næringsdrivende 2.956.193 2.808.852 2.841.869 Lønnstakere 8.267.944 8.247.710 8.396.772 Sum brutto utlån fordelt etter sektor 11.226.826 11.059.560 11.241.484 Tap på utlån Tapskostnad 30.06.10 30.06.09 31.12.09 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 12.610 23.612 33.120 +/- periodens endring i gruppevise nedskrivninger 0 3.000 -5.800 + periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som nedskrivning 0 2 8.207 + periodens konstaterte tap som tidl. ikke er avsatt som nedskrivning 99 5 212 - periodens inngang på tidligere perioders kostnadsførte tap -330 -510 -1.181 Kostnadsført tap på utlån 12.379 26.109 34.558 Individuelle nedskrivningere Individuelle nedskrivninger pr. 01.01 90.103 58.354 58.354 - periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt ind.nedskrivninger 0 0 -8.207 + økte individuelle nedskrivninger i perioden 1.200 0 25.777 + nye individuelle nedskrivninger i perioden inkl amortiseringseffekt 10.452 22.907 15.659 - tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -50 -308 -1.480 Sum individuelle nedskrivninger pr 30.06 101.705 80.953 90.103 Herav spesifiserte tapsavsetninger garantiansvar 0 0 0 Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger pr. 01.01 29.200 35.000 35.000 + periodens endringer i gruppevise nedskrivninger 0 3.000 -5.800 Sum gruppevise nedskrivninger pr 30.06 29.200 38.000 29.200 Misligholdte engasjement Brutto midlligholdte engasjement 109.562 112.775 80.457 - individuelle nedskrivninger -22.608 -10.046 -8.601 Netto misligholdte engasjement 86.954 102.729 71.856 Misligholdprosent 0,98 % 1,02 % 0,72 % Tapsutsatte engasjementer Brutto tapsutsatte engasjement 224.869 199.008 210.402 - individuelle nedskrivninger -79.097 -70.907 -81.502 Netto tapsutsatte engasjement 145.772 128.101 128.900 5
  7. 7. Kapitaldekning før konsolidering Kapitaldekning 30.06.10 30.06.09 31.12.09 Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1.165.941 1.061.757 1.165.941 Gavefond 40.000 34.400 40.000 Sum balanseført egenkapital 1.205.941 1.096.157 1.205.941 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -24.443 -40.334 -24.443 50 % fradrag ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon -18.621 -8.820 -14.837 Avsatt kapitaldekningsreserve 0 0 0 Fondsobligasjon 75.000 74.858 74.956 Sum kjernekapital 1.237.877 1.121.861 1.241.617 Tilleggskapital utover kjernekapital Fondsobligasjoner 0 0 0 50 % fradrag ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon 0 0 0 Sum tilleggskapital 0 0 0 Netto ansvarlig kapital (A) 1.237.877 1.121.861 1.241.617 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II Kapitalkrav for kreditt og motpartsrisiko 521.481 475.794 507.269 Oppgjørsrisiko 0 0 0 Kapitalkrav for posisjons, valuta og varerisiko 51.303 58.276 50.103 Kapitalkrav for operasjonell risiko 46.499 42.556 46.499 Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -1.490 -706 -1.187 Fradrag for nedskrivning på grupper av utlån -2.336 -3.040 -2.336 Eiendeler der det er avsatt kapitaldekningsreserve 0 0 0 Minimumskrav ansvarlig kapital (B) 615.457 572.880 600.348 Minimumskrav til kapitaldekning 8,0 % 8,0 % 8,0 % Kapitaldekning (A/B) * 8% 16,1 % 15,7 % 16,5 % herav kjernekapital 16,1 % 15,7 % 16,5 % herav tilleggskapital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6

×