Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012(20)

Anúncio

Mais de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012

 1. 1. 1 kvartal 2012 Resultatfremleggelse Q1 fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012
 2. God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år • Resultat før skatt: MNOK 173 (162) Resultat før skatt konsern 1 kvartal, (MNOK) 1. kvartal • Resultat etter skatt: MNOK 200 (152) 162 173 3 • Annualisert egenkapitalavkastning: 15,9 (12,9) % 131 • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK g p 87 44,5 mrd., mot NOK 42,0 mrd. ved 68 årsskiftet • God soliditet: – Kapitaldekning: 14,8 %, mot 16,2 % per 2008 2009 2010 2011 2012 31.12.2011 – Kjernekapitaldekning: 13,1 %, mot 14,6 j p g , , , % per 31.12.2011 – Godt rustet til å møte nye kapitalkrav i Solvency II 2
 3. Resultatutvikling per forretningsområde • Forbedret d i i t F b d t administrasjonsresultat i j lt t livsforsikring. Selskapet har bygget ytterligere Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) buffere gjennom kvartalet. • Lavere innslag av storskader og god utvikling 166 1. kvartal 2011 1. kvartal 2012 i finansinntekter bidrar positivt til sterk 129 resultatfremgang i skadeforsikring. 94 • Strategiske og operative grep på forvaltningssiden gir gode 50 forvaltningsresultater og økt forvaltningskapital i ODIN Forvaltning. 12 7 7 -1 -3 • SB1G Finans: Factoringområdet vokser fortsatt raskest i markedet, og lavere markedet -45 gjennomsnittlig saksinngang i Conecto. inans SB1 Skade arkets SB Liv • SpareBank 1 Markets har nå på plass hele DIN B1 S SB1G Fi teamet og en ratet balanse. Dermed er alle OD SB1 Ma rammebetingelser tilstede for full markedskraft. 3
 4. SpareBank 1 Livsforsikring Bedret administrasjonsresultat God bufferkapital b ffe kapital 4
 5. SpareBank 1 Livsforsikring Bedret administrasjonsresultat. God bufferkapital j p • Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 94 (129) Resultat f skatt (MNOK) kvartalsvis R lt t før k tt (MNOK), k t l i • Administrasjonsresultat: MNOK -7 ( 19) 7 (-19) – Stabil kostnadsbase og økte gebyrinntekter 1. kvartal • Renteresultat: MNOK 73 (206) 2. 2 kvartal – MNOK 31 avsatt til å styrke oppreservering for økt levealder 3. kvartal 129 4. kvartal – Renteresultat i 1. kvartal i fjor preget av realiserte kursgevinster på MNOK 130 109 100 98 – Selskapet har i løpet av 1. kvartal 2012 bygget opp 94 92 86 kursreguleringsfondet til MNOK 466 mot MNOK 185 per k l i f d t t 72 78 31.12.2011. Til sammenligning var kursreguleringsfondet i 1. kvartal 2011 MNOK 448, som var en nedgang fra MNOK 617 per 31.12.2010. • Risikoresultat: MNOK 29 (69) – Økt antall utbetalinger ved dødsfall innen risikoforsikring, samt 2010 2011 2012 høyere kostnader i forbindelse med meldte uførerstatninger. • Skatteinntekt i 1. kvartal på MNOK 32 (1) – Skatteinntekten er beregnet i henhold til gjeldende skatteregler. Finansdepartementet har foreslått endring i fritaksmetoden for livsforsikringsselskaper. Det blir ikke tatt hensyn til myndighetenes forslag i regnskapet før forslaget eventuelt blir vedtatt. 5
 6. SpareBank 1 Livsforsikring Selskapet har bygget ytterligere buffere gjennom kvartalet p ygg y g gj Utvikling ii bufferkapital, per kvartal (%) Utvikling bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond (MNOK) 14,6 % 15,2 % 14,0 % 14,1 % 12,8 % 617 11,0 % 466 327 185 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2009 2010 2011 1. kvartal 2012 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Av kursreguleringsfondet tilhører: • Forvaltningskapital: NOK 28 (27) mrd. – MNOK 221 den ordinære kollektivporteføljen – Økningen skyldtes hovedsakelig kursutvikling på finansielle eiendeler – MNOK 87 porteføljen til fripoliser – MNOK 158 porteføljen til gamle i di id ll t f lj l individuelle spareforsikringer • Kapitaldekning: 17,5 (19,2) % – Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital – Estimert solvensmargin på 296,5 %, mot 303,5 % ved utgangen av 2011 6
 7. Aktivaallokering per portefølje per 31.03.12 (31.12.11) (31 12 11) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 0,0 (0,0) % 13,4 (13,8) % 0,0 (-4,5) % 10,1 (10,4) % , ( , ) 0,0 (0,0) % 37,2 (37,4) % 1,0 (-0,2) % 20,6 (18,8) % 8,4 (7,9) % 12,2 (12,7) % 44,5 (45,9) % 55,5 (54,2) % 20,2 (21,0) % 54,9 (60,9) % 28,2 (28,0) % 24,4 (24,8) % 0,0 (-0,1) % 69,3 (69,0) % Aksjer Aksjer Annet Aksjer Annet Aksjer Annet Obligasjoner Annet Eiendom Eiendom Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 7,5 (6,9) mrd. NOK 16,3 (15,7) mrd. NOK 2,9 (2,9) mrd. NOK 10,0 (9,6) mrd. 7
 8. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Betydelig f b d t k d B t d li forbedret skadeprosent t og god finansavkastning 8
 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Betydelig forbedret skadeprosent og god finansavkastning • Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 166 (50) Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) skatt • Forsikringsresultat*: MNOK -19 (-30) 308 1. kvartal 2. kvartal – Lavere innslag av storskader og mildere vinter 254 3. kvartal 4. kvartal 4 k t l • Netto f k ( ) finansinntekter: MNOK 194 (95) – Finansavkastning: 2,0 (1,1) % 168 166 • Bestandsvekst i 1. kvartal 2012 på 2,4 %, til NOK 5,3 mrd. 50 56 36 43 • Den 16. april 2012 ble det besluttet å legge Unison Forsikring ut for salg etter en klargjøring av F ik i tf l tt kl jø i SpareBank 1s distribusjonsstrategi. -89 • Turid Grotmoll er konstituert i stillingen som g 2010 2011 2012 administrerende direktør i skadeselskapet. Tore Tenold aksepterte i mars 2012 et jobbtilbud fra en konkurrerende virksomhet. * Forsikringsresultat i 1. kvartal 2011 og 2012 inkluderer Unison Forsikring 9
 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Lavere innslag av storskader i 1 kvartal 2012 1. Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) 108,6 108 6 105,5 105,8 Combined ratio for egen regning (%) 100,3 101,9 100,7 101,6 20,2 92,9 103,5 89,8 21,9 21,1 23,8 22,4 21,3 97,7 26,0 94,6 96,2 17,1 94,0 22,7 87,2 89,9 22,9 22,5 21,0 21 0 20,7 21,9 20,6 20,5 88,3 83,6 84,7 75,9 76,6 79,4 74,7 80,4 67,1 , 76,7 80,6 73,9 72,1 73,8 66,7 69,3 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 Skadeprosent Kostnadsprosent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -Betydelig forbedret skadeprosent innen BM-porteføljen som følge av lavere innslag av storskader hittil i å år Skadeprosent Kostnadsprosent -Positiv lønnsomhetsutvikling på hovedproduktene innen PM- porteføljen 10
 11. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Positiv bestandsutvikling i 1. kvartal 2012 Vekst i bestandspremie per år (MNOK) bestandsp emie pe å • Total bestandsvekst på MNOK 130 til NOK 5,3 mrd. 5 328 – Bestandsvekst i Unison Forsikring og LO- segmentet på samlet MNOK 125 0 125,0 – Markedsandel på 11,3 % per 31.12.2011. 3 358 Markedsstatistikk for 1. kvartal 2012 er ikke tilgjengelig på rapporteringstidspunktet • Opptjent premie for egen regning NOK 1,2 (1,1) mrd., tilsvarende en vekst på 10,8 % 31.12.2004 31.03.2012 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11
 12. O ODIN Forvaltning o a g Gode forvaltningsresultater 12
 13. ODIN Forvaltning Gode forvaltningsresultater Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis • Resultat før skatt i 1 kvartal: MNOK -0 5 (12) 1. 0,5 – Forvaltningshonorar på MNOK 67 (87) 1. kvartal 17 2. kvartal 17 16 3. kvartal • Forvaltningskapital på NOK 26,2 mrd. i 1. kvartal 14 4. kvartal – Økt med NOK 2,7 mrd. fra utgangen av 2011 12 12 • 8,9 % markedsandel for aksjefond per 1. kvartal 6 , 2012, uendret fra 4. kvartal 2011 • 3,8 % markedsandel for kombinasjonsfond per 1. -0,5 kvartal 2012, uendret fra 4. kvartal 2011 -9 • Samtlige av ODIN Forvaltnings aksjefond og kombinasjonsfond hadde bedre avkastning enn 2010 2011 2012 referanseindeksene i 1. kvartal 2012 13
 14. ODIN Forvaltning Samtlige aksjefond hadde bedre avkastning enn referanseindeksen g j g Fondenes avkastning per 31.03.2012 (%) 22,6 Fond Indeks 17,0 17 0 15,3 13,5 13,3 13,6 12,9 13,0 12,8 12,9 10,9 10,5 10,9 10,9 10,8 10,4 9,4 8,0 8,2 6,6 6,2 4,8 5,3 3,2 ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  ODIN  Norden Finland Norge Sverige Maritim Offshore Eiendom I Europa Europa  Global Global SMB Emerging  SMB Markets Forvaltet verdiøkning per 31.03.2012 (%) 12,9 12,4 11,3 10,7 10,5 10,3 9,8 9,4 8,7 8,5 8,2 ODIN Alfred Berg Pareto Holberg Nordea KLP Markedssnitt DNB Storebrand Carnegie SKAGEN 14
 15. SpareBank 1 Markets Lønnsom drift fra 4. kvartal 2012 L d ift f 4 k t l 15
 16. SpareBank 1 Markets Lønnsom drift fra 4 kvartal 2012 4. Resultater R lt t • Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK -45 (-3) • Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK -33 (-2) • Total omsetning: MNOK 33 (35) Operative forhold • SpareBank 1 Market er nå tilført spisskompetanse og markedskraft gjennom ny rekruttering. Nødvendig infrastruktur er også etablert herunder samarbeidsavtalen etablert, SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1 med SpareBank 1 SMN, som gir tilgang til ratet balanse. Markets levere hele kapitalstrukturen, Inntektseffektene av disse investeringene forventes å fra banklån til obligasjoner og komme gradvis fremover. egenkapital • Resultat i henhold til planlagt forløp og tidligere signaler om lønnsom drift fra 4. kvartal 2012 opprettholdes 16
 17. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt f k F t tt fokus på vekst og kostnadseffektivitet å k t k t d ff kti it t 17
 18. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet Resultat før skatt (MNOK) • God vekst i factoringvirksomheten, men med 7 press på marginene å i 7 1. kvartal 2011 7 − Landets 3. største factoringvirksomhet med en 1. kvartal 2012 markedsandel i 1. kvartal 2012 på 14,2 (13,8) % − Factoring hadde en vekst de siste 12 måneder på 22,7 %. Veksten i totalmarkedet var 9,8 % k l k d 5 − Lave utlånstap i 1. kvartal • Portefølje ( j (langtidsovervåkning) hadde i 1. g g) kvartal 2012 et porteføljevolum på MNOK 3 3 1.185, mot MNOK 1.152 ved årsskiftet − Jevn innfordring på porteføljene 2 − God vekst i netto rente-/kredittprovisjonsinntekter rente /kredittprovisjonsinntekter 1 • Inkassomarkedet er relativt stabilt, men med svak vekst − Conecto h hatt en svak synkende saksutvikling har h k k d k kl factoring portefølje Conecto SB1G Finans (inkasso) konsern det siste året − Bedre løsningsgrad og endret porteføljemiks har i stor grad kompensert for reduserte salærsatser Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger 18
 19. SpareBank 1 Gruppen i tet på egenkapitalavkastning etter skatt - mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern g g 1. kvartal Gjennomsnitt 2011 2010 2009 2009-2011 2012 SpareBank 1 Gruppen 15,9 % 11,1 % 18,7 % 18,1 % 16,0 % Handelsbanken 13,8 % 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,0 % Nordea 11,7 % 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,1 % Gjensidige* N/A 12,2 % 13,1 % 11,1 % 12,1 % DNB N/A 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,9 % Storebrand N/A 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,3 % Danske Bank N/A 1,4 % 3,6 % 1,7 % 2,2 % * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK. Kilde: Selskapenes Årsrapporter for 2011 19
 20. Hele Norges sparebank 20 20
 21. Appendiks A dik 21
 22. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Markets Livsforsikring Forvaltning (97,47%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring (100%) (100%) (100%) Bredt samarbeid - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse Unison Forsikring Conecto - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis (100%) - Innkjøp (100%) Regionale kompetansesentra (Bankeid virksomhet) - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 - Læring: Tromsø BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus 22
 23. SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2012 2011 2011 2011 2011 2011 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 199,9 281,5 -4,8 97,2 151,9 525,8 Egenkapitalavkastning (%) 15,9 15 9 % 23,2 23 2 % -0,3 -0 3 % 8,1 81% 12,9 12 9 % 11,1 11 1 % Kapitaldekning per kvartal (%) 14,8 % 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,2 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 13,1 % 14,6 % 14,0 % 13,9 % 12,6 % 14,6 % SB1 Livsforsikring Risikoresultat (MNOK) 29,4 38,5 63,5 70,1 69,4 241,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -7,5 -3,2 -19,8 -24,2 -18,7 -65,9 Renteresultat (MNOK) 73,2 3,1 51,6 108,0 205,8 368,5 Resultat etter skatt (MNOK) R lt t tt k tt 125,8 125 8 193,7 193 7 114,6 114 6 73,8 73 8 129,9 129 9 511,9 511 9 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 12,8 % 11,0 % 14,1 % 14,0 % 15,2 % 11,0 % Kapitaldekning per kvartal (%) 17,5 % 18,5 % 18,5 % 17,1 % 19,2 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 465,9 184,9 13,0 326,3 448,2 184,9 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) -19,5 -15,5 0,0 8,2 -29,9 -37,3 Netto finansinntekter (MNOK) 194,0 160,8 -62,3 66,8 95,1 260,3 Resultat etter skatt (MNOK) 139,5 90,8 -81,7 41,8 39,8 90,7 Skadeprosent f.e.r (%) 80,4 % 74,7 % 84,7 % 79,4 % 83,6 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,3 % 26,0 % 21,1 % 22,4 % 21,9 % 22,9 % Combined ratio f.e.r (%) 101,6 % 100,7 % 105,8 % 101,9 % 105,5 % 103,5 % Bestandspremie (MNOK) 5 328 5 198 5 092 4 986 4 825 5 198 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 67,2 67 2 61,8 61 8 69,4 69 4 85,5 85 5 86,8 86 8 303,5 303 5 Resultat etter skatt (MNOK) -0,3 -7,0 4,3 8,9 8,6 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 26 173 23 433 22 539 30 101 33 348 23 433 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,9 % 8,9 % 8,8 % 9,9 % 10,6 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 3,8 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 32,9 15,3 12,6 23,5 34,8 86,3 Resultat etter skatt (MNOK) R lt t tt k tt -32,5 32 5 -57,4 57 4 -37,3 37 3 -15,9 15 9 -2,4 24 -113,1 113 1 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 4,9 4,4 8,4 1,8 4,5 19,1 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 2,2 4,1 3,7 0,1 1,4 9,3 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 2,2 6,7 3,7 5,1 17,7 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 23
 24. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat i 1. kvartal 2012 1 1. kvartal Året Beløp i m ill. kroner 2012 2011 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 94,1 129,4 414,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 165,5 50,3 185,3 - ODIN Forvaltning F lt i -0,5 05 11,9 11 9 21,8 21 8 - SpareBank 1 Markets -44,8 -3,4 -154,8 - SpareBank 1 Medlemskort 2,8 3,1 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 6,8 27,9 - Konsernjusteringer 0,0 -0,9 28,6 Sum resultat datterselskaper før skatt p ø 223,8 , 197,1 , 535,1 , Driftskostnader morselskap -33,5 -27,7 -88,6 Netto finans morselskap -16,8 -7,1 -59,3 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,2 Resultat før skatt 173,5 162,4 387,3 Skattekostnad 26,4 -10,5 138,5 Resultat etter skatt l k 199,9 151,9 525,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 200,7 152,4 529,8 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8 -0,5 -4,0 1. kvartal Året Nøkkeltall 2012 2011 2011 Egenkapitalavkastning 15,9 % 12,9 % 11,1 % 24
 25. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i m ill. kroner 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 165,5 168,1 -89,3 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 - ODIN Forvaltning -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 - SpareBank 1 Markets -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 - SpareBank 1 Medlemskort 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 68 5,9 59 12,2 12 2 3,0 30 6,8 68 6,6 66 -4,9 49 7,0 70 -0,1 01 - Konsernjusteringer 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 Sum resultat datterselskaper før skatt 223,8 188,6 - 26,6 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 Driftskostnader morselskap -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 Netto finans morselskap -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 173,5 140,1 - 60,6 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 Skattekostnad 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 Resultat etter skatt 199,9 281,5 - 4,8 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 200,7 283,1 -3,6 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8 0,8 -1,6 1,6 -1,1 1,1 -0,8 0,8 -0,5 0,5 -3,9 3,9 -4,8 4,8 -0,3 0,3 -0,5 0,5 25
 26. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat i 1. kvartal 2012 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Risikoinntekter 361,2 361 2 335,8 335 8 1 338 7 338,7 Risikokostnader -340,4 -255,5 -1 061,7 Risikoresultat 20,7 80,2 277,0 Tekniske avsetninger 8,7 -10,8 -35,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 29,4 69,4 241,4 Gebyrer 184,8 170,7 708,6 Driftskostnader ekskl. provisjoner -128,6 -129,7 -527,2 Provisjoner -63,7 -59,8 -247,3 Administrasjonsresultat -7,5 -18,7 -65,9 Netto finansinntekter 188,6 319,1 791,1 Garantert rente -115,4 -113,3 -422,6 Renteresultat R t lt t 73,2 73 2 205,8 205 8 368,5 368 5 Oppreservering -31,3 -33,0 -187,3 Renteresultat etter oppreservering 41,9 172,8 181,2 Vederlag for rentegaranti 6,3 5,4 22,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 70,1 228,8 379,4 Ufordelt resultat til kunder -15,2 -15 2 -118,9 -118 9 -61,5 -61 5 Avkastning på selskapets midler 39,2 19,5 96,2 Resultat til eier før skatt 94,1 129,4 414,1 Skattekostnad 31,7 0,5 97,8 Resultat til eier etter skatt 125,8 129,9 511,9 Nøkkeltall 1. kvartal Året 2012 2011 2011 Kapitaldekning 17,5 % 19,2 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 12,8 % 15,2 % 11,0 % 26
 27. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje i 1. kvartal 2012 1 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 35,1 -5,0 -0,6 0,0 29,4 Administrasjonsresultat 21,4 -9,3 -19,5 0,0 -7,5 Renteresultat 46,8 25,0 0,9 0,5 73,2 Oppreservering -31,3 0,0 0,0 0,0 -31,3 Vederlag for rentegaranti 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Resultat til kunde -8,2 -6,9 -0,1 0,0 -15,2 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 39,2 39,2 Sum 70,1 3,7 -19,4 39,6 94,1 27
 28. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 72,3 73,1 284,9 Individuelle kapitalforsikringer 147,9 147 9 138,5 138 5 570,6 570 6 Kollektive pensjonsforsikringer 244,3 242,7 465,6 Ulykkesforsikringer 53,8 48,0 199,0 Gruppelivsforsikringer 239,1 217,5 604,4 Unit Link - Renteforsikringer 9,3 93 10,7 10 7 39,0 39 0 Unit Link - Kapitalforsikringer 36,7 51,6 181,1 Innskuddstjenestepensjon 265,1 236,2 980,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 068,5 1 018,2 3 325,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 102,4 102 4 142,0 142 0 660,8 660 8 Avgitt gjenforsikringspremie -28,6 -40,2 -160,4 Premieinntekter for egen regning 1 142,3 1 120,0 3 825,9 28
 29. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti i 1. kvartal 2012 Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 5,4 3,4 3,0 4,6 4,0 2,5 Prosent 3,2 Prosent 2,1 2,0 1,7 1,2 1,0 10 N/A N/A N/A N/A SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea 29 Kilde: selskapspresentasjoner
 30. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær k d A k t i di kundeportefølje med garanti per 31 03 2012 t f lj d ti 31.03.2012 Prosent Aksjer Norge 14,8 Aksjer utland 13,3 Pengemarked 1,1 Obligasjon Norge 1,9 Obligasjon utland 2,3 23 Hold til forfall 1,2 Eiendom 1,6 30
 31. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 31 03 2012 31.03.2012 1. 1 kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Immaterielle eiendeler 131 53 107 Investeringer 2 938 3 013 2 881 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 207 223 223 Fordringer 149 134 225 Andre eiendeler 339 215 368 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 2 0 Investeringer i kollektivporteføljen 16 466 15 786 15 909 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 7 470 6 788 6 896 SUM EIENDELER 27 699 26 215 26 607 Innskutt egenkapital 1 825 1 602 1 825 Opptjent egenkapital 560 516 435 Ansvarlig lånekapital 200 400 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 16 389 15 776 15 812 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 7 561 6 895 6 993 Avsetning for forpliktelser 75 131 88 Premiedepot fra gj p gjenforsikringsselskaper g p 139 135 139 Forpliktelser 888 659 1 043 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 62 101 73 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 699 26 215 26 607 31
 32. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat i 1. kvartal 2012 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Forfalt brutto premie 1 713,1 1 553,3 5 358,2 Opptjente premier f.e.r. 1 234,5 1 100,8 4 695,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -992,3 -920,7 -3 784,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -262,4 -241,1 -1 074,2 Andre f A d forsikringsrelaterte inntekter/kostnader ik i l t t i t kt /k t d 1,2 12 4,5 45 31,8 31 8 Andre tekniske avsetninger -0,5 26,5 93,2 Forsikringsresultat -19,5 -29,9 -37,3 Netto finansinntekter 194,0 95,1 260,3 Resultat før sikkerhetsavsetninger 174,5 65,1 223,0 Endring av sikkerhetsavsetning -9,0 -14,8 -37,7 Resultat før skatt 165,5 50,3 185,3 Skattekostnad -26,0 -10,5 -94,6 Resultat etter skatt 139,5 39,8 90,7 1. kvartal Året Nøkkeltall 2012 2011 2011 Skadeprosent f e r f.e.r. 80,4 80 4 % 83,6 83 6 % 80,6 80 6 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,3 % 21,9 % 22,9 % Combined ratio f.e.r. 101,6 % 105,5 % 103,5 % Kapitaldekning 30,9 % 30,3 % 32,8 % 32
 33. ODIN Forvaltning Resultat for 1 kvartal 2012 1. 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Forvaltningshonorarer 67,2 67 2 86,8 86 8 303,5 303 5 Sum driftsinntekter 67,2 86,8 303,5 Lønnskostnader 24,6 29,2 108,5 Avskrivninger 6,5 3,9 23,5 Andre driftskostnader 36,9 42,5 151,1 Sum driftskostnader 68,0 75,6 283,1 Driftsresultat -0,8 11,2 20,3 Finanskostnader 0,3 0,7 1,5 Resultat før skatt -0,5 11,9 21,8 Skattekostnad -0,2 -0 2 3,3 33 7,1 71 Resultat etter skatt -0,3 8,6 14,8 33
Anúncio