O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

2.317 visualizações

Publicada em

Hent presentasjonen som ble brukt på presse- og analytikerkonferansen 10. februar 2010. Presentasjone ble holdt av adm. direktør Kirsten Idebøen.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

 1. 1. Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 10. februar 2010
 2. 2. Hovedpunkter • Historisk sterkt årsresultat før skatt for konsernet SpareBank 1 Gruppen, herunder SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og Bank 1 Oslo • Lønnsomhetsprosjektet Delta realiseres i henhold til plan • SpareBank 1 Skadeforsikring AS har kjøpt den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. med 15 % markedsandel • Bank 1 Oslo AS går ut av konsernet SpareBank 1 Gruppen og blir direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010 2 2
 3. 3. Historisk sterkt årsresultat før skatt Resultat før skatt konsern per kvartal • Resultat før skatt for året ble MNOK 500 441432 1.192 (-732). Resultat i 4. kvartal på 400 350 353 MNOK 218 (-1.046) • Resultat etter skatt for 2009 ble 300 236 240 218 MNOK 881 (-858) 197 200 • EK-avkastning for 2009 på 17,1 % MNOK 100 100 (-16,3 %) 100 17 • Forvaltningskapitalen var ved 0 utgangen av året NOK 61,4 mrd., 2007 2008 2009 opp NOK 5,0 mrd. fra 31.12.08 -100 • Kjerne- og kapitaldekning er -1-200 000 beregnet til 11,6 % og 16,1 % per -1 200 -1 046 31.12.09, mot 9,4 % og 12,6 % ved Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal årsskiftet Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal 3 3
 4. 4. Historisk sterkt resultat før skatt fra livsforsikring, skadeforsikring og banken Resultat før skatt i datterselskaper • Samlet resultat før skatt for 800 datterselskapene ble for 2009 MNOK 621 600 1.243 (-637). Resultat i 4. kvartal på 392 MNOK 247 (-1.009) 400 197 218 • Sterkt rente- og risikoresultat i 200 115 3 42 livselskapet. Betydelig styrket 0 MNOK bufferkapital. Meget sterk verdijustert ODIN Skadefors. konsern Bank 1 Livsfors. -200 Oslo og bokført avkastning SB1 SB1 • Meget god finansavkastning og god -400 bestandvekst i skadeselskapet -600 • Økende forvaltningskapital i ODIN -800 -991 Forvaltning -1 000 • Høye netto renteinntekter og Resultat før skatt per 4. kv 2008 betydelige finansinntekter i Bank 1 -1 200 Resultat før skatt per 4. kv 2009 Oslo 4 4
 5. 5. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 2009 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 81,0 81,2 205,6 24,4 -647,6 392,2 -990,5 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 -42,0 42,0 -307,7 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 115,3 272,8 184,9 48,1 -19,3 621,1 217,7 - Bank 1 Oslo konsern 41,2 74,7 67,6 13,1 -57,1 196,6 3,1 - ODIN Forvaltning 24,0 16,0 9,6 -7,5 30,0 42,1 115,2 - Argo Securities -6,9 -14,6 -11,9 -12,9 -4,0 -46,3 -4,0 - SpareBank 1 Medlemskort 1,2 1,8 4,1 5,6 -0,3 12,6 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans Holding 1,8 3,9 11,0 5,3 4,7 22,1 15,4 - Korreksjon datterselskaper - pro forma IFRS -10,6 12,0 -6,0 7,4 -7,4 2,8 -5,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 247,0 447,8 423,0 125,4 -1 008,6 1 243,1 -636,6 Driftskostnader morselskap -15,5 -13,2 -12,1 -13,3 -16,3 -54,1 -47,8 Netto finans morselskap -10,5 -2,1 -7,0 -17,3 -15,4 -37,0 -67,8 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 29,2 0,0 -0,6 29,2 21,1 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet -2,8 0,0 8,4 5,1 -3,7 10,7 17,7 Resultat før avskrivninger merverdier 218,1 432,4 441,4 99,9 -1 044,6 1 191,9 -713,4 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 -18,2 Resultat før skatt 218,1 432,4 441,4 99,9 -1 046,0 1 191,9 -731,6 Skattekostnad -34,7 -30,9 -150,7 -94,8 -33,3 -311,1 -126,2 Resultat etter skatt 183,4 401,5 290,7 5,2 -1 079,3 880,7 -857,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 184,6 404,1 292,9 7,5 -1 078,9 889,1 -858,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,2 -2,6 -2,1 -2,3 -0,4 -8,3 0,4 5 5
 6. 6. Bank 1 Oslo Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter 6 6
 7. 7. Bank 1 Oslo (konsern) Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Resultat før skatt per kvartal • Resultat før skatt på MNOK 197 (3) i 2009. Resultat i 4. kvartal 100 var på MNOK 41 (-57) 80 68 75 • Resultatfremgangen skyldes 60 høye inntekter fra finansielle 39 41 33 32 32 34 investeringer, samt høyere 40 27 netto renteinntekter 13 MNOK 20 -6 • Tap på utlån MNOK 123 (65) i 0 2009, hvorav MNOK 32 (50) i 4. 2007 2008 2009 kvartal -20 • Brutto misligholdte og -40 tapsutsatte lån utgjorde 2,1 % -60 (1,9 %) av brutto utlån per -56 31.12.09 -80 • Positivt resultat før skatt fra Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal EiendomsMegler 1 Oslo & Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal Akershus på MNOK 7 (-55) 7 7
 8. 8. Bank 1 Oslo (morbank) Høyere netto renteinntekter i 2. halvår Netto renteinntekter og rentenetto 140,0 2,0 % 119,0 1,9 % • Utlånsvekst inkl. Boligkreditt på 120,0 105,3 110,6 1,8 % 11,6 % i 2009, hvorav PM økte med 100,0 96,7 95,9 89,9 88,8 89,9 1,7 % 15,3 % og BM med 2,6 % 1,6 % MNOK 80,0 • Netto renteinntekter på MNOK 408 1,5 % (388) i 2009. I 4. kvartal var netto 60,0 1,4 % renteinntekter på MNOK 119 (90) 40,0 1,3 % 1,2 % • Rentenetto per 31.12.09 på 20,0 1,1 % 1,59 % (1,71 %) 0,0 1,0 % 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK 8 8
 9. 9. Bank 1 Oslo (morbank) Bedret innskuddsmargin i 2. halvår 22 000 2,32 % 2,21 %2,31 % 2,50 % 2,09 % 20 000 2,00 % 1,49 % MNOK 18 000 1,34 %1,36 % 1,50 % 1,35 % 1,23 % 1,22 % 1,42 % 16 000 0,91 % 1,00 % 1,10 % 1,05 % 0,68 % 0,88 % 0,86 %0,87 % 0,84 % 0,77 % 14 000 0,44 % 0,50 % 12 000 0,00 % -0,35 % 0,11 % -0,13 % 10 000 -0,50 % 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 Utlån Utlånsm argin Innskuddsm argin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR 9 9
 10. 10. Bank 1 Oslo (morbank) Økte tap sammenlignet med fjoråret – tap i prosent av brutto utlån utgjør 0,59 % MNOK Gruppevise Netto konst. tap Sum Sum Individuelle nedskr. og inngang Tap på utlån Tap på utlån nedskr. tidl. tap 4. kv isolert 20,0 -16,3 -22,3 3,5 -35,0 -65,1 -123,2 -50,2 -32,3 -52,3 -65,9 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 -80,0 -100,0 Året 2008 Året 2009 -120,0 10 10
 11. 11. Bank 1 Oslo (konsern) Økte provisjons- og finansinntekter Andre inntekter per kvartal • Inntekter fra finansielle 140 investeringer var MNOK 137 (-66) i 120 2009 100 – Obligasjonsportefølje: MNOK 50 80 (-15) MNOK 60 – Aksjer og grunnfondsbevis: MNOK 72 40 (-59) • Netto provisjonsinntekter og andre 20 inntekter på MNOK 305 (255) for 0 2009 -20 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 – Provisjonsinntekter fra eiendoms- -40 megling var opp 34,6 % til MNOK Provisjon fra forsikring og sparing Betalingsformidling 127 (94) Innt. fra finansielle investeringer Eiendomsmegling Garantiprovisjoner/øvrige 11 11
 12. 12. EiendomsMegler 1 Vekst i Markedsandel Markedsandel prosentpoeng 2009 2008 PRIVATmegleren 3% 13 % 10 % EiendomsMegler 1 2% 9% 7% OBOS 2% 8% 6% Ihus 1% 6% 5% DnB NOR 1% 15 % 14 % Fokus Krogsveen 0% 9% 9% Ring 0% 4% 4% Postbanken 0% 3% 3% Nordvik og partn 0% 1% 1% Aktiv -1 % 12 % 13 % 12 12 Kilde: Dagens Næringsliv tirsdag 26. januar
 13. 13. SpareBank 1 Livsforsikring Historisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat 13 13
 14. 14. SpareBank 1 Livsforsikring Historisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat Resultat før skatt per kvartal • Resultat før skatt var MNOK 392 300 206 (-1.039) for 2009. Resultat i 4. 200 129111 kvartal var på MNOK 81 (-696) 93 44 81 81 100 47 24 • Sterk utvikling i netto 0 risikoresultat; MNOK 352 (210) hittil i år -100 2007 -52 2008 2009 MNOK -200 • Renteresultatet var MNOK 557 (-906) i 2009. I 4. kvartal utgjorde -300 det MNOK 125 (-573) -400 -335 • Forvaltningskapitalen per 31.12.09 -500 var NOK 24,3 mrd., opp 14,5 % fra -600 31.12.08 -700 -648 Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal 14 14
 15. 15. SpareBank 1 Livsforsikring Styrket bufferkapital i livselskapet Utvikling i bufferkapital 16 % • Kjerne- og kapitaldekning er 14 % 13,7 % beregnet til 16,1 % og 19,0 % per 12 % 11,7 % 11,7 % 31.12.09, mot 11,2 % og 14,3 % 10 % forrige år 5,8 % 8% Prosent • Bufferkapitalen etter disponering 5,8 % 6,0 % 6% av resultatet var 11,7 % (5,8 %)* 4% per 31.12.09 2% • Estimert solvensmargin ved utgangen 2009 var 264 % (223 %) 0% 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv • Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK -2 % 2008 2008 2009 2009 2009 2009 289 (172) ved utgangen av 2009 -4 % • Kursreguleringsfondet utgjorde Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat MNOK 327 (null) per 31.12.09 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond *) Bufferkapitalen inkl. året resultat var 15,1 % (5,8 %) 15 15
 16. 16. SpareBank 1 Livsforsikring Stigende aksjeandel i kollektivporteføljen Per 31.12.2009 *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 34,2 (31,4) % 14,5 (12,4) % 0,1 (7,3) % 19,4 (1,0) % 31,5 (28,9) % 61,4 (54,4) % 5,2 (3,0) % 17,0 (32,2) % 21,7 (22,9) % 48,7 (26,9) % 14,7 (32,6) % 7,1 (16,7) % 24,3 (30,3) % Aksjer Annet Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner Eiendom Hold til forfall Obligasjoner Obligasjoner NOK 15,5 (14,7) mrd. NOK 2,5 (1,3) mrd. NOK 5,6 (4,0) mrd. * Tall i parentes er per 31.12.08 16 16
 17. 17. SpareBank 1 Livsforsikring Sterk verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 12 11 10 9,5 9 8 7,1 Prosent 7 6 4,7 5 4 3,5 3,1 3 2 1 NA NA NA 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 17 17 Kilde: selskapspresentasjoner
 18. 18. SpareBank 1 Skadeforsikring Historisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst 18 18
 19. 19. SpareBank 1 Skadeforsikring Historisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst Resultat før skatt per kvartal • Resultat før skatt var MNOK 621 300 273 (218) for 2009. Resultat i 4. kvartal 250 var på MNOK 115 (-19) 185 200 • Netto finansinntekter i 2009 ble 139 MNOK 535 (37). Finansavkastningen 134 MNOK 150 121 125 115 per 31.12.09 var 6,6 % (0,5 %), 100 66 • Forsikringsresultat i 2009 var på 54 58 48 MNOK 114 (216). I 4. kvartal var 50 dette på MNOK -2 (72) 0 -19 • Skadeprosent f.e.r. utgjorde 73,8 % 2007 2008 2009 -50 (72,1 %) og combined ratio f.e.r. 96,2 % (94,0 %) per 31.12.09 Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal • God bestandvekst på 6,7 % (2,9 %) 19 19
 20. 20. SpareBank 1 Skadeforsikring Storskader i 1. og 4. kvartal trekker opp combined ratio for egen regning Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 100,6 % 99,6 % 96,2 % 100 % 95,9 % 93,9 % 95,1 % 93,1 % 95,6 % 100 % 94,6 % 94,0 % 93,8 % 89,9 % 89,3 % 87,2 % 21,1 % 21,8 % 24,8 % 22,5 % 19,7 % 20,9 % 22,1 % 20,7 % 80 % 23,5 % 23,3 % 80 % 21,9 % 21,9 % 20,5 % 20,6 % 60 % 60 % 40 % 74,2 % 79,5 % 40 % 74,0 % 74,1 % 73,5 % 74,8 % 73,9 % 72,1 % 73,8 % 70,3 % 69,7 % 67,5 % 66,7 % 69,3 % 20 % 20 % 0% 0% 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2005 2006 2007 2008 2009 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 20 20
 21. 21. SpareBank 1 Skadeforsikring har kjøpt Skandia Lifeline Norge og posisjonerer seg innen helseforsikring • SpareBank 1 Skadeforsikring AS signerte den 23.12.09 kjøpsavtale for den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. • Skadeselskapet får med dette 20 000 nye forsikrede og en markedsandel på 15 % i det norske markedet for helseforsikring • Markedet for helseforsikring har hatt en årlig vekst på 46 % fra 2003 til 2008, og det forventes fortsatt vekst i årene som kommer • Transaksjonen forutsettes godkjent av norske og svenske myndigheter 21 21
 22. 22. ODIN Forvaltning Fjerner tegnings- og innløsningsgebyrene 22 22
 23. 23. ODIN Forvaltning Fjerner tegnings- og innløsningsgebyrene Resultat før skatt per kvartal 100 • Resultat før skatt var MNOK 42 (115) 85 for 2009. Resultat i 4. kvartal var på 74 74 80 MNOK 24 (30) 67 • Forvaltningskapitalen økte i 2009 med 60 NOK 8,8 mrd. til NOK 28,0 mrd. MNOK • 9 av 11 egenforvaltede aksjefond med 40 30 29 30 26 24 bedre avkastning enn referanseindeks 16 20 per 31.12.09 -7 10 • Fra og med 21.12.09 har ODIN fjernet 0 tegnings- og innløsningsgebyrene. Det 2007 2008 2009 vil kun være et årlig forvaltnings- -20 honorar Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal 23 23
 24. 24. Argo Securities Grunnmuren er nå på plass 24 24
 25. 25. Argo Securities: Grunnmuren på plass • Argo Securities (73,25 %) har i 2009 utvidet staben fra 37 til 70 ansatte, og er nå et fullverdig meglerhus • Et selskap rigget for vekst tar nå markedsandeler på flere områder, bl.a. vist i meglerstatistikken for januar • Resultatet for 2009 bærer preg av ønsket ekspansjon og kompetanseløft – Resultat før skatt på MNOK –46,3 • Eier og selskap har klare krav til positivt resultatløft i 2010 25 25 Kilde: Finansavisen mandag 1. februar
 26. 26. SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) Finans Holding konsern SpareBank 1 Factoring (100%) Actor Fordrings- forvaltning (100%) Actor Portefølje (100%) Solid resultat i første driftsår for Actor fordringsadministrasjon Verdigjenvinning (100%) 26 26
 27. 27. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Solid resultat i første driftsår for fordringsadministrasjon Resultat før skatt for 2009 • Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK MNOK 22 30 25,8 • Actor Fordringsforvaltning (inkasso) fikk et 25 22,1 resultat før skatt på MNOK 26 (15) 20 15 • SpareBank 1 Factoring hadde et resultat før 8,9 skatt på MNOK 9 i 2009 10 – Selskapet økte sin markedsandel med 5 1,4 % til 9,1 %. -1,9 -1,0 – Totalt gikk factoringmarkedet tilbake 0 med 13,6 % gjenvinning Actor Verdi- SpareBank 1 forvaltning Portefølje Konsern Fordrings- -5 Factoring Actor Actor • Actor Portefølje (porteføljekjøp) og datterselskapet Actor Verdigjenvinning (overvåksinkasso) hadde samlet et negativt resultat på MNOK 3 i 2009 *) – kjøpte i 4. kvartal flere porteføljer som *) I konsernresultatet er resultatet for de tre første månedene, MNOK 3,2, gir begge selskaper positive utsikter for ført direkte mot egenkapitalen 2010 27 27
 28. 28. Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger foran plan mht. realisering av både lønnsomhetseffekter og reduksjon i bemanningen. - Regnskapet er i 2009 belastet med omstillingskostnader på MNOK 70 REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 Realisering av lønnsomhetseffekter over tid Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (MNOK, akkumulert årstakt) (Årsverk, akkumulert) 450 177 Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert 135 332 105 82 182 125 36 31 29 35 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 • Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring • Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer • Bank1 er fortsatt inkludert i tallene. For tall eksklusiv Bank1 henvises til appendiks 28 28
 29. 29. SpareBank 1 Gruppen - godt rustet for videre vekst 29 29
 30. 30. Bank. Forsikring. Og deg. 30 30
 31. 31. Appendiks 31 31
 32. 32. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Bankeid virksomhet: SpareBank 1 ODIN Alliansesamarbeidet Skadeforsikring AS Forvaltning AS (100%) (100%) Bredt samarbeid SpareBank 1 - Merkevare/kommunikasjon Boligkreditt AS - Teknologi Argo SpareBank 1 Securities AS Livsforsikring AS - Kompetanse EiendomsMegler 1 - Felles prosesser og beste praksis (73,25%) (100%) - Innkjøp BNbank ASA Regionale kompetansesentra SpareBank 1 - Betalingsområdet: Trondheim SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen Finans - Kreditt: Stavanger Oslo og Akershus Medlemskort AS Holding AS - Læring: Tromsø (100%) (100%) SpareBank 1 Factoring AS (100 %) Actor Fordrings- forvaltning AS (100 %) Actor Portefølje AS (100 %) Actor Verdigjenvinning AS (100 %) 32 32
 33. 33. Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 01.01.10 • Bank 1 Oslo blir direkte eid av SpareBank 1- SpareBank 1- LO bankene (90 %) og LO (10 %) med samme bankene eierandel som i SpareBank 1 Gruppen AS 90 % 10 % • Hensynet til å etablere et klarere skille mellom produksjon og distribusjon i SpareBank 1 Alliansen har vært en viktig SpareBank 1 Bank 1 Oslo faktor i beslutningen om å endre Gruppen AS AS eiermodellen for Bank 1 Oslo Produkter: - Bankvirksomhet • Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av - Livsforsikring - Eiendomsmegling SpareBank 1 Alliansen, som innebærer en - Skadeforsikring - Distribusjon av enda sterkere satsing på markedet i Oslo og - Aksjefond produkter Akershus - Verdipapirhandel • Beregnede effekter for SpareBank 1 - Fordringsforvaltning - Factoring Gruppen per 31.12.09 - Medlemskort – Kjernekapitaldekning: +3,3 prosentpoeng - etc. – Kapitaldekning: + 4,1 prosentpoeng – Forvaltningskapital: NOK -25,6 mrd. 33 33
 34. 34. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Beløp i mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2008 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 81,0 81,2 205,6 24,4 -647,6 -334,9 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 -42,0 42,0 -307,7 286,8 - SpareBank 1 Skadeforsikring 115,3 272,8 184,9 48,1 -19,3 58,0 - Bank 1 Oslo konsern 41,2 74,7 67,6 13,1 -57,1 -6,2 - ODIN Forvaltning 24,0 16,0 9,6 -7,5 30,0 25,7 - Argo Securities -6,9 -14,6 -11,9 -12,9 -4,0 0,0 - SpareBank 1 Medlemskort 1,2 1,8 4,1 5,6 -0,3 4,2 - SpareBank 1 Gruppen Finans Holding 1,8 3,9 11,0 5,3 4,7 3,6 - Korreksjon datterselskaper - pro forma IFRS -10,6 12,0 -6,0 7,4 -7,4 -3,3 Sum resultat datterselskaper før skatt 247,0 447,8 423,0 125,4 -1 008,6 33,8 Driftskostnader holding -15,5 -13,2 -12,1 -13,2 -16,3 -8,8 Netto finans holding -10,5 -2,1 -7,0 -17,4 -15,4 -15,9 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 29,2 0,0 -0,6 21,7 Andel tilknyttede selskap - First Securities -2,8 0,0 8,4 5,1 -3,7 0,9 Resultat før avskrivninger merverdier 218,1 432,4 441,4 99,9 -1 044,6 31,6 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -14,2 Resultat før skatt 218,1 432,4 441,4 99,9 -1 046,0 17,4 Skattekostnad -34,7 -30,9 -150,7 -94,8 -33,3 -7,0 Resultat etter skatt 183,4 401,5 290,7 5,2 -1 079,3 10,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 184,6 404,1 292,9 7,5 -1 078,9 10,2 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,2 -2,6 -2,1 -2,3 -0,4 0,3 34 34
 35. 35. Bank 1 Oslo (konsern) Resultat for 2009 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Netto renteinntekter 119,5 110,2 89,7 88,5 91,6 407,9 391,7 Andre inntekter 99,7 130,7 125,8 87,0 43,4 443,2 188,4 Driftskostnader 145,7 135,3 123,0 127,4 141,9 531,4 511,9 Driftsresultat 73,5 105,6 92,6 48,0 -6,9 319,8 68,1 Tap på utlån 32,3 30,9 25,0 34,9 50,2 123,2 65,1 Resultat før skatt 41,2 74,7 67,6 13,1 -57,1 196,6 3,1 Skattekostnad 5,9 14,1 8,9 2,2 -1,5 31,1 15,4 Resultat etter skatt 35,3 60,6 58,7 10,9 -55,6 165,5 -12,3 Nøkkeltall 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Tall i prosent 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Rentenetto 1,82 % 1,71 % 1,41 % 1,41 % 1,48 % 1,59 % 1,73 % Kostnadsprosent ekskl. verdiendr. verdipapirer (mor) 63,5 % 65,1 % 74,5 % 70,9 % 79,3 % 68,1 % 70,2 % Kostnadsprosent inkl. verdiendr. verdipapirer (konsern) 66,5 % 56,2 % 57,0 % 72,6 % 104,5 % 62,4 % 88,3 % Egenkapitalavkastning (mor) 14,7 % 0,2 % Egenkapitalavkastning (konsern) 15,7 % -1,5 % Innskuddsdekning (konsern) 69,8 % 77,0 % Kapitaldekning (mor) 12,1 % 8,0 % Kjernekapitaldekning (mor) 9,1 % 7,9 % 35 35
 36. 36. Bank 1 Oslo (morbank) Stabil utvikling i mislighold i 2009, men på et høyere nivå enn i 2008 MNOK 1. kv 2008 Prosent % 500,0 2,5 450,0 400,0 2,0 350,0 300,0 1,5 250,0 459,2 200,0 400,6 416,7 439,6 1,0 358,0 150,0 246,1 100,0 214,0 0,5 165,8 162,7 50,0 113,1 0,0 - 3. kv 2007 4. kv 2007 1. kv 2008 2. kv 2008 3. kv 2008 4. kv 2008 1. kv 2009 2. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte ikke forfalte krav over 90 dager 36 36
 37. 37. Bank 1 Oslo (morbank) Stabil utvikling på mislighold 500,0 450,0 400,0 109,8 350,0 108,0 136,6 117,5 300,0 MNOK 124,1 250,0 200,0 67,4 57,0 349,4 150,0 283,1 308,7 303,0 63,6 58,0 233,9 100,0 49,3 178,7 157,1 50,0 102,3 104,7 63,8 0,0 3. kv 2007 4. kv 2007 1. kv 2008 2. kv 2008 3. kv 2008 4. kv 2008 1. kv 2009 2. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 Bedriftsmarked Personmarked 37 37
 38. 38. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 2009 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Risikoinntekter 301,6 303,9 304,7 310,4 290,8 1 220,6 1 159,5 Risikokostnader -218,9 -208,0 -190,7 -211,8 -207,5 -829,4 -895,7 Risikoresultat 82,7 95,9 114,0 98,6 83,3 391,2 263,9 Tekniske avsetninger -7,8 -8,5 -10,9 -11,7 -2,8 -38,9 -53,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 74,9 87,4 103,2 86,9 80,5 352,3 210,2 Gebyrer 140,1 148,2 128,9 146,0 134,3 563,2 559,3 Driftskostnader ekskl. provisjoner -150,0 -132,7 -132,2 -139,8 -113,6 -554,7 -511,8 Provisjoner -57,3 -49,7 -47,6 -47,0 -93,8 -201,6 -255,3 Administrasjonsresultat -67,2 -34,2 -50,8 -40,9 -73,0 -193,1 -207,8 Netto finansinntekter 237,0 241,8 464,4 59,3 -463,2 1 002,4 -468,6 Garantert rente -111,8 -110,3 -112,9 -110,1 -109,8 -445,0 -436,9 Renteresultat 125,2 131,5 351,5 -50,8 -573,0 557,4 -905,6 Samlet resultat før fordeling 58,4 184,7 403,8 -4,7 -565,6 642,1 -903,1 Avsetning til tilleggsavsetninger 28,9 -88,6 -68,2 0,0 345,1 -127,9 345,1 Vederlag for rentegaranti 3,7 3,7 3,6 3,6 3,8 14,6 13,3 Resultat til kunder -50,2 -5,1 -145,4 -8,9 7,3 -209,5 5,4 Avkastning på selskapets midler 40,3 -13,4 11,7 34,4 -486,6 73,0 -499,7 Resultat til eier før skatt 81,0 81,2 205,6 24,4 -696,0 392,2 -1 038,9 Skattekostnad * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat til eier 81,0 81,2 205,6 24,4 -696,0 392,2 -1 038,9 Nøkkeltall 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Kapitaldekning 19,0 % 14,3 % Bufferkapital i % etter disponering av resultatet 11,7 % 5,8 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 15,1 % 5,8 % * Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden ettersom utsatt skattefordel ikke er innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad på MNOK 158 hittil i år, er inkludert i SpareBank 1 Gruppens konsernskatt 38 38
 39. 39. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.12.09 Prosent Aksjer Norge 70,2 Aksjer utland 30,2 Pengemarked 4,7 Obligasjon Norge 6,6 Obligasjon utland 7,5 Hold til forfall 5,2 Eiendom 6,9 0 20 40 60 80 39 39
 40. 40. SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 8 7,1 7 6 5,4 5 Prosent 3,8 4 3,1 3,2 3 2 1 NA NA NA 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 40 40 Kilde: selskapspresentasjoner
 41. 41. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for 2009 Året Beløp i mill. kroner 2009 2008 Immaterielle eiendeler 38 78 Investeringer 2 498 1 359 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 221 211 Fordringer 90 394 Andre eiendeler 241 322 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 3 Investeringer i kollektivporteføljen 15 629 14 808 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 5 576 4 041 SUM EIENDELER 24 294 21 217 Innskutt egenkapital 1 243 1 204 Opptjent egenkapital 397 -67 Ansvarlig lånekapital 525 525 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15 513 14 813 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 5 658 4 080 Avsetning for forpliktelser 88 98 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 129 117 Forpliktelser 658 372 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 83 76 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 24 294 21 217 41 41
 42. 42. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 77,5 64,1 65,3 62,8 61,4 269,6 224,7 Individuelle kapitalforsikringer 125,5 121,7 120,3 119,2 116,6 486,7 462,4 Kollektive pensjonsforsikringer 87,2 109,4 94,1 273,4 125,9 564,1 771,8 Ulykkesforsikringer 43,9 43,1 42,3 41,7 41,3 171,0 163,0 Gruppelivsforsikringer 118,1 128,7 116,1 212,1 122,1 575,0 572,4 Unit Link - Renteforsikringer 14,0 11,2 10,8 11,8 19,3 47,9 47,7 Unit Link - Kapitalforsikringer 69,6 67,8 76,4 44,6 47,0 258,3 225,7 Innskuddstjenestepensjon 184,7 185,2 193,0 190,9 171,2 753,7 674,6 Sum brutto forfalte premieinntekter 720,5 731,1 718,3 956,5 704,7 3 126,4 3 142,3 Overførte premiereserver fra andre selskaper 45,0 90,9 83,8 65,7 77,7 285,4 469,9 Avgitt gjenforsikringspremie -39,0 -39,0 -40,0 -39,7 -39,8 -157,7 -238,6 Premieinntekter for egen regning 726,5 783,0 762,1 982,4 742,6 3 254,1 3 373,6 42 42
 43. 43. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 2009 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 359,7 -6,0 -1,4 0,0 352,3 Administrasjonsresultat 0,0 -49,7 -143,4 0,0 -193,1 Renteresultat 331,3 224,2 0,0 1,9 557,4 Oppreservering 0,0 -74,5 0,0 0,0 -74,5 Vederlag for rentegaranti 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6 Resultat til kunde -267,3 -70,1 0,0 0,0 -337,4 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 73,0 73,0 Sum 438,2 23,9 -144,7 74,9 392,2 43 43
 44. 44. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat for 2009 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Forfalt brutto premie 1 004,4 995,1 1 033,7 1 237,9 917,8 4 271,2 4 044,0 Opptjente premier f.e.r. 983,1 971,8 940,2 919,2 935,0 3 814,3 3 677,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -735,8 -655,6 -691,2 -730,5 -652,1 -2 813,1 -2 651,3 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -243,8 -212,5 -207,6 -194,2 -218,0 -858,0 -804,2 Andre forsikringstekniske inntekter/kostnader 0,5 -4,2 5,7 -3,4 4,4 -1,4 7,5 Andre tekniske avsetninger -6,3 0,1 -13,4 -7,9 2,2 -27,5 -13,9 Forsikringsresultat -2,3 99,7 33,7 -16,7 71,5 114,3 215,8 Netto finansinntekter 128,6 177,8 158,3 70,1 -74,7 534,8 36,9 Andre kostnader -1,1 -1,1 -2,3 -1,3 -1,7 -5,8 -7,2 Resultat før sikkerhetsavsetninger 125,1 276,4 189,6 52,2 -5,0 643,3 245,5 Endring av sikkerhetsavsetning -9,8 -3,6 -4,7 -4,1 -14,4 -22,2 -27,8 Resultat før skatt 115,3 272,8 184,9 48,1 -19,3 621,1 217,7 Skattekostnad -20,7 -59,2 -51,8 -13,5 -25,4 -145,2 -91,8 Resultat etter skatt 94,6 213,5 133,2 34,6 -44,7 475,9 125,9 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Nøkkeltall 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Skadeprosent f.e.r. 74,8 % 67,5 % 73,5 % 79,5 % 69,7 % 73,8 % 72,1 % Kostnadsprosent f.e.r. 24,8 % 21,9 % 22,1 % 21,1 % 23,3 % 22,5 % 21,9 % Combined ratio f.e.r. 99,6 % 89,3 % 95,6 % 100,6 % 93,1 % 96,2 % 94,0 % Kapitaldekning 26,5 % 29,2 % 44 44
 45. 45. SpareBank 1 Skadeforsikring God total bestandvekst i 2009 på 6,7 % Bestand BM Bestand PM Total bestand +10,9 % +5,8 % 3 377 +6,7 % 750 +7,9 % 704 3 400 +2,0 % 4 200 4 080 700 4 100 +2,9 % 3 300 4 000 634 3 191 650 3 900 3 825 588 3 200 3 128 3 716 600 3 800 3 100 3 700 550 3 600 500 3 000 3 500 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 45 45
 46. 46. ODIN Forvaltning Resultat for 2009 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 Forvaltningshonorar 74,5 66,9 57,0 46,3 50,4 244,8 293,6 Tegnings- og innløsningshonorar 6,8 6,1 6,7 6,2 9,2 25,9 42,3 Sum driftsinntekter 81,4 73,0 63,8 52,5 59,6 270,7 336,0 Lønnskostnad 27,0 23,4 18,5 19,2 23,0 88,1 101,6 Avskrivninger 4,0 4,0 3,9 4,1 3,8 16,0 14,5 Annen driftskostnad 33,6 28,0 30,9 31,7 23,2 124,2 134,8 Sum driftskostnader 64,6 55,4 53,4 55,0 50,0 228,3 250,9 Driftsresultat 16,8 17,6 10,4 -2,5 9,7 42,4 85,1 Finanskostnader 7,2 -1,7 -0,8 -5,0 20,4 -0,3 30,1 Resultat før skatt 24,0 16,0 9,6 -7,5 30,0 42,1 115,2 Skattekostnad 4,5 4,4 0,4 0,2 3,8 9,5 27,7 Resultat 19,5 11,5 9,2 -7,7 26,2 32,6 87,5 46 46
 47. 47. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring RAPPORTDATO 01.02.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 84 49 49 Plan 79 Plan Faktisk realisert Faktisk 47 37 15 15 22 16 10 9 7 4 2 2 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 47 47
 48. 48. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring RAPPORTDATO 01.02.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 191 101 Plan Plan 94 94 Faktisk realisert Faktisk 162 150 79 68 68 119 50 81 62 25 24 43 20 18 18 13 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 48 48
 49. 49. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT Bank 1 Oslo RAPPORTDATO 01.02.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 89 21 Plan Plan 19 19 Faktisk realisert Faktisk 71 71 59 12 46 44 10 9 29 7 7 7 7 25 14 14 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 49 49
 50. 50. Fremdriften i gjennomføringen av tiltakene i lønnsomhetsprosjektet er god, også dersom man trekker ut effektene i Bank 1 Oslo, som nå er utfisjonert REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 – UTEN BANK 1 OSLO Realisering av lønnsomhetseffekter over tid Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (MNOK, akkumulert årstakt) (Årsverk, akkumulert) 361 157 Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert 262 116 92 76 138 79 29 24 16 21 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 50 50
 51. 51. Lønnsomhetsprosjektet Delta har i 2009 belastet regnskapet med MNOK 70 MNOK 80 70,0 70 • Så langt i prosjektet er det gitt 60 24 sluttpakker med en verdi på 50 MNOK 9,5 39,0 40 • Totalt belaster sluttpakker 30 26,0 regnskapet i 2009 med MNOK 20 30 10 3,7 2,0 0 Livsfors. Skadefors. Bank 1 Oslo Sum Gruppen SB1 SB1 51 51
 52. 52. Forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen i SpareBank 1 Gruppen • SpareBank 1 Gruppen viser til 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 enhver tid markedsverdien av Diskonteringsrente 4,40 % 3,80 % 4,80 % G-regulering 4,25 % 3,75 % 4,25 % pensjonsforpliktelsen i balansen Lønnsregulering 4,50 % 4,00 % 4,25 % • SpareBank 1 Gruppen benytter ny Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % tariff K2005 AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,50 % 1,50 % 2,30 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og Avgang 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år 52 52
 53. 53. Nøkkeltall SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Mill. kroner 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 Konsern Kapitaldekning 16,1 % 13,9 % 14,6 % 14,5 % 12,6 % 12,0 % 13,0 % 12,6 % 13,1 % Kjernekapitaldekning 11,6 % 9,3 % 9,9 % 9,8 % 9,4 % 9,0 % 9,0 % 9,2 % 9,6 % Resultat e.skatt akk. 880,7 697,3 295,9 5,2 -857,7 221,5 211,1 63,7 1219,8 EK-avkastning p.a. 17,1 % 18,6 % 12,3 % 0,6 % -16,1 % 5,8 % 7,9 % 4,7 % 26,2 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 720,5 731,1 718,3 956,5 704,7 697,2 721,0 1 019,4 822,9 Privat 330,5 307,9 315,2 280,1 285,5 267,5 283,1 287,4 413,0 Bedrift 390,0 423,2 403,1 676,4 419,2 429,7 437,9 732,0 410,0 Forvaltningskapital 24 294 23 783 22 934 21 237 21 217 22 287 23 059 22 909 23 998 Kapitaldekning 19,0 % 18,3 % 18,7 % 15,1 % 14,3 % 14,8 % 14,8 % 12,5 % 12,5 % Skadeforsikring Opptjent premie f.e.r 983,1 971,8 940,2 919,2 935,0 931,5 908,5 902,6 900,0 Privat 857,2 847,3 821,8 804,2 822,8 815,5 798,7 791,2 791,0 Bedrift 100,2 99,3 93,7 91,0 89,9 90,5 85,0 87,6 88,0 div. reass. og pooler 25,7 25,3 24,7 24,0 22,3 25,5 24,7 23,8 20,0 Netto finansinntekter 128,6 177,8 158,3 70,1 -74,7 10,5 92,0 9,1 97,5 Finansavkastning 6,60 % 5,26 % 3,07 % 0,70 % -0,97 % 0,12 % 1,27 % 0,11 % 1,41 % Skadeprosent f.e.r 74,8 % 67,5 % 73,5 % 79,5 % 69,7 % 74,1 % 70,3 % 74,2 % 74,0 % Kostnadsprosent f.e.r 24,8 % 21,9 % 22,1 % 21,1 % 23,3 % 20,9 % 23,5 % 19,7 % 21,8 % Bank 1 Oslo (mor) Netto renteinntekter 119,0 110,6 89,9 88,8 89,871 105,3 95,9 96,7 97 Tap på utlån 32,3 30,9 25,0 34,9 50,2 31,8 -13,2 -3,8 -3,0 Utlån 20 926 21 247 21 392 21 030 20 688 20 261 19 574 18 844 18 089 Privat 14 407 14 396 14 630 14 655 14 340 13 983 13 574 12 745 12 415 Bedrift 6 519 6 851 6 762 6 376 6 348 6 279 6 000 6 098 5 674 Innskudd 14 596 15 490 15 786 15 914 15 925 14 122 14 681 13 578 13 378 Kapitaldekning 12,1 % 11,0 % 11,7 % 11,6 % 8,0 % 9,3 % 9,9 % 11,4 % 10,0 % Rentenetto/Gj.sn forv.kap 1,82 % 1,71 % 1,40 % 1,41 % 1,48 % 1,82 % 1,81 % 1,86 % 1,92 % EK-avkastning 14,7 % 16,0 % 13,2 % 4,7 % 1,7 % 6,7 % 10,1 % 9,5 % 9,3 % EK-avkastning konsern 15,7 % 17,0 % 23,2 % 4,4 % -1,2 % 5,3 % 8,7 % 8,1 % 8,1 % ODIN Forvaltningskapital 27 981 25 388 22 347 17 431 19 163 23 581 30 508 31 400 37 800 Markedsandel aksjefond 11,6 % 12,4 % 12,8 % 13,1 % 13,8 % 13,7 % 14,6 % 15,6 % 15,9 % 53 53

×