Anúncio
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Anúncio
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Anúncio
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Anúncio
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Anúncio
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Anúncio
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Próximos SlideShares
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Carregando em ... 3
1 de 28
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Anúncio

Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS

 1. RAPPORT 1. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen
 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap Utvidet resultatregnskap 9 11 Balanse 12 Egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 15 Kapitaldekning 16 Noter til regnskapet: - Note 1 Regnskapsprinsipper 17 - Note 2 Estimater og skjønnsmessige vurderinger 17 - Note 3 Nærstående parter 17 - Note 4 Segmentinformasjon 18 - Note 5 Pensjonsforutsetninger 19 - Note 6 Finansielle derivater 20 - Note 7 Verdsettelseshierarki 22 - Note 8 Verdipapirer til virkelig verdi 24 - Note 9 Verdipapirer tilgjengelig for salg 26 - Note 10 Nøkkeltall 27
 3. 3 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015  Konsernresultat før skatt per 1. kvartal ble 377,6 (337,2) 1 mill. kroner. Annualisert egenkapitalavkastning ble 15,8 (16,7) % hittil i år.  SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på 124,7 (153,3) mill. kroner per 1. kvartal. Resultatnedgangen skyldes blant annet et noe svakere risikoresultat og oppbygging av ytterligere buffere.  SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat på 250,7 mill. kroner, som var 57,4 mill. kroner bedre enn per 1. kvartal 2014. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak bedring i den underliggende drift. Fortsatt høye avviklingsgevinster bidrar også til det gode resultatet.  Resultat før skatt i ODIN Forvaltning AS ble 21,8 (18,2) mill. kroner. Bedringen på 3,6 mill. kroner skyldes i hovedsak økning i forvaltningshonorarer som følge av økt forvaltningskapital.  SpareBank 1 Gruppen Finans AS hadde et resultat før skatt på 13,7 mill. kroner, som var en fremgang på 2,8 mill. kroner mot samme periode i fjor. RESULTAT SPAREBANK 1 GRUPPEN SpareBank 1 Gruppen oppnådde et resultat før skatt per 1. kvartal 2015 på 377,6 (337,2) mill. kroner. Resultatbidraget fra datterselskapene utgjorde 415,8 mill. kroner, som er 31,9 mill. kroner bedre enn ved utgangen av mars 2014. Det har vært god utvikling i de fleste forretningsområdene. Utvikling i konsernresultat før skatt: Konsernet hadde en skattekostnad på 74,6 (88,6) mill. kroner hittil i 2015. Dette gir en effektiv skatteprosent på 19,8 (26,3) %. Resultat etter skatt for SpareBank 1 Gruppen konsern ble 303,0 (248,6) mill. kroner per 1. kvartal. Dette ga en annualisert egenkapitalavkastning på 15,8 (16,7) % ved utgangen av 1. kvartal 2015. Samlet forvaltningskapital i konsernet var 57,1 mrd. kroner per 31. mars 2015. Dette er en økning på 2,0 mrd. kroner siden årsskiftet. Kapitaldekningen var 20,6 % per 31. mars 2015, mot 20,9 % ved årsskiftet. Kjernekapitaldekningen per 31. mars 2015 utgjorde 19,3 %, ned 0,3 prosentpoeng fra årsskiftet. Resultatet hittil i år er ikke tatt med ved beregningen av kapitaldekningen. Per 31. mars 2015 var det i SpareBank 1 Gruppen i alt 1.208 faste årsverk. Siden 31. desember 2014 er antall årsverk økt med 27. Økningen har i hovedsak funnet sted i forsikringsselskapene. Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per mars var 3,9 % (3,2 %). Sykefraværet i 1. kvartal var 4,5 % (4,3 %) og legemeldt sykefravær var 3,3 % (3,3 %). Resultat per forretningsområde: 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Resultat fra datterselskapene før skatt SpareBank 1 Forsikring AS 124,7 153,2 505,5 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 250,7 193,3 1 829,0 ODIN Forvaltning konsern 21,8 18,2 89,2 SpareBank 1 Medlemskort AS 2,4 2,7 4,7 SpareBank 1 Gruppen Finans AS 13,7 10,9 46,1 Conecto AS 4,5 2,8 4,1 Konsernjusteringer -1,8 2,9 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 415,8 384,0 2 567,8 Driftskostnader morselskap -23,3 -25,8 -89,2 Netto finans morselskap -15,6 -20,1 -68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,6 - - Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -3,7 Resultat før skatt 377,6 337,2 2 406,2 Skattekostnad -74,6 -88,6 -556,0 Resultat etter skatt 303,0 248,6 1 850,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 302,1 247,6 1 848,3 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,9 1,0 1,9 SPAREBANK 1 FORSIKRING AS SpareBank 1 Forsikring AS har satsingsområdene sine innenfor innskuddspensjon, gruppelivsforsikring og individuelle risikoforsikringer. Selskapets produkter distribueres hovedsakelig gjennom bankene i SpareBank 1-alliansen, LO og LO-forbund.
 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 Resultatutvikling: 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Risikoresultat netto 69,3 94,4 376,0 Administrasjonsresultat netto 6,3 -2,8 -8,0 Renteresultat 129,5 125,0 285,6 Oppreservering -0,2 -41,5 -0,5 Eiers bidrag til oppreservering -0,4 -2,5 -16,8 Vederlag for rentegaranti 8,5 4,6 26,8 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 213,0 177,2 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger -93,7 -57,8 -241,0 Resultat til kunder -22,5 -16,9 -75,9 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 29,0 50,6 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -1,2 0,2 -39,9 Resultat til eier før skatt 124,7 153,2 505,5 Skattekostnad -22,8 -40,9 -70,3 Resultat til eier etter skatt 101,9 112,3 435,2 Resultat før skatt per 1. kvartal 2015 ble 124,7 mill. kroner, som er en reduksjon på 28,5 mill. kroner fra samme periode i fjor. Selskapet hadde en skattekostnad på 22,8 (40,9) mill. kroner. Risikoresultat Netto risikoresultat før oppreservering for økt levealder utgjorde 69,3 (94,4) mill. kroner per 1. kvartal 2015. Nedgangen på 25,1 mill. kroner skyldes i hovedsak en økning i antall meldte uføreerstatninger. Administrasjonsresultat Netto administrasjonsresultat ble forbedret med 9,1 mill. kroner, fra -2,8 mill. kroner forrige år til 6,3 mill. kroner. Hovedårsaken til bedringen knytter seg til effekter fra reassuranse. Renteresultat Netto renteresultat (finansinntekter i kundeporteføljene redusert med garantert avkastning) hittil i år ble 129,5 (125,0) mill. kroner. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 8,5 mill. kroner, mot 4,6 mill. kroner året før. Aktivaallokering per portefølje per 30.09.2014: Verdijustert avkastning i de fire kollektivporteføljene for ordinær bestand, fripoliser og ytelsespensjon, fripoliser med høye krav til avkastning og gammel individuell bestand var henholdsvis 1,9 %, 1,8 %, 1,5 % og 2,2 %. Den bokførte avkastningen i disse porteføljene ble henholdsvis 0,8 %, 0,8 %, 0,9 % og 2,8 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var 0,7 (1,4) % per 31. mars. Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investeringsvalg utgjorde 14,3 mrd. kroner per 31. mars 2015, mot 13,0 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 9,6 %. Midlene fordelte seg med 56,5 % i aksjefond, 28,3 % i obligasjonsfond, og 15,2 % i pengemarkedsfond.
 5. 5 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 Premieinntekter og erstatninger 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Individuelle rente- /pensjonsforsikringer 98,2 88,8 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 177,3 167,7 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 312,0 266,4 498,9 Ulykkesforsikringer 68,2 63,0 259,5 Gruppelivsforsikringer 236,8 269,7 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 6,0 7,1 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 46,8 38,7 148,6 Innskuddstjenestepensjon 375,8 313,8 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 321,1 1 215,4 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,4 109,4 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -48,9 -48,4 -186,9 Premieinntekter for egen regning 1 413,7 1 276,4 4 347,6 Brutto premieinntekter, eksklusive tilflyttet kapital, ble 1.321 (1.215) mill. kroner per 1. kvartal. Dette tilsvarer en økning på 8,7 %. Brutto utbetalte erstatninger ble 521,8 mill. kroner, som er en økning på 24,8 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Selskapets salgsvolumer for risikoprodukter i personmarkedet var etter 1. kvartal 2015 på nivå med samme periode forrige år. For innskuddspensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet var det en økning i salgsvolumene på 62,9 % i forhold til samme periode i 2014. Soliditet og kapitalforhold Selskapets forvaltningskapital var 39,1 mrd. kroner per 31. mars 2015. Dette var 1,8 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet. Endringen skyldtes hovedsakelig økning i forsikringsforpliktelsene og kursutvikling på finansielle eiendeler. Selskapets kapitaldekning var 20,7 % ved utgangen av 1. kvartal 2015, mot 21,5 % per 31. desember 2014. Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital. Estimert solvensmargin ved utgangen av 1. kvartal 2015 var 311 %, mot 316 % ved årsskiftet. Bufferkapitalen, inklusiv resultat hittil i år, var 4.115 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2015. Dette tilsvarte 21,5 % av de forsikringsmessige avsetningene. Bufferkapitalen ved årsskiftet utgjorde 20,3 %. Kursreguleringsfondet var 1.629 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal, mot 1.517 mill. kroner ved årsskiftet. Av kursreguleringsfondet tilhører 367,0 mill. kroner den ordinære kollektivporteføljen, 527,8 mill. kroner tilhører porteføljen til fripoliser og ytelsespensjon, 293,1 mill. kroner tilhører porteføljen til fripoliser med høye krav til avkastning og 441,6 mill. kroner tilhører porteføljen til gamle individuelle spareforsikringer. Utvikling i bufferkapital, per kvartal 1 : 1 For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av resultat SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN SpareBank 1 Skadeforsikring konsern er det ledende norske selskapet på salg av forsikring gjennom bank, til bankkunder og LO-forbundenes medlemmer, samt salg via meglerkanalen til bedriftsmarkedskunder. Resultatutvikling: 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Forfalt brutto premie 1 572,2 1 545,7 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 278,5 1 247,0 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -861,7 -854,0 -2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -276,9 -230,6 -1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 2,0 11,3 Andre tekniske avsetninger -1,3 -9,8 -61,2 Forsikringsresultat 139,8 154,6 1 474,6 Netto finansinntekter 111,9 103,3 428,9 Andre kostnader -1,1 -1,6 -67,5 Driftsresultat 250,7 256,3 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -63,0 -7,0 Resultat før skatt 250,7 193,3 1 829,0 Skattekostnad -68,7 -42,0 -452,3 Resultat etter skatt 182,0 151,2 1 376,7 Resultat før skatt per 1. kvartal 2015 ble 250,7 mill. kroner, som er 57,4 mill. kroner høyere enn per 1. kvartal i fjor. Resultat etter skatt ble 182,0 (151,2) mill. kroner. Resultatet fra forsikringsvirksomheten hittil i år ble 139,8 (154,6) mill. kroner. Bruttoerstatninger ble 867,7 mill. kroner mot 898,7 mill. kroner i 1. kvartal 2014. Nedgangen i brutto erstatninger på
 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 31,0 mill. kroner skyldes både en nedgang i skader, samt økt inntektsføring av avviklingsgevinster sammenlignet med fjoråret. Det er inntektsført avviklingsgevinster på 147,8 (105,8) mill. kroner, som er utløst av videreutvikling av selskapets reserveringsmodeller for bransjen Motor, samt at erstatninger utvikler seg mer positivt enn forutsatt. De relativt høye avviklingsgevinstene de siste to årene skyldes blant annet en revidert reserveringspolicy der selskapet har gått fra en risikoavers til risikonøytral erstatningsavsetning. I tillegg er det innført nye og bedre reservemodeller for utvalgte bransjer. Skadeselskapet er fortsatt inne i en endringsprosess som innebærer at sentrale kjerneprosesser gjennomgår betydelige forbedringer. I tillegg arbeides det videre med å forbedre reservemodeller og reserveringsprosesser. Naturskadehendelser i 1. kvartal i 2015 førte til erstatninger på 108,2 mill. kroner, mot 15,0 mill. kroner i 1. kvartal 2014. Skadeutvikling Brutto skadeprosent i konsernet utgjorde 65,1 % i 1. kvartal 2015, som er en forbedring på 2,8 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak god lønnsomhetsutvikling for hovedproduktene innen privatmarkedet og bedriftsmarkedet, samt inntektsførte avviklingsgevinster. Driftskostnader Brutto kostnadsprosent var på 21,3 (18,3) % ved utgangen av 1. kvartal 2015. Økningen i kostnadsprosenten på 3,0 prosentpoeng skyldes i hovedsak økte driftskostnader som følge av økte personalkostnader, økte IKT kostnader samt økning i provisjonskostnader på grunn av økte utbetalinger av lønnssomhetsprovisjoner. Personalkostnader er i hovedsak økt på grunn av økning i antall ansatte, mens økningen i IKT kostnader har sammenheng med høy aktivitet innen utvikling av datavarehus, Solvens II og digitaliseringsprosjekter. Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis (%): Premieutvikling Brutto premieinntekter ble 1.332,5 mill. kroner per 1. kvartal 2015, en økning på 9,0 mill. kroner mot fjoråret. Inntektsøkningen skyldes økte inntekter innenfor privatmarkedet hovedsakelig for bransjene Reise og Motor. Premieinntekt for egen regning ble 1.278,5 (1.247,0) mill. kroner per 1. kvartal 2015. Økning på 31,5 mill. kroner sammenlignet med fjoråret har sammenheng med lavere avgitte gjenforsikringspremier til reassurandører. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern hadde per utgangen av 1. kvartal 2015 en total bestandspremie på ca 5,3 mrd. kroner. Selskapet har hatt en bestandsøkning på 3 mill. kroner hittil i år. Privatmarkedet har hatt en bestandsøkning på 19 mill. kroner, mens bedriftsmarkedet og Eksterne Partnere har hatt en nedgang på henholdsvis 8 mill. kroner og 8 mill. kroner. Kapitalforvaltning og soliditet SpareBank 1 Skadeforsikring konsern hadde netto finansinntekter på 111,9 (103,3) mill. kroner per 1. kvartal. Den totale porteføljen hadde en finansavkastning på 0,9 (0,9) %. Konsernet hadde positiv avkastning på samtlige aktivaklasser hittil i år. Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, ble 44,0 %. Dette tilsvarer en overdekning av ansvarlig kapital på 2.318 mill. kroner. Kapitaldekningen ved årsskiftet var 43,1 %. SpareBank 1 Skadeforsikring anses å være solid kapitalisert både under gjeldende regelverk og i forhold til fremtidig Solvens II regelverk. Selskapet har fortsatt god fremdrift i sitt arbeid mot implementering av Solvens II. ODIN FORVALTNING KONSERN ODIN Forvaltning er en verdiorientert fondsforvalter, som investerer i selskaper med dyktig ledelse, god drift og sterk konkurranseposisjon når markedet tilbyr en attraktiv pris. Fondene forvaltes aktivt og langsiktig. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene ODIN Forvaltning anser som de beste investeringene inngår i fondene. Resultatutvikling: 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Driftsinntekter 83,9 79,7 322,7 Lønnskostnader -30,3 -27,1 -113,3 Avskrivninger -3,4 -3,4 -13,4 Andre driftskostnader -29,3 -31,4 -108,2 Sum driftskostnader -63,0 -61,9 -234,9 Driftsresultat 21,0 17,8 87,8 Netto finansinntekter 0,8 0,4 1,5 Resultat før skatt 21,8 18,2 89,2 Skattekostnad -5,8 -4,6 -24,1 Resultat etter skatt 16,0 13,6 65,2 ODIN Forvaltning oppnådde et resultat før skatt på 21,8 (18,2) mill. kroner per 1. kvartal. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter med 4,2 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Forvaltningshonorarer per 1.
 7. 7 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 kvartal 2015 ble 83,9 (79,7) mill. kroner. Driftskostnadene per 1. kvartal 2015 ble 63,0 (61,9) mill. kroner. Forvaltningskapitalen utgjorde 37,7 mrd. kroner per 31. mars 2015, som er 3,8 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet og 4,8 mrd. kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Per 1. kvartal 2015 har det netto blitt innløst for 569 mill. kroner i aksjefond. Netto innløsning skyldes i hovedsak avgang av to større institusjonelle kunder i Sverige. Det norske personkundemarkedet for aksjefond har så langt i 2015 hatt en netto tegning på 278,7 mill. kroner og markedsandelen for dette markedet har økt med 0,6 prosentpoeng. Markedsandelen for aksjefond var 7,4 % per 31. mars 2015. I kombinasjonsfond ble det netto tegnet for 565 mill. kroner per 1. kvartal. ODIN Forvaltning hadde en markedsandel for kombinasjonsfond på 5,0 % per 31. mars 2015, mot 4,8 % ved årsskiftet. Netto tegning i rentefond ble 185 mill. kroner per 1. kvartal 2015. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Resultatutvikling: 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Kapitalpool 1,2 0,6 3,6 Forretningsområde Factoring 6,9 7,2 27,6 Forretningsområde Portefølje 5,5 3,1 14,9 Resultat før skatt 13,7 10,9 46,1 Skattekostnad -3,7 -2,9 -12,5 Resultat etter skatt 10,0 7,9 33,7 SpareBank 1 Gruppen Finans AS oppnådde et resultat før skatt på 13,7 (10,9) mill. kroner per 1. kvartal. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak bedret resultat for forretningsområdet portefølje. Forretningsområdet Factoring Resultat før skatt hittil i år ble 6,9 (7,2) mill. kroner. Resultatnedgangen per 1. kvartal skyldes hovedsakelig press på rente- og factoringmarginer, og at det i 1. kvartal 2014 var en engangsinntekt knyttet til etablering av et større kundeforhold. Forretningsområdet Portefølje Resultat før skatt hittil i år ble 5,5 (3,1) mill. kroner. Det er fortsatt en jevn og god innfordring som har gitt grunnlag for bedring i løpende inntekter. Forretningsområdet hadde per 31. mars 2015 et samlet porteføljevolum på 2.610 mill. kroner, mot 2.503 mill. kroner ved årsskiftet. Den bokførte verdien på porteføljene var 244 mill. kroner per 31. mars 2015. CONECTO AS Conecto AS driver sin virksomhet hovedsakelig innen inndrivelse av fakturakrav. Selskapet har også virksomhet innen fordringsforvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk rådgiving. Resultatutvikling: 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Driftsinntekter 42,6 45,1 170,8 Driftskostnader -38,5 -42,4 -167,9 Driftsresultat 4,2 2,8 2,9 Netto finansinntekter 0,3 0,1 1,2 Resultat før skatt 4,5 2,8 4,1 Skattekostnad -1,2 -0,8 -1,1 Resutat etter skatt 3,3 2,1 3,0 Resultat før skatt hittil i år ble 4,5 (2,8) mill. kroner. Selskapets driftsinntekter ble redusert med 2,5 mill. kroner til 42,6 mill. kroner per 1. kvartal 2015 sammenlignet med fjoråret. Nedgangen skyldes i hovedsak bortfall av større kundeforhold. Samlede driftskostnader ble for samme periode redusert med 3,9 mill. kroner til 38,5 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av reduserte personalkostnader. SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS SpareBank 1 Medlemskort AS har som formål å drifte LO- forbundenes felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse, innkrevning av forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt drift og administrasjon av fordelsprogrammet LOfavør for over 900.000 medlemmer. Selskapet samarbeider tett med LO og forbundene. SpareBank 1 Gruppen AS eier 51 % av aksjene i selskapet. De øvrige 49 % eies av LO. Resultatutvikling: 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Driftsinntekter 13,7 12,8 56,5 Driftskostnader -11,4 -10,3 -52,6 Driftsresultat 2,2 2,5 3,9 Netto finansinntekter 0,2 0,2 0,9 Resultat før skatt 2,4 2,7 4,8 Skattekostnad -0,6 -0,7 -0,9 Resultat etter skatt 1,7 2,0 3,8 Resultat før skatt per 1. kvartal ble 2,4 (2,7) mill. kroner. Selskapet hadde totale inntekter på 13,7 mill. kroner, som var en økning på 0,5 mill. kroner sammenlignet med 1. kvartal i 2014. Samlede driftskostnader ble 11,4 (10,3) mill. kroner.
 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene i SpareBank 1 Gruppen AS ble 23,3 (25,8) mill. kroner per 1. kvartal. Selskapet hadde netto finanskostnader på 20,1 mill. kroner, som er 3,1 mill. kroner lavere enn ved utgangen av mars i fjor. Reduksjonen har sammenheng med lavere netto lånegjeld i 2015 sammenlignet med 2014 og et lavere rentenivå. UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET SpareBank 1 Gruppen oppnådde et godt resultat i 1. kvartal. Bedring av underliggende drift i produktselskapene, samt god utvikling i finansmarkedene, har bidratt til en høy egenkapitalavkastning i konsernet. Økt fokus på pensjon forventes å gi langsiktig vekst i markedet for både trygghetsprodukter og pensjonssparing. SpareBank 1 Forsikring AS' helhetlige forsikringstilbud kombinert med samarbeidet med LO og SpareBank 1 bankenes distribusjonsnett, gir selskapet et godt utgangspunkt for fortsatt økt forretningsvolum. Den videre strategien vil fokusere på lønnsom vekst innenfor innskuddspensjon og rene risikoforsikringer. Et nytt tjenestepensjonsprodukt (hybridpensjon) kommer i tillegg til ytelsespensjon og innskuddspensjon. SpareBank 1 Forsikring AS begynte å tilby produktet fra 1. januar 2015 og den første avtalen ble inngått i februar. Selskapet har bygget solide buffere, blant annet gjennom kursreguleringsfondet, og står godt rustet til å takle eventuell uro i finansmarkedene. SpareBank 1 Forsikring AS anses godt posisjonert i forhold til det fremtidige pensjonsmarkedet der økte kapitalkrav ved Solvens II vil bli innført fra 1. januar 2016. Det forventes at selskapet vil kunne håndtere de nye kapitalkravene på en tilfredsstillende måte. SpareBank 1 Skadeforsikring hadde i 1. kvartal en inntektsvekst og en god underliggende lønnsomhet sammenlignet med året før. Selv etter større erstatninger i forbindelse med naturskadehendelser kan selskapet vise til positive forsikringsresultater. SpareBank 1 Skadeforsikring har gjort strategiske tiltak for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet som skal sikre konkurransekraften i fremtiden. Først og fremst satses det på det store forsikringspotensialet blant bankenes kunder og LO-forbundenes medlemmer, gjennom salg i kontorkanalen, kundesentre og ved utvikling av kundevennlige digitale løsninger. Selskapet har nå en tilfredsstillende kapitalsituasjon og oppdaterte beregninger viser at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert til å imøtekomme krav under Solvens II. ODIN Forvaltning konsern fortsetter den positive resultatutviklingen med fortsatt inntektsvekst og kostnadskontroll. Selskapets fokus fremover vil være å øke sin markedsandel i spare- og plasseringsmarkedet som forventes å vokse i årene fremover. Factoringvirksomheten i SpareBank 1 Gruppen Finans AS har hatt høy vekst og tatt markedsandeler, men opplever et sterkt press på marginene. Forretningsområdet vil fremover ha fokus på lønnsom vekst ved riktig prising og tiltak for økt effektivitet og bedret risikohåndtering. Porteføljevirksomheten er godt posisjonert for å fortsette sterk og positiv volumutvikling. Forretningsområdet vil ha fokus på utvikling av nye produktområder, bedret innfordring samt oppfølging av porteføljelønnsomhet. Inkassoselskapet Conecto AS har hatt en positiv resultatutvikling så langt i 2015. Fremover prioriteres god og stabil drift med spesielt fokus på ivaretakelse av kundene og god kostnadsstyring. Kontinuerlig forbedring vil fortsatt prege arbeidet i samtlige selskaper, og bidra til fortsatt bedring av den underliggende driften. Samtidig er SpareBank 1 Gruppen gjennom sine ulike datterselskap eksponert mot verdipapirmarkedet, og utvikling i børskurser og renter vil i stor grad påvirke inntjeningen i konsernet fremover. Regnskapet per 1. kvartal 2015 er ikke revidert. Oslo, 30. april 2015 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 9. 9 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Premieinntekter skadeforsikring 1 279 1 247 5 102 Premieinntekter livsforsikring 1 414 1 276 4 348 Netto premieinntekter forsikring 2 692 2 523 9 450 Renteinntekter 47 45 188 Rentekostnader -28 -32 -131 Netto renteinntekter 19 13 57 Provisjonsinntekter 191 176 718 Provisjonskostnader -304 -282 -1 160 Netto provisjonsinntekter -113 -107 -442 Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet 1 265 478 2 665 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 48 -1 91 Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall 46 55 217 Netto inntekter investeringseiendommer 67 60 327 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - 7 Andre inntekter 60 63 252 Sum netto inntekter 4 085 3 085 12 623 Forsikringsytelser og erstatninger i skadeforsikring 862 854 2 568 Endringer iandre tekniske avsetninger og sikkerhetsavsetninger mv. i skadeforsikring 1 73 68 Forsikringsytelser og ersatninger i livsforsikring 669 687 2 483 Endringer i avsetninger i livsforsikring 1 727 719 3 387 Driftskostnader 391 372 1 489 Avskrivninger og nedskrivninger 42 28 159 Andre kostnader 16 13 62 Sum kostnader 3 709 2 746 10 216 Driftsresultat 376 338 2 407 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden 2 -1 -1 Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 378 337 2 406 Skattekostnad 75 89 556 Resultat etter skatt 303 249 1 850 Kontrollerende interesses andel 302 248 1 848 Ikke-kontrollerende interesses andel 1 1 2
 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) Morselskapet Mill.kroner 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter 5 6 27 Rentekostnader -21 -24 -101 Netto renteinntekter -16 -18 -74 Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet 1 -2 -1 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - 1 170 Andre inntekter - 6 6 Sum netto inntekter -16 -14 1 101 Driftskostnader 12 14 43 Avskrivninger og nedskrivninger 11 11 45 Andre kostnader - - - Sum kostnader 23 24 88 Driftsresultat -39 -38 1 013 Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad -39 -38 1 013 Skattekostnad -11 -11 43 Resultat etter skatt -28 -27 969
 11. 11 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Konsernet Mill. kroner 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Resultat fra resultatregnskapet 303 249 1 850 OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet: Estimatavvik pensjon - 3 -140 Revaluering eiendom 10 - 79 Verdiregulering allokert til forsikringskunder -9 - -66 Skatt -0 -1 34 Sum 1 2 -93 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet: Omregningsdifferanse - - 1 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg 4 - 25 Skatt - - - Sum 4 - 26 Andre inntekter og kostnader (etter skatt) 5 2 -67 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 308 251 1 783 Andel kontrollerende interesse 307 250 1 782 Andel ikke-kontrollerende interesse 1 1 2 Morselskapet Mill. kroner 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Resultat fra resultatregnskapet -28 -27 969 OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet: Estimatavvik pensjon - - -22 Revaluering eiendom - - 6 Verdiregulering allokert til forsikringskunder - - - Skatt - - - Sum - - -16 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet: Omregningsdifferanse - - - Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg 4 - 25 Skatt - - - Sum 4 - 25 Andre inntekter og kostnader (etter skatt) 4 - 9 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer -24 -27 978
 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 31.03.2015 31.12.2014 Mill. kroner 31.03.2015 31.12.2014 EIENDELER 113 103 Eiendel ved utsatt skatt - - - - Goodwill 773 773 - - Andre immaterielle eiendeler 278 286 6 059 6 059 Investering i datterselskaper - - 10 10 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11 9 163 166 Eiendom, anlegg og utstyr 1 054 1 059 - - Fordring på reassurandør 1 152 1 222 130 161 Andre eiendeler 404 579 - - Investeringseiendommer 4 320 4 287 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 599 4 537 - - Obligasjoner til amortisert kost 3 753 3 184 100 94 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 112 103 954 923 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 1 515 1 433 - - Verdipapirer til virkelig verdi 36 120 35 082 - - Finansielle derivater 4 - - - Fordring på forsikringstaker 1 734 1 600 191 280 Bankinnskudd og kontanter 1 290 941 7 720 7 797 SUM EIENDELER 57 119 55 096 EGENKAPITAL OG GJELD 2 400 2 400 Innskutt egenkapital 2 400 2 400 1 750 1 775 Opptjent egenkapital 5 409 5 099 - - Ikke-kontrollerende eierinteresser 6 5 4 150 4 175 Sum egenkapital 7 815 7 504 287 284 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 487 484 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 34 275 32 462 - - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 8 909 8 684 106 118 Netto pensjonsforpliktelser 318 360 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 890 893 (6) - Betalbar skatt 416 362 286 286 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 286 286 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 26 42 - - Finansielle derivater 150 191 132 200 Andre forpliktelser 1 010 1 181 2 765 2 735 Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 2 537 2 646 7 720 7 797 - 57 119 55 096
 13. 13 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 BEVEGELSE I EGENKAPITAL Konsernet Mill. kroner Aksjekapital Overkurs Opptjent Egenkapital Ikke kontrollerende interesser Sum Egenkapital Egenkapital per 01.01.2014 1 956 444 3 400 - 5 800 Årets resultat - - 248 1 249 Årets utvidede resultat - - 2 - 2 Årets totalresultat - - 250 1 251 Salg av virksomhet - - 0 7 7 Sum transaksjoner med aksjeeiere - - - 7 7 Andre føringer direkte mot egenkapital - - 5 - 5 Andre føringer direkte mot egenkapital - - 5 - 5 Egenkapital per 31.03.2014 1 956 444 3 654 8 6 062 Egenkapital per 01.01.2015 1 956 444 5 099 5 7 504 Årets resultat - - 302 1 303 Årets utvidede resultat - - 5 0 5 Årets totalresultat - - 307 1 308 Sum transaksjoner med aksjeeiere - - - - - Korrigering tidligere år - - 3 - 3 Andre føringer direkte mot egenkapital - - 3 - 3 Egenkapital per 31.03.2015 1 956 444 5 409 6 7 815
 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 BEVEGELSE I EGENKAPITAL Morselskapet Mill. kroner Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 01.01.2014 1 956 444 966 3 367 Årsresultat - - -27 -27 Årets utvidede resultat - - - - Årets totalresultat - - -27 -27 Egenkapital per 31.03.2014 1 956 444 939 3 339 Egenkapital per 01.01.2015 1 956 444 1 775 4 175 Årsresultat - - -28 -28 Årets utvidede resultat - - 4 4 Årets totalresultat - - -24 -24 Egenkapital per 31.03.2015 1 956 444 1 750 4 150
 15. 15 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet 31.03.2015 31.03.2014 1 2014 1 Mill. kroner 31.03.2015 31.03.2014 1 2014 1 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -28 -27 969 Resultat etter skattekostnad 303 249 1 850 - - -1 170 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - - - - - Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden -2 1 1 11 11 45 Avskrivninger og nedskrivninger 42 28 159 - - - Tap på utlån/garantier - - - - - - Verdiregulering investeringseiendom - 3 -120 -12 -8 9 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- og utbetalinger i pensjonsordninger -47 -35 -10 - - - Reduksjon fordring på reassurandør 70 152 435 -31 -224 -213 Økning av utlån til kunder -82 -190 -369 - - - Reduksjon av utlån til kunder - - - - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 2 037 1 086 2 610 30 517 157 Økning innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner - 605 - - - - Reduksjon innskudd fra og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner -110 - -91 -50 207 67 Endring i andre tidsavgrensningsposter -141 -325 -1 983 - - - Økning av verdipapirer til virkelig verdi -1 042 -1 091 -1 082 - 2 2 Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi - - - - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall -632 -25 -1 218 -79 478 -134 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 398 458 611 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -5 -8 -8 Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg -9 -8 -15 - - -40 Utbetaling av konsernbidrag - - - - - 1 170 Mottatt utbytte og konsernbidrag - - - - - -150 Tilgang investering i datterselskap - - - - 7 7 Vederlag for avhending av investering i datterselskap - 7 7 - - - Reduksjon/(økning) av investeringseiendom -34 -27 -195 -8 -9 - Reduksjon/(økning) av egne eiendom anlegg og utstyr -10 -14 -81 -14 -10 979 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -52 -41 -284 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 3 3 - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital 3 3 - - - -170 Utbetaling av utbytte - - -170 - -423 -420 Reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - -423 -420 3 -420 -590 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 3 -420 -590 -90 48 256 Netto kontantstrøm for perioden 349 -3 -263 280 24 24 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01. 941 1 204 1 204 191 72 280 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per utgangen av perioden 1 290 1 201 941 1 Kontantstrømoppstillingen per 31.03.2014 og 31.12.2014 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall.
 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN SpareBank 1 Gruppen konsern har de samme kapitaldekningsregler som forsikringsselskaper, og andre finansinstitusjoner. Kravet er 8 % ansvarlig kapital i forhold til en risikovektet balanse. Morselskapet Konsernet 31.03.2015 31.12.2014 NOK mill. kroner 31.03.2015 31.12.2014 7 220 7 244 Sum balanseførte eiendeler og poster utenom balansen og vektet balanse 24 311 23 635 7 720 7 797 Sum balanseførte eiendeler 57 119 55 096 4 150 4 175 Egenkapital 7 815 7 504 Fratrukket naturskadefond -851 -902 - - Fondsobligasjoner 200 200 -18 -18 - 50% fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - - - - Minstekrav reassuransedekning -29 -37 -968 -969 - Fradrag for foreslått utbytte -968 -968 - - - Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler -67 -67 - - - Urealisert kursendring tilordnet selskapsporteføljen -45 -49 28 - Fradrag for resultat hittil i år -303 - -103 -103 - Immaterielle eiendeler og goodwill -1 051 -1 059 3 090 3 085 Sum kjernekapital 4 701 4 621 283 283 Evigvarende ansvarlig lån 283 283 - - 45% av ureal. verdi eiendommer 30 30 -18 -18 - 50% fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - 265 265 Sum tilleggskapital 313 313 3 355 3 350 Netto ansvarlig kapital 5 014 4 934 46,5 % 46,2 % Kapitaldekning 20,6 % 20,9 % 2 766 2 770 Overskudd av ansvarlig kapital 3 069 3 043
 17. 17 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 1- REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet per 1. kvartal 2015 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet per 1. kvartal 2015 er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 «Delårsrapportering». Regnskapet per 1. kvartal 2015 inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2015. En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2014. Års- og delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU. NOTE 2- ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under nåværende omstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld er drøftet i note 3 i årsrapporten for 2014 og note 7 i denne kvartalsrapporten. NOTE 3- NÆRSTÅENDE PARTER Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaper og Alliansen gjennom SpareBank 1 Banksamarbeidet DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner.
 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 4- SEGMENTINFORMASJON Livsforsikrings- virksomhet Skadeforsikrings- virksomhet Fondsforvaltning Inkasso og factoringvirksomhet Øvrig virksomhet Konsernposteringer Sum Mill. kroner 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014 Sum inntekter 1 2 675 1 710 1 252 1 228 82 78 77 76 (2) (1) - (6) 4 085 3 085 Segmentresultat 123 156 251 193 22 18 18 14 (37) (36) (1) (7) 376 338 Resultat etter skatt 100 115 182 151 16 14 13 10 (26) (25) 18 (16) 303 249 Minoritetens andel av resultat - - - - - - - - - - - - (1) (1) Eiendeler pr. segment 39 269 33 894 14 934 15 101 343 277 1 650 1 474 7 782 7 357 (6 858) (6 137) 57 119 51 967 Sum forpliktelser 35 877 30 766 9 708 10 402 120 95 1 150 1 181 3 620 4 002 (1 170) (542) 49 304 45 905 1 Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering
 19. 19 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 5- PENSJONSFORUTSETNINGER SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Diskonteringsrente* 2,30% 3,90% 2,30% Forventet avkastning på midlene 2,30% 3,90% 2,30% Fremtidig lønnsutvikling 2,75% 3,75% 2,75% G-regulering 2,50% 3,50% 2,50% Pensjonsregulering 2,00% 2,10% 2,00% Arbeidsgiveravgift 14,10% 14,10% 14,10% Frivillig avgang 4% og 2% 4 % og 2 % 4 % og 2 % DEMOGRAFISKE FORUTSETNINGER Dødelighet** K2013BE K2013 BE K2013BE Uførhet IR2003 IR 2003 IR2003 SpareBank 1 Gruppen konsern har siden implementeringen av IFRS per 01.01.2005 ført estimatavviket på pensjon rett mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen konsern har siden årsslutt 2012 benyttet samme rente på avkastning på pensjonsmidler som diskonteringsrenten. Endrede regler i IAS 19 "Ansatteytelser" ble anvendt fra og med 1. januar 2013. Endringene hadde effekt på behandling av konsernets ytelsesplaner. Alle estimatavvik føres i utvidet resultat etter hvert som disse oppstår (ingen korridor). Dette betyr en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler er erstattet med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. * Diskonteringsrenten som er benyttet er OMF-renten ** K2013 BE er anvendt som forventet levealdertabell på dagens lukkede bestand
 20. 20 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 6- FINANSIELLE DERIVATER GENERELL BESKRIVELSE Valutaterminforretninger: Avtaler om å kjøpe eller selge et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt til en avtalt vekslingskurs mot en annen valuta. Rentebytteavtaler: Avtaler om å bytte rentebetingelser over en på forhånd avtalt periode og til et avtalt beløp Opsjoner: Avtale hvor selger gir kjøper rett, men ikke plikt til enten å selge eller kjøpe et finansielt instrument eller valuta før eller på et bestemt tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris. Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Konsernet 1. kvartal 2015 Kontraktsum Virkelig verdi eiendeler Virkelig verdi forpliktelserMill. kroner VALUTAINSTRUMENTER Valutaterminer 7 124 3 150 Sum valutainstrumenter 7 124 3 150 RENTEINSTRUMENTER Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross count) 133 1 - Andre rentekontrakter - - - Sum renteinstrumenter 133 1 - Sum finansielle derivater 7 257 4 150 Oppstilling vedrørende motregningsrett 1. kvartal 2015 FINANSIELLE EIENDELER Instrument Brutto balanseført beløp Balanseført beløp som nettoføres Nettobeløp i balansen Beløpet som ikke er nettopresentert i balansen Beløp etter mulige nettooppgjør Valutainstrumenter 3 3 - - - Renteinstrumenter 1 - 1 - 1 Sum 4 3 1 - 1 FINANSIELLE FORPLIKTELSER Instrument Brutto balanseført beløp Balanseført beløp som nettoføres Nettobeløp i balansen Beløpet som ikke er nettopresentert i balansen Beløp etter mulige nettooppgjør Valutainstrumenter 150 3 148 - 148 Renteinstrumenter - - - - - Sum 150 3 148 - 148
 21. 21 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 Konsernet 2014 Kontraktsum Virkelig verdi eiendeler Virkelig verdiforpliktelserMill. kroner AKSJEINSTRUMENTER Derivatandel CDO - - - Sum aksjeinstrumenter - - - VALUTAINSTRUMENTER Valutaterminer 7 982 - 176 Sum valutainstrumenter 7 982 - 176 RENTEINSTRUMENTER Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross count) 226 - 15 Sum renteinstrumenter 226 - 15 Sum finansielle derivater 8 208 - 191 Oppstilling vedrørende motregningsrett 2014 FINANSIELLE EIENDELER Instrument Brutto balanseført beløp Balanseført beløp som nettoføres Nettobeløp i balansen Beløpet som ikke er nettopresentert i balansen Beløp etter mulige nettooppgjør Valutainstrumenter - - - - - Renteinstrumenter - - - - - Sum - - - - - FINANSIELLE FORPLIKTELSER Instrument Brutto balanseført beløp Balanseført beløp som nettoføres Nettobeløp i balansen Beløpet som ikke er nettopresentert i balansen Beløp etter mulige nettooppgjør Aksjeinstrumenter - - - - - Valutainstrumenter 176 - 176 - 176 Renteinstrumenter 15 - 15 - 15 Sum 191 - 191 - 191
 22. 22 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 7- VERDSETTELSESHIERARKI
 23. 23 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 Konsernet 2014 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 Mill. kroner Kvoterte priser i aktive markeder Verdsettelses-teknikk basert på observerbare markedsdata Verdsettelses-teknikk basert på ikke observerbare markedsdata Sum Verdipapirer – tilgjengelig for salg - 17 87 103 Verdipapirer – holdt for handelsformål 1 840 71 25 1 936 Herav aksjer og andeler 1 547 - - 1 547 Herav obligasjoner og sertifikater 293 2 - 295 Herav andre verdipapirer - 69 25 94 Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat 33 079 67 - 33 146 Herav aksjer og andeler 9 405 - - 9 405 Herav obligasjoner og sertifikater 23 674 67 - 23 741 Finansielle derivater - - - - Herav valutainstrumenter - - - - Herav renteinstrumenter - - - - Sum eiendeler 34 919 155 111 35 185 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - - - - Finansielle derivater - 191 - 191 Herav aksjeinstrumenter - - - - Herav valutainstrumenter - 176 - 176 Herav renteinstrumenter - 15 - 15 Sum forpliktelser - 191 - 191 Avstemming av nivå 3 FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Inngående balanse 55 - 23 Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter resultatført - - 1 Netto verdiendring ført over utvidet resultat mot egenkapitalen (se endring i egenkapital) 25 - - Tilgang/kjøp 6 - - Avhending - - - Overført fra nivå 1 eller 2 - - - Overført til nivå 1 eller 2 - - - Utgående balanse 87 - 25 Total gevinster og tap realiserte og urealisert som er ført over resultatet Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat 2 016 1 071 -422 Sum total gevinster og tap realiserte og urealisert somer ført over resultatet 2 016 1 071 -422 Total gevinster og tap urealisert som er ført over resultatet Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat 1 263 318 -105 Sum total gevinster og tap urealisert som er ført over resultatet 1 263 318 -105 Overføring mellom nivå 1 og 2 FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Overført fra nivå 1 til nivå 2 - - -
 24. 24 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 DEFINISJON AV NIVÅER FOR MÅLING AV VIRKELIG VERDI Nivå 1 - Verdsettelse skjer i forhold til kvoterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler/forpliktelser. Et finansielt instrument anses som kvotert i et aktivt marked dersom kurser er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse kursene representerer faktiske og regelmessig forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater. Nivå 2 - Verdsettelse skjer gjennom annen input enn kvoterte priser på nivå 1 som er observerbare for eiendelen/forpliktelsen, enten direkte eller indirekte (utledet priser). I de tilfeller det ikke finnes tilgjengelige markedspriser i et aktivt marked er instrumentene først og fremst forsøkt verdsatt ved hjelp av verdsettelsesmetoder basert på observerbare input/og eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. Prising av rentebærende papirer herav fastrenteutlån baseres på rentekurver hentet i aktive markeder. Nivå 3 - Verdsettelse på input som ikke er basert på observerbare markedsdata. Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og nivå 2, benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon. VERDIPAPIRER - TILGJENGELIG FOR SALG (NIVÅ 2 OG 3) Verdipapirer tilgjengelig for salg består av aksjer. Verdsettelsen baserer seg på framtidige inntjening. VERDIPAPIRER - HOLDT TIL HANDELSFORMÅL (TRADING) (NIVÅ 2 OG 3) Består av aksjer og andeler. Verdipapirene er først og fremst forsøkt verdsatt ved hjelp av verdsettelsesmetoder basert på observerbar input og/eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. Verdipapirer i nivå 3 er andeler hvor verdsettelse baseres på fremtidig inntjening. VERDIPAPIRER - UTPEKT TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTATET (FVO) (NIVÅ 2) Verdipapirer i nivå 2 er hovedsakelig obligasjoner. Prising av de rentebærende papirer baseres på rentekurver hentet i aktive markeder. FINANSIELLE DERIVATER (NIVÅ 2) Derivatene består i hovedsak av aksjeinstrumenter, valutaterminer og renteswapper. Verdsettelsen er basert på observerbar input og/eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER (NIVÅ 2) Verdsettelsen baserer seg på rentekurver hentet i aktive markeder.
 25. 25 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 8- VERDIPAPIRER TIL VIRKELIG VERDI Konsernet AKSJER OG ANDELER 1. kvartal 2015 2014 Mill. kroner Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Norske aksjer 188 227 284 342 Norske aksjefond 1 099 1 576 1 117 1 514 Utenlandske aksjer 624 910 645 907 Utenlandske aksjefond 4 736 9 107 4 773 8 190 Sum aksjer og andeler til virkelig verdi 6 647 11 820 6 819 10 952 OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER 1. kvartal 2015 2014 Mill. kroner Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Norske Sum norske obligasjoner og sertifikater 19 072 19 536 18 579 19 069 Utenlandske Sum utenlandske obligasjoner og sertifikater 4 477 4 787 4 598 4 967 Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi 23 550 24 323 23 177 24 036 ANDRE VERDIPAPIRER 1. kvartal 2015 2014 Mill. kroner Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Hedgefond - - - - Eiendomsfond - - 20 25 Andre finansielle eiendeler (23) (23) 69 69 Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi (23) (23) 90 94 Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi 30 174 36 120 30 085 35 082 LÅN 1. kvartal 2015 2014 Mill. kroner Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - - - - Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi - - - -
 26. 26 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 9- VERDIPAPIRER TILGJENGELIG FOR SALG 1. kvartal 2015 Morselskapet Konsernet Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi Mill. kroner Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi - - Norsk Pensjon AS 2 1 17 70 Eiendomsverdi AS 17 70 12 19 Oslo Børs Holding ASA 12 19 8 11 Andre 20 22 37 100 Sum aksjer tilgjengelig for salg 50 112 2014 Morselskapet Konsernet Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi Mill. kroner Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi - - Norsk Pensjon AS 2 1 17 70 Eiendomsverdi AS 17 70 12 15 Oslo Børs Holding ASA 12 15 7 9 Andre 15 17 36 94 Sum aksjer tilgjengelig for salg 45 103
 27. 27 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 NOTE 10- NØKKELTALL 1. kv 2015 4. kv 2014 3. kv 2014 2. kv 2014 1. kv 2014 Året 2014 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 1 850,1 Egenkapitalavkastning (%) 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 27,8 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 20,9 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 19,6 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 376,0 Administrasjonsresultat (MNOK) 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -8,0 Renteresultat (MNOK) 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 285,6 Resultat etter skatt (MNOK) 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 435,2 Bufferkapital inkl. årets resultat 1 per kvartal (%) 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 20,3 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 21,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 1 517 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 1 474,6 Netto finansinntekter (MNOK) 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 428,9 Resultat etter skatt (MNOK) 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 1 376,7 Skadeprosent f.e.r (%) 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 50,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 19,8 % Combined ratio f.e.r (%) 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 70,1 % Bestandspremie (MNOK) 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 266 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 322,7 Resultat etter skatt (MNOK) 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 65,2 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 33 906 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 7,4 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 36,5 1 Bufferkapitalen vises etter disponering av årets resultat
Anúncio