Anúncio
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Anúncio
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Anúncio
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Anúncio
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Anúncio
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Próximos SlideShares
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Carregando em ... 3
1 de 22
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009(20)

Anúncio

Mais de SpareBank 1 Gruppen AS(18)

Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009

 1. 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – oktober 2009 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 3. 3 Resultatutvikling per 3. kvartal 2009 GODE FINANSMARKEDER OG svarende periode i fjor. For 3. kvartal var resultatet på 432,4 FORSIKRINGSRESULTAT BIDRO TIL (17,4) mill. kroner. Det sterke resultatet i 3. kvartal er i STERKT 3. KVARTALSRESULTAT betydelig grad preget av god utvikling i finansmarkedene • Konsernresultat før skatt på 973,7 mill. kroner per samt gode forsikringsresultater. 3. kvartal, mot 314,4 mill. kroner per 3. kvartal i fjor • Konsernresultat før skatt på 432,4 mill. kroner i Konsernresultat før skatt, kvartalsvis: 3. kvartal, mot 17,4 mill. kroner i 3. kvartal i fjor • SpareBank 1 Livsforsikrings resultat i 3. kvartal er påvirket av god finansavkastning og betydelig bedring i risikoresultat • Høye finansinntekter og sterkt forsikringsresultat i 3. kvartal i SpareBank 1 Skadeforsikring • Stigende forvaltningskapital gir seg utslag i høyere forvaltningshonorar i ODIN Forvaltning • God bedring i netto renteinntekter i 3. kvartal, samt høye finansinntekter i Bank 1 Oslo • Bank 1 Oslo AS skilles ut fra konsernet SpareBank 1 Gruppen og blir direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010 Resultat etter skatt per 3. kvartal ble 697,3 (221,5) mill. kroner. Resultatet er påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1 Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: Livsforsikring, som er 49,8 mill. kroner høyere enn det en beregning med 28 % skatt ville ha gitt. Årsaken til den høye 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året skattekostnaden er beregnet effekt av fritaksmodellen for Mill. kroner 2009 2008 2009 2008 2008 aksjerelaterte investeringer. Sum resultat datter- selskaper før skatt 447,8 33,8 996,1 372,0 -636,6 Driftskostnader - holding -13,2 -8,8 -38,6 -31,5 -47,8 Resultatet i 3. kvartal gir en egenkapitalavkastning i kvartalet Netto finans - holding -2,1 -15,9 -26,5 -52,4 -67,8 Gevinst salg verdipapirer - 21,7 29,2 21,7 21,1 isolert på 33,1 % (1,5 %) p.a. før merverdiavskrivninger, og Andel tilknyttede selskap - 0,9 13,5 21,4 17,7 etter skatt. Egenkapitalavkastningen hittil i år er 18,6 % Resultat før merverdiavskrivninger 432,4 31,6 973,7 331,2 -713,4 (5,8 %) annualisert. Merverdiavskrivninger - -14,2 - -16,8 -18,2 Resultat før skatt 432,4 17,4 973,7 314,4 -731,6 Skattekostnad -30,9 -7,0 -276,4 -92,9 -126,2 Ved utgangen av 3. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen AS Resultat etter skatt 401,5 10,4 697,3 221,5 -857,7 med datterselskaper i alt 1.426 faste årsverk. Siden 31.12.08 Majoritetens andel av resultat etter skatt 404,1 10,2 704,4 220,8 -858,1 har antall årsverk økt med 76. Veksten skyldes oppkjøp av Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,6 0,3 -7,1 0,8 0,4 nye selskaper. Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var KONSERN 3,6 % (3,0 %) i 3. kvartal. Dette er en mindre nedgang på SpareBank 1 Gruppen hadde per 3. kvartal et resultat før 0,1 % fra 2. kvartal. Sykefraværet er godt under gjennom- skatt på 973,7 mill. kroner, mot 314,4 mill. kroner for til- snittstall for bransjen.
 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Samlet forvaltningskapital i konsernet var ved utgangen av 3. kvartal 60,7 mrd. kroner, som er en økning på 4,3 mrd. Resultat datterselskaper før skatt: kroner siden årsskiftet. Siste 12 måneder har konsernet 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året hatt en forvaltningsvekst på 5,7 mrd. kroner, eller 10,3 %. Mill. kroner 2009 2008 2009 2008 2008 SpareBank 1 Ved utgangen av september var kapital- og kjernekapital- Livsforsikring 81,2 -334,9 311,2 -342,9 -990,5 dekningen beregnet til 13,9 % og 9,3 %, mot 12,6 % og 9,4 % - Bruk av tilleggs- avsetninger - 286,8 - 307,7 - ved årsskiftet. Resultatet pr 30.09.09 er ikke hensyntatt ved SpareBank 1 beregningen av konsernets kapitaldekning. Konsernets Skadeforsikring 272,8 58,0 505,8 237,0 217,7 Bank 1 Oslo konsern 74,7 -6,2 155,4 60,2 3,1 soliditet vurderes som god. ODIN Forvaltning 16,0 25,7 18,1 85,2 115,2 Argo Securities -14,6 - -39,4 - -4,0 SpareBank 1 Bank 1 Oslo AS skilles ut fra SpareBank Gruppen AS og blir Medlemskort 1,8 4,2 11,4 12,4 12,1 SpareBank 1 Gruppen direkte eid av SpareBank 1 bankene (90 %) og LO (10 %). Finans Holding 3,9 3,6 20,2 10,7 15,4 SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Korr. datterselskaper - pro forma IFRS 12,0 -3,3 13,4 1,8 -5,6 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS vil erverve Sum resultat datter- 19,5 % hver av aksjene i Bank 1 Oslo, mens Sparebanken selskaper før skatt 447,8 33,8 996,1 372,0 -636,6 Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve hhv. 12% og 10 %. Banken har mottatt konsesjon for en slik endring Resultat før skatt fra datterselskapene ble per 3. kvartal og beslutningen om utskillelse ble fattet av representant- 996,1 (372,0) mill. kroner, som tilsvarer en økning på skapsmøtet 13. oktober 2009. Det arbeides med å få 167,8% fra samme periode året før. I 3. kvartal ble resultat gjennomført eierskifte med virkning fra 1. januar 2010. før skatt 447,8 (33,8) mill. kroner. Resultatøkningen i Banken vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen. datterselskapene kan i hovedsak forklares med den gode Det inngås avtale mellom aksjonærene for å sikre at dette utviklingen i finansmarkedene, samt gode forsikrings- vil være tilfelle også i fremtiden. Hensynet til å etablere resultater. et klarere skille mellom produksjon og distribusjon i SpareBank 1 Alliansen har vært en viktig faktor i SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING beslutningen om å endre eiermodellen for Bank 1 Oslo. SpareBank 1 Gruppen vil etter utskillelsen bli et finans- Resultat SpareBank 1 Livsforsikring: konsern utelukkende med produktselskaper. Beregninger 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året viser at SpareBank 1 Gruppen ville ha bedret sin kjerne- Mill. kroner 2009 2008 2009 2008 2008 kapital- og kapitaldekning med hhv 1,5 og 2,3 prosent- Risikoresultat etter poeng hvis banken hadde vært skilt ut fra konsernet per tekniske avsetninger 87,4 37,8 277,4 129,8 210,2 30.09.09. Administrasjonsresultat -30,5 -42,1 -115,0 -125,2 -194,5 Renteresultat 131,5 -331,7 432,2 -332,6 -903,3 Resultat før fordeling 188,3 -336,0 594,6 -328,0 -887,6 SpareBank 1 Gruppen gjennomfører et større omstillings- Ufordelt resultat til kunder -93,7 6,1 -316,1 -1,9 350,5 prosjekt innen 31.12.10. Lønnsomhetsprosjektet Delta har Avkastning på selskapets midler -13,4 -5,0 32,7 -13,0 -501,9 som mål å gjennomføre tiltak som skal skape varig og for- Resultat til eier før skatt 81,2 -334,9 311,2 -342,9 -1038,9 bedret lønnsomhet i SpareBank 1 Gruppen. Målet er en årlig Skattekostnad - - - - - Resultat etter skatt 81,2 -334,9 311,2 -342,9 -1038,9 lønnsomhetsforbedring i størrelsesorden 450 mill. kroner. Prosjektet forventes å medføre nedbemanning på 177 års- verk innen 31.12.10. Det tas sikte på å gjennomføre ned- SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt bemanningen gjennom naturlig avgang og ved bruk av på 311,2 mill. kroner per 3. kvartal, mot et underskudd på sluttpakker, samtidig som oppsigelser ikke kan utelukkes. 342,9 mill. kroner for samme periode i fjor. I 3. kvartal ble Prosjektet er pr 3. kvartal 2009 i rute, med gjennomførte resultatet 81,2 (-334,9) mill. kroner. tiltak som tilsvarer hhv. 72 årsverk og fullårseffekt på 87 mill. kroner. Netto risikoresultat utgjorde 277,4 (129,8) mill. kroner per 3. kvartal, og administrasjonsresultatet ble -115,0 (-125,2) mill. kroner. Netto renteresultat i forhold til kundene
 5. 5 (finansinntekter i kundeporteføljene redusert med garantert mens kundenes midler innenfor forsikringer med kontrakts- avkastning) ble 432,2 (-332,6) mill. kroner, mens avkastningen fastsatte forpliktelser forvaltes i to kollektivporteføljer som på selskapets midler i selskapsporteføljen utgjorde 32,7 er felles for kundene. Forvaltningen av kundemidlene (-13,0) mill. kroner. Kundene er foreløpig tildelt 316,1 (1,9) knyttet til individuelle spareforsikringer solgt før 01.01.08, mill. kroner i resultat. gjøres i en egen portefølje adskilt fra forvaltningen av midlene knyttet til den øvrige bestanden. En betydelig Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spareprodukter andel av plasseringene er i fast eiendom og obligasjoner som viste etter 3. kvartal en økning på 24% i forhold til samme skal holdes til forfall. Den fjerde porteføljen er eiendelene periode i fjor. Innenfor risikoforsikringer i personmarkedet knyttet til livsforsikring med investeringsvalg. var det etter 3. kvartal en nedgang på 11 % i premievolumet i forhold til samme periode forrige år. Samlet nysalg i tjeneste- Selskapet solgte i løpet av 1. kvartal 2009 aksjene som var pensjon innen bedriftsmarkedet ble svakere enn på samme plassert i selskapsporteføljen. I kollektivporteføljene har tidspunkt i fjor. Nedgangen i salget ble 14 %. selskapet en aksjeandel på 13,8 %, mot 12,4 % ved års- skiftet. Økningen i aksjeandel skyldes verdistigning. Utvikling i premieinntekter: Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,2 % per 3. kvartal, 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2009 2008 2009 2008 2008 mens verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær og gammel bestand var henholdsvis 7,0 % og Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 64,1 54,6 192,2 163,3 224,7 7,2 %. Bokført avkastning i den ordinære kollektivporte- Individuelle føljen og porteføljen for gamle individuelle forsikringer kapitalforsikringer 121,7 113,6 361,2 345,8 462,4 Kollektive ble henholdsvis 5,3 % og 5,7 %. Kursreguleringsfondet pensjonsforsikringer 109,4 133,2 476,9 646,0 771,8 utgjorde 237,6 mill. kroner per 30.09.09. Ulykkesforsikringer 43,1 41,0 127,1 121,8 163,0 Gruppelivsforsikringer 128,7 127,4 456,9 450,3 572,4 Unit Link Selskapets forvaltningskapital var 23,8 mrd. kroner ved - Renteforsikringer 11,2 9,2 33,9 28,4 47,7 Unit Link utgangen av 3. kvartal, mot 21,2 mrd. kroner ved utgangen - Kapitalforsikringer 67,8 49,1 188,8 178,7 225,7 Innskudds- av 2008. tjenestepensjon 185,2 169,1 569,0 503,3 674,6 Sum brutto forfalte premieinntekter 731,1 697,2 2 405,9 2 437,6 3 142,3 Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings- Overførte premiereserver valg utgjorde 5,2 mrd. kroner per 30.09.09, mot 4,0 mrd. fra andre selskaper 90,9 77,7 240,4 392,2 469,9 Avgitt kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 29,2 %. gjenforsikringspremie -39,0 -40,2 -118,7 -198,8 -238,6 Midlene fordelte seg med 59,7 % i aksjefond, 23,2 % i Premieinntekter for egen regning 783,0 734,7 2 527,5 2 631,0 3 373,6 obligasjonsfond, 8,6 % i pengemarkedsfond og 8,5 % i bankinnskudd. SpareBank 1 Livsforsikring plasserer forvaltningskapitalen i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og eiendommer, Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedrifts- og benytter i begrenset grad andre finansielle instrumenter. markedet hadde fondsporteføljen «100 % aksjer» en avkastning Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i fire porteføljer. på 17,0 % ved utgangen av september. Dette var 4,1 prosent- Selskapets kapital forvaltes i en egen selskapsportefølje, poeng bedre enn porteføljens referanseindeks. Aktivaallokering per portefølje per 30.09.09: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,3 mrd. kroner Sum: 2,0 mrd. kroner Obligasjoner 38,5% Obligasjoner 58,3% Sum: 5,2 mrd. kroner Hold til forfall 24,0% Hold til forfall 17,0% Eiendom 21,8% Eiendom 20,8% Obligasjoner 31,9% Annet 4,6% Annet 3,7% Annet 8,4% Aksjer 13,8% Aksjer 0,1% Aksjer 59,7%
 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 De samlede forsikringsmessige avsetningene for livs- Avtalen SpareBank 1 Livsforsikring inngikk med Gabler forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,4 mrd. Pensjonsforsikring i juni 2009 om salg av sin portefølje kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 14,8 mrd. kroner ved innenfor kollektiv ytelsespensjon på ca 4 mrd. kroner, ble årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 4,3 %. Brutto utbetalte ikke gjennomført. SpareBank 1 Livsforsikring har inngått erstatninger var 1.353 mill. kroner ved utgangen av avtale med Gabler Wassum om drift og administrasjon av september, en nedgang på 816 mill. kroner i forhold til de kollektive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. Det samme tidspunkt i fjor. er også inngått en avtale hvor Gabler Pensjonsforsikring har en opsjon på å kjøpe porteføljen innen utgangen av 2010. Driftskostnadene, eksklusive provisjoner, var 404,7 mill. kroner per 3. kvartal, mot 398,2 mill. kroner til samme SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING periode i fjor. Dette tilsvarer en kostnadsøkning på 1,6 %. Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring: Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden siden utsatt 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året skattefordel i henhold til regnskapsstandarden IAS 12 ikke Mill. kroner 2009 2008 2009 2008 2008 er innregnet. Selskapets skattekostnad er 141,2 mill. kroner Forfalt brutto premie 995,1 900,2 3 266,8 3 126,2 4 044,0 hittil i år og føres i SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap. Opptjente premier f.e.r. 971,8 931,5 2 831,3 2 742,6 3 677,6 Skattekostnaden var 49,8 mill. kroner høyere enn det en Påløpne erstatninger f.e.r. -655,6 -690,7 -2 077,3 -1 999,1 -2 651,3 beregning med 28 % skatt ville ha gitt. Dette skyldes Forsikringsrelaterte beregnet effekt av fritaksmodellen for aksjerelaterte driftskostnader f.e.r -212,5 -195,1 -614,2 -586,2 -804,2 Andre forsikringstekniske investeringer. inntekter/kostnader -4,2 0,1 -1,9 3,1 7,5 Andre tekniske avsetninger 0,1 10,3 -21,1 -16,1 -13,9 Selskapets kapitaldekning var 18,3 % (14,8 %) ved utgangen Forsikringsresultat 99,7 56,2 116,7 144,2 215,8 Netto finansinntekter 177,8 10,5 406,2 111,6 36,9 av 3. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitalen 15,3 (11,9) Andre kostnader -1,1 -2,5 -4,7 -5,4 -7,2 prosentpoeng. Kapitaldekningen per 31.12.08 var 14,3 %. Driftsresultat 276,4 64,2 518,2 250,5 245,5 Endring av Estimert solvensmargin ved utgangen av 3. kvartal var sikkerhetsavsetning -3,6 -6,2 -12,4 -13,5 -27,8 242 %, mot 255 % på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i Resultat før skatt 272,8 58,0 505,8 237,0 217,7 Skattekostnad -59,2 -16,2 -124,5 -66,4 -91,8 estimert solvensmargin skyldes bruk av tilleggsavsetninger Resultat etter skatt 213,5 41,7 381,3 170,6 125,9 til dekning av rentegarantien i 2008 og avvikling av en reassuransekontrakt. Resultat før skatt utgjorde 505,8 mill. kroner per 3. kvartal, Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil i år mot 237,0 mill. kroner til samme tid i fjor. Det forsikrings- 2.098 mill. kroner, tilsvarende 13,7 % (5,8 %) av de forsikrings- messige resultatet var lavere enn i fjor, i hovedsak grunnet messige avsetningene. flere storskader i 1. kvartal 2009. Combined ratio for egen regning utgjorde 95,1% ved utgangen av 3. kvartal, som er Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1: en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. 13,7 % 11,7 % Avsetninger til naturskadefond, garantiordningen og 8,2 % administrasjonsavsetningen føres direkte mot egenkapitalen. 5,8 % Dette medfører at naturskaderesultatet nå inngår i resultat 5,8 % 6,0 % før skatt, mens det tidligere ble nullstilt gjennom avsetningen til naturskadefondet. Pliktige resultatdisposisjoner per 3. kvartal utgjorde 40,9 (47,0) mill. kroner. Premieinntekt for egen regning utgjorde 2.831 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, som er en økning på 88,6 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts- 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 7. 7 og privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning BANK 1 OSLO (KONSERN) på 195,8 (105,2) mill. kroner. Resultat Bank 1 Oslo: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Skadeprosenten for egen regning utgjorde 73,4 % per Mill. kroner 2009 2008 2009 2008 2008 30.09.09, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn i fjor. På brutto- Netto renteinntekter 110,2 106,7 288,5 300,1 391,7 basis ble skadeprosenten 74,2 % (71,6 %) ved utgangen av Andre inntekter 130,7 32,0 343,5 145,0 188,4 september. Driftskostnader 135,3 113,0 385,7 370,1 511,9 Driftsresultat 105,6 25,7 246,2 75,0 68,1 Tap på utlån 30,9 31,9 90,9 14,9 65,1 Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,7 % som er Resultat før skatt 74,7 -6,2 155,4 60,2 3,1 Skattekostnad (28%) 14,1 -1,5 25,2 16,9 15,4 0,3 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt 60,6 -4,7 130,2 43,2 -12,3 Økningen skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med strategiske satsinger, som blant annet har ført til en økning I bankens konsernregnskap er EiendomsMegler 1 (konsern) i antall ansatte. konsolidert inn. Utvikling i combined ratio for egen regning, per kvartal: Bank 1 Oslo hadde per 3. kvartal et resultat før skatt på 155,4 mill. kroner, mot 60,2 mill. kroner for tilsvarende 100,6 % periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak 93,8 % 95,1 % 93,1 % 95,6 % 89,3 % høyere inntekter fra finansielle investeringer. Netto renteinntekter ble per 3. kvartal 288,5 (300,1) mill. kroner, en reduksjon på 3,9 % i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i all hovedsak svekket rente- netto, som følge av sterkt press på både utlånsmargin og inn- skuddsmargin, samt full sikringsfondsavgift. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen på 1,51 % (1,82 %) per utgangen av september. Rentenettoen har imidlertid bedret seg gjennom året, og var i 3. kvartal 110,2 mill. kroner (1,71%) mot 88,5 mill kroner i 1. kvartal Finansinntektene ble 406,2 mill. kroner ved utgangen av 3. og 89,7 mill. kroner i 2. kvartal. kvartal. Dette er en økning på 294,6 mill. kroner sammen- lignet med fjoråret. Økningen har sammenheng med en Utviklingen i netto renteinntekter må også sees i sammen- stabil og god avkastning på renteporteføljen, samt bedre heng med provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt resultat i aksjeporteføljen sammenlignet med tilsvarende AS. Ved utgangen av kvartalet hadde banken overført 2.641 periode i fjor. Finansavkastningen utgjorde 5,3 % (1,6 %) mill. kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. ved utgangen av 3. kvartal. Inntektene av disse lånene er ført som provisjonsinntekter, og utgjorde per 3. kvartal 8,6 mill. kroner. Kapitaldekningen eksklusiv resultat per 30.09.09 ble 27,0 %, mot 29,2 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en over- Netto provisjons- og andre driftsinntekter utgjorde 214,6 dekning av ansvarlig kapital på 1.121 mill. kroner. mill. kroner (182,6 mill. kroner) ved utgangen av 3. kvartal. Dette tilsvarer en økning på 32,0 mill. kroner eller 17,5 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Inntektsøkningen kan i hovedsak henføres til økte provisjonsinntekter fra lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og fra eiendoms- megling.
 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Utvikling i provisjons-/og andre inntekter: Av samlet mislighold over 90 dager på 237,9 (93,1) mill. kroner var det per 30.09.09 tapsavsatt 94,9 (14,0) mill. kroner Mill. kroner 30.09.09 30.09.08 Endring eller 39,9 % (15,1 %). Øvrige tapsutsatte engasjement Betalingsformidling 42,8 44,1 -1,4 utgjorde 178,8 (153,0) mill. kroner, hvorav 28,5 (50,3) mill. Provisjon fra forsikring og sparing 65,8 56,5 9,4 Eiendomsmegling 90,5 66,2 24,3 kroner eller 16,0 % (32,9 %) var tapsavsatt. Garantiprovisjoner/øvrige 15,5 15,8 -0,3 Sum provisjons- og andre inntekter 214,6 182,6 32,0 Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 3. kvartal 25,7 (22,5) mrd. kroner. Økningen fra samme tidspunkt i fjor var Netto inntekter fra finansielle investeringer var 128,9 på 14,4 %. (-37,6) mill. kroner. Økningen skyldtes i hovedsak økt verdi på bankens obligasjonsportefølje med 46,2 (-22,6) mill. De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 14,7 %, til kroner, kursgevinster på aksjer og grunnfondsbevis med 23.886 mill. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til 65,1 (-23,3) mill. kroner, samt positiv endring i valuta og SpareBank 1 Boligkreditt med 2.641 mill. kroner. Hittil i år derivatinntekter med 10,8 (5,5) mill. kroner. Banken har i har utlån til kunder økt med 2.205 mill. kroner eller 10,2 %. 2009 også mottatt utbytte på aksjer og grunnfondsbevis på Veksten fordeler seg med 1.684 mill. kroner eller 11,0 % i til sammen 5,2 (2,8) mill. kroner, samt inntektsført 1,6 personmarkedet og 521 mill. kroner eller 8,2 % i bedrifts- mill. kroner fra eierinteresser i SpareBank 1 Boligkreditt AS. markedet. Balanseførte utlån viste en vekst siste år på 994 mill. kroner eller 4,9 %. Driftskostnadene utgjorde 385,7 (370,1) mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette tilsvarer en økning fra i fjor på Fordelingen mellom person- og bedriftsmarked var ved 15,6 mill. kroner eller 4,2 %. Bankens kostnadsprosent utgangen av september 71/29 % (70/30 %). (eksklusive finansielle inntekter) viste en økning på 2,5 % til 69,9 %, men er på vei ned som følge av bedring i rente- 21,2 20,7 nettoen i 3. kvartal. Kostnadsprosent for 3. kvartal var 18,1 65,1 %. 15,3 Netto tap på utlån per 3. kvartal: 3. kv. Per 3. kvartal 2008 Mill. kroner BM PM Totalt Totalt Endring i individuelle nedskrivninger -30,8 -6,9 -37,8 -23,6 Endring i gruppenedskrivninger -32,8 10,5 -22,3 5,2 Konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet -30,7 -1,2 -31,9 0,5 Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet - - - -2,5 Inngang på tidligere perioders Utvikling i utlån1: konstaterte tap 0,3 0,8 1,1 5,5 Periodens tapskostnader -94,1 3,2 -90,9 -14,9 Innskudd fra kunder var ved utgangen av september 15.479 (14.492) mill. kroner. Økningen fra samme tidspunkt i fjor Netto tap på utlån var per 3. kvartal på 90,9 (14,9) mill. var 6,8 %. Hittil i år har innskudd fra kunder hatt en ned- kroner. Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån var ved gang på 436 mill. kroner eller 0,3 %. Dette fordeler seg utgangen av 3. kvartal 416,7 (246,1) mill. kroner. Målt mot med henholdsvis en økning på 188 mill. kroner eller 4,5 % brutto utlån utgjorde dette 2,0 % (1,2 %) ved utgangen av i personmarkedet og en nedgang på 622 mill. kroner eller kvartalet. 5,3 % i bedriftsmarkedet (inklusiv organisasjonsmarked). Individuelle nedskrivninger per 30.09.09 var 123,2 (63,4) Innskuddsdekningen (innskudd/utlån) var ved utgangen av mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 59,8 mill. kroner 3. kvartal på 72,9 % (71,6 %). siste 12 måneder. Banken har fra og med 1. kvartal 2008 benyttet IRB grunn- leggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. 1 Vekst i utlån er vist eksklusive boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS
 9. 9 For 3. kvartal har kapitaldekningsberegningene etter de ling. I denne sammenheng er LO og tilknyttede nye IRB-reglene gitt høyere kapitalkrav enn minstekravet forbund viktige eiere og partnere. i overgangsreglene som beregnes etter gammelt regelverk. SpareBank 1 satser med dette sterkere på markedet i Oslo Det ble gjennomført en begrenset revisjon av regnskapet per og Akershus. For SpareBank 1 er det viktig med et sterkt 1. halvår og 50% av resultatet pr 30.06.09 er tatt inn i den brohode i Norges mest befolkningsrike område, som også ansvarlige kapitalen ved beregning av kapitaldekningen per står for nærmere en tredjedel av innskudd og utlån i norsk 30.09.09. Morbankens kapital- og kjernekapitaldekning banksektor. var henholdsvis 10,97 % og 8,05 % per 30.09.09. Bankens netto ansvarlige kapital var på 1.430 mill. kroner ved ODIN FORVALTNING utgangen av september. Banken søkte per 30. september om kapitaltilførsel i form av fondsobligasjoner fra Statens Resultat ODIN Forvaltning: Finansfond på 200 mill. kroner. 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2009 2008 2009 2008 2008 Morbankens resultat før tap var per 3. kvartal 241,0 mill. Forvaltningshonorar 66,9 76,1 170,2 243,2 293,6 kroner, mot 91,9 mill. kroner på samme tid i fjor. Det var Tegnings- og inn- totalt i løpet av perioden bokført tap på utlån med 90,9 mill. løsningshonorar 6,1 7,9 19,1 33,1 42,3 Sum driftsinntekter 73,0 84,1 189,3 276,3 336,0 kroner, slik at resultat etter tap var 150,2 (77,1) mill. kroner. Lønnskostnad 23,4 25,3 61,1 78,6 101,6 Beregnet skatt utgjorde 23,8 mill. kroner, og resultat etter Avskrivninger 4,0 3,7 12,0 10,7 14,5 Andre driftskostnader 28,0 32,4 90,6 111,6 134,8 skatt var dermed 126,3 (55,4) mill. kroner. Sum driftskostnader 55,4 61,5 163,8 200,9 250,9 Driftsresultat 17,6 22,6 25,6 75,4 85,1 Netto finansinntekter -1,7 3,1 -7,4 9,7 30,1 EiendomsMegler 1 Oslo & Akershus konsern hadde per Resultat før skatt 16,0 25,7 18,1 85,2 115,2 Skattekostnad 4,4 7,2 5,1 23,8 27,7 30.09.09 et overskudd på 5,2 mill. kroner før skatt. Resultatet Resultat etter skatt 11,5 18,5 13,1 61,3 87,5 i fjor på samme tid var et underskudd på 16,9 mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak en omfattende restrukturering i 2008, samt en omsetningsvekst på over ODIN Forvaltning oppnådde per 3. kvartal et resultat før 37 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Ved utgangen av skatt på 18,1 mill. kroner, mot 85,2 mill. kroner for samme 3. kvartal hadde EiendomsMegler 1 en markedsandel på periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere 8,4 % mot 7,1 % ved årsskiftet. forvaltningskapital. Ni av de elleve egenforvaltede aksjefondene gjorde det Bank 1 Oslo blir direkteeid av SpareBank 1-bankene og LO bedre enn sine referanseindekser i årets ni første måneder. Med virkning fra 1. januar 2010 skilles Bank 1 Oslo AS ut ODIN Offshore hadde høyest avkastning med 37,8 %, mens fra konsernet SpareBank 1 Gruppen. Nye eiere i banken blir ODIN Maritim hadde lavest avkastning med 8,0 %. SpareBank 1 bankene (90 %) og LO (10 %). SpareBank 1 SR- Forvaltningen av rentefondene er utkontraktert til Alfred bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Berg. Avkastningen i fem av de seks rentefondene var bedre Samarbeidende Sparebanker AS vil erverve 19,5 % hver av enn referanseindeksene. aksjene i Bank 1 Oslo, mens Sparebanken Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve hhv. 12 % og 10 %. God nytegning og svært lave innløsninger gav en netto nytegning på omtrent 1,4 mrd. kroner i aksjefond i årets ni Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen, første måneder, mens det var netto innløsninger på 0,3 og det inngås avtale mellom aksjonærene for å sikre at mrd. kroner i rentefond. dette vil være tilfelle også i fremtiden. Forvaltningskapitalen steg med 6,3 mrd. kroner hittil i år Bank 1 Oslo har størrelse og produktbredde som tilsier at til 25,4 mrd. kroner per 3. kvartal. Markedsandel for aksje- den er rede til å ta en posisjon som selvstendig bank. Banken fond falt fra 13,8 % ved årsskiftet til 12,4 % ved utgangen får gjennom endringen eiere som har et mer direkte og for- av 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak lavere andel av netto retningsmessig forhold til drift, resultat og markeds-utvik- nytegning enn markedsandel.
 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 ARGO SECURITIES Actor Fordringsforvaltning Resultat Argo Securities: Resultat før skatt hittil i år ble 20,6 (10,7) mill. kroner. Driftsinntektene i selskapet har økt med 44,6 % sammenlignet Per 3. kv. Hittil i år Mill. kroner 2009 2009 med fjoråret og utgjorde 56,3 (39,1) mill. kroner per 3. kvartal. Veksten er knyttet til overførte saker fra SpareBank 1- Sum driftsinntekter 9,5 24,8 Lønn, bonus og andre personalkostnader -16,8 -46,1 bankene og banker i Terra gruppen. Ny inkassoforskrift Avskrivninger -1,3 -3,6 trer i kraft fra 1. januar 2010. Dette vil gradvis redusere Andre driftskostnader -6,5 -17,1 Driftsresultat -15,1 -42,0 inntektsutviklingen for tariffmessige salær fra april 2010. Netto finansinntekter 0,5 2,6 Resultat før skatt -14,6 -39,4 Skattekostnad 4,1 11,0 Actor Portefølje Resultat -10,5 -28,4 Selskapet er nyopprettet og skal bedrive erverv og inn- drivelse av misligholdsporteføljer. Selskapet har nå fått SpareBank 1 Gruppen eier 75 % av Argo Securities, som ble innvilget konsesjon. Selskapet har fått aksept på tre nye etablert i oktober 2008. Resultatet hittil i år, -39,4 mill. porteføljer samtidig som det jobbes med analyser av nye kroner, er preget av at selskapet er i en oppstartsfase. porteføljer. Selskapet er i en oppstartsfase og resultat før Kurtasjeinntektene er svakt økende i tråd med sesong- skatt hittil i år var et underskudd på 1,2 mill. kroner. variasjon og stigende omsetningsvolum på Oslo Børs. Fremmedkapitalavdelingen har tilrettelagt nye lån for flere Actor Verdigjenvinning banker og corporate finance-avdelingen har i 3. kvartal Selskapet er spesialisert på innfordring av tapsførte og gjennomført en vellykket emisjon. oppgitte krav. Første kjøpte misligholdsportefølje har blitt konvertert inn, og er klar til produksjon. Det er fortsatt Selskapets kostnader er stigende i takt med oppbemanningen usikkerhet knyttet til tidspunkt for tilførsel og omfang av i selskapet. Infrastruktur og bemanning er nå langt på vei nye porteføljer fra Actor Portefølje. Resultat før skatt hittil på plass, og det forventes bedring i resultatet i 4. kvartal. i år var 0,2 mill. kroner. SpareBank 1 Factoring SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS ervervet den KONSERN 31.03.09 både SpareBank 1 Factoring AS (tidligere eid av Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern: BNbank ASA) og Sparebanken Factoring AS (tidligere eid av SpareBank 1 Nord Norge Finans AS) for henholdsvis 3. kv. Hittil i år 45,0 mill. kroner og 45,2 mill. kroner. Resultat før skatt ble Mill. kroner 2009 2009 regnskapsført fra og med 2. kvartal, som var tidspunktet for Actor Fordringsforvaltning 4,6 20,6 Actor Portefølje -0,4 -1,2 innvilget konsesjon. Resultat før skatt per 3. kvartal var 5,0 Actor Verdigjenvinning -0,4 -0,2 mill. kroner. SpareBank 1 Factoring 1,5 5,0 Sum resultat produktselskaper før skatt 5,3 24,2 Sum driftskostnader holding - -0,2 Netto finans holding - 0,2 SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT Merverdiavskrivninger -1,3 -3,9 Resultat før skatt 3,9 20,2 SpareBank 1 Medlemskort har som formål å drifte LO- Skattekostnad -1,5 -6,8 Resultat 2,5 13,5 forbundenes felles medlemsdatabase for medlemskort- leveranse, innkrevning av forsikringspremie for kollektiv SpareBank 1 Gruppen Finans Holding er et underkonsern forsikring, samt drift og administrasjon av fordels- av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede innen programmet LOfavør. Resultat før skatt per 3. kvartal var fordringsforvaltning. Hittil i år var resultat før skatt i 11,4 (10,5) mill. kroner. konsernet 20,2 mill. kroner, hvorav resultatet i 3. kvartal utgjorde 3,9 mill. kroner. SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene i morselskapet ble per 3. kvartal 38,6 mill. kroner, mot 31,5 mill. kroner i samme periode i fjor.
 11. 11 Økningen skyldes hovedsakelig høyere administrasjons- SpareBank 1 Skadeforsikrings utvikling hittil i år gir og konsulentkostnader. forventninger om et meget godt resultat i 2009. Selskapets hovedfokus vil også fremover være lønnsom vekst i Netto finanskostnader utgjorde 26,5 mill. kroner per 3. forsikringsbestanden, både gjennom distribusjonsnettet og kvartal, mot 52,4 mill. kroner i samme periode i 2008. Et satsingen på direkte distribusjon. lavere rentenivå forklarer i hovedsak endringen fra fjoråret. ODIN Forvaltnings resultat fremover avhenger av aksje- markedenes utvikling, fondenes prestasjoner, samt av brutto UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET og netto nytegning i aksjefond. Utslaget av finanskrisen i norsk økonomi har så langt vært moderate, og det er fortsatt lav arbeidsledighet. Boligprisene Den underliggende driften i SpareBank 1 Gruppen forventes har steget siden slutten av 2008, og nedgangen fra i fjor er bedret gjennom det pågående lønnsomhetsprosjektet Delta. nå tilnærmet reversert. Styret mener at utviklingen hittil i år gir grunnlag for et godt Utviklingen i bankens mislighold og noe økt arbeidsledighet resultat i SpareBank 1 Gruppen i 2009. har ført til en økning i tapene, mens den reduserte renten og ekspansive finanspolitikken har virket i motsatt retning. REVISJON SpareBank 1 Livsforsikring er gjennom sammensetningen Regnskapet per 3. kvartal er ikke revidert. av sine finansielle eiendeler og sin bufferkapital godt posisjonert for å gi sine kunder og eiere god avkastning Oslo, 27. oktober 2009 inneværende år. Økt fokus på pensjon tilsier langsiktig Styret i SpareBank 1 Gruppen AS vekst i markedet for sparing. Livselskapets produktbredde kombinert med bankenes distribusjonsnett og markeds- posisjon, gir et godt utgangspunkt for økt salg.
 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 31.12.08 30.09.08 30.09.09 Mill. kroner 30.09.09 30.09.08 31.12.08 - - - Brutto premieinntekter forsikring 5 723 5 797 7 527 - - - - avgitt reassuranse 364 423 547 - - - Netto premieinntekter forsikring 5 359 5 374 6 980 39 24 27 Renteinntekter 826 1 176 1 480 106 78 51 Rentekostnader 655 916 1 254 -68 -54 -24 Netto renteinntekter 171 259 226 - - - Provisjonsinntekter 618 719 903 - - - Provisjonskostnader 543 613 858 - - - Netto provisjonsinntekter 75 106 44 Netto inntekter/kostnader(-) fra finansielle - - - eiendeler til virkelig verdi 1 871 -1 713 -2 476 Netto inntekter/kostnader(-) fra verdipapirer 21 - 3 tilgjengelig for salg 33 51 51 Netto inntekter/kostnader(-) fra obligasjoner - - - til amortisert kost 69 - -143 Netto inntekter/kostnader(-) fra obligasjoner - - - holdt til forfall 158 208 296 Netto inntekter/kostnader(-) investerings- - - - eiendommer 208 225 301 1 099 1 154 206 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap - - - - 23 - Andre inntekter 193 92 149 1 053 1 124 186 Sum inntekter 8 138 4 601 5 429 - - - Forsikringsytelser og erstatninger 5 219 3 545 4 564 - - - Reassurandørens andel av erstatninger -235 -327 -456 - - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring 238 -336 -336 - - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 287 2 - - - - Tap på utlån, garantier mv 91 15 65 18 10 15 Driftskostnader 1 498 1 311 1 766 29 22 23 Avskrivninger og nedskrivninger 78 71 545 1 - 3 Andre kostnader 7 27 31 48 31 41 Sum kostnader 7 181 4 308 6 180 1 005 1 092 145 Driftsresultat 956 293 -751 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter 55 - 17 egenkapitalmetoden 17 21 20 1 060 1 092 162 Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 973 314 -732 162 170 39 Skattekostnad 277 93 126 897 922 122 Årsresultat etter skatt 697 222 -858 Kontrollerende interesses andel 704 221 -858 Ikke kontrollerende interesses andel -7 1 - Resultat per aksje i hele kroner 391 142 -549 Utvannet resultat per aksje i hele kroner 391 142 -549
 13. 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 31.12.08 30.09.08 30.09.09 Mill. kroner 30.09.09 30.09.08 31.12.08 EIENDELER 98 85 241 Eiendel ved utsatt skatt - 211 83 - - - Goodwill 739 623 704 - - - Andre immaterielle eiendeler 90 500 114 4 744 4 010 5 047 Investering i datterselskaper - - - Investering i tilknyttet selskap og 120 120 18 felleskontrollert virksomhet 111 178 193 78 81 76 Eiendom, anlegg og utstyr 530 507 521 - - - Fordring på reassurandør 1 135 1 109 1 100 - - - Fordring på forsikringstaker 1 194 1 131 1 087 145 191 76 Andre eiendeler 352 652 285 - - - Investeringseiendommer 4 620 4 647 4 661 - - - Obligasjoner – holdt til forfall 4 889 5 884 5 140 - - - Obligasjoner til amortisert kost 667 - 792 - - - Verdipapirer – tilgjengelig for salg 25 130 30 Utlån til kunder og fordringer på 300 300 253 kredittinstitusjoner 21 181 20 023 20 251 - - - Verdipapirer – holdt for handelsformål 23 248 18 899 18 962 Verdipapirer - utpekt til virkelig - - - verdi over resultat 116 68 134 - - - Finansielle derivater 194 45 191 752 8 112 Bankinnskudd og kontanter 1 572 368 2 152 6 239 4 795 5 823 SUM EIENDELER 60 662 54 974 56 401 EGENKAPITAL OG GJELD 2 733 1 809 2 909 Innskutt egenkapital 2 909 1 809 2 733 1 376 1 415 685 Opptjent egenkapital 2 058 3 410 2 212 - - - Verdireguleringsfond 66 90 66 - - - Minoritetsinteresser 32 2 43 4 109 3 224 3 595 Sum egenkapital 5 066 5 311 5 054 683 683 683 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 1 768 1 333 1 333 - - - Kursreguleringsfond 238 - - - - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 20 511 19 172 18 892 - - - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 6 838 6 656 6 539 90 64 107 Netto pensjonsforpliktelser 527 360 478 - - - Betalbar skatt 5 18 33 - - - Forpliktelse ved utsatt skatt 14 - - 500 500 500 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6 269 5 260 5 961 - - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 67 102 84 - - - Finansielle derivater 192 45 237 356 123 488 Andre forpliktelser 1 068 1 289 797 Innskudd fra og gjeld til kunder og 500 200 450 kredittinstitusjoner 18 101 15 427 16 993 6 239 4 795 5 823 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 60 662 54 974 56 401
 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Konsernet Mill. kroner 30.09.09 30.09.08 31.12.08 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad 974 314 -732 Periodens skatt -276 -93 -126 Renteinntekter 826 1 176 1 480 Rentekostnader -655 -916 -1 254 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet 2 108 -1 412 -1 459 Endring i andre tidsavgrensningsposter 100 356 576 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 077 -576 -1 516 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto økning fordring på reassurandør -35 -144 -132 Netto reduksjon av fordring på reassurandør - - - Netto økning av lån til kunder -930 -2 218 -2 445 Netto reduksjon av utlån til kunder - - - Netto økning av verdipapirer til virkelig verdi - - - Netto reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi -4 269 2 442 2 167 Netto økning av verdipapirer som holdes til forfall 377 -1 461 -1 510 Netto reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall - -8 - Netto økning av verdipapirer tilgjengelig for salg 5 - - Netto reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg - -130 91 Netto økning av investereringseiendommer 41 - -144 Netto reduksjon av investeringseiendommer - -7 - Netto økning av egne eiendommer, anlegg og utstyr -10 - -21 Netto reduksjon av egne eiendommer, anlegg og utstyr - - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 821 -1 526 -1 994 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av ansvarlig lånekapital 535 - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital -100 - - Innbetalinger av ny egenkapital 176 - 924 Utbetaling av eksternt utbytte -800 -450 -450 Netto økning av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 307 1 190 1 892 Netto reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - - - Netto økning fra innskudd og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner 1 046 365 1 931 Netto reduksjon fra innskudd og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner - - - Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 164 1 105 4 297 Netto kontantstrøm for perioden -580 -996 787 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01 2 152 1 365 1 365 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 30.09 1 572 368 2 152
 15. 15 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 30.09.2009 2008 Mill. kroner 30.09.09 2008 1 782 400 1 747 200 Innbetalt akjsekapital 1 782 400 1 747 200 1 127 096 986 296 Overkursfond 1 127 096 986 296 685 419 751 944 Annen egenkapital inkludert resulatet 1 077 741 649 813 - 624 000 Avsatt utbytte - 624 000 - - Fond for urealiserte gevinster 66 788 66 048 - - Minoritetsinteresser 32 679 42 825 -122 286 - Fratrukket resultatet -697 467 - 3 472 629 4 109 440 Sum balanseført egenkapital ekskl. skadefond og resultat per 3. kv. 3 389 237 4 116 182 Kjernekapital -241 225 -98 264 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -829 200 -900 560 - - Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg -66 788 -66 048 - -624 000 Fradrag for avsatt utbytte - -624 000 - - Fradrag for reassuranseavsetning -25 038 -20 339 - - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -13 403 - - - 50 % fradrag i forvener tap IRB fratrukker tapsavsetninger -111 725 -69 778 - - 50 % kapitaldekningsreserve - 12 812 27 030 Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik - 69 721 - - Fondsobligasjon 350 000 350 000 3 244 216 3 414 206 Sum kjernekapital 2 693 084 2 855 178 Tilleggskapital utover kjernekapital 283 000 283 000 Evigvarende ansvarlig kapital 283 000 299 905 400 000 400 000 Tidsbegrenset ansvarlig kapital 1 129 000 688 250 - - 45% av urealisert gevinst på investeringseiendommer 30 055 29 722 - - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -13 403 - - - 50 % fradrag i forvener tap IRB fratrukker tapsavsetninger -111 725 -69 778 - - 50 % kapitaldekningsreserve - - 683 000 683 000 Sum tilleggskapital 1 316 928 948 099 3 927 216 4 097 206 Netto ansvarlig kapital 4 010 011 3 803 277 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II 439 385 442 762 Engasjementer etter SA metoden 91 771 106 023 - - Engasjement med spesialiserte foretak 443 239 386 387 - - Engasjement med øvrige foretak 169 169 150 955 - - Engasjement med massemarked SMB 3 619 3 410 - - Engasjement med massemarked personer 165 164 179 900 - - Engasjement med øvrige massemarked 27 928 28 556 - - Egenkapitalposisjoner - - 439 385 442 762 Sum kredittrisiko IRB 900 890 855 231 - - Gjeldsrisiko 86 828 59 923 - - Egenkapitalrisko 3 10 - - Valutarisiko - - - - Operasjonell risiko 147 438 197 827 - - Overgangsordning - 133 355 - - Engasjementer beregnet etter Basel I - - - - Kapitalkrav for forsikring 1 181 841 1 178 022 - - Fradrag -9 849 -4 220 439 385 442 762 Minimumskrav ansvarlig kapital 2 307 151 2 420 148 71,50 % 74,03 % Kapitaldekning 13,90 % 12,57 % 59,07 % 61,69 % herav kjernekapital 9,34 % 9,44 % 12,43 % 12,34 % herav tilleggskapital 4,57 % 3,14 %
 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 EGENKAPITAL AVSTEMMING SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 01.01.08 1 562 247 3 661 68 2 5 541 Årsresultat - - -858 - - -858 Utbetalt utbytte - - -450 - - -450 Estimatavvik pensjon - - -170 - - -170 Reevaluering eiendom etter IAS 16 - - - -2 - -2 Innbetalt aksjekapital 185 739 - - - 924 Tilgang minoritetsaksjonær - - - - 41 41 Andre føringer direkte mot EK - - 29 - - 29 Egenkapital 31.12.08 1 747 986 2 211 66 43 5 054 Delårsresultat - - 704 - -7 697 Avgang ikke kontrollerende interesse - - 3 - -3 - Estimatavvik pensjon - - -52 - - -52 Innbetalt aksjekapital 176 - - - - 176 Utbetalt utbytte - - -800 - - -800 Andre føringer direkte mot EK - - -9 - - -9 Egenkapital 30.09.09 1 923 986 2 057 66 33 5 066 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer: Konsern MNOK 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Resultat fra resultatregnskapet 974 314 -732 Estimatavvik i pensjonsavtalen -72 -52 -237 Revaluering eiendom - - 4 Skatt -257 -78 -61 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 645 184 -1 026 Andel kontrollerende interesse 652 183 -1 026 Andel ikke kontrollerende interesse -7 1 - Morselskapet MNOK 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Resultat fra resultatregnskapet 161 1 092 1 060 Estimatavvik i pensjonsavtalen -13 -13 -38 Skatt -35 -166 -152 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 113 913 871
 17. 17 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING Regnskapet per 3. kvartal 2009 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av forsikringsavtaler. regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2008. Konsernets regn- skapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige uendret i Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skade- forhold til årsrapporten for 2008. Revisjonen av IAS 1 har hatt betydning forsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres for regnskapet til SpareBank1 Gruppen fra 1. januar 2009. som egenkapital. IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minste- (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling kravene utformet av Kredittilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhets- egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra avsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransje- presenterer alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapitalopp- gruppe. stillingen, og alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres i det utvidede resultatregnskapet. Sammenlignings- AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE informasjon har blitt omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, frivillig presentasjonen og har ingen påvirkning på resultat per aksje. kategorisert til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig for salg. PENSJONER Hovedregelen i konsernet er å klassifisere investeringer til virkelig Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik verdi over resultatet, enten gjennom handelsportefølje eller frivillig som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige kategorisering. Dette samsvarer med hvordan investeringene følges forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over opp. Enkelte investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. i kategoriene utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i tilknytning til transaksjonen. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendels- innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de siden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk leve- Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig tid, avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi på verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. over resultatet Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir resultatregnskap. balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives FINANSIELLE DERIVATER lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren tas i bruk. Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdi- endringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som sikringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i IAS FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som forsikringskontrakter. INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen. innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggs- IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap. avsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatnings- avsetninger og andre tekniske avsetninger.
 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 SEGMENTINFORMASJON Resultat per 30.09.09 på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Bank- forsikrings- forsikrings- Fonds- Øvrige virksomhet 1) virksomhet virksomhet forvaltning segmenter Elimineringer Sum Mill. kroner 3. kv 2009 3. kv 2008 3. kv 2009 3. kv 2008 3. kv 2009 3. kv 2008 3. kv 2009 3. kv 2008 3. kv 2009 3. kv 2008 3. kv 2009 3. kv 2008 3. kv 2009 3. kv 2008 Sum inntekter 2) 631 467 4 188 1 227 2 997 2 599 174 286 358 1 206 -191 -1 130 8 158 4 655 Andel av resultat fra TS - - - - - - - - 17 21 - - 17 - Segmentresultat 155 60 326 -338 506 237 18 85 153 1 115 -182 -845 977 314 Resultat etter skatt 130 43 185 -256 381 171 13 61 116 939 -128 -737 697 221 Minoritetens andel av resultat - - - - - - - - -7 1 - - -7 1 Eiendeler pr. segment25 712 22 464 23 783 22 282 10 254 9 684 275 403 6 664 4 868 -5 723 -4 317 60 965 55 385 Sum forpliktelser 24 622 21 411 21 924 20 482 7 821 7 474 115 234 2 681 1 610 -1 263 -1 138 55 900 50 074 1) Inkluderer EiendomsMegler 1. 2) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering PENSJONSFORUTSETNINGER SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Diskonteringsrente 4,40 % 4,80 % 3,80 % G-regulering 4,00 % 4,25 % 3,75 % Lønnsregulering 4,00 % 4,25 % 4,00 % Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,50 % 2,30 % 1,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.
 19. 19 NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 3. kvartal 2007 - 3. kvartal 2009. Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009 4. kv. 2008 3. kv. 2008 2. kv. 2008 1. kv. 2008 4. kv. 2007 3. kv. 2007 Konsern Kapitaldekning 13,9 % 14,6 % 14,5 % 12,6 % 12,0 % 13,0 % 12,6 % 13,1 % 11,3 % Kjernekapitaldekning 9,3 % 9,9 % 9,8 % 9,4 % 9,0 % 9,0 % 9,2 % 9,6 % 7,9 % Resultat e.skatt akk. 697,3 295,9 5,2 -857,7 221,5 211,1 63,7 309,0 275,6 EK-avkastning p.a. 18,6 % 12,3 % 0,6 % -16,1 % 5,8 % 7,9 % 4,7 % 26,2 % 26,8 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 731,1 718,3 956,5 704,7 697,2 721,0 1 019,4 822,9 844,6 Privat 307,9 315,2 280,1 285,5 267,5 283,1 287,4 413,0 462,6 Bedrift 423,2 403,1 676,4 419,2 429,7 437,9 732,0 410,0 382,1 Forvaltningskapital 23 783 22 934 21 237 21 217 22 287 23 059 22 909 23 998 23 574 Kapitaldekning 18,3 % 18,7 % 15,1 % 14,3 % 14,8 % 14,8 % 12,5 % 12,5 % 10,8 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 971,8 940,2 919,2 935,0 931,5 908,5 902,6 900,0 890,7 Privat 847,3 821,8 804,2 822,8 815,5 798,7 791,2 791,0 787,4 Bedrift 99,3 93,7 91,0 89,9 90,5 85,0 87,6 88,0 85,7 div. reass. og pooler 25,3 24,7 24,0 22,3 25,5 24,7 23,8 20,0 17,6 Netto finansinntekter 177,8 158,3 70,1 -74,7 10,5 92,0 9,1 97,5 86,2 Finansavkastning 5,26 % 3,07 % 0,70 % -0,97 % 0,12 % 1,27 % 0,11 % 1,41 % 1,22 % Skadeprosent f.e.r 67,5 % 73,5 % 79,5 % 69,7 % 74,1 % 70,3 % 74,2 % 74,0 % 72,4 % Kostnadsprosent f.e.r 21,9 % 22,1 % 21,1 % 23,3 % 20,9 % 23,5 % 19,7 % 21,8 % 19,5 % Bank 1 Oslo Netto renteinntekter 110,6 89,9 88,8 89,9 105,3 95,9 96,7 97,0 90,4 Tap på utlån 30,9 25,0 34,9 50,2 31,8 -13,2 -3,8 -3,0 -3,0 Utlån 21 247 21 392 21 030 20 688 20 261 19 574 18 844 18 089 17 112 Privat 14 396 14 630 14 655 14 340 13 983 13 574 12 745 12 415 11 981 Bedrift 6 851 6 762 6 376 6 348 6 279 6 000 6 098 5 674 5 131 Innskudd 15 490 15 786 15 914 15 925 14 122 14 681 13 578 13 378 13 550 Kapitaldekning 11,0 % 11,7 % 11,6 % 8,0 % 9,3 % 9,9 % 11,4 % 10,0 % 9,8 % Rentenetto/Gj.sn forv.kap 1,71 % 1,40 % 1,41 % 1,48 % 1,82 % 1,81 % 1,86 % 1,92 % 1,85 % EK-avkastning Morbank 16,0 % 13,2 % 4,7 % 1,7 % 6,7 % 10,1 % 9,5 % 9,3 % 10,2 % EK-avkastning Konsern 17,0 % 23,2 % 4,4 % -1,2 % 5,3 % 8,7 % 8,1 % 8,1 % ODIN Forvaltningskapital 25 388 22 347 17 431 19 163 23 581 30 508 31 400 37 800 45 600 Markedsandel aksjefond 12,4 % 12,8 % 13,1 % 13,8 % 13,7 % 14,6 % 15,6 % 15,9 % 18,9 %
 20. 20 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 UTLÅN TIL KUNDER Mill. kroner 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Kasse-/drifts- og brukskreditter 2 388,6 2 418,6 2 526,3 Byggelån 524,3 576,3 333,2 Nedbetalingslån 18 333,2 17 226,2 17 828,5 Sum utlån før individuelle og gruppevise nedskrivninger (Brutto utlån) 21 246,1 20 221,2 20 688,1 - Spesifiserte nedskrivninger -123,2 -63,4 -88,3 - Nedskrivninger på grupper av utlån -95,6 -51,8 -73,3 Sum netto utlån og fordringer på kunder 21 027,3 20 106,0 20 526,5 Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 47,0 31,9 76,4 Sum netto utlån og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner i konsern 21 074,2 20 137,8 20 602,9 Misligholdte utlån Mill. kroner Mislighold 237,9 93,1 268,7 - Individuelle nedskrivninger av mislighold over 90 dgr -94,9 -14,0 -39,6 Netto misligholdte utlån 143,0 79,1 229,9 Avsetningsgrad 39,9 % 15,1 % 14,5 % Andre tapsutsatte lån Mill. kroner Tapsutsatte engasjement ikke misligholdt 178,8 153,0 131,9 - Individuelle nedskrivninger andre tapsutsatte lån -28,5 -50,3 -49,4 Netto andre tapsutsatte engasjement 150,3 102,7 82,4 Avsetningsgrad 16,0 % 32,9 % 37,5 %
 21. 21
 22. 22 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Anúncio