O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018 (17)

Anúncio

Mais de SpareBank 1 Gruppen AS (11)

Mais recentes (20)

Anúncio

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018

 1. 1. 1 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig resultat 2018
 2. 2. Resultat 4. kvartal og 2018 393 580 773 140 4. kv 2015 4. kv 2016 4.kv 20184.kv 2017 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) (Annualisert) 17.2 19.1 22.7 18.6 2016 20172015 2018 * 2 1,617 2,019 2,210 1,385 2015 20172016 2018 Resultat før skatt for året (MNOK)
 3. 3. Lavere finansinntekter, økte forsikringsmessige avsetninger og en kald og snørik vinter preger resultatene for forsikringsselskapene. 836 1,311 106 121 645 716 109 165 FordringsadministrasjonSkadeforsikringLivsforsikring ODIN forvaltning 2017 2018 Resultat før skatt per 4. kvartal (MNOK) 3
 4. 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Stabil og god inntjening. Sterk vekst innenfor pensjonsområdet. Svakere risikoresultat og administrasjonsresultat som følge av økte forsikringsmessige avsetninger. Hovedtall per 4. kvartal 2018 (2017) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 313 132 189 153 172 4. kv 2017 4.kv 20181. kv 2018 2. kv 2018 3.kv 2018 506 454 517 836 645 20162014 2015 2017 2018  Brutto premieinntekter: 7.017 (6.237)  Risikoresultat, netto: 224 (334)  Brutto administrasjonsresultat: -96 (-35)  Renteresultat: 750 (753)  Resultat før skatt: 645 (836)  Solvensmargin: 166 %1) (167 %) 5 1) Per 30.09.18
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) • Svekket risikoresultatet skyldes i all hovedsak økte forsikringsmessige avsetninger, blant annet på grunn av oppdaterte parametere og forutsetninger i avsetningsmodellene. • Administrasjonsresultatet var 61 mill. kroner svakere enn i 2018. Dette skyldes at det har blitt foretatt en styrking av administrasjonsavsetningene innen fripoliser og hybridpensjon med til sammen 90 mill. kroner. Driftskostnadene var 790 mill. kroner i 2018. Dette er en økning på 55 mill. kroner sammenlignet med 2017. • Netto finansresultat til eier fra kollektivporteføljene ble 414 mill. kroner. Tilsvarende beløp i 2017 var 231 mill. kroner. Bokført avkastning i 2018 og selskapets andel ble sterkt påvirket av realiseringen av reserver i kollektivporteføljen til risikoproduktene. • Finansavkastningen i selskapsporteføljen var 169 mill. kroner, noe som var 141 mill. kroner lavere enn i 2017. Avkastningen i porteføljen var 2,8 %, mot 5,4 % i 2017. Selskapsporteføljen består av rentepapirer og eiendom. • Selskapet fortsatte sin sterke vekst innenfor pensjonsområdet i 2018. Ved utgangen av 3. kvartal hadde selskapet en markedsandel på 12,2 % i markedet for innskudds- og hybridpensjon. I 2018 ble selskapet kåret til det beste pensjonsselskapet i storkundesegmentet i Aalunds årlige kundeundersøkelse.
 7. 7. Hovedtall per 4. kvartal 2018 (2017) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter. Betydelig lavere finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 5.803 (5.488)  Forsikringsresultat: 593 (776)  Brutto avviklingsgevinster 361 (434)  Netto finansresultat: 127 (526)  Resultat før skatt: 716 (1.311)  Solvensmargin: 234 % (192 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 460 121 265 297 33 4. kv 2017 1. kv 2018 3.kv 20182.kv 2018 4.kv 2018 1,829 1,279 1,447 1,311 716 2017201620152014 2018 7
 8. 8. Forsikringsresultatet • Brutto erstatningskostnader, som er summen av årets erstatninger og avviklingsgevinster, var 3.713 mill. kroner per utgangen av 4. kvartal. Dette var en økning på 467 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. • Økt skadeprosent i Personmarkedet har sammenheng med vinterrelaterte skader og vannskader. Økt skadeprosent i Bedriftsmarkedet skyldes blant annet et noe høyere storskadenivå. • Det ble inntektsført 361 mill. kroner i brutto avviklingsgevinster per 4. kvartal 2018. Dette er 73 mill. lavere enn i samme periode i fjor. Av samlede avviklingsgevinster på 361 mill. kroner var 230 mill. kroner del av planlagt nedtrapping. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Økt skadeprosent. Forsikringsresultat (MNOK) Brutto combined ratio hittil i år (%) 776 593474 375 2017 2018 Forsikringsresultat Forsikringsresultat eks. natur og avvikling 8 21.6 24.3 24.2 56.3 58.7 63.5 83,0 77,9 2016 2017 87,7 2018 Skadeprosent Kostnadsprosent
 9. 9. ODIN Forvaltning AS 9
 10. 10. Hovedtall per 4. kvartal 2018 (2017) i MNOK ODIN Forvaltning Noe lavere forvaltningskapital og reduksjon i forvaltningshonorar, men lavere kostnader bidro til å opprettholde resultatet.  Driftsinntekter: 383 (390)  Driftskostnader: 276 (286)  Resultat før skatt: 109 (106)  Forvaltningskapital: 49.776 (54.345) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 10 20 26 30 36 17 4.kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3.kv 2018 4.kv 2018 96 85 106 109 20162015 2017 2018 Resultat før skatt for året (MNOK)
 11. 11. Fordringsadministrasjon 11
 12. 12. • Fordringsadministrasjon består av SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS og Conecto AS. • Factoring tilbyr administrasjon, finansiering og kredittsikring av kundefordringer, og har hatt sterk vekst de siste årene. Portefølje har sin virksomhet innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Conecto leverer inkassotjenester til et bredt spekter av bedrifter, organisasjoner, banker og finansinstitusjoner. • Selskapene samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordrings- administrasjon. Fordringsadministrasjon Lønnsom vekst i både Factoring og Portefølje Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 59 40 23 121 64 82 19 165 ConectoFactoring Portefølje Totalt 2017 2018 12
 13. 13. Vedlegg 13
 14. 14. SpareBank 1-alliansen 14 SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS (Livsforsikring) SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS (Fondsforvaltning) LOfavør AS (Forvaltning av LOfavør) Conecto AS (Inkasso) SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS (Porteføljekjøp og -forvaltning) SpareBank 1 Spleis AS (Folkefinansiering) Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS *) *) SpareBank 1 Skadeforsikring AS fusjonerte med DNB Forsikring AS i januar 2019 og endret navn til Fremtind Forsikring AS. DNB ASA eier 35 % i Fremtind Forsikring AS.
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 4. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 171,6 313,1 644,6 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 33,2 459,7 715,6 1.311,4 - ODIN Forvaltning 17,0 20,2 108,7 105,7 - LOfavør AS -0,4 3,0 1,4 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 19,1 21,6 63,8 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 38,8 10,5 82,5 39,8 - Conecto AS 1,8 3,4 18,9 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -5,0 0,0 -14,3 0,0 - Konsernjusteringer -19,2 -33,8 -28,0 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 257,0 797,8 1.593,3 2.323,6 Driftskostnader morselskap -29,8 -14,2 -87,8 -68,9 Netto finans morselskap -14,5 -12,8 -47,9 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet -1,4 1,8 -1,4 1,8 Nedskriving goodwill/Merverdiavskrivninger -71,6 0,0 -71,6 0,0 RESULTAT FØR SKATT 139,6 772,7 1.384,6 2.209,7 Skattekostnad 370,2 -88,3 95,2 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 509,8 684,3 1.479,8 1.811,3 Året
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 16 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 171,6 152,6 188,8 131,6 313,1 644,6 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 33,2 296,5 264,5 121,3 459,7 715,6 1.311,4 - ODIN Forvaltning 17,0 35,5 29,8 26,4 20,2 108,7 105,7 - LOfavør AS -0,4 0,4 0,2 1,3 3,0 1,4 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 19,1 13,2 16,7 14,9 21,6 63,8 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 38,8 9,6 14,6 19,5 10,5 82,5 39,8 - Conecto AS 1,8 5,4 7,8 3,9 3,4 18,9 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -5,0 -3,2 -3,0 -3,1 0,0 -14,3 0,0 - Konsernjusteringer -19,2 -3,0 -3,0 -2,9 -33,8 -28,0 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 257,0 507,0 516,3 313,0 797,8 1.593,3 2.323,6 Driftskostnader morselskap -29,8 -19,4 -17,9 -20,7 -14,2 -87,8 -68,9 Netto finans morselskap -14,5 -15,9 -3,4 -14,1 -12,8 -47,9 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet -1,4 0,0 0,0 0,0 1,8 -1,4 1,8 Nedskriving goodwill/Merverdiavskrivninger -71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -71,6 0,0 RESULTAT FØR SKATT 139,6 471,6 495,1 278,2 772,7 1.384,6 2.209,7 Skattekostnad 370,2 -102,7 -78,4 -93,8 -88,3 95,2 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 509,8 368,9 416,7 184,4 684,3 1.479,8 1.811,3 Året
 17. 17. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 17 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 Risikoinntekter 597 577 583 585 565 2.342 2.191 Risikokostnader -739 -387 -474 -491 -467 -2.091 -1.806 Risikoresultat brutto -142 190 110 94 98 252 384 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 1 -22 -11 3 6 -28 -50 Risikoresultat netto -141 168 99 98 104 224 334 Oppreservering fra risikoresultat 0 0 0 0 0 0 0 Risikoresultat netto etter oppreservering -141 168 99 98 104 224 334 Gebyrer 297 289 294 272 277 1.152 1.070 Øvrige omkostningsrelaterte poster -90 0 0 0 0 -90 8 Driftskostnader ekskl. provisjoner -224 -188 -190 -188 -186 -790 -735 Provisjoner -94 -93 -91 -90 -97 -368 -377 Administrasjonsresultat brutto -111 8 13 -6 -6 -96 -35 Reassuransens effekt på admin. resultatet 7 7 6 1 6 21 40 Administrasjonsresultat netto -105 15 19 -5 0 -75 5 Netto finansinntekter -2.082 693 580 292 545 -518 1.270 Øvrige renterelaterte poster 2.783 -642 -375 0 -1 1.766 -1 Garantert rente -120 -122 -130 -125 -159 -498 -516 Renteresultat 581 -72 74 167 385 751 753 Oppreservering fra renteresultat 0 0 0 0 0 0 0 Renteresultat etter oppreservering 581 -72 74 167 385 751 753 Eiers bidrag til oppreservering 0 0 0 0 0 0 0 Vederlag for rentegaranti 5 5 6 6 -2 21 23 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 341 117 198 266 488 920 1.116 Avsetning til tilleggsavsetninger -144 65 -31 -69 -114 -179 -246 Resultat til kunder -60 -49 -24 -63 -186 -196 -297 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 69 32 59 10 137 168 310 Andre inntekter og kostnader til selskapet -34 -12 -12 -12 -12 -70 -47 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 172 153 189 132 313 645 836 Skattekostnad 153 -35 -26 -50 -36 43 -164 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 325 118 163 82 277 687 671 Året
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 18 Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Risikoresultat 301,3 390,4 -49,5 -6,0 0,0 0,0 251,8 384,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -97,0 -47,5 0,9 13,0 -0,1 0,0 -96,2 -34,6 Renteresultat 747,7 742,6 1,4 8,6 1,6 2,1 750,7 753,3 Tekniske avsetninger -7,0 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -10,2 Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 21,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 22,6 Resultat til kunde -373,4 -534,8 -1,2 -8,1 0,0 0,0 -374,6 -542,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8 262,9 98,8 262,9 Sum 592,7 563,1 -48,4 7,5 100,3 265,0 644,6 835,5 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 19 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 138,7 122,5 133,4 133,2 131,8 527,8 512,9 Individuelle kapitalforsikringer 221,9 214,7 208,3 210,3 205,0 855,2 793,9 Kollektive pensjonsforsikringer 134,9 137,2 124,5 234,1 119,2 630,7 718,8 Ulykkesforsikringer 88,6 86,1 84,2 85,4 83,5 344,3 326,8 Gruppelivsforsikringer 170,5 176,0 170,0 238,9 169,5 755,5 746,5 Unit Link - Renteforsikringer 99,7 41,5 39,7 36,2 167,9 217,2 193,5 Unit Link - Kapitalforsikringer 90,9 91,1 89,7 97,6 102,3 369,3 306,1 Innskuddstjenestepensjon 874,4 839,0 824,5 778,6 710,2 3.316,4 2.638,3 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.819,7 1.708,2 1.674,2 1.814,3 1.689,5 7.016,4 6.236,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 249,0 281,6 520,2 1.133,8 209,1 2.184,5 1.616,0 Avgitt gjenforsikringspremie -50,9 -51,9 -49,9 -51,6 -53,9 -204,4 -211,1 Premieinntekter for egen regning 2.017,8 1.937,8 2.144,5 2.896,5 1.844,7 8.996,6 7.641,6 Året
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 8.0 2.3 Per 4.kvartal 2017 Per 4.kvartal 2018 6.1 5.8 Per 4.kvartal 2017 Per 4.kvartal 2018
 21. 21. Aktivaallokering per portefølje per 31. desember 2018 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 27,8 (25,0) mrd. NOK 22,9(22,4) mrd. NOK 6,0(6,1) mrd. NOK 10,3 (10,1) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 58.3% 40.8% 0,9% Aksjefond Annet Rentefond 10.6% 34.8% 37.3% 15.8% 1,4% Aksjer Eiendom Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost Annet 32.2% 20.4% 35.7% 11.7% 0,0% Aksjer Eiendom Annet Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi 10.1% 54.5% 19.1% 16.4% Aksjer Obligasjoner - markedsverdi Eiendom Obligasjoner - amortisert kost 21
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse 31.12. 22 Beløp i mill. kroner 2018 2017 Immaterielle eiendeler 95 137 Investeringer 6.088 6.139 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 452 443 Fordringer 152 127 Andre eiendeler 384 381 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 25 21 Investeringer i kollektivporteføljen 23.099 22.439 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 28.266 25.000 SUM EIENDELER 58.561 54.688 Innskutt egenkapital 2.703 2.491 Opptjent egenkapital 1.561 1.083 Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.206 22.864 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 27.669 24.894 Avsetning for forpliktelser 796 787 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 286 261 Forpliktelser 1.155 1.168 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 185 140 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 58.561 54.688
 23. 23. SpareBank 1 Skadeforsikring AS Resultat 23 Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 Opptjente premier f.e.r. 1.491,4 1.404,3 5.803,2 5.487,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -948,3 -788,9 -3.774,7 -3.321,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -400,4 -332,3 -1.407,8 -1.327,8 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,0 2,2 2,8 5,8 Andre tekniske avsetninger -7,3 -59,1 -30,8 -68,3 Forsikringsresultat 136,3 226,2 592,7 776,2 Netto finansinntekter -103,1 233,5 126,6 526,3 Driftsresultat 33,2 459,7 715,6 1.311,4 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 33,2 459,7 715,6 1.311,4 Skattekostnad -96,6 -68,2 -221,5 -221,9 Resultat etter skatt -63,3 391,5 494,1 1.089,5 4. kvartal Året
 24. 24. ODIN Forvaltning Resultat 24 Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 Forvaltningshonorarer 87,7 101,3 383,0 389,8 Driftsinntekter 87,7 100,6 383,0 389,8 Lønnskostnader -31,0 -48,4 -145,4 -162,6 Avskrivninger -4,0 -2,9 -15,3 -12,0 Andre driftskostnader -36,5 -29,2 -115,7 -111,3 Sum driftskostnader -71,4 -80,4 -276,4 -285,9 Driftsresultat 16,3 20,2 106,5 103,9 Finanskostnader 0,7 0,0 2,2 1,7 Resultat før skatt 17,0 20,2 108,7 105,7 Skattekostnad -4,9 -5,5 -27,6 -26,5 Resultat etter skatt 12,1 14,7 81,1 79,1 4. kvartal

×