O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ettarla_brochureDK4

188 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ettarla_brochureDK4

  1. 1. HVAD ER ETT ARLA? ETT ARLA ER DET PROJEKT, DER GØR ARLA FOODS STÆR- KERE OG RUSTER OS TIL UDFORDRINGER- NE PÅ FREMTIDENS FØDEVAREMARKEDER. PROJEKTET GÅR UD PÅ AT GØRE DE MÅDER, VI ARBEJDER PÅ, MERE ENKLE, MERE EFFEKTIVE OG BEDRE INTEGRERET MED HINANDEN. Under arbejdet høster vi de gode erfaringer fra hele Arla Foods, og det samlede erfaringsgrundlag dan- ner udgangspunkt for det store projektarbejde, der under ét kaldes for Ett Arla. Målet er at bygge et stærkere Arla Foods. Vi arbejder på at forbedre mange rutiner i hele den internationale organisations arbejde, og undervejs vil mange medarbejdere i Arla Foods mærke større eller mindre ændringer i de daglige arbejdsrutiner. Ambitionen er, at ændringerne bliver til forbedringer og forenklinger, der gør det daglige arbejde lettere og frigør tid og energi til spændende opgaver. Vi arbejder på at gøre dit job bedre Ett Arla er et projekt, der i det store perspektiv gør Arla Foods mere effektivt og konkurrencedygtigt. Men store forandringer starter nødvendigvis i det små, og vejen til resultater går gennem den enkelte medarbejders accept og forståelse af de nye ar- bejdsrutiner. Hovedparten af os vil mærke forandringer. Især de, der primært arbejder ved en computer, vil få nye måder at arbejde på. En stor del af Ett Arlas arbej- de går nemlig ud på at lægge de flere hundrede nuværende IT-systemer sammen til nogle få og enkle systemer, der er brugervenlige og effektive. Alle berørte medarbejdere vil blive introduceret til og uddannet i de nye rutiner. Efterhånden som det bliver klart, hvor ændringerne finder sted, vil de involverede blive informeret om både uddannelse og tidsplaner. Hvem er Ett Arla folkene? Ett Arla består af mere end 300 medarbejdere, der dels er interne Arla medarbejdere, dels eksterne konsulenter fra IT- og konsulentfirmaer. Ett Arlas medarbejdere kommer fra Danmark, England, Tyskland og Sverige. Den internationale og tværkul- turelle sammensætning afspejler Ett Arlas formål: At samle de mange forskellige Arla’er til en samlet organisation. Hvor længe kører projektet? Ett Arla projektet kører frem til 2005. Undervejs sættes nye rutiner og systemer i gang, og de med- arbejdere, som har været med til at skabe foran- dringerne, vender tilbage til driftsstederne, efter- hånden som deres opgaver i Ett Arla løses. Til den tid vil vi sammen have skabt et nyt og bedre Arla Foods, der er en endnu mere attraktiv partner for kunderne og en endnu bedre arbejdsplads, end vi er i dag. Med venlig hilsen Åke Modig Ett Arla ruster os til fremtidens udfordringer Åke Modig Viceadm. direktør Koncernledelsen AF221743_ettARLA_bro_DK.qxd 05-08-03 15:53 Side 3
  2. 2. Det nye Arla rummer flere muligheder ETT ARLA PROJEKTET ER IKKE ET IT PRO- JEKT, MEN ET FORRETNINGSPROJEKT, DER UNDERSTØTTES AF IT. DET MEDFØRER FORANDRINGER I ORGANISATIONEN I FORM AF ÆNDREDE RUTINER, SPÆNDEN- DE UDFORDRINGER OG I VISSE TILFÆLDE OGSÅ VED, AT VI TILDELES NYE JOB- ROLLER. PROJEKTET SKABER DERMED OGSÅ BEHOV FOR ORGANISATORISKE TILPASNINGER OG UDDANNELSE AF DE MEDARBEJDERE, DER FÅR NYE RUTINER. Ingvar Olsson er Ett Arla ansvarlig i Division Medlemmer. Han står i spidsen for det første Ett Arla projekt i organisationen – et fælles afregnings- system for mælkeproducenterne i Danmark og Sverige. Hård proces, men anstrengelserne værd "Det er en lang og hård proces at få det fælles afregningssystem på benene. Processen tager lang tid, og der er mange overraskelser og lærepenge at betale undervejs. Om et par år vil vi imidlertid være kommet så langt, at vi kan se, at det er det hele værd. Det fælles afregningssystem vil være effek- tivt, og det gør det muligt at realisere synergi- effekterne fra fusionen," fortæller Ingvar Olsson. Nye roller, nye kompetencer "Med det nye system ændrer vi den måde, vi arbej- der på. De nye arbejdsgange og nye jobroller kræver to ting: For det første kræver de, at vi forstår og accepterer de nye måder at gøre tingene på. For det andet kræver de praktiske færdigheder i forhold til at udføre de nye rutiner. Derfor er der planlagt uddannelse og grundige introduktioner til alle, der får nye arbejdsgange eller nye roller i forhold til kol- legerne," påpeger Ingvar Olsson. Alle får den nødvendige træning "Det er ikke kun vigtigt at forstå og acceptere de nye rutiner – de praktiske færdigheder i for eksempel syste- mets indkøbs-, salgs-, finans- og kvalitetsfunktioner er afgørende. Derfor vil medarbejderne både blive uddannet inden for specifikke områder og i syste- mets funktioner som helhed. Indholdet af trænin- gen vil variere fra medarbejder til medarbejder – alt efter arbejdsopgave. Den typiske uddannelsestid er 3-4 dage. Hovedparten af træningen vil omhandle de nye arbejdsmåder kombineret med praktiske øvelser i systemet. Træningen vil så vidt muligt foregå lokalt og i hold med ca. 8 deltagere. For de enheder, som er med i første bølge oktober 2003, vil træningen foregå medio august og i september. De involverede vil modtage præcis information, når forandringerne nærmer sig. Når de nye systemer er i drift, er der flere forskelli- ge muligheder for at få hjælp til at udføre det dagli- ge arbejde. Det materiale, der udleveres på kurser- ne kan selvfølgelig bruges, men der er også hjælp on-line og i form af superbrugere, der kan rådgive," fortæller Ingvar Olsson. Vær åben og del din erfaring "Efterhånden som vi gør de første erfaringer med de nye systemer, arbejdsgange og metoder, møder vi ting, der ikke umiddelbart synes logiske eller hen- sigtsmæssige. Derfor er det vigtigt, at vi alle er åbne og direkte omkring de første erfaringer med de nye rutiner," siger Ingvar Olsson. "Det er vigtigt, at vi søger svar på spørgsmålene, og at vi får sagt, hvad vi mener om tingene på en konstruktiv måde. Deler vi erfaringerne, kommer vi hurtigere forbi de opstartsvanskeligheder og den tvivl, der naturligt opstår omkring forandringerne." Spørg din leder "Er der spørgsmål eller kommentarer til Ett Arla pro- jektet og de ting, det fører med sig, skal man bede sin leder om at forklare det for sig. Der findes ikke dumme spørgsmål, og det er til hver en tid i lede- rens interesse, at hver medarbejder forstår og accepterer sin rolle i den nye dagligdag," slutter Ingvar Olsson. Ingvar Olsson Økonomidirektør Arla Foods Medlemmer AF221743_ettARLA_bro_DK.qxd 05-08-03 15:53 Side 5
  3. 3. "HVER DAG FLYTTER ARLAS MEDARBEJ- DERE RUNDT MED CA. 16.000 PALLER PRODUKTER. KRAV TIL SPORBARHED GØR, AT ALLE PRODUKTERS BEVÆGELSER I DAG REGISTRERES OMHYGGELIGT. OPDAGER EN TYSK FORBRUGER, AT DER ER EN FEJL I EN OST, SKAL OPLYSNINGER OM PRODUKTION OG LOGISTIK KUNNE HENTES FREM, SÅ RESTEN AF PARTIET KAN IDENTIFICERES OG FINDES. I DAG KAN DET GODT LADE SIG GØRE, MEN DET KRÆVER, AT VI FÅR FAT I OP TIL 60 FOR- SKELLIGE DOKUMENTER, OG DERMED ER DET EKSTREMT DYRT OG TIDSKRÆVENDE AT GENNEMFØRE EN SPORING. Når vi med Ett Arla har skiftet systemerne ud, kan vi spore tingene omgående, mere detaljeret og med langt færre omkostninger for organisationen. Vi vil kunne nøjes med at kassere de enkelte fejlbehæf- tede partier." Ordene er Preben Dalls. Preben Dall har ansvaret for "Production Cheese & Spread". Et projekt, der bl.a. skal sætte oste- og smørmejerier- ne i stand til at spore produkterne præcist. Til gavn for effektiviteten i den daglige drift – men også til gavn for fødevaresikkerheden generelt. Tid til at gøre tingene bedre "Nu indfører vi et system, der gør det let at registre- re og dokumentere hændelser i produkternes liv. Sammen med indførelsen af et nyt administrations- system gør vi det muligt for mejerierne at dokumen- tere produktionen meget præcist. Systemet er imid- lertid ikke nok. Skal vi høste fordelene, må de enkelte medarbejdere også være i stand til at bruge systemerne effektivt. Derfor uddannes alle medarbejdere i det nye system. Det handler blandt andet om at lære det nye system, som er baseret på stregkoder og scanning, at kende. Det bliver altså muligt at scanne oplysninger ind i stedet for at skrive dem ned. Det er både hurtigt og effektivt, og det minimerer fejlkilderne. Med de mængder af produkter, vi håndterer hver dag, bety- der selv små procentvise gevinster meget. En ned- gang på 5% i fejlhåndtering betyder, at vi sparer 80 timer om dagen. Så får vi tid til at gøre tingene bedre i stedet for," påpeger Preben Dall. Hvor er osten? Preben Dall IT-koordinator Arla Foods Produktion Økonomi / IT AF221743_ettARLA_bro_DK.qxd 05-08-03 15:53 Side 7
  4. 4. Bamber Bridge er klar til forandring På Bamber Bridge-mejeriet i England er medarbej- derne klar til at iværksætte de forandringer og ind- føre de arbejdsgange, som mejeriet har udviklet i samarbejde med Ett Arla. Ian Singleton fra Bamber Bridge har stået for kom- munikationen mellem Ett Arla og organisationen på Bamber Bridge. Han har bl.a. arbejdet på at forbe- rede hver enkelt medarbejder på de nye systemer og de nye jobroller. "Den mentale forberedelse er mindst ligeså vigtig som den forberedelse, der foregår i produktionssystemerne. Derfor har vi hørt alle involverede medarbejderes mening, og det har medført, at medarbejderne har engageret sig stærkt i projektet," siger Ian Singleton. Hver enkelt medarbejder skal være med Ian Singleton har gjort meget ud af at informere medarbejdere på alle niveauer om de ændringer, Ett Arlas arbejde vil medføre. "Jeg har etableret ugentlige møder med ledelsen, en fast rubrik i vores interne nyhedsbrev – og ikke mindst er med- arbejdernes positive og negative forventninger ble- vet diskuteret under uformelle former," påpeger Ian Singleton. Ikke svært at motivere Ian Singleton har erfaret, at det ikke er svært at motivere Arla medarbejdere, når det gælder foran- dringsprocesser. "Årsagen hertil er dels, at medar- bejderne er vant til dynamik og forandringer, dels at medarbejderne faktisk har efterspurgt mange af forbedringerne gennem længere tid. Derfor har vi på Bamber Bridge oplevet, at også medarbejdere, der ikke direkte har været involveret, har vist interesse i at sætte sig ind i de nye systemer," slutter Ian Singleton. Ian Singleton Site Planning Manager Bamber Bridge Factory AF221743_ettARLA_bro_DK.qxd 05-08-03 15:53 Side 9
  5. 5. PULVER- OG PROTEINFABRIKKERNES PROJEKT I ETT ARLA KOMMER TIL AT INVOLVERE MERE END 500 MEDARBEJ- DERE, NÅR DET ER GENNEMFØRT. EN AF DEM ER CHRISTINE B. LARSEN FRA DANMARK PROTEIN I NR. VIUM. NORMALT ARBEJDER HUN SOM LABORANT PÅ LABORATORIET. GENNEM DE SIDSTE SEKS MÅNEDER HAR HUN IMIDLERTID VÆRET EN AF DE OVER 40 MEDARBEJDERE FRA PULVER- & PROTEINFABRIKKERNE, DER ARBEJDER PÅ AT UDVIKLE DET FÆLLES SYSTEM, SOM FABRIKKERNE SKAL BENYTTE FREMOVER. Ansvaret følger med "Jeg har to funktioner," siger Christine B. Larsen. "Dels repræsenterer jeg min fabriks specifikke ønsker til systemet, men jeg er i lige så høj grad mine kollegers repræsentant. Det er mit og min pro- jektgruppes ansvar at sørge for, at de ønsker, mine kolleger har, tages med i betragtning, når vi sidder her hos Ett Arla og planlægger." "En af de ting, der har overrasket mig, er, at selv om fabrikkerne er vidt forskellige, har det vist sig, at 90% af de ønsker, som fabrikkernes repræsen- tanter har præsenteret, ligner hinanden så meget, at der åbenlyst er behov for et fælles system. Det har gjort arbejdet meget lettere og mere effektivt," bemærker Christine B. Larsen. Fabrikkerne styrer processen Udviklingen af det nye system er i høj grad et resul- tat af fabrikkernes egne anstrengelser. Samlet arbej- der over 60 personer på projektet. Heraf er 2/3 af projektmedarbejderne repræsentanter fra fabrik- kerne. De resterende projektmedarbejdere er konsulenter, ITC-folk og projektledere. Når fabrikkernes projekter skal sættes i værk de enkelte steder, vender de ’udlånte’ medarbejdere tilbage til deres arbejdspladser og får nye roller i forhold til den videre udvikling og løbende forbed- ring. Rart at komme tilbage "Det bliver dejligt at komme tilbage og komme i gang med det nye system. Jeg håber, det bliver en succes, og at jeg har været med til at skabe noget, der gør det bedre at være på arbejde for mine kol- leger", slutter Christine B. Larsen. Pulver- og protein- fabrikkerne har selv taget ansvaret Christine B. Larsen Laborant Danmark Protein i Nr. Vium AF221743_ettARLA_bro_DK.qxd 05-08-03 15:53 Side 11

×