Tema 2. Morfologia verbal

Sílvia Montals
Sílvia MontalsProfessora de Llengua Catalana i Tutora de 3r ESO en Escolàpies Sant Martí em Escolàpies Sant Martí
MORFOLOGIA VERBAL
Verbs irregulars
Sílvia Montals
1. INTRODUCCIÓ
•  Classes de paraules:
– Unitats significatives autònomes mínimes de
la cadena parlada i dels textos escrits.
– Es classifiquen segons 2 punts de vista:
•  FORMA: (criteri morfològic). Hi ha paraules
variables i invariables.
•  FUNCIONS: (criteri sintàctic). Duen a terme
funcions.
•  Requadre categories
ü  VARIABLES: nom, adjectiu, verb, pronom, determinant
ü  INVARIABLES: adverbi, preposició, conjunció, interjecció
2. EL VERB
2.1 Anàlisi morfològica
•  Verb: nucli del SV i base del significat de l’oració.
–  Les formes flexionades poden tenir diferents
constituents (morfemes). Ex: cantàvem
LEXEMA MORFEMES (DESINÈNCIES)
Vocal temàtica Temps Persona i nombre
cant à ve m
Conjugacions dels verbs: pàg. 230-232. Llibre Llengua Catalana i
Literatura. 2n Batx. Santillana.
•  El verb està format per 2 constituents:
–  Lexema: aporta significat
–  Morfemes (o desinències). Expressen:
*Els verbs compostos poden tenir morfemes en el verb auxiliar:
He jugat (1a persona del singular).
Conjugació 1a, 2a, 3a Agafar, córrer, afegir
Mode Indicatiu, subjuntiu,
imperatiu
Vinc, vingui, vine
Temps Present, imperfet,
futur, condicional…
Canto, cantava, cantaré,
cantaria…
Aspecte Perfectiu, imperfectiu Sortí, sortia
Persona 1a, 2a, 3a Salto, saltes, salta
Nombre Singular, plural Fa, fan
Gènere (només
pels participis)
Masculí i femení Vençut, vençuda
2.1.1 Conjugació
•  Conjunt de formes que adopta un verb per expressar:
temps, mode, aspecte, persona i nombre.
•  En català hi ha 3 conjugacions:
CONJUGACIÓ VOCAL
TEMÀTICA
MODEL
1a a Cant-a-r
2a e Tém-e-r
Perd-r-e
3a pura i Dorm-i-r
incoativa Serv-i-r
*Verbs
incoatius:
afegeixen
l’icrement
–eix-
*La majoria de verbs segueixen els models de cantar i dormir.
Els verbs irregulars, acostumen a ser de la conjugació –re.
A vegades la vocal temàtica presenta problemes: cantava, cantes.
2.1.2 Mode
•  Indica l’actitud de l’emissor respecte l’acció verbal.
2.1.3 Temps
•  Indica el moment en què es produeix l’acció
INDICATIU Acció realitzada en la
realitat.
Condueixo,
saltava…
SUBJUNTIU Acció possible, desitjada
(no se sap si es realitzarà)
Canti, jugués…
IMPERATIU Ordre o manament. Calla!, Veniu!
PRESENT Cant-Ø-o
PASSAT Cant-a-va
FUTUR Cant-a-ré
*El passat conté diferents
temps verbals: imperfet,
passat simple, perfet,
plusquamperfet...
2.1.4 Aspecte
•  Indica si l’acció del verb ha seguit un procés acabat
(amb un principi i un final).
PERFECTIU Temps que indiquen
anterioritat. L’acció està
acabada.
•  Temps compostos i
passat simple
Vas treballar,
havíem jugat, van
haver arribat,
sortírem…
IMPERFECTIU Temps que indiquen
simultaneïtat o posterioritat.
L’acció no està acabada.
•  Temps simples (menys
passat simple).
Consultaré,
trucava, juga,
dibuixàvem…
•  Vam anar-hi dues vegades (PERFECTIU à procés acabat).
•  L’Aina pinta un dibuix (IMPERFECTIU à procés iniciat, no
acabat).
2.1.5 Persona i Nombre
•  Persona: participants de la situació comunicativa.
•  Nombre: si hi ha 1 participant o més d’un.
–  Els morfemes de persona i nombre es fusionen.
Existeixen 6 possibilitats.
–  Tots els verbs tenen persona (menys les formes no
personals: infinitiu, gerundi i participi).
PERSONA NOMBRE
Singular Plural
1a Cant-o Cant-e-m
2a Cant-e-s Cant-e-u
3a Cant-a Cant-e-n
Forma Fonètica Dialecte
canto [káṋtu] central
canto [káṋto] Nord-occid
cante [káṋe] valencià
cant [káṋt] balear
canti [káṋti] rossellonès
*Les formes canvien segons el dialecte.
•  2.2 Remarques i variacions ortogràfiques
Vocal
neutre [ǝ]
S’escriu a Es troba al final Parla, mentiria…
S’escriu e Es troba en penúltima
posició:
Parles, mentiríeu.
Excepcions 2a i 3a conjugació i
infinitius
Corre, vine, obre,
creure…
Canvis
ortogràfics
C à q Trenco,
trenques
Qu à qü Adequo, adeqüem
Ç à c Començo,
comencen
Gu à gü Enaigua, enaigüen
J à g Jutjo, jutges C à gu Caic, caigui
G à gu Rega, regues T à d Pot, podem
P à b Saps, sabem U à v Beu, bevem
Infinitius
en -iar
Es posa dièresi en el present i imperfet
de subjuntiu.
Estudiïs, estudiïn.
Gerundis Tots acaben en –ent o –int
(MAI –gent)
Cabent, sabent, vivint,
escrivint…
NO! *capiguent, *sapiguent
Infinitius MAI en -guer! Saber, poder. NO! *sapiguer,
*poguer
Verbs poder i
voler
Canvien: -o à u al
Present subjuntiu i imperatiu
Puguin, vulguis, vulgues…
Verbs fer,
jeure/jaure,
néixer/nàixer,
treure/traure
Aquests verbs i els derivats
fan la vocal neutre de l’arrel en
posició àtona en -a
Faria, jauré, naixent, traiem,
traguem…
-eix-
(incoatius)
Apareix:
En les persones del singular i
en la 3ª del plural de tots els
presents.
Indicatiu: serveixo,
serveixen
Subjuntiu: serveixis, serveixi
Imperatiu: serveix!
Verbs collir,
cosir, sortir,
tossir,
escopir
Aquests verbs i els derivats
canvien:
O à u (arrels tòniques dels
presents)
Indicatiu: recull
Subjuntiu: recullin
Imperatiu: recull!
(collim, cosia…)
Oracions
imperatives
Imperatiu: oracions
afirmatives
•  Enceneu el foc!
Present subjuntiu:
oracions negatives.
•  No encengueu el foc!
Gerundis Correcte:
•  Oracions simultànies
•  Oracions d’anterioritat
•  Va sortir cridant com
un boig
•  Estant malalta la
directora, la reunió es
va suspendre.
Incorrecte:
•  Oracions de posterioritat
•  Oracions com a CN
•  *Va caure per l’escala
trencant-se un braç.
•  *Us he enviat un
informe resumint la
situació.
3. ELS VERBS IRREGULARS
3.1 Verbs defectius:
•  Absència de determinades formes en els paradigmes
flexius d’alguns verbs.
•  Casos habituals:
SOLER Només es fa servir en verbs
imperfectius (present, imperfet).
Sol, solia
HAVER-HI Impersonal. Només s’usa en 3ª persona. Hi ha, hi havia
CALDRE Impersonal. S’usa en 3ª persona. Cal, calen, calia,
calien.
NEVAR,
PEDREGAR,
PLOURE
Verbs meteorològics. S’empren en 3ª del
singular (i en cas metafòric en plural).
Plou, neva,
pedrega.
Plovien pedres.
2.2 Patrons dels verbs irregulars
•  Verbs irregulars: no segueixen els paradigmes
considerats models (presenten variabilitat en el lexema).
–  Escriure à escric, escrius, escrivim…
CONJUGACIONS IRREGULARS
1ª conjugació Anar, estar
2ª conjugació La gran majoria
3ª conjugació Tenir, venir
*Verbs: dir, dur à 2a conjugació.
•  Tipus de lexemes que es poden trobar en els
verbs irregulars.
Lexema pur No canvia escriuré
Lexema eufònic S’afegeix una –d
de suport a la
pronunciació).
Encenem,
encendrem
Lexema
velaritzat
S’afegeix una -c o
el grup –gu
Coneixes, conec,
coneguis.
Lexema amb
diftong (pateix 1
d’aquests canvis).
Desaparició de la
–u del lexema.
Riure, rient
Canvi u à v Moure, movent
Desaparició de la
–u i afegiment
d’una -i
Seure, seient
•  Patrons en la conjugació irregular.
Extret de: Llengua
Catalana i Literatura. 2n
Batx. Santillana
Pàg. 31.
•  És possible deduir tota la conjugació a partir del present
d’indicatiu.
A partir del lexema de 1a
persona del singular
del Present d’Indicatiu
S’obtenen:
•  Imperatiu (excepció 2es persones)
•  Passat simple
•  Present Subjuntiu
•  Imperfet Subj
•  (A vegades participi).
A partir del lexema de la
3a persona del singular
del Present d’Indicatiu
S’obté:
•  La 2a persona del singular
•  La 3ª persona del plural
•  L’infinitiu, el futur i el condicional (no sempre)
La resta de formes:
A partir del radical de la
1ª personal del plural
del Present d’Indicatiu
S’obtenen:
•  2a persona del plural del Present d’Indicatiu i
Imperatiu.
•  Imperfet d’indicatiu
•  Gerundi
Participi •  O és velar o molt irregular.
•  Com poden ser els lexemes de cadascun
dels grups de verbs irregulars?
– Consultar llibre:
•  Llengua Catalana i Literatura. 2n Batxillerat.
Editorial Santillana.
– Verbs acabats en –ndre, -ldre, -ler: pàg. 31-32
– Verbs acabats en –èixer: pàg. 32-33
– Verbs amb diftong en el lexema: pàg. 33-35
– Gerundis i participis irregulars: pàg. 35
•  Aquests verbs generen dubtes en els seus usos:
FUNCIÓ ATRIBUTIVA ÚS LOCATIU
(sentit: trobar-se, romandre, viure)
Ser Qualitat essencial o
transitòria d’un ésser
animat.
• L’avi és simpàtic.
ser Localització.
• La mare és a la feina.
• Les forquilles són al calaix.
Permanència (CC sense
quantificador).
• La setmana vinent seré a
Berlín.
Estar Estat d’ànim o salut
d’un ésser animat.
• L’Alícia està malalta.
estar Permanència (CC amb
quantificador)
• La setmana vinent estaré tres
dies a Berlín.
Residència:
• Fa dos anys que estic a París.
Ser/
estar
Qualitat transitòria
d’un ésser inanimat.
• L’aigua és/està freda.
1 de 19

Recomendados

Les categories gramaticals catala por
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaSusanna Soler Sabanés
54.7K visualizações11 slides
LES CATEGORIES GRAMATICALS por
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSieslt
105.8K visualizações17 slides
Substitució pronominal cd ci por
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciselegna curso
83.5K visualizações17 slides
Complements verbals por
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
60.2K visualizações26 slides
Activitats complements verbals por
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbalsAnna Rovira
231.3K visualizações11 slides
Activa Passiva por
Activa PassivaActiva Passiva
Activa PassivaMary H.M.
16K visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada por
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadalluchvalencia
26.2K visualizações9 slides
Substitució pronominal por
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominaltorrascat
69.8K visualizações9 slides
El teatre modernista catala por
El teatre modernista catalaEl teatre modernista catala
El teatre modernista catalaMontse Torrescasana
16.2K visualizações15 slides
Els Pronoms Febles por
Els Pronoms FeblesEls Pronoms Febles
Els Pronoms FeblesHelena Bosch
22.9K visualizações8 slides
Les oracions subordinades substantives por
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesFàtima
75.5K visualizações8 slides
Les fonts històriques i la seva classificació por
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióGemma Ajenjo Rodriguez
47.7K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada por lluchvalencia
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
lluchvalencia26.2K visualizações
Substitució pronominal por torrascat
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominal
torrascat69.8K visualizações
El teatre modernista catala por Montse Torrescasana
El teatre modernista catalaEl teatre modernista catala
El teatre modernista catala
Montse Torrescasana16.2K visualizações
Els Pronoms Febles por Helena Bosch
Els Pronoms FeblesEls Pronoms Febles
Els Pronoms Febles
Helena Bosch22.9K visualizações
Les oracions subordinades substantives por Fàtima
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantives
Fàtima75.5K visualizações
Les fonts històriques i la seva classificació por Gemma Ajenjo Rodriguez
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez47.7K visualizações
Tipus de textos por vilasafont
Tipus de textosTipus de textos
Tipus de textos
vilasafont67.4K visualizações
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.) por gemmaencamp
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
gemmaencamp38.4K visualizações
Les funcions sintàctiques por Rafael Ferri Ciscar
Les funcions sintàctiquesLes funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiques
Rafael Ferri Ciscar11.4K visualizações
Mètrica por Sílvia Montals
MètricaMètrica
Mètrica
Sílvia Montals21.7K visualizações
El substantiu por mlope657
El substantiuEl substantiu
El substantiu
mlope65754.4K visualizações
Funcions sintàctiques por helenabn
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiques
helenabn10.7K visualizações
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs por Sílvia Montals
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Sílvia Montals50.9K visualizações
Les Categories Gramaticals por guest24e58c
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
guest24e58c282.9K visualizações
Característiques del modernisme por yovima70
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
yovima7043.9K visualizações
Sintaxi: Solucions als exercicis por lurdessaavedra
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicis
lurdessaavedra97.6K visualizações
Jacint verdaguer, vora la mar por joanmolar
Jacint verdaguer, vora la marJacint verdaguer, vora la mar
Jacint verdaguer, vora la mar
joanmolar29K visualizações
La Plaça del Diamant por Sílvia Montals
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
Sílvia Montals80.8K visualizações
Els complements por finnyjake
Els complementsEls complements
Els complements
finnyjake25.5K visualizações
Classes d’oracions coordinades por Mariona Smile
Classes d’oracions coordinadesClasses d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinades
Mariona Smile37K visualizações

Destaque

Tema 1. fonètica por
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaSílvia Montals
26.4K visualizações26 slides
Article d'opinió por
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinióSílvia Montals
2.4K visualizações9 slides
La crònica por
La crònicaLa crònica
La crònicaSílvia Montals
12.3K visualizações5 slides
Tipus de diccionaris por
Tipus de diccionarisTipus de diccionaris
Tipus de diccionarisSílvia Montals
12.2K visualizações8 slides
La notícia por
La notíciaLa notícia
La notíciaSílvia Montals
14.1K visualizações7 slides
Els mitjans de comunicació por
Els mitjans de comunicacióEls mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicacióSílvia Montals
17.1K visualizações8 slides

Destaque(7)

Tema 1. fonètica por Sílvia Montals
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals26.4K visualizações
Article d'opinió por Sílvia Montals
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinió
Sílvia Montals2.4K visualizações
La crònica por Sílvia Montals
La crònicaLa crònica
La crònica
Sílvia Montals12.3K visualizações
Tipus de diccionaris por Sílvia Montals
Tipus de diccionarisTipus de diccionaris
Tipus de diccionaris
Sílvia Montals12.2K visualizações
La notícia por Sílvia Montals
La notíciaLa notícia
La notícia
Sílvia Montals14.1K visualizações
Els mitjans de comunicació por Sílvia Montals
Els mitjans de comunicacióEls mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació
Sílvia Montals17.1K visualizações
Mètrica (2n ESO) por Sílvia Montals
Mètrica (2n ESO)Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)
Sílvia Montals32.9K visualizações

Similar a Tema 2. Morfologia verbal

Morfologia verbal por
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbalmarclia
5K visualizações43 slides
Morfologia verbal por
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbalmarclia
10.6K visualizações43 slides
El verb por
El verbEl verb
El verbjosepenbp
4.9K visualizações16 slides
Verbclassificaci por
VerbclassificaciVerbclassificaci
Verbclassificacielamo2
390 visualizações16 slides
Verb classificació por
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificacióannaasiscar
4.7K visualizações16 slides
El verb: aspectes generals i formes no personals por
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personalsannaasiscar
5.8K visualizações23 slides

Similar a Tema 2. Morfologia verbal (20)

Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia5K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia10.6K visualizações
El verb por josepenbp
El verbEl verb
El verb
josepenbp4.9K visualizações
Verbclassificaci por elamo2
VerbclassificaciVerbclassificaci
Verbclassificaci
elamo2390 visualizações
Verb classificació por annaasiscar
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar4.7K visualizações
El verb: aspectes generals i formes no personals por annaasiscar
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personals
annaasiscar5.8K visualizações
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs por M T
Dori dos 1213_mt004_r1_verbsDori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs
M T11.6K visualizações
L'oració simple por Sílvia Montals
L'oració simpleL'oració simple
L'oració simple
Sílvia Montals13.1K visualizações
Normes ortogràfiques por Oriol Batlló
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló97 visualizações
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc por Antonia Mulet
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Antonia Mulet1.9K visualizações
El verb: classificació por annaasiscar
El verb: classificacióEl verb: classificació
El verb: classificació
annaasiscar29.8K visualizações
Els verbs por montguard
Els verbsEls verbs
Els verbs
montguard19K visualizações
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu por jsanzman
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
jsanzman1.3K visualizações
Ortografia catalana por tabolafi
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
tabolafi2.3K visualizações
2n eso tema 1 por Dani Mas Barcos
2n eso tema 12n eso tema 1
2n eso tema 1
Dani Mas Barcos819 visualizações
Els pronoms por ofontpla
Els pronomsEls pronoms
Els pronoms
ofontpla1.8K visualizações
El verb. el present d'indicatiu actiu por jsanzman
El verb. el present d'indicatiu actiuEl verb. el present d'indicatiu actiu
El verb. el present d'indicatiu actiu
jsanzman3.2K visualizações
Les categories gramaticals3r por Sílvia Montals
Les categories gramaticals3rLes categories gramaticals3r
Les categories gramaticals3r
Sílvia Montals5.3K visualizações
Els verbs por juanjurado98
Els verbsEls verbs
Els verbs
juanjurado984K visualizações

Mais de Sílvia Montals

Anàlisi Mirall trencat (nou) por
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Sílvia Montals
57.6K visualizações50 slides
Quadre coordinades por
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinadesSílvia Montals
9.3K visualizações1 slide
Presentació 3r ESO por
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESOSílvia Montals
1.9K visualizações12 slides
Presentació 4t ESO por
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESOSílvia Montals
1.2K visualizações12 slides
Presentació 1r de Batxillerat por
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de BatxilleratSílvia Montals
1.3K visualizações8 slides
Presentació 2n batxillerat por
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxilleratSílvia Montals
1.3K visualizações8 slides

Mais de Sílvia Montals(20)

Anàlisi Mirall trencat (nou) por Sílvia Montals
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)
Sílvia Montals57.6K visualizações
Quadre coordinades por Sílvia Montals
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
Sílvia Montals9.3K visualizações
Presentació 3r ESO por Sílvia Montals
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
Sílvia Montals1.9K visualizações
Presentació 4t ESO por Sílvia Montals
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESO
Sílvia Montals1.2K visualizações
Presentació 1r de Batxillerat por Sílvia Montals
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de Batxillerat
Sílvia Montals1.3K visualizações
Presentació 2n batxillerat por Sílvia Montals
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxillerat
Sílvia Montals1.3K visualizações
Literatura Catalana por Sílvia Montals
Literatura CatalanaLiteratura Catalana
Literatura Catalana
Sílvia Montals2K visualizações
Pista whatsapp por Sílvia Montals
Pista whatsappPista whatsapp
Pista whatsapp
Sílvia Montals371 visualizações
Tema 10. Romanticisme i Realisme por Sílvia Montals
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Sílvia Montals8.4K visualizações
Tema 6. La diversitat lingüística por Sílvia Montals
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
Sílvia Montals5.7K visualizações
Tema 5. Les propietats del text por Sílvia Montals
Tema 5. Les propietats del textTema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del text
Sílvia Montals9.5K visualizações
Cims borrascosos por Sílvia Montals
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
Sílvia Montals6.2K visualizações
El segle XV por Sílvia Montals
El segle XVEl segle XV
El segle XV
Sílvia Montals9.8K visualizações
La Poesia Trobadoresca por Sílvia Montals
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
Sílvia Montals10.3K visualizações
Prosa medieval catalana por Sílvia Montals
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
Sílvia Montals6.3K visualizações
Com fer una exposició oral d'un llibre por Sílvia Montals
Com fer una exposició oral d'un llibreCom fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibre
Sílvia Montals3.3K visualizações
Càndid o l'optimisme por Sílvia Montals
Càndid o l'optimismeCàndid o l'optimisme
Càndid o l'optimisme
Sílvia Montals5K visualizações
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos. por Sílvia Montals
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
Sílvia Montals5.1K visualizações
Anàlisi Hamlet por Sílvia Montals
Anàlisi HamletAnàlisi Hamlet
Anàlisi Hamlet
Sílvia Montals4.7K visualizações
La literatura i l'anàlisi de textos literaris por Sílvia Montals
La literatura i l'anàlisi de textos literarisLa literatura i l'anàlisi de textos literaris
La literatura i l'anàlisi de textos literaris
Sílvia Montals9.7K visualizações

Último

Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
6 visualizações48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 visualizações98 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 visualizações22 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 visualizações4 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
19 visualizações5 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides

Último(9)

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 9 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA129 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256113 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin919 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações

Tema 2. Morfologia verbal

 • 2. 1. INTRODUCCIÓ •  Classes de paraules: – Unitats significatives autònomes mínimes de la cadena parlada i dels textos escrits. – Es classifiquen segons 2 punts de vista: •  FORMA: (criteri morfològic). Hi ha paraules variables i invariables. •  FUNCIONS: (criteri sintàctic). Duen a terme funcions.
 • 3. •  Requadre categories ü  VARIABLES: nom, adjectiu, verb, pronom, determinant ü  INVARIABLES: adverbi, preposició, conjunció, interjecció
 • 4. 2. EL VERB 2.1 Anàlisi morfològica •  Verb: nucli del SV i base del significat de l’oració. –  Les formes flexionades poden tenir diferents constituents (morfemes). Ex: cantàvem LEXEMA MORFEMES (DESINÈNCIES) Vocal temàtica Temps Persona i nombre cant à ve m Conjugacions dels verbs: pàg. 230-232. Llibre Llengua Catalana i Literatura. 2n Batx. Santillana.
 • 5. •  El verb està format per 2 constituents: –  Lexema: aporta significat –  Morfemes (o desinències). Expressen: *Els verbs compostos poden tenir morfemes en el verb auxiliar: He jugat (1a persona del singular). Conjugació 1a, 2a, 3a Agafar, córrer, afegir Mode Indicatiu, subjuntiu, imperatiu Vinc, vingui, vine Temps Present, imperfet, futur, condicional… Canto, cantava, cantaré, cantaria… Aspecte Perfectiu, imperfectiu Sortí, sortia Persona 1a, 2a, 3a Salto, saltes, salta Nombre Singular, plural Fa, fan Gènere (només pels participis) Masculí i femení Vençut, vençuda
 • 6. 2.1.1 Conjugació •  Conjunt de formes que adopta un verb per expressar: temps, mode, aspecte, persona i nombre. •  En català hi ha 3 conjugacions: CONJUGACIÓ VOCAL TEMÀTICA MODEL 1a a Cant-a-r 2a e Tém-e-r Perd-r-e 3a pura i Dorm-i-r incoativa Serv-i-r *Verbs incoatius: afegeixen l’icrement –eix- *La majoria de verbs segueixen els models de cantar i dormir. Els verbs irregulars, acostumen a ser de la conjugació –re. A vegades la vocal temàtica presenta problemes: cantava, cantes.
 • 7. 2.1.2 Mode •  Indica l’actitud de l’emissor respecte l’acció verbal. 2.1.3 Temps •  Indica el moment en què es produeix l’acció INDICATIU Acció realitzada en la realitat. Condueixo, saltava… SUBJUNTIU Acció possible, desitjada (no se sap si es realitzarà) Canti, jugués… IMPERATIU Ordre o manament. Calla!, Veniu! PRESENT Cant-Ø-o PASSAT Cant-a-va FUTUR Cant-a-ré *El passat conté diferents temps verbals: imperfet, passat simple, perfet, plusquamperfet...
 • 8. 2.1.4 Aspecte •  Indica si l’acció del verb ha seguit un procés acabat (amb un principi i un final). PERFECTIU Temps que indiquen anterioritat. L’acció està acabada. •  Temps compostos i passat simple Vas treballar, havíem jugat, van haver arribat, sortírem… IMPERFECTIU Temps que indiquen simultaneïtat o posterioritat. L’acció no està acabada. •  Temps simples (menys passat simple). Consultaré, trucava, juga, dibuixàvem… •  Vam anar-hi dues vegades (PERFECTIU à procés acabat). •  L’Aina pinta un dibuix (IMPERFECTIU à procés iniciat, no acabat).
 • 9. 2.1.5 Persona i Nombre •  Persona: participants de la situació comunicativa. •  Nombre: si hi ha 1 participant o més d’un. –  Els morfemes de persona i nombre es fusionen. Existeixen 6 possibilitats. –  Tots els verbs tenen persona (menys les formes no personals: infinitiu, gerundi i participi). PERSONA NOMBRE Singular Plural 1a Cant-o Cant-e-m 2a Cant-e-s Cant-e-u 3a Cant-a Cant-e-n Forma Fonètica Dialecte canto [káṋtu] central canto [káṋto] Nord-occid cante [káṋe] valencià cant [káṋt] balear canti [káṋti] rossellonès *Les formes canvien segons el dialecte.
 • 10. •  2.2 Remarques i variacions ortogràfiques Vocal neutre [ǝ] S’escriu a Es troba al final Parla, mentiria… S’escriu e Es troba en penúltima posició: Parles, mentiríeu. Excepcions 2a i 3a conjugació i infinitius Corre, vine, obre, creure… Canvis ortogràfics C à q Trenco, trenques Qu à qü Adequo, adeqüem Ç à c Començo, comencen Gu à gü Enaigua, enaigüen J à g Jutjo, jutges C à gu Caic, caigui G à gu Rega, regues T à d Pot, podem P à b Saps, sabem U à v Beu, bevem Infinitius en -iar Es posa dièresi en el present i imperfet de subjuntiu. Estudiïs, estudiïn.
 • 11. Gerundis Tots acaben en –ent o –int (MAI –gent) Cabent, sabent, vivint, escrivint… NO! *capiguent, *sapiguent Infinitius MAI en -guer! Saber, poder. NO! *sapiguer, *poguer Verbs poder i voler Canvien: -o à u al Present subjuntiu i imperatiu Puguin, vulguis, vulgues… Verbs fer, jeure/jaure, néixer/nàixer, treure/traure Aquests verbs i els derivats fan la vocal neutre de l’arrel en posició àtona en -a Faria, jauré, naixent, traiem, traguem… -eix- (incoatius) Apareix: En les persones del singular i en la 3ª del plural de tots els presents. Indicatiu: serveixo, serveixen Subjuntiu: serveixis, serveixi Imperatiu: serveix! Verbs collir, cosir, sortir, tossir, escopir Aquests verbs i els derivats canvien: O à u (arrels tòniques dels presents) Indicatiu: recull Subjuntiu: recullin Imperatiu: recull! (collim, cosia…)
 • 12. Oracions imperatives Imperatiu: oracions afirmatives •  Enceneu el foc! Present subjuntiu: oracions negatives. •  No encengueu el foc! Gerundis Correcte: •  Oracions simultànies •  Oracions d’anterioritat •  Va sortir cridant com un boig •  Estant malalta la directora, la reunió es va suspendre. Incorrecte: •  Oracions de posterioritat •  Oracions com a CN •  *Va caure per l’escala trencant-se un braç. •  *Us he enviat un informe resumint la situació.
 • 13. 3. ELS VERBS IRREGULARS 3.1 Verbs defectius: •  Absència de determinades formes en els paradigmes flexius d’alguns verbs. •  Casos habituals: SOLER Només es fa servir en verbs imperfectius (present, imperfet). Sol, solia HAVER-HI Impersonal. Només s’usa en 3ª persona. Hi ha, hi havia CALDRE Impersonal. S’usa en 3ª persona. Cal, calen, calia, calien. NEVAR, PEDREGAR, PLOURE Verbs meteorològics. S’empren en 3ª del singular (i en cas metafòric en plural). Plou, neva, pedrega. Plovien pedres.
 • 14. 2.2 Patrons dels verbs irregulars •  Verbs irregulars: no segueixen els paradigmes considerats models (presenten variabilitat en el lexema). –  Escriure à escric, escrius, escrivim… CONJUGACIONS IRREGULARS 1ª conjugació Anar, estar 2ª conjugació La gran majoria 3ª conjugació Tenir, venir *Verbs: dir, dur à 2a conjugació.
 • 15. •  Tipus de lexemes que es poden trobar en els verbs irregulars. Lexema pur No canvia escriuré Lexema eufònic S’afegeix una –d de suport a la pronunciació). Encenem, encendrem Lexema velaritzat S’afegeix una -c o el grup –gu Coneixes, conec, coneguis. Lexema amb diftong (pateix 1 d’aquests canvis). Desaparició de la –u del lexema. Riure, rient Canvi u à v Moure, movent Desaparició de la –u i afegiment d’una -i Seure, seient
 • 16. •  Patrons en la conjugació irregular. Extret de: Llengua Catalana i Literatura. 2n Batx. Santillana Pàg. 31.
 • 17. •  És possible deduir tota la conjugació a partir del present d’indicatiu. A partir del lexema de 1a persona del singular del Present d’Indicatiu S’obtenen: •  Imperatiu (excepció 2es persones) •  Passat simple •  Present Subjuntiu •  Imperfet Subj •  (A vegades participi). A partir del lexema de la 3a persona del singular del Present d’Indicatiu S’obté: •  La 2a persona del singular •  La 3ª persona del plural •  L’infinitiu, el futur i el condicional (no sempre) La resta de formes: A partir del radical de la 1ª personal del plural del Present d’Indicatiu S’obtenen: •  2a persona del plural del Present d’Indicatiu i Imperatiu. •  Imperfet d’indicatiu •  Gerundi Participi •  O és velar o molt irregular.
 • 18. •  Com poden ser els lexemes de cadascun dels grups de verbs irregulars? – Consultar llibre: •  Llengua Catalana i Literatura. 2n Batxillerat. Editorial Santillana. – Verbs acabats en –ndre, -ldre, -ler: pàg. 31-32 – Verbs acabats en –èixer: pàg. 32-33 – Verbs amb diftong en el lexema: pàg. 33-35 – Gerundis i participis irregulars: pàg. 35
 • 19. •  Aquests verbs generen dubtes en els seus usos: FUNCIÓ ATRIBUTIVA ÚS LOCATIU (sentit: trobar-se, romandre, viure) Ser Qualitat essencial o transitòria d’un ésser animat. • L’avi és simpàtic. ser Localització. • La mare és a la feina. • Les forquilles són al calaix. Permanència (CC sense quantificador). • La setmana vinent seré a Berlín. Estar Estat d’ànim o salut d’un ésser animat. • L’Alícia està malalta. estar Permanència (CC amb quantificador) • La setmana vinent estaré tres dies a Berlín. Residència: • Fa dos anys que estic a París. Ser/ estar Qualitat transitòria d’un ésser inanimat. • L’aigua és/està freda.